KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r."

Transkrypt

1 KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r. Na podstawie 3 ust. 1, 41 ust. 3, 80 ust. 3, 165 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (Regulamin), 42 ust. 1 Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz zgodnie z postanowieniami Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków (Umowa Maklerska), Aneksu do umów o świadczenie usług brokerskich w zakresie składania dyspozycji drogą telefoniczną, Aneksu do umów o świadczenie usług brokerskich w zakresie składania dyspozycji faksowych, Umowy o świadczenie usług w zakresie nabywania oraz zbywania derywatów (Umowa o derywaty) Millennium Dom Maklerski SA (Dom Maklerski) określa: I. rodzaje oraz wymagane elementy dyspozycji telefonicznych i faksowych, których przyjęcie jest możliwe przez Dom Maklerski od dnia 16 lipca 2013 r. Obowiązkowe elementy wszystkich dyspozycji: a) numer rachunku (rachunek papierów wartościowych, rachunek pieniężny), b) nazwisko i imię posiadacza rachunku (firma lub nazwa) oraz osoby składającej dyspozycję, c) hasło, d) data i czas wystawienia dyspozycji (tylko na dyspozycjach faksowych), e) podpis składającego(ych) dyspozycję (tylko na dyspozycjach faksowych), 1. Dyspozycja wystawienia/modyfikacji/anulowania zlecenia kupna, sprzedaży papierów wartościowych/derywatów notowanych na GPW (w tym na detalicznym rynku regulowanym Catalyst dla papierów dłużnych), NewConnect, w alternatywnym systemie obrotu detalicznego Catalyst, oraz na BondSpot (w tym na hurtowym rynku regulowanym Catalyst dla papierów dłużnych oraz w alternatywnym systemie obrotu hurtowego Catalyst) powinna a) numer portfela (tylko dla zleceń na derywaty), b) rodzaj i liczbę papierów wartościowych lub derywatów będących przedmiotem zlecenia, c) przedmiot zlecenia (kupno lub sprzedaż), d) określenie ceny: - na GPW (rynki regulowane oraz alternatywne systemy obrotu) - z limitem ceny, - bez limitu ceny (uzależnione od rodzaju papieru wartościowego, fazy sesji oraz rynku): PKC (po każdej cenie) lub PCR (po cenie rynkowej); - PEG ( z limitem podążającym za zmianami kursu referencyjnego). - na BondSpot (rynki regulowane oraz alternatywny system obrotu) - tylko z limitem, e) datę pierwszej sesji, f) termin ważności zlecenia: na GPW (rynki regulowane oraz alternatywne systemy obrotu): - Czas pozostające w arkuszu do określonej godziny (tylko bieżąca sesja), - Dzień ważne na wybranej sesji - Data - z terminem ważności, - WDA ważne do anulowania, - WNF ważne na najbliższy fixing - WNZ ważne na najbliższy fixing zamknięcia - ewentualne dodatkowe warunki: WIA - wykonaj i anuluj, WLA - wykonaj lub anuluj na BondSpot (rynki regulowane oraz alternatywne systemy obrotu): - określony termin ważności (dzień lub dłużej), g) w przypadku transakcji pakietowej określenie drugiej strony transakcji (dom maklerski) oraz wysokość wynegocjowanej prowizji, h) oznaczenie rynku regulowanego lub systemu obrotu, i) dodatkowe warunki na GPW (rynki regulowane oraz alternatywne systemy obrotu): - Wielkość minimalna minimalna wielkość realizacji zlecenia - Limit aktywacji - limit aktywacji zlecenia - Wielkość ujawniana wielkość ujawniana zlecenia

2 - bez OTP bez odroczonej płatności na rynek giełdowy - Inwestor nie wyraża zgody na OTP (dotyczy Inwestorów, z którymi Dom Maklerski podpisał stosowny aneks w zakresie OTP) j) inne elementy jeżeli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres wymaganych elementów dyspozycji wymienionych w pkt 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany przez GPW lub BondSpot regulacji dotyczących zasad obrotu na tych rynkach. Dyspozycje wymienione w pkt 1 przyjmowane są przez Dom Maklerski, w zakresie, w jakim są przyjmowane i realizowane przez dany rynek. 2. Dyspozycja opłacenia zlecenia zakupu korzystającego z odroczonej płatności powinna a) elementy określone w pkt. 1 ppkt. b), d), e), h), j), b) datę zawarcia transakcji, c) ilość papierów wartościowych, która ma zostać opłacona. 3. Dyspozycja wypłaty środków pieniężnych w formie przelewu (tylko dyspozycje telefoniczne) powinna a) kwotę przelewu, b) walutę przelewu (Dom Maklerski realizuje jedynie przelewy w walutach określonych Komunikatem Zarządu regulującym zasady dokonywania transakcji wymiany walutowej oraz przelewów walutowych) c) nr rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki pieniężne, zgodny z podanym w Umowie Maklerskiej lub załączniku do Umowy Maklerskiej. Dyspozycja opiewająca na kwotę wyższą niż PLN lub jej równowartość wyrażona w walucie obcej (licząc po kursie podawanym w Tabeli kursów walut obcych Banku Millennium S.A. z dnia złożenia dyspozycji) zostanie zrealizowana pod warunkiem telefonicznego potwierdzenia dyspozycji: - do godziny 14.00, jeśli dyspozycja ma być zrealizowana w dniu złożenia lub, - do godziny 17.00, jeśli dyspozycja ma być zrealizowana w dniu następnym. Potwierdzenia dokonuje pracownik Domu Maklerskiego na nr telefonu Klienta/ pełnomocnika określony w Umowie Maklerskiej lub odpowiednio w pełnomocnictwie. 4. Dyspozycja uznania bądź wycofania papierów wartościowych jako zabezpieczenie derywatów powinna a) rodzaj i liczbę papierów wartościowych do uznania bądź wycofania jako zabezpieczenie, b) inne elementy jeżeli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Dyspozycja uzupełnienia depozytu zabezpieczającego powinna a) polecenie uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, b) inne elementy jeżeli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Dyspozycja wykonania bądź rezygnacji z wykonania derywatów powinna a) elementy określone w pkt 1 ppkt a), h), j), b) rodzaj i liczbę derywatów do wykonania bądź rezygnacji z wykonania. 7. Dyspozycja wystawienia wniosku dotyczącego prowizji powinna a) określenie rodzaju wniosku (przyznanie prowizji od jednej transakcji, korzystanie z planu podstawowego [liniowego], korzystanie z planu dodatkowego [progresywnego], przyznanie negocjowanej prowizji w ramach planu liniowego, zmiana sposobu naliczania prowizji), b) określenie podstawy przyznania prowizji (wartość obrotów, wycena papierów wartościowych i środków pieniężnych na rachunku, deklaracja uzyskania obrotów) w przypadku prowizji w planie liniowym, c) wskazanie daty zawarcia transakcji, nazwy papieru wartościowego lub derywatów, wartości transakcji lub ilości kontraktów terminowych lub opcji w przypadku prowizji od jednej transakcji, d) zgodę na dodatkowe warunki dotyczące prowizji, zawarte w obowiązującym w Domu Maklerskim wzorze wniosku dotyczącym prowizji (o przyznanie prowizji od jednej transakcji, korzystania z planu liniowego, aktualizacji prowizji w ramach planu liniowego, przyznania negocjowanej prowizji w ramach planu liniowego, rezygnacja z planu liniowego), e) określenie wysokości prowizji negocjowanej (na podstawie negocjacji dotyczących wysokości prowizji, przeprowadzonych uprzednio przez Klienta z Domem Maklerskim). 8. Dyspozycja zapisu z tytułu realizacji Prawa Poboru powinna dodatkowo zawierać elementy wymagane dla ważności zapisu, wskazane w treści prospektu określającego zasady składania zapisów. Dyspozycja może zostać złożona o ile dany prospekt emisyjny będzie umożliwiał złożenie zapisu z tytułu realizacji danego Prawa Poboru za pośrednictwem telefonu lub faxu; w przypadku braku takiej możliwości Millennium DM wyda Informację wyłączającą możliwość złożenia zapisu za pośrednictwem telefonu lub faxu. 9. Dyspozycja wystawienia zapisu na zakup papierów wartościowych w obrocie pierwotnym (z wyłączeniem wykonania dyspozycji zapisu z tytułu realizacji Prawa Poboru) powinna dodatkowo zawierać elementy wymagane dla ważności zapisu, wskazane w treści prospektu określającego zasady składania zapisów. Dyspozycja może zostać złożona, o ile:

3 prospekt emisyjny określający zasady składania zapisów dopuszcza możliwość składania zapisów za pośrednictwem telefonu lub faksu oraz Dom Maklerski poinformuje (poprzez wywieszenie stosownej informacji w POK i na stronie internetowej Domu Maklerskiego) w terminie minimum jednego dnia roboczego przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów o dopuszczalności złożenia dyspozycji za pośrednictwem telefonu lub faksu. Dyspozycją wystawienia zapisu może zawierać również: dyspozycję uruchomienia środków pieniężnych z kredytu w celu opłacenia zapisu, dyspozycję deponowania nabytych papierów wartościowych na Rachunku, dyspozycję przelewu środków pieniężnych z nadpłaty lub ich zwrotu na Rachunek. Dom Maklerski może w drodze Informacji dla klientów określić dodatkowe warunki przyjęcia dyspozycji wystawienia zapisu nabycia papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, gdy taka potrzeba wynika z postanowień prospektu emisyjnego. 10. Dyspozycja uruchomienia usługi internetowej (tylko dyspozycje telefoniczne) w postaci dostępu do Serwisu maklerskiego i Serwisu informacyjnego (): a) imię, nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o dostęp (możliwość dotyczy wyłącznie właściciela rachunku), b) określenie sposobu odbioru loginu, hasła lub Tokena. Dyspozycja uruchomienia usługi internetowej może zostać przyjęta wyłącznie od klientów, którzy zawarli Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków począwszy od 25 lipca 2006 r. 11. Dyspozycja aktywacji lub wystawienia wniosku o udostępnienie nowego Tokena lub zmianę hasła do Serwisu maklerskiego (tylko dyspozycje telefoniczne) powinna a) imię, nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o aktywację lub wystawienie wniosku o udostępnienie nowego Tokena lub zmianę hasła, b) określenie czynności, która powinna zostać wykonana: aktywacja hasła lub Tokena, wystawienie wniosku o udostępnienie nowego Tokena lub zmianę hasła, c) określenie sposobu odbioru hasła lub Tokena. 12. Dyspozycja odblokowania numeru PIN do Tokena do Serwisu maklerskiego (tylko dyspozycje telefoniczne) powinna a) imię i nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o odblokowanie numeru PIN, b) hasło do programu epromakplus, przydzielone przez Dom Maklerski na zasadach określonych w Instrukcji korzystania z Serwisu maklerskiego i Serwisu informacyjnego Millennium Domu Maklerskiego S.A. (Instrukcja), c) kod odblokowujący, wskazany w Instrukcji. 13. Dyspozycja synchronizacji Tokena z Serwisem maklerskim (tylko dyspozycje telefoniczne) powinna zawierać dodatkowo: a) imię i nazwisko użytkownika dysponującego Tokenem, b) hasło do programu epromakplus, przydzielone przez Dom Maklerski na zasadach określonych w Instrukcji, c) wskazanie Tokena w pozycji ZEGAR, d) wskazanie Tokena w pozycji LICZNIK. 14. Dyspozycja wystawienia wniosku o blokadę/odblokowanie, odwołanie dostępu do Serwisu maklerskiego lub Serwisu informacyjnego, rezygnację ze składania dyspozycji powinna a) imię i nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o blokadę/odblokowanie lub odwołanie dostępu, rezygnację ze składania dyspozycji, b) określenie czynności, która powinna zostać wykonana: wystawienie wniosku o blokadę/odblokowanie, odwołanie dostępu lub rezygnację ze składania dyspozycji c) wskazanie Serwisu maklerskiego lub Serwisu informacyjnego, do którego ma zostać zablokowany/odblokowany lub odwołany dostęp, d) powód zablokowania dostępu. Uwaga: w przypadku korzystania z Serwisu maklerskiego z użyciem Tokena, wydanie dyspozycji zablokowania dostępu do Serwisu maklerskiego oznacza dokonanie deaktywacji Tokena. W przypadku dokonywania odblokowania dostępu do Serwisu maklerskiego zachodzi konieczność udostępnienia Użytkownikowi nowego Tokena (co wiąże się z koniecznością poniesienia przez Inwestora opłaty za udostępnienie Tokena). 15. Dyspozycja wystawienia wniosku o aktywację, zmianę zakresu danych czasu rzeczywistego udostępnianych w Serwisie maklerskim lub Serwisie informacyjnym lub rezygnacji z ich otrzymywania (z wyłączeniem danych czasu rzeczywistego udostępnianych za pośrednictwem aplikacji Statica ), powinna a) imię i nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o aktywację lub zmianę zakresu danych czasu rzeczywistego, b) określenie czynności, która powinna zostać wykonana: wystawienie wniosku o aktywację, zmianę zakresu danych czasu rzeczywistego lub rezygnację z otrzymywania danych czasu rzeczywistego, c) określenie zakresu danych czasu rzeczywistego:

4 - notowania on-line: 1 oferta lub 5 ofert, - serwis informacyjny PAP, - serwis informacyjny Reuters Inwestor. 16. Dyspozycja wystawienia wniosku o aktywację lub zmianę zakresu danych czasu rzeczywistego udostępnianych w Serwisie informacyjnym za pośrednictwem aplikacji Statica lub rezygnacji z dostępu do aplikacji Statica powinna a) imię i nazwisko użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o aktywację lub zmianę zakresu danych czasu rzeczywistego, b) określenie czynności, która powinna zostać wykonana: wystawienie wniosku o aktywację, zmianę zakresu danych czasu rzeczywistego lub rezygnację z dostępu, c) określenie zakresu danych czasu rzeczywistego notowania on-line (nie dotyczy rezygnacji z dostępu): dla aplikacji przeznaczonej na komputery: 1 oferta lub 5 ofert lub karnet zleceń, dla aplikacji przeznaczonej na urządzenia małoekranowe (telefon komórkowy, smartfon, palmtop): 1 oferta lub 5 ofert. 17. Dyspozycja uzyskania lub wymiany hasła do aplikacji Statica powinna dodatkowo zawierać: a) informację o przyczynie wymiany hasła (tylko w przypadku dyspozycji wymiany hasła). 18. Dyspozycja wystawienia wniosku o aktywację, odwołanie lub zmianę zakresu informacji przekazywanych przez Dom Maklerski w formie SMS na numer telefonu komórkowego lub w formie poczty elektronicznej na adres oraz dyspozycja zmiany numeru telefonu komórkowego lub adresu do przesyłania powiadomień, powinna a) określenie czynności, która powinna zostać wykonana: wystawienie wniosku o aktywację, odwołanie lub zmianę zakresu informacji, lub zmiana numeru telefonu komórkowego lub adresu , b) określenie zakresu otrzymywanych informacji: - informacje własne Domu Maklerskiego, - powiadomienia o zawarciu transakcji, - powiadomienia o opóźnieniu opłacenia zleceń OTP, - powiadomienia o określonych zdarzeniach dotyczących rynku kapitałowego, c) określenie sposobu otrzymywania powiadomień: SMS i/lub , d) określenie numeru telefonu komórkowego (dla powiadomień SMS) i/lub adresu Dyspozycja wystawienia wniosku o wydanie świadectwa depozytowego powinna a) określenie celu wystawienia świadectwa depozytowego, b) datę ważności świadectwa depozytowego, c) nazwę, rodzaj i liczbę papierów wartościowych, których dotyczy świadectwo depozytowe, d) wskazanie numeru rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane papiery wartościowe będące przedmiotem wniosku, e) wskazanie, czy rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są papiery wartościowe będące przedmiotem wniosku jest przedmiotem usługi zarządzania, f) określenie miejsca odbioru/dostarczenia świadectwa depozytowego.. W przypadku, gdy świadectwo depozytowe wydaje się w celu odpowiedzi na wezwanie lub innym celu wymagającym złożenia instrukcji rozliczeniowej dyspozycja powinna zawierać również polecenie wystawienia takiej instrukcji. 20. Dyspozycja wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna a) nazwę spółki, której Walnego Zgromadzenia dotyczy zaświadczenie, b) liczbę i kod akcji, których dotyczy zaświadczenie, c) informację, z jakiej liczby akcji Inwestor zamierza wykonywać prawo głosu (w przypadku, gdy Inwestor zamierzać wykonywać prawo głosu tylko z części akcji zapisanych na jego rachunku), lub wskazanie, że Inwestor zamierza wykonywać prawo głosu z wszystkich akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, d) numer rachunku papierów wartościowych, na którym są lub będą zapisane akcje będące przedmiotem dyspozycji lub numer potwierdzenia nabycia papierów wartościowych albo informacje że dyspozycja dotyczy papierów zdeponowanych w rejestrze sponsora emisji, e) cel wystawienia zaświadczenia, f) w przypadku gdy dyspozycja dotyczy papierów wartościowych zarejestrowanych w sponsorze emisji informacje określone w pkt. 24 lit. b-d. 21. Dyspozycja wystawienia wniosku o przystąpienie do promocji dotyczącej opłat i prowizji za usługi świadczone na rzecz Klienta powinna a) określenie, do jakiej promocji przystępuje Klient,

5 b) inne elementy, o ile zostały wskazane przez Dom Maklerski w informacji dotyczącej warunków przystąpienia do danej promocji. Dyspozycja wystawienia wniosku o przystąpienie do promocji może zostać wystawiona o ile Dom Maklerski poinformuje (poprzez wywieszenie stosownej informacji w POK i na stronie internetowej Domu Maklerskiego) o rozpoczęciu i warunkach przystąpienia do danej promocji. 22. Dyspozycja wystawienia wniosku o zmianę warunków świadczenia usług w zakresie derywatów powinna a) NIK, b) określenie warunków, o których zmianę Klient wnioskuje: liczbę otwieranych lub zamykanych portfeli oraz ich przeznaczenie lub nową wartość maksymalnego zaangażowania. Dyspozycja wystawienia wniosku o zmianę warunków świadczenia usług w zakresie derywatów może zostać wystawiona o ile Klient podpisał z Domem Maklerskim Umowę o derywaty w wersji umożliwiającej złożenie takiego wniosku drogą telefoniczną lub faksem. Dyspozycja wystawienia wniosku o zmianę warunków świadczenia usług w zakresie derywatów może zostać przyjęta wyłącznie od klientów, którzy posiadają Umowę o derywaty w wersji obowiązującej: od 13 października 2006 r. do 12 września 2010 r. od 20 lutego 2012 r. 23. Dyspozycja aktualizacji danych Inwestora: a) sposobu otrzymywania przez Klienta korespondencji - powinna zawierać dodatkowo jeden z wymienionych poniżej wariantów: wysyłanie korespondencji pocztą elektroniczną na adres ; o ile Dom Maklerski nie posiada adresu Klienta dyspozycja powinna zawierać również adres , wysyłanie korespondencji przesyłką pocztową tylko w przypadku, gdy Klient podał uprzednio w Domu Maklerskim w formie pisemnej adres, który może zostać użyty dla korespondencji pocztowej. Powyższa dyspozycja nie dotyczy przypadków, kiedy Dom Maklerski jest zobowiązany dostarczyć Klientowi korespondencję w określonym prawem trybie. b) nowego numeru telekomunikacyjnego lub adresu powinna zawierać dodatkowo nowy numer telefonu komórkowego, faksu lub adres , c) nowego numeru telekomunikacyjnego lub adresu - powinna zawierać dodatkowo nowy numer telefonu komórkowego lub adres- do wysyłania analiz, d) nowego Urzędu Skarbowego - powinna zawierać dodatkowo adres Urzędu Skarbowego, e) zmiany decyzji dotyczącej zgody na przekazywanie informacji przez stronę internetową informacje o zgodzie lub braku zgody. 24. Dyspozycja wprowadzenia papierów wartościowych zdeponowanych w rejestrze sponsora emisji na rachunek inwestycyjny w Millennium Domu Maklerskim (tylko dyspozycje telefoniczne) powinna zawierać dodatkowo: a) numer potwierdzenia nabycia papierów wartościowych zdeponowanych w rejestrze sponsora emisji, b) nazwisko oraz imię osoby, na rzecz której zostało wystawione potwierdzenie nabycia papierów wartościowych, c) adres zamieszkania osoby, na rzecz której zostało wystawiane potwierdzenie nabycia papierów wartościowych, d) numer identyfikacyjny osoby, na rzecz której zostało wystawione potwierdzenie nabycia papierów wartościowych zapisany na tym potwierdzeniu (PESEL lub seria i numer dowodu osobistego albo inny numer w przypadku nierezydentów), e) rodzaj i liczbę papierów wartościowych będących przedmiotem dyspozycji, f) informację, że dyspozycja dotyczy wprowadzenia papierów wartościowych z rejestru sponsora emisji na rachunek inwestycyjny. 25. Dyspozycja konwersji papierów wartościowych imiennych na papiery na okaziciela oraz wprowadzenia papierów wartościowych zdeponowanych w rejestrze sponsora emisji na rachunek inwestycyjny w Millennium Domu Maklerskim (tylko dyspozycje telefoniczne) powinna a) elementy wskazane w pkt. 24, b) dyspozycję dokonania konwersji papierów wartościowych imiennych na papiery wartościowe na okaziciela. 26. Dyspozycja przewalutowania środków pieniężnych (tylko dyspozycje telefoniczne) powinna zawierać dodatkowo: a) wysokość środków i walutę, które mają ulec przewalutowaniu, b) walutę docelową przewalutowania. Dom Maklerski może żądać dodatkowych informacji uwiarygodniających dyspozycję. tożsamość osoby składającej

6 II. numery telefonów służące do przyjmowania dyspozycji telefonicznych: 1. Z zastrzeżeniem ppkt 2, dyspozycje telefoniczne mogą być składane na dowolny wskazany poniżej numer telefonu: - Gdańsk: , ; - Warszawa: (telefony stacjonarne i komórkowe), Dyspozycje, o których mowa w pkt I ppkt 12 mogą być składane jedynie pod numerem Help Desk: , III. numery faksów służące do przyjmowania dyspozycji faksowych: Dyspozycje faksowe mogą być składane na dowolny wskazany poniżej numer faksu: - Gdańsk: , - Warszawa: Zarząd Millennium Domu Maklerskiego SA informuje, że z dniem wejścia w życie niniejszego Komunikatu traci moc Komunikat Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie rodzajów i wymaganych elementów składanych dyspozycji oraz numerów telefonów do składania dyspozycji telefonicznych i faksowych.

Wymagane elementy dyspozycji zdalnych

Wymagane elementy dyspozycji zdalnych Załącznik nr 2 do komunikatu określającego zasady obsługi dyspozycji zdalnych. obowiązuje od dnia 16 lutego 2015 r. Wymagane elementy dyspozycji zdalnych I. Obowiązkowe elementy wszystkich dyspozycji:

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy oraz zatwierdzenia obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 70/2014/JM z dnia 17 września 2014 roku w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY inwestycyjny, rejestrowy, konta IKE, depozytowy Lp. Nazwa operacji 1. Prowadzenie rachunku: brak opłat 50,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) I. I n s t r u m e n t y f i n a n s o w e o b r ó t z o r g a n i z o w a n y Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji,

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 51/2010/JM z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy oraz umów

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty, w szczególności za: Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1 Prowadzenie rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘŻNY... 2 2. PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY... 4 3. PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY... 6 4. PRZELEW

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2012 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2012 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2012 r. Na podstawie 81 90, 114-117 w związku z 2 ust. 1 pkt 9 Regulaminu świadczenia usług maklerskich, Millennium Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty, w szczególności za: Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1 Prowadzenie rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1 Przekazujemy Państwu instrukcję podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną. W celu podpisania umowy należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami. Instrukcja podpisania umowy maklerskiej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 59/2013 z dnia 27 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty,

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 495/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba fizyczna. KROK 1

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba fizyczna. KROK 1 Przekazujemy Państwu instrukcję podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną. W celu podpisania umowy należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami. Instrukcja podpisania umowy maklerskiej

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA...2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE... 7 2. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2015 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2015 roku. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 23 października 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu zagranicznymi papierami wartościowymi) Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów:

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów: Zlecenia na giełdzie Aby kupić albo sprzedać papiery wartościowe na giełdzie inwestor musi złożyć zlecenie za pośrednictwem domu maklerskiego. Zlecenie to właśnie informacja o tym, co i na jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015

Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015 Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015 z dnia 18-05-2015 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG)

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) www.pokonac-rynek.pl Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) Opracował: Łukasz Zymiera na podstawie: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Odwołuje się Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 22 grudnia 2014 roku. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 25 maja2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu zagranicznymi papierami wartościowymi) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2012 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Organizacja obrotu giełdowego Notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Obowiązuje od 23.02.2015

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Obowiązuje od 23.02.2015 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo Rozdział 1. Zagadnienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa: 1. Warunki składania dyspozycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Traci moc Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 15 października 2014 roku.

Traci moc Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 15 października 2014 roku. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 25 maja 2015 roku (zarządzenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM.

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 26 lutego 2015 roku (bez zarządzeń dotyczących Zarządzania Aktywami oraz Obrotu Derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 05 lutego 2015 roku

Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 05 lutego 2015 roku Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 05 lutego 2015 roku (bez zarządzeń dotyczących Zarządzania Aktywami oraz Obrotu Derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA Niniejsza Oferta Zakupu Akcji realizowana jest w związku z Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH Informacje podstawowe Nazwa i dane kontaktowe Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa Adres do korespondencji ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie

Bardziej szczegółowo

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Spis treści System znany z NYSE Euronext także na GPW...2 Skrócenie czasu notowań...3 Zmiany w zleceniach giełdowych...4 1.Nowości

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 24/2015. oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). W

Raport bieżący nr 24/2015. oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). W Raport bieżący nr 24/2015 KOFOLA S.A. Data: 19.08.2015 Temat: KOFOLA S.A. ogłasza ofertę skupu akcji własnych Podstawa prawna: artykuł 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo