Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r."

Transkrypt

1 44

2 Informacje biece Według stanu na 31 sierpnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła osób (w kraju 1 689,0 tys. osób). Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r. m. SOPOT gdaski pucki nowodworski sztumski kartuski m. GDYNIA lborski kocierski malborski m. SŁUPSK człuchowski kwidzyski tczewski wejherowski chojnicki słupski bytowski m.gdask starogardzki W sierpniu 2009 r. s t o p a b e z r o b o c i a w województwie pomorskim wyniosła 10,2 (w kraju 10,8). Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 31 sierpnia 2009 r. 25,0 23,2 22,4 21,9 20,0 19,5 18,9 18,1 20,0 16,3 15,8 15,2 13,5 12,8 15,0 10,0 5,0 10,9 9,7 9,0 8,7 6,2 3,7 3,1 2,4 0,0 sztumski bytowski człuchowski malborski nowodworski słupski starogardzki chojnicki lborski kocierski kwidzyski tczewski wejherowski m. Słupsk pucki kartuski gdaski m. Gdask m. Gdynia m. Sopot ródło: Opracowanie własne na podstawie informacji GUS. W sierpniu 2009 r. do powiatowych urzdów pracy w województwie pomorskim zgłoszono o f e r t p r a c y (w kraju 78,9 tys.). Oferty pracy subsydiowanej stanowiły 33,9 ogółu zgłoszonych ofert pracy. Według stanu na koniec miesica liczba ofert pracy w pomorskim wyniosła 2 313, w tym 585 (25,3) stanowiły oferty niewykorzystane dłuej ni 1 miesic. Oferty pracy zgłoszone w miesicu oraz stan na koniec miesica województwo pomorskie lata I 2008 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2009 II III IV V VI VII VIII oferty pracy zgłoszone w miesicu oferty pracy-stan na koniec miesica 1

3 Zmiany w miesicu W porównaniu do lipca 2009 r. liczba bezrobotnych w województwie pomorskim zwikszyła si o 1196 osób, tj. o 1,5. 15,0 Spadek/wzrost liczby bezrobotny ch w województwie pomorskim w latach ,1 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 6,4 7,5 3,5 4,0 2,0 1,5-0,1-2,5-3,2-2,9-3,0-2,7-2,0-1,5-1,0-4,9-5,1-4,6-6,6 I 2008 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2009 II III IV V VI VII VIII W sierpniu 2009 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 4 powiatach województwa pomorskiego, najwikszy w kwidzyskim o 6,2. Wzrost liczby bezrobotnych wystpił w 16 powiatach, najwikszy w Gdasku o 7,1. 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 bytowski 4,8 1,8 1,0 1,7 1,4 chojnicki człuchowski gdaski kartuski kocierski -1,8 kwidzyski Spadek/wzrost liczby bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego sierpie 2009 r. -6,2 lborski 1,0 malborski 0,4 nowodworski 3,8 3,3 3,2 2,2 pucki słupski 1,4 1,1 starogardzki -2,5 sztumski tczewski wejherowski m. Gdask 7,1 m. Gdynia -0,5 m. Słupsk 3,1 m. Sopot 3,4 W sierpni u 2009 r. w stosunku do miesica poprzedniego stopa bezrobocia w pomorskim zwikszyła si o 0,1 pkt proc. w kraju nie zmieniła si. 12,0 10,0 8,0 11,5 11,3 10,9 10,7 10,9 10,2 Stopa bezrobocia w województwie pomorskim na tle kraju w latach ,9 11,2 11,0 10,8 10,7 10,8 10,3 10,5 9,8 9,4 9,5 9,2 9,1 8,9 8,8 9,1 10,1 10,5 10,3 10,2 9,6 9,4 10,1 10,1 9,1 8,7 8,5 8,2 8,0 7,8 7,9 8,4 10,8 10,2 6,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 2008 r r. województwo kraj ródło: Opracowanie własne na podstawie informacji GUS. Liczba zgłoszonych ofert pracy w sierpniu 2009 r. była nisza o 370 ofert (o 8,1) w stosunku do lipca 2009 r. Zmniejszyła si liczba ofert pracy subsydiowanej oraz sezonowej, odpowiednio o 448 (23,9) i o 117 (12,3). Nieznacznie wzrosła liczba zgłoszonych ofert pracy niesubsydiowanej o 78 (o 2,9). 2

4 Osoby zarejestrowane według stanu na 31 sierpnia 2009 r. Bezrobotne kobiety osoby, tj. 56,4 ogółu bezrobotnych; w stosunku do lipca 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych kobiet o 785 osób, tj. 1,7 (wzrost liczby bezrobotnych mczyzn o 411 osób, tj. o 1,1 ). Bezrobotne osoby posiadajce prawo do zasiłku osób (27,2 ogółu bezrobotnych); w stosunku do poprzedniego miesica spadek o 442 osoby, tj. o 1,9. Bezrobotni cudzoziemcy - 53 osoby (w lipcu 2009 r. 53 osoby). Osoby poszukujce pracy osób, w tym osób niepełnosprawnych niepozostajcych w zatrudnieniu (w lipcu 2009 r. - odpowiednio osób i osób). W sierpniu 2009 r osób nabyło uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjcia zatrudnienia z własnej inicjatywy. Według stanu na koniec miesica uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego było osoby (w kocu lipca 2009 r osób). Osoby bezrobotne bdce w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w powiatowych urzdach pracy Kategorie osób bezrobotnych województwa pomorskiego według stanu na 31 sierpnia 2009 r. Liczba osób bezrobotnych Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych do 25 roku ycia ,1 które ukoczyły szkoł wysz, do 27 roku ycia 991 1,2 długotrwale bezrobotne ,1 kobiety, które nie podjły zatrudnienia po urodzeniu dziecka ,9 powyej 50 roku ycia ,6 bez kwalifikacji zawodowych ,0 bez dowiadczenia zawodowego ,2 bez wykształcenia redniego ,8 samotnie wychowujce co najmniej jedno dziecko do 18 roku ycia ,5 które po odbyciu kary pozbawienia wolnoci nie podjły zatrudnienia ,3 niepełnosprawni ,7 W sierpniu 2009 r. 8 zakładów pracy zgłosiło do powiatowych urzdów pracy zamiar zwolnienia 266 pracowników z przyczyn dotyczcych zakładu pracy. Zgłosze dokonały m. in.: 1. Rokotex Sp. z o.o. w Chojnicach 112 osób; 2. Galeon Sp. z o.o. w Straszynie (pow. gdaski) 100 osób; 3. PKP Cargo S.A. (powiat lborski 3 osoby, słupski 3 osoby, tczewski - 23 osoby) 29 osób; 4. Lamix Zakład Wielobranowy w Słupsku 17 osób; W sierpniu 2009 r. zwolniono z przyczyn dotyczcych zakładu pracy 207 osób z 13 zakładów pracy. Zwolnie dokonały m. in.: 1. GE Money Bank (Gdask 61 osób, Słupsk 1 osoba, Tczew 3 osoby) 65 osób: 2. PKP Cargo S.A. (powiat lborski 3 osoby, Słupsk 3 osoby, powiat tczewski 23 osoby) 29 osób: 3. Szkoła Podstawowa nr 22 w Gdasku 24 osoby: 4. Work Service S.A. Oddział w Gdasku 20 osób; 5. Hydroster Zakład Urzdze Okrtowych Sp. z o.o. w Gdasku 18 osób: 6. Lamix Zakład Wielobranowy w Słupsku 17 osób; 7. Wenaas Poland Ltd. Sp. z o.o. Reda (powiat lborski 12 osób, wejherowski 3 osoby) 15 osób: 3

5 Napływ, odpływ z bezrobocia W sierpniu 2009 r. z a r e j e s t r o w a ł o s i w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego osób bezrobotnych, tj. o 2401 osób (o 15,5) mniej ni miesic wczeniej. Na spadek liczby rejestrujcych si bezrobotnych wpłynł zarówno spadek rejestrujcych si po raz pierwszy o 565 osób (o 16,0) jak i po raz kolejny o 1836 osób (o 15,3). Z ewidencji bezrobotnych w sierpniu 2009 r. w y łcz o n o osób, tj. o 3704 osoby (o 23,7) mniej ni w miesicu poprzednim. Wyłczenia z ewidencji dokonano przede wszystkim z powodu: - niepotwierdzenia gotowoci do pracy 4268 osób (35,8 ogółu wyłcze); - podjcia pracy osób (35,4); - rozpoczcia szkolenia 1119 osób (9,4); - dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 671 osób (5,6); - rozpoczcia stau 632 osób (5,3) Napły w i odpły w bezrobotny ch oraz podjcia pracy województwo pomorskie lata I 2008 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2009 II III IV V VI VII VIII napływ odpływ w tym: podjcia pracy Wród osób wyłczonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjcia pracy w sierpniu 2009 r., 3334 osoby podjły prac niesubsydiowan (o 724 osoby, tj. o 17,8 mniej ni miesic wczeniej) oraz 887 osób podjło prac subsydiowan (o 363 osoby, tj. o 29,0 mniej ni w miesicu poprzednim). Spadek wyłcze z powodu podjcia pracy odnotowano we wszystkich formach podj pracy subsydiowanej. Podsumowanie Na kształtowanie si liczby bezrobotnych w województwie pomorskim w sierpniu 2009 r. miały wpływ m.in. Wiksza liczba rejestracji (13,1 tys. osób), ni liczba wyłcze bezrobotnych (11,9 tys. osób). Mniejsza ni w lipcu 2009 r. liczba rejestracji osób bezrobotnych (o 2,4 tys. osób, tj. o 15,5), wynikajca przede wszystkim ze spadku rejestrujcych si po raz kolejny (o 1,8 tys. osób, tj. o 15,3). Mniejsza ni w poprzednim miesicu liczba wyłcze z ewidencji bezrobotnych (o 3,7 tys. osób, tj. o 23,7), wynikajca przede wszystkim ze spadku wyłcze z powodu niepotwierdzenia gotowoci do pracy o 1,6 tys. osób, tj. o 27,2. oraz spadku wyłcze z powodu podjcia pracy o 1,1 tys. osób, tj. o 20,5. W kraju, w sierpniu 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy wyniosła 1 689,0 tys. osób i w stosunku do poprzedniego miesica wzrosła o 12,9 tys. osób, tj. o 0,8. Wzrost liczby bezrobotnych wystpił we wszystkich województwach, z wyjtkiem lubelskiego (spadek o 0,4 ). Stopa bezrobocia w kraju nie zmieniła si w sierpniu 2009 r. i wyniosła 10,8, a w województwie pomorskim zwikszyła si o 0,1 pkt. proc. i wyniosła 10,2. Najnisz stop bezrobocia w Polsce odnotowano w Sopocie 2,4. 4

6 Liczba bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego $ &$ " & " Liczba bezrobotnych $ Województwo: osób Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego $ &$ $ "' ( & " ' ( Stopa bezrobocia poniej Województwo: 10,2 ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Opracowała: Krystyna Lewandowska, Wydział Strategii Rynku Pracy i Promocji Zatrudnienia, Zespół Bada, Analiz i Informacji, Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku. 5

7 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w Polsce ' ( * * $) ' ( + + $ Liczba bezrobotnych w Polsce ,0 tys. osób Stopa bezrobocia w Polsce - 10,8 Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia w Zmiana liczby bezrobotnych w Polsce * * ' ( $) + + * Zmiana liczby bezrobotnych -0,5-0,0 0,0-0,6 0,6-1,2 powyej 1,2 ' ( $ W Polsce wzrost o 0,8 ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Opracowała: Krystyna Lewandowska, Wydział Strategii Rynku Pracy i Promocji Zatrudnienia, Zespół Bada, Analiz i Informacji, Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku 6

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 czerwca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 czerwca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 czerwca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 897 osób (w kraju 1 658,7 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 lipca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 lipca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 lipca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 81 790 osób (w kraju 1 676,1 tys. osób). Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy padziernik 2009 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, listopad 2009 r. Informacje biece Według stanu na 31 padziernika 2009 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 maja 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 maja 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 maja 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 739 osób w kraju 1 683,4 tys. osób). Liczba osób

Bardziej szczegółowo

44 Informacje bie ce

44 Informacje bie ce 44 Informacje bie ce Według stanu na 31 sierpnia 2008 r. l i c z b a b e z r o b o t n y c h zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 66 170 osób (w kraju 1 404,4 tys.

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 28 lutego 2009 r. 16,7 16,6 15,7

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 28 lutego 2009 r. 16,7 16,6 15,7 44 Informacje biece Według stanu na 28 lutego 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 390 osób (w kraju 1 718,8 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 30 kwietnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 kwietnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 84 003 osoby (w kraju 1 719,9 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy listopad 2009 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, grudzie 2009 r. Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2009 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 marca 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 marca 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 marca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 85 699 osób (w kraju 1 758,8 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 30 listopada 2008 r. 44 Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2008 r. l i c z b a b e z r o b o t n y c h zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 63 675 osób (w kraju 1 398,5 tys.

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy sierpie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, wrzesie 2010 r. Informacje biece Według stanu na 31 sierpnia 2010 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy kwiecie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, maj 2010 r. Informacje biece Według stanu na 30 kwietnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów czerwiec 2005 r. Według stanu na dzie 31 maja 2005 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy grudzie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, stycze 2011 r. Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy listopad 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, grudzie 2010 r. Informacje biece Według stanu na 30 listopada 2010 r. liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 31 grudnia 2008 r.

Informacje biece. Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego stan na 31 grudnia 2008 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2008 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 67 771 osób (w kraju 1 473,8 tys. osób). m. SOPOT

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2006 r. Według stanu na dzie 31 stycznia 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji wrzesie 2006 r. Według stanu na 31 sierpnia 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów wrzesie 200 r. !" #$ % % $,2,, $# $# $# $# "'(() %&&'"( 0)- &''("& -(+ )*%)"( '0. +%,%"+ -((

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów padziernik 2005 r. Obszary szkolenia bezrobotnych i poszukujcych pracy w 2004 r. w o j e w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji kwiecie 2006 r. Według stanu na dzie 31 marca 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach

Bardziej szczegółowo

2,2 0,3 -0,9-2,7-2,7 -1,6 -1,9

2,2 0,3 -0,9-2,7-2,7 -1,6 -1,9 44 Według stanu na 31 grudnia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 86904 osoby. W porównaniu do miesica poprzedniego liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

w tym pracy sezonowej

w tym pracy sezonowej ROZLICZENIE "NAPŁYWU I ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH ZA 12 MIESICY 2009 r. bytowski chojnicki człuchowski gdaski GDASK kartuski kocierski kwidzyski lborski malborski nowodworski pucki słupski starogardzki sztumski

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2007 r. Według stanu na 31 stycznia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji marzec 2007 r. Według stanu na 28 lutego 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

0,3 -1,6-2,7-2,7 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2007

0,3 -1,6-2,7-2,7 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2007 Według stanu na 31 sierpnia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 96019 osób. W porównaniu do miesica poprzedniego liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów listopad 2005 r. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ * WEDŁUG SEKCJ województwo pomorskie SEKCJE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów lipiec 2005 r. Według stanu na dzie 30 czerwca 2005 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Poszukujcy pracy niepozostajacy w zatrudnieniu

Poszukujcy pracy niepozostajacy w zatrudnieniu WŁCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNI I POSZUKUJCY PRACY NIEPOZOSTAJCY W ZATRUDNIENIU województwo pomorskie w 2008 r. Bezrobotni Poszukujcy pracy niepozostajacy w zatrudnieniu razem kobiety

Bardziej szczegółowo

WYŁCZENIA Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH

WYŁCZENIA Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH WYŁCZENIA Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH w I półroczu 2011 r. Osoby wyłczone z ewidencji osób niepełnosprawnych 01 4685 171 263 180 135 145 85 181 222 221 73 95 344 294 98 276 341 636

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Lipiec 19 r. Stopa bezrobocia w lipcu br. w woj. pomorskim pozostała na tym samym poziomie co w poprzednim miesiącu (4,4). Jest

Bardziej szczegółowo

7,6 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

7,6 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Czerwiec 19 r Stopa bezrobocia w czerwcu 19 r. osiągnęła najniższy poziom w historii województwa pomorskiego. Pomorskie ma czwartą

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2%

Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2019 r. w województwie pomorskim. Stopa bezrobocia. Bezrobotni. Oferty pracy 6,1%; 5,2% Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 219 r. w województwie pomorskim W porównaniu do poprzedniego miesiąca, bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie lipiec 2018 r.

województwo pomorskie lipiec 2018 r. województwo pomorskie lipiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2018 r. lipiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Dobre warunki atmosferyczne wpływają na wzrost liczby osób zatrudnionych do prac

Bardziej szczegółowo

7,9 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

7,9 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Sierpień 219 r. Stopa bezrobocia w woj. pomorskim trzeci miesiąc utrzymuje się na tym samym poziomie (,). W Polsce pod względem

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy

Informacja miesięczna o rynku pracy Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Rośnie liczba osób zatrudnionych do prac sezonowych. Coraz niższa stopa bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r.

Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 2019 r. Oferty pracy Bezrobotni Stopa bezrobocia Informacja miesięczna o rynku pracy Marzec 219 r. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba osób aktywnych na rynku pracy, spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie styczeń 2018 Podstawowe informacje Województwo pomorskie grudzień 2017 r. styczeń 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

49,5 tys. - liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych

49,5 tys. - liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 8,3 tys. - liczba zgłoszonych wolnych Informacja miesięczna o rynku pracy Luty 219 r. w województwie pomorskim Spadła liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w kraju. Lutowa stopa bezrobocia nie zmieniła się i jest najniższą

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie październik 2018 r.

województwo pomorskie październik 2018 r. województwo pomorskie październik 2018 r. Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2018 r. Województwo pomorskie wrzesień 2018 r. październik 2018 r. liczba zmiana % / pkt.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie marzec 2018 r.

województwo pomorskie marzec 2018 r. województwo pomorskie marzec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2018 r. marzec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie czerwiec 2018 r.

województwo pomorskie czerwiec 2018 r. województwo pomorskie czerwiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2018 r. czerwiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie kwiecień 2018 r.

województwo pomorskie kwiecień 2018 r. województwo pomorskie kwiecień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2018 r. kwiecień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie grudzień 2018 r.

województwo pomorskie grudzień 2018 r. województwo pomorskie grudzień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2018 r. grudzień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie wrzesień 2018 r.

województwo pomorskie wrzesień 2018 r. województwo pomorskie wrzesień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2018 r. wrzesień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2014 r. lipiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 100 344 97 118-3 226-3,2%

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie sierpień 2018 r.

województwo pomorskie sierpień 2018 r. województwo pomorskie sierpień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2018 r. sierpień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie luty 2018 r.

województwo pomorskie luty 2018 r. województwo pomorskie luty 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2018 r. luty 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie listopad 2018 r.

województwo pomorskie listopad 2018 r. województwo pomorskie listopad 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2018 r. listopad 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2013 r. listopad 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE "NAPŁYWU I ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH W ROKU 2005 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE według powiatów

ROZLICZENIE NAPŁYWU I ODPŁYWU BEZROBOTNYCH W ROKU 2005 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE według powiatów ROZLICZENIE "NAPŁYWU I ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH W ROKU 2005 roku BYTÓW CHOJNICE CZŁUCHÓW GDASK KARTUZY KOCIERZYNA KWIDZYN LBORK MALBORK PUCK SŁUPSK Bezrobotni wg stanu w kocu grudnia 2004 179658 11201 10121

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie październik 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie wrzesień 2017 r. październik 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2015 r. Województwo pomorskie czerwiec 2015 r. lipiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy

Aktualna sytuacja na rynku pracy Zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej Aktualna sytuacja na rynku pracy Anna Pawłowska Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Kierownik Lubań, dnia 19 kwietnia 2018 r. 1 Tło demograficzne 100,0%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2013 r. sierpień 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 110 893 109 708-1 185-1,1%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2016 r. czerwiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 71 133 66 896-4 237-6,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2013 r. marzec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2014 r. czerwiec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 105 382 100 344-5 038-4,8%

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie wrzesień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2017 r. wrzesień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2016 r. Województwo pomorskie czerwiec 2016 r. lipiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2016 r. Województwo pomorskie sierpień 2016 r. wrzesień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2013 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U P a r t n e r w r o z w o j u. W U P. P O M O R Z E WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2013 r. czerwiec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje grudzień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2015 r. Województwo pomorskie listopad 2015 r. grudzień 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje luty tys. osób Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2014 r. luty 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 119 862 119 959 97 0,1%

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy sierpień 2014 r. Województwo pomorskie lipiec 2014 r. sierpień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2014 r. Województwo pomorskie luty 2014 r. marzec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2016 Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2016 r. Województwo pomorskie listopad 2016 r. grudzień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające

Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające Firma jako organizacja ucząca się wystąpienie wprowadzające Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Spotkania z pracodawcami, Malbork 28 czerwca, Starogard

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje 5 listopad tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2014 r. Województwo pomorskie październik 2014 r. listopad 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje maj Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2016 r. maj 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 75 199 71 133-4 066-5,4% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje maj tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy maj 2014 r. Województwo pomorskie kwiecień 2014 r. maj 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2015 r. Województwo pomorskie grudzień 2014 r. styczeń 2015 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje luty Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy luty 2016 r. Województwo pomorskie styczeń 2016 r. luty 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w

Bardziej szczegółowo

! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2

! #$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#&2 ! ! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2 ($',%,+."-(3456-"(758 ($',%,+."-(34561,$",95-/7*$+&4#(."&: ($',%,+."-(3456#$&*51,$,*+&-&."&%($1'&#/,'&$*+&;51'&#/: ($',%,+."-(345614#" ($',%,+."-(34569"()*#&$&9"(*$7&."&2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo