Rozwój rynku us ug logistycznych w Polsce w latach The development of logistics services in Poland in

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój rynku us ug logistycznych w Polsce w latach 2008-2011 The development of logistics services in Poland in 2008-2011"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion dr in. Adam Marcysiak Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach Wydzia Nauk Ekonomicznych i Prawnych mgr Magorzata Lendzion Rozwój rynku usug logistycznych w Polsce w latach The development of logistics services in Poland in Streszczenie: Obecnie w Polsce obserwuje si stay wzrost poday usug logistycznych. W sektorze tym istnieje wiele przedsibiorstw, które róni si wielkoci, struktur organizacji, form wasnoci, jak równie zrónicowanych pod wzgldem oferowanych usug. Wystpuj firmy oferujce podstawowe usugi z zakresu magazynowania, transportu lub spedycji, jak te takie, które oferuj rozwizania kompleksowe. Brana usug logistycznych charakteryzuje si cig dynamik zmian w usugach, jakie operatorzy wiadcz swoim klientów. W Polsce mona zaobserwowa zmiany w brany TSL (transport spedycja logistyka). Widocznym efektem zmian jest konsolidacja mniejszych przedsibiorstw, w celu zwikszenia potencjau lub wchonicie wielu mniejszych przez wikszych operatorów logistycznych. Obecnie mona zaobserwowa zainteresowanie bardziej rozbudowan gam usug logistycznych, rozwizujcych problemy w sposób kompleksowy i bardziej sprawny. Rosncej popularnoci tego nowego zjawiska sprzyja znaczny przyrost powierzchni magazynowej przeznaczonej pod wynajem, a take rosnce przekonanie firm o korzyciach, które pyn z zaangaowania dostawcy zewntrznego. Sowa kluczowe: klasyfikacja podmiotów, zmiany strukturalne, brana TSL Abstract:Currently in Poland, a supply of logistics services has been increased. There is a wide diversity of services, which are offered by companies operating in the TSL sector. The companies are different in size, structure of the organization and type of ownership. There are many companies which provide only one type of logistics services e.g. storage, transport and shipping. In the TSL there are also companies offering a wide variety of logistics services. In Poland the TSL sector is still changing. Small companies are merged into one big company in order to increase their potential and gain a competitive advantage. It is noticed that clients of TLS sector more and more often choose companies which offer a wide variety of logistics services. This companies help to solve problems of their clients in more comprehensive and efficient way. The grow of storage space for rent is the result of the growing popularity of comprehensive services. Clients of the TLS sector also indentify a lot of benefits in connection with involvement of an external supplier. Key words: classification of entities, structural changes, TSL sector

2 52 K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, M. Lendzion Wstp Rynek usug logistycznych w Polsce w obecnych uwarunkowaniach rozwija si bardzo dynamicznie. Wie si to z faktem, i Polska posiada duy potencja gospodarczy, a polskie firmy transportowe odgrywaj znaczc rol na arenie midzynarodowej. Rynek usug logistycznych zwany bran TSL to obok transportu i logistyki take spedycja. Jest to bardzo spójna brana. Czsto przedsibiorstwa wiadcz cay pakiet usug, co pozwala im na zaspokojenie wymaga klienta i oferowanie kompleksowych usug o wysokiej jakoci. Obecnie obserwuje si stay wzrost poday usug logistycznych. Jest to spowodowane gównie zwikszeniem si popytu na usugi transportowe o coraz wikszym zakresie, cznie z magazynowaniem towarów, jak równie zespoem czynnoci formalnoprawnych 1. Warunkiem koniecznym do wyodrbnienia specyficznych cech usug logistycznych jest okrelenie przedmiotów dziaalnoci usugowej 2. Gwatowny rozwój usug w XXI wieku mona opisa, uwzgldniajc co najmniej trzy czynniki. Po pierwsze, zwikszanie si systematycznie czasu wolnego w wyniku automatyzacji procesów produkcyjnych na wiecie. Drugi czynnik to wszechogarniajca rewolucja informatyczna, dziki której w szybki sposób mona komunikowa si z kontrahentami innych krajów. Trzecim czynnikiem, indukowanym przez drugi, czyli przez wykorzystanie technologii informatycznych jest znaczca dywersyfikacja form wiadczenia usug, wzrostu ich jakoci, powodowana szybkim rozpoznaniem wielkoci i struktury popytu na caym naszym globie 3. W szerokim ujciu, usuga logistyczna obok czynnoci transportowo- -spedycyjnych obejmuje równie usugi terminalowe, poczwszy od crossdockingu, przez magazynowanie, po kompletacj (w tym pobieranie i pakowanie) oraz czynnoci uszlachetniajce, takie jak: metkowanie, polonizacj, re-packing, foliowanie, drobne naprawy, tworzenie zestawów promocyjnych zwanych czasami co-packingiem i inne). Co wicej, firmy logistyczne czsto zarzdzaj stanem zapasów swoich klientów, podejmuj si kompleksowej obsugi dystrybucji, a take doradztwa logistycznego, które siga dalej ni tylko do wyboru trasy przewozu lub bazy dostawy 4. Klasyfikacja podmiotów dziaajcych na rynku usug logistycznych Kondycja polskiego sektora usug logistycznych w 2011 roku poprawi- a si w stosunku do roku poprzedniego. Firmy nie poprzestaj na prowadzeniu jednego rodzaju biznesu, wiadczc tzw. usugi kompleksowe. Ich 1 E. Goembska (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010, s W. Rydzkowski (red.), Usugi logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna 2011, s E. Goembska, K. Tyc-Szmil, J. Brauer, Logistyka w usugach, PWN Warszawa 2008, s W. Rydzkowski (red.), Usugi, op. cit., s. 12, 13. Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013 ZN nr 99

3 Rozwój rynku usug logistycznych w Polsce w latach przychody s liczone w milionach zotych 5. Tabela 1 przedstawia zestawienie 10 firm o najwikszych przychodach osiganych ze sprzeday podstawowej na polskim rynku usug logistycznych w 2011 roku. Tabela 1. Ranking firm TSL wedug wielkoci przychodów w 2011 roku (w tys. z) oraz wielko zatrudnienia Nazwa firmy Company name Pozycja w ranking Position in the ranking Przychody ze sprzeday podstawowej TSL (w tys. z) Sales revenues of TSL sector (thousand zl) Wielko zatrudnienia Number of employees Grupa RABEN SCHENKER sp. z o.o LOTOS KOLEJ sp. z o.o. ROHLING SUUS LOGISTICS SA Grupa DSV PEKAS S.A GEFCO Polska sp. z o.o. FM Logistics JAS FBG SA NO Polska sp. z o.o Razem ródo: obliczenia wasne na podstawie: H. Brdulak: Ranking firm transportowo-spedycyjno- -logistycznych (TSL) w Polsce, Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 mona stwierdzi, e a dziewi firm z brany TSL uzyskao w 2011 roku dochody powyej 400 mln z, czna warto przychodów dziesiciu najlepszych firm w rankingu w 2011 roku wyniosa okoo 6,6 mld zotych. Najwiksze przychody wygenerowaa Grupa RABEN i Schenker (prawie 1,6 i 1,3 mln z). W pierwszej dziesitce znalazy si take nastpujce firmy: LOTOS KOLEJ, ROHLING SUUS, LOGISTICS S.A., Grupa DSV, PEKAS S.A., GEFCO Polska sp. z o.o., FM Logistics, JAS FBG S.A., Przychody tych firm wyniosy od 403 do 563 mln zotych. W tabeli 1 zostaa take ukazana wielko zatrudnienia w poszczególnych firmach. Analiza danych wskazuje na due zrónicowanie w liczbie pracowników. Firma GEFCO zatrudniaa okoo 332 osoby, podczas gdy Grupa RABEN 4700 osób. cznie dziesi pierwszych firm rankingu zatrudniao ponad 14 tys. pracowników. 5 A.M. Jaszka: Sektor usug logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009, s ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013

4 54 K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, M. Lendzion Tabela 2. Zmiany pozycji w rankingu wród firm wiadczcych usugi TSL w latach Pozycja w rankingu Nazwa firmy Company name Position in the ranking Grupa RABEN SCHENKER sp. z o.o LOTOS KOLEJ sp. z o.o ROHLING SUUS LOGISTICS S.A Grupa DSV PEKAS S.A GEFCO Polska sp. z o.o FM Logistics JAS FBG S.A NO Polska sp. z o.o ródo: obliczenia wasne na podstawie: H. Brdulak: Ranking firm transportowo-spedycyjno- -logistycznych (TSL) w Polsce, Analiza danych zawartych w tabeli 2 pozwala stwierdzi, e Grupa RABEN oraz Schenker znajdoway si na przestrzeni lat na czo- owych miejscach w rankingach. Firmy te generuj równie najwiksze przychody. Od 2008 roku poprawiay si take pozycje firm: ROHLING SUUS LOGISTICS SA, Grupy DSV, PEKAS S.A. Naley doda, e nie wszystkie firmy w poszczególnych latach byy ujmowane w rankingu. Moe to wynika z faktu, e udzia w badaniu jest dobrowolny. Tabela 3. Podzia przedsibiorstw w brany TSL na bazie wyodrbnienia grup przychodowych i pochodzenia kapitau w 2011 roku Grupy firm o przychodach Revenue of company Liczba firm Number of companies redni przychód z dziaalnoci TSL (mln z) Average income (million zl) rednie zatrudnienie (osoby) Average number of employees Pochodzenie kapitau (ilo firm) The origin of capital (number of firms) 300 mln - 1 mld z zagraniczny - foreign 7 mieszany - mixed 3 polski - polish mln z zagraniczny - foreign 6 mieszany - mixed 3 polski - polish mln z zagraniczny - foreign 4 polski - polish mln z mieszany - mixed 11 polski - polish 3 do 10 mln z 3 4,9 72 mieszany - mixed 2 polski - polish 1 ródo: obliczenia wasne na podstawie: H. Brdulak: Ranking firm transportowo-spedycyjno- -logistycznych (TSL) w Polsce, 2011 Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013 ZN nr 99

5 Rozwój rynku usug logistycznych w Polsce w latach Analizujc dane zawarte w tabeli 3 mona stwierdzi, e w 2011 roku najsilniejsz grup stanowiy firmy o przychodach mln zotych. W tej grupie byo 18 firm. redni przychód na jedn firm wynosi 181 mln zotych. W grupie tej byo dziewi firm z kapitaem polskim, sze z kapitaem zagranicznym. W grupie firm o przychodach od 300 mln do 1 mld z znalazo si 14 firm, w których redni przychód z dziaalnoci TSL wyniós 592 mln zotych, Wród tych firm siedem dysponowao kapitaem zagranicznym, mieszanym trzy firmy i cztery kapitaem polskim. Równie 14 firm znalazo si w grupie o przychodach mln zotych. redni dochód z dziaalnoci TSL wyniós 29 mln zotych. W tej grupie firm dominowa kapita mieszany (78,5%). W grupie firm o przychodach do 10 mln zotych zanotowano 3 firmy o rednich dochodach 4,9 mln zotych. Naley zwróci uwag, e rednio firma z tej grupy zatrudnia wicej osób (72 osoby) ni firma z grupy wyszej (52 osoby). Zmiany strukturalne na rynku usug logistycznych W Polsce dziaaj firmy posiadajce kapita polski, zagraniczny, a tak- e mieszany. Rysunek 1 przedstawia procentowy udzia pochodzenia kapita- u w przedsibiorstwach dziaajcych na rynku TSL. Rysunek 1. Struktura kapitaowa firm dziaajcych na rynku TSL w latach ródo: obliczenia wasne na podstawie: H. Brdulak: Ranking firm transportowo-spedycyjno- -logistycznych (TSL) w Polsce, Analiza danych zawartych na rysunku 1 pozwala stwierdzi, e firmy z brany TSLw zdecydowanej wikszoci s finansowane z kapitau krajowego. Takie firmy w 2008 roku stanowiy ponad 50%. Udzia firm o kapitale zagranicznym mieci si w analizowanym okresie w przedziale 28,8-32.2%. Na przestrzeni lat wzrasta liczba firm o kapitale mieszanym (z 16,1% do 32,2%). wiadczy to o otwieraniu si polskich firm na wspópra- ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013

6 56 K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, M. Lendzion c z przedsibiorstwami zagranicznymi, a take o wikszej chci do lokowania kapitau w Polsce przez przedsibiorców zagranicznych 6. Na rynek usug logistycznych skadaj si przedsibiorstwa wiadczce usugi transportowe, spedycyjne, logistyczne, usugi celne, magazynowania, a take kurierskie. Firmy dziaajce na rynku TSL czsto wiadcz kilka rodzajów usug, np: firma transportowa wiadczy równie usug magazynowania lub firma spedycyjna poszerza swoj ofert o usugi celne 7. Rysunek 2 przedstawia zakres usug oferowanych przez firmy dziaajce w bran- y TSL w 2011 roku. Rysunek 2. Zakres usug oferowanych przez przedsibiorstwa dziaajce w brany TSL w roku 2011 ródo: Obliczenia wasne na podstawie: H. Brdulak: Ranking firm transportowo-spedycyjno- -logistycznych (TSL) w Polsce, 2011 Po analizie danych zawartych na rysunku 2 mona stwierdzi, e najwicej firm, dziaajcych na rynku usug logistycznych wiadczyo usugi spedycyjne (98,4%) oraz transportowe (88,1%). Firmy zajmujce si magazynowaniem towarów stanowiy 72,9%, natomiast firmy wiadczce usugi logistyczne 67,8%%. Przedsibiorstw prowadzcych obsug celn byo 59%. Najmniej firm, sporód zawartych w raporcie, wiadczy usugi kurierskie. Ich udzia wynosi 10,2%. Firmy staraj si wiadczy kompleksowe usugi, dlatego nie zamykaj si w prowadzeniu tylko jednego rodzaju dziaalnoci. Ta tendencja trwa ju od kilkunastu lat. Rysunek 3 ukazuje zmiany zakresu usug oferowanych przez firmy brany TSL w ukadzie czasowym. 6 Logistyka w Polsce. Raport ILiM Biblioteka Logistyka, Pozna 2012, s M. Ciesielski (red.), Rynek usug logistycznych, Difin, Warszawa s Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013 ZN nr 99

7 Rozwój rynku usug logistycznych w Polsce w latach Rysunek 3. Zmiany zakresu usug oferowanych przez firmy brany TSL w latach ródo: obliczenia wasne na podstawie: H. Brdulak: Ranking firm transportowo-spedycyjno- -logistycznych (TSL) w Polsce, 2011 Na podstawie danych zawartych na rysunku 3 mona stwierdzi, e na polskim rynku usug logistycznych zaszy niewielkie zmiany jeeli chodzi o usugi wiadczone przez przedsibiorstwa. Zarówno w 2008 jak i w 2011 roku najliczniejsz grup stanowiy usugi transportowe i spedycyjne. Ich udzia na przestrzeni analizowanych lat zawsze wynosi powyej 88%. Wród firm, które wziy udzia w badaniu nastpi nieznaczny spadek wiadczenia usug logistycznych z 79,1% w 2008 roku do 68% w 2011 roku, a take usug celnych z 62.1% w 2008 roku do 69% w 2011 roku. Bran, która wykazywaa dynamiczny rozwój bya brana kurierska. Podsumowanie W Polsce mona obecnie zaobserwowa zmiany w brany TSL (transport spedycja logistyka). Widocznym efektem zmian jest konsolidacja mniejszych przedsibiorstw, w celu zwikszenia potencjau lub wchonicia wielu mniejszych przez wikszych operatorów logistycznych. Polski rynek usug logistycznych zacz si rozwija w latach 90. Jego rozwój determinowany by z jednej strony rosncym popytem, z drugiej za wejciem na rynek europejskich operatorów logistycznych, przenoszcych do Polski standardy obowizujce na rozwinitych rynkach. Udzia sektora w gospodarce cay czas wzrasta. Ostatnie lata na polskim rynku usug logistycznych to okres znaczcych zmian strukturalnych i jakociowych. Firmy transportowe, spedycyjne, kurierskie i logistyczne stale rozszerzaj zakres ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013

8 58 K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, M. Lendzion usug, by móc oferowa klientom kompleksow obsug, zaspokajajc wszystkie ich potrzeby. Brana firm logistycznych wiadczcych caociow obsug logistyczn dla zewntrznych partnerów jest bran rozwojow. Dowodem na to s wyniki uzyskiwane przez firmy. Kierunkiem ewolucji dla tej brany bdzie jeszcze wiksze zacienienie wspópracy z kontrahentami przede wszystkim poprzez integracj swoich systemów informatycznych oraz przejmowanie w coraz wikszym stopniu czynnoci charakterystycznych dla ostatniej fazy produkcji. Wzrost zoonoci systemów logistycznych, który wci postpuje zmusza przedsibiorstwa do zlecania obsugi logistycznej wyspecjalizowanym firmom logistycznym sektora TSL. Jeszcze do niedawno, by przesa towar do klienta, wystarczao porednictwo firm transportowych lub spedycyjnych. Obecnie mona zaobserwowa zainteresowanie bardziej rozbudowan gam usug logistycznych, rozwizujcych problemy w sposób kompleksowy i bardziej sprawny. Rosncej popularnoci tego nowego zjawiska sprzyja znaczny przyrost powierzchni magazynowej przeznaczonej pod wynajem, a take rosnce przekonanie firm o korzyciach, które pyn z zaangaowania dostawcy zewntrznego. Bibliografia Brdulak H., Ranking firm transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce, Rzeczpospolita 2012, dodatek LTS nr 2. Ciesielski M. (red.), Rynek usug logistycznych, Difin, Warszawa Goembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa Goembska E., Tyc-Szmil K., Brauer J., Logistyka w usugach, PWN Warszawa Jaszka A.M., Sektor usug logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa Logistyka w Polsce. Raport 2011, ILiM Biblioteka Logistyka, Pozna Rydzkowski W. (red.), Usugi logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013 ZN nr 99

Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY

Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY W 22 roku po raz pity zrealizowalimy program Przedsibiorstwo Fair Play. Przez te minione lata, w trakcie realizacji kolejnych

Bardziej szczegółowo

Oferta przedsiębiorstw TSL a ich pozycja rynkowa (w warunkach wzrostu i kryzysu gospodarczego)

Oferta przedsiębiorstw TSL a ich pozycja rynkowa (w warunkach wzrostu i kryzysu gospodarczego) ZAGOśDśON Beata 1 Oferta przedsiębiorstw TSL a ich pozycja rynkowa (w warunkach wzrostu i kryzysu gospodarczego) rynek transportowo-spedycyjno-logistyczny (TSL), oferta przędsiebiorstw TSL, konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

230 Bogdan Klepacki, STOWARZYSZENIE Karolina Nieróbca EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

230 Bogdan Klepacki, STOWARZYSZENIE Karolina Nieróbca EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 230 Bogdan Klepacki, STOWARZYSZENIE Karolina Nieróbca EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 Bogdan Klepacki, Karolina Nieróbca Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW LOGISTYCZNYCH

STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW LOGISTYCZNYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2015 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 82 Nr kol. 1940 Zdzisław JEDYNAK Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania zjedynak@prz.edu.pl STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.

STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz w dniu 30 maja 2012 r. STATUT SPÓ!KI AKCYJNEJ BLUMERANG INVESTORS SPÓ!KA AKCYJNA W POZNANIU (tekst jednolity przyj!ty przez Rad! Nadzorcz" w dniu 30 maja 2012 r.) 1 1. Za!o"ycielami niniejszej spó!ki, zwanej dalej: "Spó!k#",

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GOSPODAROWANIA I UDZIAŁ RÓNEGO RODZAJU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEWOZACH A ROCZNE KOSZTY TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH

WARUNKI GOSPODAROWANIA I UDZIAŁ RÓNEGO RODZAJU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEWOZACH A ROCZNE KOSZTY TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH Acta Sci. Pol., Technica Agraria 5(2) 2006, 23-30 WARUNKI GOSPODAROWANIA I UDZIAŁ RÓNEGO RODZAJU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEWOZACH A ROCZNE KOSZTY TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH Stanisław Kokoszka,

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w Polsce analiza, perspektywy rozwoju

Rynek usług logistycznych w Polsce analiza, perspektywy rozwoju Andrzej Wojciechowski 1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rynek usług logistycznych w Polsce analiza, perspektywy rozwoju Wprowadzenie W Polsce sektor usług logistycznych jest stosunkowo

Bardziej szczegółowo

W ostatnim dziesicioleciu XX wieku mia miejsce nienotowany wczeniej wzrost obrotów w handlu wiatowym. Kadego dnia towary o wartoci kilkunastu

W ostatnim dziesicioleciu XX wieku mia miejsce nienotowany wczeniej wzrost obrotów w handlu wiatowym. Kadego dnia towary o wartoci kilkunastu RAPORT Z BADA DOTYCZCYCH POTENCJAU EKSPORTOWEGO PRZEDSIBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Przeprowadzenie bada& marketingowych uzyska0o wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami *

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * S. Tkaczyk, M. Roszak Zakład Zarzdzania

Bardziej szczegółowo

Get Instant Access to ebook Na Zawsze Ona PDF at Our Huge Library NA ZAWSZE ONA PDF. ==> Download: NA ZAWSZE ONA PDF

Get Instant Access to ebook Na Zawsze Ona PDF at Our Huge Library NA ZAWSZE ONA PDF. ==> Download: NA ZAWSZE ONA PDF NA ZAWSZE ONA PDF ==> Download: NA ZAWSZE ONA PDF NA ZAWSZE ONA PDF - Are you searching for Na Zawsze Ona Books? Now, you will be happy that at this time Na Zawsze Ona PDF is available at our online library.

Bardziej szczegółowo

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ Spedimex Sp.z o.o. Rok za o enia: 1993r. Otwarcie pierwszego Terminalu Tekstylnego: 1999r. Otwarcie drugiego Terminalu Tekstynego: 2005r.

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE REGIONALNYPROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 PROJEKT. Wersja 2.2

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE REGIONALNYPROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 PROJEKT. Wersja 2.2 POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE REGIONALNYPROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 PROJEKT Wersja 2.2 URZD MARSZAKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WARSZAWA, LIPIEC 2007 Spis treci WSTP... 4

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 dr Adam Marcysiak prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE 1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE Marek Matejun Funkcjonowanie sektora MP w warunkach integracji europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

O firmie. O DB Schenker Logistics

O firmie. O DB Schenker Logistics O firmie Wchodzimy w skład międzynarodowej grupy DB Schenker, która jest częścią koncernu Deutsche Bahn AG. Grupa DB Schenker jest wiodącym dostawcą zintegrowanych usług logistycznych na świecie z roczną

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Kapita owy S.A. jako instrument in ynierii finansowej. Co to jest Krajowy Fundusz Kapita owy?

Krajowy Fundusz Kapita owy S.A. jako instrument in ynierii finansowej. Co to jest Krajowy Fundusz Kapita owy? VENTURE CAPITAL Krajowy Fundusz Kapitaowy S.A. jako instrument inynierii finansowej Pawe Jaroszek/ Iwona Barszcz Warszawa, 28 wrzenia 2009 Co to jest Krajowy Fundusz Kapitaowy? KFK funkcjonuje w formie

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM W 2008 ROKU

ANALIZA I OCENA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM W 2008 ROKU WOJEWÓDZTWO WITOKRZYSKIE URZD PRACY Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach ANALIZA I OCENA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WITOKRZYSKIM W 2008 ROKU Kielce, maj 2009 WOJEWÓDZKI URZD PRACY W KIELCACH ul.

Bardziej szczegółowo

Miejsce i rola sektora us ug w rozwoju gospodarczym Polski w latach 1995 2004

Miejsce i rola sektora us ug w rozwoju gospodarczym Polski w latach 1995 2004 Jan Hybel Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Miejsce i rola sektora us ug w rozwoju gospodarczym Polski w latach 1995 2004 Wprowadzenie W rozwoju gospodarczym krajów uwidaczniaj si tendencje

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

Rynek us ug TSL w Polsce - Analiza i perspektywy wzrostu 1 (cz. 1)

Rynek us ug TSL w Polsce - Analiza i perspektywy wzrostu 1 (cz. 1) Halina Brdulak Szko a G ówna Handlowa w Warszawie Koncepcje i strategie logistyczne Rynek us ug TSL w Polsce - Analiza i perspektywy wzrostu 1 (cz. 1) Rynek TSL analiza strony poda owej W 2002 r. nastàpi

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych rodowisko studenckie stanowi specyficzn grup młodych konsumentów, którzy s otwarci na nowe dowiadczenia. Ci młodzi

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Rzetelno!% i wiarygodno!% skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej grupy kapita"owej

Rzetelno!% i wiarygodno!% skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej grupy kapitaowej MBA 3/2010 Artykuy 65 Master of Business Administration 3/2010 (104): s. 65 72, ISSN 1231-0328, Copyright by Akademia Leona Komi"skiego Rzetelno% i wiarygodno% skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie funduszy porcze kredytowych w Polsce.

Raport o stanie funduszy porcze kredytowych w Polsce. K Raport o stanie funduszy porcze kredytowych w olsce. tan na dzie: 30.06.2006 r. Krajowe towarzyszenie unduszy orczeniowych www.ksfp.org.pl Biuro Zarz&du c/o: olicy & Action Group Uniconsult p. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku 42 NR 6-2006 Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku Mieczys³aw Kowerski 1, Andrzej Salej 2, Beata Æwierz 2 1. Metodologia badania Celem badania jest

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dziaalnoci Grupy Kapitaowej FOTA za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej FOTA S.A. z siedzib w Gdyni

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE GRUP KAPITA OWYCH POLSKIEGO SEKTORA ENERGETYCZNEGO

CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE GRUP KAPITA OWYCH POLSKIEGO SEKTORA ENERGETYCZNEGO Olimpia Grabiec Wysza Szkoa Humanitas w Sosnowcu CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE GRUP KAPITAOWYCH POLSKIEGO SEKTORA ENERGETYCZNEGO CHARACTERISTICS AND PERFORMANCE OF EQUITY GROUPS POLISH ENERGY SECTOR

Bardziej szczegółowo

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 37, t. 2 Ewa Rauba Politechnika Biaostocka OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA PACI

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów Spo!eczna Wy"sza Szko!a Przedsi#biorczo$ci i Zarz%dzania kierunek: Zarz%dzanie Podstawy marketingu Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów 2 Pozycjonowanie i ró%nicowanie

Bardziej szczegółowo

Historia wdro!e" produktów BMC w PGNiG SA

Historia wdro!e produktów BMC w PGNiG SA Historia wdro!e" produktów BMC w PGNiG SA Pawe! Nowak Warszawa Forum BMC 2010 Podstawowa dzia#alno$% firmy PGNiG S.A. jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. Dzia!alno"# podstawowa spó!ki obejmuje poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz.

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 14.12.2005 r. Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 2 3.2. Implementacja w Excelu (VBA for

Bardziej szczegółowo

ROLNICZYCH I ICH WP YW NA KOSZTY

ROLNICZYCH I ICH WP YW NA KOSZTY Wspópraca sfery nauki i instytucji rynkowych w za wiejskich oraz lokalnego przemysu sta ROLNICZYCH I ICH WPYW NA KOSZTY Stanisaw Zaj Zakad Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich sza Szkoa Zawodowa w Kro

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku Wyniki finansowe za III kwartał roku 10 listopada Kim jesteśmy? PEKAES TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE Profesjonalizm Efektywność Klient Ambicja Elastyczność Sukces Świadczymy

Bardziej szczegółowo

Miejsce i znaczenie małych i duych przedsibiorstw na rynku

Miejsce i znaczenie małych i duych przedsibiorstw na rynku Grzegorz Gołbiowski Miejsce i znaczenie małych i duych przedsibiorstw na rynku Wprowadzenie Istniej dwie teorie dotyczce działania małych i rednich przedsibiorstw (MSP) na rynku w obliczu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian na rynku powierzchni magazynowych w Polsce The range of changes in the warehouse market in Poland

Zakres zmian na rynku powierzchni magazynowych w Polsce The range of changes in the warehouse market in Poland Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 102 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 dr Agata Marcysiak dr Adam Marcysiak prof. nzw. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

$ % !""# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568

$ % !# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568 !"!#! !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568 $%!& Najwiksza polska firma doradcza, której konsultanci ju od 15 lat zdobywaj dowiadczenie i wiadcz usługi Unikalne łczenie doradztwa z rozwizaniami

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z dzia!alno"ci Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny z dzia!alnoci Mo-BRUK S.A. Raport kwartalny z dziaalno"ci Mo-BRUK S.A. III kwarta 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Owiadczenie Zarz"du Mo-BRUK S.A. Spóka sporz"dza sprawozdanie zgodnie z przyj#tymi zasadami (polityk") rachunkowo$ci,

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zad u ania si gmin Chosen issues of run up the debt in communes

Wybrane aspekty zad u ania si gmin Chosen issues of run up the debt in communes Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2010 mgr Monika Wakua Akademia Podlaska w Siedlcach Wybrane aspekty zaduania si gmin Chosen issues of run up the

Bardziej szczegółowo

Liczby rzeczywiste poziom Arkusz podstawowy

Liczby rzeczywiste poziom Arkusz podstawowy Liczby rzeczywiste poziom Arkusz podstawowy I Egzamin maturalny z matematyki 7 Zadanie 6. (6 Zadanie. (6 Źródło: CKE 5 (PP), zad. 6. Dane s zbiory liczb rzeczywistych: A : B : 8 6 Zapisz w postaci przedziaów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych

Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych Spis treci Wstp... 4 1. Sektor spoywczy w Polsce... 6 2. Diagnoza stanu sektora spoywczego w województwie podlaskim... 17 2.1. Wprowadzenie... 17 2.2. Brana misna... 26 2.3. Brana owocowo-warzywna... 43

Bardziej szczegółowo

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) intermodalnie Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Kilka słów o nas - fakty DOŚWIADCZENIE Mierzone ilością wdrożeń i nowatorskich rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie www.ergologis.pl O firmie ERGOLOGIS Sp. z o.o. Jesteśmy grupą specjalistów w logistyce i doradztwie biznesowym. Stawiamy na ergonomię, wykonujemy zadania trudne i pomagamy w sytuacjach beznadziejnych.

Bardziej szczegółowo

Polski rynek usług TSL w świetle danych statystycznych The market of Polish TSL services based on statistical data

Polski rynek usług TSL w świetle danych statystycznych The market of Polish TSL services based on statistical data Polski rynek usług TSL w świetle danych statystycznych The market of Polish TSL services based on statistical data Anna Gryko-Nikitin Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

RYNEK USŁUG LOGISTYCZNYCH 2004 2005 W POLSCE

RYNEK USŁUG LOGISTYCZNYCH 2004 2005 W POLSCE Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Polityki Transportowej RYNEK USŁUG LOGISTYCZNYCH 2004 2005 W POLSCE 1. Charakterystyka współczesnego rynku usług logistycznych Analizując sytuację w branży

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w gospodarce Polski

Transport drogowy w gospodarce Polski KOMSTA Henryk 1 DROŹDZIEL Paweł 2 CABAN Jacek 3 Transport drogowy w gospodarce Polski WSTĘP Transport należy do jednych z najdynamiczniej rozwijających się obszarów gospodarki Polski. Rozwój ten widać

Bardziej szczegółowo

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Firma TRAMAG jest firmą świadczącą kompleksowe usługi przewozu, przeładunku i magazynowania produktów chemii gospodarczej. Głównym długookresowym celem firmy jest

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Ogólnopolskie Badanie Assistance Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Agenda Informacje o badaniu Wyniki szczegóowe Posiadanie ubezpiecze assistance Korzystanie z usug assistance Najbardziej

Bardziej szczegółowo

OCENA SYSTEMU WSPOMAGANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJCYCH W OTOCZENIU BIZNESU

OCENA SYSTEMU WSPOMAGANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJCYCH W OTOCZENIU BIZNESU Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 958 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 41 2005 MAREK MATEJUN Zakład Organizacji Przedsibiorstw Instytut Zarzdzania Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

Rola firm spedycyjnych obs ugujàcych klientów kolejowych przewozów towarowych na zliberalizowanym rynku us ug sektora TSL

Rola firm spedycyjnych obs ugujàcych klientów kolejowych przewozów towarowych na zliberalizowanym rynku us ug sektora TSL Henryk Zielaskiewicz PKP CARGO SA Rola firm spedycyjnych obs ugujàcych klientów kolejowych przewozów towarowych na zliberalizowanym rynku us ug sektora TSL W obliczu zmian zachodzàcych we wspó czesnej

Bardziej szczegółowo

z podmiotami otoczenia konkurencyjnego The model of the partnerships between universities and entities of their competitive environment

z podmiotami otoczenia konkurencyjnego The model of the partnerships between universities and entities of their competitive environment Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 100 2014. Tomasz Stefaniuk Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach z podmiotami otoczenia konkurencyjnego The model of

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz Promotor: dr Alfred Juchniewicz logistyczna obsługa klienta logistyka procesów zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka procesów dystrybucji logistyka spedycyjna funkcjonowanie sektora handlu

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Koszty logistyczne w strategiach konkurencyjnych przedsibiorstw. Logistical costs in the competitive strategy of enterprises

Koszty logistyczne w strategiach konkurencyjnych przedsibiorstw. Logistical costs in the competitive strategy of enterprises Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 209 Koszty logistyczne w strategiach konkurencyjnych przedsibiorstw Logistical costs in the competitive strategy of enterprises Izabela WALCZAK *, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Adam Błuś Eurologistics, Truck&Business Polska, Logistyka Produkcji, Flota Auto Biznes, Log24.pl

Adam Błuś Eurologistics, Truck&Business Polska, Logistyka Produkcji, Flota Auto Biznes, Log24.pl Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie Truck&Forum Awards 2015 Logistyczne spotkania handlowe. Ideą projektu jest poszerzenie kontaktów między firmami produkcyjnymi, handlowymi a dostawcami

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ą ć Ś ź Ś Ś Ł ŁÓ Ł ÓŁ ÓŁ ÓŁ ŁÓ ÓŁ ÓŁ ć Ź Ź ć Ź ź Ą ć ć ć Ó ć Ś ć ć Ś ć Ó ć ź Ą lnforrnacia dodatkowa do sprcwozdania finansoweao Spki Doffi MaklerskiProspectus SA za akres ad 01.01"2A72

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

ZAROBKOWY TRANSPORT SAMOCHODOWY ŁADUNKÓW W POLSCE

ZAROBKOWY TRANSPORT SAMOCHODOWY ŁADUNKÓW W POLSCE LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Marta KADŁUBEK 1 zarobkowy transport samochodowy ładunków, przedsiębiorstwo transportowe ZAROBKOWY

Bardziej szczegółowo

Technikum Logistyczne

Technikum Logistyczne Technikum Logistyczne Co to jest logistyka? Logistyka - jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu ładunków z punktu wytworzenia do punktu konsumpcji.

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych 5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Istota centrum logistycznego Sieć infrastruktury logistycznej umożliwia przemieszczanie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Agnieszka Merkisz-Guranowska Politechnika Poznaska LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI Rkopis

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA LOGISTYCZNEGO A PRZEWAGA KONKURENCYJNA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA LOGISTYCZNEGO A PRZEWAGA KONKURENCYJNA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 56 Nr kol. 1845 Grażyna RADZIEJOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Tendencje w rozwoju sektora usług w Polsce w latach 2000 2006

Tendencje w rozwoju sektora usług w Polsce w latach 2000 2006 Jan Hybel Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Tendencje w rozwoju sektora usług w Polsce w latach 20002006 Wstęp Jedną z najważniejszych zmian obserwowanych w strukturze współczesnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL 4-894 Warszawa T: [+48 22] 512 81 F: [+48 22] 512 86 25 E-mail: info@itl.waw.pl www.itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Rozwiązania GEFCO To już wam prezentowaliśmy Stand by - trailers Operacyjny

Bardziej szczegółowo