Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR"

Transkrypt

1 Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR ul. Nowogrodzka 47a Warszawa Poznań, r.

2 Misja i zadania NCBR March 31, 2014

3 Misja i zadania NCBR Wsparcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych Wspieranie współpracy nauka-przemysł Finansowanie badań stosowanych Finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki Finansowanie współpracy międzynarodowej Wspieranie rozwoju kadry naukowej Finansowanie badań na rzecz bezpieczeństwa i obronności March 31, 2014

4 PROGRAM LIDER PROGRAM LIDER wspiera rozwój kadry naukowej poprzez finansowanie projektów osób rozpoczynających karierę naukową Cel główny: poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym, poprzez realizację projektów posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce Uruchomienie programu: sierpień 2009 r. Liczba wniosków w poszczególnych edycjach: LIDER I 202 LIDER II 113 LIDER III 131 LIDER IV 118 LIDER V - 240

5 Program LIDER główne założenia Projekt adresowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, które: chciałyby zdobyć doświadczenie w realizacji projektów badawczych i podnieść swoje kompetencje w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym; posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o finansowanie bądź ukończone studia II stopnia; pozyskają do współpracy jednostkę prowadzącą działalność badawczo-naukową w Polsce, która zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego dla realizacji Projektu zespołu badawczego Całkowity budżet programu: 120 mln zł* March 6, 2014

6 Warunki uczestnictwa w Programie LIDER (I) WNIOSKODAWCA posiada obywatelstwo polskie bądź kartę pobytu; ukończone studia II stopnia lub stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o finansowanie; młody naukowiec osoba prowadząca działalność naukową, która w dniu ogłoszenia konkursu nie ukończyła 35 roku życia; pozyska do współpracy instytucję badawczą w Polsce; posiada już udokumentowany dorobek naukowy (np. publikacje, zgłoszenia patentowe; potwierdzone wdrożenia wyników badań).

7 Warunki uczestnictwa w Programie LIDER (II) PROJEKT projekt, którego wyniki posiadają potencjalne możliwości wdrożenia w gospodarce, komercjalizacji lub innego praktycznego zastosowania; okres trwania projektu do 36 miesięcy; maksymalny budżet projektu zł (od III edycji).

8 Warunki uczestnictwa w Programie LIDER (III) JEDNOSTKA Jednostka naukowa, w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, spełniająca kryteria organizacji badawczej określone w art. 30 pkt 1Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, Dz. Urz. UE L 214 z ). Oznacza to, że w statucie spółki, bądź dokumencie równorzędnym (akt notarialny), winien się znaleźć zapis, z którego będzie wynikało jednoznacznie, że jednostka prowadzi wyodrębnioną działalność badawczą, a wszystkie zyski reinwestuje w tę działalność, w rozpowszechnianie jej wyników lub w dydaktykę.

9 Ocena Wniosku o finansowanie Ocena formalna (sprawdzenie z warunkami uczestnictwa w programie i ocena kompletności wniosku) I etap oceny merytorycznej (ocena merytoryczna dokonywana przez trzech niezależnych ekspertów) II etap oceny merytorycznej (ocena merytoryczna dokonywana przez Zespół Kwalifikacyjny)

10 Ocena merytoryczna I etap OCENA KIEROWNIKA PROJEKTU (max 40 pkt) publikacje, patenty, wdrożenia, licencje, dokonane zastosowania gospodarcze, wzory użytkowe; dokumenty poświadczające doświadczenie badawcze; staże zagraniczne oraz przebyte kursy i szkolenia; OCENA PROJEKTU (max 50 pkt) wartość naukowa i innowacyjna prac badawczych objętych wnioskiem, realność wykorzystania w praktyce wyników projektu, dobór zespołu, budżet i harmonogram, zasadność planowanych kosztów; OCENA JEDNOSTKI (max 10 punktów) projekty badawcze związane z tematyką wniosku realizowane we współpracy krajowej i międzynarodowej; patenty, zgłoszenia patentowe, licencje, wdrożenia, dokonane zastosowania gospodarcze, wzory użytkowe oraz publikacje związane z tematyką wniosku; infrastruktura badawcza/naukowa dostępna dla realizacji projektu. Ranking I etapu na podstawie liczby uzyskanych punktów (max 100 pkt.)

11 Ocena merytoryczna II etap Ocena dokonywana jest przez Zespół Kwalifikacyjny na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z Kierownikiem Projektu. O przebiegu rozmowy z każdym z wnioskodawców decyduje Zespół Kwalifikacyjny. KRYTERIA OCENY: Umiejętność prezentacji projektu Innowacyjność projektu Koncepcja zarządzania projektem Możliwość wykorzystania w praktyce (komercjalizacji) wyników projektu Mobilność Ocena adekwatności budżetu* Punkty z drugiego etapu (max 100 pkt.) * Weryfikacja zasadności kosztów (zasadne/niezasadne) - w przypadku wskazania niezasadności kosztów, określenie pozycji wymagających korekty oraz doprecyzowanie w jakim zakresie

12 Ocena końcowa OCENA KOŃCOWA Suma ocen I i II etapu oceny merytorycznej Ranking końcowy Lista projektów rekomendowanych do finansowania, określenie wysokości finansowania ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Decyzja Dyrektora Centrum o finansowaniu projektów March 6, 2014

13 Różnice w stosunku do poprzednich edycji programu 1. Progi punktowe na I etapie na rozmowę mogą być zakwalifikowane wyłącznie projekty ponadprzeciętne. 2. Możliwość odpowiedzi na recenzje opracowane przez recenzentów. 3. Kryterium jakościowe - wskazanie projektów, które w większym stopniu odpowiadają na założenia programu (lista A i B). 4. Ocena końcowa - punktowa oraz opisowa.

14 Beneficjenci w edycjach I-IV kobiety i mężczyźni inne jednostki instytut badawczy jednostka PAN uczelnia Suma końcowa LIDER I LIDER II LIDER III LIDER IV Suma końcowa kobiety inne jednostki instytut badawczy jednostka PAN uczelnia Suma końcowa LIDER I LIDER II LIDER III LIDER IV Suma końcowa mężczyźni inne jednostki instytut badawczy jednostka PAN uczelnia Suma końcowa LIDER I LIDER II LIDER III LIDER IV Suma końcowa

15 ,00 zł Program LIDER - wartość dofinansowania (I, II, III, IV edycja) ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł LIDER I LIDER II LIDER III LIDER IV Łączna kwota dofinansowania , 00 zł ,90 zł ,00 zł ,00 zł Średnia kwota dofinansowania na projekt ,13 zł ,22 zł ,05 zł ,39 zł

16 Ośrodki realizacji projektów LIDER I LIDER II LIDER III LIDER IV Suma końcowa Warszawa Kraków Gdańsk Poznań Łódź Gliwice Szczecin Wrocław Lublin 3 3 Rzeszów Radzików-Błonie Katowice 2 2 Opole Zabrze 1 1 Bielsko-Biała 1 1 Toruń 1 1 Młochów 1 1 Suma końcowa

17 Program LIDER Miasto Liczba projektów realizowanych w poszczególnych miastach Warszawa 47 Kraków 24 Gdańsk 20 Poznań 10 Łódź 9 Gliwice 8 Szczecin 5 Wrocław 4 Lublin 3 Rzeszów 2 Radzików-Błonie 2 Katowice 2 Opole 2 Zabrze 1 Bielsko-Biała 1 Toruń 1 Młochów 1

18 Program LIDER 142 projekty 57 jednostek 14 - Politechnika Warszawska 11 - Politechnika Gdańska 9 - Politechnika Łódzka 7 - Uniwersytet Gdański i AGH im. St. Staszica w Krakowie 5 - Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego, Uniwersytet Jagielloński 4 - Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Poznańska ; 1-30

19 Wsparcie rozwoju kadry naukowej w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet IV PO KL Szkolnictwo Wyższe i Nauka Działania 4.1 oraz 4.3 formy wsparcia skierowane do młodych naukowców: szkolenia, kursy, staże w tym staże i szkolenia w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże podoktorskie) stypendia dla doktorantów, młodych doktorów zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki * dofinansowanie tworzenia nowych kierunków studiów doktoranckich istotnych dla potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy * Maksymalna wysokość stypendium ustalana jest w oparciu o wewnętrzne regulaminy uczelni i wynosi od do PLN; kwota ta w całości stanowi przychód stypendysty i nie podlega rozliczeniu może być wydatkowana przez stypendystę na dowolny cel. Całkowity budżet programu: 985,3 mln EUR March 31, 2014

20 Wsparcie rozwoju kadry naukowej w ramach PO Kapitał Ludzki W ramach Działania 4.2 PO KL prowadzony jest projekt SKILLS Adresatami są laureaci i stypendyści FNP mieszkający w Polsce: pracownicy naukowi zatrudnieni w jednostkach naukowych i doktoranci. Działania w projekcie: szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi szkolenia dotyczące transferu technologii i przedsiębiorczości warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej szkolenia z zakresu upowszechniania nauki Akademia Menadżerów Programowych program Mentoring międzynarodowe konferencje spotkania naukowe z inicjatywy uczestników projektu program INTER (Szkolenia i konkurs na zaprezentowanie projektu interdyscyplinarnego) Całkowity budżet programu: 61,5 mln EUR March 31, 2014

21 Wsparcie rozwoju kadry naukowej w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.2 PO IG - Wzmocnienie potencjału kadrowego Nauki Instytucja Pośrednicząca - NCBR. Działanie jest realizowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Obecnie w ramach Działania realizowane są 3 programy, w których mogą uczestniczyć młodzi naukowcy: Program Ventures - projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce Program Pomost - projekty realizowane przez naukowców powracających do pracy naukowej po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem oraz wsparcie w trakcie realizacji naukowych dla kobiet w ciąży Program Homing Plus - projekty realizowane przez młodych doktorów powracających do Polski z zagranicy Całkowita alokacja na działanie : 100,7 mln EUR March 31, 2014

22 PO WER Wkrótce Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Jeszcze w tym roku konkurs na zamawianie kompetencji Cel główny wsparcie młodych ludzi we wchodzeniu na rynek pracy, zapewnienie im zdobycia kompetencji poszukiwanych przez pracodawców. March 31, 2014

23 Dziękuję za uwagę Kierownik Sekcji Sekcja Zarządzania Programami Rozwoju Kadry Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Dział Rozwoju Kadry Naukowej Barbara Pastuszek-Lipińska March 31, 2014 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa tel: NCBR.gov.pl