Rozwój rynku us ug logistycznych w Polsce w latach The development of logistics services in Poland in

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój rynku us ug logistycznych w Polsce w latach 2008-2011 The development of logistics services in Poland in 2008-2011"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion dr in. Adam Marcysiak Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach Wydzia Nauk Ekonomicznych i Prawnych mgr Magorzata Lendzion Rozwój rynku usug logistycznych w Polsce w latach The development of logistics services in Poland in Streszczenie: Obecnie w Polsce obserwuje si stay wzrost poday usug logistycznych. W sektorze tym istnieje wiele przedsibiorstw, które róni si wielkoci, struktur organizacji, form wasnoci, jak równie zrónicowanych pod wzgldem oferowanych usug. Wystpuj firmy oferujce podstawowe usugi z zakresu magazynowania, transportu lub spedycji, jak te takie, które oferuj rozwizania kompleksowe. Brana usug logistycznych charakteryzuje si cig dynamik zmian w usugach, jakie operatorzy wiadcz swoim klientów. W Polsce mona zaobserwowa zmiany w brany TSL (transport spedycja logistyka). Widocznym efektem zmian jest konsolidacja mniejszych przedsibiorstw, w celu zwikszenia potencjau lub wchonicie wielu mniejszych przez wikszych operatorów logistycznych. Obecnie mona zaobserwowa zainteresowanie bardziej rozbudowan gam usug logistycznych, rozwizujcych problemy w sposób kompleksowy i bardziej sprawny. Rosncej popularnoci tego nowego zjawiska sprzyja znaczny przyrost powierzchni magazynowej przeznaczonej pod wynajem, a take rosnce przekonanie firm o korzyciach, które pyn z zaangaowania dostawcy zewntrznego. Sowa kluczowe: klasyfikacja podmiotów, zmiany strukturalne, brana TSL Abstract:Currently in Poland, a supply of logistics services has been increased. There is a wide diversity of services, which are offered by companies operating in the TSL sector. The companies are different in size, structure of the organization and type of ownership. There are many companies which provide only one type of logistics services e.g. storage, transport and shipping. In the TSL there are also companies offering a wide variety of logistics services. In Poland the TSL sector is still changing. Small companies are merged into one big company in order to increase their potential and gain a competitive advantage. It is noticed that clients of TLS sector more and more often choose companies which offer a wide variety of logistics services. This companies help to solve problems of their clients in more comprehensive and efficient way. The grow of storage space for rent is the result of the growing popularity of comprehensive services. Clients of the TLS sector also indentify a lot of benefits in connection with involvement of an external supplier. Key words: classification of entities, structural changes, TSL sector

2 52 K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, M. Lendzion Wstp Rynek usug logistycznych w Polsce w obecnych uwarunkowaniach rozwija si bardzo dynamicznie. Wie si to z faktem, i Polska posiada duy potencja gospodarczy, a polskie firmy transportowe odgrywaj znaczc rol na arenie midzynarodowej. Rynek usug logistycznych zwany bran TSL to obok transportu i logistyki take spedycja. Jest to bardzo spójna brana. Czsto przedsibiorstwa wiadcz cay pakiet usug, co pozwala im na zaspokojenie wymaga klienta i oferowanie kompleksowych usug o wysokiej jakoci. Obecnie obserwuje si stay wzrost poday usug logistycznych. Jest to spowodowane gównie zwikszeniem si popytu na usugi transportowe o coraz wikszym zakresie, cznie z magazynowaniem towarów, jak równie zespoem czynnoci formalnoprawnych 1. Warunkiem koniecznym do wyodrbnienia specyficznych cech usug logistycznych jest okrelenie przedmiotów dziaalnoci usugowej 2. Gwatowny rozwój usug w XXI wieku mona opisa, uwzgldniajc co najmniej trzy czynniki. Po pierwsze, zwikszanie si systematycznie czasu wolnego w wyniku automatyzacji procesów produkcyjnych na wiecie. Drugi czynnik to wszechogarniajca rewolucja informatyczna, dziki której w szybki sposób mona komunikowa si z kontrahentami innych krajów. Trzecim czynnikiem, indukowanym przez drugi, czyli przez wykorzystanie technologii informatycznych jest znaczca dywersyfikacja form wiadczenia usug, wzrostu ich jakoci, powodowana szybkim rozpoznaniem wielkoci i struktury popytu na caym naszym globie 3. W szerokim ujciu, usuga logistyczna obok czynnoci transportowo- -spedycyjnych obejmuje równie usugi terminalowe, poczwszy od crossdockingu, przez magazynowanie, po kompletacj (w tym pobieranie i pakowanie) oraz czynnoci uszlachetniajce, takie jak: metkowanie, polonizacj, re-packing, foliowanie, drobne naprawy, tworzenie zestawów promocyjnych zwanych czasami co-packingiem i inne). Co wicej, firmy logistyczne czsto zarzdzaj stanem zapasów swoich klientów, podejmuj si kompleksowej obsugi dystrybucji, a take doradztwa logistycznego, które siga dalej ni tylko do wyboru trasy przewozu lub bazy dostawy 4. Klasyfikacja podmiotów dziaajcych na rynku usug logistycznych Kondycja polskiego sektora usug logistycznych w 2011 roku poprawi- a si w stosunku do roku poprzedniego. Firmy nie poprzestaj na prowadzeniu jednego rodzaju biznesu, wiadczc tzw. usugi kompleksowe. Ich 1 E. Goembska (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010, s W. Rydzkowski (red.), Usugi logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna 2011, s E. Goembska, K. Tyc-Szmil, J. Brauer, Logistyka w usugach, PWN Warszawa 2008, s W. Rydzkowski (red.), Usugi, op. cit., s. 12, 13. Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013 ZN nr 99

3 Rozwój rynku usug logistycznych w Polsce w latach przychody s liczone w milionach zotych 5. Tabela 1 przedstawia zestawienie 10 firm o najwikszych przychodach osiganych ze sprzeday podstawowej na polskim rynku usug logistycznych w 2011 roku. Tabela 1. Ranking firm TSL wedug wielkoci przychodów w 2011 roku (w tys. z) oraz wielko zatrudnienia Nazwa firmy Company name Pozycja w ranking Position in the ranking Przychody ze sprzeday podstawowej TSL (w tys. z) Sales revenues of TSL sector (thousand zl) Wielko zatrudnienia Number of employees Grupa RABEN SCHENKER sp. z o.o LOTOS KOLEJ sp. z o.o. ROHLING SUUS LOGISTICS SA Grupa DSV PEKAS S.A GEFCO Polska sp. z o.o. FM Logistics JAS FBG SA NO Polska sp. z o.o Razem ródo: obliczenia wasne na podstawie: H. Brdulak: Ranking firm transportowo-spedycyjno- -logistycznych (TSL) w Polsce, Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 mona stwierdzi, e a dziewi firm z brany TSL uzyskao w 2011 roku dochody powyej 400 mln z, czna warto przychodów dziesiciu najlepszych firm w rankingu w 2011 roku wyniosa okoo 6,6 mld zotych. Najwiksze przychody wygenerowaa Grupa RABEN i Schenker (prawie 1,6 i 1,3 mln z). W pierwszej dziesitce znalazy si take nastpujce firmy: LOTOS KOLEJ, ROHLING SUUS, LOGISTICS S.A., Grupa DSV, PEKAS S.A., GEFCO Polska sp. z o.o., FM Logistics, JAS FBG S.A., Przychody tych firm wyniosy od 403 do 563 mln zotych. W tabeli 1 zostaa take ukazana wielko zatrudnienia w poszczególnych firmach. Analiza danych wskazuje na due zrónicowanie w liczbie pracowników. Firma GEFCO zatrudniaa okoo 332 osoby, podczas gdy Grupa RABEN 4700 osób. cznie dziesi pierwszych firm rankingu zatrudniao ponad 14 tys. pracowników. 5 A.M. Jaszka: Sektor usug logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009, s ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013

4 54 K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, M. Lendzion Tabela 2. Zmiany pozycji w rankingu wród firm wiadczcych usugi TSL w latach Pozycja w rankingu Nazwa firmy Company name Position in the ranking Grupa RABEN SCHENKER sp. z o.o LOTOS KOLEJ sp. z o.o ROHLING SUUS LOGISTICS S.A Grupa DSV PEKAS S.A GEFCO Polska sp. z o.o FM Logistics JAS FBG S.A NO Polska sp. z o.o ródo: obliczenia wasne na podstawie: H. Brdulak: Ranking firm transportowo-spedycyjno- -logistycznych (TSL) w Polsce, Analiza danych zawartych w tabeli 2 pozwala stwierdzi, e Grupa RABEN oraz Schenker znajdoway si na przestrzeni lat na czo- owych miejscach w rankingach. Firmy te generuj równie najwiksze przychody. Od 2008 roku poprawiay si take pozycje firm: ROHLING SUUS LOGISTICS SA, Grupy DSV, PEKAS S.A. Naley doda, e nie wszystkie firmy w poszczególnych latach byy ujmowane w rankingu. Moe to wynika z faktu, e udzia w badaniu jest dobrowolny. Tabela 3. Podzia przedsibiorstw w brany TSL na bazie wyodrbnienia grup przychodowych i pochodzenia kapitau w 2011 roku Grupy firm o przychodach Revenue of company Liczba firm Number of companies redni przychód z dziaalnoci TSL (mln z) Average income (million zl) rednie zatrudnienie (osoby) Average number of employees Pochodzenie kapitau (ilo firm) The origin of capital (number of firms) 300 mln - 1 mld z zagraniczny - foreign 7 mieszany - mixed 3 polski - polish mln z zagraniczny - foreign 6 mieszany - mixed 3 polski - polish mln z zagraniczny - foreign 4 polski - polish mln z mieszany - mixed 11 polski - polish 3 do 10 mln z 3 4,9 72 mieszany - mixed 2 polski - polish 1 ródo: obliczenia wasne na podstawie: H. Brdulak: Ranking firm transportowo-spedycyjno- -logistycznych (TSL) w Polsce, 2011 Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013 ZN nr 99

5 Rozwój rynku usug logistycznych w Polsce w latach Analizujc dane zawarte w tabeli 3 mona stwierdzi, e w 2011 roku najsilniejsz grup stanowiy firmy o przychodach mln zotych. W tej grupie byo 18 firm. redni przychód na jedn firm wynosi 181 mln zotych. W grupie tej byo dziewi firm z kapitaem polskim, sze z kapitaem zagranicznym. W grupie firm o przychodach od 300 mln do 1 mld z znalazo si 14 firm, w których redni przychód z dziaalnoci TSL wyniós 592 mln zotych, Wród tych firm siedem dysponowao kapitaem zagranicznym, mieszanym trzy firmy i cztery kapitaem polskim. Równie 14 firm znalazo si w grupie o przychodach mln zotych. redni dochód z dziaalnoci TSL wyniós 29 mln zotych. W tej grupie firm dominowa kapita mieszany (78,5%). W grupie firm o przychodach do 10 mln zotych zanotowano 3 firmy o rednich dochodach 4,9 mln zotych. Naley zwróci uwag, e rednio firma z tej grupy zatrudnia wicej osób (72 osoby) ni firma z grupy wyszej (52 osoby). Zmiany strukturalne na rynku usug logistycznych W Polsce dziaaj firmy posiadajce kapita polski, zagraniczny, a tak- e mieszany. Rysunek 1 przedstawia procentowy udzia pochodzenia kapita- u w przedsibiorstwach dziaajcych na rynku TSL. Rysunek 1. Struktura kapitaowa firm dziaajcych na rynku TSL w latach ródo: obliczenia wasne na podstawie: H. Brdulak: Ranking firm transportowo-spedycyjno- -logistycznych (TSL) w Polsce, Analiza danych zawartych na rysunku 1 pozwala stwierdzi, e firmy z brany TSLw zdecydowanej wikszoci s finansowane z kapitau krajowego. Takie firmy w 2008 roku stanowiy ponad 50%. Udzia firm o kapitale zagranicznym mieci si w analizowanym okresie w przedziale 28,8-32.2%. Na przestrzeni lat wzrasta liczba firm o kapitale mieszanym (z 16,1% do 32,2%). wiadczy to o otwieraniu si polskich firm na wspópra- ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013

6 56 K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, M. Lendzion c z przedsibiorstwami zagranicznymi, a take o wikszej chci do lokowania kapitau w Polsce przez przedsibiorców zagranicznych 6. Na rynek usug logistycznych skadaj si przedsibiorstwa wiadczce usugi transportowe, spedycyjne, logistyczne, usugi celne, magazynowania, a take kurierskie. Firmy dziaajce na rynku TSL czsto wiadcz kilka rodzajów usug, np: firma transportowa wiadczy równie usug magazynowania lub firma spedycyjna poszerza swoj ofert o usugi celne 7. Rysunek 2 przedstawia zakres usug oferowanych przez firmy dziaajce w bran- y TSL w 2011 roku. Rysunek 2. Zakres usug oferowanych przez przedsibiorstwa dziaajce w brany TSL w roku 2011 ródo: Obliczenia wasne na podstawie: H. Brdulak: Ranking firm transportowo-spedycyjno- -logistycznych (TSL) w Polsce, 2011 Po analizie danych zawartych na rysunku 2 mona stwierdzi, e najwicej firm, dziaajcych na rynku usug logistycznych wiadczyo usugi spedycyjne (98,4%) oraz transportowe (88,1%). Firmy zajmujce si magazynowaniem towarów stanowiy 72,9%, natomiast firmy wiadczce usugi logistyczne 67,8%%. Przedsibiorstw prowadzcych obsug celn byo 59%. Najmniej firm, sporód zawartych w raporcie, wiadczy usugi kurierskie. Ich udzia wynosi 10,2%. Firmy staraj si wiadczy kompleksowe usugi, dlatego nie zamykaj si w prowadzeniu tylko jednego rodzaju dziaalnoci. Ta tendencja trwa ju od kilkunastu lat. Rysunek 3 ukazuje zmiany zakresu usug oferowanych przez firmy brany TSL w ukadzie czasowym. 6 Logistyka w Polsce. Raport ILiM Biblioteka Logistyka, Pozna 2012, s M. Ciesielski (red.), Rynek usug logistycznych, Difin, Warszawa s Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013 ZN nr 99

7 Rozwój rynku usug logistycznych w Polsce w latach Rysunek 3. Zmiany zakresu usug oferowanych przez firmy brany TSL w latach ródo: obliczenia wasne na podstawie: H. Brdulak: Ranking firm transportowo-spedycyjno- -logistycznych (TSL) w Polsce, 2011 Na podstawie danych zawartych na rysunku 3 mona stwierdzi, e na polskim rynku usug logistycznych zaszy niewielkie zmiany jeeli chodzi o usugi wiadczone przez przedsibiorstwa. Zarówno w 2008 jak i w 2011 roku najliczniejsz grup stanowiy usugi transportowe i spedycyjne. Ich udzia na przestrzeni analizowanych lat zawsze wynosi powyej 88%. Wród firm, które wziy udzia w badaniu nastpi nieznaczny spadek wiadczenia usug logistycznych z 79,1% w 2008 roku do 68% w 2011 roku, a take usug celnych z 62.1% w 2008 roku do 69% w 2011 roku. Bran, która wykazywaa dynamiczny rozwój bya brana kurierska. Podsumowanie W Polsce mona obecnie zaobserwowa zmiany w brany TSL (transport spedycja logistyka). Widocznym efektem zmian jest konsolidacja mniejszych przedsibiorstw, w celu zwikszenia potencjau lub wchonicia wielu mniejszych przez wikszych operatorów logistycznych. Polski rynek usug logistycznych zacz si rozwija w latach 90. Jego rozwój determinowany by z jednej strony rosncym popytem, z drugiej za wejciem na rynek europejskich operatorów logistycznych, przenoszcych do Polski standardy obowizujce na rozwinitych rynkach. Udzia sektora w gospodarce cay czas wzrasta. Ostatnie lata na polskim rynku usug logistycznych to okres znaczcych zmian strukturalnych i jakociowych. Firmy transportowe, spedycyjne, kurierskie i logistyczne stale rozszerzaj zakres ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013

8 58 K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, M. Lendzion usug, by móc oferowa klientom kompleksow obsug, zaspokajajc wszystkie ich potrzeby. Brana firm logistycznych wiadczcych caociow obsug logistyczn dla zewntrznych partnerów jest bran rozwojow. Dowodem na to s wyniki uzyskiwane przez firmy. Kierunkiem ewolucji dla tej brany bdzie jeszcze wiksze zacienienie wspópracy z kontrahentami przede wszystkim poprzez integracj swoich systemów informatycznych oraz przejmowanie w coraz wikszym stopniu czynnoci charakterystycznych dla ostatniej fazy produkcji. Wzrost zoonoci systemów logistycznych, który wci postpuje zmusza przedsibiorstwa do zlecania obsugi logistycznej wyspecjalizowanym firmom logistycznym sektora TSL. Jeszcze do niedawno, by przesa towar do klienta, wystarczao porednictwo firm transportowych lub spedycyjnych. Obecnie mona zaobserwowa zainteresowanie bardziej rozbudowan gam usug logistycznych, rozwizujcych problemy w sposób kompleksowy i bardziej sprawny. Rosncej popularnoci tego nowego zjawiska sprzyja znaczny przyrost powierzchni magazynowej przeznaczonej pod wynajem, a take rosnce przekonanie firm o korzyciach, które pyn z zaangaowania dostawcy zewntrznego. Bibliografia Brdulak H., Ranking firm transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce, Rzeczpospolita 2012, dodatek LTS nr 2. Ciesielski M. (red.), Rynek usug logistycznych, Difin, Warszawa Goembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa Goembska E., Tyc-Szmil K., Brauer J., Logistyka w usugach, PWN Warszawa Jaszka A.M., Sektor usug logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa Logistyka w Polsce. Raport 2011, ILiM Biblioteka Logistyka, Pozna Rydzkowski W. (red.), Usugi logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna Seria: Administracja i Zarzdzanie (26)2013 ZN nr 99

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 dr Adam Marcysiak prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

globalizacja interdyscyplinarność digitalizacja multikulturowość ekologizacja srebrnagospodarka

globalizacja interdyscyplinarność digitalizacja multikulturowość ekologizacja srebrnagospodarka globalizacja interdyscyplinarność s i e c i o w o ś ć digitalizacja multikulturowość ekologizacja P o k o l e n i e Y srebrnagospodarka 2020 CZYNNIKI I MECHANIZMY ZMIAN GOSPODARKI I RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 dr Piotr Senkus Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydzia Ekonomiczno-Spoeczny Skala

Bardziej szczegółowo

STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT AND BUSINESS MODELING

STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT AND BUSINESS MODELING Marek Jaboski Wysza Szkoa Humanitas w Sosnowcu STRATEGICZNE ZARZDZANIE WYNIKAMI A MODELOWANIE BIZNESU STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT AND BUSINESS MODELING STRESZCZENIE Artyku przedstawia problematyk

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zad u ania si gmin Chosen issues of run up the debt in communes

Wybrane aspekty zad u ania si gmin Chosen issues of run up the debt in communes Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2010 mgr Monika Wakua Akademia Podlaska w Siedlcach Wybrane aspekty zaduania si gmin Chosen issues of run up the

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel.

port I Rap cze 2007 I Pó ó roc IPO Rapo rt przyg otowany y przez Pod p em: patronat IPO.pl Doradca ul. Brani 53 680 W e mail: in Tel. Rap Rapo Pod p porti rt przyg patronat IPO otowany em: IPó y przez óroc : cze2007 IPO.pl Doradca ul.brani 53680W email:in Tel.+487 dlabiznes iborska2/10 Wrocaw nfo@ipo.pl 717255714 su 0 l Wstp Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

230 Bogdan Klepacki, STOWARZYSZENIE Karolina Nieróbca EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

230 Bogdan Klepacki, STOWARZYSZENIE Karolina Nieróbca EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 230 Bogdan Klepacki, STOWARZYSZENIE Karolina Nieróbca EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 Bogdan Klepacki, Karolina Nieróbca Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 989 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 42 2006 MAREK MATEJUN Katedra Zarzdzania Politechniki Łódzkiej RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian na rynku powierzchni magazynowych w Polsce The range of changes in the warehouse market in Poland

Zakres zmian na rynku powierzchni magazynowych w Polsce The range of changes in the warehouse market in Poland Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 102 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 dr Agata Marcysiak dr Adam Marcysiak prof. nzw. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Martin Odening Wolfgang Bockelmann

Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Martin Odening Wolfgang Bockelmann Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie nr 66 2012 Martin Odening Wolfgang Bockelmann Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie Redakcja: Wojciech Ziętara Zofia Mirkowska

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Spis treci Wstp... 4 1. Sektor turystyczny na wiecie i w Polsce... 6 2. Diagnoza stanu sektora turystycznego w województwie podlaskim... 20 2.1. Dziaalno usugowa zwizana

Bardziej szczegółowo

G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych

G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych SZKOA GÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych Warszawskie Dni Logistyki PRZEPYW TOWARÓW I INFORMACJI NA PRZYKADZIE KLASTRA OKOPSKIEGO 1 Tomasz Rokicki*, dr in., Micha Roman**, mgr *Katedra

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH mgr in. T. Goszczyski, mgr in. Z. Pilat, mgr in. M. Sowikowski, mgr in. J. Zieliski Przemysowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MAYCH PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

WPYW KRYZYSU FINANSOWEGO NA ROZWÓJ BRANY USUG FAKTORINGOWYCH W POLSCE

WPYW KRYZYSU FINANSOWEGO NA ROZWÓJ BRANY USUG FAKTORINGOWYCH W POLSCE Pawe MROWIEC WPYW KRYZYSU FINANSOWEGO NA ROZWÓJ BRANY USUG FAKTORINGOWYCH W POLSCE Streszczenie W dobie kryzysu finansowego, kiedy kada zawarta transakcja handlowa niesie ze sob ryzyko opónienia lub niedotrzymania

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL 4-894 Warszawa T: [+48 22] 512 81 F: [+48 22] 512 86 25 E-mail: info@itl.waw.pl www.itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 Robert Walasek *, Łukasz Nowakowski ** WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Czynniki i instrumenty ksztatujce motywacj

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie ZARZDZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH BOGDAN NOGALSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy AGNIESZKA SZPITTER ZBIGNIEW KREFT Uniwersytet Gdaski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo