KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r."

Transkrypt

1 KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r. Na podstawie 3 ust. 1, 41 ust. 3, 80 ust. 3, 165 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (Regulamin), 42 ust. 1 Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz zgodnie z postanowieniami Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków (Umowa Maklerska), Aneksu do umów o świadczenie usług brokerskich w zakresie składania dyspozycji drogą telefoniczną, Aneksu do umów o świadczenie usług brokerskich w zakresie składania dyspozycji faksowych, Umowy o świadczenie usług w zakresie nabywania oraz zbywania derywatów (Umowa o derywaty) Millennium Dom Maklerski SA (Dom Maklerski) określa: I. rodzaje oraz wymagane elementy dyspozycji telefonicznych i faksowych, których przyjęcie jest możliwe przez Dom Maklerski od dnia 16 lipca 2013 r. Obowiązkowe elementy wszystkich dyspozycji: a) numer rachunku (rachunek papierów wartościowych, rachunek pieniężny), b) nazwisko i imię posiadacza rachunku (firma lub nazwa) oraz osoby składającej dyspozycję, c) hasło, d) data i czas wystawienia dyspozycji (tylko na dyspozycjach faksowych), e) podpis składającego(ych) dyspozycję (tylko na dyspozycjach faksowych), 1. Dyspozycja wystawienia/modyfikacji/anulowania zlecenia kupna, sprzedaży papierów wartościowych/derywatów notowanych na GPW (w tym na detalicznym rynku regulowanym Catalyst dla papierów dłużnych), NewConnect, w alternatywnym systemie obrotu detalicznego Catalyst, oraz na BondSpot (w tym na hurtowym rynku regulowanym Catalyst dla papierów dłużnych oraz w alternatywnym systemie obrotu hurtowego Catalyst) powinna a) numer portfela (tylko dla zleceń na derywaty), b) rodzaj i liczbę papierów wartościowych lub derywatów będących przedmiotem zlecenia, c) przedmiot zlecenia (kupno lub sprzedaż), d) określenie ceny: - na GPW (rynki regulowane oraz alternatywne systemy obrotu) - z limitem ceny, - bez limitu ceny (uzależnione od rodzaju papieru wartościowego, fazy sesji oraz rynku): PKC (po każdej cenie) lub PCR (po cenie rynkowej); - PEG ( z limitem podążającym za zmianami kursu referencyjnego). - na BondSpot (rynki regulowane oraz alternatywny system obrotu) - tylko z limitem, e) datę pierwszej sesji, f) termin ważności zlecenia: na GPW (rynki regulowane oraz alternatywne systemy obrotu): - Czas pozostające w arkuszu do określonej godziny (tylko bieżąca sesja), - Dzień ważne na wybranej sesji - Data - z terminem ważności, - WDA ważne do anulowania, - WNF ważne na najbliższy fixing - WNZ ważne na najbliższy fixing zamknięcia - ewentualne dodatkowe warunki: WIA - wykonaj i anuluj, WLA - wykonaj lub anuluj na BondSpot (rynki regulowane oraz alternatywne systemy obrotu): - określony termin ważności (dzień lub dłużej), g) w przypadku transakcji pakietowej określenie drugiej strony transakcji (dom maklerski) oraz wysokość wynegocjowanej prowizji, h) oznaczenie rynku regulowanego lub systemu obrotu, i) dodatkowe warunki na GPW (rynki regulowane oraz alternatywne systemy obrotu): - Wielkość minimalna minimalna wielkość realizacji zlecenia - Limit aktywacji - limit aktywacji zlecenia - Wielkość ujawniana wielkość ujawniana zlecenia

2 - bez OTP bez odroczonej płatności na rynek giełdowy - Inwestor nie wyraża zgody na OTP (dotyczy Inwestorów, z którymi Dom Maklerski podpisał stosowny aneks w zakresie OTP) j) inne elementy jeżeli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres wymaganych elementów dyspozycji wymienionych w pkt 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany przez GPW lub BondSpot regulacji dotyczących zasad obrotu na tych rynkach. Dyspozycje wymienione w pkt 1 przyjmowane są przez Dom Maklerski, w zakresie, w jakim są przyjmowane i realizowane przez dany rynek. 2. Dyspozycja opłacenia zlecenia zakupu korzystającego z odroczonej płatności powinna a) elementy określone w pkt. 1 ppkt. b), d), e), h), j), b) datę zawarcia transakcji, c) ilość papierów wartościowych, która ma zostać opłacona. 3. Dyspozycja wypłaty środków pieniężnych w formie przelewu (tylko dyspozycje telefoniczne) powinna a) kwotę przelewu, b) walutę przelewu (Dom Maklerski realizuje jedynie przelewy w walutach określonych Komunikatem Zarządu regulującym zasady dokonywania transakcji wymiany walutowej oraz przelewów walutowych) c) nr rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki pieniężne, zgodny z podanym w Umowie Maklerskiej lub załączniku do Umowy Maklerskiej. Dyspozycja opiewająca na kwotę wyższą niż PLN lub jej równowartość wyrażona w walucie obcej (licząc po kursie podawanym w Tabeli kursów walut obcych Banku Millennium S.A. z dnia złożenia dyspozycji) zostanie zrealizowana pod warunkiem telefonicznego potwierdzenia dyspozycji: - do godziny 14.00, jeśli dyspozycja ma być zrealizowana w dniu złożenia lub, - do godziny 17.00, jeśli dyspozycja ma być zrealizowana w dniu następnym. Potwierdzenia dokonuje pracownik Domu Maklerskiego na nr telefonu Klienta/ pełnomocnika określony w Umowie Maklerskiej lub odpowiednio w pełnomocnictwie. 4. Dyspozycja uznania bądź wycofania papierów wartościowych jako zabezpieczenie derywatów powinna a) rodzaj i liczbę papierów wartościowych do uznania bądź wycofania jako zabezpieczenie, b) inne elementy jeżeli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Dyspozycja uzupełnienia depozytu zabezpieczającego powinna a) polecenie uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, b) inne elementy jeżeli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Dyspozycja wykonania bądź rezygnacji z wykonania derywatów powinna a) elementy określone w pkt 1 ppkt a), h), j), b) rodzaj i liczbę derywatów do wykonania bądź rezygnacji z wykonania. 7. Dyspozycja wystawienia wniosku dotyczącego prowizji powinna a) określenie rodzaju wniosku (przyznanie prowizji od jednej transakcji, korzystanie z planu podstawowego [liniowego], korzystanie z planu dodatkowego [progresywnego], przyznanie negocjowanej prowizji w ramach planu liniowego, zmiana sposobu naliczania prowizji), b) określenie podstawy przyznania prowizji (wartość obrotów, wycena papierów wartościowych i środków pieniężnych na rachunku, deklaracja uzyskania obrotów) w przypadku prowizji w planie liniowym, c) wskazanie daty zawarcia transakcji, nazwy papieru wartościowego lub derywatów, wartości transakcji lub ilości kontraktów terminowych lub opcji w przypadku prowizji od jednej transakcji, d) zgodę na dodatkowe warunki dotyczące prowizji, zawarte w obowiązującym w Domu Maklerskim wzorze wniosku dotyczącym prowizji (o przyznanie prowizji od jednej transakcji, korzystania z planu liniowego, aktualizacji prowizji w ramach planu liniowego, przyznania negocjowanej prowizji w ramach planu liniowego, rezygnacja z planu liniowego), e) określenie wysokości prowizji negocjowanej (na podstawie negocjacji dotyczących wysokości prowizji, przeprowadzonych uprzednio przez Klienta z Domem Maklerskim). 8. Dyspozycja zapisu z tytułu realizacji Prawa Poboru powinna dodatkowo zawierać elementy wymagane dla ważności zapisu, wskazane w treści prospektu określającego zasady składania zapisów. Dyspozycja może zostać złożona o ile dany prospekt emisyjny będzie umożliwiał złożenie zapisu z tytułu realizacji danego Prawa Poboru za pośrednictwem telefonu lub faxu; w przypadku braku takiej możliwości Millennium DM wyda Informację wyłączającą możliwość złożenia zapisu za pośrednictwem telefonu lub faxu. 9. Dyspozycja wystawienia zapisu na zakup papierów wartościowych w obrocie pierwotnym (z wyłączeniem wykonania dyspozycji zapisu z tytułu realizacji Prawa Poboru) powinna dodatkowo zawierać elementy wymagane dla ważności zapisu, wskazane w treści prospektu określającego zasady składania zapisów. Dyspozycja może zostać złożona, o ile:

3 prospekt emisyjny określający zasady składania zapisów dopuszcza możliwość składania zapisów za pośrednictwem telefonu lub faksu oraz Dom Maklerski poinformuje (poprzez wywieszenie stosownej informacji w POK i na stronie internetowej Domu Maklerskiego) w terminie minimum jednego dnia roboczego przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów o dopuszczalności złożenia dyspozycji za pośrednictwem telefonu lub faksu. Dyspozycją wystawienia zapisu może zawierać również: dyspozycję uruchomienia środków pieniężnych z kredytu w celu opłacenia zapisu, dyspozycję deponowania nabytych papierów wartościowych na Rachunku, dyspozycję przelewu środków pieniężnych z nadpłaty lub ich zwrotu na Rachunek. Dom Maklerski może w drodze Informacji dla klientów określić dodatkowe warunki przyjęcia dyspozycji wystawienia zapisu nabycia papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, gdy taka potrzeba wynika z postanowień prospektu emisyjnego. 10. Dyspozycja uruchomienia usługi internetowej (tylko dyspozycje telefoniczne) w postaci dostępu do Serwisu maklerskiego i Serwisu informacyjnego (): a) imię, nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o dostęp (możliwość dotyczy wyłącznie właściciela rachunku), b) określenie sposobu odbioru loginu, hasła lub Tokena. Dyspozycja uruchomienia usługi internetowej może zostać przyjęta wyłącznie od klientów, którzy zawarli Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków począwszy od 25 lipca 2006 r. 11. Dyspozycja aktywacji lub wystawienia wniosku o udostępnienie nowego Tokena lub zmianę hasła do Serwisu maklerskiego (tylko dyspozycje telefoniczne) powinna a) imię, nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o aktywację lub wystawienie wniosku o udostępnienie nowego Tokena lub zmianę hasła, b) określenie czynności, która powinna zostać wykonana: aktywacja hasła lub Tokena, wystawienie wniosku o udostępnienie nowego Tokena lub zmianę hasła, c) określenie sposobu odbioru hasła lub Tokena. 12. Dyspozycja odblokowania numeru PIN do Tokena do Serwisu maklerskiego (tylko dyspozycje telefoniczne) powinna a) imię i nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o odblokowanie numeru PIN, b) hasło do programu epromakplus, przydzielone przez Dom Maklerski na zasadach określonych w Instrukcji korzystania z Serwisu maklerskiego i Serwisu informacyjnego Millennium Domu Maklerskiego S.A. (Instrukcja), c) kod odblokowujący, wskazany w Instrukcji. 13. Dyspozycja synchronizacji Tokena z Serwisem maklerskim (tylko dyspozycje telefoniczne) powinna zawierać dodatkowo: a) imię i nazwisko użytkownika dysponującego Tokenem, b) hasło do programu epromakplus, przydzielone przez Dom Maklerski na zasadach określonych w Instrukcji, c) wskazanie Tokena w pozycji ZEGAR, d) wskazanie Tokena w pozycji LICZNIK. 14. Dyspozycja wystawienia wniosku o blokadę/odblokowanie, odwołanie dostępu do Serwisu maklerskiego lub Serwisu informacyjnego, rezygnację ze składania dyspozycji powinna a) imię i nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o blokadę/odblokowanie lub odwołanie dostępu, rezygnację ze składania dyspozycji, b) określenie czynności, która powinna zostać wykonana: wystawienie wniosku o blokadę/odblokowanie, odwołanie dostępu lub rezygnację ze składania dyspozycji c) wskazanie Serwisu maklerskiego lub Serwisu informacyjnego, do którego ma zostać zablokowany/odblokowany lub odwołany dostęp, d) powód zablokowania dostępu. Uwaga: w przypadku korzystania z Serwisu maklerskiego z użyciem Tokena, wydanie dyspozycji zablokowania dostępu do Serwisu maklerskiego oznacza dokonanie deaktywacji Tokena. W przypadku dokonywania odblokowania dostępu do Serwisu maklerskiego zachodzi konieczność udostępnienia Użytkownikowi nowego Tokena (co wiąże się z koniecznością poniesienia przez Inwestora opłaty za udostępnienie Tokena). 15. Dyspozycja wystawienia wniosku o aktywację, zmianę zakresu danych czasu rzeczywistego udostępnianych w Serwisie maklerskim lub Serwisie informacyjnym lub rezygnacji z ich otrzymywania (z wyłączeniem danych czasu rzeczywistego udostępnianych za pośrednictwem aplikacji Statica ), powinna a) imię i nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o aktywację lub zmianę zakresu danych czasu rzeczywistego, b) określenie czynności, która powinna zostać wykonana: wystawienie wniosku o aktywację, zmianę zakresu danych czasu rzeczywistego lub rezygnację z otrzymywania danych czasu rzeczywistego, c) określenie zakresu danych czasu rzeczywistego:

4 - notowania on-line: 1 oferta lub 5 ofert, - serwis informacyjny PAP, - serwis informacyjny Reuters Inwestor. 16. Dyspozycja wystawienia wniosku o aktywację lub zmianę zakresu danych czasu rzeczywistego udostępnianych w Serwisie informacyjnym za pośrednictwem aplikacji Statica lub rezygnacji z dostępu do aplikacji Statica powinna a) imię i nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o aktywację lub zmianę zakresu danych czasu rzeczywistego, b) określenie czynności, która powinna zostać wykonana: wystawienie wniosku o aktywację, zmianę zakresu danych czasu rzeczywistego lub rezygnację z dostępu, c) określenie zakresu danych czasu rzeczywistego notowania on-line (nie dotyczy rezygnacji z dostępu): dla aplikacji przeznaczonej na komputery: 1 oferta lub 5 ofert lub karnet zleceń, dla aplikacji przeznaczonej na urządzenia małoekranowe (telefon komórkowy, smartfon, palmtop): 1 oferta lub 5 ofert. 17. Dyspozycja uzyskania lub wymiany hasła do aplikacji Statica powinna dodatkowo zawierać: a) informację o przyczynie wymiany hasła (tylko w przypadku dyspozycji wymiany hasła). 18. Dyspozycja wystawienia wniosku o aktywację, odwołanie lub zmianę zakresu informacji przekazywanych przez Dom Maklerski w formie SMS na numer telefonu komórkowego lub w formie poczty elektronicznej na adres oraz dyspozycja zmiany numeru telefonu komórkowego lub adresu do przesyłania powiadomień, powinna a) określenie czynności, która powinna zostać wykonana: wystawienie wniosku o aktywację, odwołanie lub zmianę zakresu informacji, lub zmiana numeru telefonu komórkowego lub adresu , b) określenie zakresu otrzymywanych informacji: - informacje własne Domu Maklerskiego, - powiadomienia o zawarciu transakcji, - powiadomienia o opóźnieniu opłacenia zleceń OTP, - powiadomienia o określonych zdarzeniach dotyczących rynku kapitałowego, c) określenie sposobu otrzymywania powiadomień: SMS i/lub , d) określenie numeru telefonu komórkowego (dla powiadomień SMS) i/lub adresu Dyspozycja wystawienia wniosku o wydanie świadectwa depozytowego powinna a) określenie celu wystawienia świadectwa depozytowego, b) datę ważności świadectwa depozytowego, c) nazwę, rodzaj i liczbę papierów wartościowych, których dotyczy świadectwo depozytowe, d) wskazanie numeru rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane papiery wartościowe będące przedmiotem wniosku, e) wskazanie, czy rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są papiery wartościowe będące przedmiotem wniosku jest przedmiotem usługi zarządzania, f) określenie miejsca odbioru/dostarczenia świadectwa depozytowego.. W przypadku, gdy świadectwo depozytowe wydaje się w celu odpowiedzi na wezwanie lub innym celu wymagającym złożenia instrukcji rozliczeniowej dyspozycja powinna zawierać również polecenie wystawienia takiej instrukcji. 20. Dyspozycja wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna a) nazwę spółki, której Walnego Zgromadzenia dotyczy zaświadczenie, b) liczbę i kod akcji, których dotyczy zaświadczenie, c) informację, z jakiej liczby akcji Inwestor zamierza wykonywać prawo głosu (w przypadku, gdy Inwestor zamierzać wykonywać prawo głosu tylko z części akcji zapisanych na jego rachunku), lub wskazanie, że Inwestor zamierza wykonywać prawo głosu z wszystkich akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, d) numer rachunku papierów wartościowych, na którym są lub będą zapisane akcje będące przedmiotem dyspozycji lub numer potwierdzenia nabycia papierów wartościowych albo informacje że dyspozycja dotyczy papierów zdeponowanych w rejestrze sponsora emisji, e) cel wystawienia zaświadczenia, f) w przypadku gdy dyspozycja dotyczy papierów wartościowych zarejestrowanych w sponsorze emisji informacje określone w pkt. 24 lit. b-d. 21. Dyspozycja wystawienia wniosku o przystąpienie do promocji dotyczącej opłat i prowizji za usługi świadczone na rzecz Klienta powinna a) określenie, do jakiej promocji przystępuje Klient,

5 b) inne elementy, o ile zostały wskazane przez Dom Maklerski w informacji dotyczącej warunków przystąpienia do danej promocji. Dyspozycja wystawienia wniosku o przystąpienie do promocji może zostać wystawiona o ile Dom Maklerski poinformuje (poprzez wywieszenie stosownej informacji w POK i na stronie internetowej Domu Maklerskiego) o rozpoczęciu i warunkach przystąpienia do danej promocji. 22. Dyspozycja wystawienia wniosku o zmianę warunków świadczenia usług w zakresie derywatów powinna a) NIK, b) określenie warunków, o których zmianę Klient wnioskuje: liczbę otwieranych lub zamykanych portfeli oraz ich przeznaczenie lub nową wartość maksymalnego zaangażowania. Dyspozycja wystawienia wniosku o zmianę warunków świadczenia usług w zakresie derywatów może zostać wystawiona o ile Klient podpisał z Domem Maklerskim Umowę o derywaty w wersji umożliwiającej złożenie takiego wniosku drogą telefoniczną lub faksem. Dyspozycja wystawienia wniosku o zmianę warunków świadczenia usług w zakresie derywatów może zostać przyjęta wyłącznie od klientów, którzy posiadają Umowę o derywaty w wersji obowiązującej: od 13 października 2006 r. do 12 września 2010 r. od 20 lutego 2012 r. 23. Dyspozycja aktualizacji danych Inwestora: a) sposobu otrzymywania przez Klienta korespondencji - powinna zawierać dodatkowo jeden z wymienionych poniżej wariantów: wysyłanie korespondencji pocztą elektroniczną na adres ; o ile Dom Maklerski nie posiada adresu Klienta dyspozycja powinna zawierać również adres , wysyłanie korespondencji przesyłką pocztową tylko w przypadku, gdy Klient podał uprzednio w Domu Maklerskim w formie pisemnej adres, który może zostać użyty dla korespondencji pocztowej. Powyższa dyspozycja nie dotyczy przypadków, kiedy Dom Maklerski jest zobowiązany dostarczyć Klientowi korespondencję w określonym prawem trybie. b) nowego numeru telekomunikacyjnego lub adresu powinna zawierać dodatkowo nowy numer telefonu komórkowego, faksu lub adres , c) nowego numeru telekomunikacyjnego lub adresu - powinna zawierać dodatkowo nowy numer telefonu komórkowego lub adres- do wysyłania analiz, d) nowego Urzędu Skarbowego - powinna zawierać dodatkowo adres Urzędu Skarbowego, e) zmiany decyzji dotyczącej zgody na przekazywanie informacji przez stronę internetową informacje o zgodzie lub braku zgody. 24. Dyspozycja wprowadzenia papierów wartościowych zdeponowanych w rejestrze sponsora emisji na rachunek inwestycyjny w Millennium Domu Maklerskim (tylko dyspozycje telefoniczne) powinna zawierać dodatkowo: a) numer potwierdzenia nabycia papierów wartościowych zdeponowanych w rejestrze sponsora emisji, b) nazwisko oraz imię osoby, na rzecz której zostało wystawione potwierdzenie nabycia papierów wartościowych, c) adres zamieszkania osoby, na rzecz której zostało wystawiane potwierdzenie nabycia papierów wartościowych, d) numer identyfikacyjny osoby, na rzecz której zostało wystawione potwierdzenie nabycia papierów wartościowych zapisany na tym potwierdzeniu (PESEL lub seria i numer dowodu osobistego albo inny numer w przypadku nierezydentów), e) rodzaj i liczbę papierów wartościowych będących przedmiotem dyspozycji, f) informację, że dyspozycja dotyczy wprowadzenia papierów wartościowych z rejestru sponsora emisji na rachunek inwestycyjny. 25. Dyspozycja konwersji papierów wartościowych imiennych na papiery na okaziciela oraz wprowadzenia papierów wartościowych zdeponowanych w rejestrze sponsora emisji na rachunek inwestycyjny w Millennium Domu Maklerskim (tylko dyspozycje telefoniczne) powinna a) elementy wskazane w pkt. 24, b) dyspozycję dokonania konwersji papierów wartościowych imiennych na papiery wartościowe na okaziciela. 26. Dyspozycja przewalutowania środków pieniężnych (tylko dyspozycje telefoniczne) powinna zawierać dodatkowo: a) wysokość środków i walutę, które mają ulec przewalutowaniu, b) walutę docelową przewalutowania. Dom Maklerski może żądać dodatkowych informacji uwiarygodniających dyspozycję. tożsamość osoby składającej

6 II. numery telefonów służące do przyjmowania dyspozycji telefonicznych: 1. Z zastrzeżeniem ppkt 2, dyspozycje telefoniczne mogą być składane na dowolny wskazany poniżej numer telefonu: - Gdańsk: , ; - Warszawa: (telefony stacjonarne i komórkowe), Dyspozycje, o których mowa w pkt I ppkt 12 mogą być składane jedynie pod numerem Help Desk: , III. numery faksów służące do przyjmowania dyspozycji faksowych: Dyspozycje faksowe mogą być składane na dowolny wskazany poniżej numer faksu: - Gdańsk: , - Warszawa: Zarząd Millennium Domu Maklerskiego SA informuje, że z dniem wejścia w życie niniejszego Komunikatu traci moc Komunikat Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie rodzajów i wymaganych elementów składanych dyspozycji oraz numerów telefonów do składania dyspozycji telefonicznych i faksowych.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r. Na podstawie 3 ust. 1, 41 ust. 3, 80 ust. 3, 165 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (Regulamin), 42 ust. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r. Na podstawie 4, 37 ust. 3, 73 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wymagane elementy dyspozycji zdalnych

Wymagane elementy dyspozycji zdalnych Załącznik nr 2 do komunikatu określającego zasady obsługi dyspozycji zdalnych. obowiązuje od dnia 16 lutego 2015 r. Wymagane elementy dyspozycji zdalnych I. Obowiązkowe elementy wszystkich dyspozycji:

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 108 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 36/DM/DWS/2015

Komunikat nr 36/DM/DWS/2015 Komunikat nr 36/DM/DWS/2015 z dnia 25-11-2015 r. w sprawie określenia rodzajów dyspozycji składanych z wykorzystaniem Kanałów zdalnych, dodatkowych warunków ich realizacji, godzin w których są przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 82/DM/DWS/2013

Komunikat nr 82/DM/DWS/2013 Komunikat nr 82/DM/DWS/2013 z dnia 18 12 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dyspozycji składanych z wykorzystaniem Kanałów zdalnych, dodatkowych warunków ich realizacji, godzin w których są przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy oraz zatwierdzenia obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM 1. Prowizje od wykonanych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 136/2012/JM z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 51/2010/JM z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy oraz umów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking 1 Spis treści Identyfikacja klienta... 3 Hasła... 3 Inne... 4 RACHUNKI I USŁUGI DODATKOWE... 4 Usługi i rachunki Private Banking... 4

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Usługi oferowane przez Dom Maklerski

Usługi oferowane przez Dom Maklerski Usługi oferowane Maklerski Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 15 listopada 2016 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od lutego 2019 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek Polski... 3 1. Taryfa opłat... 3 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) I. I n s t r u m e n t y f i n a n s o w e o b r ó t z o r g a n i z o w a n y Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji,

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Dom Maklerski ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A.

Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 20 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI Spis treści I. Katalog dyspozycji i oświadczeń woli, które przyjmuje Biuro Maklerskie...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY inwestycyjny, rejestrowy, konta IKE, depozytowy Lp. Nazwa operacji 1. Prowadzenie rachunku: brak opłat 50,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy. L.p. Nazwa operacji Rachunek inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 70/2014/JM z dnia 17 września 2014 roku w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i ) informuje Klienta o kosztach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE)

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) (Obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półrocz ) 1 1.2.1 Za wystawienie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU. Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 721/2018 z dnia 22 października 2018 r.

SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU. Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 721/2018 z dnia 22 października 2018 r. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 721/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO I. INSTRUMENTY FINANSOWE OBRÓT ZORGANIZOWANY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 2 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 18 października 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 2 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek polski...3 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 172/2018 z dnia 6 marca 2018 r.

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 172/2018 z dnia 6 marca 2018 r. BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 172/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA Spis treści: 1. ZLECENIA... 2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE...

Bardziej szczegółowo

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty, w szczególności za: Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1 Prowadzenie rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 322/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 322/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 322/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r. NINIEJSZE MATERIAŁY NIE MOGĄ BYĆ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, WŚRÓD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE,

Bardziej szczegółowo

Catalyst Catalyst) Catalyst Catalyst

Catalyst Catalyst) Catalyst Catalyst Millennium Dom Maklerski S.A. (dalej Dom Maklerski ) przy wykonywaniu zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych podejmuje działania zmierzające do uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Inwestora

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: , Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

dla klientów bankowości prywatnej

dla klientów bankowości prywatnej UZ/0081/2018 Załącznik nr 1 Tabela Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Usługi usługi przyjmowania i przekazywania zleceń Opłaty i Prowizje*

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji spółki ŚRUBEX S.A. ogłoszonego w dniu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia wstępne. 2. Opłaty związane z prowadzeniem Rachunku. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH IPOPEMA SECURITIES S.A.

1. Postanowienia wstępne. 2. Opłaty związane z prowadzeniem Rachunku. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH IPOPEMA SECURITIES S.A. IPOPEMA SECURITIES S.A. Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 R. (OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2019 R.) 1. Postanowienia wstępne. 1.1. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych IPOPEMA Securities S.A. (dalej Taryfa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa )

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa ) ul. Twarda 18, 00 105 Warszawa email: BM-sekretariat@bnpparibas.pl www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie tel. +48 22 566 97 00... (stempel Biura Maklerskiego/Oddziału) UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla Użytkowników Systemu bankowości internetowej ING BankOnLine

KOMUNIKAT dla Użytkowników Systemu bankowości internetowej ING BankOnLine KOMUNIKAT dla Użytkowników Systemu bankowości internetowej ING BankOnLine 1. Lista rachunków opłat dla Systemu ING BankOnLine Bank udostępnia System bankowości internetowej ING BankOnLine posiadaczom niżej

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Dom Maklerski ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1/BRPiKO/2019

Komunikat nr 1/BRPiKO/2019 Komunikat nr 1/BRPiKO/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej Na podstawie 24-27 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 636/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty za: Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 7/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Taryfie opłat i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych Tabela Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych i Praw Majątkowych Spis treści Regulamin

Bardziej szczegółowo