NORMA BRANŻOWA. Pojazdy samochodowe. typu Bowden. Wymagania i badania. cd. tabl. 1. os łony do wygięcia ( kg )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NORMA BRANŻOWA. Pojazdy samochodowe. typu Bowden. Wymagania i badania. cd. tabl. 1. os łony do wygięcia ( kg )"

Transkrypt

1 UKD ŚRODKI ORMA BRAŻOWA TRASPORTU Cięgna giętkie sterujące DROGOWEGO typu Bowden Wymagania i badania B-19 Pojazdy samochodowe GruPCl kclłoloqowci V WSTĘP cd. tabl. 1 Pl'zedmiot"m normy s~ wymagania badania dotyczęc," k omp le tnych c ię g ien g i ętk ich typu Bowden I ub ich części. stosowany c h w pojaldach samochodowych do sterowania ro:lne'lo r0dzaju zespołów, jak spr zęgla. gaźnik i, pompy wtryskowr. hamulc'e rę czne, rozruszn ik i, zamki pokryw i tp. 2. WYMAG AIA Zgodno ść z dokumentacji! konstrukcy jr:!2.: Każde cięg n o powi nno być zmontowane z czę ś c i zqodnych z dokumen t ację konstl'ukcvjnę. L i na stalowa ci ę gna powinna odp ow i a d ać 'Wymaganiom P -73/M Chal' ak terystyka cięgna. Zakres wymaganej dla dan"go cięgna charak terystyki i war t o ści poszczegól:1yc.h pa- I Lp. Wy t rzyma ło ść 4 osadzenia S 6 ko ńcówek Charakterystyka cię gn a l i ny o sło n y Jednostka m iary Giętkość ' siła potrzebn a os łony do wygięcia obc i~ż c n ie próbne, P 4 ( k G) Trwa ł ość od le g ł ość LI m ię dzy % cięg na końc ówkami o s ł ony długośc i L skok roboc zy l i ny mm l iczba cykl i - rametrów powinna okre ś l ac uzgodr) iofld pomiędzy zamawia-!9cymi i prr>ducent"m dokum ntacja tech"iczna. Przykład charakterystyki c ięgna podano w tab!. 1. Tablic;; l Jed ~ostka l Lp. C haraktery slyka cięgna miary l Obci\iŻenie Pl do zawierania os ł ony dopuszczalne obcię - Prze suw anie tenie Pz 2 I iny wewn~ trz osłony od l egłość L, między % końcówkami os ł ony d ł ugo ści L 3 Odk szta ł ce nie sprężys t e l iny obci ~en ie próbne P3 dopuszczalne wyd/u- żenie pod obcię:!eniem mm od leg łość L I między % końcówkami os ł ony długośc i L Powierzchnia c i ę gi en powinn.. być bez wad i uszkodzeń oraz ś ladów korozj i. Dopuszcza się jedynie ślady odkształc e ń plastycznych i kol'ozji oo w st ałt> na pow ierzch - nioc h pod l egaję c ych z"ci~.kowi w p rzyrz\ldach przew'dzianych proces"m technqlogicznym prq!1\j<c;;ji. P owło k i ochronne powinny o dpow i adać wymagani m dokument"cj i konstrukcyjnej Zwieranie osiany. Osło n a cięg n a poddana ś ci skaniu si ł~ P,, okre ~ lon{l w charak tery s ty<,e c iegn", nie powi n na wy k alywa ć skl ócenia większego nit 3 rr~n na każdy me tr dłu go5cl osiony cięgna, jeże l i w dokumentac ji tec hn i - cznej nie przewidziano inaczcj~ 2.5. T ar cie l iny o osłone. Wie l ko ść siły tarcia liny cięg n a o os ł onę nie może przekra c lać warto ś ci,,. i l y / '2 usidlonej dla cięgna przy jego wygięc i u okr eś l o nym. w cha.ra "'terystyce cięgn a parametrem L t. ZlIłouona przez Przemysłowy Ins ty łuł Motoryzacji - Warszawo Ustanowiono przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnicl 3U styczni a 1979 r. ioko normo obowiqzujqccl od dnia 1 lipca 1979 r. (Dz. orm. i Miar nr poz. 35 ) WY DAWiCtWA O~MAl IZ A <;Y J l t979 Q,w k. Wyd... m W-w A,k. wyd. O,r,o.kl. 2r,00 ' 5~ z.",. 4H/79

2 2 B-79j Odkształ cenie sprężyste I iny pod obciężeniem siłę ['3 nie może przekroczyć wydłużenia dopuszczalnego ustalonego dla danego typu cięgna w charakterystyce. a specj alne żędanie zamawiaję c ego pr zeprowadza s ię badanie l iny w s tanie w y gięt y m w zakresie odległo ś ci pomiarowej LI 2.7. Wytrzymało ść osadzeni a końcówek liny i osłony nie powinna być mniejsza od wymag anej c harakterystykę Gi ę t kość o słony liny sprawdzana na trzpieniu kon Irolnym nie powinna przekra cz a ć wartości okreś l onej charak tery s t ykę Odpornoś ć osłonlna zmiany temperatury. O s ło ny z 4. BADAIA Program badań Badania niepełne ( Odbiorcze) należy przeprowadza Ć dla każdej partii i wszystkich asor tymentów cięgien. Badania te obejmuję: a ) oględziny powierzchni ( 2.3), b) sprawdzenie wymiarów ( 2.1,2.13), c) sprawdzenie" wytrzymałości o sadzenia końcówek ( 2.7), d ) sprawdzenie smarowania ( 2.11), e) sprawdzenie liny ( 2. 1) Badania pełne wykonuje się w przewidzianych okresach czasu oraz każdorazowo przy zmianie konstrukcji tworzyw sztucznych z e lementami tnetalowy mi powinny być odporne n a zmiany temperatury w zakresie od -20 do +ł30 o C. lub techno logii w zakresie powodujęcym zmianę. okresowe obejmuję: Badania Sta ~i ln ość wymiar ów osłon wykonanych z tworzyw sztucznych sprawdzana w zakre s i e temperatur wg 2.9 na próbce wyc iętej z osło n y nie może pr ze kracza Ć 1% długo ści po czę tkowej próbki Smarowón ie. Jeżeli w dokumentac ji technicznej pr'zewidziano smarowanie, lina lub drut c i ęgna powinny być pokry te na całej długo śc i smarem okre ś lonym w dokumentacji Trwało ść c i ęg ien poddanych badaniom określonym w dokumentacj i konstrukcyjnej, przy obciężeniu próbnym P4 Objętym charakterystykę, powi nna wynieść okre ś l onę li c zbę cyk li. Warto ść si ł y tarc ia liny o o s łon ę, po próbie trwałości, zmier zona wg 2.5, powinna mie śc i ć s i ę w granicach określonyc h c haraktery s tyk ę Odporno ść na korozję. Czę śc i c i ęgien pokryte powłokami ochronnymi powinny by ć odporne na działanie korozji. Grubo ść powłoki powinna być okre ś lona w dokumentacji. Powłoki sprawdzane w komorze so lnej przez 96 h, jeże l i w dokumentacj i tec hnicznej nie przewidziano inaczej, nie powinny wykazać widocznyc h ognisk korozji żelaza. Dopuszcza się ś lady korozji w miejscac h zacisku mechanicznego na koń có wk 'ach liny i osło ny. 3. PAKOWAIE, PRZECHOWYWAIE I TRASPORT Pakowanie. Cięgna należy do sta rczać opakowane w więzkach, je żeli między zamawiaję c ym i odbiorcę nie uzgodniono inaczej Przechowywanie. Cięgna powinny być przechowywane w pomieszczeniach i w sposób c hronię cy je przed korozję, zabrudzeniem i uszkodzeniem Tran sport. Cięgna powinny by ć przewożone krytymi ś rodkami trans portu, zabezpieczone przed uszkodzeniem, pomieszaniem i korozję. a ) badania wg , b) próbę zwierania osłony cięgna ( 2.4), c) sprawdzenie t arcia liny o osłonę ( 2.5), d) sprawdzenie odkształcenia sprężystego liny ( 2.6), e) sprawdzenie gię tkośc i osłony l iny ( 2.8), f) sprawdzenie osłony z tworzyw na odporno ść termicznę s tabi lno ść wymiarów ( 2.9 i 2. 10), g ) próbę trwało śc i cięgna ( 2.12), h) badania odporności na korozję ( 2.13), ( tylko na żędanie zamawiajęcego) Określenie partii. Partię stanowię cięgna wykonane według tego samego rysunku i tej samej technologii produkcji Ustalenie planów badań. Plany badań należy ustala ć w zależności od klas ważno ści wymaganych cech wyrobu, a mianowicie: a ) oględziny powierzchni ( I a ) należy przeprowa dza ć według planu badania zgodnie z P-73/-03021, poziom kontro I i II, plan jednostopniowy, wadi iwość dopuszczalna Wz równa 1'70, b) sprawdzenie wymiar'ów ( b) należy przeprowadzać zgodnie z P-73j-03021, poziom kontroli II, plan jednos topniowy, wadliwość dopuszczalna: - dla wymiarów tolerowanych i grubości powłok ochronnych W2 = 1%, - dla wymiarów nietolerowanych W2 = 4%, c) sprawdzenie wytrzymałości osadzenia końc6wek ( 4. I. I c) należy wykonać dla każdej parti i podlegajęcej odbiorowi, a badaniu na leży poddać po 8 końcówek I iny i osłony, d) sprawdzenie zwierani a osłony ( b), sprawdzenie tarcia I iny o osłonę ( 4. I. 2c), sprawdzenie odkształcenia sp rężystego liny ( 4. I. 2d), sprawdzenie giętkości osłony liny ( 4. I. 2e), sprawdzenie odporności termicznej oraz s tabilności wymiarów osłony ( f) i badanie odporności na korozję ( h) należy wykonać co najmniej raz na rok dla każ dego typu c i ęgna,

3 B-79/ e) prób ę tr wa ło śc i cięgna ( ) należ y wykonać co najmniej raz na 2 lata dla każdego typu cięgna Pobieranie próbek Sposób pobierania próbek. Próbk i do bad ań nal eży pob ierać w sposób l osowy na ś l e p o wg P/ Sprawdzeni e wyt r zy ma/o ści osadzenia końcówek poleg a na wycii\ganiu liny lub o s ł ony z koń cówk i z prędkościi\ 15 mm/min aż do momentu ś cii\gni~cia końcówki lub Zerwania. Uzy sk ana wartość obcii\żen i a n i e może b y ć mniejsza niż okre ś l o n a w charakterystyce cięg n a dla liny lub os łon y. Dla lin y lub os ł ony zje dn ę końcówki\ nal eży mocować Próbki do og lędzin oraz do sprawdzenia wymiarów nal eży pobiera ć w zależno ś ci od li czności p arti i wg be z po ś rednio na maszynie do rozcii\gania czę ś ć wolnej. od s trony tabl. 2. KońcÓWkę I iny zaleca się m ocow a Ć w sposób anal ogiczny Tablica 2 Wadi iwość w 2 Liczność Liczno ść partii próbki n 1% 4% sztuk sztuk liczba kwal iflkuji\ca mi do T I 201 -f ; ; , powyżej "" 21 jak przy mocowaniu na p ojeździe Sprawdzenie zwierania os ł o n y na l e ż y przeprowadzać w przy r zi\d z ie, k tórego schemat pokazano n a rys. 1. O s łon ę w s tanie wypro s towanym. o zamocowan y m jednym koń c u osłony w uchwycie, należy poddać wstęp nemu o bcii\ ż eniu śc i s kaji\c emu 200 ( 20 kg ), a na stępnie ś c i ska niu z s iłi\ Pl ok re ś l onę w charakterystyce c i ęgna prze z 1 min. Ur zi\dzenie czujnikowe pr zyłożone d o pła szczyz n y oparcia pozwala okre ś li ć zmianę długości osłony L po us un ię ciu obcii\żenia. Zmiana długo ści osłony nie może przekr a czać w art ości p o d anej w KQ('ls trukcja przyrzi\du powi nna śc i skanie osłony c i ęg na. zabezpieczać osiowe Próbki do sprawdzania wytrzymałości o s adzenia końc ówe k należy pobi er ać w liczbie 6 sztuk l i n 6 sztuk L osł on z p a r tii podlegaji\cej odbiorowi Próbki do sprawdzenia smarowania liny. D o sprawdzenia smarowania należy pobierać jedni\ próbkę Z partii, jeżeli z zamawiaji\cy m nie uzgodniono inaczej P róbki do badań pełnych a ).. h). Jeżeli z odbiorci\ nie uzgodniono inaczej do poszczególnych badań należy pobiera ć po 3 próbki cięgien kompletnych lub i c h elementów podlegaji\cyc h poszczególnym badaniom Opis badań Oględz iny powierzchni należy przeprowadzać gołym okiem w celu sprawdzenia zgodności z wymagan i ami Sprawdzenie wymiarów. Sprawdzeniu podlegaji\ wymiary podane na ry sunku zestawieniowym cięgna. Pomi a ry należy wykona ć za pomoci\ uniwersalnych przyrz~dów pomiarowych lub sprawdzianów zapewni aji\cych uzyskanie wy. maganej dokładności. Dla wymiarów nietolerowanych dokładność wykonania powinna odpo w iadać warto ści om podanym w B-77/ Grubości powłok sprawdza się ultrametrem wg P-76/H lub zas t ępczo wg P-74/ H Sprawdzenie liny na zgodność z wymaganiami P-73/M należy przeprowadzać na podstawie atestu dostawcy. Ry s Sprawdzenie tarc ia l i n y o osłonę należy przeprowadza ć n a ci ęgnac h w s tanie wyprostowan y m ( r ys. 1 ) bi\d ź wygi ę tych w ten sposób, aż e b y d / ugo ść L z mniejszy ć do wa rto ści L 1 podanej na rys. 2. Warto ść ta powinna s tanow ić 70, 60 lub 90% d/ugo ś ci L, przy osłonie wyprostowanej i p owinna odp owiadać p o d wzg l ę dem wygięcia warunkom montażu c i ęg na na po jeź d z ie. Dopuszcza się i nne uzgodnione w arunki badań. Próbę należy przepr owadza ć poddaji\c lin ę napr ężeniu wstępnemu przez przyłożenie na obu końca c h obcii\żenia 200 ( 20 kg). Prz yk ł adaji\c na s t ę pnie dodatkow e, s topniowo zwię k sza ji\ce się obcii\żenie liny na jednym z koń ców do momentu uzyskania przesuwu liny wewni\trz osłony, nal e ż y s twierdz ić wielko ść przyrostu obcii\żenia P 2 w ( kg), który nie powinien przekra cz a ć warto ści objętej c haraktery styk i\ c ięgna.

4 4 B-79j Za mi arodajne ob ci~ enie P2 uwal a się przyrost os i ł'gany po 10-"rotnynl powtórzeniu cyk l u prze SU"U wn(l trz o slony. liny we- D!lnamometr _ L_I = 70,BO,90% L Pz=200 Rv s. 2 R ys Sprawdzenie oo>..sztalcenia sprężys t ego l inv nalęt y p l'z eprowadza ć w wj:,unkac h podanych w 4.5.5, przy czym c ięgna kompletne bdda się'" po l ożeniu wyprostowanym przy długo ści o s łony I ja:- i wygiętym przy długo śc i Lt w warunkach ja" przy b.. d"niu Liny dos ti)l'czone bez o s łon bada s ię tylko w st anie wyprostow anym. Sprawdzenie wydłlcż:enia l i n y wy"onuje s ię po próbi e zwierani" osłony lub w przypadku, gdy próba ta nie by ł a prleprowadza n,) należy podda lin ę c o najmniej raz obci~ żeni u osiowelnu Pl ustalonemu c harak terystyk?, odbioru cięgnd. jednego h.ońc..:.a I in\ w UChWYL je' \ 7..) I<"Cd bif... po ~ ób moc'owdnid jak na po j f"ld7 r ~) i pr... yło żeoniu n,j <J1~U ( ł i fl1 lo onlli liny o b c..:. i?że- 20 h.g; dld w!",,/ystkich :ypów lin, po Sprawdzenie oslony z tworzyw s ztucznych na o d - porno ść termiczn!! i s tabilność wymiarów. Dla osłon z tworzy w sztucznych z element ami metalowymi nale ż y wykona ć sprawdzenia na odporność termiczn!l w zmiennej temperatu/ ze. Próbkę stan owię c ę odcinek osłony O długości o~oło 300 mm poddaje się w stanie wyprostowanym 10 cyklom sk ładaję cym si ę z przetrzymywanlll osłon w temperatul'ze 80 ± 2 0 C przez 2 h, a na stę pnie \', temperaturze -20 :tl o C przez 2 t>, przy czym przej ś ie z jednej tempe ~ ratury do drugiej powinno być możl i wie szybkie. Po z a k oń czeniu 1 i 10 cyk l i w tempel aturze _20 0 C nalety moż l iwi e szybko wyję ć osłonę i p rze prowadzi ć wygifcie os ł ony o na trzpieniu o ś redn'c y dliesięciokrotnie większej od zewnętrzne j ś reoni y o s łon y. ie dopus zc."i'i sif pęknięć z.e f" wań elementów z twor zywi-j. Dla osłon wykonanych c" ł kowicie z tworzywa!>z tuc znego na l e ż y wykona,>p r awdzenia s tab i lno ści ",-ymiarów. P rób kę o wymiarac h j ak podano wyżej wycięti' z Dadanej osłony na poddne obc iaże"i" pr/e7 30 " po <.zym odczytać" ou o~ię.qnięcia utrzymać war to ~c i leż) ' zmierzy ć z dokładno ś c.ijl do O, 1 mm, d "astepnie podda ć w s tani c wypros towanym 10 cyk lom termi znym opisanym wyżej. Po prletr7ymaniu przez JO min w temper aturze otoclcnia należy ponownie zmierzyć długo ść próbki. Zmian" wymiarów nie mo że przekroczy ć 1% wartości d ł u9 0 śc i pocz ętk owej. ~:2.:..~rawdzenie smarowania polega na s twierdzeniu obecno śc i o>.re ś lonego gatunku smaru na linie lub drucie. ~,..ę. S l'!,,-,!.:~ d /,.ni"- :l i...'~th.o--.("i~~ należy przepr'ii'.\lad7d( ',\ 1c'''n,,,,,''''rdt 1w'7f' o:ł) (", i'rniri nu pr'óbc e o dłuqo śc i Próba trwałości cięgna polega nd poddaniu kompletnego c ięgna umocowanego w pozycji o długo śc i L I omówionej w jeżeli roie ustalono inaczej, serii yk I i pracy z częs tot l iwo śc i!l 60 cy.. 1 i na min przy obcipże niu I iny siłę P 4 okre ś l oni' charak tery styki' odbi oru cięgna u... n t J OQ 111m \"YI ir- l"" j.' n o\'pj o... ł On}l. Ode inek próbny o s łona l eży /mier."} ~ ~ 7a polllo a dy namonlf"tr l.l \IV punh.l.. ie podanym na rys. 3. Warto.!,(..,ił" /mierzonpj nit"" może przekrdczal war'- to ~ ci oh-re -=- Ionej (hdr dktery ~ t y""~. d powierl ' hni ci ęgnu po wygięciu nie 1ll0~\, wyst\,pil pęknię c ia powlo>..i 7 t worzywa s ztuc znego. przy odpowiednim skoku roboczym i czasie pl'óby okre ś lony m liczbę cykl i. Próbę na l eży przeprowadzać w tempera turze otoc.lenia. Sprawdzana po próbie trwało śc i "iła larcia liny o o"łonę wg powinna mieścić się w granicac h wymag dn ychch~ rakterystykę cię gna.

5 B-79j Badania odporności na korozję nale!y przeprówadzać w komorze solnej wg P- 76/H Ocena wyników badań Ocena cię gna. C i ęgno nalety uwuać Za dobre, j e! e l i wszystkie wyniki badań odbiorczych były dodatnie Ocena partii. Parli\, clęgien nalety uznać za zgod~ z wymaganiami niniejszej normy, jeteli Jednocześnie: - w badani ach a ) i b ) stwierdzono,!e lic zba sztuk niedobrych w próbce bada~czej nie przekracza dla okreś- - badanie I c ) dało wyni k pozytywny dla wszystkich adanych końcówek, - występuj e zgodność wyników badania 4. l. l d ) z dokumentacj{l cięgna I atest u na linę dla badania e) z nor-- mę 4, 7. Za świadczenie wytwórcy o wynikach badań. Dla ka!, dej partli cięgien wytwórca wystawia zaśw i adczen i e (a test) zawierajęce nast ę pu j {lce dane: I a) nazwę wytwórcy, b) nazwę I numer cięgna, c) I iczbę cięgien, d) wyniki i ocena wszystkich przeprowadzonych badań, ł one j wad l iwośc i 1L'2 liczby dopuszczalnej m I określonej w tabl. 2, kwal iflkuj {lcej e) stwierdzenie zgodności wykonania z norm{ł, f) datę, podpis I stempel KJ wy twórcy. KOI EC rformac-e DOOA TKOWE P-73/ Statystyczna kontrola jakości. Kontrola 1. Instytucja opracowui~ca norme - Przemysłowy In stytut Motoryzacj I. 2. ormy zwiilzane P- 76/H_04603 Korozja metali. Badanie laboratoryj ne przyśpieszone w obojętne j mgle solnej P-74jH_04605 Ochrona przed korozj {l. Pomiar grubości powłok metalowych metodami n is zcz{łcymi P-76/H Ochrona przed korozję. Pomiar grubośc i odbiorcza według oceny alternatywnej. Plany badani a 8-77/ Odchyłki nietolerowanych wymiarów, kształtu I polotenia dla wyrol:>ów Qrzemy!>łu motoryzacyjnego 3. ormy zagraniczne FIA T C avi flessibili per comandl vari. Capito lato powł ok metalowych I konwersyjnych metodami n lenlszcz{łcym l 4. Symbol wg SWW P- 73/ M Liny stalowe Bowden P/ Statystyczna kontrola Ja kości. L osowy wybór sztuk do próbek 5. A u tor projektu normy - In!. Jó zef K l awiński, Przemys łowy Instytut Motoryzacj i - O śr odek ormalizacji.

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

REAKTYWNO ALKALICZNA KRUSZYW. NOWA EUROPEJSKA METODYKA BADA I OCENY

REAKTYWNO ALKALICZNA KRUSZYW. NOWA EUROPEJSKA METODYKA BADA I OCENY Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 132 Politechniki Wroc awskiej Nr 132 Studia i Materia y Nr 39 2011 Stefan GÓRALCZYK* kruszywa, reakcje alkaliczne, badania, ocena, normy UE REAKTYWNO ALKALICZNA KRUSZYW.

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI

POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI POLITECHNIKA SZCZECINSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA MECHANIKI i PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZAKŁAD MECHANIKI TECHNICZNEJ Laboratorium Wytrzymałości Materiałów BADANIE METALI NA ZAMĘCZENIE Opracował: Jędrzej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo