Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe"

Transkrypt

1 Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

2 [1/23] [Ms Word] Uruchomienie programu MS WORD Program Microsoft Word jest profesjonalnym edytorem tekstowym, pozwalającym na pisanie i edycję dowolnych tekstów, formatowanie tych tekstów za pomocą odpowiednich narzędzi. Program pozwala również na umieszczanie w treści różnego rodzaju obiektów graficznych (rysunków, zdjęć, ilustracji, wykresów) oraz formatowanie tych obiektów, tzn. np. kolorowanie itp. Plik utworzony w programie Microsoft Word nazywamy dokumentem. Uruchomienie programu Microsoft Word spowoduje wyświetlenie okna, a w nim okna pustego dokumentu. Aby uruchomić program należy: 1. Kliknąć lewym klawiszy myszy ma przycisk Start znajdujący się na pasku zadań. Rysunek 1. Pasek zadań Rysunek 2. Przycisk Start 2. Na liście dostępnych programów, za pomocą przycisku przewijania wyszukaj folder Microsoft Office. Folder Microsoft Office Przycisk przewijania Rysunek 3. Lista dostępnych programów

3 [2/23] [Ms Word] 3. Kliknij lewym klawiszem myszy strzałkę z prawej strony folderu Microsoft Office, rozwijającą listę dostępnych programów w tym folderze. Rysunek 4. Folder Microsoft Office 4. Kliknij lewym klawiszem myszy nazwę programu Microsoft Word Rysunek 5. Wybrany fragment listy programów Okno programu Podstawowymi elementami okna programu są: 1 - Pasek narzędzi Szybki dostęp. Na pasku tym znajdują się przyciski, pod którymi kryją się polecenia takie jak: zapisywanie plików, cofanie lub ponawianie czynności, podgląd wydruku. 2 - Pasek nagłówka. Na pasku tym wymieniona jest nazwa aktualnie edytowanego dokumentu oraz nazwa programu, przyciski minimalizacji okna programu, zamykania okna programu lub sprowadzania okna programu na pasek zadań. 3 - Wstążka. 1. Na wstążce znajdują się obszary takie jak Narzędzia główne, Wstawianie, Układ strony, Odwołania, Korespondencja, Recenzja, Widok. Obszary te nazywają się kartami. W ramach każdej karty wyróżniamy grupy. Np. pod kartą Narzędzia główne mamy grupy: Schowek, Czcionka, Akapit, Style, Edytowanie. Każda karta zawiera inne grupy. W grupach znajdują się przyciski pod którymi kryją się polecenia, np. formatowania tekstu. 4 - Obszar w którym piszemy tekst. Domyślnie tekst możemy pisać w granicach o szerokości 16 cm i marginesach lewym i prawym o szerokości 2,5 cm każdy.

4 [3/23] [Ms Word] Rysunek 6. Okno programu Ustawienia strony Na początku należy wybrać (kliknąć) nazwę Widok na pasku menu. W sekcji Powiększenie można ustawić widok strony (Jedna strona, Dwie strony, Szerokość strony). Rysunek 7. Układ wstążki pod kartą Widok Widok strony można ustawić za pomocą polecenia Powiększenie (ikona lupy). Gdy klikniemy w lupę, pojawi się okno dialogowe Powiększenie: tu można ustawić powiększenie strony procentowo lub dostosować widok do szerokości całej strony lub tylko tekstu. Rysunek 8. Okno Powiększenie

5 [4/23] [Ms Word] Rysunek 9. Polecenia w grupie Ustawienia strony Pod kartą Układ strony możemy ustawić marginesy oraz orientację strony (pionową lub poziomą), Gdy klikniemy strzałkę przy poleceniu Marginesy, pojawi się okno ustawień marginesów. Można wybrać zaproponowane wymiary marginesów lub kliknąć zakładkę Marginesy niestandardowe (na dole okna) i wywołać okno dialogowe Ustawienia strony. Tu, w zakładce Marginesy wpisujemy własne ustawienia marginesów, np. po 2 cm dla górnego i dolnego oraz po 3 cm dla lewego i prawego. Możemy też ustawić orientację (poziomą lub pionową) strony. Rysunek 10. Okno ustawień marginesów Jeżeli chcemy, aby ustawienia były stałe dla każdego nowo tworzonego dokumentu, klikamy zakładkę Ustaw jako domyślne. Program zapyta nas: Czy chcesz zamienić domyślne ustawienia strony? Jeśli chcemy, klikamy Tak. Rysunek 11. Okno Ustawienia strony Zapisywanie dokumentu na dysku Po wybraniu odpowiednich ustawień (u nas: marginesy górny i dolny po 2 cm, lewy i prawy po 3 cm) możemy pisać tekst, a następnie go formatować.

6 [5/23] [Ms Word] Zapiszmy pusty dokument na dysku w katalogu Word-podstawa w folderze Dysk lokalny D: i nadajmy nazwę temu dokumentowi: Mój pierwszy dokument. Aby to uczynić, postępujemy następująco: 1. Klikamy przycisk Plik. 2. Z rozwiniętego menu wybieramy polecenie Zapisz Klikamy najpierw tu Rysunek 12. Zapisywanie dokumentu Następnie tu 3. W nowym oknie Zapisz jako, odstawiamy mysz i z klawiatury wpisujemy: Mój pierwszy dokument. Program ten tekst zawsze wpisuje w pole Nazwa pliku, które na początku wyróżnione jest na niebiesko i w którym wpisana jest nazwa domyślna Dok1. Word zamieni tą nazwę nową (u nas: Mój pierwszy dokument). Nazwa okna Nazwa pola Nazwa dokumentu Rysunek 13. Zapisywanie pliku 4. W lewej części okna Zapisz jako klikamy lewym klawiszem myszy przycisk Dysk lokalny D:. 5. W prawej części okna Zapisz jako klikamy lewym klawiszem myszy na nazwie Word-podstawa, zaznaczając tą nazwę. 6. Na dole okna Zapisz jako klikamy przycisk Otwórz.

7 [6/23] [Ms Word] Rysunek 14. Zapisywanie dokumentu w odpowiednim katalogu 1. Klikamy przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu okna. Rysunek 15. Przycisk zapisywania pliku Znaczniki formatowania tekstu Formatowanie tekstu Aby mieć kontrolę nad wpisywanym tekstem, należy pracować w tzw. trybie podglądu znaczników formatowania. Do tego trybu przechodzimy po kliknięciu przycisku Pokaż wszystko na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit. Rysunek 15. Wyświetlanie symbolu Pokaż wszystko Znacznik informuje mnie w którym miejscu został wciśnięty klawisz ENTER, pokazuje, w którym miejscu znajduje się koniec akapitu (przyp., że w edytorach tekstowych, akapitem nazywamy dowolny fragment tekstu między jednym, a drugim wciśnięciem klawisza ENTER. Akapit może zawierać zatem pusty wiersz, niespełna jeden wiersz, ale może też zawierać większą ilość wierszy). Po wciśnięciu klawisza ENTER zaczynamy tworzyć nowy akapit.

8 [7/23] [Ms Word] Tekst formatujemy korzystając z narzędzi w grupie Czcionka karty Narzędzia główne: Krój czcionki Wielkość czcionki Pogrubienie Kursywa Podkreślenie Kolor czcionki Rysunek 16. Narzędzia do formatowania tekstu Wyrównaniem tekstu zajmuje się grupa Akapit. W grupie tej mamy następujące przyciski: Wyrównaj tekst do lewej (ustawienie domyślne) wszystkie wiersze akapitu, w którym jest punkt wstawiania (pionowa migająca kreska), zostaną wyrównane do lewego marginesu, Wyśrodkuj wszystkie wiersze akapitu, w którym jest punkt wstawiania zostaną przeniesione na środek strony, Wyrównaj tekst do prawej wszystkie wiersze akapitu, w którym jest punkt wstawiania, zostaną wyrównane do prawego marginesu, Wyjustuj wszystkie wiersze akapitu, w którym jest punkt wstawiania, Interlinia odstępy między wierszami akapitu. Wyrównaj do lewej Wyrównaj do prawej Interlinia Wyrównaj do środka Rysunek 17. Okno z listą przycisków wyrównujących tekst Wyjustuj

9 [8/23] [Ms Word] Po wybraniu przycisku Interlinia, otworzy się okno z listą dostępnych ustawień, z której możemy wybrać jedno z nich. Rysunek 18. Okno Inetrlinia z dostępnymi ustawieniami Zmienianie odstępów przed akapitami i po akapitach Domyślnie odstępy między wierszami po każdym akapicie są nieco większe. 1. Zaznacz akapity, przed którymi lub po których chcesz zmienić odstępy. 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałkę obok przycisku Odstępy przed lub Odstępy po i wprowadź odpowiedni odstęp. Rysunek 19. Odstępy między akapitami Tworzenie wcięć akapitów Układ strzałek zmieniających odstępy Wcięcie określa odległość akapitu od lewego lub prawego marginesu. W obrębie marginesów można zwiększać lub zmniejszać wcięcie akapitu bądź grupy akapitów. Można utworzyć wcięcie ujemne, co powoduje wysunięcie akapitu w kierunku lewego marginesu. Można też utworzyć wysunięcie, czyli wciąć cały akapit z wyjątkiem pierwszego wiersza. Margines y Wcięcia Rysunek 20. Margines i wcięcie

10 [9/23] [Ms Word] Tworzenie wcięcia tylko pierwszego wiersza akapitu Rysunek 21. Obraz ilustrujący wcięcie pierwszego wiersza akapitu Aby dokonać wcięcia tylko pierwszego wiersza danego akapitu, należy: 1. Kliknij w dowolnym miejscu tego akapitu w którym pierwszy wiersz ma być wcięty. 2. Na karcie Układ strony kliknij przycisk otwierający okno dialogowe grupy Akapit, a następnie kliknij kartę Wcięcia i odstępy. Rysunek 22. Wcięcie pierwszego wiersza akapitu 3. Na liście Specjalne w obszarze Wcięcia kliknij opcję Pierwszy wiersz, a następnie w polu Co ustaw żądaną wielkość wcięcia pierwszego wiersza, np. 2 cm. Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu z lewej strony 1. Kliknij lewym klawiszem myszy w dowolnym miejscu akapitu w którym, w którym chcesz zmienić wcięcie całej lewej strony. 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałki obok przycisku Wcięcie z lewej, aby zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie akapitu z lewej strony. Rysunek 23. Wcięcia akapitu Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu z prawej strony 2 1. Kliknij lewym klawiszem myszy w dowolnym miejscu akapitu w którym, w którym chcesz zmienić wcięcie całej prawej strony. 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałki obok przycisku Wcięcie z prawej, aby zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie akapitu z prawej strony.

11 [10/23] [Ms Word] Tworzenie wcięcia wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego Rysunek 24. Przykład wcięcia wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego W celu utworzenia wcięć wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego, należy; 1. Kliknij lewym klawiszem myszy w akapicie, w którym chcesz ustawić wcięcie wszystkich wierszy oprócz pierwszego, tzw. wysunięcie. 2. Na poziomej linijce przeciągnij znacznik Wysunięcie na miejsce, w którym ma się rozpoczynać wysunięcie. Jeśli wzdłuż górnej krawędzi okna dokumentu nie ma poziomej linijki, kliknij przycisk Wyświetlanie linijki u góry pionowego paska przewijania. Precyzyjne ustawianie wysunięcia Do bardziej precyzyjnego ustawienia wysunięcia można użyć opcji dostępnych na karcie Wcięcia i odstępy. 1. Na karcie Układ strony kliknij przycisk otwierający okno dialogowe grupy Akapit, a następnie kliknij kartę Wcięcia i odstępy. 1 Rysunek 25. Wcięcia wierszy akapitu 2. Na liście Specjalne w obszarze Wcięcia kliknij opcję Wysunięcie, a następnie w polu Co ustaw żądaną wielkość wysunięcia np. 2 cm. Tworzenie wcięcia ujemnego Rysunek 26. Wcięcie ujemne 1. Kliknij w dowolnym miejscu akapitu, w którym chcesz który chcesz rozciągnąć na lewy margines. 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit klikaj strzałkę w dół w polu Wcięcie z lewej do momentu ustawienia zaznaczonego tekstu w żądanej odległości od lewego marginesu.

12 [11/23] [Ms Word] Zaznaczanie dowolnych fragmentów tekstu W celu odpowiedniego sformatowania wybranego fragmentu tekstu, ten tekst należy na początku zaznaczyć. Wszystkie operacje formatowania odbywają się na zaznaczonym tekście. Wybrane fragmenty tekstu możemy zaznaczać na wiele sposobów: Aby zaznaczyć wybrany fragment tekstu należy umieścić wskaźnik myszy bezpośrednio przed tekstem, który ma być zaznaczony i trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy przeciągamy na koniec tekstu i zwalniam lewy klawisz myszy. Wciskam tu lewy klawisz myszy Rysunek 26. Zaznaczanie tekstu Przeciągamy tu Aby zaznaczyć wybrany fragment tekstu należy umieścić wskaźnik myszy bezpośrednio przed tekstem, który ma być zaznaczony, trzymam wciśnięty klawisz SHIFT i strzałką w prawo na klawiaturze tak długo klikam, aż kursor znajdzie się na końcu wybranego fragmentu, Aby zaznaczyć wybrany fragment tekstu, należy umieścić wskaźnik myszy bezpośrednio przed tekstem, który ma być zaznaczony wciskam klawisz SHIFT i klikam lewym klawiszem myszy koniec tekstu, Aby zaznaczyć pojedynczy wyraz, należy na nim dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy, Aby zaznaczyć cały pojedynczy wiersz, należy kliknąć jeden raz lewym klawiszem myszy na wysokości tego wyrazu, Tu kliknij lewym klawiszem myszy Rysunek 27. Zaznaczanie pojedynczego wiersza Aby zaznaczyć cały akapit, należy kliknąć dwa razy lewym klawiszem myszy na marginesie w dowolnym miejscu obok tego akapitu, Aby zaznaczyć cały dokument, należy kliknąć trzykrotnie w dowolnym miejscu na marginesie dokumentu lub wcisnąć kombinację klawiszy CTRL+A.

13 [12/23] [Ms Word] Czas zatem na przećwiczenie poznanych metod formatowania na konkretnym przykładzie. Ćwiczenie W pustym dokumencie Mój pierwszy dokument wpisz na klawiaturze tekst: Olsztyn, dnia r Wciśnij klawisz ENTER (przechodzimy do nowego akapitu). W nowym akapicie wpisz: Jan Kowalski Znowu wciśnij ENTER. Pisz tak dalej wciskając ENTER tylko tam, gdzie się znajduje symbol. Dopisz brakujące akapity, tak jak poniżej: Rysunek 28. Zapisany tekst do sformatowania Zadanie 1 Cały dokument zapiszemy czcionką Times New Roman. Jest to krój czcionki bardzo często stosowany w pismach listach, podaniach, itp. Wykonanie zadania 1 1) Na marginesie, w dowolnym jego miejscu kliknij trzykrotnie lewym klawiszem myszy lub wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+A. Cały dokument zostanie zaznaczony w kolorze niebieskim. 2) Na karcie w grupie Narzędzia główne, w grupie Czcionka klikamy w polu Krój czcionki i na liście dostępnych czcionek klikamy Times New Roman (nazwy czcionek są uporządkowane alfabetycznie. Jeżeli nie jest widoczna nasza czcionka należy przewinąć listę i wybrać właściwą).

14 [13/23] [Ms Word] 1 Tu kliknij lewym klawiszem myszy trzy razy Rysunek 29. Zaznaczanie akapitów w dokumencie Kliknij tu i na liście kliknij Times New Roman CV Rysunek 30. Wybieranie kroju czcionki Zadanie 2 Cały dokument zapisz czcionką o rozmiarze 12 pkt. Wykonanie zadania 2 1) Nie odznaczaj zaznaczonego tekstu. W grupie Czcionka pod kartą Narzędzia główne, kliknij strzałkę w polu Rozmiar czcionki i na liście dostępnych rozmiarów kliknij 12.

15 [14/23] [Ms Word] Kliknij strzałkę i z listy wybierz 12 Zadanie 3 Rysunek 31. Wybieranie rozmiaru czcionki Ustaw odległości miedzy wierszami na Pojedyncze, a odstępy po każdym akapicie na 6 pkt. Wykonanie zadania 3 1) Zaznacz cały dokument. 2) Na karcie Narzędzia główne, kliknij w prawym dolnym rogu nazwy grupy Akapit strzałkę otwierającą okno z dostępnymi opcjami. 3) W obszarze odstępy Po wybierz 6 pkt. 4) W obszarze odstępy Interlinia wybierz Pojedyncze Rysunek 32 Ustawianie odstępów miedzy akapitami i wierszami Zadanie 4 Pierwszy wiersz wyrównaj do prawego marginesu. Wykonanie zadania 4 1) Kliknij lewym klawiszem myszy w dowolnym miejscu pierwszego wiersza. 2) W grupie Akapit pod kartą Narzędzia główne kliknij przycisk Wyrównaj tekst do prawej.

16 [15/23] [Ms Word] 2 1 Rysunek 33. Wyrównanie tekstu Zadanie 5 Trzy kolejne wiersze dokumentu (imię nazwisko oraz adres) zapisz czcionką pogrubioną oraz pochyloną (kursywą). Wykonanie zadania 5 1) Zaznacz te trzy wiersze dokumentu: wciśnij lewy klawisz myszy na lewym marginesie drugi wiersz, przytrzymaj i przeciągnij w dół do wiersza czwartego. 2) W grupie Czcionka karty Narzędzia główne kliknij przycisk Pogrubienie (B). 3) W grupie Czcionka karty Narzędzia główne kliknij przycisk Kursywa (I) Wciśnij i przeciągnij w dół Zadanie 6 Przed wierszem piątym (nazwa firmy) zrób trzy puste akapity. Wykonanie zadania 6 1) Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu z nazwą firmy. 2) Wciśnij trzy razy klawisz ENTER. Rysunek 34. Formatowanie akapitów

17 Zadanie 7 [16/23] [Ms Word] Trzy wiersze, w których zapisane są dane firmy zapisz czcionką pogrubioną, podkreśloną o rozmiarze 16 pkt. Wyśrodkuj te trzy wiersze. Wykonanie zadania 7 1) Zaznacz trzy wiersze tak jak na rysunku. 2) W grupie czcionka kliknij przycisk B (Pogrubienie). 3) W grupie czcionka kliknij przycisk U (Podkreślenie). 4) W grupie czcionka kliknij strzałkę w polu Rozmiar czcionki i wybierz 16 pkt. 5) W grupie Akapit karty Narzędzia główne wciśnij przycisk Do środka w poziomie. 4 \ 5 \ 3 2 Zadanie 8 Rysunek 35. Wyrównanie akapitu Wstaw trzy puste akapity przed wiersz zaczynający się od słów Proszę o przyjęcie. Tekst w tym akapicie wyjustuj, zapisz czcionką o rozmiarze 14 pkt. Ustaw wcięcie pierwszego wiersz tego akapitu na 1,5 cm. Wykonanie zadania 8 1) Kliknij lewym klawiszem myszy w wierszu zaczynającym się od słów Proszę o przyjęcie. 2) Wciśnij na klawiaturze klawisz Home, aby przejść na początek tego wiersza. 3) Wciśnij trzy razy klawisz ENTER w celu zrobienia trzech pustych akapitów. 4) Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit wciśnij przycisk Wyjustuj.

18 [17/23] [Ms Word] Wyjustuj Rysunek 36. Wyjustowanie tekstu 6) Wciśnij przycisk w prawym dolnym rogu w grupie Akapit, otwierający listę dostępnych opcji. 7) W obszarze Wcięcia, w polu Specjalne wybierz Pierwszy wiersz, a w polu Co wpisz 1,5 cm i wciśnij przycisk OK. Rysunek 37. Wcięcie pierwszego wiersza akapitu 8) Kliknij trzy razy lewym klawiszem myszy wewnątrz akapitu zaczynającego się od słów Proszę o przyjęcie w celu zaznaczenia tego akapitu. 9) W polu Rozmiar czcionki kliknij 14 pkt. Kliknij 14 pkt Zaznacz ten akapit Rysunek 38. Zapisywanie tekstu wybranym rozmiarem czcionki

19 [18/23] [Ms Word] Zadanie 9 Zwiększ odległość przed wierszem Z poważaniem na trzy puste akapity. Wyrównaj dwa ostatnie akapity do prawego marginesu. Wykonanie zadania 9 1) Kliknij w wierszu z tekstem Z poważaniem. 2) Wciśnij klawisz Home na klawiaturze, w celu przejścia na początek tego wiersza. 3) Wciśnij trzy razy klawisz Enter. 4) Zaznacz dwa ostatnie wiersze tekstu. 5) W grupie Akapit na karcie Narzędzia główne, wciśnij przycisk Wyrównaj do prawej. Wciśnij przycisk Wyrównaj do prawej Zaznacz tekst Rysunek 39. Wyrównanie akapitu Zadanie 10 Zapisz dokument. Wykonanie zadania 10 1) Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij przycisk Zapisz. Rysunek 40. Zapisywanie dokumentu Przycisk Zapisz Po zapisaniu dokumentu zamykamy okno programu, klikając krzyżyk w prawym, górnym rogu programu.

20 [19/23] [Ms Word] Chcąc sprawdzić jak został zapisany wcześniej nasz dokument, należy go otworzyć. Dokument możemy otworzyć dwoma sposobami. Pierwszy z nich polega na otwarciu wcześniej zapisanego dokumentu, będąc w otwartym oknie programu. W tym przypadku postępujemy następująco: 1) Uruchamiamy program MS WORD 2) W nowym, pustym oknie programu wciskamy przycisk Plik na pasku górnego menu Rysunek 41. Wybieranie przycisku Plik w pustym oknie programu 3) W rozwiniętym menu klikamy przycisk Otwórz Rysunek 42. Otwieranie dokumentu 4) W lewej części wyświetlonego okna klikamy folder Dysk lokalny D: 5) W prawej części okna klikamy nazwę Word-podstawa 6) Klikamy przycisk Otwórz w dolnym obszarze tego okna

21 [20/23] [Ms Word] Rysunek 43. Okno otwierania dokumentu Dokument został otwarty. Jego nazwa znajduje się w nagłówku programu, a jego wygląd jest taki jak na poniższym obrazie: Nazwa dokumentu Rysunek 44. Widok wcześniej zapisanego dokumentu Zamykamy program

22 [21/23] [Ms Word] Drugi sposób otwierania wcześniej zapisanego dokumentu jest następujący: 1) Klikamy przycisk na pasku zadań 2) Klikamy lewym klawiszem myszy przycisk Dysk lokalny D: w lewej części okna 3) W prawej części okna klikamy na nazwie Word-podstawa 4) Wciskamy klawisz Enter na klawiaturze 2 3 Rysunek 45. Okno otwierania plików 5) W nowym oknie klikamy na nazwie dokumentu 6) Wciskamy klawisz Enter na klawiaturze 5 Rysunek 46. Otwieranie dokumentu

23 Dokument został otwarty, a jego wygląd jest taki jak poniżej: [22/23] [Ms Word] Rysunek 47. Wygląd wcześniej zapisanego, a następnie otwartego dokumentu Zamykamy okno programu.

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu Word 2010 - podstawy Edytor tekstu Word 2010 - podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat

Otwórz okno na Świat Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD Fundacja Wspomagania Wsi październik 2004 Publikacja finansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI UL.BELLOTTIEGO 1; 01-022 WARSZAWA TEL. +22

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD Optymalne ustawienia formatowania tekstu. Domyślną wielkością czcionki tekstu jest 12, nagłówki pisze się 14, a przypisy 8. Aby tekst był estetyczny i czytelny należy do

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 3.1. Praca z aplikacją 3.1.1. Praca z dokumentami 3.1.1.1 Uruchomienie edytora tekstu, zakończenie pracy z nim. Otwieranie, zamykanie dokumentów. W systemie Windows każdy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

EDTCJA TEKSTU MS WORD

EDTCJA TEKSTU MS WORD EDTCJA TEKSTU MS WORD EDYCJA TEKSTU - MS WORD ilu.1 Program Word 2007 Zaawansowanym edytorem tekstu jest Microsoft Word 2007 (ang. Word znaczy słowo). Tak jak w MS WordPad edycję tekstu zacznijmy od zmiany

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Cz. 4. Rysunki w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścid w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystad galerię

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word 1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: nagłówek, stopka, przypis. 2. Uczeń potrafi wymienić dwie zasadnicze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów)

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów) OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (wytyczne dla Studentów) W pracy dyplomowej należy zachować: Styl całego dokumentu: Styl Standardowy: rodzaj czcionki: Times New Roman

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

mgr Elżbieta Galant-Zielonka

mgr Elżbieta Galant-Zielonka Szkoła Podstawowa Nr 12 w Tczewie PRZYGOTOWANIE SZABLONU DYPLOMU W PROGRAMIE MICROSOFT WORD Z WYKORZYSTANIEM KORESPONDENCJI SERYJNEJ mgr Elżbieta Galant-Zielonka Tczew 2003 Wstęp Nowoczesny nauczyciel,

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji?

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007 Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Potrzebne elementy są teraz wyraźniej widoczne i łatwiej dostępne. Zamiast około 30 ukrytych pasków narzędzi i

Bardziej szczegółowo

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest?

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest? Przykładowy test zaliczeniowy z Informatyki gimnazjum I rok nauczania edytory tekstu. Test do rozwiązania na platformie edukacyjnej po zalogowaniu. Opracował: Piotr Ochmiński 1. Edytor tekstu to program

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Początek roku szkolnego skłania nas do zaplanowania zajęć na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

OpenOffice Writer. Edytor tekstu. podstawy. Warszawa 2012

OpenOffice Writer. Edytor tekstu. podstawy. Warszawa 2012 Edytor tekstu OpenOffice Writer podstawy Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany rządu amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

1. Włączamy listę wielopoziomową: rozwijamy trzecią ikonę do włączania list i wybieramy wzór:

1. Włączamy listę wielopoziomową: rozwijamy trzecią ikonę do włączania list i wybieramy wzór: Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 2 (Word 2007) ze strony http://logika.uwb.edu.pl/mg/ Wg wzoru praca do wykonania http://logika.uwb.edu.pl/mg/cw2n.pdf Część A. LISTA WIELOPOZIOMOWA Autor: dr Mariusz Giero

Bardziej szczegółowo

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Zanim przystąpisz do tworzenia prezentacji, opracuj jej scenariusz, zgromadź potrzebne teksty i zdjęcia lub rysunki. Przygotuj

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Skopiuj dowolny tekst z Internetu, np. ze strony http://www.gazeta.pl, około jednej strony objętości. Wklej tekst do nowego dokumentu Writer.

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

1. OPEN OFFICE RYSUNKI

1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1. 1 1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1.1 Wiadomości podstawowe Po uruchomieniu programu Draw okno aplikacji wygląda jak na poniższym rysunku. Składa się ono z głównego okna, w którym edytuje się rysunek oraz czterech

Bardziej szczegółowo

Edycja szablonu artykułu do czasopisma

Edycja szablonu artykułu do czasopisma Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Edycja szablonu artykułu do czasopisma 2014 Wrocław Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Zmiana tytułu publikacji... 3 2.1. Właściwości zaawansowane dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 6a

Rozwiązanie ćwiczenia 6a Rozwiązanie ćwiczenia 6a Aby ponumerować strony: 1. Ustaw kursor tekstowy na pierwszej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Numer strony na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka.

Bardziej szczegółowo

a po otworzeniu tego okna na dole wybieramy trzecią ikonę z lewej Zarządzanie stylami :

a po otworzeniu tego okna na dole wybieramy trzecią ikonę z lewej Zarządzanie stylami : Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 4 (Word 2007) ze strony http://logika.uwb.edu.pl/mg/ Wg wzoru http://logika.uwb.edu.pl/mg/cw4.pdf Tekst do pracy: http://logika.uwb.edu.pl/mg/cw4_tekst_do_pracy.docx Część

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A

PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A 1. Za pomocą polecenia Otwórz otwieramy plik Organic logo.cdr. Na pasku Właściwości w polu Typ i rozmiar papieru wybieramy Wizytówka. 2. Następnie ustawiamy orientację papieru

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Praca z układem projektu

Praca z układem projektu Praca z układem projektu Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: Style tekstu

Rozdział 5: Style tekstu 5. STYLE TEKSTU Posługując się edytorem MS Word trudno nie korzystać z możliwości jaką daje szybkie formatowanie z użyciem stylów. Stylem określa się zestaw parametrów formatowych, któremu nadano określoną

Bardziej szczegółowo

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Dokument może być dowolnie rozpowszechniany w niezmiennej formie. Nie możesz pobierać opłat

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo