Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych Tabela Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych i Praw Majątkowych

2 Spis treści Regulamin świadczenia usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych: I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zawarcie Umowy. Otwieranie rachunku praw majątkowych... 4 III. Ewidencja praw pochodnych i praw majątkowych... 4 IV. Rachunek zabezpieczający... 6 V. Warunki obrotu prawami pochodnymi i prawami majątkowymi... 7 VI. Depozyt zabezpieczający. Rozliczenia praw pochodnych i praw majątkowych... 9 VII. Prowizje i opłaty VIII. Postanowienia końcowe Tabela Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych i Praw Majątkowych: Część A Część B

3 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna oraz jego klientów wynikające z zawarcia pomiędzy nimi Umowy o świadczenie usług w publicznym obrocie prawami pochodnymi i prawami majątkowymi oraz prowadzenie rachunku praw majątkowych. 2. Regulamin stanowi integralną część umowy, o której mowa w ust Przez użyte w Regulaminie określenie: 1) Dom Maklerski - należy rozumieć Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna, 2) Inwestor - należy rozumieć klientów Domu Maklerskiego, tzn. rezydentów i nierezydentów w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, którzy podpisali z Domem Maklerskim Umowę o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego lub Umowę o świadczenie usług brokerskich, 3) Ustawa - należy rozumieć ustawę z dnia r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późn. zm.), 4) Umowa - należy rozumieć Umowę o świadczenie usług w publicznym obrocie prawami pochodnymi i prawami majątkowymi oraz prowadzenie rachunku praw majątkowych, 5) POK - należy rozumieć Punkt Obsługi Klienta, tzn. jednostkę organizacyjną Domu Maklerskiego prowadzącą bezpośrednią obsługę Inwestorów, 6) papiery wartościowe - należy rozumieć papiery wartościowe w rozumieniu Ustawy, 7) prawa pochodne należy rozumieć prawa pochodne, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, dla których istnieje obowiązek wnoszenia przez klienta depozytu zabezpieczającego, 8) prawa majątkowe należy rozumieć prawa majątkowe, o których mowa w art. 97 Ustawy, dla których istnieje obowiązek wnoszenia przez klienta depozytu zabezpieczającego, 9) prawo do otrzymania praw - należy rozumieć prawo do otrzymania praw pochodnych lub praw majątkowych nabytych w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym umożliwiające zobowiązanie się do ich zbycia, 10) Warunki Obrotu - należy rozumieć dokument stanowiący podstawę dopuszczenia praw pochodnych lub praw majątkowych do obrotu publicznego, 11) transakcja terminowa - należy rozumieć umowę zawartą na rynku regulowanym, w której strony zobowiązują się wzajemnie do dokonania rozliczenia na warunkach wynikających z regulacji zawartych w Warunkach Obrotu. Przedmiotem transakcji terminowej jest prawo pochodne lub prawo majątkowe stanowiące zbiór praw i obowiązków określonych w standardzie tego prawa pochodnego lub prawa majątkowego, dla których istnieje obowiązek wnoszenia przez klienta depozytu zabezpieczającego, 12) kupno - należy rozumieć wystąpienie w charakterze strony kupującej w transakcji terminowej, tj. zajęcie pozycji długiej, 13) sprzedaż - należy rozumieć wystąpienie w charakterze strony sprzedającej w transakcji terminowej, tj. zajęcie pozycji krótkiej, 14) zamknięcie pozycji - należy rozumieć ustanie praw i zobowiązań związanych z nabyciem i zbyciem prawa pochodnego lub prawa majątkowego odpowiednio wskutek zbycia lub nabycia prawa pochodnego lub prawa majątkowego tej samej serii, 15) wykonanie lub wykup należy rozumieć realizację prawa do otrzymania przez nabywcę prawa pochodnego lub prawa majątkowego od wystawcy prawa pochodnego 2

4 lub prawa majątkowego, kwoty rozliczenia na zasadach określonych w Warunkach Obrotu, 16) Zlecenie - należy rozumieć zlecenie kupna lub sprzedaży praw pochodnych lub praw majątkowych na rynku regulowanym składane przez Inwestora lub jego pełnomocnika, 17) zlecenie brokerskie - należy rozumieć zlecenie lub ofertę, a także odpowiedź na ofertę wystawiane przez Dom Maklerski na podstawie Zlecenia i przekazywane na rynek regulowany w celu jego realizacji, zgodnie z zasadami obrotu na tym rynku, 18) rynek regulowany należy rozumieć giełdę lub rynek pozagiełdowy, 19) giełda - należy rozumieć giełdę papierów wartościowych, na którą kierowane są zlecenia brokerskie, 20) rynek pozagiełdowy należy rozumieć rynek na którym odbywa się regulowany pozagiełdowy wtórny publiczny obrót papierami wartościowymi lub prawami majątkowymi, na który kierowane są zlecenia brokerskie, prowadzony przez Centralną Tabelę Ofert S.A., 21) sesja należy rozumieć sesję giełdową lub dzień transakcyjny na rynku pozagiełdowym, 22) rachunek papierów wartościowych - należy rozumieć rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, 23) rachunek praw majątkowych należy rozumieć rachunek praw majątkowych prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie Umowy i służący rejestrowaniu praw majątkowych, 24) Rachunek - należy rozumieć odpowiednio rachunek papierów wartościowych lub rachunek praw majątkowych prowadzony przez Dom Maklerski, 25) rejestr operacyjny praw majątkowych należy rozumieć rejestr praw majątkowych i praw do otrzymania praw majątkowych, które mogą być przedmiotem zlecenia sprzedaży Inwestora 26) rejestr operacyjny należy rozumieć rejestr operacyjny papierów wartościowych lub rejestr operacyjny praw majątkowych, 27) zabezpieczający rachunek papierów wartościowych należy rozumieć wydzielone blokowane konto rachunku papierów wartościowych służące do zabezpieczania transakcji terminowych zawieranych na zlecenie Inwestora oraz zajętych przez Inwestora pozycji w prawach pochodnych lub prawach majątkowych, 28) rachunek pieniężny - należy rozumieć rachunek pieniężny prowadzony przez Dom Maklerski na podstawie Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, 29) zabezpieczające rachunki pieniężne należy rozumieć wydzielone blokowane konta rachunku pieniężnego służące do zabezpieczania transakcji terminowych zawieranych na zlecenie Inwestora oraz zabezpieczania zajętych przez Inwestora pozycji w prawach pochodnych lub prawach majątkowych, 30) rachunek zabezpieczający - należy rozumieć zabezpieczający rachunek papierów wartościowych lub zabezpieczające rachunki pieniężne, 31) wstępny depozyt zabezpieczający - należy rozumieć ustaloną w drodze Komunikatu lub ustaloną w drodze umowy między stronami minimalną wartość aktywów, które Inwestor zobowiązany jest utrzymywać na rachunku zabezpieczającym w związku ze złożonym Zleceniem, 3

5 32) depozyt zabezpieczający - należy rozumieć aktywa, które Inwestor utrzymuje na rachunku zabezpieczającym w celu zabezpieczenia zajętych pozycji w prawach pochodnych lub prawach majątkowych, 33) depozyt utrzymania - należy rozumieć ustaloną w drodze Komunikatu lub ustaloną w drodze umowy między stronami minimalną wartość depozytu zabezpieczającego, 34) wartość zlecenia kupna należy rozumieć wartość zakupu prawa pochodnego lub prawa majątkowego, którego nabycie wiąże się z koniecznością zapłaty, obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Warunkach Obrotu, 35) Komunikat - należy rozumieć komunikat Zarządu Domu Maklerskiego regulujący zasady obsługi Inwestorów. II. Zawarcie Umowy. Otwieranie rachunku praw majątkowych. 3. Otwarcie rachunku praw majątkowych oraz świadczenie usług w zakresie obrotu prawami pochodnymi i prawami majątkowymi następuje na podstawie Umowy Zawarcie Umowy uzależnione jest od podpisania przez Inwestora z Domem Maklerskim lub obowiązywania Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. 2. Dom Maklerski może uzależnić zawarcie Umowy od spełnienia przez Inwestora dodatkowych warunków, w szczególności dotyczących wartości aktywów lub obrotów Inwestora w Domu Maklerskim. 3. Przed zawarciem Umowy Inwestor zobowiązany jest podać Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK) nadany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). 4. Przed zawarciem Umowy Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o sytuacji finansowej. Zakres wymaganych informacji w oświadczeniu określany jest przez Dom Maklerski. Dom Maklerski może dopuścić złożenie oświadczenia za pomocą elektronicznych nośników informacji. 5. Inwestor może posiadać tylko jedną zawartą z Domem Maklerskim Umowę. 6. Stroną Umowy nie mogą być małżonkowie. 5. Dom Maklerski może w Umowie ustalić indywidualnie dla każdego Inwestora maksymalny limit zaangażowania, określający maksymalną liczbę praw pochodnych lub praw majątkowych, które Inwestor może posiadać na Rachunku. Przy ustalaniu maksymalnego limitu zaangażowania Dom Maklerski bierze pod uwagę: wycenę rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Inwestora, dotychczasowy obrót prawami pochodnymi i prawami majątkowymi w Domu Maklerskim oraz przebieg współpracy z Inwestorem Umowy zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wzór Umowy ustalany jest przez Dom Maklerski. 2. Wejście w życie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez obie strony, chyba że w treści Umowy strony określą późniejszy termin. 3. W imieniu Inwestora nie będącego osobą fizyczną Umowę podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych podmiotu będącego Inwestorem. 4. W imieniu Domu Maklerskiego Umowę podpisuje dwóch upoważnionych pracowników. 5. Warunkiem zawarcia Umowy przez Dom Maklerski jest otwarcie przez KDPW kont indywidualnych Inwestora. 4

6 III. Ewidencja praw pochodnych i praw majątkowych Prawa pochodne należące do Inwestora rejestrowane są na rachunku papierów wartościowych. 2. Prawa majątkowe należące do Inwestora rejestrowane są na rachunku praw majątkowych Zapisów na Rachunku Dom Maklerski dokonuje na podstawie dowodów ewidencyjnych określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności na zasadach i w terminach określonych przez KDPW. 2. Wartość praw pochodnych i praw majątkowych zarejestrowanych na Rachunku jest obliczana zgodnie z zasadami określonymi w przepisach regulujących prowadzenie rachunkowości przez domy maklerskie. 9. Prawa pochodne lub prawa majątkowe należące do Inwestora mogą być rejestrowane na Rachunku w więcej niż jednym portfelu, rozumianym w znaczeniu określonym w Warunkach Obrotu, po nadaniu przez KDPW odrębnych oznaczeń dla poszczególnych portfeli Inwestor może, w drodze dyspozycji, dokonać przeniesienia praw pochodnych i praw majątkowych, co do których nie istnieją znane Domowi Maklerskiemu ograniczenia w ich swobodnym dysponowaniu, ze swojego Rachunku w Domu Maklerskim na inny rachunek. 2. Prawa pochodne i prawa majątkowe mogą być przeniesione jedynie na rachunek należący do Inwestora. 3. Przez ograniczenia w swobodnym dysponowaniu prawami pochodnymi lub prawami majątkowymi rozumie się w szczególności: 1) zajęcie Rachunku w związku z prowadzoną egzekucją sądową lub administracyjną, 2) blokady ustanowione przez Dom Maklerski na podstawie dyspozycji uprawnionych organów, 3) inne okoliczności uniemożliwiające swobodne dysponowanie prawami pochodnymi lub prawami majątkowymi przez Inwestora, wynikające z postanowień regulaminów obowiązujących w Domu Maklerskim oraz obowiązujących przepisów prawa. 4. Dom Maklerski ma prawo nie wykonać dyspozycji przeniesienia określonych praw pochodnych lub praw majątkowych z Rachunku Inwestora na inny rachunek w przypadku: 1) wystąpienia salda debetowego na rachunku pieniężnym - do czasu uregulowania należności w stosunku do Domu Maklerskiego, 2) braku zgody uczestnika rozliczającego prowadzącego rachunek, na który ma zostać wykonane przeniesienie praw pochodnych lub praw majątkowych. O fakcie nie wykonania dyspozycji przeniesienia Dom Maklerski zawiadamia Inwestora listem poleconym. 5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Inwestora wskutek nie wykonania dyspozycji przeniesienia praw pochodnych lub praw majątkowych, z przyczyn określonych w ust Warunkiem zarejestrowania praw pochodnych lub praw majątkowych na Rachunku Inwestora, w szczególności w związku z dokonanym transferem portfela bądź portfeli z innego domu maklerskiego, jest posiadanie na rachunku zabezpieczającym depozytu zabezpieczającego zobowiązania wynikające z przenoszonych praw pochodnych lub praw majątkowych, w wysokości wymaganej dla depozytu utrzymania, obowiązującej w Domu Maklerskim w chwili rejestracji praw pochodnych lub praw majątkowych na Rachunku. 5

7 12. Dom Maklerski, dla Inwestora, z którym podpisał Umowę w zakresie prowadzenia rachunku praw majątkowych otwiera i prowadzi rejestr operacyjny praw majątkowych. 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do zasad prowadzenia rachunku praw majątkowych i rejestru operacyjnego praw majątkowych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, w zakresie prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rejestru operacyjnego papierów wartościowych. 14. Dom Maklerski, dla Inwestora, z którym podpisał Umowę w zakresie prowadzenia rachunku praw majątkowych może otworzyć i prowadzić rejestr sesji na zasadach opisanych w Regulaminie świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. IV. Rachunek zabezpieczający. 15. Na rachunku zabezpieczającym blokowane są środki pieniężne lub papiery wartościowe stanowiące: 1) zabezpieczenie aktywnych Zleceń, 2) zabezpieczenie zajętych pozycji, 3) w pozostałych uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski wykonuje bez odrębnej dyspozycji Inwestora blokadę środków pieniężnych na zabezpieczającym rachunku pieniężnym w przypadku: 1) konieczności wniesienia zabezpieczenia z tytułu złożenia Zlecenia, zgodnie z 23, 2) konieczności wniesienia zabezpieczenia z tytułu transferu praw pochodnych lub praw majątkowych, zgodnie z 11, 3) konieczności uzupełnienia zabezpieczenia, zgodnie z 27, 28 i 29, 4) złożenia dyspozycji uzupełnienia zabezpieczenia przez Inwestora, zgodnie z Blokada, o której mowa w ust. 1, obejmuje 100% wymaganych środków pieniężnych. 3. W przypadku, gdy podczas uzupełniania zabezpieczenia okaże się, że wysokość niezablokowanych środków pieniężnych na rachunku pieniężnym jest mniejsza od wartości, o której mowa w ust. 2, blokada obejmuje wówczas wszystkie niezablokowane środki pieniężne do wysokości salda. Postanowienia 30 stosuje się odpowiednio. 17. Środki pieniężne na zabezpieczającym rachunku pieniężnym mogą być oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Wysokość stopy procentowej, zasady oprocentowania oraz termin wypłaty odsetek Dom Maklerski określa w drodze Komunikatu. 18. Do wykonywania odblokowania środków pieniężnych z zabezpieczającego rachunku pieniężnego uprawniony jest wyłącznie Dom Maklerski Blokada papierów wartościowych na zabezpieczającym rachunku papierów wartościowych następuje, z zastrzeżeniem 21 ust. 3 i 28 ust. 3 pkt 1), po otrzymaniu pisemnej dyspozycji Inwestora i obejmuje 100% papierów wartościowych w niej określonych. 6

8 2. W przypadku, gdy liczba niezablokowanych papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych jest mniejsza od określonej w dyspozycji Inwestora, blokada, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest wówczas do wysokości niezablokowanych papierów wartościowych Papierami wartościowymi stanowiącymi zabezpieczenie transakcji terminowej mogą być wyłącznie papiery wartościowe określone w Komunikacie. 2. Dom Maklerski, w drodze Komunikatu, ustala do jakiej wysokości aktualnie wymaganego depozytu zabezpieczającego będą zaliczone papiery wartościowe zablokowane na zabezpieczającym rachunku papierów wartościowych. W przypadku braku takiego Komunikatu obowiązują proporcje określone przez KDPW. 3. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo wyłączenia możliwości wykorzystania poszczególnych lub wszystkich papierów wartościowych jako zabezpieczenia transakcji terminowej, o czym informuje w drodze Komunikatu. 4. Wycena papierów wartościowych stanowiących depozyt zabezpieczający dokonywana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie w KDPW Odblokowanie papierów wartościowych z zabezpieczającego rachunku papierów wartościowych Inwestora następuje po otrzymaniu pisemnej dyspozycji Inwestora, z zastrzeżeniem 31 ust. 2 pkt. 2). 2. Odblokowanie, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe jedynie po otrzymaniu przez Dom Maklerski wystawionego przez KDPW potwierdzenia odblokowania tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem wniesienia depozytu zabezpieczającego do zajętych pozycji i aktywnych Zleceń w innych papierach wartościowych lub środkach pieniężnych. 3. W przypadku gdy po wykonaniu odblokowania, o którym mowa w ust. 1 okaże się, iż Inwestor nie posiada wystarczających aktywów na pokrycie depozytu zabezpieczającego do zajętych pozycji i aktywnych zleceń Dom Maklerski upoważniony jest do dokonania bez pisemnej dyspozycji Inwestora blokady papierów wartościowych na zabezpieczającym rachunku papierów wartościowych w ilości pozwalającej na uzyskanie wymaganej wartości depozytu zabezpieczającego. Dom Maklerski dokona wyboru papierów wartościowych podlegających blokadzie wg własnego uznania. V. Warunki obrotu prawami pochodnymi i prawami majątkowymi Przed złożeniem Zlecenia Inwestor zobowiązany jest zapoznać się z Warunkami Obrotu odnoszącymi się do praw pochodnych lub praw majątkowych będących przedmiotem Zlecenia. Inwestor zobowiązany jest do ich przestrzegania. Warunki Obrotu dostępne są w POK. 2. Zlecenie, poza wymogami określonymi w Regulaminie świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, powinno zawierać NIK, numer portfela, oświadczenie, że Inwestor zapoznał się z treścią Warunków Obrotu oraz inne elementy określone w Warunkach Obrotu Wymagane pokrycie Zlecenia, dla którego istnieje konieczność wniesienia wstępnego depozytu zabezpieczającego określa się jako sumę wstępnego depozytu zabezpieczającego i przewidywanej prowizji. Wymagane pokrycie Zlecenia, dla którego istnieje konieczność wniesienia wartości zlecenia kupna określa się jako sumę wartości Zlecenia kupna i przewidywanej prowizji. 2. Weryfikacja pokrycia Zlecenia następuje w momencie jego złożenia w Domu Maklerskim. 3. Pokrycie Zlecenia, dla którego istnieje konieczność wniesienia wstępnego depozytu zabezpieczającego sprawdza się w oparciu o stan zabezpieczającego rachunku papierów wartościowych, tj. zablokowanych na nim papierów wartościowych nie stanowiących 7

9 zabezpieczenia aktywnych Zleceń oraz zajętych pozycji, a także w oparciu o stan rachunku pieniężnego, tj. niezablokowanych środków pieniężnych. Inwestor zobowiązany jest posiadać aktywa stanowiące 100% wymaganego wstępnego depozytu zabezpieczającego i 100% przewidywanej prowizji. Pokrycie Zlecenia, dla którego istnieje konieczność wniesienia wartości zlecenia kupna sprawdza się w oparciu o stan rachunku pieniężnego, tj. nie zablokowanych środków pieniężnych. Inwestor zobowiązany jest posiadać środki pieniężne stanowiące 100 % wymaganej wartości zlecenia kupna i 100 % przewidywanej prowizji. 4. Wstępny depozyt zabezpieczający oraz wartość zlecenia kupna podlegają blokadzie na rachunku zabezpieczającym. 5. Jeżeli w wyniku realizacji Zlecenia, dla którego istnieje konieczność wniesienia wstępnego depozytu zabezpieczającego ma nastąpić zamknięcie zajętej wcześniej pozycji lub zajęcie pozycji skorelowanej, rozumianej w znaczeniu określonym w Warunkach Obrotu, Dom Maklerski może przyjąć i zrealizować to Zlecenie bez konieczności posiadania przez Inwestora aktywów w wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego, chyba że w wyniku realizacji zamknięcia pozycji nastąpi brak zabezpieczenia pozycji uprzednio skorelowanej. Jeżeli w wyniku realizacji Zlecenia, dla którego istnieje konieczność wniesienia wartości zlecenia kupna ma nastąpić zamknięcie zajętej wcześniej pozycji, rozumianej w znaczeniu określonym w Warunkach Obrotu, Dom Maklerski może przyjąć i zrealizować to Zlecenie bez konieczności posiadania przez Inwestora środków pieniężnych wynikających z wartości zlecenia kupna. 6. W obrocie prawami pochodnymi i prawami majątkowymi Inwestor nie ma możliwości składania zleceń kupna z odroczonym terminem płatności Dom Maklerski odrzuca bądź redukuje Zlecenie, którego realizacja mogłaby spowodować przekroczenie limitu zaangażowania Inwestora określanego przez Dom Maklerski zgodnie z Dom Maklerski ma prawo odrzucić bądź zredukować Zlecenie, którego realizacja mogłaby spowodować przekroczenie określonych w Warunkach Obrotu oraz innych przepisach regulujących obrót prawami pochodnymi i prawami majątkowymi: limitu zaangażowania Inwestora, limitu zaangażowania uczestnika rozliczającego lub limitu transakcyjnego Domu Maklerskiego określonego wielkością depozytu rozliczeniowego, do wysokości nie powodującej przekroczenia ww. limitów. 3. Dom Maklerski odrzuca bądź redukuje Zlecenie do wysokości posiadanych przez Inwestora aktywów na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym, w przypadku braku lub niewystarczającej ilości aktywów na pokrycie: 1) wstępnego depozytu zabezpieczającego lub depozytu utrzymania, 2) wartości zlecenia kupna, 3) przewidywanej prowizji. 4. Dom Maklerski odrzuca Zlecenie, gdy jest ono niezgodne z Warunkami Obrotu. 5. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić maksymalny limit wielkości jednego Zlecenia. 6. Dom Maklerski redukuje do wymaganego poziomu Zlecenie w przypadku, gdy liczba praw pochodnych lub praw majątkowych określona w tym Zleceniu przekracza limit wielkości, o którym mowa w ust Dom Maklerski może odmówić przyjęcia i realizacji Zlecenia w innych niż opisane w ust. 1, 2, 3, 4 i 6 uzasadnionych przypadkach, a w szczególności odmawia przyjęcia i realizacji Zlecenia, gdy jego realizacja mogłaby naruszyć obowiązujące przepisy, bądź jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Domu Maklerskiego. 8. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Inwestora spowodowane zamknięciem pozycji Inwestora przez KDPW, a także w sytuacji odmowy przyjęcia i realizacji Zlecenia lub odrzucenia bądź redukcji Zlecenia, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4, 6 i Dom Maklerski informuje Inwestora o odrzuceniu lub redukcji Zlecenia z przyczyn określonych w ust. 1, 3 lub 6: 1) w przypadku Zleceń składanych osobiście i Dyspozycji składanych drogą telefoniczną w chwili składania Zlecenia lub Dyspozycji, 8

10 2) w przypadku Dyspozycji składanych drogą faksową w trakcie telefonicznego potwierdzania przez Inwestora złożonej Dyspozycji (o ile Inwestor dokonuje potwierdzenia telefonicznego), 3) w przypadku Zleceń i Dyspozycji składanych z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji w chwili składania Zlecenia lub Dyspozycji Inwestor może zgłosić wykonanie lub wykup praw pochodnych lub praw majątkowych, zgodnie z Warunkami Obrotu, do realizacji w dniu zgłoszenia do godziny określonej w Komunikacie. Zgłoszenia złożone po godzinie określonej w Komunikacie będą realizowane w dniu następnym. 2. Ogólne zasady wykonania lub wykupu praw pochodnych i praw majątkowych określają Warunki Obrotu. 3. Dom Maklerski może określić w drodze Komunikatu szczegółowe warunki wykonania lub wykupu praw pochodnych i praw majątkowych, z zachowaniem zasad określonych w Warunkach Obrotu. 4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Inwestora spowodowane zamknięciem pozycji Inwestora na skutek losowania przeprowadzonego przez KDPW, wynikającego z Warunków Obrotu. VI. Depozyt zabezpieczający. Rozliczenia praw pochodnych i praw majątkowych. 26. Z chwilą całkowitej realizacji Zlecenia wstępny depozyt zabezpieczający lub wartość zlecenia kupna stają się depozytem zabezpieczającym. W przypadku częściowej realizacji Zlecenia depozytem zabezpieczającym staje się część wstępnego depozytu zabezpieczającego lub wartości zlecenia kupna, odpowiednio do stopnia realizacji Zlecenia Dom Maklerski weryfikuje wartość aktywów stanowiących depozyt zabezpieczający w trakcie sesji oraz po jej zakończeniu. Weryfikacja aktywów odbywa się dla poszczególnych portfeli osobno. 2. W przypadku, gdy z wykonywanej weryfikacji wynika, że zablokowany depozyt zabezpieczający zajęte w danym momencie przez Inwestora pozycje przewyższa depozyt zabezpieczający wyliczony wg zasad, na których następuje wyliczenie depozytu utrzymania oraz wartości zlecenia kupna, stan depozytu zabezpieczającego może zostać pomniejszony o kwotę nadwyżki, z zastrzeżeniem ust. 3 i 28. Pomniejszenie to nie dotyczy aktywów zablokowanych na podstawie Raportu Dziennego KDPW. 3. W przypadku, gdy z weryfikacji, o której mowa w ust. 1 wynika, że w wyniku zamknięcia zajętych pozycji Inwestor poniósł stratę, zablokowany depozyt zabezpieczający jest powiększany o kwotę poniesionej przez Inwestora straty Dom Maklerski w czasie sesji monitoruje ryzyko poniesienia przez Inwestora potencjalnej straty wyliczanej w oparciu o kurs rozliczeniowy dla pozycji zajętych na sesji poprzedniej lub o kurs zawarcia transakcji dla pozycji zajętych na sesji bieżącej oraz w oparciu o kurs ostatniej transakcji terminowej na bieżącej sesji. 2. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu ustalić wielkość straty potencjalnej, która powoduje konieczność uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, o wysokość straty potencjalnej. 3. Dom Maklerski może w drodze Komunikatu określić wielkość straty potencjalnej, która w przypadku braku możliwości uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, o której mowa w ust. 2 upoważnia Dom Maklerski do: 9

11 1) dokonania bez pisemnej dyspozycji Inwestora blokady papierów wartościowych na zabezpieczającym rachunku papierów wartościowych w ilości pozwalającej na uzyskanie wymaganej wartości depozytu zabezpieczającego. Dom Maklerski dokona wyboru papierów wartościowych podlegających blokadzie wg własnego uznania, 2) zamknięcia dowolnych pozycji utrzymywanych przez Inwestora z limitem ceny zapewniającym realizację zlecenia i w liczbie niezbędnej do uzyskania prawidłowej wielkości depozytu zabezpieczającego, po upływie określonego Komunikatem okresu oczekiwania na uzupełnienie depozytu zabezpieczającego Na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez KDPW, po rozliczeniu sesji Dom Maklerski dokonuje codziennych i ostatecznych rozliczeń z Inwestorem: 1) w przypadku, gdy z rozliczeń, o których mowa wyżej, wynika zobowiązanie Inwestora do wniesienia kwoty rozliczenia, stan depozytu zabezpieczającego zostaje pomniejszony o kwotę rozliczenia, 2) w przypadku, gdy z rozliczeń, o których mowa wyżej, wynika należność dla Inwestora w kwocie rozliczenia, stan depozytu zabezpieczającego zostaje powiększony o kwotę rozliczenia. 2. W przypadku, gdy po wykonaniu rozliczenia wartość depozytu zabezpieczającego przekroczy poziom depozytu utrzymania, Dom Maklerski dokonuje odblokowania środków pieniężnych z zabezpieczającego rachunku pieniężnego, do wysokości przewidzianej dla depozytu utrzymania. 3. W przypadku, gdy po wykonaniu rozliczenia, wartość depozytu zabezpieczającego obniży się poniżej depozytu utrzymania, Dom Maklerski dokonuje zablokowania uzupełniającej kwoty środków pieniężnych na zabezpieczający rachunek pieniężny na zasadach określonych w 16, z zastrzeżeniem ust. 4, do wysokości przewidzianej dla depozytu utrzymania, a w przypadku dalszego braku wymaganego zabezpieczenia stosuje się odpowiednio W przypadku, gdy po wykonaniu rozliczenia, wartość depozytu zabezpieczającego obniży się poniżej wartości wymaganej przez KDPW dla Inwestora w Raporcie Dziennym KDPW, Dom Maklerski dokonuje zablokowania uzupełniającej kwoty środków pieniężnych na zabezpieczający rachunek pieniężny na zasadach określonych w 16 do wysokości 140% wartości wymaganej przez KDPW, a w przypadku braku całkowitej kwoty na wykonanie uzupełnienia stosuje się odpowiednio Jeżeli Inwestor zamknie wszystkie zajęte pozycje, wszelkie środki pieniężne stanowiące depozyt zabezpieczający i znajdujące się na zabezpieczającym rachunku pieniężnym zostaną odblokowane, o ile nie pozostaną bez zabezpieczenia aktywne Zlecenia wykorzystujące pozycje skorelowane Inwestor jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania stanu rachunku zabezpieczającego w celu ustalenia, czy wartość aktywów stanowiących depozyt zabezpieczający nie obniżyła się poniżej: 1) depozytu utrzymania, zgodnie z 29 ust. 3, 2) wartości wymaganej przez KDPW dla Inwestora w Raporcie Dziennym KDPW, zgodnie z 29 ust. 4, lub w celu zapewnienia środków na pokrycie powiększenia depozytu zabezpieczającego o kwotę stanowiącą wysokość straty lub straty potencjalnej, zgodnie z 27 ust. 3 oraz 28 ust. 2. Sprawdzenia tego Inwestor może dokonać bezpośrednio w POK lub telefonicznie, pod warunkiem podpisania umowy lub aneksu obejmującego swym zakresem składanie dyspozycji droga telefoniczną. 2. Na podstawie pisemnego wniosku Inwestora i na zasadach w nim określonych, Dom Maklerski może podejmować próby powiadomienia Inwestora o konieczności uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Wzór wniosku ustalany jest przez Dom Maklerski. 3. Dom Maklerski nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości dokonania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 z przyczyn niezależnych od Domu Maklerskiego. 10

12 4. W przypadku, gdy występuje brak środków pieniężnych na wykonanie zablokowania, o którym mowa w 27 ust. 3, 28 ust. 2 oraz 29 ust. 3 i 4, Inwestor zobowiązany jest uzupełnić depozyt zabezpieczający do wysokości, o których mowa w ust Uzupełnienie, o którym mowa w ust. 4 musi nastąpić w terminie przewidzianym w Komunikacie poprzez: 1) wpłatę odpowiedniej kwoty na rachunek pieniężny i wydanie dyspozycji uzupełnienia zabezpieczenia, 2) wydanie dyspozycji uznania nowych papierów wartościowych jako zabezpieczenie zajętych pozycji, zgodnie z W sytuacji braku uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w ust. 4, w wymaganym terminie, Dom Maklerski może zamknąć dowolne pozycje na Rachunku Inwestora w liczbie niezbędnej do uzyskania wymaganych wartości depozytu zabezpieczającego, zgodnie z ust. 1, dla praw pochodnych lub praw majątkowych pozostałych na Rachunku. Z zastrzeżeniem 28 ust. 3, ww. zlecenie zamknięcia pozycji może zostać złożone od dnia następującego po dniu, w którym wystąpiło zadłużenie z tytułu konieczności uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Dom Maklerski w drodze Komunikatu może określić maksymalną kwotę odchylenia od wartości depozytu utrzymania, której brak nie będzie powodował zamknięcia pozycji Inwestora, o ile nie spowoduje to obniżenia depozytu zabezpieczającego poniżej wartości wymaganej przez KDPW W przypadku wystąpienia salda ujemnego na zabezpieczającym rachunku pieniężnym, Inwestor obowiązany jest do niezwłocznego uregulowania należności z tego tytułu. Za okres utrzymywania salda ujemnego Inwestor zobowiązany jest do uiszczenia odsetek umownych określonych w Komunikacie. Zmiany wysokości ww. odsetek nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu lub Umowy, dokonywane są w drodze Komunikatu oraz obowiązują od dnia wskazanego w tym Komunikacie. 2. W przypadku nie uregulowania należności, o której mowa w ust. 1, Inwestor upoważnia Dom Maklerski do: 1) zamknięcia posiadanych przez Inwestora dowolnych pozycji, 2) do wystąpienia w jego imieniu do KDPW bez osobnej dyspozycji Inwestora z dyspozycją odblokowania dowolnej liczby papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie praw pochodnych i praw majątkowych i niezwłocznej ich sprzedaży, 3) zaspokojenia swoich roszczeń z aktywów Inwestora znajdujących się na rachunkach, w rejestrach operacyjnych papierów wartościowych lub rejestrach należności, w szczególności do sprzedaży pozostałych papierów wartościowych Inwestora. 3. Zamknięcie pozycji oraz sprzedaż papierów wartościowych, o których mowa w ust 2 odbywa się z limitem ceny zapewniającym realizację zlecenia i w liczbie umożliwiającej pokrycie zadłużenia wobec Domu Maklerskiego. 4. Z zastrzeżeniem 28 ust. 3, złożenie zlecenia zamknięcia pozycji lub sprzedaży papierów wartościowych może zostać złożone począwszy od dnia następującego po dniu, w którym wystąpiło zadłużenie. VII. Prowizje i opłaty Dom Maklerski pobiera prowizje i opłaty za świadczenie usług w zakresie praw pochodnych i praw majątkowych na rzecz Inwestora określone w obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych i Praw Majątkowych. Z umów zawartych z Inwestorem może wynikać obowiązek uiszczenia innych prowizji i opłat. 2. Strony umowy, o której mowa w ust. 1, mogą wyłączyć lub ograniczyć w sposób wskazany w umowie stosowanie Tabeli Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych i Praw Majątkowych. 11

13 Tabela Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych i Praw Majątkowych ustalana jest przez Zarząd Domu Maklerskiego. 2. Tabela Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych i Praw Majątkowych dostępna jest w POK. 3. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Tabeli Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych i Praw Majątkowych. VIII. Postanowienia końcowe. 34. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 35. Inwestor upoważnia Dom Maklerski do przekazywania informacji o zawieranych przez Inwestora transakcjach terminowych do KDPW lub innych podmiotów uprawnionych do występowania do KPWiG z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie praw pochodnych i praw majątkowych do publicznego obrotu na podstawie odrębnych przepisów Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą rozwiązania Umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. 2. W kwestiach nieuregulowanych w ust. 1 do rozwiązania Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. 37. Wszelkie pełnomocnictwa udzielone Domowi Maklerskiemu na podstawie niniejszego Regulaminu nie wygasają w przypadku śmierci Inwestora. 38. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za straty Inwestora spowodowane koniecznością zamknięcia pozycji bądź sprzedaży papierów wartościowych na zasadach opisanych w 28 ust. 3, 30 ust. 6 oraz 31 ust W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności dotyczących: 1) zawarcia Umowy, 2) prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, 3) pełnomocnictw, 4) pobierania, zawieszania lub obniżania opłat i prowizji, 5) blokad i zastawu, 6) reklamacji, 7) korespondencji, 8) trybu zmiany Regulaminu i Tabeli Opłat i Prowizji dla Praw Pochodnych i Praw Majątkowych, 9) trybu wypowiadania Umowy, 10) wydawania Komunikatów stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminie, o którym mowa w ust. 1 stosuje się postanowienia Warunków Obrotu oraz aktów prawnych wydanych przez organy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Centralnej Tabeli Ofert S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.. 12

14 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2003r. 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu przestają obowiązywać postanowienia Regulaminu świadczenia usług brokerskich w zakresie praw pochodnych oraz Regulaminu świadczenia usług w zakresie praw majątkowych oraz prowadzenia rachunku praw majątkowych. 3. Do zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu następujących umów: 1) Umowy o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi, 2) Umowy o świadczenie usług brokerskich w publicznym obrocie kontraktami terminowymi i jednostkami indeksowymi, 3) Umowy o świadczenie usług w publicznym obrocie prawami majątkowymi - kontraktami terminowymi, stosuje się wprost postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Umowy. 13

15 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRAW POCHODNYCH I PRAW MAJĄTKOWYCH CZĘŚĆ A Prowizje od każdej zrealizowanej transakcji kupna / sprzedaży na rynku regulowanym: 1. KONTRAKTÓW TERMINOWYCH a) tabela standardowa: liczba kontraktów terminowych w transakcji prowizja otwarcie i zamknięcie pozycji - za każdy kont rakt 19 zł. * zamknięcie pozycji otwartych na tej samej sesji (daytrading) 15 zł. * - za każdy kont rakt ** * lub prowizja negocjowana ** nadpłata prowizji jest zwracana po zakończeniu sesji b) negocjowana - na wniosek Inwestora dla Inwestorów, których miesięczne obroty kontraktami terminowymi przekraczają 30 szt. 2. INNYCH PRAW POCHODNYCH I PRAW MAJĄTKOWYCH a) tabela standardowa wartość transakcji prowizja do zł. 1,00 %, nie mniej niż 5 zł , zł. 25 zł. + 0,75 % kwoty powyżej zł. powyżej zł. 100 zł. + 0,50 % kwoty powyżej zł. * * lub prowizja negocjowana b) według stawek prowizji liniowej - na wniosek Inwestora wartość obrotów na rachunku inwestycyjnym prowizja ustalana w ramach przedziału zł. 0,90% - 0,79% , zł. 0,78% - 0,59% , zł. 0,58% - 0,49% , zł. 0,48% - 0,39% powyżej zł. negocjowana Przez wartość obrotów na rachunku inwestycyjnym rozumie się trzecią część obrotów papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi (z wyłączeniem wymienionych w punkcie 1) z ostatnich 90 dni kalendarzowych. Za obroty na rachunku Inwestora, który otwiera po raz pierwszy rachunek inwestycyjny lub którego rachunek nie wykazywał żadnych obrotów w okresie ostatnich 90 dni kalendarzowych uznaje się: - w pierwszym miesiącu wycenę rachunku inwestycyjnego w dniu złożenia wniosku lub zadeklarowane przez Inwestora obroty, - w drugim i trzecim miesiącu - obroty uzyskane w miesiącach poprzednich pomnożone odpowiednio przez 1 i 1/2. W pierwszą sobotę każdego miesiąca Dom Maklerski dokonuje automatycznej proporcjonalnej korekty przyznanej prowizji, która będzie obowiązywała do daty następnej korekty. Prowizja od jednej transakcji nie może być mniejsza niż 1 zł. 14

16 CZĘŚĆ B Dom Maklerski pobiera opłaty od następujących czynności: prowadzenie rachunku praw majątkowych przygotowanie historii rachunku z lat wcześniejszych niż rok bieżący i poprzedni wystawienie duplikatu dowolnej umowy lub aneksu przelewy praw pochodnych i praw majątkowych nie związane ze zmianą właściciela (z wyłączeniem przelewów wykonywanych wewnątrz Domu Maklerskiego) wystawienie świadectwa depozytowego bądź jego duplikatu wystawianie zaświadczeń do urzędów na żądanie Inwestora dotyczących danych: wykonanie jednostek indeksowych lub innych praw pochodnych lub praw majątkowych (za czynność) wygaśnięcie kontraktów terminowych (od jednego kontraktu) wysyłanie comiesięcznych wyciągów z ustaleniem salda wysyłanie potwierdzeń zawarcia transakcji wysłanie informacji za pomocą elektronicznych nośników informacji * wysyłanie pozostałych informacji bezpłatne 50 zł. za każdy rok kalendarzowy 30 zł 30 zł. za jeden rodzaj / serię z ostatniego roku - 20 zł. z lat poprzednich - 50 zł. 20 zł 10 zł. 10 zł. bezpłatne koszt wysłania SMS - 27 gr. za każdy wysłany SMS - bezpłatnie listem zwykłym - 5 zł. listem poleconym - 10 zł list zagraniczny - koszt wysłania + 10 zł. 30 zł. udostępnienie zarchiwizowanej korespondencji ustanowienie blokady na zabezpieczenie (liczone od 0,2% wartości rynkowej przedmiotu blokady) na podstawie (min. 50 zł, max zł) umowy blokady ** ustanowienie zastawu (liczone od wartości rynkowej 0,2% przedmiotu zastawu) ** (min. 50 zł, max zł) inne usługi zgodnie z zawartymi umowami * opłaty pobierane są miesięcznie z dołu (do 15 dnia kolejnego miesiąca) ** w przypadku braku wartości rynkowej brana jest pod uwagę wartość emisyjna (o ile taka istnieje), a w przypadku braku wartości emisyjnej wartość praw pochodnych lub praw majątkowych ustalana jest przez Dom Maklerski. Obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2003r. 15

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych Regulamin świadczenia usług w zakresie instrumentów pochodnych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego Spółka

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-950 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa prawa i

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od lutego 2019 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek Polski... 3 1. Taryfa opłat... 3 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 1 I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego SA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego Regulamin prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i ) informuje Klienta o kosztach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa )

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa ) ul. Twarda 18, 00 105 Warszawa email: BM-sekretariat@bgzbnpparibas.pl www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie tel. +48 22 566 97 00... (stempel Biura Maklerskiego/Oddziału) UMOWA wykonywania zleceń nabycia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 1 I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego SA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 103/28/04/2018 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych

Uchwała Nr 103/28/04/2018 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Uchwała Nr 103/28/04/2018 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Na podstawie 37 ust. 8 i ust. 9 oraz 39 ust. 6 Regulaminu Giełdowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna

świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2010 r. 01.03.2010 1 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 110-6715 - Poz. 1268 i 1269 b) w powiecie Iwóweckim zmienia się granice miasta Lwówek Śl 9 ski, położonego na obszarze gminy Lwówek Sląski, przez przyłączenie obszaru wsi Płakowice z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

Umowa nr o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych Umowa nr o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zawarta w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. dnia pomiędzy: Domem Maklerskim BDM S.A.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek polski...3 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r. Na podstawie 3 ust. 1, 41 ust. 3, 80 ust. 3, 165 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (Regulamin), 42 ust. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo