ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i normy umundurowania oraz wyekwipowania, w tym w ubiory cywilne, żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych, zwanych dalej żołnierzami, oraz organy właściwe w sprawach zaopatrywania w te przedmioty. Rozdział 2 Warunki otrzymywania umundurowania oraz wyekwipowania 2. Uprawnienie do umundurowania oraz wyekwipowania, w tym w ubiory cywilne, powstaje z dniem mianowania, powołania do zawodowej służby wojskowej, służby kandydackiej, wyznaczenia na stanowisko służbowe lub przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych Żołnierz otrzymuje umundurowanie oraz wyekwipowanie zgodnie z normami określonymi w zestawach. 2. Normy umundurowania w zestawach określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 3. Normy wyekwipowania w zestawach określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 4. Żołnierz jest informowany w jednostce budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostaje, o stanie posiadanego i przysługującego umundurowania oraz wyekwipowania, co najmniej raz w roku nie później niż do dnia 31 marca roku zaopatrzeniowego. 4. Żołnierz otrzymuje umundurowanie oraz wyekwipowanie: 1) zasadnicze określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1 9 i 12 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 1 9 i 12; 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz i Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669, Nr 161, poz i Nr 219, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz ) specjalistyczne, z dniem przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr Podstawą do wydania umundurowania oraz wyekwipowania zasadniczego dla żołnierza powołanego do zawodowej służby wojskowej jest rozkaz personalny o powołaniu; w pozostałych przypadkach rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, stwierdzający wyznaczenie go na stanowisko. 2. Podstawą do wydania umundurowania oraz wyekwipowania specjalistycznego jest rozkaz dzienny dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową. 3. Umundurowanie oraz wyekwipowanie żołnierz otrzymuje z magazynu jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostaje, lub z punktu zaopatrywania Żołnierz otrzymuje umundurowanie oraz wyekwipowanie z przeznaczeniem do użytkowania na okres, na który zostało przydzielone, zwany dalej okresem używalności. 2. Żołnierz otrzymuje umundurowanie oraz wyekwipowanie: 1) na własność: a) z chwilą wydania, b) po upływie okresu używalności; 2) na czas wykonywania określonych czynności służbowych. 7. Umundurowanie oraz wyekwipowanie przechodzi na własność: 1) żołnierza zawodowego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1, 4 i 7 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach nr 1, 3 i 5, a także w uwagach do poszczególnych zestawów należności; 2) kandydata na żołnierza zawodowego określone w uwagach do poszczególnych zestawów należności. 8. Umundurowanie oraz wyekwipowanie żołnierz otrzymuje na czas wykonywania czynności służbowych z obowiązkiem jego zwrotu w przypadku: 1) przeniesienia na inne stanowisko służbowe, na którym otrzymane umundurowanie lub wyekwipowanie nie przysługuje,

2 Dziennik Ustaw Nr Poz ) zmiany normy umundurowania lub wyekwipowania, 3) zwolnienia z pełnienia obowiązków służbowych chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej Do okresu używalności umundurowania oraz wyekwipowania nie wlicza się okresu: 1) trwania aresztu tymczasowego; 2) zawieszenia w czynnościach służbowych; 3) odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu lub kary aresztu wojskowego. 2. Żołnierz, w stosunku do którego prawomocnie umorzono postępowanie karne lub dyscyplinarne lub który został prawomocnie uniewinniony, otrzymuje należne umundurowanie oraz wyekwipowanie z zachowaniem ciągłości zaopatrywania, odpowiednio, od dnia: 1) zastosowania aresztu tymczasowego; 2) zawieszenia w czynnościach służbowych; 3) rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego. 10. Do okresu używalności umundurowania oraz wyekwipowania nie wlicza się okresu korzystania przez żołnierza z urlopu wychowawczego Żołnierz zwalniany z czynnej służby wojskowej zwraca otrzymane umundurowanie oraz wyekwipowanie z wyjątkiem tego, które przechodzi na jego własność z chwilą wydania lub po upływie okresu używalności. Żołnierz nie zwraca umundurowania oraz wyekwipowania przechodzącego na własność po okresie używalności, dla którego okres ten jeszcze nie upłynął, tylko w przypadku zapłacenia proporcjonalnej wartości przedmiotu według cen z ewidencji ilościowo-wartościowej, za czas, jaki pozostał do zakończenia tego okresu. Rozpoczęty rok użytkowania zalicza się jako pełny rok. 2. W przypadku śmierci żołnierza otrzymane umundurowanie oraz wyekwipowanie nie podlega zwrotowi W przypadku utraty, zniszczenia lub obniżenia wartości użytkowej uprzednio wydanego umundurowania oraz wyekwipowania żołnierz może otrzymać umundurowanie oraz wyekwipowanie przed upływem okresu używalności, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem tego okresu, z zachowaniem ciągłości okresu używalności. 2. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest dowódca jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje Od żołnierza zawodowego zwalnianego z zawodowej służby wojskowej można przyjąć do wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym w dniu zwolnienia żołnierz pozostawał, po jednym nieużywanym komplecie umundurowania oraz wyekwipowania, które przeszło na jego własność. Nie dotyczy to umundurowania oraz wyekwipowania wzorów wycofanych lub wycofywanych z wyposażenia. 2. W przypadku śmierci żołnierza zawodowego stosuje się odpowiednio przepis ust W przypadku śmierci żołnierza dowódca wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostawał, może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania wyjściowego lub polowego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni. 2. W przypadku żołnierzy zawodowych przeniesionych do rezerwy lub w stan spoczynku przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 15. W przypadku wyznaczenia żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej, jeżeli następuje zmiana jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostawał: 1) żołnierz zawodowy zatrzymuje umundurowanie oraz wyekwipowanie, o którym mowa w 6 ust. 2 pkt 1 lit. b; pozostałe umundurowanie oraz wyekwipowanie zwraca do jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym dotychczas pozostawał; 2) żołnierz zawodowy specjalista wojskowy wyznaczany na tożsame stanowisko służbowe zatrzymuje przedmioty wyposażenia specjalistycznego stanowiące jego indywidualne wyposażenie; 3) żołnierz zawodowy etatowego personelu latającego i obsługi technicznej lotnictwa wyznaczany na inne niż dotychczas zajmowane stanowisko służbowe, na którym nie przysługują przedmioty wyposażenia specjalistycznego lotniczo-technicznego, albo zwalniany z zawodowej służby wojskowej zatrzymuje nieodpłatnie umundurowanie oraz wyekwipowanie, o którym mowa w 6 ust. 2 pkt 1 lit. b, niezależnie od czasu ich użytkowania. 16. Żołnierz zawodowy wyznaczany na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny kolor umundurowania: 1) nie otrzymuje dodatkowo umundurowania oraz wyekwipowania; przemundurowanie tego żołnierza następuje z upływem okresu używalności przedmiotów wydawanych w naturze na własność; 2) może być zwolniony z obowiązku przemundurowania, o którym mowa w pkt 1, na jego wniosek, przez dowódcę (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, jeżeli przewidziany jest do zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w ciągu najbliższych 6 lat.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz Żołnierz zawodowy, który nabył uprawnienie do umundurowania oraz wyekwipowania według innego zestawu, umundurowania oraz wyekwipowania, o którym mowa w 6 ust. 2 pkt 1 lit. b, nie zwraca; uzupełnieniu podlega umundurowanie oraz wyekwipowanie nieobjęte poprzednim zestawem. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pozostałe umundurowanie oraz wyekwipowanie: 1) powtarzające się w obu zestawach pozostawia się żołnierzowi, zaliczając poprzedni okres użytkowania; 2) występujące tylko w poprzednim zestawie podlega zwrotowi; 3) występujące tylko w nowym zestawie uzupełnia się na przewidziany okres używalności. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku powołania kandydata na żołnierza zawodowego do pełnienia zawodowej służby wojskowej Początek okresu używalności umundurowania oraz wyekwipowania, wchodzącego w skład ubioru polowego i ćwiczebnego, liczy się od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostało pobrane; należności tych nie realizuje się wstecz. 2. Okres używalności umundurowania oraz wyekwipowania, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1, 4 i 7 oraz normach wyekwipowania w zestawach nr 1, 3 i 5, wydanych żołnierzowi zawodowemu skraca się odpowiednio do dnia 1 kwietnia roku kalendarzowego, w którym powstaje uprawnienie do wydania kolejnego umundurowania oraz wyekwipowania. Rok zaopatrzeniowy trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca kolejnego roku. 3. Żołnierz uprawniony do umundurowania oraz wyekwipowania zasadniczego otrzymuje umundurowanie oraz wyekwipowanie przewidziane dla jego specjalności, a realizujący różne zadania wymienione w różnych zestawach specjalistycznych, stosownie do specyfiki wykonywanych czynności służbowych. W miarę potrzeb i wymogów wynikających z przepisów bhp specjalistom wojskowym wydaje się odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej. Rozdział 3 Organy właściwe w sprawach zaopatrywania 19. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie dla: 1) żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową; 2) żołnierza powołanego do zawodowej stałej, kontraktowej służby wojskowej; 3) żołnierza mianowanego na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych; 4) żołnierza zawodowego pełniącego służbę wojskową na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych. 20. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego jest organem właściwym w sprawach zaopatrywania w umundurowanie oraz wyekwipowanie odpowiednio dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego. Rozdział 4 Przepisy przejściowe, dostosowujący i końcowy 21. Do wydanego żołnierzowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia umundurowania oraz wyekwipowania stosuje się okresy używalności, na jakie umundurowanie i wyekwipowanie zostało wydane. 22. Umundurowanie oraz wyekwipowanie otrzymane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nieujęte w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia, nie podlega zwrotowi. 23. W przypadku wydania żołnierzowi zamiennie umundurowania oraz wyekwipowania określonego w załącznikach nr 1 i 2, do tego umundurowania stosuje się okresy używalności określone w tych załącznikach. 24. Szeregowym zawodowym (marynarzom zawodowym) powołanym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do zawodowej służby wojskowej uzupełnia się przedmioty do norm określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach 1, 4 i 7 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w zestawach 1, 3 i 5, po upływie 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej. 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r. 2) Minister Obrony Narodowej: B. Klich 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 147, poz. 1548, z 2005 r. Nr 150, poz. 1262, z 2006 r. Nr 163, poz i Nr 223, poz. 1633, z 2007 r. Nr 175, poz oraz z 2008 r. Nr 48, poz. 285, Nr 59, poz. 364 i Nr 144, poz. 905), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278).

4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 NORMY UMUNDUROWANIA I. Wojska lądowe Zestaw nr 1 normy umundurowania żołnierzy zawodowych wojsk lądowych Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2010 r. (poz. 302) Załącznik nr 1

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 2 normy umundurowania wyjściowego kandydatów na żołnierzy zawodowych wojsk lądowych

8 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 3 normy umundurowania polowego żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych wojsk lądowych

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 II. Siły powietrzne Zestaw nr 4 normy umundurowania żołnierzy zawodowych sił powietrznych

12 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

13 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

14 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 5 normy umundurowania wyjściowego kandydatów na żołnierzy zawodowych sił powietrznych

15 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

16 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 6 normy umundurowania polowego żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych sił powietrznych

17 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

18 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

19 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 III. Marynarka wojenna Zestaw nr 7 normy umundurowania żołnierzy zawodowych marynarki wojennej

20 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

21 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

22 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 8 normy umundurowania wyjściowego kandydatów na żołnierzy zawodowych marynarki wojennej

23 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

24 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 9 normy umundurowania ćwiczebnego i polowego żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych marynarki wojennej

25 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

26 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

27 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 IV. Wszystkie rodzaje wojsk Zestaw nr 10 normy ubiorów sędziów i prokuratorów wojskowych, radców prawnych, żołnierzy żandarmerii wojskowej oraz żołnierzy ochrony jednostek i komórek organizacyjnych MON

28 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

29 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 11 normy umundurowania lotniczo-technicznego personelu latającego i obsługi technicznej lotnictwa

30 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

31 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 12 normy umundurowania żołnierzy zawodowych wojsk specjalnych

32 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

33 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

34 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 13 normy umundurowania dla żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych kompanii honorowych, reprezentacyjnych, pocztów sztandarowych i flagowych oraz etatowych orkiestr wojskowych

35 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

36 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

37 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 14 normy umundurowania żołnierzy zawodowych Dowództwa Garnizonu Warszawa i Batalionu Reprezentacyjnego WP biorących udział w uroczystościach reprezentacyjnych

38 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

39 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 15 normy dodatkowego umundurowania żołnierzy zawodowych Batalionu Reprezentacyjnego WP biorących udział w uroczystościach reprezentacyjnych oraz członków orkiestry koncertowej WP

40 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

41 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 16 normy umundurowania żołnierzy zawodowych pełniących służbę w: ataszatach obrony, dowództwach NATO, Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych (DWSZ) oraz wyjeżdżających służbowo za granicę

42 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

43 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 17 normy umundurowania żołnierzy zawodowych wojsk lądowych i sił powietrznych, skierowanych do pełnienia służby w składzie polskich kontyngentów wojskowych, jednostek międzynarodowych NATO i UE, Partnerstwa dla Pokoju i Organizacji Narodów Zjednoczonych realizujących zadania poza granicami państwa w różnych strefach klimatycznych

44 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

45 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

46 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 18 normy umundurowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych marynarki wojennej, skierowanych do pełnienia służby w składzie polskich kontyngentów wojskowych, jednostek międzynarodowych NATO i UE, Partnerstwa dla Pokoju i Organizacji Narodów Zjednoczonych pływających lub biorących udział w realizacji zadań poza granicami państwa w różnych strefach klimatycznych

47 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

48 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

49 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 19 normy umundurowania szwadronu kawalerii

50 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

51 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 20 normy umundurowania dla obsługi wozów bojowych, pojazdów mechanicznych, szwadronu kawalerii oraz warsztatów naprawczych

52 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

53 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 21 normy umundurowania dla żołnierzy wykonujących czynności służbowe przy materiałach pędnych i smarach

54 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

55 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 NORMY WYEKWIPOWANIA I. Wojska lądowe Zestaw nr 1 normy wyekwipowania żołnierzy zawodowych wojsk lądowych Załącznik nr 2

56 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

57 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 2 normy obuwia i oporządzenia żołnierza zawodowego i kandydata na żołnierza zawodowego wojsk lądowych

58 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

59 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 II. Siły powietrzne Zestaw nr 3 normy wyekwipowania żołnierzy zawodowych sił powietrznych

60 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

61 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 4 normy obuwia i oporządzenia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych sił powietrznych

62 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

63 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 III. Marynarka wojenna Zestaw nr 5 normy wyekwipowania żołnierzy zawodowych marynarki wojennej

64 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

65 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 6 normy obuwia i oporządzenia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych marynarki wojennej

66 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

67 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 IV. Wszystkie rodzaje wojsk Zestaw nr 7 normy bielizny osobistej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

68 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 8 normy pościeli dla żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

69 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

70 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 9 normy przyborów oraz środków do utrzymania higieny osobistej i konserwacji obuwia dla żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

71 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

72 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

73 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 10 normy wyekwipowania żołnierzy zawodowych jednostek desantowo-szturmowych, kawalerii powietrznej, rozpoznania i piechoty górskiej, a także żołnierzy zawodowych wykonujących zadania poza miejscem stałej dyslokacji

74 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 11 normy ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych

75 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 12 normy wyekwipowania żołnierzy zawodowych wojsk specjalnych

76 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

77 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

78 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

79 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 13 normy wyekwipowania żołnierzy zawodowych żandarmerii wojskowej oraz żołnierzy ochrony obiektów jednostek i komórek organizacyjnych MON

80 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 14 normy wyekwipowania lotniczo-technicznego personelu latającego i obsługi technicznej lotnictwa

81 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

82 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 15 normy wyekwipowania obsługi technicznej lotnictwa

83 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

84 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 16 normy wyekwipowania dla żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych kompanii honorowych, reprezentacyjnych, pocztów sztandarowych i flagowych oraz etatowych orkiestr wojskowych

85 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

86 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 17 normy wyekwipowania żołnierzy zawodowych Dowództwa Garnizonu Warszawa i Batalionu Reprezentacyjnego WP biorących udział w uroczystościach reprezentacyjnych

87 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

88 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 18 normy wyekwipowania dodatkowego żołnierzy zawodowych Batalionu Reprezentacyjnego WP biorących udział w uroczystościach reprezentacyjnych

89 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 19 normy wyekwipowania żołnierzy zawodowych pełniących służbę w: ataszatach obrony, dowództwach NATO oraz wyjeżdżających służbowo za granicę

90 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 20 normy wyekwipowania żołnierzy zawodowych wojsk lądowych i sił powietrznych, skierowanych do pełnienia służby w składzie polskich kontyngentów wojskowych, jednostek międzynarodowych NATO i UE, Partnerstwa dla Pokoju i Organizacji Narodów Zjednoczonych realizujących zadania poza granicami państwa w różnych strefach klimatycznych

91 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

92 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 21 normy wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych marynarki wojennej, skierowanych do pełnienia służby w składzie polskich kontyngentów wojskowych i jednostek międzynarodowych NATO i UE, Partnerstwa dla Pokoju i Organizacji Narodów Zjednoczonych pływających lub biorących udział w realizacji zadań poza granicami państwa w różnych strefach klimatycznych

93 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

94 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 22 normy wyekwipowania szwadronu kawalerii

95 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 23 normy wyekwipowania obsługi wozów bojowych, pojazdów mechanicznych, szwadronu kawalerii oraz warsztatów naprawczych

96 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

97 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 24 normy wyekwipowania dla wykonujących czynności służbowe przy materiałach pędnych i smarach oraz obsłudze magazynów i składnic

98 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

99 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 25 normy wyekwipowania personelu służby żywnościowej

100 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 26 normy wyekwipowania żołnierzy zawodowych załóg jednostek pływających

101 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

102 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 27 normy wyekwipowania żołnierzy zawodowych różnych specjalności, w tym zatrudnionych przy obsłudze stacji radiolokacyjnych, posterunków obserwacyjno-meldunkowych, punktów obserwacji i łączności, obiektów specjalnych, ośrodków obliczeniowych, w transporcie kolejowym, na posterunkach wartowniczych oraz innych grup użytkowników

103 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

104 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302 Zestaw nr 28 normy wyekwipowania personelu służby zdrowia

105 Dziennik Ustaw Nr Poz. 302

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 50 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.03.31 15:32:01 +02'00' 4339 Poz. 302 302 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Dziennik Ustaw Nr 121 10182 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.07.06 18:39:33 +02'00' Poz. 812.go v.p l 812 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ PROJEKT 09.12.2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2009 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 250 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 250 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 250 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 104 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 104 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 104 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2014 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 1615 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1502

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1502 Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 1502 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 grudnia 2012 r. Poz. 1405 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 października 2012 r.

Warszawa, dnia 13 grudnia 2012 r. Poz. 1405 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 października 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.12.13 15:31:30 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 grudnia 2012 r. Poz. 1405 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 250 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 310 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 310 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 310 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 423 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości przyznawanego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 224/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 224/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 sierpnia 2013 r. Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 208 DECYZJA Nr 224/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie nabywania umundurowania i wyekwipowania Wojska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 270 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska służbowe;

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska służbowe; Dz.U. z 2009 nr 218 poz. 1699 Brzmienie od 6 lipca 2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych Dziennik Ustaw Nr 145 11401 Poz. 974 974 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2012 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 664. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 11 maja 2012 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 41 3560 Poz. 243 243 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa Na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach noszenia umundurowania przez żołnierzy zawodowych. Specjalista ON SSMund mjr Krzysztof GACZYŃSKI

Zmiany w zasadach noszenia umundurowania przez żołnierzy zawodowych. Specjalista ON SSMund mjr Krzysztof GACZYŃSKI Zmiany w zasadach noszenia umundurowania przez żołnierzy zawodowych Specjalista ON SSMund mjr Krzysztof GACZYŃSKI Obowiązki żołnierzy zawodowych w zakresie umundurowania Rozdział 8a. Umundurowanie i wyekwipowanie,..

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dz.U. z 2010 nr 45 poz. 265 Brzmienie od 8 kwietnia 2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej z dnia 9 marca 2010 r. Na podstawie art. 16 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2004 r. Dz.U.2004.142.1505 2010.08.26 zm.wyn.z Dz.U.2009.161.1278 art. 1 pkt 62, art. 22 Istnieją późniejsze wersje tekstu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zwalniania żołnierzy zawodowych, zwanych dalej żołnierzami, z zawodowej służby wojskowej.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zwalniania żołnierzy zawodowych, zwanych dalej żołnierzami, z zawodowej służby wojskowej. zmiany: 2010-01-01 Dz.U.2009.216.1680 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. r. Rozdział 1a. Emerytura żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r.

Ustawa. z dnia. r. Rozdział 1a. Emerytura żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. Projekt 30.03.2012 r. Ustawa z dnia. r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 297 Departament Wychowania Promocji Obronności DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. 1) w dziale II po rozdziale 1 dodaje się rozdziały 1a i 1b w brzmieniu: Rozdział 1a

Ustawa. z dnia. 1) w dziale II po rozdziale 1 dodaje się rozdziały 1a i 1b w brzmieniu: Rozdział 1a Projekt 10.01.2012 wersja ostateczna Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA. z dnia 11 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA. z dnia 11 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

2. W zależności od korpusu kadry, w jakim żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową, rozróżnia się legitymacje:

2. W zależności od korpusu kadry, w jakim żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową, rozróżnia się legitymacje: Dz.U. z 2010 nr 56 poz. 343 Brzmienie od 8 kwietnia 2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych z dnia 22 marca 2010 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1352 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1352 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1352 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 2014 r. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - ZA DŁUGOLETNIĄ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2015 r. Poz. 294 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.) Dz.U.2015.950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie (Dz. U. z dnia 6 lipca 2015 r.) Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Były żołnierz zawodowy ma prawo nosić mundur

Były żołnierz zawodowy ma prawo nosić mundur Były żołnierz zawodowy ma prawo nosić mundur Minister Obrony Narodowej określił rozporządzeniem z dnia 17 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 141 poz.1367, z późn zm.) szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dziennik Ustaw Nr 45 4044 Poz. 265 265 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - SPECJALNY, - SŁUŻBOWY,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 179 poz USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 179 poz USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

Dz.U (R) Ćwiczenia wojskowe. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

Dz.U (R) Ćwiczenia wojskowe. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych Strona 1 z 7 Numer dokumentu LexPolonica: 2354070 zmiany: 2014-01-01 Dz.U.2013.1539 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń Na podstawie art. 106 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r.

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych Dziennik Ustaw Nr 56 5010 Poz. 343 343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 48 ust. 8 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia.. r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia.. r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia.. r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych Na podstawie art. 46a ust.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Dziennik Ustaw Nr 121 10313 Poz. 813 813 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 55

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.29 16:04:43 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1299 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych 1705 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych Na podstawie art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej Dziennik Ustaw Nr 63 4030 Poz. 327 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej Na podstawie art. 68 ust. 1a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1418

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1418 Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1418 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. Warszawa, dnia 5 września 2017 r. Poz. 173 Departament Kadr DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego

DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego Departament Kadr 144 DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego Na podstawie 1 pkt 9 lit. a i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 925 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 925 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 925 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Departament Budżetowy 1031 227 DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 143 8693 Poz. 840 840 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 1578 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2010 r. Druk nr 1058 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 27 S)

Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 27 S) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 27 S) USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R.

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dz.U poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 2013 poz. 1211 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 47 poz. 282) (tekst jednolity: Dz. U. 1992 r. Nr 5 poz. 18) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 162 9412 Poz. 979 979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 stycznia 2017 r.

DECYZJA Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 stycznia 2017 r. Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 7 Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa DECYZJA Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 689 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 689 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 689 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ds. SPOŁECZNYCH INICJATYW PROOBRONNYCH. Zasady używania munduru wojskowego lub jego części

ZESPÓŁ ds. SPOŁECZNYCH INICJATYW PROOBRONNYCH. Zasady używania munduru wojskowego lub jego części Zasady używania munduru wojskowego lub jego części Mundurem jest ubiór lub jego części służące oznaczeniu przynależności do określonej jednostki organizacyjnej lub wykonywania określonych funkcji albo

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 października 2016 r. Poz z dnia 16 września 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 października 2016 r. Poz z dnia 16 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 października 2016 r. Poz. 1726 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/98 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady powoływania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2016.616 2017.01.01 zm. Dz.U.2016.2138 art. 6 USTAWA z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa uposażenie

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE o wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierza zawodowego dla celów zaopatrzenia emerytalno-rentowego

ZAŚWIADCZENIE o wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierza zawodowego dla celów zaopatrzenia emerytalno-rentowego Załącznik nr 2 nazwa jednostki wojskowej wydającej zaświadczenie. wzór ZAŚWIADCZENIE o wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierza zawodowego dla celów zaopatrzenia emerytalno-rentowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 listopada 2014 r.

DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 listopada 2014 r. Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 367 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1211, z 2014 r. poz. 773. USTAWA z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7473 Poz. 568 568 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 284 Departament Kadr DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady powoływania do zawodowej służby wojskowej;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, 1822, z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1268, 1830,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Kryteria uzyskania klas kwalifikacyjnych specjalistów wojskowych dla podoficerów i szeregowych zawodowych określają:

WSTĘP. Kryteria uzyskania klas kwalifikacyjnych specjalistów wojskowych dla podoficerów i szeregowych zawodowych określają: WSTĘP Dokumentami normatywnymi niniejszego opracowania są: rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych Dz.U.2015.258 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. z dnia 25 lutego 2015 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 372 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 marca 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 372 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 70 4342 Poz. 372 Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne zmiany wchodzące w życie z dniem 05.12.2013 r. zmiany wchodzące w życie z dniem 01.01.2014 r. Dz.U.2010.90.593 2010.06.25 zm. Dz.U.2010.113.745 art. 9 2010.07.01 zm. przen. Dz.U.2010.28.143 art. 6 2010.09.18

Bardziej szczegółowo