ZAPLECZE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE PORTÓW MORSKICH W POLSCE DO OBS UGI MORSKICH STATKÓW WYCIECZKOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPLECZE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE PORTÓW MORSKICH W POLSCE DO OBS UGI MORSKICH STATKÓW WYCIECZKOWYCH"

Transkrypt

1 P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 100 Transport 2013 Joanna Kizielewicz Akademia Morska w Gdyni ZAPLECZE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE PORTÓW MORSKICH W POLSCE DO OBSUGI MORSKICH STATKÓW WYCIECZKOWYCH Rkopis dostarczono, lipiec 2013 Streszczenie: W wiecie turystyka morska kojarzona jest gównie z rejsami na statkach wycieczkowych. Liderem na rynku s Stany Zjednoczone, gdzie przemys ten generuje rocznie ponad 40 mld dolarów tworzc 400 tys. miejsc pracy [4]. Podczas, gdy w krajach Unii Europejskiej zaledwie 3% cakowitej liczby przewoonych pasaerów stanowi turyci na statkach wycieczkowych [2]. W Regionie Morza Batyckiego przewozy pasaerskie na statkach wycieczkowych stanowi 10,2% udziau w rynku UE [2]. W Polsce od kilku lat zauwaalny jest spadek liczby wycieczkowców zawijajcych do portów morskich. Powodem tej sytuacji s m.in.: niesprzyjajce uwarunkowania klimatyczne, peryferyjne usytuowanie portów wzgldem morskich szlaków turystycznych, niedostateczna wspópraca wadz samorzdowych z zarzdami portów i otoczeniem gospodarczym oraz brak infrastruktury terminali dedykowanych obsudze statków wycieczkowych. Celem niniejszego artykuu jest ocena stanu infrastruktury portowej i supraportowej morskich portów w Polsce do obsugi statków wycieczkowych oraz zamierze inwestycyjnych planowanych przez zarzdy portów. W pracy zaprezentowano wyniki bada ankietowych przeprowadzonych w zarzdach portów oraz dokonano przegldu realizowanych i planowanych inwestycji, majcych wpyw na podniesienie atrakcyjnoci i konkurencyjnoci morskich portów w Polsce na rynku cruising owym w Regionie Morza Batyckiego. Sowa kluczowe: infrastruktura portowa, cruising 1. WPROWADZENIE W wiecie powszechnie uwaa si, e turystyka na statkach wycieczkowych jest jednym z najszybciej rozwijajcych si segmentów rynku turystycznego. Rocznie organizowanych jest rejsów, do okoo 2000 destynacji turystycznych [6]. Rynek przewozów pasaerskich na statkach wycieczkowych zapewnia znaczne korzyci ekonomiczne portom w wielu krajach, ale przyjmowanie duych jednostek w portach wymaga kapitaochonnych inwestycji w infrastruktur [9], co niestety, jak pokazuj badania, jest sporym problemem dla wielu zarzdów portów morskich. Dziki swojej funkcji turystyczno-pasaerskiej porty morskie odgrywaj du rol w rozwoju wiatowej turystyki. Do portów zawijaj zarówno due statki wycieczkowe, jak i mniejsze jednostki,

2 110 Joanna Kizielewicz np. jachty, korzystajc z infrastruktury portowej i stwarzajc turystom okazj do zwiedzenia miasta i jego okolic [14]. Morskie destynacje turystyczne to miejsca o wysokim poziomie infrastruktury portowej zapewniajcej obsug duych statków wycieczkowych, wysokim poziomie wiadomoci odnonie walorów destynacji wród przedsibiorstw brany morskiej oraz wysokim standardzie zagospodarowania turystycznego umoliwiajcego obsug pasaerów statków wycieczkowych [18]. Obserwowany w ostatnich latach stopniowy spadek zainteresowania armatorów statków wycieczkowych zawijaniem do polskich portów morskich moe wiadczy o trudnej sytuacji tego segmentu rynku, W 2009 r. do Gdyni zawino 96 jednostek przywoc pasaerów, a ju w 2012 tylko 69 statków i tylko pasaerów, co daje spadek o 39,13% w liczbie zawijajacych jednostek oraz spadek o 24,17% jeli chodzi o przywiezionych pasaerów. Podobnie sytuacja wyglda w Gdasku, gdy w 2009 r. Gdask odwiedzio 40 statków wycieczkowych przywoc pasaerów, a ju w 2012 tylko 29 jednostek przywoc pasaerów, co daje spadek o 39,73% w liczbie przpywajcych jednostek i spadek o 101,98% (tabela 1). Tabela 1 Liczba pasaerów i statków wycieczkowych w portach morskich w Polsce w latach Nazwa portu Statystyka w poszczególnych latach Morski Port Gdynia Liczba statków Liczba osób Morski Port Gdask Liczba statków Liczba osób Morskie Porty Szczecin-winoujcie Liczba statków Liczba osób ródo: Opracowanie wasne na podstawie: B. Larsen: Baltic passenger numbers and est. 2013, Market Review 2013, CRUISE BALTIC One Sea Oceans of adventures, Copenhagen oraz Zarzd Morskich Portów Szczecin i winoujcie, Szczecin Gównym celem bada w niniejszym artykule jest ocena przygotowania strategicznych morskich portów w Polsce do obsugi statków wycieczkowych. Ponadto sformuowano nastpujce problemy badawcze: (1) Czy zarzdy portów morskich w Polsce zamierzaj realizowa inwestycje na rzecz budowy terminali dedykowanych statkom wycieczkowym?, (2) Jakie inwestycje infrastrukturalne wspierajce rozwój turystyki na statkach wycieczkowych realizowane s przez zarzdy morskich portów w Polsce?, (3) Jakie korzyci z obsugi morskich statków wycieczkowych dostrzegaj zarzdy portów morskich? Badania zrealizowano w okresie od stycznia 2013 r. do lipca 2013 r. W badaniach wykorzystano metod bada ankietowych poczon z wywiadem ustandaryzowanym.

3 Zaplecze organizacyjno-techniczne portów morskich w Polsce do obsugi morskich 111 Podmiotami bada byy zarzdy wszystkich portów strategicznych w Polsce, które odpowiedzialne s za zarzdzanie rozwojem portów morskich. Badania przeprowadzono w: ZMP Gdask S.A. (I.2013); ZMP Szczecin-winoujcie S.A. (V.2013); oraz w ZMP Gdynia S.A. (VII.2013). Ponadto w pracy zastosowano metody analizy krytycznej i porównawczej oraz metody typu desk research literatury polskojzycznej i obcojzycznej oraz stosowne akty normatywne. Ponadto analizie poddano raporty dotyczce inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych w portach morskich. W pierwszej czci artykuu zawarto rozwaania na temat stanu infrastruktury portowej w strategicznych portach morskich w Polsce pod ktem przygotowania ich do obsugi morskich statków wycieczkowych. W kolejnej czci artykuu omówiono aktywno inwestycyjn zarzdów portów morskich w Polsce. 2. PRZYGOTOWANIE MORSKICH PORTÓW W POLSCE DO OBSUGI STATKÓW WYCIECZKOWYCH W Polsce funkcjonuj cztery gówne porty morskie o strategicznym znaczeniu dla gospodarki kraju tj. w: Gdasku, Gdyni, Szczecinie i winoujciu. Wszystkie porty wiadcz usugi w zakresie obsugi morskich statków wycieczkowych. Najwikszym portem morskim w Polsce jest port w Gdasku, który dziki dogodnym warunkom fizyczno-geograficznym peni rol wanego wza komunikacyjnego Europy, stanowic korytarz czcy kraje skandynawskie z Poudniowo-Wschodni Europ w ramach VI Transeuropejskiego Korytarza Transportowego TEN-T. Ponadto równie w porcie morskim w Gdasku s najwiksze moliwoci rozwoju infrastruktury technicznej dedykowanej obsudze morskich statków wycieczkowych. Port posiada znaczny obszar portowy pod inwestycje u ujcia Martwej Wisy, co umoliwia rozwój zaplecza usugowohandlowego wraz z terminalami pasaerskimi. Jest tutaj równie najwicej nabrzey eksploatacyjnych oraz mogyby by tutaj przyjmowane najwiksze statki wycieczkowe, jakie pywaj po Batyku, nawet o dugoci 350 m i zanueniu do 15 m. (tabela 2). Niestety w adnym morskim porcie w Polsce nie ma nabrzey dedykownaych obsudze morskich statków wycieczkowych, tzn. nabrzey z terminalami pasaerskimi wyposaonymi w zaplecze usugowo-handlowe, z ofert usug gastronomicznych, centrum informacji turystycznej, kantorami wymiany walut, wzem sanitarno-higienicznym dla pasaerów oraz wypoyczalniami samochodów, rowerów, odzi jachtowych itp. Parametry techniczne glównych portów morskich w Polsce Tabela 2 Nazwa portu Port Port Port Port Parametry techniczne portu Gdask Gdynia Szczecin winoujcie Powierzchnia terenów portu na ldzie 652 ha 508 ha ha 919 ha Powierzchnia akwenów w porcie 412,56 ha 247,4 ha 127 ha 9,4 ha Dugo nabrzey do eksploatacji m m m m Dugo nabrzey do op. cit.. s. 227

4 112 Joanna Kizielewicz C.d. Tabeli 2 Nazwa portu Port Port Port Port Parametry techniczne portu Gdask Gdynia Szczecin winoujcie Dugo nabrzey uyczanych do obsugi statków wycieczkowych m m 574 m 268 m Dopuszczalne zanurzenie statków 15 m 13 m 9,15 m 13,2 m Zanurzenie statków w porcie wewntzrnym 10,2 m 7,4 m 6,5 m 6,7 m Dugo maksymalna statków 350 m 300 m 215 m 270 m Dugo max statków w porcie wewntzrnym 225 m 145 m 195 m 150 m ródo: Opracowanie wasne na podstawie: Dugo nabrzey do eksploatacji w portach morskich, VIII Porty morskie, Transport w dziaalnoci 2011 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa s. 227.; ZMP Gdask, S.A., Gdask 2013; Port of Gdask, folder informacyjnoreklamowy, ZMPG, S.A., Gdask 2012; ZMP Gdynia, S.A., Gdynia 2013; Atlas Zanurze, Urzd Morski w Gdyni, Gdynia 2013.http://www.umgdy.gov.pl ( ) Parametry nabrzey Nazwa portu Parametry techniczne nabrzey uyczanych do obslugi morskich statków wycieczkowych w strategicznych portach morskich w Polsce Nazwa nabrzea Max zanurzenie przy nabrzeach Dugo nabrzea Ilo stanowisk statkowych Dugo max statków wycieczkowych Tabela 3 Odleglos od miasta w km Port Gdask Nabrzee WOC II 8,5 m 600 m m 8,5 km Nabrzee Wersteplatte 9,3 m 1300 m m 8,5 km Nabrzee Francuskie 12,5 m (1) 512 m 2 (2) 295 m 2,1 km Nabrzee Port Gdynia Pomorskie 7,4 m 626 m 2 (3) 145 m 1 km Nabrzee Stanów 8 m 796 m 3 (4) 300 m 2,4 km Zjednoczonych Nabrzee Port Polskie 9,15 m 260 m m 3,6 km Szczecin Way Chrobrego 6,5 m 314 m m 1,7 km Wybrzee Port Wadysawa winoujcie IV 6,7 m 268 m m 1,4 km ródo: Opracowanie wasne na podstawie bada wlasnych oraz informacji z ZMP Gdask, S.A., Gdask 2013; ZMP Gdynia, S.A., Gdynia 2013.ZMP Szczecin i winoujcie, Szczecin 2013; J. Kowalewska: Szczecin coraz bliej nabrzea przy Waach Chrobrego, Gazeta Szczecin ; Atlas Zanurze, op. cit. (1) Zanurzenie przy pontonach = 12,5 mh, a przy nabrzeu max do 10,8 m; (2) S cznie 3 stanowiska, w tym 1= 300 m, II 165 m, III 20 m; (3) Jest cznie 5 stanowisk o d od 20 m do 150 m, ale tylko 2 z nich maj dugo 143 m i 150 m i mog zosta wykorzystane do przyjmownaia statków pasaerskich; (4) cznie 4 stanowiska, w tym 1=225m, II = 290m, III = 67m; IV = 214 m. W kadym porcie wadze portowe jedynie udostpniaj nabrzea (tabela 3), gdzie statek moe bezpiecznie zacumowa, oraz które s w miar dostpne komunikacyjne dla

5 Zaplecze organizacyjno-techniczne portów morskich w Polsce do obsugi morskich 113 autobusów, taksówek i shuttle bus ów, umoiwjajc touroperatorm transport turystów do miejsc atrakcyjnych turystycznie w regionie. Niestety zdarza si, e statki o duych gabarytach i gbokim zanueniu kierowane s do nabrzey, gdzie odbywa si przeadnuek towarów, obsuga kontenerowców, drobnicowców, tankowców itd. Te tereny portowe s mao atrakcyjne turystycznie, nie przygotowane do obsugi ruchu turystycznego. Przykadowo przy Nabrzeu Francuskim w Gdyni (fot. 1) gdzie skadowany jest zom wgiel oraz pylce kruszywo, oraz skaduje si i przeadowuje gnijac biomas wydzialajac nieprzyjemne zapachy. Wadze portu ju wymówily umow dzierawy firmie skladujacej zom i teren zostanie wkrótce uprztnity, Do Nabrzea Francuskiego ju w latach 30-tych XX wieku zawijay transatalntyckie wycieczkowce i to nabrzee ma duy potencja inwestycyjny, ale niestety w chwili obecnej jego otoczenie zniechca i jest powodem narzeka turystów i armatorów statków wycieczkowych. Wadze Gdyni jedynie planuj w latach dokonanie adpatacji budynku zabytkowego Dworca Morskiego na Muzueum Emigracji. Fot. 1. Nabrzee Francuskie w Porcie Fot. 2. Nabrzee Pomorskie w Porcie Morskim w Gdyni Morskim w Gdyni Fot. J. Kizielewicz Fot. Joymaster, Wikimedia 2007 W Gdyni statki wycieczkowe s te okazjonalnie kierowane na Nabrzee Stanów Zjednoczonych, które jest schludniejsze, ale niestety równie zlokalizowane na obszarze portu, w którym obsugiwane s m. in. aunki toczne i kontery oraz na Nabrzee Polskie, które wkrótce zostanie przebudowane na nowoczesny terminal promowy. Najbardziej porzdanym przez turystów i armatorów statków wycieczkowych jest Nabrzee Pomorskie, (fot. 2) które jest wizytówk Gdyni i znajduje si blisko centrum Gdyni. Jest tutaj zaplecze usugowo-handlowe oraz turystyczne. Niemniej dotychczas nabrzee to wykorzystywane jest do obsugi morskich statków wycieczkowych okazjonalnie, ze wzgldu na ograniczenia techniczne. Natomiast statki wycieczkowe przypywajace do Gdaska cumuj przy schludnych i czystych nabrzeach portowych. Mniejsze jednostki do 170 m i zanurzeniu do 8,3 m kierowane s do Nabrzea WOC II (fot. 3), natomiast wiksze jednostki o dugoci do 280 m i zanurzeniu do 9,3 m cumuj przy Nabrzeu Obroców Westerplatte (fot. 4). Okazjonalnie z koniecznoci wycieczkowce przyjmowane s równie przy Nabrzeu Oliwskim, które jest najmniej reprezentacyjne.

6 114 Joanna Kizielewicz Fot. 3. Nabrzee WOC II w Porcie Fot. 4. Nabrzee Wersteplatte w Porcie Morskim w Gdasku Morskim w Gdasku Fot. ZMP Gdask S.A Fot. ZMP Gdask S.A Zdarzao si, e armatorzy statków wycieczkowych rezygnowai z zawijania do polskich portów morskich wanie z powodu niedostatecznych warunków infrastrukturalnych przy nabrzeach, jak to miao miejsce np. w 2013 rok w portach winoujcie-szczecin, gdzie armator Seaborn Cruise Line wycofa statek Sabo Sojourn. W wiecie nabrzea dedykowane statkom wycieczkowym lokalizowane s w miejscach atrakcyjnych turystycznie i o ile to jest moliwe, nawet w centrach zabytkowych miast, co uatwia dostp do szerokiego wachlarza usug turystycznych i jest atrakcj sam w sobie. Gdynia od lat jest miastem, do którego najczciej zawijaj luksusowe i najwiksze statki wycieczkowe. Najczciej s to jednostki o dugoci ponad 200 m i zanurzeniu do 8,5 m. Tego typu statki mog cumowa przy Nabrzeu Francuskim w Gdyni, przy Nabrzeu Wersteplatte w Gdasku oraz przy Nabrzeu Polskim w Szczecinie. Najwiksze statki wycieczkowe odwiedziy porty polskie w 2008 roku i byy to: nalecy do armatora Cunard Line statek Queen Victoria o dugoci 294 m, szerkoci 32,3 m i zanurzeniu 7,9 m. (900 czonkow zaogi oraz 2014 pasaerów) oraz nalecy do armatora Celebrity Cruises, statek Constellation o dugoci 294 m, szerkoci 32 m i zanurzeniu 8,3 m (999 czonków zaogi oraz 2038 pasaerów) [22]. Takie kolosy, ze wzgldu na warunki techniczne infrastruktury portowej i nabrzey portowych, obecnie jest w stanie obsuy tylko port morski w Gdyni. Pycizny przy nabrzeach w portach morskich, ich dugo oraz szeroko torów wodnych uniemoliwaj bezpieczne manewrowanie takimi jednostkami. Porty w Gdasku i w Szczecinie, ze wzgldu na mniejsz gboko torów wodnych oraz pycizny przy nabrzeach, a take z powodu niesprzyjajcych warunków nawigacyjnych i braku odpowiednich nabrzey do obsugi duych 300 metrowych jednostek, przyjmuj rocznie mniej statków wycieczkowych. W portach morskich statki wycieczkowe s obsugiwane przez kilka agencji morskich, tj.: Marbalco Shipping Co. Ltd,, Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o., Inter-Marine Sp. z o.o., Baltic Shipping Agency Ltd, Polfracht Agencj eglugow Sp. z o.o. oraz Morsk Agencj Gdynia Sp. z o.o. i Inchcape Shipping Services Poland Sp z o.o, Ponadto armatorzy wspópracuj z podmiotami brany turystycznej, którzy organizuj pobyty turystów w destynacjach. Liderem na rynku w Polsce jest biuro podróy Baltic Gateway Poland z siedzib w Gdyni, ale usugi w tym zakresie wiadcz równie: Sanus Travel

7 Zaplecze organizacyjno-techniczne portów morskich w Polsce do obsugi morskich 115 Andrzej Ossowski z Sopotu, Mazurkas Travel Biuro Podróy Sp. z o.o. z Warszawy i Sport Tourist Sp. z o.o. z Gdaska. Oferta proponowana przez ww. podmioty w peni zaspokaja potrzeby armatorów jednostek cumujcych w portach morskich w Polsce. Podsumowujc, naley stwierdzi, e porty morskie w Polsce pod wzgldem infrastruktury hydrotechnicznej s odpowiednio przygotowane do obsugi nawet najwikszych pasaerskich statków wycieczkowych wiata, ale niestety jeeli chodzi o zaplecze recepcyjne oferowane na uyczanych w portach nabrzeach, jest w tej kwestii jeszcze wiele do zrobienia. W wiecie terminale dedykowane obsudze statków wycieczkowych lokalizowane s w centrach miast, z dostpem do pelnego wachlarza usug turystycznych, kulturalno-rozrywkowych i gastronomicznych. W Polsce równie jest to moiwe, ale kluczem do sukcesu jest wspópraca wszystkich interesariuszy, tj. wadz portów, samorzdów terytorialnych, brany turystycznej oraz inwestorów. 3. INWESTYCJE PORTOWE W POLSCE Majc na uwadze fakt, e w wiecie obserwowana jest tendencja do budowy coraz wikszych jednostek wycieczkowych, konieczne s inwestycje infrastrukturalne w nabrzea oraz pogbianie torów wodnych. Port w Gdasku ma duy potencja inwestycyjny, gdy dysponuje znacznym obszarem pod inwestycje u ujcia Martwej Wisy, gdzie ju pod koniec lat 90-tych XX wieku byy tworzone plany budowy terminala dla statków pasaerskich, ale dotychczas projekty te nie zostay zrealizowane. Natomiast sytuacja portu w Szczecinie jest duo bardziej skomplikowana, gdy atrakcyjne nabrzee przy Waach Chrobrego, nie naley do wadz portu, jest tutaj trzech wacicieli: PM, egluga Szczeciska i Akademia Morska, co w praktyce uniemoliwia przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i remontu [13]. Wadze samorzdowe miasta Szczecina prowadz negocjacje z eglug Szczecisk w sprawie przejcia nabrzea w celu jego modernizacji i deklaruj, e inwestycja na Nabrzeu Chrobrego jest dla nich priorytetowa i moe sta si wizytówk miasta Szczecina. Natomiast w Gdyni z inicjatywy Urzdu Morskiego z Gdyni powstaa projekcja budowy terminala pasaerskiego dla statków wycieczkowych przy Skwerze Kociuszki obok Nabrzea Pomorskiego i falochronu, ale wstpnie koszt inwestycji hydrograficznych i ldowych wyceniono na okoo 2 mld zotych, co niestety znacznie przekracza moliwoci finansowe zarówno wadz portu Gdynia, jak i wadz samorzdowych. Z tego te powodu projekt prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany. Badania ankietowe przeprowadzone w ZMP Gdask S.A. i w ZMP Szczecin- winoujcie S.A. dowiody, e wadze portów nie dostrzegaj korzyci ekonomicznych pyncych z obsugi statków wycieczkowych. Przychody generowane z opat portowych i usug wiadczonych w porcie (pilota, holowanie i cumowanie) pozostawianych przez armatorów statków wycieczkowych stanowi zaledwie setne procentów przychodów portów ogóem w skali roku. Ten fakt powoduje, e wadze portów nie s przekonane do inwestowania w rozwój infrastruktury dedykowanej obsudze wycieczkowców. W adnym z portów nie planuje si budowy terminali dedykowanych statkom wycieczkowym (tab.4), wadze portu nie maj ambicji, aby ich porty byy portami bazowymi dla statków

8 116 Joanna Kizielewicz wycieczkowych i deklaruj, e satysfakcjonuje ich sezonowe uyczanie nabrzey do cumowania wycieczkowców. ZMP Szczecin-winoujcie S.A. planuje w przyszoci przygotowanie projektu, którego celem bdzie stworzenie moliwoci obsugi statków wycieczkowych [5] w porcie Szczecin-winoujcie i zakada pozyskanie na ten cel wsparcia z funduszy Unii Europejskiej, takie same obietnice skada ZMP Gdask S.A., ale póki, co s to wycznie deklaracje na kolejne lat. A ZMP Gdynia S.A. twierdzi, e wpywy generowane z obsugi statków wycieczkowych stanowi kilka procent przychodów portu ogóem i rednio armator wycieczkowy zostawia w porcie od Euro do Euro (w zalenoci od wielkoci jednostki) wczajc wszystkie opaty portowe i usugi wiadczone w porcie. Z tego te powodu ZMP Gdynia S.A. jest otwarty na wspóprac z armatorami i uwaa, e obsuga wycieczkowców ma dla nich równie pozytywne znaczenie ekonomiczne. Niemniej, nawet w tej sytuacji, ZMP Gdynia S.A. uwaa, e nie ma ekonomicznego uzasadnienia budowa nowego terminala pasaerskiego, gdy nie wpynie to na zwikszenie liczby zawini statków wycieczkowych do Gdyni. Plany inwestycyjne w nabrzea dedykowane statkom wycieczkowym w glównych portach morskich w Polsce Wyszczególnienie Czy w porcie s nabrzea dedykowane statkom wycieczkowym? ZMP Gdask S.A. ZMP Gdynia S.A. Tabela 4 ZMP Szczecin- winoujcie S.A. Nie Nie Nie Czy w porcie s nabrzea uyczane statkom wycieczkowym? Tak Tak Tak Czy planowana jest budowa terminali pasaerskich dla statków wycieczkowych? Czy wladze portu maj ambicje, aby port sta si portem bazowym dla statków wycieczkowych? Czy wladze portu maj ambicje, aby port sta si portem przystankowym dla statków wycieczkowych? Tak (1) Nie Tak (2) Nie Nie Nie Tak Tak Tak Czy wadze portu uczestnicz w organizacjach dziaajcych Tak (3) Tak (3) Tak (4) na rzecz rozwoju cruisingu w Basenie Morza Batyckiego? (1) Planuje si w perspektywie okoo lat budow terminala w Porcie Centralnym, ale nie jest to priorytet dla wladz portu i nie wiadomo, czy plany nie ulegn zmianie z powodu braku finansowania.; (2) W fazie deklaracji Zarzadu Portów Morskich Szczecin-winoujcie S.A.; (3) Wspópraca w ramach Cruise Europe oraz Cruise Baltic.; (4) Wspópraca w ramach Cruise Europe ródo: Opracowanie wasne na podstawie bada empirycznych. Oczywicie trudno si zgodzi ze zdaniem wadz portu, e stan infrastruktury portowej sucej obsudze staków wycieczkowych nie ma znaczenia, gdy wanie odpowiednio przygotowane zaplecze organizacyjno-techniczne portów morskich w Polsce dedykowane obsudze statków wycieczkowych w znaczny sposób wpynoby na popraw wizerunku portów morskich, jako morskich destynacji turystycznych.

9 Zaplecze organizacyjno-techniczne portów morskich w Polsce do obsugi morskich 117 Tabela 5 Wybrane projekty inwestycyjne infrastrukturalne w portach morskich wspierajce rozwój turystyki na statkach wycieczkowych Nazwa Projektu Modernizacja infrastruktury zapewniajcej dostp do portów w winoujciu i Szczecinie oznakowanie nawigacyjne Porty Zalewu Szczeciskiego poprawa jakoci infrastruktury szans na rozwój Poprawa dostpu do Wolnego Obszaru Celnego w Porcie Gdask Rozbudowa infrastruktury nabrzeowej i drogowej Terminalu Promowego Westerplatte Modernizacja wejcia do Portu Wewntrznego Przebudowa Kanau Portowego w Porcie Gdynia Czas realizacji Instytucje odpowiedzialne za realizacj projektu Urzd Morski w Szczecinie Urzd Morski w Szczecinie ZMP Gdask S.A. i partner Gmina Miasto Gdask róda finansowania ,00 z. w tym: ,00 z. PO I i ,00 z, w tym ,00 z. RPO WZ ,49 z, w tym: ,86 z. SPO Transport ZMP Gdask S.A ,13 z w tym: ,60 z SPO Transport Urzd Morski w Gdyni, partner - ZMP Gdask S.A ,26 z. w tym: ,22 z SPO Transport ZMP Gdynia S.A z. w tym: , 04 z. PO I i ródo: Opracowanie wasne na podstawie: A. Galor, B. Winicki, Z. Jówiak, W. Galor, Aktualizacja op. cit.. s ; ZMP Gdask S.A.; ZMP Szczecin winoujcie S.A.; ZMP Gdynia S.A. Wadze morskich portów w Polsce s bardzo aktywne w pozyskiwaniu zewntrznych róde finansowania na realizacj inwestycji infrastrukturalnych w portach. Obecnie najwaniejsze dzialania zwizane z popraw pozycji konkurencyjnej portów koncentruj si na poprawie sprawnoci i jakoci usug portowych oraz poprawie dostpnoci do portów, zarówno od strony zaplecza, jak i od strony przedpola. [15] We wspópracy partnerskiej z samorzdami lokalnymi oraz Urzdami Morskimi w Gdyni i w Szczecinie, zarzady portów realizuj szereg projektów poprawiajcych dostp do portów od strony morza i ldu. Dobrym przykadem moe by projekt pn. Przebudowa Kanau Portowego w Porcie Gdynia realizowany przez ZMP Gdynia S.A. (tabela 5). Podstawowym celem projektu byo zwikszenie wielkoci dopuszczalnego zanurzenia dla statków oraz poprawa warunków nawigacyjnych w Porcie Gdynia. Wykonano prace czerpalne w Kanale Portowym, pogbiono i zwikszono rednic obrotnic portowych, przebudowano sze nabrzey, pogbiono dno przy nabrzeach do docelowej gbokoci - 13,5 m [17]. Ponadto równie ZMP Gdask S.A. zrealizowa, we wspópracy z Urzdem Morskim w Gdyni, projekt pn. Modernizacja wejcia do Portu Wewntrznego (tabela 5). Celem inwestycji byo uzyskanie moliwoci bezpiecznej obsugi statków o dugoci 250 m, szerokoci do 36 m oraz zanurzeniu 10,6 m. [12]. Ponadto ZMP Gdask S.A. zakoczy równie realizacj projektu pn. Rozbudowa infrastruktury nabrzeowej i drogowej Terminalu Promowego Westerplatte (tabela 5), którego celem byo

10 118 Joanna Kizielewicz stworzenie bazowej infrastruktury portowej do równolegej obsugi trzech statków typu ro-ro, promów i jednostek pasaerskich [7]. Przegld inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach przez zarzdy portów morskich w Polsce wskazuje na to, e wladze portów intensywnie modernizuj i rozbudowuj infrastruktur portow i supraportow, wprawdzie nie s to inwestycje strikte nastawione na popraw warunków do obsugi statków wycieczkowych, niemniej z pewnoci odgrywaja one istotn rol w poprawie bezpieczestwa eglugi dla duych statków wycieczkowych. 4. PODSUMOWANIE Porty morskie, podobnie jak inne podmioty gospodarcze, musz permamentnie dostosowywa si pod wzgldem techniczno-organizacyjnym i ekonomicznym do warunków i wymaga rynku. Szczególnie odnosi si to do tych portów, które funkcjonuj w warunkach konkurencyjnych. Zdecydowana wikszo portów europejskich, w tym take polskich, znajduje si pood siln presj rynku [11]. Wszystkie zarzady morskich portów w Polsce deklaruj wol wspópracy i s otwarte na nowe inwestycje, niemniej rachunek ekonomiczny decyduje o tym, które z nich s realizowane. Dotychczas nie zauwaono, aby porty morskie w Polsce byy szczególnie oblegane przez wycieczkowce, w zwizku z tym wadze portów morskich nie dostrzegaj potrzeby dostosowywania infrastruktury w tym zakresie. Ponadto twierdz, e wybudowanie nowowczesnych terminali pasaerskich nie jest gównym czynnkiem, który decyduje o fakcie, e dana destynacja jest wybierana przez armatorow statków wycieczkowych i nie wpynie to na zwikszenie liczby zawini statków wycieczkowych, gdy przyczyny le gdzie indziej. Problem tkwi, zdaniem zarzdów portów, w kwestii odpowiednio przygotowanej oferty regionu i jej promocji. Destynacje turystyczne, które maj unikatowe walory turystyczne i sprzyjajce warunki klimatyczne s najczciej wpisywane do tras turystycznych rejsów morskich. Ponadto drugim wanym czynnkiem, jaki podkrelaj wadze portów, który decyduje o niewielkiej liczbie statków zawijajcych do polskich portów jest fakt, e s one peryferyjnie zlokalizowane wzgldem gównych turystycznych szlaków eglugowych na Batyku. Rejsy na statkach wycieczkowych zaczynaj si najczeciej w Kopenhadze lub Rostocku i przez Klaiped, Rige, Tallinn, pyn do Sankt Petersburga i Helsinek. Decyzja o zawijaniu do portów poudniego Batyku wie si dla armatorów z podniesieniem kosztów rejsu. Wprawdzie zdaniem zarzdów portów to nie infarstruktura decyduje o tym, e armatorzy uwzgldniaj porty morskie w rozkadach rejsów swoich statków wycieczkowych, a inne czynniki, o których bya mowa wczeniej. Niemniej, fakt, przygotowania w portach odpowiedniego zaplecza dla statków wycieczkowych moe by istotnym czynnikiem, który pozwoli zdoby przewag konkurencyjn nad innymi portami batyckimi. Moe to by czynnik wyróniajcy polskie regiony nadmorskie sporód regionów batyckich, skoro oferta turystyczna w krajach nadbaltyckich jest porównywalna, co do atrakcyjnoci, warto zastanowi si, jak zachci zarzdy morskich portów w Polsce,

11 Zaplecze organizacyjno-techniczne portów morskich w Polsce do obsugi morskich 119 samorzdy terytorialne oraz inwestorów do wspópracy na rzecz modernizacji i rozbudowy infrastruktury dedykowanej obsudze morskich statków wycieczkowych. Bibliografia 1. Atlas Zanurze, Urzd Morski w Gdyni, Gdynia [ ]. 2. Cruise passengers, Coastal region statistics, EUROSTAT [ ]. 3. Dugo nabrzey do eksploatacji w portach morskich, VIII Porty morskie, Transport w dziaalnoci 2011 r., Informacje i opracowania statystyczne, Gówny Urzd Statystyczny, Warszawa s Issues & Facts, CLIA INC., Washington DC, USA [ ]. 5. Galor A., Winicki B, Jówiak Z., Galor W., Aktualizacja Programu Wojewódzkiego pn. Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015, Akademia Morska w Szczecinie, Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin s Honey M., Krantz D.: Global Trends in Coastal Tourism, Center on Ecotourism and Sustainable Development, Stanford University and Washington, DC p. 98. [For:] D. Ward: Berlitz 2006 Complete Guide to Cruising and Cruise Ships, Berlitz Guide, New York p Inwestycje zrealizowane» Projekty w ramach SPO-T, Rozbudowa infrastruktury nabrzeowej i drogowej Terminalu Promowego Westerplatte, ZMP Gdask S.A. [ ]. 8. Larsen B.: Baltic passenger numbers and est. 2013, Market Review 2013, CRUISE BALTIC One Sea Oceans of adventures, Copenhagen oraz ZMP Szczecin i winoujcie, Szczecin P Loper Ch.: Overview of the socioeconomic impacts of cruise tourism, Proceedings of the 14th Biennial Coastal Zone Conference, New Orleans, Louisiana p Maritime ports and passenger statistics, EUROSTAT. atistics. [ ]. 11. Misztal K., Szwankowski S.: Organizacja i eksploatacji portów morskich, zarzdzanie, organizacja, eksploatacja, Wtdawnictwo Uniwersytetu Gdaskiego, Gdask ss Modernizacja wejcia do portu wewntrznego, Urzd Morski w Gdyni, [ ]. 13. Nejder J.: Rozwój polskich portów morskich, Wyd. Uniwersytetu Gdaskiego, Gdask s Nejder J.: Transport midzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa s Polski rynek usug transportowych, Funkcjonowanie przemiany rozwój, red. nauk. D. Ruciska, PWE, Warszawa s Port of Gdask, folder informacyjno-reklamowy, ZMPG, S.A., Gdask s Projekty UE: inwestycje, ZMP Gdynia S.A. [ ]. 18. Western Australia Cruise Shipping Strategic Plan , The Government of Western Australia p Zarzd Morskich Portów Szczecin winoujcie S.A., Szczecin Zarzd Morskiego Portu Gdask, S.A., Gdask Zarzd Morskiego Portu Gdynia, S.A., Gdynia Zestawienie statków turystycznych, które zawiny do portu Gdynia w 2008 roku, ZMP Gdynia, S.A [ ]. ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL FACILITIES OF SEAPORTS IN POLAND TO HANDLE CRUISE SHIPS Summary: In the world, maritime tourism is mainly associated with cruises on cruise ships. The United States of America are the market leader, where the cruise line industry generates more than $40 billion per

12 120 Joanna Kizielewicz year and creates 350,000 jobs. While in the European Union countries, tourists on cruise ships represent only 3% of the total number of passengers carried. In the Baltic Sea region, carriage of passengers on cruise ships take 10,2% share of the EU market. In Poland, it has been registered a noticeable decline in the number of cruise ships calling at polish seaports for several years. The reasons of this phenomenon are i.e.: unfavorable weather climate conditions, a peripheral location of polish seaports in relation to major cruising routes, unsatisfactory cooperation between local and regional authorities, the boards of the seaports and private companies and the lack of the infrastructure of dedicated terminals to handle cruise ships. The purpose of this article is assessment of the state of the port and supra-port infrastructure of the seaports in Poland to handle of cruise ships and also investment objectives planned by the managements of seaports. There have also been showed the results of surveys made in the ports. In addition, the ongoing and planned investments, having an impact on raising of the attractiveness and competitiveness of the seaports in Poland on the cruise ship market of the Baltic Sea, have also been analyzed. Keywords: port infrastructure, cruise

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Seminarium nt. Cruise Industry

Seminarium nt. Cruise Industry Seminarium nt. Cruise Industry MAREK GRZYBOWSKI 23 czerwca 2017 odbyło się seminarium nt. Cruise Industry w Polsce w ramach projektu TENTacle w celu realizacji zadania; Mapa drogowa dla węzła miejskiego

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I DETERMINANTY ROZWOJU PRZEWOZÓW PROMOWYCH W BASENIE MORZA BA TYCKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL DNIENIEM AUTOSTRADY MORSKIEJ WINOUJ CIE YSTAD

ANALIZA I DETERMINANTY ROZWOJU PRZEWOZÓW PROMOWYCH W BASENIE MORZA BA TYCKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL DNIENIEM AUTOSTRADY MORSKIEJ WINOUJ CIE YSTAD PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 82 Transport 2012 Czesawa Christowa Akademia Morska w Szczecinie Wydzia Inynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarzdzania Transportem Zakad Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry

Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry 12.08.2015 Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ Szanowny Panie, czy mozna dosta wizualizacj terminalu

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

MONIKA SZA KOWSKA-STRZELECKA

MONIKA SZA KOWSKA-STRZELECKA MONIKA SZAKOWSKA-STRZELECKA Tematem artykuu jest opis pilotaowego wdroenia metody ewaluacji wartoci publicznej tworzonej dziki systemom IT, wykorzystujcym przetwarzanie w prywatnej chmurze obliczeniowej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZACJA

INWESTYCJE REALIZACJA Nakłady inwestycyjne w 2015 (mln zł) zakupy inwestycyjne 0,36 roboty budowlane i projektowe w zakresie suprastruktury 39,35 roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury RAZEM 144,7 184,41 0

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 2016 Leszek Mindur DROGOWEGO W POLSCE W LATACH 2003 2014 Streszczenie: W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY Gdynia 20.11.2008 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Infrastruktura portowa to znajdujące się w granicach portu lub

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Arkadiusz Zgliński Zarząd Portu Morskiego Elbląg POŁOŻENIE PORTU I KIERUNKI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna rozwoju agroturystyki na Bia orusi Strategic analysis of agro tourism development in Belarus

Analiza strategiczna rozwoju agroturystyki na Bia orusi Strategic analysis of agro tourism development in Belarus Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 prof. zw. dr hab. Ema Halavach Brzeski Pastwowy Uniwersytet Techniczny, Biaoru prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto Styczeń - zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) - m/v Greenland (pierwszy na świecie statek z napędem LNG do przewozu cementu oraz innych ładunków proszkowych). Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TRANSPORTOWY I JEGO UKSZTA TOWANIE W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM POLSKI

SYSTEM TRANSPORTOWY I JEGO UKSZTA TOWANIE W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM POLSKI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 76 Transport 2010 Dariusz Pyza Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu Zakad Logistyki i Systemów Transportowych SYSTEM TRANSPORTOWY I JEGO UKSZTATOWANIE W

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

1 ISL, Shipping Statistics 2001.

1 ISL, Shipping Statistics 2001. 1 UZASADNIENIE Wstp Celem ustawy jest wprowadzenie w Polsce instytucji podatku tonaowego, majc na wzgldzie potrzeb dostosowania warunków działania armatorów krajowych do warunków działania armatorów pastw

Bardziej szczegółowo

PORTY GDA SK I GDYNIA W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM POLSKI

PORTY GDA SK I GDYNIA W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM POLSKI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 76 Transport 2010 Marek Grzybowski Akademia Morska w Gdyni PORTY GDASK I GDYNIA W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM POLSKI Rkopis dostarczono, grudzie 2010 Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

MORSKIE TERMINALE DEDYKOWANE OBSŁUDZE PASAŻERSKICH STATKÓW WYCIECZKOWYCH - PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

MORSKIE TERMINALE DEDYKOWANE OBSŁUDZE PASAŻERSKICH STATKÓW WYCIECZKOWYCH - PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Joanna Kizielewicz 1 MORSKIE TERMINALE DEDYKOWANE OBSŁUDZE PASAŻERSKICH STATKÓW WYCIECZKOWYCH PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Wstęp Od lat toczy się spór pomiędzy władzami portów a otoczeniem o rolę i funkcje,

Bardziej szczegółowo

INVEST IN POMERANIA Kompleksowy system obsługi inwestorów w województwie pomorskim

INVEST IN POMERANIA Kompleksowy system obsługi inwestorów w województwie pomorskim INVEST IN POMERANIA Kompleksowy system obsługi inwestorów w województwie pomorskim Gdańsk, 05.03.2012 The Project has been co- financed by the European Union from the European Regional Development Fund

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Uwarunkowania transportu żeglugi śródlądowej na drogach wodnych w Polsce i poza granicami kraju Problemy polityki transportowej na Odrze

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik

Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich. Mariusz Wójcik Działania FNEZ w 2014 r. w kontekście Planu działania dla morskiej energetyki wiatrowej w regionach nadmorskich Mariusz Wójcik Prezentacja Wybrane dotychczasowe działania FNEZ Program rozwoju morskiej

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE

KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE KIERUNKI ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W EUROPIE Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Dawid Milewski Uniwersytet Szczeciński DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Wprowadzenie Dostępność transportowa regionów jest ważnym czynnikiem rozwoju ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Co z białostockim lotniskiem?

Co z białostockim lotniskiem? 04.09.2016 Co z białostockim lotniskiem? Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ 30 kwietnia 2015 roku obchodzono w Biaymstoku rocznic 70 lat dziaalnoci pasaerskiego

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku us ug logistycznych w Polsce w latach 2008-2011 The development of logistics services in Poland in 2008-2011

Rozwój rynku us ug logistycznych w Polsce w latach 2008-2011 The development of logistics services in Poland in 2008-2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion dr in. Adam Marcysiak Uniwersytet Przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z dzia!alno"ci Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny z dzia!alnoci Mo-BRUK S.A. Raport kwartalny z dziaalno"ci Mo-BRUK S.A. III kwarta 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Owiadczenie Zarz"du Mo-BRUK S.A. Spóka sporz"dza sprawozdanie zgodnie z przyj#tymi zasadami (polityk") rachunkowo$ci,

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU 1 IOURI SEMENOV ZARZDZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU 1. Wstp W ostatnim wierwieczu w Europie notowano cigy wzrost wydajnoci transportowej, której ilociow ocen przedstawiono w tabeli

Bardziej szczegółowo

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A):

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A): Załącznik do Uchwały nr 25/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Warszawa, 4 listopada 2009 r.

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Warszawa, 4 listopada 2009 r. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2009 Warszawa, 4 listopada 2009 r. Podstawowe informacje o badaniu Cel badania Celem badania by!o stworzenie profilu inwestorów indywidualnych w Polsce, poznania ich potrzeb,

Bardziej szczegółowo

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ MAREK GRZYBOWSKI BALTIC SEA REGION OBSERVATORY Akademia Morska w Gdyni m.grzybowski@wpit.am.gdynia.pl Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

ROLNICZYCH I ICH WP YW NA KOSZTY

ROLNICZYCH I ICH WP YW NA KOSZTY Wspópraca sfery nauki i instytucji rynkowych w za wiejskich oraz lokalnego przemysu sta ROLNICZYCH I ICH WPYW NA KOSZTY Stanisaw Zaj Zakad Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich sza Szkoa Zawodowa w Kro

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia IZ RPO WZ we współpracy z organizacjami rowerowymi w perspektywie 2007-13 i w programowaniu nowej perspektywy

Doświadczenia IZ RPO WZ we współpracy z organizacjami rowerowymi w perspektywie 2007-13 i w programowaniu nowej perspektywy Doświadczenia IZ RPO WZ we współpracy z organizacjami rowerowymi w perspektywie 2007-13 i w programowaniu nowej perspektywy Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego współfinansowany przez Szwajcarięw ramach szwajcarskiego

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Bia ostockiej

Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Bia ostockiej Prof. dr hab. in. Lech Dzienis Rektor Politechniki Biaostockiej Politechnika Biaostocka w latach 2013-2015 zamierza zrealizowa 3 due projekty ukierunkowane na edukacj, dydaktyk, realizacj bada oraz promowanie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. Informacja prasowa KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. WYDARZENIA 2015 Marzec 2015 Marzec 2015 Maj 2015 podpisanie umowy o dofinansowanie w wys. ok. 39 mln zł w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r.

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Cel główny projektu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

System Galileo. Moliwoci i zagroenia dla Polski. Włodzimierz Lewandowski Midzynarodowe Biuro Miar Sèvres. Warsztaty Galileo, 19 stycznia 2007 r

System Galileo. Moliwoci i zagroenia dla Polski. Włodzimierz Lewandowski Midzynarodowe Biuro Miar Sèvres. Warsztaty Galileo, 19 stycznia 2007 r System Galileo Moliwoci i zagroenia dla Polski Włodzimierz Lewandowski Midzynarodowe Biuro Miar Sèvres Warsztaty Galileo, 19 stycznia 2007 r Konwencja Metryczna 1875 r. Układ Dyplomatyczny Generalna Konferencja

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Turystyka morska w rejonie Trójmiasta jako czynnik rozwoju regionalnego wybrane zagadnienia

Logistyka - nauka. Turystyka morska w rejonie Trójmiasta jako czynnik rozwoju regionalnego wybrane zagadnienia dr Ilona Urbanyi-Popiołek Akademia Morska w Gdyni Turystyka morska w rejonie Trójmiasta jako czynnik rozwoju regionalnego wybrane zagadnienia Wstęp Turystyka morska jest związana z podejmowaniem podróży

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce dr Jędrzej Gadziński mgr Janusz Górny Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r.

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r. Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Szczecin, 23 lipca 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 1 Projekt USTAWA z dnia... o podatku tonaowym Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie, niektórych przychodów osiganych przez armatorów eksploatujcych morskie

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Dane w ramkach wpisane

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Ogólnopolskie Badanie Assistance Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Agenda Informacje o badaniu Wyniki szczegóowe Posiadanie ubezpiecze assistance Korzystanie z usug assistance Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r.

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r. Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 Warszawa, 4 marca 2005 r. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006: - Cel g ówny: rozwijanie konkurencyjnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W O AWIE

STAROSTWO POWIATOWE W O AWIE STAROSTWO POWIATOWE W OAWIE 55 200 Oawa Nr postpowania: IZP.272.23.2014 awa, 10.11.2014 r. Zapytanie ofertowe Nazwa zadania: Realizacja i wspieranie zrównowaonej turystyki na terenach przyrodniczo cennych

Bardziej szczegółowo

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) LP PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ FRAGMENT DOKUMENTU (SEKCJA, STRONA, AKAPIT) TREŚĆ UWAGI ORAZ PROPOZYCJA ZMIANY 1 RIP Gdynia 2.1.1. str.11. Dodać do gospodarki gruntami: ograniczenie możliwości pomijania prawa

Bardziej szczegółowo

Options and Needs for Extending the Baltic Adriatic Corridor

Options and Needs for Extending the Baltic Adriatic Corridor Konferencja Nowa Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN( TEN-T) ) dla gospodarki i społecze eczeństwa Options and Needs for Extending the Baltic Adriatic Corridor Możliwości i Potrzeby Rozszerzenia Korytarza

Bardziej szczegółowo

Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Szczecin Waterside Tourism Development Programme

Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Szczecin Waterside Tourism Development Programme Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina Szczecin Waterside Tourism Development Programme Gmina Miasto Szczecin przystąpiła do opracowania Programu turystycznego rozwoju akwenów

Bardziej szczegółowo

Biuro Informacyjne w Polsce

Biuro Informacyjne w Polsce 17-01- 2014 Jak Parlament Europejski uatwia ycie konsumentów? Debata Przychodzi Polak do... czyli jak nie kupi kota w worku" Dziki regulacjom przyjtym przez Parlament Europejski mieszkacy Unii maj wikszy

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI

STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI Warszawa, wrzesie 2004 SPIS TRECI 1. NAJWANIEJSZE WNIOSKI Z BADANIA...3 2. OGÓLNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Usługi na rzecz pasażerów a funkcje turystyczne żeglugi promowej na Morzu Bałtyckim wybrane zagadnienia

Usługi na rzecz pasażerów a funkcje turystyczne żeglugi promowej na Morzu Bałtyckim wybrane zagadnienia URBANYI-POPIOŁEK Ilona 1 Usługi na rzecz pasażerów a funkcje turystyczne żeglugi promowej na Morzu Bałtyckim wybrane zagadnienia WSTĘP Żegluga promowa jest jedną z form żeglugi morskiej, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do umowy

załącznik nr 3 do umowy Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego na temat:

Bardziej szczegółowo

Prezentuje: Barbara Bradke-Sobieniak, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Prezentuje: Barbara Bradke-Sobieniak, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Prezentuje: Barbara Bradke-Sobieniak, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. PARAMETRY PORTU Powierzchnia całkowita 650 ha Długość nabrzeŝy eksploatacyjnych 11 km Powierzchnia magazynowa 106 300 m 2 Place

Bardziej szczegółowo

50 INWESTORÓW NIE MOŻE SIĘ MYLIĆ.

50 INWESTORÓW NIE MOŻE SIĘ MYLIĆ. 50 INWESTORÓW NIE MOŻE SIĘ MYLIĆ Ogólne informacje o gminie Ogólne informacje o gminie 34,4 tys. mieszkańców 4,4 tys. przedsiębiorców 35 km od Szczecina 185 km od Berlina 443 km 2 powierzchni 50% powierzchni

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. Stypendium Erasmus przyznawane jest w oparciu o umowy bilateralne podpisane

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo