Arkusz kalkulacyjny EXCEL poziom średniozaawansowany Materiały szkoleniowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arkusz kalkulacyjny EXCEL poziom średniozaawansowany Materiały szkoleniowe"

Transkrypt

1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL poziom średniozaawansowany Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

2 [2/27] Excel Wprowadzanie tych samych danych do wielu komórek naraz 1. Zaznacz komórki, do których chcesz wprowadzić te same dane. Nie muszą to być komórki sąsiadujące. 2. Wpisz dane w aktywnej komórce i naciśnij klawisze CTRL+ENTER. Aby wprowadzić te same dane do wielu komórek, można też użyć uchwytu wypełniania (uchwyt wypełnienia: Niewielki, czarny kwadrat w prawym dolnym rogu zaznaczenia. Gdy użytkownik wskaże uchwyt wypełnienia, wskaźnik przybiera postać czarnego krzyżyka.), który pozwala automatycznie wypełnić dane w komórkach arkusza. Wprowadzanie tych samych danych w innych arkuszach Jeśli dane zostały już wprowadzone w jednym arkuszu, można je szybko skopiować do odpowiednich komórek w innych arkuszach. 1. Kliknij kartę arkusza zawierającego dane. Następnie, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL, klikaj karty arkuszy, do których chcesz skopiować dane. Uwaga: Jeżeli żądana karta nie jest widoczna, przejdź do niej za pomocą przycisków przewijania kart, a następnie kliknij ją. Rysunek 1. Przyciski przewijania kart 2. W arkuszu zaznacz komórki, które zawierają wprowadzone dane. 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Wypełnienie, a następnie kliknij polecenie We wszystkich arkuszach. Rysunek 2. Wypełnienie komórek w zaznaczonych arkuszach 4. W obszarze Wypełnienie zaznacz żądaną opcję. Wypełnianie serią liczb Za pomocą uchwytu wypełniania (uchwyt wypełnienia: Niewielki, czarny kwadrat w prawym dolnym rogu zaznaczenia. Gdy użytkownik wskaże uchwyt wypełnienia, wskaźnik przybiera postać czarnego krzyżyka.) można szybko wypełniać komórki w zakresie seriami liczb lub dat oraz wbudowanymi seriami dni, dni tygodnia, miesięcy lub lat. 1. Zaznacz pierwszą komórkę w zakresie, który chcesz wypełnić.

3 [3/27] Excel 2. Wprowadź wartość początkową serii. 3. Wprowadź wartość w następnej komórce, aby ustalić wzorzec. 4. Jeśli na przykład jest potrzebna seria 1, 2, 3, 4, 5,..., należy wprowadzić do pierwszych dwóch komórek wartości 1 i 2. Jeśli jest potrzebna seria 2, 4, 6, 8,..., należy wprowadzić wartości 2 i 4. Jeśli seria ma mieć wartości 2, 2, 2, 2,..., można zostawić drugą komórkę pustą. 5. Zaznacz komórkę lub komórki zawierające wartości początkowe. 6. Przeciągnij uchwyt wypełniania przez zakres, który chcesz wypełnić. 7. Aby wypełnić w kolejności rosnącej, należy przeciągnąć w dół lub w prawo. Aby wypełnić w kolejności malejącej, należy przeciągnąć w górę lub w lewo. Przykład: Do komórki B2 wpisz cyfrę 1, a do B3 cyfrę 2. Zaznacz zakres B2:B3. Naprowadź kursor w prawy dolny róg zaznaczonego obszaru, czyli w miejsce uchwytu Autowypełniania. W momencie, w którym pojawi się czarny krzyżyk przeciągnij z wciśniętym lewym klawiszem myszy w dół. Uchwyt Autowypełniania Rysunek 3. Wypełnianie komórek serią danych EXCEL wypełni przeciągane komórki kolejnymi liczbami: 1, 2, 3, 4, itd. W zależności od tego ile komórek przeciągniemy. Możemy również wypełnić serią liczb z dowolnym krokiem. Np. jeżeli wpiszemy do zakresu C2:C3 liczby: 2,5 oraz 4,5 i wówczas przeciągniemy zaznaczony zakres do komórki C7 to efekt będzie taki jak poniżej:

4 [4/27] Excel Rysunek 4. Wypełnienie komórek serią danych z wybranym skokiem Tworzenie nazwy komórki lub zakresu komórek w arkuszu 1. Zaznacz komórkę, zakres komórek albo zaznaczenia nieprzylegające (zaznaczenie nieprzylegające: Zaznaczenie dwóch lub większej liczby komórek albo zakresów, które nie sąsiadują ze sobą. Rysując takie zaznaczenie na wykresie, należy się upewnić, że połączone wybory tworzą prostokąt.), którym chcesz nadać nazwę. 2. Kliknij pole Nazwa na lewym końcu paska formuły (pasek formuły: Pasek u góry okna programu Excel, który służy do wprowadzania i edytowania wartości i formuł w komórkach i na wykresach. Wyświetlana jest w nim wartość stała lub formuła przechowywana w komórce aktywnej). Rysunek 5. Pole nazwy Pole nazwy 3. Wpisz nazwę, której chcesz używać w celu odwoływania się do tego zaznaczenia. Nazwy mogą zawierać do 255 znaków. 4. Naciśnij klawisz ENTER. Uwaga: Nie można nadać nazwy komórce podczas zmieniania jej zawartości. Rysunek 6. Nadawanie nazwy zakresowi

5 [5/27] Excel Tworzenie nazwy za pomocą zaznaczenia komórek w arkuszu Można konwertować etykiety istniejących wierszy lub kolumn na nazwy. 1. Zaznacz zakres, któremu chcesz nadać nazwę, z etykietami wierszy lub kolumn włącznie. 2. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij przycisk Utwórz z zaznaczenia. 3. W oknie dialogowym Tworzenie nazw z zaznaczenia określ lokalizację zawierającą etykiety, zaznaczając pole wyboru Górny wiersz, Lewa kolumna, Dolny wiersz lub Prawa kolumna, 4. Kliknij OK. 2. Kliknij kartę Formuły 3. Kliknij przycisk Utwórz z zaznaczenia w grupie Nazwy zdefiniowane 1. Zaznacz zakres komórek 4. Określ lokalizację zawierającą etykiety i kliknij OK Rysunek 7. Nadawanie nazwy zakresowi komórek Uwaga: Nazwa utworzona za pomocą tej procedury odwołuje się tylko do komórek zawierających wartości, a nie obejmuje istniejących etykiet wierszy i kolumn. Tworzenie nazwy za pomocą okna dialogowego Nowa nazwa 1. Na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane kliknij przycisk Zdefiniuj nazwę. 2. W oknie dialogowym Nowa nazwa w polu Nazwa wpisz nazwę, której chcesz użyć dla odwołania. Nazwy mogą zawierać do 255 znaków.

6 [6/27] Excel 3. Aby określić zakres dla tej nazwy, w polu listy rozwijanej Zakres zaznacz pozycję Skoroszyt lub nazwę arkusza w skoroszycie. 4. W polu Odwołuje się do wykonaj jedną z następujących czynności: Odwołanie do komórki: Domyślnie jest wprowadzone bieżące zaznaczenie. Aby wprowadzić jako argument inne odwołania do komórek, kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe (okno dialogowe zostanie tymczasowo ukryte), zaznacz komórki w arkuszu, a następnie kliknij przycisk Rozwiń okno dialogowe. Stała: Wpisz = (znak równości), a następnie wpisz wartość stałą. Formuła: Wpisz = (znak równości), a następnie wpisz formułę. 5. Aby zakończyć i powrócić do arkusza, kliknij przycisk OK. 1. Kliknij kartę Formuły 2. Kliknij tu i wybierz Definiuj nazwę 5. Zaznacz zakres 4. Kliknij tu 3. Kliknij tu i wpisz np. Dane Rysunek 8. Nadawanie nazwy zakresowi komórek Uwaga: Aby poszerzyć lub wydłużyć okno dialogowe Nowa nazwa, kliknij i przeciągnij uchwyt u dołu tego okna. Nazwę można również nadać wartości liczbowej, a potem nazwę tą możemy wykorzystywać do różnych obliczeń. Nadajmy nazwę procent liczbie 0,23. Postępujemy następująco:

7 [7/27] Excel 1. Pod kartą Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane klikamy Menedżer nazw 2. W oknie Menedżer nazw klikamy przycisk Nowy Rysunek 9. Wstążka Rysunek 10. Okno Menedżer nazw 3. W nowym oknie w polu Nazwa wpisujemy procent 4. W polu Odwołuje się do wpisujemy: 0,23 5. Klikamy OK Rysunek 11. Okno Nowa nazwa 6. Wracamy do poprzedniego okna i tu widać zdefiniowaną nazwę, klikamy Zamknij Rysunek 12. Okno menedżera nazw

8 Pracę na nazwach zakresów omówimy później. [8/27] Excel Tworzenie formuły zawierającej funkcje Poniższe formuły zawierają funkcje (funkcja: Uprzednio napisana formuła, która pobiera wartość lub wartości, przeprowadza operację i zwraca wartość lub wartości. Funkcje upraszczają i skracają formuły używane w arkuszu, szczególnie te, które przeprowadzają długie lub złożone obliczenia.). Przykład formuły =SUMA(A:A) =ŚREDNIA(A1:B4) Rysunek 13. Przykłady funkcji Operacje wykonywane przez formułę Dodaje wszystkie liczby umieszczone w kolumnie A Oblicza średnią ze wszystkich liczb umieszczonych w zakresie 1. Kliknij komórkę, do której chcesz wprowadzić formułę. 2. Aby rozpocząć tworzenie formuły od funkcji, na pasku formuły (pasek formuły: Pasek u góry okna programu Excel, który służy do wprowadzania i edytowania wartości i formuł w komórkach i na wykresach. Wyświetlana jest w nim wartość stała lub formuła przechowywana w komórce aktywnej.) kliknij przycisk Wstaw funkcję. 3. Wybierz wymaganą funkcję. Można wprowadzić pytanie opisujące, co zamierzasz zrobić, w polu Wyszukaj funkcję (na przykład wyrażenie dodaj liczby zwróciłoby funkcję SUMA) lub przeszukać kategorie w polu Lub wybierz kategorię. 4. Po wybraniu potrzebnej funkcji, np. SUMA i wciśnięciu przycisku OK, pojawi się kolejne okno w którym należy określić argumenty funkcji, podając zakres komórek dla którego obliczymy sumę. Zakres komórek możemy określić następująco: wpisać zakres, np. B2:D7, przeciągnąć z wciśniętym lewym klawiszem myszy rozpoczynając od komórki B2, a kończąc na komórce D7, podając nazwę zakresu, np. Dane, 5. Po zakończeniu tworzenia formuły naciśnij klawisz ENTER. Przykład: 1. Do zakresu komórek wpisz liczby tak jak w powyższym arkuszu, 2. W komórce A9 wpisz Suma, 3. Kliknij w komórce B9, 4. Kliknij w Pasku formuł przycisk Wstaw funkcję, 5. W oknie Wstawianie funkcji wyszukaj funkcję SUMA i kliknij OK, 6. W nowym oknie Argumenty funkcji, w polu Liczba wprowadź zakres B2:B7 i wciśnij OK, 7. W komórce B9 pojawi się wartość funkcji, 81.

9 [9/27] Excel Rysunek 14. Wstawianie funkcji Powyższe zadanie można również wykonać inaczej. Tym razem obliczymy sumę dla zakresu komórek C2:C7, zadanie to wykonamy w następujący sposób, mianowicie: 1. Zaznacz zakres komórek C2:C7, 2. Kliknij w dowolnym miejscu Pola nazwy wpisz Dane i wciśnij klawisz ENTER (zakresowi C2:C7 nadałeś nazwę: Dane), 3. Kliknij w komórce C9 (w tej komórce obliczymy sumę dla zakresu Dane), 4. Wpisz z klawiatury następującą formułę: =SUMA(Dane) i wciśnij klawisz ENTER,

10 [10/27] Excel 5. W komórce C9 zostanie obliczona wartość sumy (48). 2 1 Rysunek 15. Obliczanie sumy zawartości komórek z zakresu 3, 4 Różnice między odwołaniami względnymi, bezwzględnymi i mieszanymi Odwołania względne. Odwołanie względne do komórki w formule, takie jak A1, ma za podstawę względne pozycje komórki zawierającej formułę i komórki, do której następuje odwołanie. Gdy zmienia się pozycja komórki zawierającej formułę, zmienia się też odwołanie. Gdy formuła jest kopiowana w wierszach lub kolumnach, odwołanie jest automatycznie dopasowywane. Domyślnie nowe formuły używają odwołań względnych. Na przykład odwołanie względne po skopiowaniu z komórki B2 do komórki B3 automatycznie zmieni się z =A1 na =A2. Rysunek 16. Kopiowana formuła z odwołaniem względnym Odwołania bezwzględne. Odwołanie bezwzględne w formule, takie jak $A$1, zawsze odwołuje się do komórki w określonej lokalizacji. Gdy zmienia się pozycja komórki zawierającej formułę, odwołanie bezwzględne pozostaje niezmienione. Gdy formuła jest kopiowana w wierszach lub kolumnach, odwołanie bezwzględne nie jest dopasowywane. Domyślnie nowe formuły używają odwołań względnych, aby więc stały się one odwołaniami bezwzględnymi, trzeba je odpowiednio zmienić. Jeśli na przykład odwołanie bezwzględne zostanie skopiowane z komórki B2 do komórki B3, obie komórki będą zawierały to samo odwołanie =$A$1.

11 [11/27] Excel Rysunek 17. Kopiowana formuła z odwołaniem bezwzględnym Odwołania mieszane. Odwołanie mieszane ma albo bezwzględne odwołanie do kolumny i względne do wiersza, albo bezwzględne do wiersza i względne do kolumny. Bezwzględne odwołanie do kolumny przybiera postać $A1, $B1 i tak dalej. Bezwzględne odwołanie do wiersza przybiera postać A$1, B$1 i tak dalej. Gdy zmieni się pozycja komórki zawierającej formułę, zmieni się odwołanie względne, odwołanie bezwzględne zaś nie zmieni się. Gdy formuła zostanie skopiowana w wierszach lub w kolumnach, odwołanie względne zostanie automatycznie dopasowane, odwołanie bezwzględne zaś nie zostanie dopasowane. Na przykład po skopiowaniu odwołania mieszanego z komórki A2 do komórki B3 nastąpi dopasowanie odwołania z =A$1 na =B$1. Rysunek 18. Kopiowana formuła z adresem mieszanym. Odwołania względne i bezwzględne najlepiej będzie można zilustrować przykładami. Tworzenie formuły zawierającej odwołania względne W kolumnie A arkusza podane są ceny pewnych artykułów. W kolumnie B obliczymy podatek w wysokości 20% od tych cen. Wpiszmy zatem do komórki B2 formułę =A2*20% i wciśnijmy klawisz ENTER. Zaznaczmy ponownie komórkę B2 i przeciągnijmy uchwyt Autowypełniania do komórki B7. Spójrzmy na formuły zapisane w zakresie B2:B7. Rysunek 19. Odwołania względne

12 [12/27] Excel W komórce B2 zapisana jest formuła: =A2*20%, ale już w komórce B3, adres A2 zmienia się na A3, w komórce B4, adres A3 zmienia się na A4 itd. To znaczy, że wraz z przeciąganiem w dół adresy wierszy zmieniają się na kolejne (2 na 3, 3 na 4, 4 na 5, itd.). I takie odwołanie nazywamy względnym. Tworzenie formuły zawierającej odwołania bezwzględne W tym przykładzie wartość 20% została wpisana do komórki E1 i teraz obliczymy wartość podatku wykorzystując adres tej komórki. Do komórki B2 tym razem wpiszmy formułę: =A2*E1 i przeciągnijmy uchwyt Autowypełniania w dół do komórki B7. W zakresie B3:B7 pojawiła się wartość 0 (zero). Dlaczego?. Wraz z przeciąganiem adresy wierszy zmieniły się na kolejne: w komórce B3 z A2 na A3, ale i E1 na E2, a komórce E2 jest wartość 0 (zero). Rysunek 20. Odwołania względne Co zatem należy uczynić by wszystkie obliczenia były poprawne. Należy zablokować adres tej komórki, czyli komórki E1, czyli dokonać odwołania bezwzględnego. Należy zatem w pierwszej formule, w komórce B2 wpisać: =A2*$E$1 i przeciągnąć uchwyt Autowypełniania w dół dla tej komórki. Uzyskamy następujący efekt. Widać poniżej, że we wszystkich komórkach zakresu B2:B7, występuje ciągle wartość z komórki E1. Rysunek 21. Odwołania bezwzględne

13 [13/27] Excel Najlepiej jednak to zadanie można wykonać w zupełnie inny sposób. Mianowicie, można nadać nazwę wartości, np. wartości 20% można nadać nazwę procent. Nadawanie nazw wartościom omówiliśmy nieco wcześniej, więc nadajmy wartości 20% tę właśnie nazwę. 1. Klikamy w komórce B1, czyniąc ją aktywną 2. Klikamy kartę Formuły i w grupie Nazwy zdefiniowane klikamy Menedżer nazw 3. W nowym oknie w polu Nazwa wpisujemy procent, a w polu Odwołuje się do wpisujemy 20% 4. Klikamy OK Rysunek 22. Nadawanie nazw wartości liczbowej 5. W komórce B2 wpisujemy =A2*procent 6. Wypełniamy pozostałe komórki, przeciągając uchwyt Autowypełniania do komórki B7 Rysunek 23. Wypełnianie zakresu komórek formułą Uzyskamy następujący efekt

14 [14/27] Excel Rysunek 24. Wypełnienie zakresu komórek wartościami Należy pamiętać o tym, że wszystkie adresy komórek, które kryją się pod nadanymi nazwami są adresami bezwzględnymi, co znacznie ułatwia pracę. Operatory porównania Do porównywania dwóch wartości służą następujące operatory. Wynik porównywania dwóch wartości za pomocą tych operatorów jest wartością logiczną PRAWDA albo FAŁSZ. Operator porównania Znaczenie Przykład = (znak równości) Równe A1=B1 > (znak większości) Większe niż A1>B1 < (znak mniejszości) Mniejsze niż A1<B1 >= (znak większe lub równe) Większe lub równe A1>=B1 <= (znak mniejsze lub równe) Mniejsze lub równe A1<=B1 <> (znak nierówności) Różne A1<>B1 Tabela 1. Operatory porównania Używanie innych funkcji w formułach Funkcja JEŻELI. Podaje w wyniku wartość w zależności od wartości logicznej argumentu test_logiczny. Jeśli argument test_logiczny zostanie określony jako PRAWDA podaje jedną wartość, inną natomiast, jeśli wartością tą będzie FAŁSZ. Format JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz) Test_logiczny jest dowolną wartością lub wyrażeniem, sprawdzanym czy jest to PRAWDA czy FAŁSZ. Na przykład, A1=100 jest wyrażeniem logicznym. Jeśli wartość w komórce A1 jest równa 100, wyrażenie ma wartość PRAWDA. W innym przypadku wyrażenie przyjmuje wartość FAŁSZ. W argumencie tym możemy używać

15 [15/27] Excel dowolne operatory obliczeń porównawczych. Patrz poniżej: Operatory obliczeniowe w formułach. Wartość_jeżeli_prawda oznacza wartość wyniku dla przypadku, gdy zmienna test_logiczny ma wartość PRAWDA. Wartość_jeżeli_fałsz oznacza wartość wyniku dla przypadku, gdy zmienna test_logiczny ma wartość FAŁSZ. Przykłady Rysunek 25. Użycie funkcji Jeżeli w formule W powyższym arkuszu, komórka B2 zawiera formułę do obliczania podatku. Jeżeli wartość netto w komórce A2 jest mniejsza od 2000 zł, to test_logiczny ma wartość PRAWDA i obliczana jest wartość 20%*A2. W przeciwnym przypadku test_logiczny ma wartość FAŁSZ i obliczana jest wartość 30%*A2. U nas w A2 jest wartość 2300 zł., a więc większa od 2000 zł., zatem została obliczona wartość 30%*2300 zł. = 690 zł. Funkcja ŚREDNIA Zwraca średnią (arytmetyczną) argumentów. Jeśli na przykład zakres A1:A20 zawiera liczby, formuła =ŚREDNIA(A1:A20) zwraca średnią tych liczb. Składnia ŚREDNIA(liczba1;[liczba2];...) W składni funkcji ŚREDNIA występują następujące argumenty: Liczba1 - Argument wymagany. Pierwsza liczba, odwołanie do komórki lub zakres, dla którego ma zostać obliczona średnia. Liczba2 - Argument opcjonalny. Dodatkowe liczby, dla których ma zostać wyznaczona średnia. Przykład.

16 [16/27] Excel W zakresie B2:B6, zapisane są pewne liczby. Formuła: =ŚREDNIA(B2:B6) pozwala obliczyć w komórce B7 średnia arytmetyczną tych liczb. Natomiast formuła: =ŚREDNIA(B2:B6;7) oblicza średnią arytmetyczną liczb z zakresu B2:B6 oraz liczby 7. Rysunek 26. Obliczanie średniej arytmetycznej liczb z danego zakresu Funkcja LICZ.JEŻELI Funkcja LICZ.JEŻELI, jedna z funkcji statystycznych, umożliwia policzenie liczby komórek, które spełniają dane kryteria. Można na przykład policzyć, ile razy konkretna nazwa miasta występuje na liście klientów. Składnia LICZ.JEŻELI(zakres;kryteria) Zakres grupa komórek, które mają zostać zliczone, Kryteria warunek określający, które komórki będą zliczone. Przykład Rysunek 27. Użycie funkcji Licz.jeżeli

17 [17/27] Excel Pierwsza formuła zapisana w komórce B7 zlicza wszystkie komórki z zakresu A2:A5, w których występuje słowo jabłka, a takie komórki są dwie. Druga formuła zapisana w komórce B8 zlicz wszystkie komórki z zakresu A2:A5, w których występuje słowo zapisane w komórce A4, czyli brzoskwinie, a taka komórka jest tylko jedna. Trzecia formuła zapisana w komórce B9 zlicza wszystkie komórki z zakresu A2:A5, w których występuje słowo zapisane w komórce A3, czyli pomarańcze, lub słowo zapisane w komórce A2, czyli jabłka a takie komórki są trzy. Czwarta formuła zapisana w komórce B10 zlicza wszystkie komórki z zakresu B2:B5, w których występuje liczba większa od 55, a takie komórki są dwie. WYKRESY W programie Microsoft Office Excel 2010 można łatwo tworzyć wykresy o profesjonalnym wyglądzie. Wystarczy wybrać typ, układ oraz styl wykresu wszystkie te funkcje są łatwo dostępne na nowej Wstążce programu Office Excel 2007 i gwarantują uzyskanie profesjonalnych wyników. Tworzenie wykresów można dodatkowo uprościć, zapisując ulubione wykresy jako szablon wykresu, który później można łatwo zastosować podczas tworzenia nowego wykresu. Tworzenie w programie Excel podstawowego wykresu, który można później zmodyfikować i sformatować, można rozpocząć od wprowadzenia w arkuszu danych, które mają zostać użyte na wykresie. Następnie wystarczy zaznaczyć dane i na Wstążce (na karcie Wstaw w grupie Wykresy) wybrać typ wykresu, który ma zostać użyty. Tworzenie wykresu jednym naciśnięciem klawisza 1. Wprowadź do arkusza dane, które mają znaleźć się na wykresie, tak jak a rysunku poniżej Rysunek 28. Dane do wykresu 2. Zaznacz zakres danych, które wprowadziłeś w kroku 1, łącznie z wierszami i kolumnami tytułowymi, czyli zaznacz zakres A1:C4 3. Wciśnij klawisz F11 na klawiaturze. Excel wstawi nowy arkusz wykresu o nazwie Wykres1 i wyświetli wykres w oparciu o zaznaczone dane

18 [18/27] Excel Rysunek 29. Wykres z domyślnymi ustawieniami W tym przykładzie Excel utworzył domyślny typ wykresu (którym jest dwuwymiarowy wykres kolumnowy) i zastosował domyślne ustawienia. Tworzenie wykresów za pomocą kreatora wykresu Na rysunku 30 pokazano arkusz z danymi przygotowanymi do utworzenia wykresu. Te dane pokazują, ile Amerykanów czyta codziennie gazety i są uporządkowane według lat i wykształcenia. Rysunek 30. Dane do wykresu Zanim zaczniemy używać Kreatora wykresów, zaznaczamy dane, które chcemy umieścić na wykresie (A3:E9) Kreator wykresów krok 1. z 4 Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy klikamy ikonę Liniowy i na liście dostępnych podtypów klikamy Liniowy ze znacznikami

19 [19/27] Excel Rysunek 31. Wybór typu wykresu Kreator wykresów krok 2. z 4 Jak widać na rysunku wykres nie jest prawidłowy, należy go skorygować. Klikamy na wstążce przycisk Zaznacz dane. Sprawdzamy, czy prawidłowo jest wpisany Zakres danych. Rysunek 32. Krok 2 Kreatora wykresów W naszym przykładzie zakres danych zaznaczonych na początku jest prawidłowy Jeżeli się dokładnie przyjrzymy wykresowi widzimy, że dane nie są prawidłowe. Excel nieprawidłowo zidentyfikował Lata z kolumny A jako serie danych

20 [20/27] Excel Rysunek 33. Serie danych z drugiego kroku Kreatora wykresów Ponieważ seria o nazwie Lata nie powinna być serią na tym wykresie zawiera ona etykiety osi kategorii należy ją usunąć z pola listy Serie. Aby to zrobić, zaznaczamy tę serię i klikamy przycisk Usuń. Rysunek 34. Usuwanie nieprawidłowej serii Po usunięciu nieprawidłowej listy wykres wygląda lepiej ale lata nie są wyświetlane przy osi kategorii (poziomej).

21 [21/27] Excel Rysunek 35. Określenie etykiet osi kategorii Klikamy przycisk Edytuj i w nowym oknie w polu Zakres etykiet osi, zaznaczamy zakres A4:A9. Klikamy OK Kreator wykresów krok 3. z 4 Rysunek 36. Zakres etykiet osi kategorii W trzecim oknie dialogowym Kreatora wykresów ustalamy większość opcji wykresu: Tytuły, Osie, Linie siatki, Legenda, Etykiety danych, Tabela danych. Wpiszmy w tytule wykresu Zależności pomiędzy czytaniem gazet a wykształceniem, a Oś kategorii nazwijmy Lata. Aby nadać tytuł Osi kategorii na karcie Układ w grupie Etykiety klikamy Tytuły osi. Z listy wybieramy Tytuł głównej osi poziomej. W nowym oknie klikamy Tytuł pod osią. W polu dialogu wpisujemy Lata. Rysunek 37. Tytuł osi kategorii

22 [22/27] Excel Rysunek 38. Wykres z tytułem osi kategorii Aby nadać tytuł wykresowi należy na karcie Układ w grupie Etykiety kliknąć Tytuł wykresu. Z listy wybrać Nad wykresem. Wpisać w polu dialogu: Zależności pomiędzy czytaniem gazet a wykształceniem. Rysunek 39. Nadawanie tytułu wykresowi Wykres powinien wyglądać tak jak na rysunku40.

23 [23/27] Excel Rysunek 40. Gotowy wykres Kreator wykresów krok 4. z 4 W ostatnim kroku decydujemy o lokalizacji wykresu. Wykres możemy zapisać w nowym arkuszu lub osadzić go w istniejącym. Klikamy więc prawym przyciskiem myszy w obszarze wykresu i z menu podręcznego wybieramy Przenieś wykres. Rysunek 41. Lokalizacja wykresu Rysunek 42. Lokalizacja wykresu

24 [24/27] Excel Po wybraniu Nowy arkusz Excel wstawia nowy arkusz i w nim zapisuje wykres, tak jak na rysunku 43. Rysunek 43. Wykres w nowym arkuszu Wykresy kołowe Wykres kołowy przydaje si4. wtedy, gdy chcemy pokazać proporcje między danymi lub ich udział w całości. Przy tym wykresie można użyć tylko jednej serii danych. Wykresy kołowe są najbardziej przydatne dla małej liczby punktów danych. My utworzymy wykres kołowy na podstawie danych. Rysunek 44. Dane wykresu Zaznaczamy tylko dane liczbowe, czyli zakres A2:B5. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy klikamy Kołowy i z listy dostępnych podtypów klikamy Kołowy rozsunięty z efektem 3-W.

25 [25/27] Excel Rysunek 45. Wybór podtypu wykresu kołowego Otrzymujemy wykres z domyślnymi ustawieniami Rysunek 46. Wykres kołowy Klikając prawym klawiszem myszy na jednym z wycinków otwieramy menu podręczne i tu wybieramy Dodaj etykiety danych. Rysunek 47. Dodanie wartości danych do wykresu

26 [26/27] Excel Klikamy lewym klawiszem myszy na dowolnej wartości i przytrzymując lewy klawisz myszy przeciągamy tą wartość na zewnątrz wycinka. Postępujemy tak ze wszystkimi wartościami by uzyskać poniższy obraz. Rysunek 48. Wykres z liniami wiodącymi etykiet Klikając dwa razy w dłuższych odstępach czasu wybrany wycinek zaznaczamy go. Zaznaczamy kartę Formatowanie i w grupie Style kształtów rozwijamy listę dostępnych kolorów Wypełnienie kształtu. Wypełniamy kolorem każdy z wycinków tak jak na rysunku 49 Rysunek 49. Wypełnienie kształtu Ostatecznie otrzymujemy wykres taki jak na rysunku 50

27 [27/27] Excel Rysunek 50. Sformatowany wykres Ćwiczenie Nadaj tytuł wykresowi oraz zapisz go w oddzielnym arkuszu.

Excel formuły i funkcje

Excel formuły i funkcje Excel formuły i funkcje Tworzenie prostych formuł w Excelu Aby przeprowadzić obliczenia w Excelu, tworzymy formuły. Każda formuła rozpoczyna się znakiem równości =, a w formułach zwykle używamy odwołania

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK Tworzenie Listy wyboru Tworzenie obliczeo z wykorzystaniem adresowania mieszanego (symbol $) Tworzenie wykresu i zmiana jego parametrów Wszelkie wskazówki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów)

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów) Rozdział 5: Zagadnienia: Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych 1. Wprowadzanie i formatowanie danych 2. Praktyczne wykorzystanie możliwości Microsoft Office Excel 3. Podstawowe opcje Microsoft Office Excel

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.4 Slajd 1 Slajd 2 Najlepszym sposobem prezentacji danych jest prezentacja graficzna. Z pomocą wykresu

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.4 Slajd 1 Excel Slajd 2 Wykresy Najlepszym sposobem prezentacji danych jest prezentacja graficzna. Z pomocą

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny.

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny. Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 0, przypomnienie (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobieramy plik z linku przypomnienie. Należy obliczyć wartości w komórkach zaznaczonych żółtym kolorem. 2. Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe LibreOffice Impress Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi.

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi. Tworzenie wykresów w Excelu. Część pierwsza. Kreator wykresów Wpisz do arkusza poniższą tabelę. Podczas tworzenia wykresów nie ma znaczenia czy tabela posiada obramowanie lub inne elementy formatowania

Bardziej szczegółowo

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20 Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6 Tworzenie diagramów w arkuszu Excel nie jest sprawą skomplikowaną. Najbardziej czasochłonne jest przygotowanie danych. Utworzymy następujący diagram (wszystko

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 Formatowanie arkusza: Ćwiczenie 1 Przygotujmy tabelkę w arkuszu kalkulacyjnym (jak na rysunku). 1. Nazwę Arkusza1 zmieniamy na nazwę Ćw1 Naciskamy prawym

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny Technologia Informacyjna Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny - program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Formuły formułom funkcji adresowania odwoływania nazwy Funkcja SUMA argumentami SUMA

Formuły formułom funkcji adresowania odwoływania nazwy Funkcja SUMA argumentami SUMA Formuły Dzięki formułom Excel jest potężnym narzędziem wykonującym na bieżąco skomplikowane obliczenia. Bez nich byłby jedynie martwą tabelą rozciągniętą na wiele kolumn i wierszy, taką pokratkowaną komputerową

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU Praca Semestralna TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM EXCEL. Kierunek: Technik Informatyk Semestr: II Wykładowca: Jan Nosal Słuchacz: Łukasz Stocki CO TO

Bardziej szczegółowo

W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli:

W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli: Formuły W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli: pojęcie formuły budowanie i edycja formuł podstawowe działania takie jak: dodawanie, odejmowanie,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski

Arkusz kalkulacyjny. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski Arkusz kalkulacyjny R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski www.il.pw.edu.pl/~rg s-rg@siwy.il.pw.edu.pl O arkuszach ogólnie! Arkusz kalkulacyjny (spreadshit) to komputerowy program umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia 1. Nadaj nazwę arkuszowi Ćwiczenie 1 W lewej, dolnej części okna programu znajdują się nazwy otwartych arkuszy programu (Arkusz 1..). Zmiana nazwy, w tym celu należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Excela?

Jak korzystać z Excela? 1 Jak korzystać z Excela? 1. Dane liczbowe, wprowadzone (zaimportowane) do arkusza kalkulacyjnego w Excelu mogą przyjmować różne kategorie, np. ogólne, liczbowe, walutowe, księgowe, naukowe, itd. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Excel zadania sprawdzające 263

Excel zadania sprawdzające 263 Excel zadania sprawdzające 263 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz kalkulacyjny program służący do obliczeń, kalkulacji i ich interpretacji graficznej w postaci wykresów. Przykłady programów typu Arkusz Kalkulacyjny: - Ms Excel (*.xls; *.xlsx)

Bardziej szczegółowo

Wskazówki: 1. Proszę wypełnić dwie sąsiadujące komórki zgodne z zasadą ciągu, a następnie zaznaczyć komórki w następujący sposób:

Wskazówki: 1. Proszę wypełnić dwie sąsiadujące komórki zgodne z zasadą ciągu, a następnie zaznaczyć komórki w następujący sposób: Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami wprowadzania, przetwarzania i prezentacji danych z wykorzystaniem Excel 2010. Ms Excel umożliwia wprowadzanie, przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe Obsługa programu EXCEL poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 1, ocena sprawdzianu (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobierz plik do pracy. W pracy należy wykonać obliczenia we wszystkich żółtych polach oraz utworzyć wykresy

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn. Rozdział 2 Weryfikowanie poprawności wprowadzanych danych.

Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn. Rozdział 2 Weryfikowanie poprawności wprowadzanych danych. Excel - ćwiczenia 1 Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn Aby schować jeden lub kilka wierszy lub kolumn, trzeba je najpierw zaznaczyć. Potem wybiera się

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Excel wykresy niestandardowe

Excel wykresy niestandardowe Excel wykresy niestandardowe Uwaga Przy robieniu zadań zadbaj by każde zadanie było na kolejnym arkuszu, zadanie na jednym, wykres na drugim, kolejne zadanie na trzecim itd.: Tworzenie wykresów Gantta

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro)

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro) Tabele_Writer Wstawianie tabeli Na początku dokumentu wpisz tekst Rzym-Lista Wpłat i wciśnij Enter. Następnie naciśnij symbol strzałki przypisanej do ikony Tabela znajdujący się na pasku narzędzi Pracę

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁAW DZIERŻAWSKI

PRZEMYSŁAW DZIERŻAWSKI https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/38559 Stephen John Purnell/Shutterstock.com Funkcje losowe w arkuszu kalkulacyjnym Symulacja procesu o losowym przebiegu Wykres kolumnowy częstości wyników Fraktale:

Bardziej szczegółowo

opracował: Patryk Besler

opracował: Patryk Besler opracował: Patryk Besler Aby poprawnie uzupełnić szachownicę potrzebna nam będzie do tego funkcja Złącz teksty. Pamiętaj o zaznaczeniu odpowiedniej komórki Aby ją wybrać należy przejść do zakładki Formuły.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 arkusze kalkulacyjne użycie funkcji logicznych

Ćwiczenie 2 arkusze kalkulacyjne użycie funkcji logicznych Ćwiczenie 2 arkusze kalkulacyjne użycie funkcji logicznych 0. W pliku wiek_staz.xlsx znajduje się tabela z danymi uzyskanymi z ankietowania pracowników zakładu pracy (210 osób); w kolumnie B podano wiek,

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

EXCEL TABELE PRZESTAWNE EXCEL TABELE PRZESTAWNE ZADANIE 1. (3 punkty). Ze strony http://www.staff.amu.edu.pl/~izab/ pobierz plik o nazwie Tabela1.xlsx. Używając tabel przestawnych wykonaj następujące polecenia: a) Utwórz pierwszą

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie szerokości kolumn

Dostosowanie szerokości kolumn Dostosowanie szerokości kolumn Po wpisaniu tekstu do komórki może zdarzyć się, że nie mieści się on w szerokości komórki. Aby dostosować szerokość kolumny do tekstu należy najechać kursorem na linię oddzielającą

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA W WORD 2007

BIBLIOGRAFIA W WORD 2007 BIBLIOGRAFIA W WORD 2007 Ćwiczenie 1 Tworzenie spisu literatury (bibliografii) Word pozwala utworzyć jedną listę główną ze źródłami (cytowanymi książkami czy artykułami), która będzie nam służyć w różnych

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy.

TEMAT : Przykłady innych funkcji i ich wykresy. Elżbieta Kołodziej e-mail: efreet@pf.pl matematyka, informatyka Gimnazjum Nr 5 37-450 Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ W KLASIE III TEMAT : Przykłady innych funkcji

Bardziej szczegółowo

=jeżeli(warunek;prawda;fałsz)

=jeżeli(warunek;prawda;fałsz) Funkcja jeżeli() Funkcja jeżeli() zwraca (wyświetla w komórce w której jest wpisywana) określone wartości w zależności od tego, czy zostanie spełniony jakiś warunek. Zbudowana jest z trzech argumentów:

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Moduł 2. Wykorzystanie programu Excel do zadań analitycznych

Moduł 2. Wykorzystanie programu Excel do zadań analitycznych Moduł 2. Wykorzystanie programu Excel do zadań analitycznych Rozdział 5. Adresacja względna, bezwzględna, mieszana i wielowymiarowa w analizie danych. Wykorzystanie nazwanych obszarów komórek do adresacji

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki 3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki Współczesne edytory tekstu umożliwiają umieszczanie w dokumentach prostych wykresów, służących do graficznej reprezentacji jakiś danych. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy. 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS. Skróty dostępu do narzędzi

Program szkoleniowy. 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS. Skróty dostępu do narzędzi Program szkoleniowy Microsoft Excel Poziom Podstawowy 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS 1. Skróty klawiszowe Skróty do przeglądania arkusza Skróty dostępu do narzędzi Skróty dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Excela na lekcjach informatyki w gimnazjum ćwiczenia

Zastosowanie Excela na lekcjach informatyki w gimnazjum ćwiczenia Zastosowanie Excela na lekcjach informatyki w gimnazjum ćwiczenia Ćwiczenie 1 Do danych przedstawionych w tabeli zastosuj tzw. wykres kombinowany. Przyjmijmy, że klasa I a zostanie przedstawiona w postaci

Bardziej szczegółowo

Sortowanie i filtrowanie list

Sortowanie i filtrowanie list Sortowanie i filtrowanie list Program Excel jest doskonałym narzędziem do analizowania liczb, a także świetnie się nadaje do tworzenia list i zarządzania nimi. Na liście można śledzić wszystko, od adresów

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop Spis treści

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop Spis treści Excel 2016 PL w biurze i nie tylko / Sergiusz Flanczewski. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe informacje o obsłudze arkusza kalkulacyjnego 9 Uruchamianie i zamykanie programu 9 Wstążka

Bardziej szczegółowo

Aby utworzyć tabelę przestawną należy ustawić aktywną komórkę na dowolnej komórce tabeli z danymi i wybrać z

Aby utworzyć tabelę przestawną należy ustawić aktywną komórkę na dowolnej komórce tabeli z danymi i wybrać z Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz jego sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Przykład 1. (Arkusz: Sortowanie 1 )

Przykład 1. (Arkusz: Sortowanie 1 ) Przykład 1. (Arkusz: Sortowanie 1 ) W poniższej tabeli znajduje się 10 nazwisk pracowników pewnej firmy, ich miesięczna płaca oraz roczna premia jaką otrzymali. Osoby te chcielibyśmy posortować wg nazwisk

Bardziej szczegółowo

WordPad Materiały szkoleniowe

WordPad Materiały szkoleniowe WordPad Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie. Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 niekompletne Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 Na prawach rękopisu Warszawa 2002 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Marta Wnukowicz Spis treści 1. Wstęp...3 2. Budowa okna programu...3 3. Arkusze

Bardziej szczegółowo

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla:

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: Przykład 1. Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: 24 miesięcy, 8 krajów, 5 kategorii produktów, 19 segmentów i 30 brandów. Tabela ta ma

Bardziej szczegółowo