Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej przez utworzenie Internetowego Systemu Wspierania Inwestycji Budowlanych dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na: Realizację kampanii promocyjnej projektu UDA-POIG /09-00 Zawartość specyfikacji: I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. II. Opis przedmiotu zamówienia. III. Warunki udziału w postępowaniu. IV. Sposób porozumiewania się stron postępowania oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów V. Opis sposobu przygotowania ofert. VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. VII. Opis kryteriów oceny ofert. VIII. Termin związania ofertą Załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 3: Formularz ofertowy. Marcinkowice

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. BKK Wołowski i Waraksa Sp. j. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem umowy jest realizacja kampanii promocyjnej produktów cyfrowych projektu UDA- POIG /09-00 zgodnie ze szczegółowym opisem w załączniku nr 1 do SIWZ. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) Prowadzą działalność gospodarczą w przedmiotowym zakresie. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał usługi polegające na planowaniu i realizacji kampanii marketingowej w Internecie. b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz specjalistami zdolnymi do wykonania zamówienia. c) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, specjalistach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do SIWZ). IV. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ STRON POSTĘPOWANIA ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy zamawiającym oraz wykonawcami będą przekazywane: a) pisemnie na adres BKK Wołowski i Waraksa Sp. J., Al. Armii Krajowej 61, lokal C1.11, lub b) drogą elektroniczną na adres 2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach od do jest Marek Waraksa V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wymagane jest złożenie oferty na całość zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone. 5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 8. Oferta musi zawierać: a) Cenę (za wykonanie całego przedmiotu zamówienia). b) Gwarantowaną liczbę kliknięć w serwisach projektowych za cały okres kampanii. c) Wypełniony formularz ofertowy. d) Wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ. 9. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.

3 VI. PROCEDURA WYBORY WYKONAWCY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w biurze projektu zamawiającego: BKK Wołowski i Waraksa Sp. J Wrocław, Al. Armii Krajowej 61, lokal C1.11 lub przesłać mailem na adres: Termin składania ofert upływa w dniu o godz. 16:00 2. W dniu Zamawiający dokona oceny ofert, zastrzegając sobie prawo negocjacji cen z dwoma oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, o czym wybrani oferenci zostaną poinformowani w dniu Termin złożenia ofert zaktualizowanych po negocjacjach upływa w dniu o godzinie 16: Ostateczna ocena złożonych ofert i wybór Wykonawcy dokonane zostaną w dniu Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego w dniu Zamawiający niezwłocznie przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. VII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 1. Cena kampanii 60 2 Gwarantowana liczba kliknięć w serwisach Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: a) Kryterium Cena kampanii zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny netto zamówienia. Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem C = Cena netto oferty najtańszej / Cena netto oferty badanej x 60 pkt, b) Kryterium Gwarantowana liczba kliknięć w serwisach oznaczająca gwarancję uzyskania oferowanej ilości kliknięć w serwisach projektowych objętych kampanią promocyjną w ramach realizacji przedmiotu umowy (do uzyskania maks. 40 pkt.) Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: K = Ilość kliknięć z badanej oferty / Największa ilość kliknięć ze wszystkich ofert x 40 pkt VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (data, imię i nazwisko oraz podpis Zleceniodawcy) Otrzymałem dnia: (data, imię i nazwisko oraz podpis Oferenta)

4 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Kampania realizująca założone celów dla rynków docelowych z uwzględnieniem wytycznych Działania 8.1 PO IG, zapisów wniosku o dofinansowanie oraz Strategii Marketingowej projektu. Realizowane kreacje, narzędzia oraz formaty reklamowe powinny gwarantować zbudowanie jak największego zasięgu działań promocyjnych oraz ich efektywność i skuteczność, w kontekście specyfiki grupy docelowej i promowanych usług w modelu SaaS. A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem umowy jest realizacja kampanii promocyjnej produktów cyfrowych projektu UDA- POIG / Działania promocyjne będą realizowane od dnia podpisania umowy do dnia zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym projektu na rynku krajowym. 3. Kampania realizowana jest w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Przygotowanie promocji w Internecie produktów cyfrowych projektu b) Kreacja i wytworzenie materiałów reklamowych koniecznych do realizacji kampanii. c) Optymalizacja stron projektowych (nowych lub istniejących) pod kątem wyszukiwarek (SEO) używanych w kampanii. d) Realizację kampanii internetowej w okresie trwania umowy. e) Stały monitoring i optymalizacja prowadzonej kampanii przez cały okres trwania kampanii. f) Bieżące raportowanie przebiegu, skuteczności oraz efektów kampanii. B. WYMAGANIA I KRYTERIA PLANOWANEJ KAMPANII MARKETINGOWEJ. B.1. Cele: Zasadniczym celem biznesowym kampanii promocyjnej jest wsparcie dla wprowadzenia na rynek produktów cyfrowych projektu. Zadaniem to realizowane będzie poprzez: a) Promocję produktów cyfrowych projektu (portal, system usług projektowych) w Internecie przez okres trwania kampanii, w celu osiągnięcia założonego poziomu ruchu na portalu projektowym. b) Aktywizacja użytkowników (klientów, firm) w serwisie oraz budowa ich zaangażowania w rozwój i promocję projektu. c) Budowanie wizerunku marki serwisu, jako wiarygodnego dostawcy usług dla firm w modelu SaaS. d) Pozyskanie nowych użytkowników w promowanych serwisach. e) Informowanie o fakcie dofinansowania projektu z funduszy UE przez oznakowanie wytwarzanych materiałów promocyjnych zgodnie z wytycznymi Działania 8.1 PO IG B.2. Grupa docelowa: Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie Działania marketingowe kierowane będą do precyzyjnie określonej grupy celowej odbiorców. Wniosek określa jako Najistotniejszą dla naszego przedsięwzięcia grupą celową są przedsiębiorstwa budowlane zatrudniające pracowników, co nie wyklucza potencjalnych użytkowników z poza tej najistotniejszej dla projektu grupy. W szczególności należy uwzględnić możliwe zainteresowanie firm i inwestorów (w tym osób fizycznych), których charakter procesów biznesowych jest podobny jak w przedsiębiorstwach budowlanych, czyli oparty o realizację unikalnych, złożonych organizacyjnie projektów (np. firmy informatyczne. Wniosek sugeruje również skierowanie zainteresowania w kierunku firm większych od określonych jako grupa najistotniejsza. B.3. Preferowane modele promocji Preferowany jest model, wykorzystujący synergię wszystkich działań i kanałów komunikacji oraz mediów, gwarantujący jak największy wzrost ruchu w serwisach Zamawiającego oraz gwarantujący zbudowanie obecności w mediach branżowych i społecznościowych.

5 Kampania reklamowa realizowana będzie, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie i wytycznymi działania 8.1 PO IG, w szczególności poprzez następujące działania: a) marketing b) reklama w internetowych serwisach reklamowych i branżowych dobranych pod kontem specyfiki grupy docelowej, w szczególności w formie reklamy banerowej. c) działania w kierunku właściwego pozycjonowania portalu projektowego w wyszukiwarkach internetowych (SEO, SEM i reklama kontekstowa w wyszukiwarkach), d) zachęcenie już pozyskanych klientów do promowania naszych usług wśród swoich podwykonawców i firm partnerskich, e) Wszelkie inne działania zgodne ze Strategią Marketingową projektu, wnioskiem o dofinansowanie i wytycznymi działania 8.1 PO IG, f) Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne, strona internetowa będą oznaczone w sposób niebudzący zastrzeżeń zgodnie z wytycznymi Działania 8.1 PO IG w zakresie oznakowania materiałów i wymogu informowania o fakcie finansowania projektu ze środków UE. C. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kampania realizująca założone cele dla rynków docelowych, realizowane kreacje, narzędzia oraz formaty reklamowe powinny gwarantować zbudowanie jak największego zasięgu działań promocyjnych oraz ich efektywność i skuteczność, w kontekście specyfiki grupy docelowej i promowanych usług w modelu SaaS. C.1. Przygotowanie kreacji i produkcja materiałów reklamowych Realizując kampanię Wykonawca w całości odpowiada za przygotowywanie niezbędnych materiałów, form reklamowych, zakup potrzebnych zdjęć i ich licencji. Przez materiały reklamowe Zamawiający rozumie wszelkie formy oraz formaty reklam używane w kampanii, takie jak strony celowe (landing page), formaty reklamy banerowej, reklamy tekstowe (SEM), wszelkie materiały wykorzystywane w działaniach typu mailingi, itp.) Wszystkie materiały muszą: - uwzględniać założenia Księgi Znaku Projektu i Firmy. - Zawierać oznakowanie w zakresie informowania o fakcie dofinansowania projektu zgodne w wytycznymi działania 8.1 PO IG - spełniać wymóg poprawności językowej i zgodność z netykietą, - zapewniać spójność koncepcji kreatywnej kampanii, - spełniać wymagania specyfikacji technicznej wydawcy Wykonawca zobowiązany jest do optymalizowania kreacji oraz wprowadzania zmian zarówno w kreacji, jak i formacie, w sposób gwarantujący czytelność i skuteczność przekazu. C.2. Realizacja kampanii. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom. Do obowiązków Wykonawcy należą: a) Wyznaczenie po swojej stronie osoby koordynującej wszystkie działania na każdym etapie realizacji kampanii. b) Optymalizacja stron serwisu i stron celowych kampanii pod kontem efektywnego pozycjonowania w wyszukiwarkach. c) W przypadku zastosowania promocji na portalach społecznościowych (np. fora, blogi, facebook, nk.pl) Wykonawca będzie odpowiedzialny za włączenie się w prowadzenie komunikacji oraz aktywizacji interakcji z internautami w trakcie kampanii.

6 d) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego monitoringu prowadzonych przez siebie działań promocyjnych oraz optymalizacji efektywności przebiegu kampanii na podstawie prowadzonej analizy statystyk. Do obowiązków Zleceniodawcy należą: a) Wyznaczenie po swojej stronie osoby koordynującej wszystkie działania na każdym etapie realizacji kampanii. b) Udzielanie Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i opracowań koniecznych dla realizacji kampanii promocyjnej. C.3. Raportowanie przebiegu, skuteczności oraz efektów kampanii. Wykonawca zobowiązany jest raportować efekty swoich działań w cyklu nie co najmniej zgodnych z etapami projektu wynikającymi z jego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Raporty z prowadzonych działań powinien zawierać informację co najmniej o podstawowych wskaźnikach skuteczności dostępnych z poziomu statystyk danego narzędzia (m. in. ilość kliknięć, wyświetleń, CTR, listę wydawców emitujących reklamy, miejsce wyświetlenia reklamy). Wskaźnikiem sukcesu kampanii będzie uzyskanie założonej (będącej przedmiotem oferty) liczby kliknięć mierzonej sumarycznie w całym okresie kampanii. C.4. Licencje i prawa majątkowe Wszelkie prawa majątkowe do wyprodukowanych form reklamowych (materiałów, treści, zdjęć i wizerunków, filmów oraz pozostałych elementów powstałych na rzecz kampanii) zostaną przeniesione na Zamawiającego. (data, imię i nazwisko oraz podpis Zleceniodawcy)

7 Załącznik nr 2 do SIWZ... (pieczęć Oferenta) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zaplanowanie i realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej w Internecie dla Portalu mojebudowy.pl w imieniu:.... (pełna nazwa Oferenta) oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące: a) prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie, co poświadczamy zgodnie z wymaganiami SIWZ wykazem zrealizowanych usług: Lp. Nazwa i adres odbiorcy zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin realizacji b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, c) nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. (data, imię i nazwisko oraz podpis Oferenta)

8 Zamawiający: BKK Wołowski i Waraksa Sp. j. ul. Cicha Marcinkowice Załącznik nr 3 do SIWZ DANE OFERENTA:... NIP... REGON... Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:... Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:. Numer telefonu: W odpowiedzi na zapytanie ogłoszone w ramach postępowania nr: BKK/8.1/1/07/2012 składamy niniejszą ofertę na: Realizację kampanii promocyjnej projektu UDA-POIG /09-00 za cenę: zł netto (słownie zł:...) Ponadto gwarantujemy w trakcie trwania kampanii wygenerowanie, w efekcie jej przeprowadzenia, ruchu w serwisach objętych kampanią na poziomie:. kliknięć (słownie:...). Oświadczam/-y, że: 1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w SIWZ. 2. Zapoznaliśmy się z warunkami i wymaganiami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, akceptujemy je i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń; 3. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 4. Akceptujemy istotne postanowienia umowy i wyrażamy zgodę na zawarcie umowy bez jakichkolwiek zastrzeżeń i wyłączeń sporządzonej na ich podstawie. 5. przewidzieliśmy wszystkie okoliczności, które mają wpływ na cenę zamówienia. 6. Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia 7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. (data, imię i nazwisko oraz podpis Oferenta)

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Multi Studio Piotr Znamirowski ul. Ustrzycka 9A 35-504 Rzeszów NIP: 813-282-29-50 (dane adresowe zamawiającego) Rzeszów, 8 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Autowraki.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Kraków, 20.04.2015r. Wido Profil sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice Zapytanie ofertowe nr 9 dotyczące zlecenia usługi pozycjonowania i reklamy kontekstowej AdWords Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej Edotto Andrzej Lewna ul.obrzeżna 5f, lok. 57 NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo