Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego"

Transkrypt

1 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014

2 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie). Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu (12 zadań), rozumienie tekstów pisanych (12 zadań), znajomość funkcji językowych (10 zadań) oraz znajomość środków językowych (6 zadań). Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. W tabeli poniżej przedstawiono punktowy i procentowy udział badanych umiejętności w całym arkuszu oraz numery zadań, które sprawdzają poszczególne umiejętności. Obszar standardów Liczba punktów Procentowy udział Numery zadań badanych umiejętności Rozumienie ze słuchu , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, Rozumienie tekstów pisanych 3.2, , 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 Znajomość funkcji językowych , 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3 Znajomość środków językowych , 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 Razem 40 Do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 72 uczniów. 69 uczniów pisało egzamin w wersji standardowej. Egzamin trwał 60 minut. Trzy osoby pisały egzamin na poziomie podstawowym, arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Egzamin trwał 80 minut.

3 1. Poziom wykonania zadań. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł uzyskać 40 pkt. Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów w Zespole Szkół w Myszyńcu na poziomie podstawowym wyniósł 59,7%. Arkusz Zakres Maksymalna ilość punktów szkoły gminy Myszyniec województwa powiatu kraju standardowy podstawowy 40 59,7% 60,9% 70,1% 59,8% 67% Poniższa tabela pozwala dokonać porównania średnich wyników procentowych gimnazjalistów z naszej szkoły ze średnimi wynikami uczniów w gminie, województwie, powiecie i kraju. się następująco: Średnie wyniki procentowe dla poszczególnych klas z egzaminu gimnazjalnego przedstawiają Zakres Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E podstawowy 75,72% 66,50% 58,13% 46,43% 55,00%

4 Wyniki uczniów Zespołu Szkół w Myszyńcu z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym w 2014 r. na skali staninowej: stanin Nazwa stanina Zespół Szkół w Przedział wyników Myszyńcu (średni % (w %) wynik dla szkoły) 1 Najniższy Bardzo niski Niski Niżej średni Średni ,7 6 Wyżej średni Wysoki Bardzo wysoki Najwyższy Wynik naszych uczniów mieści się w staninie 5 średnim. Średni wynik uzyskany przez uczniów to 59,7% punktów możliwych do uzyskania. 2. Współczynnik łatwości zadań z podziałem na obszary standardów wymagań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym. Tabela interpretacji wskaźnika łatwości: Wartość wskaźnika łatwości Interpretacja zestawu zadań 0,00 0,19 Bardzo trudny 0,20 0,49 Trudny 0,50 0,69 Umiarkowanie trudny 0,70 0,89 Łatwy 0,90 1,00 Bardzo łatwy

5 Tabela obrazująca stopień trudności poszczególnych zadań cząstkowych w arkuszu egzaminacyjnym. Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo trudny 0,00-0, trudny 0,20-0,49 1.2, 2.2, 4.2, 7.2, umiarkowanie 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 5.2, 6.2, 7.3, 7.4, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 25 trudny 0,50-0, , 10.3, 11.1, 11.2, 11.3 łatwy 0,70-0,89 1.1, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1, 8.1, 9.4, bardzo łatwy 0,90-1, Większość zadań okazała się dla uczniów umiarkowanie trudna - 25 zadań oraz łatwa 9 zadań. 5 zadań było trudnych, jedno bardzo trudne. Żadne z zadań nie okazało się dla uczniów bardzo łatwym. Poniższe tabele obrazują stopień trudności poszczególnych zadań z podziałem na sprawdzane umiejętności i wiadomości. Rozumienie ze słuchu Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo trudny 0,00-0,19-0 trudny 0,20-0,49 1.2, (17%) umiarkowanie trudny 0,50-0,69 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 9(75%) łatwy 0,70-0,89 1.1, 1 (8%) bardzo łatwy 0,90-1,00-0

6 Zadania z obszaru Rozumienie ze słuchu okazały się w 75% umiarkowanie trudne, a w 17% trudne. Jedno zadanie było łatwe, bardzo łatwych oraz bardzo trudnych zadań nie było. Najwięcej trudności sprawiło uczniom zadanie 1.2, które dotyczyło wybrania właściwego materiału ikonograficznego do usłyszanego tekstu oraz zadanie 2.2 polegające na dopasowaniu do konkretnej osoby miejsca w którym prawdopodobnie spędzi sobotnie popołudnie. Rozumienie tekstów pisanych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo trudny 0,00-0,19 0 trudny 0,20-0,49 7.2, (17%) umiarkowanie trudny 0,50-0,69 7.3, 7.4, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, (58%) łatwy 0,70-0,89 7.1, 8.1, (25%) bardzo łatwy 0,90-1,00 0 Największa grupa zadań z obszaru Rozumienie tekstów pisanych to zadania umiarkowanie trudne stanowiące 58% zadań poprawnie wykonanych przez uczniów. Trzy zadania okazały się dla uczniów łatwe (7.1, 8.1, 9.4). Na egzaminie były również dwa zadania, które dla naszych uczniów okazały się trudne (7.2 i 9.3). Zadanie 7.2 polegało na przeczytaniu ogłoszenia i dobraniu do niego odpowiednego zdania. Zadanie 9.3 polegało na przeczytaniu opisów trzech propozycji spędzania czasu w mieście oraz pytań dotyczących tych tekstów i dopasowania do nich właściwej propozycji.

7 Znajomość funkcji językowych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo trudny 0,00-0, (10%) trudny 0,20-0, (10%) umiarkowanie trudny 0,50-0,69 4.1, 4.3, 5.2, (40%) łatwy 0,70-0,89 5.1, 5.3, 6.1, (40%) bardzo łatwy 0,90-1,00 0 Test zawierał 10 zadań z obszaru Znajomość funkcji językowych, które okazały się dla uczniów łatwe oraz umiarkowanie trudne stanowiły po 40% tej części. Łatwe okazały się zadania 5.1, 5.3, 6.1, 6.3 które polegały na uzupełnieniu minidialogów jedną z trzech z podanych wariantów odpowiedzi. Zadanie 4.2 okazało się dla uczniów trudne i polegało na usłyszeniu czterech wypowiedzi i dobraniu do nich właściwej reakcji. Zadanie 4.4 okazało się dla uczniów bardzo trudne i polegało na tym samym co zadanie 4.2. Znajomość środków językowych Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo trudny 0,00-0,19-0 trudny 0,20-0,49-0 umiarkowanie trudny 0,50-0, , 10.3, 11.1, 11.2, (83%) łatwy 0,70-0, , 1 (17%) bardzo łatwy 0,90-1,00-0 W obszarze Znajomość środków językowych zadania umiarkowanie trudne stanowiły większość zadań 83% wszystkich zadań. Zadania te polegały na wybraniu spośród podanych wyrazów tych, które poprawnie uzupełniają luki. Nie było zadań bardzo trudnych, trudnych i bardzo łatwych.

8 Poniższy wykres przedstawia średnie łatwości poszczególnych obszarów umiejętności. Stopień trudności poszczególnych zadań w arkuszu z języka angielskiego był zróżnicowany. Najlepsze wyniki uczniowie uzyskali za zadania z obszaru znajomości środków językowych, w którym średnia łatwość zadań wyniosła 0,66 oraz rozumienie tekstów pisanych 0,63. Więcej trudności sprawiły uczniom zadania z obszaru znajomość funkcji językowych, w których średnia łatwość zadań wyniosła 0,60. Najtrudniejsze okazały się zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, w których średnia łatwość zadań wyniosła 0,56. Wnioski Z badanych wiadomości i umiejętności w zakresach rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych najtrudniejsze okazały się zadania z obszaru rozumienia ze słuchu. Nie było obszaru językowego, który byłby dla uczniów łatwy i bardzo łatwy. Aby poprawić te wyniki należy zwracać uczniom uwagę, aby tekstów obcojęzycznych słuchali do końca, starali się je zrozumieć globalnie i nie zniechęcali się pojedynczymi niezrozumiałymi słówkami. Aby teksty słuchane były dla nich zrozumiałe należy utrwalać materiał leksykalno-gramatyczny z różnych zakresów tematycznych. Należy również ćwiczyć: umiejętność reagowania na usłyszane sytuacje i dobieranie do nich odpowiednich reakcji,

9 umiejętność uzupełniania tekstu odpowiednimi formami gramatycznymi, umiejętność wyrażania prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby, uzyskiwania i przekazywania prostych informacji.

10 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym Do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 69 uczniów. Wszyscy uczniowie pisali egzamin w wersji standardowej. Egzamin trwał 60 minut. Na poziomie rozszerzonym arkusz składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego oraz zadań na dobieranie) ujętych w 5 wiązek oraz 11 zadań otwartych: 2 wiązek zadań sprawdzających znajomość środków językowych oraz jednego zadania sprawdzającego umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej III.1 w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu (10 zadań), rozumienie tekstów pisanych (10 zadań), znajomość środków językowych (10 zadań) oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej (1 zadanie). Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. W tabeli poniżej przedstawiono punktowy i procentowy udział badanych umiejętności w wyniku sumarycznym. Obszar standardów Liczba punktów Procentowy udział badanych Numery zadań umiejętności Rozumienie ze słuchu , 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, , 2.4 Rozumienie tekstów 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, pisanych 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 Znajomość środków 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, językowych 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 Tworzenie wypowiedzi pisemnej Razem Poziom wykonania zadań. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł uzyskać 40 pkt. Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów w Zespole Szkół w Myszyńcu na poziomie rozszerzonym wyniósł 34,0,%. Poniższa tabela pozwala dokonać porównania średnich wyników gimnazjalistów z naszej szkoły ze średnimi wynikami uczniów w gminie, województwie, powiecie i kraju. Arkusz Zakres Maksymalna ilość punktów szkoły gminy Myszyni ec województwa powiatu kraju standardowy rozszerzony 40 34% 34,4% 49,6% 34,5% 46 %

11 Średnie wyniki procentowe dla poszczególnych klas z egzaminu gimnazjalnego przedstawiają się następująco: Zakres Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E rozszerzony 43,5% 45,6% 28,6% 22,4% 32,2% 2. Współczynnik łatwości zadań Tabela interpretacji wskaźnika łatwości: Wartość wskaźnika łatwości Interpretacja zestawu zadań 0,00 0,19 Bardzo trudny 0,20 0,49 Trudny 0,50 0,69 Umiarkowanie trudny 0,70 0,89 Łatwy 0,90 1,00 Bardzo łatwy

12 Poniższa tabela obrazuje stopień trudności poszczególnych zadań cząstkowych w arkuszu egzaminacyjnym. Stopień Wskaźnik Liczba zadań Numery zadań cząstkowych trudności łatwości cząstkowych bardzo trudny 0,00-0,19 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, trudny 0,20-0,49 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, , 6.3, 6.5, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 umiarkowanie trudny 0,50-0,69 1.3, 3.1,3.2, łatwy 0,70-0, bardzo łatwy 0,90-1,00-0 Spośród 34 zadań, aż 23 okazały się dla uczniów zadaniami trudnymi, a 6 bardzo trudnymi. Zadania te wymagały od uczniów posługiwania się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych). Cztery zadania były dla uczniów umiarkowanie trudne i dotyczyły one określania głównej myśli tekstu oraz wyszukiwania w tekście określonych informacji. Zadanie z obszaru rozumienie ze słuchu jako jedyne okazało się być dla uczniów łatwe. W poniższej tabeli przedstawiono poziom wykonania oraz wymagania szczegółowe dla poszczególnych zadań. OBSZAR NR ZAD WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE/KRYTERIA POZIOM WYKONANIA ZADANIA 0, Uczeń znajduje w tekście określone 1.2 informacje. 0, Uczeń określa główną myśl tekstu. 0,64 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH 1.4 Uczeń znajduje w tekście określone 0, informacje. 0, Uczeń określa intencję nadawcy/autora tekstu. 0,29 0, Uczeń znajduje w tekście określone 0, informacje. 0, , Uczeń określa główną myśl 0, poszczególnych części 0, ,48

13 ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 4.1 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ 8 0,48 Uczeń rozpoznaje związki pomiędzy 4.2 0,35 poszczególnymi częściami 4.3 0, , ,23 Uczeń znajduje w tekście określone 5.2 0,30 informacje , , Uczeń posługuje się podstawowym 0,16 zasobem środków językowych 6.3 0,23 (leksykalnych, gramatycznych, 6.4 ortograficznych) [ ]. 0, , , Uczeń posługuje się podstawowym 0,10 zasobem środków językowych 7.3 0,19 (leksykalnych, gramatycznych, 7.4 ortograficznych) [ ]. 0, ,45 TREŚĆ 0,29 SPÓJNOŚĆ I LOGIKA WYPOWIEDZI ZAKRES ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 0,33 0,27 POPRAWNOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 0,26 Wśród zadań z obszaru Rozumienie ze słuchu najtrudniejsze okazały się zadania polegające na znalezieniu w tekście określonej informacji. Większość zadań z tego obszaru była dla uczniów trudna. Dotyczyły one przede wszystkim wyszukiwania w tekście określonej myśli, określanie intencji nadawcy czy głównej myśli tekstu. Znaczna większość zadań z obszaru Rozumienie tekstów pisanych była dla uczniów trudna. Zadania te wymagały od uczniów umiejętności określania głównej myśli poszczególnych części tekstu, rozpoznawania związków pomiędzy jego częściami oraz znajdowania określonych informacji. Prawie wszystkie zadania z obszaru Znajomości środków językowych były dla uczniów bardzo trudne. Polegały one na uzupełnianiu luk w tekście wyrazami w odpowiedniej formie oraz tłumaczeniu fragmentów zdań na język angielski. Znajomość środków językowych sprawdza głównie opanowanie struktur leksykalno-gramatycznych. W zadaniach tego typu wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanego fragmentu zdania i to okazało się dla uczniów najtrudniejsze. Wypowiedzi pisemne tworzone przez uczniów oceniane są pod kątem treści, spójności i logiki wypowiedzi, zakresu środków językowych oraz poprawności środków językowych. Zadanie to

14 również okazało się dla uczniów trudne. Zadaniem zdających było napisanie wiadomość w języku angielskim, za co można było uzyskać maksymalnie 10 punktów. Najwięcej problemów uczniowie mieli z poprawnym stosowaniem środków językowych. Poniższy wykres przedstawia średnie łatwości poszczególnych obszarów umiejętności. Stopień trudności poszczególnych zadań w arkuszu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym był zróżnicowany. Najlepsze wyniki uczniowie uzyskali za zadania z obszaru Rozumienie tekstów pisanych. łatwość zadań wynosi 0,44. Nieco słabiej rozwiązywali zadania z obszaru Rozumienie ze słuchu - średnia łatwość zadań w tym obszarze wynosi 0,40. Najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania z obszaru Znajomość środków językowych i Tworzenie wypowiedzi pisemnej. łatwość zadań wynosi odpowiednio 0,22 i 0,29. Wnioski Z badanych wiadomości i umiejętności na poziomie rozszerzonym w zakresach rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz tworzenie własnej wypowiedzi najtrudniejsze okazały się zadania ze Znajomości środków i funkcji językowych. Aby poprawić wynik z tych obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych należy podczas pracy z uczniami wzmocnić nacisk na znajomość struktur leksykalno gramatycznych różnych zakresów

15 tematycznych oraz ich wykorzystanie w różnych kontekstach sytuacyjnych. Więcej uwagi trzeba poświęcić ćwiczeniom zawierającym różne czasy i struktury gramatyczne, zwłaszcza ćwiczeniom mającym charakter jednolitego tekstu zawierającego w sobie wiele struktur. W obszarach Rozumienie ze słuchu i Rozumienie tekstów pisanych należy w szczególności ćwiczyć zadania, które wymagają umiejętności znajdowania w tekście określonych informacji. Należy również przywiązywać dużą wagę do doskonalenia techniki rozwiązywania zadań, przypominać uczniom o uważnym czytaniu poleceń i treści zadań oraz konieczności dokładnej analizy tekstów w zadaniach.

16 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym 1. Poziom wykonania zadań. Do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego przystąpiło 21 uczniów; 6 z klasy III a, 4 z klasy III b, 4 z klasy III d i 7 z klasy III e. Wszyscy uczniowie pisali egzamin na poziomie podstawowym, arkusz standardowy (GN-P1-142). Egzamin trwał 60 minut. Arkusz zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/ fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w 11 wiązek. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej III.0 w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu (12 zadań), rozumienie tekstów pisanych (12 zadań), znajomość funkcji językowych (10 zadań) oraz znajomość środków językowych (6 zadań). Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł uzyskać 40 punktów. Średni wynik uzyskany przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Myszyńcu wynosi 41,3 % punktów możliwych do zdobycia. Tabela 1. Średnie wyniki procentowe z egzaminu gimnazjalnego uczniów Publicznego Gimnazjum w Myszyńcu, uczniów w gminie Myszyniec, powiecie, województwie mazowieckim i kraju. Maksymalna liczba punktów dla szkoły dla gminy Myszyniec dla pow. ostrołęckiego dla woj. mazowieckiego dla kraju 40 (100%) 41,3% 42,5% 42,1% 53,2% 54 %

17 Wykres 1. Średnie wyniki procentowe uczniów szkoły, gminy, powiatu, województwa, kraju. Tabela 2. Średnie wyniki procentowe poszczególnych klas. Klasa A Klasa B Klasa D Klasa E 39,8% 42% 41,5% 42% Wykres 2. Średnie wyniki procentowe klas Publicznego Gimnazjum w Myszyńcu Tabela 3. Wynik szkoły na skali staninowej. Numer stanina Nazwa stanina Przedział wyników (w %) Szkoła (%) 1 Najniższy 26,5-36,5 2 Bardzo niski 36,6-40,8 3 Niski 40,9-45,0 41,3 4 Niżej średni 45,1-49,6

18 5 Średni 49,7-54,6 6 Wyżej średni 54,7-60,1 7 Wysoki 60,2-67,5 8 Bardzo wysoki 67,6-76,8 9 Najwyższy 76,9-100 Na skali staninowej średni wynik szkoły 41,3% daje stanin 3 - niski. Średni wynik uzyskany przez uczniów to 41,3 % punktów możliwych do uzyskania. Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Myszyńcu to 24 punkty, a najniższy to 10 punktów. Tabela 4. Średnie wyniki uzyskane przez uczniów Gimnazjum w Myszyńcu z poszczególnych obszarów umiejętności. Sprawdzana umiejętność Maksymalna ilość punktów uczniów Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Znajomość funkcji językowych Znajomość środków językowych 12 5,5 (46,03%) 12 5,5 (45,63%) 10 3,7 (36,67%) 6 1,8 (29,37%) Razem 40 16,5 Najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania sprawdzające znajomość środków językowych, które sprawdzają opanowanie struktur leksykalno-gramatycznych.

19 2. Współczynnik łatwości zadań. Tabela 5. Interpretacji wskaźnika łatwości: Wartość wskaźnika łatwości Interpretacja zestawu zadań 0,00 0,19 Bardzo trudny 0,20 0,49 Trudny 0,50 0,69 Umiarkowanie trudny 0,70 0,89 Łatwy 0,90 1,00 Bardzo łatwy Tabela 6. Stopień trudności poszczególnych zadań cząstkowych w arkuszu egzaminacyjnym. Liczba Stopień Wskaźnik Numery zadań cząstkowych zadań trudności łatwości cząstkowych bardzo trudny 0,00-0,19 1.2, 1.5, 2.3, 4.3, 4.4, 8.1, 8.4, 10.2, (22,5%) trudny 0,20-0,49 umiarkowanie trudny 1.1, 1.3, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 8.2, 8.3, 9.1, 10.1, 11.1, 11.2, (40%) 0,50-0,69 1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 5.3, 6.2, 9.2, 9.3, (25%) łatwy 0,70-0,89 2.4, 3.1, 7.3, (10%) bardzo łatwy 0,90-1, (2,5%) Większość zadań okazała się dla uczniów trudna 40% zadań i umiarkowanie trudna 25% zadań. Zadania bardzo trudne stanowiły 22,5%, łatwe 10%, a bardzo łatwe 2,5%. Tabela 7. Poziom wykonania zadań z wyszczególnieniem wymagań szczegółowych. Wymagania ogólne Nr zad. Wymagania szczegółowe Poziom wykonania zadania w kraju Poziom wykonania zadania w szkole II.Rozumienie wypowiedzi (ustnych) ) Uczeń znajduje w tekście określone 0,46 0, informacje. 0,47 0, ,61 0, ) Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 0,57 0, ) Uczeń określa intencje nadawcy/autora tekstu. 0,50 0,14

20 IV. Reagowanie na wypowiedzi II.Rozumienie wypowiedzi (pisemnych) ) Uczeń znajduje w tekście określone 0,73 0, informacje. 0,61 0, ,18 0, ,81 0, ) Uczeń znajduje w tekście określone 0,75 0, informacje. 0,63 0, ) Uczeń określa główną myśl tekstu. 0,71 0, ) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste 0,57 0,43 informacje i wyjaśnienia ) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste 0,29 0,10 informacje i wyjaśnienia ) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste 0,35 0,0 informacje i wyjaśnienia ) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste 0,27 0,14 informacje i wyjaśnienia ) Uczeń wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby. 0,38 0, ) Uczeń wyraża prośby i podziękowania 0,94 0,90 oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby ) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste 0,70 0,57 informacje i wyjaśnienia ) Uczeń wyraża prośby i podziękowania 0,69 0,48 oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby ) Uczeń stosuje formy grzecznościowe. 0,76 0, ) Uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia. 0,41 0, ) Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 0,51 0, ) Uczeń znajduje w tekście określone 0,51 0,33 informacje ) Uczeń znajduje w tekście określone 0,74 0,76 informacje ) Uczeń określa kontekst wypowiedzi. 0,74 0, ) Uczeń określa główną myśl tekstu. 0,32 0,14

21 I.Znajomość środków językowych ) Uczeń określa intencje nadawcy/autora 0,40 0, tekstu. 0,50 0,33 3.2) Uczeń znajduje w tekście określone informacje ) Uczeń znajduje w tekście określone 0,36 0,14 informacje ,59 0, ,69 0, ) Uczeń znajduje w tekście określone 0,61 0, informacje. 0,70 0, Uczeń posługuje się bardzo 0,47 0, podstawowym zasobem środków 0,33 0, językowych (leksykalnych, gramatycznych, 0,41 0,19 ortograficznych) [ ] Uczeń posługuje się bardzo 0,54 0, podstawowym zasobem środków 0,41 0, językowych (leksykalnych, gramatycznych, 0,36 0,38 ortograficznych) [ ]. Wykres 3. Poziom wykonania poszczególnych zadań w kraju i szkole. Poziom wykonania 4 zadań (10%) w szkole jest wyższy niż w kraju, a aż 35 zadań (87,5%) zadań w szkole jest niższy niż w kraju, 1 zadanie zostało wykonane na takim samym poziomie w szkole i kraju.

22 Wykres 4. Poziom wykonania zadań dla poszczególnych obszarów umiejętności. Poziom wykonania zadań w zakresie umiejętności rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych był taki sam i wyniósł 0,46. Najniższy był poziom wykonania zadań z zakresu znajomości funkcji językowych 0,37 i znajomości środków językowych 0,3. Tabela 8. Stopień trudności zadań z Rozumienia ze słuchu. Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo trudny 0,00-0,19 1.2, 1.5, 2.3, 3 trudny 0,20-0,49 1.1, 1.3, 2 umiarkowanie trudny 0,50-0,69 1.4, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 5 łatwy 0,70-0,89 2.4, bardzo łatwy 0,90-1, Większość zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu okazała się dla uczniów umiarkowanie trudna, trudna lub bardzo trudna. Zadania te stanowiły aż 83 %.Tylko dwa zadania były łatwe. Nie było zadań bardzo łatwych. Najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania 1.2 i 2.3, w których uczeń musiał znaleźć w tekście określone informacje, oraz zadanie 1.5, w którym należało określić intencje nadawcy/ autora tekstu. Tabela 9. Stopień trudności zadań z Rozumienia tekstów pisanych. Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo trudny 0,00-0,19 8.1, trudny 0,20-0,49 7.1, 7.2, 8.2, 8.3, 9.1 5

23 umiarkowanie trudny 0,50-0,69 9.2, 9.3, łatwy 0,70-0,89 7.3, bardzo łatwy 0,90-1, W obszarze Rozumienie tekstów pisanych najwięcej było zadań trudnych, stanowiły one 60%. Dwa zadania (17 %) okazały się dla uczniów bardzo trudne. W zadaniu 8.1 należało określić główną myśl tekstu, a w zadaniu 8.4 znaleźć w tekście określoną informację. Zadania umiarkowanie trudne stanowiły 25%, a łatwe 17 %. Tabela 10. Stopień trudności zadań ze Znajomości funkcji językowych. Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo trudny 0,00-0,19 4.3, trudny 0,20-0,49 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, umiarkowanie trudny 0,50-0,69 5.3, łatwy 0,70-0, bardzo łatwy 0,90-1, Z zakresu znajomości funkcji językowych 7 zadań (70 %) okazało się dla uczniów jako trudne lub bardzo trudne. Tylko 1 zadanie (10 %) było dla nich bardzo łatwe. W zadaniach 4.3 i 4.4, które były dla uczniów bardzo trudne należało uzyskać lub przekazać informacje i wyjaśnienia.

24 Tabela 11. Stopień trudności zadań ze Znajomości środków językowych. Stopień trudności Wskaźnik łatwości Numery zadań cząstkowych Liczba zadań cząstkowych bardzo trudny 0,00-0, , trudny 0,20-0, , 11.1, 11.2, umiarkowanie trudny 0,50-0, łatwy 0,70-0, bardzo łatwy 0,90-1, W tym obszarze wymagań zadania okazały się dla uczniów trudne (67%) i bardzo trudne (33%). Zadaniami bardzo trudnymi były zadania 10.2 i 10.3, które sprawdzały posługiwanie się zasobem środków językowych. Uczniowie w tych zadaniach musieli uzupełnić tekst wyrazami podanymi w ramce. 2. Wnioski: 1) W zakresie poszczególnych obszarów umiejętności najtrudniejsze okazały się dla uczniów zadania sprawdzające znajomość funkcji i środków językowych. Aby poprawić wynik należy: Utrwalać i powtarzać struktury leksykalno- gramatyczne z różnych zakresów tematycznych, Ćwiczyć zadania polegające na uzupełnieniu jednolitego tekstu strukturami leksykalno-gramatycznymi, Ćwiczyć umiejętność reagowania na usłyszane informacje: dobieranie do wypowiedzi właściwych reakcji (uzyskanie lub przekazanie informacji, wyrażenie prośby, podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby) 2) W zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych należy: Ćwiczyć w tekstach z różnych zakresów tematycznych rozumienie selektywne i globalne: znajdowanie określonych informacji oraz określanie intencji autora. Analizując wynik egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego uwzględnić należy niski potencjał edukacyjny uczniów, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego z tego właśnie języka.

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE W RAMACH PPEK (PROGRAMU PODNOSZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2012 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE STYCZEŃ 2014 ANALIZA I INTERPRETACJA

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Sporządziła Kamila Chodak Góralice, październik 2015 Analiza wyników z języka niemieckiego- poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego odbył się 26 kwietnia 2012 roku. Uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2013 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 Test język obcy nowożytny język niemiecki (poziom podstawowy)

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 Test język obcy nowożytny język niemiecki (poziom podstawowy) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 Test język obcy nowożytny język niemiecki (poziom podstawowy) Arkusz standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. Statystyczna analiza danych ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM. 26. kwietnia 212 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku odbył się egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 Do badania diagnostycznego z języka angielskiego przystąpiło 39 uczniów z dwóch oddziałów(1 uczeń

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 26 kwietnia 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się egzamin gimnazjalny z języka

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W CIESZYNIE POZIOM PODSTAWOWY Średni wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH!

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH! ZMIANY w EGZAMINIE GIMNAZJALNYM a kurs DAS IST DEUTSCH! Główne zmiany w egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 EGZAMIN będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze Wrzesień 2013 WSTĘP W 2013 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 29 uczniów naszej

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO EGZAMIN USTNY Struktura egzaminu ustnego STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OPIS EGZAMINU USTNEGO 1. Egzamin ustny, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH II ROK SZKOLNY 2007/2008

ANALIZA BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH II ROK SZKOLNY 2007/2008 ANALIZA BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH II ROK SZKOLNY 2007/2008 Badanie wyników nauczania obejmowało język niemiecki. Test zawierał 20 pytań, które sprawdzały wiedzę w zakresie : Odbioru tekstu słuchanego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 23 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 22 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej części pierwszej zawierał 27 zadań,

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 W roku 2015 egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY WSTĘPNEJ Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. TERMIN: wrzesień 2014 r. OPRACOWAŁA: Janina Angowska

RAPORT Z DIAGNOZY WSTĘPNEJ Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. TERMIN: wrzesień 2014 r. OPRACOWAŁA: Janina Angowska RAPORT Z DIAGNOZY WSTĘPNEJ Z JĘZYKÓW OBCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 TERMIN: wrzesień 2014 r. OPRACOWAŁA: Janina Angowska WSTĘP Test diagnozujący poziom znajomości z języków obcych po szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 ANALIZA WYNIKÓW Część HUMANISTYCZNA HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Analiza ilościowa Najniższy wynik 29 22 Najwyższy wynik

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2016

Analiza wyników sprawdzianu 2016 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza wyników sprawdzianu 2016 Opracowała: Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Wyniki uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników maturalnych pod kątem osiągania standardów edukacyjnych z języka rosyjskiego w roku szkolnym 2011/2012

Analiza wyników maturalnych pod kątem osiągania standardów edukacyjnych z języka rosyjskiego w roku szkolnym 2011/2012 Analiza ów maturalnych pod kątem osiągania standardów edukacyjnych z języka rosyjskiego w roku szkolnym 2011/2012 Ogólne i uczniów z jezyka rosyjskiego (pp) Klasa Średni w pkt. Łatwość Mediana Modalna

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy.

Analiza egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy. Analiza egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy. Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego dla poziomu podstawowego zawierał dwa : rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego oraz tworzenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Matura do 2013/2014 Matura od 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Matura do 2013/2014 Matura od 2014/2015 Szczegółowe porównanie egzaminu maturalnego do roku szkolnego 2013/14 i od 2014/15. EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Matura do 2013/2014 Matura od 2014/2015 Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u

A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W w r o k u 2 2 W R Z E S I E Ń 22 2 CELE SPRAWDZIANU. Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W dniu 9 stycznia 2014 r. 49 uczniów klas szóstych z naszej szkoły pisało próbny sprawdzian kompetencji przygotowany przez wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

średni wynik 2014 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO Zestawienie ogólne wyników egzaminu:

średni wynik 2014 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO Zestawienie ogólne wyników egzaminu: ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE KWIECIEŃ 214 R. Zestawienie ogólne wyników egzaminu: średni wynik 214 klasa VIA 28,65 klasa VIB 23,58 szkoła średnio 26,6

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM styczeń 2015 1 1 Wstęp Przedstawione poniżej wyniki dotyczą sprawdzianu opracowanego zgodnie z nowymi zasadami przez Wydawnictwo OPERON. Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

WSiP listopad 2015 OPERON grudzień 2015

WSiP listopad 2015 OPERON grudzień 2015 WSiP listopad 2015 OPERON grudzień 2015 JĘZYK POLSKI - WSIP CZĘŚD HUMANISTYCZNA JĘZYK POLSKI WYNIKI KLAS JĘZYK POLSKI Aby uzyskać lepsze wyniki z egzaminu należy popracować nad znajomością słownictwa.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 Od roku szkolnego 2011/2012 obowiązują nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Egzamin sprawdzał opanowanie przez uczniów

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie pomorskim język angielski poziom rozszerzony

Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie pomorskim język angielski poziom rozszerzony Osiągnięcia z egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w województwie pomorskim język angielski poziom rozszerzony Zewnętrzny egzamin gimnazjalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju

Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju EGZAMIN GIMNAZJALNY'2012 - wyniki Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju Egzamin gimnazjalny część humanistyczna 2012r.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013 Zespół Szkół Publicznych w Łasinie Szkoła Podstawowa Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty kwiecień 2013 Opracował: Michał Chyliński, Krzysztof Olender Zestaw standardowy składał się

Bardziej szczegółowo

5. Analiza jakościowa zadań egzaminacyjnych... 24 5.1. Poziom podstawowy... 24 5.2. Poziom rozszerzony część I... 26 6. Podsumowanie i wnioski...

5. Analiza jakościowa zadań egzaminacyjnych... 24 5.1. Poziom podstawowy... 24 5.2. Poziom rozszerzony część I... 26 6. Podsumowanie i wnioski... Spis treści 1. Struktura i forma egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego... 2 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych z języka rosyjskiego... 3 2.1. Poziom podstawowy... 3 2.2. Poziom rozszerzony... 5 3. Wyniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Opracowały: Wanda Gunia Dorota Szczepanik Katarzyna Poradyło Maria Twardzik 1 5 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO: mgr. T. Gorzela mgr. J. Gralińska mgr. E. Siedlarek mgr. J. Spalińska mgr. D. Spaliński 2 I

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r. Opracowanie Joanna Ewa Szkop

Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r. Opracowanie Joanna Ewa Szkop Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r. Opracowanie Joanna Ewa Szkop 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Opracowały: Wanda Gunia Dorota Szczepanik Katarzyna Poradyło Maria Twardzik 1 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016)

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r. (w technikum od 2016 r) Do egzaminu maturalnego w nowej formie będą przystępować uczniowie liceów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA

JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA IV. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU Egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI PO KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W JÓZEFOWIE ZA ROK SZKOLNY 2013/1014

ANALIZA WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI PO KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W JÓZEFOWIE ZA ROK SZKOLNY 2013/1014 Strona1 ANALIZA WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI PO KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W JÓZEFOWIE ZA ROK SZKOLNY 213/14 Dnia 1 kwietnia 214 roku ponad 346 576 uczniów w całym

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r.

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. str. 1 Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport opracowały: ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI

RAPORT. Raport opracowały: ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI RAPORT ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI Raport opracowały: Iwona Bartosiak Stanisława Kędra Marzena Lesiak Alicja Znajewska str. 1 Zestaw 26 zadań

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CZELADZI ANALIZA WYNIKÓW SPIS TREŚCI I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi 1. Informacje wstępne... 3 2. Standardowy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego składa się z części pisemnej i ustnej:

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego składa się z części pisemnej i ustnej: W najnowszym Informatorze o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego (27.VIII.2010) Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała zmiany związane z egzaminem ustnym od 2012 roku. Zlikwidowany zostanie

Bardziej szczegółowo

S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E

S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U w r o k u 2 0 1 5 W R Z E S I E Ń 2 0 1 5 2 INFORMACJE OGÓLNE Sprawdzian w klasie szóstej szkoły

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część języka obcego nowożytnego j. angielski rozszerzony Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 15,20

Bardziej szczegółowo

Materiały zebrane i wyselekcjonowane w trakcie szkolenia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach Projektu IX

Materiały zebrane i wyselekcjonowane w trakcie szkolenia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach Projektu IX Materiały zebrane i wyselekcjonowane w trakcie szkolenia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach Projektu IX Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy

Bardziej szczegółowo

Egzamin Maturalny od 2015 roku

Egzamin Maturalny od 2015 roku Egzamin Maturalny od 2015 roku PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Każdy absolwent obowiązkowo przystępuje do następujących egzaminów na poziomie podstawowym: język polski (część pisemna i ustna), język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu. zewnętrznego klas szóstych. - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach

Analiza wyników sprawdzianu. zewnętrznego klas szóstych. - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych - kwiecień 201 - PSP nr 1 w Pionkach 1 Uczestnicy sprawdzianu Ogólnopolski sprawdzian klas szóstych odbył się 01 kwietnia 201r. Pisało go 51 szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z przeprowadzonego w kwietniu 2013r. sprawdzianu po szóstej klasie Analiza wyników Warszawa, 2013 rok Średni wynik egzaminu po szóstej

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu. Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2013/ 2014

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu. Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2013/ 2014 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2013/ 2014 Głównym zadaniem sprawdzianu jest zbadanie, w jakim stopniu absolwent

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE Wstęp Wiadomości podlegające ocenie zawarte są w planie wynikowym lub rozkładzie materiału

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Egzamin maturalny z wybranego języka obcego nowożytnego... 3. Język angielski województwo kujawsko- pomorskie... 6

Spis treści. Egzamin maturalny z wybranego języka obcego nowożytnego... 3. Język angielski województwo kujawsko- pomorskie... 6 Spis treści Egzamin maturalny z wybranego języka obcego nowożytnego... 3 1. Struktura i forma egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego... 3 2. Struktura i forma części pisemnej egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym 2014/ 2015 w Szkole Podstawowej w Uwielinach język angielski

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym 2014/ 2015 w Szkole Podstawowej w Uwielinach język angielski Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym 2014/ 2015 w Szkole Podstawowej w Uwielinach język angielski OPRACOWANA PRZEZ: Dagmarę Ostrowską Grzegorza Skoczylasa Elżbietę Kowalczyk 1 Wśród

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH. przeprowadzonego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10. im.

RAPORT Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH. przeprowadzonego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10. im. RAPORT Z WYNIKÓW Z WEWNĄTRZSZKOLNEGO TESTU KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH przeprowadzonego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH 2011 Sprawozdanie analiza wyników matur z języka polskiego 2011r. Niniejsza analiza dokonana została,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2009 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W KLASACH TRZECICH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM.

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W KLASACH TRZECICH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEPROWADZONEGO W KLASACH TRZECICH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ORLĄT W RUDNIKU NAD SANEM GRUDZIEŃ 2009 Analizę przygotowali nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

Statystyczne opracowanie wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego w 2007 roku Poziom podstawowy Tabela 1.

Statystyczne opracowanie wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego w 2007 roku Poziom podstawowy Tabela 1. Statystyczne opracowanie wyników egzaminu maturalnego z języka francuskiego w 2007 roku Do egzaminu maturalnego z języka francuskiego przystąpiło w sumie 378 zdających, z których 330 (97,9%) uzyskało co

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Obszar :1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie:1.1 Analizuje

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników II części sprawdzianu po klasie szóstej 2015 r. - język angielski

Omówienie wyników II części sprawdzianu po klasie szóstej 2015 r. - język angielski Omówienie wyników II części sprawdzianu po klasie szóstej 2015 r. - język angielski Sprawdzian dla klas szóstych odbył się 1 kwietnia 2015 r. Część 2 zawierała zadania z języka obcego nowożytnego. Był

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 język polski Analiza wyników. niski

Matura 2012 język polski Analiza wyników. niski Matura 2012 język polski Analiza wyników Wnioski Zespół przedmiotowy polonistów dokonał analizy wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej i pisemnej (poziom podstawowy i rozszerzony),

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO Każdy przystępujący do egzaminu maturalnego w danej sesji wybiera jeden język obcy nowożytny z listy 6 języków podanych w rozporządzeniu: język angielski, francuski,

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana

Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana GIMNAZJUM NR 4 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH Pomiar dydaktyczny: analiza wyników egzaminu gimnazjalnego edukacyjna wartość dodana Materiał opracował zespół w składzie: 1. Dorota Baron 2. Joanna

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. Umiejętności uczniów podlegające sprawdzaniu i ocenianiu Podstawą PrzedmiotowychZasad Oceniania z Języka Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych z języka angielskiego Egzamin pisemny Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego obejmował trzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV VI. Rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV VI. Rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV VI Rok szkolny 2015/2016 Jolanta Świerzy Patrycja Deja Zasady 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy zawarte w podstawie programowej z języka obcego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. CZĘŚĆ 2. 5. kwietnia 2016 2. czerwca 2016. 10. listopada

CZĘŚĆ 1. CZĘŚĆ 2. 5. kwietnia 2016 2. czerwca 2016. 10. listopada 2016 ZAKRES SPRAWDZIANU Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im. Karola Goduli w 2015 r.

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im. Karola Goduli w 2015 r. Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli ul. Sobieskiego 5, 42-600 Tarnowskie Góry Analiza wyników egzaminu maturalnego w Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im. Karola Goduli w 2015

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2013 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Egzamin maturalny z wybranego języka obcego nowożytnego... 3. Język angielski województwo pomorskie... 6

Spis treści. Egzamin maturalny z wybranego języka obcego nowożytnego... 3. Język angielski województwo pomorskie... 6 Spis treści Egzamin maturalny z wybranego języka obcego nowożytnego... 3 1. Struktura i forma egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego... 3 2. Struktura i forma części pisemnej egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Publiczne Gimnazjum Nr 2 im.prymasa Tysiąclecia

Szkoła Publiczne Gimnazjum Nr 2 im.prymasa Tysiąclecia Szkoła Publiczne Gimnazjum Nr im.prymasa Tysiąclecia Egzamin gimnazjalny. Część języka obcego nowożytnego j. niemiecki podstawowy Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 1,45 p.,

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015 Opracował: Łukasz Kąś Egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje podanie uczniom na początku każdego roku szkolnego wymagań z zakresu języków, a w tym: wymagania z zakresu materiału

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie

Bardziej szczegółowo