Umowa o świadczenie usług maklerskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o świadczenie usług maklerskich"

Transkrypt

1 Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszaww, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem , NIP , kapitał zakładowy zł opłacony w całości, zwanym dalej Domem Maklerskim, reprezentowanym przez: Preambuła Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z zawarciem przez Klienta umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń z agentem Domu Maklerskiego, tj. Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 22493, NIP , kapitał zakładowy zł, opłacony w całości, zwanym dalej w treści niniejszej umowy DB PBC. 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Na podstawie niniejszej umowy oraz na warunkach w niej określonych Dom Maklerski zobowiązuje się do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek Klienta, składanych przez Klienta, za pośrednictwem DB PBC zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych oraz do prowadzenia dla Klienta rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych. 2. W celu zapewnienia Klientowi odpowiedniej ochrony w związku z zakresem usług świadczonych przez Dom Maklerski na rzecz Klienta, Klient został sklasyfikowany jako klient detaliczny. Klient ma prawo wystąpienia do Domu Maklerskiego z wnioskiem o zmianę klasyfikacji. 2. SKŁADANIE DYSPOZYCJI ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 1. Dom Maklerski zobowiązuje się do przyjmowania dyspozycji składanych przez Klienta za pośrednictwem telefonu, lub telefaksu lub za pomocą innych urządzeń technicznych, uzgodnionych z Domem Maklerskim i określonych w Karcie Klienta, których przedmiotem jest przelew środków pieniężnych na rachunki bankowe Klienta podane w Karcie Klienta lub przelew papierów wartościowych na zasadach określonych w Regulaminie.

2 2. W celu identyfikacji osoby składającej dyspozycję za pośrednictwem urządzeń technicznych Strony ustalają hasło w brzmieniu określonym w Karcie Klienta. 3. Strony zobowiązują się do zachowania hasła w tajemnicy. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia hasła przez Klienta osobom nieupoważnionym w sposób świadomy lub nieświadomy, do momentu powiadomienia Domu Maklerskiego przez Klienta o fakcie ujawnienia hasła. 3. WYKONANIE ZLECEŃ 1. Dom Maklerski wykonuje zlecenia Klienta, działając w jak najlepiej pojętym interesie Klienta, zgodnie z jego instrukcjami oraz dążąc do osiągnięcia jak najlepszych warunków realizacji składanych przez Klienta zleceń w danej sytuacji rynkowej. 2. Przez warunki, o których mowa w ust. 1 rozumie się: cenę, koszty transakcji, wielkość zlecenia, prawdopodobieństwo i czas zawarcia transakcji, prawdopodobieństwo i czas jej rozliczenia oraz inne warunki, o których mowa w Polityce wykonywania zleceń w DB Securities S.A. 3. Wszystkie zlecenia Klienta będą traktowane jako zlecenia do dyspozycji maklera (DDM). 4. W przypadku, gdy przedmiotem zlecenia są papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, wykonanie zlecenia poza obrotem zorganizowanym, w tym poprzez zawarcie transakcji bezpośrednio z Domem Maklerskim, wymaga uprzedniej zgody Klienta. 5. Klient niniejszym wyraża zgodę na wykonywanie przez Dom Maklerski składanych przez siebie zleceń poza obrotem zorganizowanym (*). 6. W przypadku, gdy zlecenie Klienta nie może być przyjęte do wykonania przez Dom Maklerski, lub zlecenie, które miało zostać zrealizowane poza obrotem zorganizowanym nie zostało wykonane w całości w okresie jego ważności, Dom Maklerski, za pośrednictwem DB PBC. niezwłocznie informuje o tym Klienta, do czego Klient w pełni Dom Maklerski upoważnia i rozwiązanie takie akceptuje. 7. W przypadku pośrednictwa przez Dom Maklerski w oferowaniu papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej Dom Maklerski przyjmuje zlecenia lub zapisy na papiery wartościowe zgodnie z warunkami oferty. 4. POKRYCIE ZLECEŃ I LIMIT NALEŻNOŚCI 1. Dom Maklerski wykonuje zlecenia kupna papierów wartościowych (wystawia zlecenia brokerskie) złożone przez Klienta, lub przekazuje zlecenie do realizacji pod warunkiem, że Klient, najpóźniej w chwili wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego, lub w chwili przekazania zlecenia Klienta do realizacji, posiada pokrycie wartości zlecenia w wysokości 100 % (sto procent). 2. Wartość zlecenia kupna papierów wartościowych określa się jako maksymalną kwotę zobowiązań, jakie mogą powstać z tytułu pełnej zapłaty za nabywane papiery wartościowe, przy całkowitej realizacji zlecenia. 5. ZAPŁATA ZA NABYWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE 1. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty z tytułu zawartych transakcji kupna papierów wartościowych najpóźniej w dniu rozliczenia transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. W tym dniu Klient zobowiązany jest posiadać na rachunku pieniężnym środki w wysokości zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego z tytułu zawartych transakcji kupna papierów wartościowych, pomniejszonych o należności Klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży papierów wartościowych rozliczanych w Krajowym Depozycie w tym dniu. 2. W przypadku transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym, termin rozliczenia transakcji może być uzgodniony indywidualnie pomiędzy stronami transakcji. 3. W przypadku, gdy Klient nie dokonał zapłaty w terminie, Dom Maklerski zaspakaja swoje należności z aktywów Klienta znajdujących się na rachunkach i w rejestrze operacyjnym Klienta prowadzonym przez Dom Maklerski.

3 4. Dom Maklerski dowolnie dokonuje wyboru, z jakich aktywów, w jakiej kolejności i w jakiej części będzie się zaspakajał. 6. OPŁATY I PROWIZJE 1. Klient zobowiązuje się do dokonywania opłat i prowizji za świadczone usługi zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. 2. Opłaty i prowizje pobierane są z rachunku pieniężnego Klienta w dniu dokonania operacji lub zawarcia transakcji albo w terminie określonym w Tabeli Opłat i Prowizji. 7. OŚWIADCZENIA KLIENTA 1. Klient niniejszym oświadcza, że Sytuacja finansowa 1) sytuacja finansowa Klienta daje pełną gwarancję zaspokojenia roszczeń Domu Maklerskiego, które mogą powstać w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, 2) aktywa zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach pieniężnych Klienta prowadzonych przez Dom Maklerski nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, oraz że nie toczy się przeciwko Klientowi postępowanie sądowe, którego wynik może wpłynąć na sytuację finansową Klienta, 3) zobowiązuje się poinformować Dom Maklerski o toczących się postępowaniach, o których mowa w pkt. 2), nie później niż w ciągu trzech dni od dnia powzięcia informacji o takim postępowaniu, 4) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Dom Maklerski może wstrzymać realizację zleceń kupna Klienta z niepełnym pokryciem, o ile uzna, że sytuacja finansowa Klienta nie daje rękojmi wywiązywania się przez Klienta ze zobowiązań względem Domu Maklerskiego, mogących powstać w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy; Dom Maklerski może żądać od Klienta bardziej szczegółowych informacji oraz dokumentów potwierdzających sytuację finansową Klienta, Ryzyko 5) jest świadomy i akceptuje ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe, 6) zna zasady realizacji zleceń DDM przez Dom Maklerski, jest świadomy i akceptuje ryzyko, związane ze składaniem i realizacją zleceń DDM, 7) przyznaje Domowi Maklerskiemu swobodę wyboru realizacji zlecenia Klienta w zakresie: a) ilości i wartości zleceń brokerskich, a także limitu ceny każdego zlecenia brokerskiego wystawionego na podstawie zlecenia Klienta, b) rynku / systemu notowań, na którym zlecenie zostanie zrealizowane, c) rodzaju i momentów realizacji zleceń brokerskich, chyba że elementy te zostaną określone przez Klienta. Znajomość regulacji 8) otrzymał i zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A., jest on dla Klienta w pełni zrozumiały, jak również w pełni akceptuje jego treść, wyraża zgodę na włączenie jego postanowień do treści niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, Potwierdzenie uzyskania informacji 9) otrzymał i zapoznał się z wszystkimi informacjami przekazywanymi mu w związku z zawarciem niniejszej umowy, o których mowa w Regulaminie, w pełni je akceptuje i wyraża zgodę na ich stosowanie wobec niego, w szczególności wyraża zgodę na stosowanie wobec niego i w pełni akceptuje: - Politykę wykonywania zleceń w DB Securities S.A. - Politykę zarządzania konfliktami interesów w DB Securities S.A. 10) Klient oświadcza, że akceptuje swoją klasyfikację, o której mowa w 1 ust. 2, rozumie jej konsekwencję i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się poinformować Dom Maklerski o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na tę klasyfikację.

4 Ochrona danych osobowych 11) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania postanowień niniejszej umowy oraz na przekazywanie swoich danych osobowych do podmiotów z Grupy Deutsche Bank, w tym mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (i) w celach marketingowych (*), (ii) w celu wypełnienia wymogów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz (iii) innych celach związanych z realizacją Umowy. 8. PEŁNOMOCNICTWA 1. Niniejszym Klient udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa dla Domu Maklerskiego do: 1) wykonywania zleceń Klienta, o których mowa w 1, 2) dokonywania przelewu środków pieniężnych z rachunku pieniężnego Klienta na rachunki bankowe Klienta, podane w Karcie Klienta. 2. Niniejszym Klient udziela Domowi Maklerskiemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do sprzedaży dowolnie wybranych przez Dom Maklerski papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych Klienta oraz pobierania z rachunku pieniężnego Klienta, środków pieniężnych w celu pokrycia, nieuregulowanych przez Klienta, jakichkolwiek zobowiązań Klienta względem Domu Maklerskiego, powstałych w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy. 3. Niniejszym Klient udziela Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do zawierania w imieniu Klienta transakcji papierami wartościowymi poza obrotem zorganizowanym, na warunkach określonych w zleceniu Klienta. 9. TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony, może zostać rozwiązana na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług brokerskich przez DB Securities S.A. 2. Niniejsza umowa zostaje zawarta w chwili podpisania jej przez Strony i w tej dacie wchodzi w życie, z zastrzeżeniem, że w przypadku korespondencyjnego trybu zawarcia Umowy, za moment zawarcia Umowy uznaje się datę przesłania Klientowi przez Dom Maklerski, lub DB PBC, informacji potwierdzającej fakt otwarcia rachunków, o których mowa w 1 ust POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez DB Securities S.A., a także regulacje obowiązujące na poszczególnych rynkach regulowanych lub w alternatywnych systemach obrotu, w szczególności regulacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Prawem właściwym dla regulacji stosunku prawnego wynikającego z niniejszej umowy jest prawo polskie. 3. Karta Klienta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 4. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny, którego właściwość miejscową ustala się według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

5 <pieczęć banku> <imiona i nazwiska reprezentantów> za DB Securities S.A. za Klienta Potwierdzenie tożsamości Klienta i jego podpisu przez upoważnionego pracownika DB Securities S.A. lub podmiotu z Grupy Deutsche Bank

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia - - w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW 1 Warszawa, czerwiec 2010 I. WSTĘP II. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH zawarta w dniu [] pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz inne informacje związane ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem.

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I. DEFINICJE Poprzez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

RADA BANKÓW DEPOZYTARIUSZY

RADA BANKÓW DEPOZYTARIUSZY RADA BANKÓW DEPOZYTARIUSZY Związek Banków Polskich ==================================== REKOMENDACJA dotycząca wzorcowej umowy o przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego Niniejsza rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

Oddział w 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a Oddział w UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą i usługę bankowości elektronicznej modulo nr W dniu r. w pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Warszawa, styczeń 2013r. 1 Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Spis treści I. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I:

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo