NORMA BRANŻOWA. Pojazdy samochodowe. typu Bowden. Wymagania i badania. cd. tabl. 1. os łony do wygięcia ( kg )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NORMA BRANŻOWA. Pojazdy samochodowe. typu Bowden. Wymagania i badania. cd. tabl. 1. os łony do wygięcia ( kg )"

Transkrypt

1 UKD ŚRODKI ORMA BRAŻOWA TRASPORTU Cięgna giętkie sterujące DROGOWEGO typu Bowden Wymagania i badania B-19 Pojazdy samochodowe GruPCl kclłoloqowci V WSTĘP cd. tabl. 1 Pl'zedmiot"m normy s~ wymagania badania dotyczęc," k omp le tnych c ię g ien g i ętk ich typu Bowden I ub ich części. stosowany c h w pojaldach samochodowych do sterowania ro:lne'lo r0dzaju zespołów, jak spr zęgla. gaźnik i, pompy wtryskowr. hamulc'e rę czne, rozruszn ik i, zamki pokryw i tp. 2. WYMAG AIA Zgodno ść z dokumentacji! konstrukcy jr:!2.: Każde cięg n o powi nno być zmontowane z czę ś c i zqodnych z dokumen t ację konstl'ukcvjnę. L i na stalowa ci ę gna powinna odp ow i a d ać 'Wymaganiom P -73/M Chal' ak terystyka cięgna. Zakres wymaganej dla dan"go cięgna charak terystyki i war t o ści poszczegól:1yc.h pa- I Lp. Wy t rzyma ło ść 4 osadzenia S 6 ko ńcówek Charakterystyka cię gn a l i ny o sło n y Jednostka m iary Giętkość ' siła potrzebn a os łony do wygięcia obc i~ż c n ie próbne, P 4 ( k G) Trwa ł ość od le g ł ość LI m ię dzy % cięg na końc ówkami o s ł ony długośc i L skok roboc zy l i ny mm l iczba cykl i - rametrów powinna okre ś l ac uzgodr) iofld pomiędzy zamawia-!9cymi i prr>ducent"m dokum ntacja tech"iczna. Przykład charakterystyki c ięgna podano w tab!. 1. Tablic;; l Jed ~ostka l Lp. C haraktery slyka cięgna miary l Obci\iŻenie Pl do zawierania os ł ony dopuszczalne obcię - Prze suw anie tenie Pz 2 I iny wewn~ trz osłony od l egłość L, między % końcówkami os ł ony d ł ugo ści L 3 Odk szta ł ce nie sprężys t e l iny obci ~en ie próbne P3 dopuszczalne wyd/u- żenie pod obcię:!eniem mm od leg łość L I między % końcówkami os ł ony długośc i L Powierzchnia c i ę gi en powinn.. być bez wad i uszkodzeń oraz ś ladów korozj i. Dopuszcza się jedynie ślady odkształc e ń plastycznych i kol'ozji oo w st ałt> na pow ierzch - nioc h pod l egaję c ych z"ci~.kowi w p rzyrz\ldach przew'dzianych proces"m technqlogicznym prq!1\j<c;;ji. P owło k i ochronne powinny o dpow i adać wymagani m dokument"cj i konstrukcyjnej Zwieranie osiany. Osło n a cięg n a poddana ś ci skaniu si ł~ P,, okre ~ lon{l w charak tery s ty<,e c iegn", nie powi n na wy k alywa ć skl ócenia większego nit 3 rr~n na każdy me tr dłu go5cl osiony cięgna, jeże l i w dokumentac ji tec hn i - cznej nie przewidziano inaczcj~ 2.5. T ar cie l iny o osłone. Wie l ko ść siły tarcia liny cięg n a o os ł onę nie może przekra c lać warto ś ci,,. i l y / '2 usidlonej dla cięgna przy jego wygięc i u okr eś l o nym. w cha.ra "'terystyce cięgn a parametrem L t. ZlIłouona przez Przemysłowy Ins ty łuł Motoryzacji - Warszawo Ustanowiono przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnicl 3U styczni a 1979 r. ioko normo obowiqzujqccl od dnia 1 lipca 1979 r. (Dz. orm. i Miar nr poz. 35 ) WY DAWiCtWA O~MAl IZ A <;Y J l t979 Q,w k. Wyd... m W-w A,k. wyd. O,r,o.kl. 2r,00 ' 5~ z.",. 4H/79

2 2 B-79j Odkształ cenie sprężyste I iny pod obciężeniem siłę ['3 nie może przekroczyć wydłużenia dopuszczalnego ustalonego dla danego typu cięgna w charakterystyce. a specj alne żędanie zamawiaję c ego pr zeprowadza s ię badanie l iny w s tanie w y gięt y m w zakresie odległo ś ci pomiarowej LI 2.7. Wytrzymało ść osadzeni a końcówek liny i osłony nie powinna być mniejsza od wymag anej c harakterystykę Gi ę t kość o słony liny sprawdzana na trzpieniu kon Irolnym nie powinna przekra cz a ć wartości okreś l onej charak tery s t ykę Odpornoś ć osłonlna zmiany temperatury. O s ło ny z 4. BADAIA Program badań Badania niepełne ( Odbiorcze) należy przeprowadza Ć dla każdej partii i wszystkich asor tymentów cięgien. Badania te obejmuję: a ) oględziny powierzchni ( 2.3), b) sprawdzenie wymiarów ( 2.1,2.13), c) sprawdzenie" wytrzymałości o sadzenia końcówek ( 2.7), d ) sprawdzenie smarowania ( 2.11), e) sprawdzenie liny ( 2. 1) Badania pełne wykonuje się w przewidzianych okresach czasu oraz każdorazowo przy zmianie konstrukcji tworzyw sztucznych z e lementami tnetalowy mi powinny być odporne n a zmiany temperatury w zakresie od -20 do +ł30 o C. lub techno logii w zakresie powodujęcym zmianę. okresowe obejmuję: Badania Sta ~i ln ość wymiar ów osłon wykonanych z tworzyw sztucznych sprawdzana w zakre s i e temperatur wg 2.9 na próbce wyc iętej z osło n y nie może pr ze kracza Ć 1% długo ści po czę tkowej próbki Smarowón ie. Jeżeli w dokumentac ji technicznej pr'zewidziano smarowanie, lina lub drut c i ęgna powinny być pokry te na całej długo śc i smarem okre ś lonym w dokumentacji Trwało ść c i ęg ien poddanych badaniom określonym w dokumentacj i konstrukcyjnej, przy obciężeniu próbnym P4 Objętym charakterystykę, powi nna wynieść okre ś l onę li c zbę cyk li. Warto ść si ł y tarc ia liny o o s łon ę, po próbie trwałości, zmier zona wg 2.5, powinna mie śc i ć s i ę w granicach określonyc h c haraktery s tyk ę Odporno ść na korozję. Czę śc i c i ęgien pokryte powłokami ochronnymi powinny by ć odporne na działanie korozji. Grubo ść powłoki powinna być okre ś lona w dokumentacji. Powłoki sprawdzane w komorze so lnej przez 96 h, jeże l i w dokumentacj i tec hnicznej nie przewidziano inaczej, nie powinny wykazać widocznyc h ognisk korozji żelaza. Dopuszcza się ś lady korozji w miejscac h zacisku mechanicznego na koń có wk 'ach liny i osło ny. 3. PAKOWAIE, PRZECHOWYWAIE I TRASPORT Pakowanie. Cięgna należy do sta rczać opakowane w więzkach, je żeli między zamawiaję c ym i odbiorcę nie uzgodniono inaczej Przechowywanie. Cięgna powinny być przechowywane w pomieszczeniach i w sposób c hronię cy je przed korozję, zabrudzeniem i uszkodzeniem Tran sport. Cięgna powinny by ć przewożone krytymi ś rodkami trans portu, zabezpieczone przed uszkodzeniem, pomieszaniem i korozję. a ) badania wg , b) próbę zwierania osłony cięgna ( 2.4), c) sprawdzenie t arcia liny o osłonę ( 2.5), d) sprawdzenie odkształcenia sprężystego liny ( 2.6), e) sprawdzenie gię tkośc i osłony l iny ( 2.8), f) sprawdzenie osłony z tworzyw na odporno ść termicznę s tabi lno ść wymiarów ( 2.9 i 2. 10), g ) próbę trwało śc i cięgna ( 2.12), h) badania odporności na korozję ( 2.13), ( tylko na żędanie zamawiajęcego) Określenie partii. Partię stanowię cięgna wykonane według tego samego rysunku i tej samej technologii produkcji Ustalenie planów badań. Plany badań należy ustala ć w zależności od klas ważno ści wymaganych cech wyrobu, a mianowicie: a ) oględziny powierzchni ( I a ) należy przeprowa dza ć według planu badania zgodnie z P-73/-03021, poziom kontro I i II, plan jednostopniowy, wadi iwość dopuszczalna Wz równa 1'70, b) sprawdzenie wymiar'ów ( b) należy przeprowadzać zgodnie z P-73j-03021, poziom kontroli II, plan jednos topniowy, wadliwość dopuszczalna: - dla wymiarów tolerowanych i grubości powłok ochronnych W2 = 1%, - dla wymiarów nietolerowanych W2 = 4%, c) sprawdzenie wytrzymałości osadzenia końc6wek ( 4. I. I c) należy wykonać dla każdej parti i podlegajęcej odbiorowi, a badaniu na leży poddać po 8 końcówek I iny i osłony, d) sprawdzenie zwierani a osłony ( b), sprawdzenie tarcia I iny o osłonę ( 4. I. 2c), sprawdzenie odkształcenia sp rężystego liny ( 4. I. 2d), sprawdzenie giętkości osłony liny ( 4. I. 2e), sprawdzenie odporności termicznej oraz s tabilności wymiarów osłony ( f) i badanie odporności na korozję ( h) należy wykonać co najmniej raz na rok dla każ dego typu c i ęgna,

3 B-79/ e) prób ę tr wa ło śc i cięgna ( ) należ y wykonać co najmniej raz na 2 lata dla każdego typu cięgna Pobieranie próbek Sposób pobierania próbek. Próbk i do bad ań nal eży pob ierać w sposób l osowy na ś l e p o wg P/ Sprawdzeni e wyt r zy ma/o ści osadzenia końcówek poleg a na wycii\ganiu liny lub o s ł ony z koń cówk i z prędkościi\ 15 mm/min aż do momentu ś cii\gni~cia końcówki lub Zerwania. Uzy sk ana wartość obcii\żen i a n i e może b y ć mniejsza niż okre ś l o n a w charakterystyce cięg n a dla liny lub os łon y. Dla lin y lub os ł ony zje dn ę końcówki\ nal eży mocować Próbki do og lędzin oraz do sprawdzenia wymiarów nal eży pobiera ć w zależno ś ci od li czności p arti i wg be z po ś rednio na maszynie do rozcii\gania czę ś ć wolnej. od s trony tabl. 2. KońcÓWkę I iny zaleca się m ocow a Ć w sposób anal ogiczny Tablica 2 Wadi iwość w 2 Liczność Liczno ść partii próbki n 1% 4% sztuk sztuk liczba kwal iflkuji\ca mi do T I 201 -f ; ; , powyżej "" 21 jak przy mocowaniu na p ojeździe Sprawdzenie zwierania os ł o n y na l e ż y przeprowadzać w przy r zi\d z ie, k tórego schemat pokazano n a rys. 1. O s łon ę w s tanie wypro s towanym. o zamocowan y m jednym koń c u osłony w uchwycie, należy poddać wstęp nemu o bcii\ ż eniu śc i s kaji\c emu 200 ( 20 kg ), a na stępnie ś c i ska niu z s iłi\ Pl ok re ś l onę w charakterystyce c i ęgna prze z 1 min. Ur zi\dzenie czujnikowe pr zyłożone d o pła szczyz n y oparcia pozwala okre ś li ć zmianę długości osłony L po us un ię ciu obcii\żenia. Zmiana długo ści osłony nie może przekr a czać w art ości p o d anej w KQ('ls trukcja przyrzi\du powi nna śc i skanie osłony c i ęg na. zabezpieczać osiowe Próbki do sprawdzania wytrzymałości o s adzenia końc ówe k należy pobi er ać w liczbie 6 sztuk l i n 6 sztuk L osł on z p a r tii podlegaji\cej odbiorowi Próbki do sprawdzenia smarowania liny. D o sprawdzenia smarowania należy pobierać jedni\ próbkę Z partii, jeżeli z zamawiaji\cy m nie uzgodniono inaczej P róbki do badań pełnych a ).. h). Jeżeli z odbiorci\ nie uzgodniono inaczej do poszczególnych badań należy pobiera ć po 3 próbki cięgien kompletnych lub i c h elementów podlegaji\cyc h poszczególnym badaniom Opis badań Oględz iny powierzchni należy przeprowadzać gołym okiem w celu sprawdzenia zgodności z wymagan i ami Sprawdzenie wymiarów. Sprawdzeniu podlegaji\ wymiary podane na ry sunku zestawieniowym cięgna. Pomi a ry należy wykona ć za pomoci\ uniwersalnych przyrz~dów pomiarowych lub sprawdzianów zapewni aji\cych uzyskanie wy. maganej dokładności. Dla wymiarów nietolerowanych dokładność wykonania powinna odpo w iadać warto ści om podanym w B-77/ Grubości powłok sprawdza się ultrametrem wg P-76/H lub zas t ępczo wg P-74/ H Sprawdzenie liny na zgodność z wymaganiami P-73/M należy przeprowadzać na podstawie atestu dostawcy. Ry s Sprawdzenie tarc ia l i n y o osłonę należy przeprowadza ć n a ci ęgnac h w s tanie wyprostowan y m ( r ys. 1 ) bi\d ź wygi ę tych w ten sposób, aż e b y d / ugo ść L z mniejszy ć do wa rto ści L 1 podanej na rys. 2. Warto ść ta powinna s tanow ić 70, 60 lub 90% d/ugo ś ci L, przy osłonie wyprostowanej i p owinna odp owiadać p o d wzg l ę dem wygięcia warunkom montażu c i ęg na na po jeź d z ie. Dopuszcza się i nne uzgodnione w arunki badań. Próbę należy przepr owadza ć poddaji\c lin ę napr ężeniu wstępnemu przez przyłożenie na obu końca c h obcii\żenia 200 ( 20 kg). Prz yk ł adaji\c na s t ę pnie dodatkow e, s topniowo zwię k sza ji\ce się obcii\żenie liny na jednym z koń ców do momentu uzyskania przesuwu liny wewni\trz osłony, nal e ż y s twierdz ić wielko ść przyrostu obcii\żenia P 2 w ( kg), który nie powinien przekra cz a ć warto ści objętej c haraktery styk i\ c ięgna.

4 4 B-79j Za mi arodajne ob ci~ enie P2 uwal a się przyrost os i ł'gany po 10-"rotnynl powtórzeniu cyk l u prze SU"U wn(l trz o slony. liny we- D!lnamometr _ L_I = 70,BO,90% L Pz=200 Rv s. 2 R ys Sprawdzenie oo>..sztalcenia sprężys t ego l inv nalęt y p l'z eprowadza ć w wj:,unkac h podanych w 4.5.5, przy czym c ięgna kompletne bdda się'" po l ożeniu wyprostowanym przy długo ści o s łony I ja:- i wygiętym przy długo śc i Lt w warunkach ja" przy b.. d"niu Liny dos ti)l'czone bez o s łon bada s ię tylko w st anie wyprostow anym. Sprawdzenie wydłlcż:enia l i n y wy"onuje s ię po próbi e zwierani" osłony lub w przypadku, gdy próba ta nie by ł a prleprowadza n,) należy podda lin ę c o najmniej raz obci~ żeni u osiowelnu Pl ustalonemu c harak terystyk?, odbioru cięgnd. jednego h.ońc..:.a I in\ w UChWYL je' \ 7..) I<"Cd bif... po ~ ób moc'owdnid jak na po j f"ld7 r ~) i pr... yło żeoniu n,j <J1~U ( ł i fl1 lo onlli liny o b c..:. i?że- 20 h.g; dld w!",,/ystkich :ypów lin, po Sprawdzenie oslony z tworzyw s ztucznych na o d - porno ść termiczn!! i s tabilność wymiarów. Dla osłon z tworzy w sztucznych z element ami metalowymi nale ż y wykona ć sprawdzenia na odporność termiczn!l w zmiennej temperatu/ ze. Próbkę stan owię c ę odcinek osłony O długości o~oło 300 mm poddaje się w stanie wyprostowanym 10 cyklom sk ładaję cym si ę z przetrzymywanlll osłon w temperatul'ze 80 ± 2 0 C przez 2 h, a na stę pnie \', temperaturze -20 :tl o C przez 2 t>, przy czym przej ś ie z jednej tempe ~ ratury do drugiej powinno być możl i wie szybkie. Po z a k oń czeniu 1 i 10 cyk l i w tempel aturze _20 0 C nalety moż l iwi e szybko wyję ć osłonę i p rze prowadzi ć wygifcie os ł ony o na trzpieniu o ś redn'c y dliesięciokrotnie większej od zewnętrzne j ś reoni y o s łon y. ie dopus zc."i'i sif pęknięć z.e f" wań elementów z twor zywi-j. Dla osłon wykonanych c" ł kowicie z tworzywa!>z tuc znego na l e ż y wykona,>p r awdzenia s tab i lno ści ",-ymiarów. P rób kę o wymiarac h j ak podano wyżej wycięti' z Dadanej osłony na poddne obc iaże"i" pr/e7 30 " po <.zym odczytać" ou o~ię.qnięcia utrzymać war to ~c i leż) ' zmierzy ć z dokładno ś c.ijl do O, 1 mm, d "astepnie podda ć w s tani c wypros towanym 10 cyk lom termi znym opisanym wyżej. Po prletr7ymaniu przez JO min w temper aturze otoclcnia należy ponownie zmierzyć długo ść próbki. Zmian" wymiarów nie mo że przekroczy ć 1% wartości d ł u9 0 śc i pocz ętk owej. ~:2.:..~rawdzenie smarowania polega na s twierdzeniu obecno śc i o>.re ś lonego gatunku smaru na linie lub drucie. ~,..ę. S l'!,,-,!.:~ d /,.ni"- :l i...'~th.o--.("i~~ należy przepr'ii'.\lad7d( ',\ 1c'''n,,,,,''''rdt 1w'7f' o:ł) (", i'rniri nu pr'óbc e o dłuqo śc i Próba trwałości cięgna polega nd poddaniu kompletnego c ięgna umocowanego w pozycji o długo śc i L I omówionej w jeżeli roie ustalono inaczej, serii yk I i pracy z częs tot l iwo śc i!l 60 cy.. 1 i na min przy obcipże niu I iny siłę P 4 okre ś l oni' charak tery styki' odbi oru cięgna u... n t J OQ 111m \"YI ir- l"" j.' n o\'pj o... ł On}l. Ode inek próbny o s łona l eży /mier."} ~ ~ 7a polllo a dy namonlf"tr l.l \IV punh.l.. ie podanym na rys. 3. Warto.!,(..,ił" /mierzonpj nit"" może przekrdczal war'- to ~ ci oh-re -=- Ionej (hdr dktery ~ t y""~. d powierl ' hni ci ęgnu po wygięciu nie 1ll0~\, wyst\,pil pęknię c ia powlo>..i 7 t worzywa s ztuc znego. przy odpowiednim skoku roboczym i czasie pl'óby okre ś lony m liczbę cykl i. Próbę na l eży przeprowadzać w tempera turze otoc.lenia. Sprawdzana po próbie trwało śc i "iła larcia liny o o"łonę wg powinna mieścić się w granicac h wymag dn ychch~ rakterystykę cię gna.

5 B-79j Badania odporności na korozję nale!y przeprówadzać w komorze solnej wg P- 76/H Ocena wyników badań Ocena cię gna. C i ęgno nalety uwuać Za dobre, j e! e l i wszystkie wyniki badań odbiorczych były dodatnie Ocena partii. Parli\, clęgien nalety uznać za zgod~ z wymaganiami niniejszej normy, jeteli Jednocześnie: - w badani ach a ) i b ) stwierdzono,!e lic zba sztuk niedobrych w próbce bada~czej nie przekracza dla okreś- - badanie I c ) dało wyni k pozytywny dla wszystkich adanych końcówek, - występuj e zgodność wyników badania 4. l. l d ) z dokumentacj{l cięgna I atest u na linę dla badania e) z nor-- mę 4, 7. Za świadczenie wytwórcy o wynikach badań. Dla ka!, dej partli cięgien wytwórca wystawia zaśw i adczen i e (a test) zawierajęce nast ę pu j {lce dane: I a) nazwę wytwórcy, b) nazwę I numer cięgna, c) I iczbę cięgien, d) wyniki i ocena wszystkich przeprowadzonych badań, ł one j wad l iwośc i 1L'2 liczby dopuszczalnej m I określonej w tabl. 2, kwal iflkuj {lcej e) stwierdzenie zgodności wykonania z norm{ł, f) datę, podpis I stempel KJ wy twórcy. KOI EC rformac-e DOOA TKOWE P-73/ Statystyczna kontrola jakości. Kontrola 1. Instytucja opracowui~ca norme - Przemysłowy In stytut Motoryzacj I. 2. ormy zwiilzane P- 76/H_04603 Korozja metali. Badanie laboratoryj ne przyśpieszone w obojętne j mgle solnej P-74jH_04605 Ochrona przed korozj {l. Pomiar grubości powłok metalowych metodami n is zcz{łcymi P-76/H Ochrona przed korozję. Pomiar grubośc i odbiorcza według oceny alternatywnej. Plany badani a 8-77/ Odchyłki nietolerowanych wymiarów, kształtu I polotenia dla wyrol:>ów Qrzemy!>łu motoryzacyjnego 3. ormy zagraniczne FIA T C avi flessibili per comandl vari. Capito lato powł ok metalowych I konwersyjnych metodami n lenlszcz{łcym l 4. Symbol wg SWW P- 73/ M Liny stalowe Bowden P/ Statystyczna kontrola Ja kości. L osowy wybór sztuk do próbek 5. A u tor projektu normy - In!. Jó zef K l awiński, Przemys łowy Instytut Motoryzacj i - O śr odek ormalizacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI 01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, tel. (+48 22) 3451242 tel. fax. (+48 22) 836-80-48, e-mail: ewn@ien.com.pl EWN/70/E/11-1 ZAŁĄCZNIK 3 ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Opaski zaciskowe śrubowe 3886-08. stożkowych

Opaski zaciskowe śrubowe 3886-08. stożkowych UKD 621.885.7'621643412 N O R M A BRANŻOWA BN-83 ~RODKI Opaski zaciskowe śrubowe 3886-08 TRANSPORTU POWIETRZNEGO do połączeń kołn ierzowych stożkowych Grupa katalogowa 0515 l. WSTĘP Przedmiotem normy są

Bardziej szczegółowo

NORMA BRANZOWA. Sruby ustalające złączy. falowod6w prostokątnych 13~-72/3393-03. l. WSTĘP

NORMA BRANZOWA. Sruby ustalające złączy. falowod6w prostokątnych 13~-72/3393-03. l. WSTĘP UKD 821.372.831.12 :821.882.2 URZĄDZENIA MIKROFALOWE NORMA BRANZOWA BN-75 3393-03 Sruby ustalające złączy Zamiast falowod6w prostokątnych 13~-72/3393-03 Grupa katalogowa XIX 34 l. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Tablica1. Oporność 1 m drutu przy temperaturze 20oC 1,26 1,34 1,35 1,4 1,07 1,15 1,09 H13J4 H17J5 H20J5 OH23J5 NH19 NH30Pr N50H18S

Tablica1. Oporność 1 m drutu przy temperaturze 20oC 1,26 1,34 1,35 1,4 1,07 1,15 1,09 H13J4 H17J5 H20J5 OH23J5 NH19 NH30Pr N50H18S 1. WSTĘP Przedmiotem normy są druty ciągnione okrągłe ze stali I stopów niklu o wysokiej oporności elektrycznej, wytapianych metodami konwencjonalnymi lub w próżni, przeznaczone na elementy oporowogrzejne.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU TRANSCOM WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU WTWO-TL/90 Przewody dołączeniowe do szyn TL Zmiana: 0 Ilość stron: Strona: 6 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1. Przedmiot warunków technicznych... 2 1.2. Określenia...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Agregaty pompowe 2324-01

Agregaty pompowe 2324-01 UKD 621.651.001.33:621.689.1 N O R M A BRANŻOWA BN86 MASZYNY Agregaty pompowe 232401 l URZĄDZENIA Zamiast CHEMICZNE nurnikowe dozujące BN77/ 232401 Podział i główne wymiary Grupa katalogowa 0447 l. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

11.1. Zale no ć pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej od czasu starzenia

11.1. Zale no ć pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej od czasu starzenia 11. Wyniki bada i ich analiza Na podstawie nieniszcz cych bada ultrad wi kowych kompozytu degradowanego cieplnie i zm czeniowo wyznaczono nast puj ce zale no ci: pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KRAW NIKI KAMIENNE 969 1. Wst p 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r.

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r. RUCH KONTROLI WYBORÓW Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu września r. Plik zawiera - dwie tabele pomocnicze do zliczania wyników cząstkowych

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU Rysunek 1 przedstawa schemat knematyczny napędu jednej os urządzena. Fp Fw mc l Sp Serwoslnk Rys. 1. Schemat knematyczny serwonapędu: przełożene przekładn pasowej, S p skok śruby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe działania w rachunku macierzowym

Podstawowe działania w rachunku macierzowym Podstawowe działania w rachunku macierzowym Marcin Detka Katedra Informatyki Stosowanej Kielce, Wrzesień 2004 1 MACIERZE 1 1 Macierze Macierz prostokątną A o wymiarach m n (m wierszy w n kolumnach) definiujemy:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej,

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej, Zasady finansowania działalności kulturalno-oświatowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w TUnŻ WARTA S.A. w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 1. Świadczenia finansowane

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-5 OGRODZENIA 56 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 58 1.1. Przedmiot ST... 58 1.2. Zakres stosowania... 58 1.3. Określenia podstawowe... 58 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w. pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w. pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w. pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Urzędem Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, zwaną dalej Przekazującym, reprezentowaną przez:., na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 TYPOSZEREG 1100 - DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA - do zastosowań półprofesjonalnych Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym. Posiada znak bezpieczeństwa B. Odpowiada normie europejskiej EN 131 Wykonana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych Open Access Library Volume 2 211 12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych 12.1 Wyznaczanie relacji diagnostycznych w badaniach ultrad wi kowych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA SILNIKA SPALINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA ELEKTROMAGNESY NAPĘDOWE. TYP ES-2a i ES-2

KARTA INFORMACYJNA ELEKTROMAGNESY NAPĘDOWE. TYP ES-2a i ES-2 Producent : Spnia Inwalidów INMET 476 Kędzierzyn Kożle ul. Portowa 33 KARTA INFORMACYJNA ELEKTROMAGNESY NAPĘDOWE TYP ES2a i ES2 jednofazowe wnętrzowe bez obudowy 24 500 V 1780 W 50 Hz ZASTOSOWANIE : Do

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Magurskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku. 32.

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowania: ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa

Jednostka projektowania: ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o. o. ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa Numer dokumentu: E820-PW-SST-04A-KR-0018_Rew 2 Inwestor: Spółka Wodno-Ściekowa Swarzewo Swarzewo, ul. Władysławowska 84 84-120 Władysławowo Jednostka projektowania: ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA "BARDZKA"

PRZEDMIAR ROBÓT. KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA BARDZKA Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT KABLE TRAKCYJNE N.N. 0,66kV DC STACJA PROSTOWNIKOWA "BARDZKA" NAZWA INWESTYCJI : Budowa stacji prostownikowe "Bardzka" ADRES INWESTYCJI : Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej przyznającej środki na rozwój przedsiębiorczości PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH Instrukcja do ćwiczeń projektowych Projekt

Bardziej szczegółowo

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa Stopy żelaza Stale Staliwa Żeliwa 1. Stale są to stopy żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, zawierające do 2% C, które w procesie wytwarzania podlegają przeróbce plastycznej, np.: walcowaniu, ciągnieniu,

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI II KADŁUB 2011 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części II Kadłub 2011, Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich, zostały zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11)Rp.1318 (21) Nume r zgłoszenia: 19237 (51) Klasyfikacja : 28-03 (22) Dat a zgłoszenia: 29.12.1999 (54) Depilato r z przystawk ą (30) Pierwszeństwo :

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice, dnia 7.03.2016. IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/I3.2/2015 W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo