Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi. Zapytanie Ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi. Zapytanie Ofertowe"

Transkrypt

1 Zapytanie Ofertowe Nr Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi Nazwa firmy: DROSEF Daniel Michalczyk Nazwa dokumentu: Zapytanie Ofertowe Temat dokumentu: Promocja serwisu internetowego świadczącego e- usługi Dotyczy umowy: UDA-POIG /12-00 Harmonogram rzeczowo-finansowy: ETAP 4 Wersja: 1.1 Data ostatniej zmiany: Data publikacji: Termin dostarczenia oferty: potwierdzam otrzymanie zapytania / data Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Zawartość 1. Wstęp Warunki postępowania ofertowego Sposób przygotowania oferty Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty DROSEF 2

3 1. Wstęp 1. Zamawiający DROSEF Daniel Michalczyk ul. M. Zaruskiego 4/ Bydgoszcz NIP: REGON: tel fax. +48 (52) Sposób kontaktowania się z Zamawiającym. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: Daniel Michalczyk Tel : Kontekst Zapytania ofertowego/ Zamówienia systemu informatycznego Projekt pt.: Wdrożenie internetowego serwisu świadczącego automatyczne e- usługi w zakresie zarządzania danymi wrażliwymi. jest realizowany przez firmę DROSEF Daniel Michalczyk w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki; Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej). 4. Przedmiot Zapytania ofertowego / Zamówienia Celem projektu jest wdrożenie narzędzi informatycznych w postaci samoobsługowej aplikacji webowej dla sklepów internetowych. Narzędzia internetowe w postaci e- usług pozwolą sklepom internetowym spełnić wymogi prawne zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o ochronie praw konsumentów, ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zgodności z ustawią o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 5. Zakres zamówienia. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje poniższe usługi: 1) Pozycjonowanie platformy e-usługi Zakres prac obejmuje pozycjonowanie platformy e-usługi, a w szczególności pozycjonowanie strony www e-usługi w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych przy wykorzystaniu narzędzi zewnętrznych jak i modyfikacji samej strony usługi w celu optymalizacji w kontekście silników pozycjonujących. 2) Stworzenie formatów reklamowych i kreacji graficznych Zakres prac obejmuje stworzenie formatów reklamowych i kreacji graficznych, a w szczególności wytworzenie treści promocyjnych w DROSEF 3

4 formie: billboard, bilboard rozwijalny, sródtekst, megabanner, animacja. Będą one wykorzystane w promocji na portalach, wyszukiwarkach internetowych oraz prasie fachowej. 3) Promocja e-usługi na portalach internetowych w postaci linków tekstowych i reklamy graficznej Zakres prac obejmuje promocję e-usługi na portalach internetowych w postaci linków tekstowych i reklamy graficznej, a w szczególności na serwisach internetowych o najlepszym dopasowaniu do grupy docelowej e-usługi należy wyemitować reklamę. 4) Promocja e-usługi na portalach internetowych w postaci artykułów sponsorowanych Zakres prac obejmuje promocję e-usługi na portalach internetowych w postaci artykułów sponsorowanych, a w szczególności na serwisach internetowych o najlepszym dopasowaniu do grupy docelowej e-usługi należy wyemitować reklamę. 5) Promocja e-usługi w wyszukiwarkach internetowych (promocja typu google adwords) Zakres prac obejmuje Promocja e-usługi w wyszukiwarkach internetowych (promocja typu gogle adwords). Estymowany koszt kliknięcia to 1,5zł. 6) Promocja e-usługi w prasie fachowej Zakres prac obejmuje promocję e-usługi w prasie fachowej, a w szczególności promocja materiałów na temat e-usługi na stronach specjalistycznych gazet. Przedstawiane informacje powinny być w formie graficznej lub artykułów opisujących e-usługi. DROSEF 4

5 2. Warunki postępowania ofertowego 1. Informacje ogólne Do składania ofert Zamawiający zaprasza wszystkie firmy, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji tego typu zamówień. 2. Kryteria wyboru wykonawcy Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.): a. Całkowita cena realizacji zlecenia 100pkt. Sposób obliczania punktów dla kryterium: cena oferty najniższej cena oferty badanej 100 = liczba punktów 3. W wyniku analizy otrzymanych ofert zostanie wybrany Oferent/ Wykonawca zlecenia. 4. Wartości oceny punktowej będą wyznaczane do dwóch miejsc po przecinku. 5. W wyniku analizy otrzymanych ofert zostanie wybrany Oferent/ Wykonawca zlecenia. 6. W trakcie analizy ofert Zamawiający może zwrócić się do oferentów o dodatkowe informacje lub spotkanie w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności dotyczących oferty, zakresu oferty, sposobu realizacji lub innych szczegółów związanych ze złożoną ofertą. 7. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni przed terminem składania ofert. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w Zapytaniu ofertowym, w tym również udziału w postępowaniu. Każda zmiana wprowadzona do Zapytania ofertowego przez Zamawiającego staje się częścią składową postępowania i jest wiążąca. 9. Oferenci, którzy biorą udziału w postępowaniu o wszystkich zmianach, poprawkach czy dodatkowych informacjach w prowadzonym postępowaniu, zostaną niezwłocznie powiadomieni wszelkimi możliwymi sposobami komunikacji. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert. DROSEF 5

6 11. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert uzupełniających. 12. Zamawiający obowiązany jest poprawić w treści oferty oczywiste pomyłki formalne oraz oczywiste pomyłki rachunkowe przy obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta. Jeżeli Oferent nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie, jego oferta zostanie odrzucona. 13. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferenta, którego oferta wygrała. 14. Zamawiający nie ma obowiązku powiadomienia Oferentów których oferty nie stanowią najkorzystniejszych zgodnie z przyjętymi kryteriami lub zostały odrzucone z przyczyn formalnych. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z oferentami. 16. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 17. Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie. 18. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania. DROSEF 6

7 3. Sposób przygotowania oferty 1. Wymagania wstępne a. Ofertę należy sporządzić zgodnie z szablonem udostępnianym przez Zamawiającego (załącznik nr 1). b. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. c. Wymagana jest numeracja stron w ofercie. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były trwale spięte. d. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. e. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Oferta niezgodna z treścią niniejszego Zapytania zostanie odrzucona. f. Wszystkie ceny należy podawać jako wartości netto, a w wyszczególnionych sytuacjach dodatkowo w kwotach brutto. g. Ceny powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN). h. Oferta winna być podpisana przez umocowanego prawnie przedstawiciela Oferenta, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. i. Zaleca się złożyć ofertę w zamkniętym opakowaniu zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem. j. Należy również podać adres Oferenta, umożliwiający rejestracje wpływających ofert oraz zwrócenie bez otwierania w przypadku złożenia oferty po terminie. k. Oznaczenie oferty powinno zawierać napis Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr. l. W przypadku składania oferty drogą mailową należy zamieścić napis jw. w tytule wiadomości. m. Oferent może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. n. Dokumenty załączone do oferty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz tekst jednolity) Oferent DROSEF 7

8 może złożyć w odrębnej części oferty, z oznaczeniem tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający przyjmie, że ta część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. o. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe oczekujemy: potwierdzenia czasu realizacji w wymaganych terminach przez Zamawiającego, jednostkowych wycen realizacji dla poszczególnych zadań lub jeśli zapytanie dotyczy jednego przedmiotu zamówienia wyceny całościowej, nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych. p. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres Oferenta, termin realizacji zamówienia, całościowy koszt realizacji z ceną netto oraz brutto, akceptację formy płatności, Oświadczenie Oferenta, iż spełnia następujące warunki: o posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania Zamówienia, o znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, o nie będzie zgłaszał roszczeń w przypadku unieważnienia postępowania. 2. Ważności i termin składania ofert a. Przedłożona oferta powinna być ważna przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. b. Po wygaśnięciu oferty, Zamawiający może zwrócić się do oferenta o przedłużenie ważności oferty o oznaczony okres. c. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy składać na adres: w formie pisemnej: DROSEF Daniel Michalczyk ul. Mariusza Zaruskiego 4 lok Bydgoszcz DROSEF 8

9 w formie elektronicznej: d. Termin składania ofert upływa dnia: , godz. 10:00 e. Otwarcie ofert nie jest jawne. 3. Pozostałe informacje. a. Spośród ofert nie odrzuconych z przyczyn formalnych wybór dostawców nastąpi w oparciu o najbardziej korzystne ekonomicznie oferty, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji. 4. Odrzuceniu podlega oferta która: a. nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym, b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, c. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia, d. Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistej pomyłki, e. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. DROSEF 9

10 4. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 1. Zamawiający zawrze umowę / złoży zamówienie w sprawie realizacji zamówienia po uprzednim przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty. 2. Jeżeli Oferent/ Wykonawca zamówienia, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. Załączniki: Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego. DROSEF 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009 Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna 30-347 Kraków, ul. Brożka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiającym jest: Galeria Arsenał w Białymstoku 15-222 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 2 tel. (+48 85) 744 76 42 faks (+48 85) 742 85 60 Podstawa prawna: Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 Firma PLECIONA.PL pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wołomin, dn. 5.08.2013 Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. ul. Żółkiewskiego 8 05-200 Wołomin NIP 1250011502, REGON 012066975 Firma Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. pragnie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Giełda Kapitału

Elektroniczna Giełda Kapitału Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe 1. Informacje ogólne i zakres 1.1. Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Firma Ewa Karpiel Aromado Serwis pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa odbioru, przewozu i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 2014/2015 roku, na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_ZG_NZT_2015_EL_1669_2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 18-01-2013 Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Firma Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo