Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com"

Transkrypt

1

2 Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne

3 Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi

4 Agenda Istota rynku instrumentów pochodnych Rynek giełdowy i OTC Motywy zawierania transakcji pochodnych Rodzaje instrumentów: Kontrakty terminowe Opcje SWAPY

5 Podział rynku finansowego Rynek finansowy Rynek pieniężny Rynek kapitałowy Rynek walutowy Rynek instrumentów pochodnych Certyfikaty depozytowe Bony skarbowe i pieniężne Akcje Obligacje Waluty?

6 Instrumenty pochodne (derywaty) Instrument pochodny jest to taki instrument finansowy, którego wartość zależy od innego instrumentu (tzw. instrumentu bazowego), na który pochodny instrument został wystawiony. Instrumenty pochodne potwierdzają uzyskanie przez nabywcę prawa do otrzymania w przyszłości określonej wartości pieniężnej lub dokonania transakcji (kupna/sprzedaży).

7 Instrumentem bazowym dla derywatów może być właściwie dowolna wartość ekonomiczna, która da się wyliczyć w sposób nie budzący wątpliwości. Najczęściej są to akcje, obligacje, indeksy giełdowe, towary lub poziom stóp procentowych. Waluty INNE: np. towary, indeksy, stopy procentowe, złoto, opady deszczu etc Derywaty Akcje, obligacje Instrumenty rynku pieniężnego

8 Rynek terminowy a rynek kasowy Rynek kasowy (spot) obejmuje transakcje, których dochodzi do przeniesienia obecnych praw własności do określonych instrumentów finansowych Rynek terminowy do rynek, na którym obraca się instrumentami opartymi na innych instrumentach( tzw. bazowych) dającymi prawo/obowiązek do zakupu tych instrumentów w przyszłości Na rynku terminowym handluje się prawami/zobowiązaniami do przyszłych transakcji na rynku kasowym czyli instrumentami pochodnymi.

9 Wartość (cena) instrumentu pochodnego Wartość instrumentu pochodnego jest ściśle skorelowana z wartością instrumentu bazowego, który jest notowany na rynku kasowym. Im bliżej terminu realizacji tym korelacja jest silniejsza. Oczywiście derywaty podlegają również takiej samej grze popytu i podaży podobnie jak standardowe instrumenty finansowe.

10 Rynek giełdowy vs rynek pozagiełdowy Obrót instrumentami pochodnym odbywa się na 2 rynkach: Rynek giełdowy, giełda (np. GPW, Chicago Board of Trade) handel odbywa się wg ściśle określonych reguł, instrumenty pochodne muszą być standaryzowane czyli posiadać wspólne określone parametry (wartość nominalną, datę wygaśnięcia, sposób rozliczenia) Rynek pozagiełdowy (OTC Over The Counter, np. FOREX) transakcje odbywają się między stronami za pomocą środków elektronicznych i telekomunikacyjnych. Instrumenty pochodne mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb (tailor made)

11 Motywy inwestycji na rynku kontraktów terminowych Hedging - zabezpieczanie się przed niekorzystną zmianą cen instrumentu podstawowego (np. akcji, walut, surowców) przy użyciu instrumentów pochodnych Spekulacja - nabywanie instrumentów pochodnych w celu uzyskania ponadprzeciętnego dochodu przy jednoczesnym podjęciu nadmiernego ryzyka (wykorzystanie dźwigni finansowej) Arbitraż - wykorzystywanie różnicy cen instrumentu na dwóch różnych rynkach w tym samym czasie, np. wykorzystywanie różnicy pomiędzy wartością teoretyczną a rynkową instrumentu pochodnego

12 Podstawowe instrumenty pochodne Kontrakty terminowe (futures i forward) Opcje Swapy

13 INSTRUMENTY POCHODNE KONTRAKTY TERMINOWE

14 Agenda Kontrakty terminowy charakterystyka Futures i forward różnice Parametry kontraktów Futures Podstawowe pojęcia Pozycja krótka i długa Dźwignia finansowa Operacje kontraktami terminowymi

15 Kontrakt terminowy (futures i forward) Kontrakt terminowy (ang. futures contract) jest umową między dwoma uczestnikami rynku, w której jeden zobowiązuje się sprzedać, a drugi kupić określoną liczbę instrumentu bazowego, czyli instrumentu będącego przedmiotem transakcji, w ściśle określonym terminie w przyszłości i po cenie ustalonej (tzw cenie terminowej) w momencie zawierania umowy. Istotną zaletą kontraktów terminowych jest to, że w momencie zakupu kontraktów uczestnicy rynku nie muszą angażować wszystkich środków na które opiewają kontrakty. Wystarczy, by przed zawarciem kontraktu obie strony wniosły jedynie depozyt zabezpieczający, stanowiący zazwyczaj niewielki procent wartości kontraktu.

16 Futures vs Forward Kontrakty forward Kontrakty futures Prywatna umowa pomiędzy dwiema stronami; instrument rynku OTC instrument niestandaryzowany Przedmiot obrotu giełdowego instrument standaryzowany Zwykle jedna określona data dostawy Przedział dat, w którym możliwa jest dostawa Rozliczany na zakończenie ważności kontraktu Rozliczany codziennie (proces marking to market) Zwykle dochodzi do fizycznej dostawy instrumentu bazowego lub końcowego rozliczenia gotówkowego Zwykle zamknięcie pozycji przed nadejściem terminu realizacji lub rozliczenie gotówkowe

17 Parametry kontraktów Futures Nazwa skrócona: F XYZ K R F XYZ K R oznaczenie kontraktu terminowego (futures) skrót nazwy instrument bazowego np. kontrakt na WIG20: FW20 kod określający miesiąc wykonania (wygaśnięcia kontraktu) H- marzec, M- czerwiec, U- wrzesień, Z- grudzień 2 ostatnie cyfry roku wykonania

18 Parametry kontraktów Futures Miesiące wykonania: Dla każdego indeksu notowane są jednocześnie trzy serie kontraktów. Miesiącami wykonania są trzy najbliższe miesiące cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. Na przykład w sierpniu notowane będą jednocześnie serie kolejnych miesiącach wykonania wrzesień, grudzień i marzec. Ostatni dzień obrotu, dzień wygaśnięcia kontraktu i pierwszy dzień obrotu: Ostatnim dniem obrotu jest trzeci piątek miesiąca wykonania. Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja, to wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania. Dzień wygaśnięcia kontraktu jest to ten sam dzień co ostatni dzień obrotu. Pierwszym dniem obrotu nowej serii jest pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia poprzedniego kontraktu.

19 Wartość kontraktu Rzeczywista wielkość (a tym samym wartość) kontraktu jest określana przez giełdę i zwykle wielokrotnie przekracza możliwości finansowe indywidualnego inwestora. W przypadku innych kontraktów stosowane są tzw. mnożniki. Dotyczy to zwłaszcza kontraktów na indeksy giełdowe (np. mwig40)

20 Instrumenty bazowe, wielkość kontraktu i mnożniki na GPW Grupa kontraktów Instrument bazowy Wielkość kontraktu Indeksy WIG20, mwig40 Mnożnik (10 zł)* kurs kontraktu Akcje AGO, ACP, KGH, PGE, PGN, PKN, PEO, TPS 100 akcji Waluty CHF/PLN, USD/PLN; EUR/PLN jednostek waluty bazowej

21 Wartość kontraktu przykłady: WIG20 = wartość indeksu * 10 zł; np * 10 zł = zł Waluty* = kurs waluty* np USD/PLN: 3,00 * USD (wielkość kontraktu) = zł Akcje np: PKN ORLEN: 38,50 zł (cena terminowa PKN) * 100 akcji (wielkość kontraktu) = zł * Na GPW ceny kontraktów walutowych podaje się za 100 USD, czyli 300 PLN.

22 Quiz 1 Jaka będzie wartość dwóch kontraktów futures opiewających na akcje Agory? Cena terminowa akcji Agora wynosi 26 zł Odpowiedź: 2*100*13=2 600 PLN Wartość jednego kontraktu to: 100 (mnożnik)*26pln (cena) =2 600 PLN, zatem wartość dwóch kontraktów wyniesie 2*2 600 PLN= PLN)

23 Podstawowe pojęcia Pozycja długa kupno kontraktu Pozycja krótka sprzedaż kontraktu Depozyt zabezpieczający inwestorzy nie muszą angażować wszystkich środków w transakcji tylko określoną część, stanowiącą niewielki procent wartości kontraktu Margin call Dźwignia finansowa i jej zastosowanie

24 Pozycja długa (long, buy) vs krótka (short, sell) Inwestując w kontrakty terminowe inwestor może otworzyć pozycje długą lub krótką. Sytuacje gdy inwestor kupuje kontrakt terminowy nazywamy pozycją długą inwestor oczekuje wzrostu cen danego instrumentu bazowego Pozycja krótką nazywamy sytuacje, kiedy inwestor sprzedaje kontrakt terminowy. Należy pamiętać, że w tej sytuacji nie trzeba posiadać w portfelu danego instrumentu bazowego. Inwestor osiągnie zysk w przypadku spadku cen instrumentu bazowego. Zamknięcie pozycji (zakończenie transakcji) odbywa się poprzez pozycje odwrotną do otwarcia. Tak więc pozycja długa jest zamykana poprzez sprzedaż kontraktu a krótka poprzez kupno. Rozliczenie kontraktu futures jest pieniężne.

25 Pozycja długa przykład: Załóżmy, że inwestor kupuje (zajmuje pozycję długą) kontrakt terminowy na KGHM po kursie 90 zł. Kontrakt opiewa na 100 akcji. Wartość kontraktu wynosi zatem 100*90 zł= zł. Jeżeli kurs instrumentu bazowego (w tym wypadku akcji) w dniu wykonania kontraktu, ustali się na poziomie 100 zł, to nabywca kontraktu zrealizuje zysk w wysokości: (100-90) x 100 = zł Oznacza to, że nabywca kontraktu kupuje instrument bazowy, który jest wart 100 zł (akcje KGHM), po cenie 90 zł w ramach wzajemnych zobowiązań, wynikających z transakcji terminowej i sprzedaje na rynku kasowym po 100 zł

26 Pozycja krótka przykład: Załóżmy, że inwestor sprzedaje (zajmuje pozycję krótką) kontrakt terminowy na KGHM po kursie 90 zł. Kontrakt opiewa na 100 akcji. Wartość kontraktu wynosi zatem 100*90 zł=9 000 zł. Jeżeli kurs instrumentu bazowego (w tym wypadku akcji), w dniu wykonania kontraktu, ustali się na poziomie 80 zł, to nabywca kontraktu zrealizuje zysk wysokości: (90-80) x 100 = zł Nabywca kontraktu sprzedaje instrument bazowy, który jest wart 80 zł, po cenie 90 zł w ramach wzajemnych zobowiązań, wynikających transakcji terminowej i kupuje na rynku kasowym po 80 zł

27 Marking to market (równanie do rynku) Pozycja długa Dzień Cena terminowa Wartość kontraktu Dzienny zysk/strata Całkowity zysk/strata Saldo rachunku Depozyt zabezpieczający (10%) / Margin call /

28 Dźwignia Finansowa Załóżmy, że WIG20 rośnie z 2500 do 2525 punktów, czyli o 1%. Jeśli stworzymy portfel akcji wchodzących w skład indeksu o wartości zł. - zyska on 250 zł (również 1%). Takie same zyski wyrażone w złotych (bez uwzględnienia prowizji), osiągniemy kupując kontrakt terminowy na WIG20 przy kursie 2500 punktów, lecz aby to zrobić, nie trzeba mieć 2500 zł. Jeżeli przyjmiemy wysokość depozytu wstępnego na poziomie 10% to koszt zakupu kontraktu o wartości zł wyniesie 2500 zł. Stopa zwrotu z inwestycji wyniesie więc nie 1% a: 250/2500 = 10% Dźwignie obliczamy: 100%/depozyt wstępny=> im mniejszy depozyt tym większa dźwignia Należy pamiętać, że dźwignia działa w obie strony w takim tzn. jeżeli kurs spadłby o 1% nasza strata wyniesie 10%!

29 Operacje kontraktami terminowymi 1. Spekulacja 2. Arbitraż 3. Hedging (zabezpieczanie)

30 Spekulacja Porównanie rynku spot i futures Załóżmy, że kurs akcji TP SA wynosi 20 PLN. Inwestor posiada kwotę PLN oraz pełne przekonanie co do tego, że akcje tej spółki będą do września 2010 drożeć. Inwestor może: a) Kupić 50 akcji TP SA po cenie 20 zł. Potrzebuje na to 50*20=1 000 PLN b) Otworzyć pozycję długą w 5 kontraktach FTPSU10 po 20 PLN. Potrzebuje na to (przy założeniu że depozyt zabezpieczający wynosi 10%) 5*10%*20*100=1 000 PLN

31 Spekulacja Porównanie rynku spot i futures Scenariusz 1: we wrześniu 2010 cena akcji TP SA wynosi 22 PLN Inwestor zarabia 10% stosując strategię a). Zainwestował PLN, zarobił 1 00 PLN (22-20)*50= 100 PLN Inwestor zarabia 100% stosując strategię b). Zainwestował PLN, zarobił PLN 5*(100*22 100*20) =1 000 PLN

32 Spekulacja Porównanie rynku spot i futures Scenariusz 2: we wrześniu 2010 cena akcji TP SA wynosi 19 PLN Inwestor traci 5% stosując strategię a) Zainwestował 1000 PLN, stracił 50 PLN (19-20)*50= 50 PLN Inwestor traci 50% stosując strategię b) Zainwestował PLN, stracił 500 PLN 5*(100*19 100*20) =500 PLN

33 Arbitraż - przykład Cena akcji KGHM wynosi 90 PLN. W tym samym czasie kurs terminowy FKGHM10 wynosi 95 PLN. Co może zrobić inwestor? Inwestor jednocześnie kupuje 100 akcji KGHM po cenie 90 PLN na rynku spot oraz sprzedaje (otwiera pozycję krótką na rynku terminowym) jeden kontrakt (na 100 akcji) FKGHM9 po cenie 95. We czerwcu cena akcji KGHM wynosi 80 PLN. Inwestor sprzedaje zakupione akcje za 80 PLN, otrzymuje: 80*100= =>strata (90-80)*100=(1 000) PLN Wykonanie kontrakt po cenie 80: Zysk: (95-80)*100=1 500 Łączny zysk z tej operacji to 500 PLN ( )

34 Hedging z wykorzystaniem kontraktów forward Polski przedsiębiorca wie, że będzie musiał zapłacić w grudniu 1 mln $ za importowane towary. Obawia się, że kurs USD/PLN do grudnia wzrośnie. Gdyby tak się stało to będzie on musiał zapłacić więcej za importowane towary. Co może zrobić aby się przed tym ustrzec? Może otworzyć pozycję długą w kontrakcie forward na 1 mln $. Załóżmy, że cena terminowa USD/PLN wynosi obecnie 3,4. W ten sposób przedsiębiorca już dzisiaj ustala sobie cenę jaką będzie musiał zapłacić w grudniu za importowane towary (będzie to 3,4 mln PLN) Kurs USD/PLN wynosi obecnie 3,4. Załóżmy, że w grudniu kurs ten wyniesie 3,5. Wtedy przedsiębiorca zmuszony byłby zapłacić za importowane towary 3,5 mln PLN a dzięki kontraktowi forward zapłaci 3,4 mln

35 PYTANIA???

36 Instrumenty pochodne Opcje

37 Agenda 1. Definicja opcji 2. Rodzaje opcji 3. Jak działa opcja? 4. Terminologia 5. Teoretyczna cena opcji 6. Strategie opcyjne 7. Depozyty zabezpieczające

38 Definicja opcji (1) Opcja (option) jest instrumentem finansowym, który daje jego posiadaczowi prawo do zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego zwanego instrumentem bazowym lub pierwotnym (underlying instrument) Posiadanie opcji nadaje prawo jednak nie narzuca zobowiązania

39 Definicja opcji (2) Opcja jest umową pomiędzy dwoma stronami, ze względu na to wyróżnia się: - posiadacza opcji (holder) - wystawcę opcji (writer) Skorzystanie z prawa do dokonania transakcji zwane jest wykonaniem lub rozliczeniem opcji. Wystawca opcji w przeciwieństwie do posiadacza przyjmuje na siebie zobowiązanie do wykonania żądanej transakcji, bez prawa decydowania o jej realizacji.

40 Definicja opcji (3) Z opcjami wiąże się pięć różnych cech: - cena wykonania - cena opcji, zwana premią (option premium), która jest wartością prawa przysługującego posiadaczowi opcji - cena instrumentu pierwotnego - termin wykonania opcji (exercise date), termin realizacji rozliczenia - termin wygaśnięcia opcji (expiration date, maturity), rozumiany jako ostateczny termin wykonania.

41 Rodzaje opcji (1) Opcja kupna (call option) prawo do zakupu instrumentu pierwotnego w określonym okresie, zwanym datą wykupu po określonej cenie, zwanej ceną wykupu (exercse price, strike) Opcja sprzedaży (put option) prawo do zbycia instrumentu bazowego w określonym terminie po określonej cenie

42 Rodzaje opcji (2) Typy opcji ze względu na termin wykonalności: - opcja amerykańska wykonanie opcji w każdym momencie, aż do jej wygaśnięcia - opcja europejska wykonanie opcji jedynie w momencie jej wygaśnięcia Podział opcji ze względu na rodzaj instrumentu bazowego: - opcja akcyjna (stock option) - opcja walutowa (currency option) - opcja procentowa (interest rate option) - opcja indeksowa (index option) - opcja towarowa (commodity option) Opcja jest kontraktem którego realizacja może lecz nie musi oznaczać zawarcie rzeczywistej transakcji kupna sprzedaży danego instrumentu bazowego. Czasem, jak w przypadku opcji indeksowych dochodzi jedynie do rozliczenia ceny opcji

43 Rodzaje opcji (3) Podstawą decyzji o wykonaniu lub odstąpieniu od rozliczenia opcji jest cena rynkowa instrumentu pierwotnego w momencie wygaśnięcia opcji: - opcja jest in the money jeśli opłaca się ją wykonać jej posiadaczowi - opcja jest out of the money jeśli jej wykonanie nie jest opłacalne - opcja jest at the money, gdy cena wykonania jest równa bieżącej cenie rynkowej instrumentu pierwotnego

44 Jak działa opcja? (1) Czym jest opcja? Strategia, w której obstawiamy kierunek zmiany wartości instrumentu bazowego. Możemy obstawiać: Wzrost kupno opcji kupna (opcji call) Spadek kupno opcji sprzedaży (opcji put) Ile zapłacimy? Zysk? Strata? Premia opcyjna (wartość wyceniana przez rynek) Nieograniczony (może znacznie przewyższyć kwotę zapłaconą za instrument) Ograniczona do kosztu nabycia opcji

45 Jak działa opcja? (2) Druga strona transakcji Wystawca opcji (może nim być każdy inwestor) Czego oczekuje wystawca? Co zarabia wystawca? Oczekuje, że prognozy kupującego opcję nie sprawdzą się Premię płaci kupujący opcję Koszt początkowy dla Brak* (*pomijamy prowizje maklerskie) wystawcy? Musi utrzymywać depozyt zabezpieczający (depozyt jest zwracany po zamknięciu pozycji)

46 zysk/strata Jak działa opcja? (3) aktywo XYZ Premia = 10 Cena wykonania = Cena instrumentu bazowego Długa CALL Krótka CALL

47 zysk/strata Jak działa opcja? (4) aktywo ABC Premia = 10 Cena wykonania = Cena instrumentu bazowego Długa PUT Krótka PUT

48 Zakup opcji (1) Kupno opcji Obstawiamy kierunek zmiany wartości instrumentu bazowego Określamy skalę zmiany wartości indeksy Kupując opcję należy wybrać jedną z serii notowanych na rynku. Każda seria reprezentuje inne oczekiwania inwestora Wzrost seria opcji kupna Spadek seria opcji sprzedaży Określamy jak daleko zmieni się wartość instrumentu bazowego Im większą zmianę obstawiamy tym tańsza jest opcja. Skalę zmiany określa tzw. KURS WYKONANIA serii opcji Wygrywamy wówczas gdy w dniu wygaśnięcia opcji kurs instrumentu bazowego przekroczy (lub spadnie poniżej) poziom kursu wykonania

49 Zakup opcji (2) Przykład 1 na podstawie opcji na WIG20 WIG20 Oczekiwania Decyzja Dostępne opcje kupna z kursami wykonania pkt Wzrost WIG20 o 150 pkt (do poziomu pkt) Kupno opcji kupna (call) pkt pkt pkt pkt pkt Zarobimy wybierając jedną z serii z kursami wykonania 2 400, 2 500, Najdroższa jest seria z kursem wykonania Najtańsza jest seria z kursem wykonania `

50 Zakup opcji (3) Przykład 2 na podstawie opcji na WIG20 WIG20 Oczekiwania Decyzja Dostępne opcje sprzedaży z kursami wykonania pkt Spadek WIG20 o 150 pkt (do poziomu pkt) Kupno opcji sprzedaży (put) pkt pkt pkt pkt pkt Zarobimy wybierając jedną z serii z kursami wykonania 1 500, 1 600, Najdroższa jest seria z kursem wykonania Najtańsza jest seria z kursem wykonania

51 Zakup opcji (4) Ile i kiedy zarabiamy? Kiedy zarabiamy? Ile zarabiamy brutto? (Kalkulacja kwoty rozliczenia) Opcje kupna - gdy wartość instrumentu bazowego wzrośnie powyżej kursu wykonania opcji Opcje sprzedaży - gdy wartość instrumentu bazowego spadnie poniżej kursu wykonania opcji Zarabiamy tyle o ile wartość instrumentu bazowego przekroczy (lub spadnie poniżej) kursu wykonania opcji. Opcje kupna = (wartość instrumentu bazowego kurs wykonania) x m Opcje sprzedaży = (Kurs wykonania wartość instrumentu bazowego) x m Gdzie m oznacza mnożnik dla opcji na WIG20 (10 zł) lub liczbę akcji przypadającą na jedną opcję Ile zarabiamy netto? Kwota rozliczenia zapłacona za opcję premia (cena opcji)

52 Zakup opcji (5) Przykład 1 na podstawie opcji na WIG20 WIG20 Oczekiwania Decyzja Premia (cena) WIG20 w dniu wygaśnięcia Kwota rozliczenia Kwota zysku pkt Wzrost WIG20 o 150 pkt (do poziomu pkt) Zakup opcji kupna (call) Wśród wielu serii opcji decydujemy się na serię z kursem wykonania pkt 250 zł pkt (2 650 pkt pkt) x 10 zł = 500 zł 500 zł 250 zł = 250 zł Stopa zwrotu 100% (inwestycja 250 zl zysk 250)

53 Zakup opcji (6) Przykład 2 na podstawie opcji na WIG20 WIG20 Oczekiwania Decyzja Premia WIG20 w dniu wygaśnięcia Kwota rozliczenia Kwota zysku pkt Spadek WIG20 o 150 pkt (do poziomu pkt) Kupno opcji sprzedaży Wśród wielu serii opcji decydujemy się na serię z kursem wykonania pkt 220 zł pkt (2 400 pkt pkt) x 10 zł = 500 zł 500 zł 220 zł = 280 zł Stopa zwrotu 127% (inwestycja 220, zysk 280)

54 Zakup opcji (7) Z/S Profil wypłaty opcja kupna na przykładzie opcji na WIG20 ( ) x 10 zł = zł ( ) x 10zł 200zł ( ) x 10 zł ( ) x 10zł = zł Premia zł = 800zł = 300zł Kurs wykonania np pkt Kwota rozliczenia Zysk/Strata WIG20 Slajd będący częścią materiałów dydaktycznych Giełdy Papierów Wartościowych

55 Zakup opcji (8) Profil wypłaty opcja kupna cd. Z/S Od tego punktu opłaca się wykonać opcje (opcja at the money ) Kurs wykonania opcji (X) Od tego punktu zarabiamy opcja in the money WIG20 Premia (P) Punkt opłacalności (X + P) Slajd będący częścią materiałów dydaktycznych Giełdy Papierów Wartościowych

56 Zakup opcji (9) Profil wypłaty opcja sprzedaży na przykładzie opcji na WIG20 Z/S Kwota rozliczenia ( ) x 10 zł = zł ( ) x 10 zł 200 zł = 800 zł ( ) x 10 zł = ( zł 2.750) x 10 zł 200 zł = 300 zł Premia zł Kurs wykonania np pkt Zysk/Strata WIG20 Slajd będący częścią materiałów dydaktycznych Giełdy Papierów Wartościowych

57 Zakup opcji (10) Profil wypłaty opcja sprzedaży - cd. Z/S Kurs wykonania opcji (X) Premia (P) WIG20 Punkt opłacalności (X P) Slajd będący częścią materiałów dydaktycznych Giełdy Papierów Wartościowych

58 Zakup opcji - podsumowanie 1. Możliwość zarabiania na: Wzroście wartości instrumentu bazowego zakup opcji kupna Spadku wartości instrumentu bazowego zakup opcji sprzedaży 1. Zysk: Nieograniczony Może znacznie przewyższyć zaangażowany kapitał 2. Strata: Ograniczona Maksymalnie tracimy zapłaconą premię opcyjną

59 Sprzedaż opcji (1) Funkcja wystawcy Kiedy zarabia? Ile zarabia? Koszt początkowy? Inwestor który w zamian za premię gwarantuje nabywcy opcji wypłatę kwoty rozliczenia (wygranej z opcji) Gdy oczekiwania nabywców opcji co do zmiany wartości indeksu okażą się błędne Zarabia gdy: dla opcji kupna indeks WIG20 NIE WZROŚNIE powyżej kursu wykonania opcji dla opcji sprzedaży indeks WIG20 NIE SPADNIE poniżej kursu wykonania opcji Zysk ograniczony - premia opcyjna (opłata za wystawienie opcji) Brak Utrzymuje depozyt zabezpieczający

60 Sprzedaż opcji (2) Z/S Profil wypłaty wystawienie opcji kupna na przykładzie opcji na WIG20 Kurs wykonania np pkt Premia zł ( ) x 10zł 200zł ( ) x 10 = 300zł = 500 zł ( ) x 10zł 200zł ( ) x 10 = zł 800zł = zł Kwota rozliczenia (tyle wystawca wypłaca nabywcy opcji) Zysk/Strata WIG20 Slajd będący częścią materiałów dydaktycznych Giełdy Papierów Wartościowych

61 Sprzedaż opcji (3) Profil wypłaty wystawienie opcji kupna cd. Z/S Od tego punktu posiadaczowi opcji będzie opłacało się ją wykonać opcja at the money Punkt opłacalności (X + P) Kurs wykonania Opcji (X) Od tego punktu wystawca opcji ponosi straty opcja in the money Slajd będący częścią materiałów dydaktycznych Giełdy Papierów Wartościowych

62 Sprzedaż opcji (4) Profil wypłaty wystawienie opcji sprzedaży przykład opcji na WIG Kurs wykonania np pkt Premia zł ( ) x 10 zł 200 zł = ( zł 2.750) x 10 zł = 500 zł ( ) x 10 zł 200 zł = (2.800 zł 2.700) x 10 zł = zł Zysk/Strata WIG20 Kwota rozliczenia (tyle wystawca wypłaca nabywcy opcji) Slajd będący częścią materiałów dydaktycznych Giełdy Papierów Wartościowych

63 Sprzedaż opcji (5) Profil wypłaty wystawienie opcji sprzedaży - cd. Z/S Punkt opłacalności X - P Kurs wykonania Opcji (X) WIG20 Slajd będący częścią materiałów dydaktycznych Giełdy Papierów Wartościowych

64 Sprzedaż opcji - podsumowanie 1. Możliwość zarabiania na: Wzroście indeksu wystawienie opcji sprzedaży Spadku indeksu wystawienie opcji kupna 2. Zysk: Ograniczony Wystawca nie może zarobić więcej niż premia opcyjna 3. Strata: Nieograniczona Może przewyższyć kwotę otrzymanej premii opcyjnej Slajd będący częścią materiałów dydaktycznych Giełdy Papierów Wartościowych

65 Nazewnictwo opcji Nazwa skrócona: O XYZ K r ccc p O XYZ Nazwa instrumentu OPCJA Nazwa instrumentu bazowego np. W20 WIG20 K Opcja kupna Opcja sprzedaży Marzec C O Czerwiec F R Wrzesień I U Grudzień L X r ccc p Ostatnia cyfra roku wygaśnięcia Wartość kursu wykonania opcji Kod określający operacje na opcjach w związku z operacjami na instrumencie bazowym: D dywidenda, P prawo poboru, S podział wartości nominalnej, M podział spółki, Z inne zdarzenie

66 Cena opcji (1) Stanowi wynagrodzenie dla wystawcy opcji Nazywana jest premią opcyjną NIE JEST wielkością stałą Jest określana przez rynek w trakcie sesji giełdowej

67 Cena opcji (2) Co wpływa na cenę opcji? : Czynnik Zmiana kursu/ceny opcji* Opcje kupna Opcje sprzedaży Kurs akcji rośnie Kurs akcji maleje Zmienność akcji rośnie Zmienność akcji maleje Upływa czas do wygaśnięcia * Zmiana kursu opcji przy założeniu braku wpływu pozostałych czynników

68 Jak zarabiać na opcjach (1) Sposób najprostszy: Kupno opcji kupna lub sprzedaży oraz poczekanie do terminu wygaśnięcia W terminie wygaśnięcia otrzymamy kwotę rozliczenia (wygraną z opcji) jeżeli Dla opcji kupna kurs akcji wzrośnie powyżej kursu wykonania opcji Dla opcji sprzedaży kurs akcji spadnie poniżej kursu wykonania opcji Jeżeli błędnie przewidzieliśmy zmianę kursu akcji wówczas w terminie wygaśnięcia opcji nie otrzymamy NIC Wygraną z opcji wypłaca kupującemu wystawca opcji Handlowanie premią opcyjną

69 Jak zarabiać na opcjach (2) Strategie opcyjne: Handlowanie opcjami nie musi składać się wyłącznie z kupowania bądź wystawiania pojedynczych serii opcji Zajmując jednocześnie różne pozycje w różnych seriach opcji możemy tworzyć portfele o różnych profilach wypłaty Do najbardziej popularnych strategii należą Spread byka Spread niedźwiedzia Długi stelaż Krótki stelaż

70 Jak zarabiać na opcjach (3) Spread byka: Z/S Kupno opcji kupna X kurs wykonania B premia Spread byka (A) (B-A) Kurs akcji (B) (X) (Y) Wystawienie opcji kupna Y kurs wykonania X<Y A premia

71 Jak zarabiać na opcjach (4) Spread niedźwiedzia: Z/S Spread niedźwiedzia Wystawienie opcji sprzedaży Y kurs wykonania (A) (B-A) A premia Kurs akcji (B) (Y) X>Y (X) Kupno opcji sprzedaży X kurs wykonania B premia

72 Jak zarabiać na opcjach (5) Długi stelaż Długi stelaż Z/S Kupno opcji kupna X kurs wykonania B premia (A) (B) (B+A) (X) Kurs akcji Kupno opcji sprzedaży X kurs wykonania A premia

73 Jak zarabiać na opcjach (6) Wzrost kursu Nieokreślona zmiana kursu Spadek kursu Kupno Call Długi Stelaż Kupno Put Wzrost zmienności Zysk Zysk Zysk Strata Strata Strata Spread byka Spread niedźwiedzia Niewielka zmiana zmienności Zysk Strata Zysk Strata Sprzedaż Put Krótki Stelaż Sprzedaż call Spadek zmienności Zysk Zysk Zysk Strata Strata Strata

74 Depozyty zabezpieczające Wymagane tylko od wystawców (sprzedających opcje) Finansowa gwarancja wypłaty dla nabywcy kwoty rozliczenia Kalkulowana jest wartość depozytu (w zł) Wspólne mechanizmy z futures Depozyt właściwy Uzupełnianie depozytu Składniki depozytu (gotówka, papiery wartościowe) Długie pozycje w opcjach pomniejszają wartość depozytu (jeżeli są w cenie) Wartość depozytu dla opcji powinna Dla nabywców opcji gwarantować wypłatę kwoty rozliczenia Dla domu maklerskiego umożliwić zamknięcie pozycji klienta który depozytów nie uzupełnia

75 Ryzyko Przy inwestycji w opcje na akcje należy uwzględniać następujące rodzaje ryzyka: Ryzyko płynności Ryzyko rynkowe Ryzyko związane z upływem czasu Ryzyko związane z kosztami transakcyjnymi

76 Podsumowanie Jeden z najpopularniejszym instrumentów pochodnych na światowych giełdach W obrocie od ponad 30 lat - od 1973 r. opcje na akcje notowane na Chicago Board Options Exchange Roczny wolumen obrotu na świecie około 1,9 mld kontraktów

77 PYTANIA???

78 SWAPY Wprowadzenie

79 Kontrakt SWAP Stronami kontraktu są dwie spółki/inwestorzy Instrument rynku OTC Wymiana przyszłych płatności wg wcześniej określonych zasad Transakcja: podwójny forward Występuje z reguły pośrednik bank (dealer swapu) Swapy procentowe i walutowe

80 Swap procentowy Umowa między dwoma podmiotami, w której płatność o oprocentowaniu zmiennym zamieniana jest na płatność o oprocentowaniu stałym. Pozwala to uzyskać korzyści obu stron. Strona A jest zainteresowana kredytem o stałym oprocentowaniu a B o zmiennym nie opłaca im się jednak wziąć kredytu bezpośrednio w banku. Następuje więc zamiana. Strona A bierze kredyt wg zmiennej stopy a B wg stałej. Strona A kontraktu zobowiązuję się wypłacać stronie B przez określony czas kwoty równe oprocentowaniu wartości nominalnej kontraktu wg stałej stopy procentowej. Strona B zobowiązuje się do tego samego ale wg zmiennej stopy procentowej Waluty płatności są takie same

81 Swap procentowy przykład Dwie strony A i B chcą zaciągnąć kredyt. Istnieje możliwość kredytu po stałej lub zmiennej stopie procentowej: A 11% lub WIBOR+1% B 10% lub WIBOR+0,4% A jest zainteresowane stałą stopą a B zmienną Postępują więc odwrotnie czyli A bierze kredyt WIBOR+1% a B 10%, (obie strony biorą kredyt na taką samą kwotę) Następnie zawierają kontrakt SWAP między sobą. Łączna korzyść dla obu stron jest równa różnicy między stałym oprocentowaniem dla A i B oraz zmiennym czyli: (11%-10%)-(1%-0,4%)=0,4% (dla A i B czyli 0,2% dla każdej) Jeśli ta różnica jest większa od 0 zawarcie swapu ma sens

82 Swap procentowy przykład A preferuje stałą stopę a B zmienną A 11% lub WIBOR+1% => A bierze kredyt o zmiennej stopie B 10% lub WIBOR+0,4%=> B bierze kredyt o stałej stopie Korzyść: (11%-10%)-(1%-0,4%)=0,4% dla A i B czyli 0,2% dla każdej. 9,8%=(11%-1%-0,2%) WIBOR+1% 10% A PRZEPŁYWY WIBOR B Podsumowanie płatności: A: (WIBOR+1%)+9,8%-WIBOR=10,8% B: 10%-9,8%+WIBOR=WIBOR+0,2%

83 Przyczyny i korzyści stosowania swapów Przewaga przedsiębiorstw na poszczególnych rynkach Banki oceniają klientów indywidualnie Elastyczne dostosowanie pożądanego oprocentowania (zmiennego lub stałego) w związku ze swoją strategią i polityką inwestycyjną. Korzystniejsze warunki kredytu niż te oferowane przez bank

84 Homo Economicus V Dziękujemy za uwagę

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW ABC opcji giełdowych Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, kwiecień 2015 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost i spadek

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Kurs wykonania Opcji (X) Premia (P) Punkt opłacalności X + P WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Z/S

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Opcje Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Opcje Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 8

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 8 Ćwiczenia 8 Opcja jest to umowa między nabywcą (posiadaczem) a sprzedawcą (wystawcą), dająca nabywcy prawo do kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu bazowego przed lub w ustalonym

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje Zasady obrotu

Opcje na akcje Zasady obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Opcje na akcje Zasady obrotu Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Notowań i Rozwoju Rynku Zasady obrotu (1) Instrumenty bazowe (akcje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7 Ćwiczenia 7 Historia instrumentów pochodnych Instrumenty pochodne powstały w celu zabezpieczenia podmiotów gospodarczych przed ryzykiem zmiany cen towarów. Transakcje na pniu Następnie ryzykiem rynkowym:

Bardziej szczegółowo

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Takie, w których funkcja wypłaty jest liniowa (np. forward, futures,

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie II. Swap, opcje. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Powtórzenie II. Swap, opcje. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Powtórzenie II Swap, opcje 1 Zadanie 1. Firma ABC posiada kredyt inwestycyjny w Banku A o zmiennym oprocentowaniu opierającym się na WIBOR 3M na kwotę 50 mln PLN. Firma zawarła z Bankiem B jednoroczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani

Bardziej szczegółowo

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH, Opcje - wprowadzenie Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony wcześniej kurs terminowy. W dniu rozliczenia transakcji terminowej forward:

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2 Kontrakty terminowe Kontrakt terminowy Zobowiązanie obustronne do przyjęcia lub dostawy określonej ilości danego instrumentu bazowego w konkretnym momencie w przyszłości po cenie ustalonej w momencie zawarcia

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE Warranty opcyjne (dalej: warranty) są papierami wartościowymi emitowanymi przez instytucje

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Dr hab. Renata Karkowska Strategie opcyjne Opcje egzotyczne 2 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają, o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Opcje Strategie opcyjne 1 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska

Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska OPCJE NA WIG20 Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska Informacje ogólne o opcjach Terminologia Opcja KUPNA (CALL) - prawo zakupu po określonej cenie Opcja SPRZEDAŻY (PUT) - prawo sprzedaży po określonej cenie

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW)

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW) -opcje -kontrakty terminowe Kraków, 2014 Dom Maklerski BDM SA prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie na podstawie zezwolenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG. Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW

Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG. Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/wystawca zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE OPCJE / DEFINICJA Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego)

Bardziej szczegółowo

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny 8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny kontraktów terminowych Kontrakty forward FRA 1 Zadanie 1 Profil

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE Opcja jest umową, która daje posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM OPCJE WALUTOWE Opcja walutowa jako instrument finansowy zdobył ogromną popularność dzięki wielu możliwości jego wykorzystania. Minimalizacja ryzyka walutowego gdziekolwiek pojawiają się waluty to niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Czym jest kontrakt terminowy?

Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakty terminowe Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne Zarządzanie ryzykiem Wykład 3 Instrumenty pochodne Definicja instrumenty pochodne to: prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej zawiera transakcję przeciwstawną. Ale jeśli nie może, to ją replikuje. Dealer wystawił opcję call, więc

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI ABC opcji NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny, Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach wypłaty, Dla nabywcy opcji z góry znana maksymalna strata, Nabywca

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR Kontrakty terminowe na stawki WIBOR Sebastian Siewiera Główny Specjalista Dział Rynku Terminowego Warszawa, marzec 2014-1- WSTĘP Kontrakty terminowe (futures) na stopy LIBOR/EURIBOR oraz obligacje skarbowe

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 10 Pośrednicy finansowi, instrumenty pochodne Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu) Rynki walutowe:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy System finansowy gospodarki Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy Rynki finansowe Rynek kasowy spot Ustalenie ceny i przeniesienie praw jest jednoczesne Rynek terminowy Termin przeniesienia praw

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk. Rocznik Giełdowy 2013 Kontrakty terminowe W roku 2012 handlowano na giełdzie kontraktami terminowymi na indeksy WIG20, mwig40, na kursy walut dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego oraz na

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Zysk/strata Zysk 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Strata 1 Zysk/Strata nabywcy = Cena Spot Cena wykonania 2 Zysk/strata Zysk 1 Strata 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Zysk/Strata

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne)

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne) Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Alior Bank SA, świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) określonego

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward

Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward Profil wypłaty forward Profil wypłaty dla pozycji długiej w kontrakcie terminowym Long position Zysk/strata Cena spot Profil wypłaty dla pozycji

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne Opcje egzotyczne. Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

Strategie opcyjne Opcje egzotyczne. Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW Strategie opcyjne Opcje egzotyczne 1 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają, o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości poszczególnych czynników wpływających na jego kurs. Informują

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz. Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje

Krzysztof Mejszutowicz. Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje Krzysztof Mejszutowicz Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (022) 628 32 32 fax (022) 537 77 90

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

SWAPY. Autorzy: Paweł Czyż Sebastian Krajewski

SWAPY. Autorzy: Paweł Czyż Sebastian Krajewski SWAPY Autorzy: Paweł Czyż Sebastian Krajewski Plan prezentacji Swap - definicja Rodzaje swapów Przykłady swapów Zastosowanie swapów 2/29 Swap Swap umowa pomiędzy dwoma podmiotami na wymianę przyszłych

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Dr hab. Renata Karkowska 1 12. Charakterystyka opcji i ich zastosowanie Rodzaje opcji Zastosowanie opcji do zabezpieczania ryzyka rynkowego 13. Wycena opcji i współczynniki

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który nabywcy daje prawo

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynku opcji. Marek Suchowolec

Wprowadzenie do rynku opcji. Marek Suchowolec Wprowadzenie do rynku opcji Marek Suchowolec Plan Bibliografia Historia opcji Definicja opcji Porównanie opcji do polisy ubezpieczeniowej Rodzaje opcji Animatorzy opcji Depozyty zabezpieczające Warranty

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Wstęp Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Rynki natychmiastowe Rynek pieniężny Transakcje na rynku pieniężnym Rynek walutowy Geneza rynku walutowego

Bardziej szczegółowo

Opcje podstawowe własności.

Opcje podstawowe własności. Opcje podstawowe własności. Opcja jest to rodzaj umowy między dwoma podmiotami i jednocześnie instrument finansowy. Opcje kupna (call) dają posiadaczowi prawo do kupienia określonego w umowie aktywa (bazowego)

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures

Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures 1 Inwestor ma trzyletnią obligację o wartości nominalnej 2000 zł, oprocentowaną 8% rocznie, przy czym odsetki

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska Warunki zaliczenia 40 pkt praca samodzielna (szczegóły na kolejnym wykładzie) 60 pkt egzamin (forma testowa) 14 punktów obecności W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INSTRUMENTY TRANSFERU RYZYKA. dr Adam Nosowski

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INSTRUMENTY TRANSFERU RYZYKA. dr Adam Nosowski ANALITYKA GOSPODARCZA dr Adam Nosowski ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INSTRUMENTY TRANSFERU RYZYKA z wykorzystaniem materiałów autorstwa: prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi, dr Radosława Pietrzyka, mgr Łukasza Feldmana

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia dla nazw skróconych dla opcji na WIG20 są następujące:

Oznaczenia dla nazw skróconych dla opcji na WIG20 są następujące: 1. Dla której z poniższych opcji na WIG20 właściwe jest oznaczenie OW20U1310: a) Opcja sprzedaży, wygasająca we wrześniu 2010 roku z kursem wykonania 1300 pkt., b) Opcja kupna, wygasająca we wrześniu 2011

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Model wyceny aktywów kapitałowych Najczęściej stosowana metoda zakłada wykorzystanie danych historycznych do wskazania korelacji między stopa zwrotu z danej inwestycji a portfelem rynkowym.

Bardziej szczegółowo

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Opcje

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Opcje Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Opcje 1 Opcje definicja umowa, która daje posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży określonego instrumentu bazowego po z góry określonej cenie (cena wykonania) w terminie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Bank BPH S.A., świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo