18.1. Wprowadzenie Stosowalno i znaczenie wybranych wskaników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "18.1. Wprowadzenie. 18.2. Stosowalno i znaczenie wybranych wskaników"

Transkrypt

1 18.1. Wprowadzenie Zrónicowanie regionalne poziomu gospodarki opartej na wiedzy (GOW) stanowi czsty przedmiot analiz. Z uwagi na słab dostpno danych, stosunkowo rzadko podejmuje si badania poziomu rozwoju GOW na poziomie lokalnym, czego prób stanowi niniejsze opracowanie. Jednym z jego celów jest dyskusja nad wybranymi wskanikami poziomu rozwoju GOW z metodologicznego z punktu widzenia ich znaczenia merytorycznego i stosowalnoci. Kolejnym zadaniem jest analiza wybranych wskaników w ujciu przestrzennym, zwłaszcza w rzadko uywanej skali lokalnej. Takie ujcie pozwala wykry zalenoci przekraczajce granice województw. Słuy ma ono ukazaniu dysproporcji pomidzy wybranymi obszarami naszego kraju. Ostatnim celem bada jest identyfikacja zakresu dotychczasowej współpracy przy wnioskach patentowych, udziału w programach ramowych oraz kooperacji firm informatycznych. Praca składa si wic z trzech czci: dyskusja nad zakresem stosowalnoci trzech wybranych wskaników poziomu rozwoju GOW (1), poprzedza ich analiz przestrzenn na poziomie lokalnym (2). W ostatniej czci podjta zostaje próba oszacowania stopnia współpracy midzy innowacyjnymi firmami, a jednostkami badawczorozwojowymi i wyszymi uczelniami (3) na przykładzie wymienionych powyej typów aktywnoci Stosowalno i znaczenie wybranych wskaników W pracach nad zrónicowaniem poziomu rozwoju GOW nadal czsto stosowany jest wskanik liczby patentów w przeliczeniu na mieszkaców. Rodzi to jednak szereg dylematów badawczych. Po pierwsze, badacz powinien dokona wyboru pomidzy zgłoszonymi a zaakceptowanymi wnioskami patentowymi. 272

2 Grzegorz Micek 273 Wydaje si, e te pierwsze z uwagi na długo procesu rozpatrywania wniosków patentowych (od trzech nawet do siedmiu lat) lepiej opisuj aktualny poziom wynalazczoci. Z drugiej strony ich stosowalno w badaniach przestrzennych jest mocno utrudniona z bazodanowego punktu widzenia (konieczno przeliczania pojedynczych rekordów), a stopie innowacyjnoci wielu wniosków patentowych budzi wtpliwoci nawet wród laików. Samo za przyznanie patentu mona traktowa jako form docenienia myli wynalazczej. Warto podkreli, e liczba przyznanych patentów wyraa stan aktywnoci wynalazczej sprzed kilku lat. Niemniej jednak w przypadku analizy poziomu aktywnoci patentowej na poziomie niszym, ni regionalny, z uwagi na niewielk lub zerow liczb rekordów w wielu powiatach, konieczne staje si pozyskanie danych z okresu dłuszego ni rok czy dwa lata. W niniejszym opracowaniu poprzez przyjcie ponad szecioletniego okresu analizy zebrano dane o 2980 przyznanych patentach, co pozwoliło da obraz aktywnoci patentowej nie tylko w najwikszych orodkach miejskich, ale take w mniejszych miejscowociach. Niektórzy podwaaj moliwo stosowania wskanika liczby patentów do analizy innowacyjnoci. W tym przypadku lepsz zmienn wyjaniajc mogłaby by liczba patentów typu high tech odniesiona do liczby mieszkaców lub zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych. Ten pierwszy wskanik ten jest jednak dostpny zaledwie na poziomie krajowym, a w przypadku czci starych członków Unii Europejskiej regionalnym. Dlatego w niniejszym opracowaniu autor opisuje aktywno patentow we wszystkich sektorach nauki i gospodarki. W celu przeprowadzenia analizy przestrzennej poddano badaniom patenty przyznane podmiotom zarejestrowanym w Polsce w okresie od 1 stycznia 1997 r. do 30 stycznia 2003 r. ródłem danych była elektroniczna baza Espace Access Preces. Posiłkowano si równie baz danych dostpn on-line na stronach Urzdu Patentowego RP. Krótko przeanalizowano take wnioski patentowe z bazy Polpat. Nowym typem aktywnoci badawczo-rozwojowej jest udział polskich podmiotów w programach unijnych. Na podstawie strony internetowej Cordisa (Community Research & Development Information Service) zebrano informacje o uczestnikach 5. Programu Ramowego (5 PR). W momencie opracowywania bazy danych informacje o uczestnikach 6. PR były bowiem jeszcze niepełne. Do analizy wybrano dwa priorytety: Społeczestwo Informacyjne (User-friendly Information Society) i Konkurencyjny i Zrównowaony Wzrost (Competetive and Sustainable Growth) o łcznym budecie ponad 5 miliardów euro. Wyboru takiego wykonano z uwagi na wysoki stopie innowacyjnoci projektów w ramach powyszych priorytetów i due ich znaczenie w budowaniu GOW. Na podstawie analizy bazy danych zawierajcej informacje o liczbie zaangaowanych podmiotów, ich lokalizacji i typie projektu mona sdzi, e powysza

3 274 Przestrzenne dysproporcje rozwoju gospodarki opartej na wiedzy zmienna, opisujc udział polskich podmiotów w 5. PR, obrazuje głównie działania pojedynczych zespołów badawczych oraz nielicznych, silnie zaangaowanych we współprac ze rodowiskiem naukowym, przedsibiorstw. Z analizy zgromadzonej bazy danych wynika, e tu podobnie jak w przypadku patentów, olbrzymi rol odgrywa przywództwo i obecno liderów. Stosunkowo nowym typem firm, który na du skal pojawił si po roku 1989 s firmy informatyczne zarówno produkcyjne (PKD 30), jak i handlowe (PKD 51.64, , ) oraz usługowe (PKD 71.33, 72). Na podstawie strony internetowej Teleadreson.pl zawierajcej dane adresowe ponad 900 tysicy firm zarejestrowanych w Polsce, czyli około 25% ogółu podmiotów gospodarczych, skonstruowano baz zawierajc informacje przestrzenne o firmach informatycznych. W opracowaniu wykorzystano take wyniki 102 pogłbionych wywiadów w firmach informatycznych, na wyszych uczelniach i jednostkach transferu technologii i rozwoju lokalnego oraz regionalnego prowadzonych w ramach projektu badawczego Czynniki i mechanizmy koncentracji przestrzennej firm informatycznych w Polsce (MEiN 4471/P04/2005/28) Analiza przestrzenna wybranych wskaników poziomu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy W niniejszym opracowaniu postanowiono przeanalizowa poziom rozwoju GOW nie tylko w skali pojedynczych orodków miejskich, ale równie w ramach wybranych typów obszarów. Wyróniono wic (rys. 1): 1. obszary lece w pasie 15 kilometrów od budowanych autostrad A1, A2 i A4 w tym pasie ley grupa duych miast, w których koncentruj si znaczce inwestycje (Domaski, 2001); najwikszych aglomeracji miejskich (Warszawa, Łód, Kraków, Wrocław, Pozna, Gdask, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok oraz Katowice i 13 miast stanowicych trzon konurbacji katowickiej; ibidem); obszarów metropolitalnych wyznaczonych, zgodnie z procedur zaproponowan przez Domaskiego (2001) dla powyszych aglomeracji, w tym: a. obszar metropolitalny Warszawy, b. Górnolski Obszar Metropolitalny; 4. obszary dawnej Kongresówki (bez Warszawy i powiatów przyległych). Zrónicowanie przestrzenne aktywnoci patentowej wykazuje siln koncentracj w 11 najwikszych aglomeracjach, gdzie skupiło si prawie 2/3 przyznanych patentów. Poza Warszaw, jeden z najwyszych stopni skupienia, wyraany ilorazem lokalizacji, wykazuje górnolski obszar metropolitalny, a w nim szczególnie orodek gliwicki.

4 Grzegorz Micek 275 Rys. 1. Ilorazy lokalizacji (LQ) 1 dla głównych typów obszarów i wybranych orodków miejskich ródło: Opracowanie własne. Nadal bowiem stosunkowo duo patentów zgłaszanych jest przez orodki badawcze województwa lskiego. Przoduj tu: Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach (57 patentów w badanym okresie) i Instytut Cikiej Syntezy Organicznej Blachownia w Kdzierzynie-Kolu. Wysoka aktywno wynalazcza instytutów działajcych w tradycyjnych branach przemysłu po- 1 Iloraz lokalizacji (LQ) jest miar stopnia koncentracji danej cechy na danym obszarze (w % ogółu danej cechy) w stosunku do stopnia koncentracji liczby ludnoci na danym obszarze (w % ogółu ludnoci). LQ = 1 oznacza, e region/powiat posiada taki sam udział danej cechy w odniesieniu do udziału liczby ludnoci na tym obszarze. Zazwyczaj przyjmowany jest LQ > 1,25, jako wiadczcy o regionalnej koncentracji danej cechy (Brodzicki i Szultka, 2002).

5 276 Przestrzenne dysproporcje rozwoju gospodarki opartej na wiedzy twierdza tez o znikomej wartoci wskanika liczby przyznanych patentów do analizy poziomu innowacyjnoci. Analiza baz danych wykazała, e istnieje pewna grupa małych miejscowoci (kilkanacie w skali kraju, np. Barlinek), w których funkcjonowały zakłady produkcyjne i działajce przy nich orodki badawcze, zgłaszajce do połowy lat 90. wnioski patentowe. Co wane, przez ostatnich kilka lat kompletnie zanikła tego typu aktywno wynalazcza. W zakresie zaangaowania w programy ramowe, tak jak w przypadku patentów, Warszaw wyprzedza orodek gliwicki, który ma proporcjonalnie ponad 9-krotnie wicej aktywnych jednostek w stosunku do swojego potencjału ludno- ciowego. Z uwagi na stosunkowo wysok aktywno jednostek badawczo-rozwojowych połoonych w powiatach ssiadujcych z Warszaw, stolica, wraz ze swoim obszarem metropolitalnym, przewysza jednak obszar górnolski. Poło- enie głównych orodków naukowo-badawczych w pasie 15 km od głównych autostrad wpływa na koncentracj 90,5% podmiotów zaangaowanych w programy ramowe na tym obszarze. Negatywnie, w badanym zakresie, odznacza si obszar dawnej Kongresówki (poza Warszaw) z LQ równym 0,35. Pozytywnie wyróniaj si te pojedyncze instytucje w rednich orodkach miejskich (np. tarnowskie stowarzyszenie Miasta w Internecie). Firmy informatyczne wykazuj wyran koncentracj w pasie przyjmujcym kształt bumerangu (banana) i cigncym si od Trójmiasta przez Pozna, Wrocław, po Górny lsk i Kraków (rys. 2). Zwraca uwag słabe wyposaenie w firmy IT obszarów Polski Wschodniej (LQ dla niektórych powiatów poniej 0,5). Równoczenie, najwyszymi warto- ciami ilorazu lokalizacji cechuje si Sopot (wraz z całym Trójmiastem) oraz Warszawa. Istnieje te pewna grupa rednich miast (m.in. Koszalin, Bielsko- Biała, Rzeszów, Opole), które wykazuj wysok koncentracj firm informatycznych. W strukturze instytucjonalnej przyznanych patentów jednostki edukacyjnobadawcze stanowiły 2/3 podmiotów, a firmy prywatne a 30% ogółu polskich jednostek. Wród polskich firm najwicej patentów w badanym okresie uzyskała Rafineria Trzebinia oraz rzeszowski Zelmer. W imieniu firm z udziałem kapitału zagranicznego wnioski zgłaszaj czsto ich firmy-matki spoza Polski. Znamienny jest tu przypadek Plivy, której w latach przyznano w Polsce 31 patentów. Jedynie cztery z nich były wynikiem wniosku spółki Pliva Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. Chlubnym wyjtkiem jest grupa ABB, dla której 29% patentów w badanym okresie zostało przyznanych spółkom zarejestrowanym w Polsce.

6 Grzegorz Micek 277 Rys. 2. Koncentracja firm informatycznych w Polsce ródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych Teleadreson. Tab. 1. Hierarchia powiatów według wybranych wskaników Liczba podmiotów zaangaowanych w 5. Liczba patentów Lp. PR Liczba firm informatycznych na mieszkaców 1. Gliwice Gliwice Sopot 2. Piotrków Tryb. Warszawa Warszawa 3. kdzierzysko-kozielski Gdask Katowice 4. Katowice Kraków Wrocław 5. Warszawa Pozna Pozna 6. Kraków kutnowski Koszalin 7. Wrocław Wrocław Kraków 8. Zabrze Tarnów Bielsko-Biała 9. mikołowski Gdynia Rzeszów 10. chrzanowski Katowice Opole ródło: Opracowanie własne.

7 278 Przestrzenne dysproporcje rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Projekty, w które włczone były co najmniej dwa podmioty z Polski (w wikszoci przypadków podmioty z jednego miasta) stanowiły 22,3% ogółu polskich projektów finansowanych z budetu programów ramowych. Polskie instytucje rzadko angaowały si w koordynacj projektów, w których brały udział (zaledwie 5,1% przypadków). Do wyjtków zaliczy naley kierowanie duymi projektami przez podmioty z naszego kraju (tylko trzy projekty powyej 20 uczestników i dziewi poniej 10 podmiotów) w 6. Programie Ramowym liczba ta wzrosła o ponad 100%. Zaledwie jeden z siedemnastu projektów wcze- niejszego programu koordynowanych przez polskiego uczestnika miał status sieci tematycznej. Do instytucji koordynujcych po dwa projekty w ramach analizowanych priorytetów nale: Politechnika Warszawska, Krajowy Punkt Kontaktowy, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet przy AGH w Krakowie. Zaledwie 7,4% ogółu projektów, w których brały udział polskie jednostki, stanowiły wspólne inicjatywy instytucji naukowo-badawczych i przedsibiorstw. Szczególnie aktywnym na tym polu było gdaskie Centrum Techniki Okrtowej kooperujce w piciu rónych projektach ze Stoczni Szczecisk, Stoczni Gdynia i Uniwersytetem Szczeciskim Współpraca firm i jednostek naukowo-badawczych W koncepcji gron przedsibiorczoci (Porter, 1990, 1998) współpraca firm i jednostek uczelniano-badawczych słuy tworzeniu si sieci powiza odpowiadajcych czsto na lokalny popyt. Instytut Bada nad Gospodark Rynkow prowadzi badania nad identyfikacj i funkcjonowaniem gron przedsibiorczoci (clusters) w Polsce (Brodzicki i Szulika, 2002). Do tej pory dogłbnie przeanalizowano funkcjonowanie co najmniej pi gron w naszym kraju, wikszo z nich była jednak badana w skali regionalnej, a nie lokalnej. Do wyjtków zaliczy naley prac Brodzickiego i in. (2002) oraz Dziemianowicza i Olejniczaka (2002). Zdania, co do moliwoci zaistnienia kooperacji pomidzy firmami i instytucjami badawczymi działajcymi w podobnej brany, s podzielone. Szultka i Wojnicka (2003) twierdz, e w przypadku gdaskiego quasi-skupienia firm sektora automatyki przemysłowej istnieje silna (formalna i nieformalna) współpraca pomidzy przedsibiorstwami oraz instytucjami naukowo-badawczymi. Duche (1997), na podstawie bada w łódzkich, tradycyjnych gałziach przemysłu, podkrela dominacj mylenia konkurencyjnego nad kooperacyjnym oraz słabo w relacji nauka-przemysł i niska skłonno do współpracy w sieciach. Znikoma jest w przypadku firm informatycznych współpraca handlowa na zasadzie lokalnego podzlecania (zaledwie dwie z analizowanych firm współpracuj długofalowo w ten sposób). Cigle dominuje mylenie o firmach funkcjonujcych w podobnej brany i regionie w kategoriach konkurencji wielu

8 Grzegorz Micek 279 menederów podkrela, e jest to specyfika polskiego biznesu. Lk przed utrat know-how przewaa nad korzyciami współpracy np. na zasadzie outsourcingu. Co powinno najbardziej niepokoi, to to, e zwłaszcza due firmy odrzucaj myl o moliwoci podzlecania czci zada mniejszym podmiotom. Tłumacz to czsto strategi budowania przewagi konkurencyjnej na jakoci produktów i rozwiza. Taka przewaga nie moe by zachowana, gdy traci si kontrol nad czci zada realizowanych w ramach własnych projektów. Zaledwie w przypadku dwóch firm podjte były nieudane próby rozmów z firmami konkurencyjnymi dotyczce znalezienia moliwoci współpracy i działa komplementarnych. Pomysł stworzenia regionalnego Klubu Eksportera IT spotkał si ze zrozumieniem zaledwie u jednego menedera. I w tym przypadku przewayły głosy niechci do współpracy z firmami pozornie konkurujcymi. W prowadzonych badaniach pojawiały si pojedyncze głosy wskazujce na brak istnienia czytelnych zasad współpracy firm z wyszymi uczelniami. S one jednak stopniowo wypracowywane zwłaszcza, e, z uwagi na rosncy niedobór wykwalifikowanych programistów i analityków, współpraca z wyszymi uczelniami staje si coraz bardziej powszechna. W jednostkach zajmujcych si rozwojem regionalnym i w przedsibiorstwach informatycznych wskazuje si na brak wyranie wyodrbnionego brokera informacji, który umoliwiłby swobodny przepływ i dostp do wiedzy i informacji na temat szkole, konferencji, sympozjów, zjazdów, odczytów czy innych spotka formalnych i nieformalnych. Wikszo menederów podkrela bardzo słaby przepływ informacji dotyczcych programów regionalnych czy moliwoci współpracy branowej Podsumowanie Niniejsza praca ukazuje olbrzymie dysproporcje w zakresie poziomu rozwoju GOW w Polsce. Dotyczy to zwłaszcza udziału w programach ramowych podmiotów z duych miast w stosunku do terenów połoonych poza obszarami rdzenia. Istnieje bardzo dua rónica, midzy terenami dawnej Kongresówki i Polsk Wschodni, a obszarami metropolitalnymi Warszawy, Górnego lska i Trójmiastem. Rozwój GOW koncentruje si wzdłu trajektorii rozwoju: Warszawa-Pozna-Berlin oraz w mniejszym stopniu Kraków-Górny lsk-wrocław-berlin. Cz menederów (około ¼ ogółu) jest skłonna uczestniczy w rónych spotkaniach łczcych partnerów biznesowych (matchmaking), ale raczej na zasadzie relacji dostawca-klient ni podzlecania. Wydaje si, e dobrym rozwizaniem aktywizujcym kadr zarzdzajc firm informatycznych (i nie tylko) by-

9 280 Przestrzenne dysproporcje rozwoju gospodarki opartej na wiedzy łoby zaktywizowanie brokerów wiedzy. Jak sugeruj niektórzy menederowie, tak rol powinny pełni osoby ze rodowiska naukowego, posiadajce wiedz, dowiadczenia i kontakty ze rodowiskiem biznesu lub niezaleni delegaci władz miejskich czy wojewódzkich, znajcy specyfik funkcjonowania rodowisk biznesu i nauki. Naley ułatwi współprac firm i instytucji z pozastołecznych orodków akademickich o duym potencjale i osignitych ju, pierwszych sukcesach (Gliwice, Trójmiasto, Kraków, Pozna, Wrocław). Drugim typem miejscowoci, które powinny by zasilane rodkami na badania i rozwój, s niewielkie miasta (np. Bielsko-Biała, Tarnów, Rzeszów itp.) o stosunkowo dobrych wskanikach poziomu rozwoju GOW. Bibliografia: 1. Brodzicki T., Szultka S. (2002), Koncepcja klastrów a konkurencyjno przedsibiorstw, Organizacja i Kierowanie, vol. 110, 2. Brodzicki T., Rot P., Szultka S., Tamowicz P., Umiski S., Wojnicka E. (2002), Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych technologii w Gdasku, IBnGR, Gdask (maszynopis). 3. Dziemianowicz W, Olejniczak K. (2002) (red.), Cluster in Poland, the example of the printing cluster in Warsaw and recommendations on cluster support, EUROREG, materiały prezentowane na konferencji: Cluster in Transition Economies: Motors for Growth and Social Innovation, Warszawa, 22 kwietnia. 4. Duché G. (1997), Lokalny system produkcyjny w Łodzi i regionie łódzkim [w:] A. Jewtuchowicz, Przedsibiorczo, innowacje a rozwój terytorialny, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony rodowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łód. 5. Domaski B. (2001), Kapitał zagraniczny w przemyle Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielloskiego, Kraków. 6. Community Research & Development Information Service, 7. Porter M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, New York, Free Press. 8. Porter M. (1998), Clusters and the new economic competition, Harvard Business Review, Nov/Dec, pp Szultka S., Wojnicka E. (2003), Skupiska działalnoci inwestycyjnej w Polsce. Przypadek przedsibiorstw automatyki przemysłowej w regionie gdaskim, Ekonomista, nr 4.

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy

Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski GEOPROFIT ??? Czy Warszawa jest najsilniejszym ośrodkiem akademickim

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 lipca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 lipca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 lipca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 790 osób (w kraju 1 676,1 tys. osób). Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

WSTP Cz I Innowacyjno w procesie podnoszenia konkurencyjnoci przedsibiorstw i regionów Unii Europejskiej... 17

WSTP Cz I Innowacyjno w procesie podnoszenia konkurencyjnoci przedsibiorstw i regionów Unii Europejskiej... 17 SPIS TRECI WSTP... 11 Cz I Innowacyjno w procesie podnoszenia konkurencyjnoci przedsibiorstw i regionów Unii Europejskiej... 17 1. Zarzdzanie przedsibiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy... Józef Penc

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice

Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Przegld urzdowych geoportalilskich na tle wybranych geoportali polskich Wiesław Serewi Anna Owczarek Piotr Pachół WODGiK Katowice Geoportal - definicja Geoportal - witryna internetowa, zapewniajca dostp

Bardziej szczegółowo

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm TRZYśYŁOWY ŁAŃCUCH WARTOŚCI IDEA KLASTRA Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm powiązanych w sieć [ ] przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy listopad 2009 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, grudzie 2009 r. Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2009 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 marca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 marca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 marca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 85 699 osób (w kraju 1 758,8 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 kwietnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 84 003 osoby (w kraju 1 719,9 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 czerwca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 czerwca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 czerwca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 897 osób (w kraju 1 658,7 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Potencjał metropolitalny Krakowa

Potencjał metropolitalny Krakowa Potencjał metropolitalny Krakowa Grzegorz Gorzelak EUROREG Uniwersytet Warszawski Polska wobec wyzwań cywilizacyjnych XXI w. Druga konferencja krakowska, 18-19 czerwca 2009 Dynamika PKB w regionach metropolitalnych

Bardziej szczegółowo

3.2 Analiza otoczenia

3.2 Analiza otoczenia 3.2 Analiza otoczenia Na otoczenie miasta składaj si elementy tworzce blisze i dalsze rodowisko zewntrzne (czynniki oddziaływania gospodarczego i polityczno społecznego), a wic: czynniki makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 28 lutego 2009 r. 16,7 16,6 15,7

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 28 lutego 2009 r. 16,7 16,6 15,7 44 Informacje biece Według stanu na 28 lutego 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 390 osób (w kraju 1 718,8 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Robert Buciak Marek Pieniążek Główny Urząd Statystyczny Polityka miejska wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy padziernik 2009 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, listopad 2009 r. Informacje biece Według stanu na 31 padziernika 2009 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów wrzesie 200 r. !" #$ % % $,2,, $# $# $# $# "'(() %&&'"( 0)- &''("& -(+ )*%)"( '0. +%,%"+ -((

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnych i soków a reforma rynku ogrodniczego w UE Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Dr Jerzy Małkowski Pozna, 19

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 sierpnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 986 osób (w kraju 1 689,0 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Kraków, 6.03.2014 r. PROGRAM LIDER PROGRAM LIDER wspiera rozwój kadry naukowej poprzez finansowanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra, 17 marca 2014 r.

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra, 17 marca 2014 r. Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra, 17 marca 2014 r. Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny (LPPT) składa się z dwóch stref:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

KLASTRY PRZEMYSŁOWE. Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich. Dr inż. Ignacy Pardyka. ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A.

KLASTRY PRZEMYSŁOWE. Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich. Dr inż. Ignacy Pardyka. ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A. KLASTRY PRZEMYSŁOWE Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich Dr inż. Ignacy Pardyka ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A. w Kielcach I Forum Gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim 19 października

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL 4-894 Warszawa T: [+48 22] 512 81 F: [+48 22] 512 86 25 E-mail: info@itl.waw.pl www.itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2008 r. l i c z b a b e z r o b o t n y c h zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 63 675 osób (w kraju 1 398,5 tys.

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski Joanna Wolff Zastępca dyrektora Departament Współpracy Gospodarczej Warszawa, 7 czerwca 2016 r. Stabilny

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie

Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie RYNEK BIUROWY 017 Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie Rzeszów - miasto stawiające na rozwój Rzeszów to miasto z bogatą tradycją w przemyśle lotniczym. Miasto konsekwentnie stawia na rozwój ośrodków

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ

OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA I PATENTÓW: UWARUNKOWANIA DLA FIRM Z UNII EUROPEJSKIEJ STRESZCZENIE Lipiec 2017 r. OCHRONA INNOWACYJNOŚCI ZA POMOCĄ TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dzia anie anie 1.6 Rozwój j sieci i kooperacji

Dzia anie anie 1.6 Rozwój j sieci i kooperacji Wielkopolski Re gionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dziaanie anie 1.6 Rozwój j sieci i kooperacji 1 Urzd Marszakowski Województwa Wielkopolskiego Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podsumowanie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podsumowanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Podsumowanie Ogólny opis programu Cel POIR: Celem POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten będzie się wyrażał głównie zwiększeniem

Bardziej szczegółowo

Perspektywa 2020: Innowacyjna gospodarka. Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Józef Piłsudski

Perspektywa 2020: Innowacyjna gospodarka. Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Józef Piłsudski Perspektywa 2020: Innowacyjna gospodarka Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Józef Piłsudski Polska wpadła w 5 pułapek rozwojowych PKB per capita Polski to tylko 45% PKB per capita USA Połowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIDER. NCBR.gov.pl. Poznań, 25 kwietnia 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401

PROGRAM LIDER. NCBR.gov.pl. Poznań, 25 kwietnia 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 PROGRAM LIDER Poznań, 25 kwietnia 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl [ 1 ] Program LIDER PROGRAM LIDER wspiera rozwój kadry

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

8.2. Potencjał innowacyjny i ródła pozyskiwania technologii

8.2. Potencjał innowacyjny i ródła pozyskiwania technologii 8.1. Wprowadzenie Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wie si z napływem znacznych rodków finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci, których celem jest wyrównywanie rónic midzyregionalnych

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO CZĘŚD I. dr hab. Wojciech Dziemianowicz

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO CZĘŚD I. dr hab. Wojciech Dziemianowicz PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO CZĘŚD I dr hab. Wojciech Dziemianowicz PROMOCJA DEFINICJA _... _... _... _... _... CZYM JEST PROMOCJA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO? PŁASZCZYZNY KONKURENCJI

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych SR-POKL-V.ZP.U.272. 83. 2012.JR Zał. nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na opracowanie nt. potrzeb wród instytucji/firm w zakresie realizacji działa edukacyjnych oraz promujcych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2007 r. Według stanu na 31 stycznia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Działalność wynalazcza w Małopolsce Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A.

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. 28-29 października

Bardziej szczegółowo

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania:

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2

! #$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#&2 ! ! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2 ($',%,+."-(3456-"(758 ($',%,+."-(34561,$",95-/7*$+&4#(."&: ($',%,+."-(3456#$&*51,$,*+&-&."&%($1'&#/,'&$*+&;51'&#/: ($',%,+."-(345614#" ($',%,+."-(34569"()*#&$&9"(*$7&."&2

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

1.2. Zdefiniowanie innowacyjnoci oraz jej metody badawcze

1.2. Zdefiniowanie innowacyjnoci oraz jej metody badawcze 1.1. Wprowadzenie Pod koniec lat 90. dla przywódców krajów członkowskich UE stało si oczywiste, e kondycja gospodarcza Unii jest relatywnie mniejsza od dynamicznie rozwijajcej si gospodarki Stanów Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie kodów pocztowych w badaniach przestrzennych

Wykorzystanie kodów pocztowych w badaniach przestrzennych Marcin Semczuk Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Ogólnopolska Konferencja Darmowe dane i open source w badaniach środowiska Kraków, 7-9 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji marzec 2007 r. Według stanu na 28 lutego 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

23.2. Liczba studentów

23.2. Liczba studentów 23.1. Wprowadzenie Ju w latach 60. XX w. podjte zostały istotne badania dotyczce efektywnoci inwestycji w kształcenie. Efektywno ta dotyczyła głównie skali makroekonomicznej i odnosiła si w szczególnoci

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji kwiecie 2006 r. Według stanu na dzie 31 marca 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach

Bardziej szczegółowo