Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r."

Transkrypt

1 BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej w Domu Maklerskim BZ WBK Działając na podstawie 1 ust. 1 Uchwały Zarządu Banku nr 4/2001 z dnia 14 czerwca 2001 r., w sprawie upoważnień dla członków Zarządu Banku z późn. zm. zarządza się: 1 1. Dom Maklerski przyjmuje zlecenia i dyspozycje składane przez Klienta za pośrednictwem sieci telefonicznej, jeżeli umowa maklerska zawarta z Domem Maklerskim tak stanowi, w następujących lokalizacjach: 1) Zespół Contact Center w dni robocze od godziny 7:00 do godziny 23:00, z zastrzeżeniem 2 ust. 11 i 3 ust. 10, 2) Zespół Maklerów Transakcyjnych w dni robocze od godziny 8:30 do godziny 17:05, z zastrzeżeniem ust. 2, 3) Zespół Wsparcia Maklerskiego w dni robocze w godzinach pracy tego Zespołu, z zastrzeżeniem 2 ust. 14, 2. Zlecenia i dyspozycje w Zespole Maklerów Transakcyjnych przyjmowane są od Klientów korzystających z Aktywnego Doradztwa Giełdowego, a w szczególnych przypadkach także od pozostałych Klientów. O przyjęciu dyspozycji od Klienta nie korzystającego z Aktywnego Doradztwa Giełdowego decyduje makler zatrudniony w Zespole Maklerów Transakcyjnych. 3. Przez dni robocze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 4. Dom Maklerski może powierzyć przyjmowanie zleceń i dyspozycji składanych przez Klienta za pośrednictwem sieci telefonicznej wybranym pracownikom Domu Maklerskiego działającym w innych lokalizacjach niż wymienione w ust. 1, na warunkach określonych w odrębnym zarządzeniu Zakres usług maklerskich dostępnych za pośrednictwem sieci telefonicznej: 1) dyspozycja otwarcia/prowadzenia rachunku, 2) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów wraz z Oceną odpowiedniości przeprowadzaną w związku z rozszerzeniem umowy maklerskiej, 3) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie limitu należności, 4) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie operacji Day Trading, 5) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych wraz z Oceną odpowiedniości przeprowadzaną w związku z rozszerzeniem umowy maklerskiej, 6) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu wraz z Oceną odpowiedniości

2 przeprowadzaną w związku z rozszerzeniem umowy maklerskiej, 7) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), 8) dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie ofert prywatnych, 9) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży, 10) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie instrumentów OTC wraz z Oceną odpowiedniości przeprowadzaną w związku z rozszerzeniem umowy maklerskiej, 11) dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie prowadzenia rejestru instrumentów runku niepublicznego, 12) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie Aktywnego Doradztwa Giełdowego lub Strategicznego Doradztwa Inwestycyjnego wraz z Oceną odpowiedniości przeprowadzoną w związku z rozszerzeniem umowy maklerskiej, 13) dyspozycja zamknięcia rachunku, 14) dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej, 15) zlecenie wystawienia zlecenia i przekazania do miejsca wykonania, z zastrzeżeniem 3 ust. 6, 7, 16) dyspozycja modyfikowania lub anulowania zlecenia wystawionego i przekazanego do miejsca wykonania, z zastrzeżeniem 3 ust.6, 7, 17) dyspozycje dotyczące nabycia instrumentów finansowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej (oferty publiczne): a) deklaracje zainteresowania nabyciem instrumentów finansowych oferowanych w ramach ofert publicznych (book building), b) nabycia instrumentów finansowych oferowanych w ramach ofert publicznych oraz odwołania dyspozycji nabycia instrumentów finansowych oferowanych w ramach ofert publicznych, c) inne dyspozycje określone w warunkach ofert publicznych. 18) dyspozycja przelewu środków pieniężnych na inny rachunek Klienta, 19) dyspozycja zwiększenia depozytu zabezpieczającego, 20) dyspozycja wymiany walutowej, 21) dyspozycja rozszerzenia umowy maklerskiej w zakresie otwarcia i prowadzenia rachunku walutowego, 22) dyspozycja transferu instrumentów finansowych, 23) dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych w ramach Domu Maklerskiego, 24) dyspozycja wystawienia świadectwa depozytowego, 25) dyspozycja żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA. 26) dyspozycja zmiany danych Klienta: a) dodanie/zmiana adresu do korespondencji, b) dodanie/zmiana numeru telefonu stacjonarnego, c) dodanie/zmiana numeru telefonu komórkowego, d) dodanie/zmiana adresu , e) dodanie/zmiana danych podatkowych, f) zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. 27) dyspozycja przyznania prowizji negocjowanej, 28) dyspozycja przyznania prowizji od pojedynczej transakcji, 29) dyspozycja przystąpienia do rachunku Trader/TopTrader lub rezygnacji z rachunku

3 Trader/TopTrader, 30) dyspozycja wysyłanie zawiadomień o zawarciu transakcji, 31) dyspozycja wysłania wyciągu o stanie rachunku, 32) dyspozycja wystawienia wyciągu z historii rachunku, 33) dyspozycja wystawienia zaświadczenia z wyceną portfela, 34) dyspozycja wystawienia innego zaświadczenia na żądanie Klienta, 35) dyspozycja ograniczenia dostępu do rachunku, 36) dyspozycja wykonania warrantów/jednostek indeksowych, 37) dyspozycja rezygnacji z wykonania warrantów/opcji, 38) dyspozycja otwarcia/zamknięcia dodatkowych portfeli, 39) dyspozycja blokady/odblokowania instrumentów finansowych stanowiących depozyt zabezpieczający, 40) dyspozycje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Internetowego Inwestor online: a) wygenerowanie nowego kodu PIN, b) blokada/odblokowanie dostępu do usług za pośrednictwem sieci Internet, c) zmiana numeru NIK na wydany przez Bank Zachodni WBK S.A., d) wygenerowanie numeru NIK, e) zmiana sposobu identyfikacji, z zastrzeżeniem 3 ust. 25 f) zmiana pakietu usług (w ramach pakietów Professional i Prestige), g) rezygnacja z udostępniania notowań giełd zagranicznych w czasie rzeczywistym, h) odblokowanie tokena, i) odblokowanie dostępu wynikającego z wcześniejszego podania błędnego kodu PIN j) rezygnacja z sublicencji na program AmiBroker, k) zmiany sposobu logowania z hasła maskowanego na hasło standardowe, 41) dyspozycja wprowadzenia dodatkowych instrumentów finansowych notowanych w zagranicznych miejscach wykonania, 42) dyspozycja udostępniania danych Klienta za pośrednictwem KDPW S.A. innym izbom rozliczeniowym w związku z dokonywaniem rozliczeń oraz wypłatą pożytków i innych świadczeń z instrumentów finansowych, 43) dyspozycja wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie Klienta, 44) dyspozycja uczestnictwa w przetargach na obligacje Skarbu Państwa organizowanych przez NBP, 45) potwierdzenie/aktywacja lub dezaktywacja pełnomocnika do rachunku maklerskiego, 46) dyspozycja zgłoszenia zgubienia/kradzieży dowodu tożsamości, 47) dyspozycja niestandardowego oprocentowania środków finansowych, 48) dyspozycja dotycząca tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania w zakresie: a) nabycia tytułów uczestnictwa: i. pierwszego nabycia tytułów uczestnictwa (nie dotyczy Franklin Templeton Investments.), ii. dodatkowego nabycia tytułów uczestnictwa, b) odkupienia tytułów uczestnictwa, c) konwersji/zamiany tytułów uczestnictwa, d) przelewu środków pieniężnych w związku z nabyciem tytułów uczestnictwa, 49) dyspozycje dotyczące ofert nie podlegających wymogom oferty publicznej (oferty prywatne): a) deklaracje zainteresowania nabyciem instrumentów finansowych oferowanych w ramach ofert prywatnych (book building), b) nabycia instrumentów finansowych oferowanych w ramach ofert prywatnych,

4 c) inne dyspozycje określone w warunkach ofert prywatnych, 50) dyspozycja określenia dodatkowych numerów telefonu, 51) dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych pomiędzy izbami rozliczeniowymi w ramach duallistingu, 52) dyspozycja przystąpienia do oferty dla członków SII. 53) dyspozycja złożenia oferty zbycia wierzytelności z tytułu zawartej przez Klienta transakcji sprzedaży instrumentów finansowych, 54) odblokowanie dostępu wynikającego z wcześniejszego podania błędnego kodu PIN do usług telefonicznych, 55) wygenerowanie nowego kodu PIN do usług telefonicznych, 56) dyspozycja modyfikująca warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie: Rachunku z Doradztwem, Strategicznego Doradztwa Inwestycyjnego, Aktywnego Doradztwa Giełdowego 57) dyspozycja zasilenia rejestru pieniężnego OTC, 58) dyspozycja udostępnienia środków z rejestru pieniężnego OTC, 59) dyspozycja wygenerowanie nowego hasła do aplikacji OTC, 60) dyspozycja otwarcia/zamknięcia dodatkowego rejestru OTC, 61) zlecenie kupna/sprzedaży instrumentu OTC, za wyjątkiem zleceń typu Trailing Stop, 62) zlecenie modyfikacji zlecenia kupna/sprzedaży instrumentu OTC, 63) dyspozycja wystawienia duplikatu informacji PIT-8C, 64) przeprowadzenie oceny odpowiedniości do określonej usługi, 65) dyspozycja przystąpienia do oferty dla Klientów KBC Securities, 66) dyspozycja negocjowana przystąpienia do oferty dla Klientów KBC Securities, 67) dyspozycja powierzenia obowiązku raportowania kontraktów pochodnych/kontraktów pochodnych OTC, 68) oświadczenie o sposobie wypłaty dywidendy z akcji spółki, 69) oświadczenie pracownika instytucji finansowej uprawniające do skorzystania z preferencyjnych stawek opłat i prowizji dla Klientów będących pracownikami instytucji finansowych, określonych w odpowiednim Zarządzeniu. Dom Maklerski po przyjęciu od Klienta zlecenia lub dyspozycji, o których mowa w ust 1, przekazuje zlecenie lub dyspozycję Klienta do właściwego miejsca wykonania lub sam je wykonuje zgodnie z treścią zlecenia lub dyspozycji oraz regulacjami. 2. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-14, pkt. 21, pkt 26 lit a), b), c), d),f), pkt 40 lit. c), d) e) oraz pkt 45, 48, 49, 65, 66 dostępne są wyłącznie dla Klientów, którzy podpisali umowę o świadczenie usług maklerskich po 12 października 2006 roku. 3. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 2-14 oraz pkt 21, 27, 30, 31, 35, 45, 48, 52, 56, 59-62, 67,69 dostępne są wyłącznie dla Klienta będącego osobą fizyczną (właściciel rachunku maklerskiego), z zastrzeżeniem ust. 6 i ust Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 26, 40, 46, 50, 54, 55, 59, 64 mogą dotyczyć wyłącznie osoby, która je wydała, z zastrzeżeniem, że w przypadku dyspozycji, o których mowa w ust 1 pkt 1, identyfikacja nastąpić może wyłącznie poprzez rachunek, którego Klient jest właścicielem, lub w sposób wskazany w 3 ust W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dyspozycje, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz dyspozycje, o których mowa w ust 1 pkt 1 i 64, dostępne są wyłącznie dla osób upoważnionych do samodzielnego reprezentowania firmy, innych niż pełnomocnik, z zastrzeżeniem ust Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 18, dotyczy wyłącznie rachunków maklerskich Klienta prowadzonych w Domu Maklerskim oraz rachunków bankowych Klienta zdefiniowanych w warunkach świadczenia usług maklerskich. Klient może zdefiniować maksymalnie 6 rachunków bankowych. Określenia lub zmiany numerów rachunków

5 bankowych może dokonać tylko właściciel rachunku lub osoba upoważniona do samodzielnego reprezentowania firmy, inna niż pełnomocnik w formie pisemnej w POK. 7. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 18, w zakresie walut wymienialnych dotyczy tylko rachunków prowadzonych przez Bank Zachodni WBK S.A. 8. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 27 oraz pkt 29, nie dotyczą rachunków, na których świadczone są usługi maklerskie w zakresie rachunku Day Trading. 9. Dyspozycje, o których mowa w ust.1 pkt 45, 54, 55, dostępne są tylko w lokalizacji wymienionej w 1 ust.1 pkt Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 25 dostępna jest we wszystkich lokalizacjach wymienionych w 1, z zastrzeżeniem, że ostatniego dnia przyjmowania dyspozycja może zostać złożona najpóźniej do godziny Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 12, 50 i 56, nie są dostępne w lokalizacji wymienionej w 1 ust. 1 pkt Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt dostępne są wyłącznie dla Klienta będącego osobą fizyczną (właściciela rachunku maklerskiego), a w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wyłącznie dla pełnomocnika do dysponowania rejestrem OTC ustanowionego zgodnie z regulaminem. 14. W lokalizacji wymienionej w 1 ust. 1 pkt 3 dostępne są wyłącznie dyspozycje określone w ust. 1 a. pkt 1-44 z wyłączeniem - dotyczących derywatów: zleceń wystawienia zlecenia i przekazania do miejsca wykonania i dyspozycji modyfikowania lub anulowania zlecenia wystawionego i przekazanego do miejsca wykonania, oraz b. pkt 46-53, pkt 56, 57, pkt i pkt Dyspozycje określone w ust. 1 pkt 48 przyjmowane są w lokalizacji wymienionej w 1 ust. 1 pkt 1 w godzinach od 9:00 do 17: Ocena odpowiedniości, o której mowa w ust. 1 pkt 1-12 oraz pkt 64, może być dokonywana telefonicznie pod warunkiem wcześniejszego doręczenia Klientowi przez Dom Maklerski obowiązującej wersji formularza Oceny odpowiedniości dedykowanego do danego zakresu usług. 17. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 26) dostępne są wyłącznie dla Klientów, którzy po dniu 21 czerwca 2015 r.: a) zawarli umowę o świadczenie usług maklerskich albo b) dokonali aktualizacji swoich danych w POK poprzez podpisanie Karty Identyfikacyjnej 3 1. Dyspozycje, o których mowa w 2 ust.1, muszą zawierać: 1) imię i nazwisko składającego dyspozycję, 2) hasło identyfikacyjne, z zastrzeżeniem ust.2 i 3 oraz ust. 26 i 27 niniejszego paragrafu, 3) dodatkowe informacje pozwalające w sposób jednoznaczny określić rachunek będący przedmiotem dyspozycji (np.: numer rachunku, serię i numer dokumentu tożsamości składającego dyspozycję). 2. Dom Maklerski może identyfikować Klienta również za pośrednictwem Numeru Identyfikacyjnego Klienta (NIK) i kodu dostępu PIN do usług telefonicznych. 3. Klient w trakcie jednej rozmowy telefonicznej posiada maksymalnie trzy próby na podanie prawidłowego hasła identyfikacyjnego, o którym mowa w ust 1 pkt Dyspozycje, na podstawie których Dom Maklerski dokonuje rozszerzenia zakresu świadczonych usług maklerskich, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 1-12, mogą wymagać dodatkowych danych lub oświadczeń określonych odrębnymi regulacjami dotyczącymi usługi będącej przedmiotem dyspozycji. 5. Zlecenie, na podstawie którego Dom Maklerski wystawia zlecenie Klienta i przekazuje do

6 miejsca wykonania musi dodatkowo zawierać, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7: 1) przedmiot zlecenia (kupno lub sprzedaż), 2) nazwę lub kod oraz liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia, 3) określenie ceny, zgodnie z zasadami obrotu obowiązującymi w danym miejscu wykonania, 4) wskazanie miejsca wykonania zlecenia. 6. Zlecenie, na podstawie której Dom Maklerski wystawia i przekazuje zlecenie dotyczące zagranicznych instrumentów finansowych, musi być zgodne z wymogami określonymi w rozdziale IX Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK Świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych. 7. Klient może określić dodatkowe warunki realizacji zlecenia oraz termin ważności zlecenia, pozostające w zgodzie z obowiązującymi regulacjami dla właściwego miejsca wykonania oraz regulacjami Domu Maklerskiego. 8. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wykonuje przelew, musi dodatkowo zawierać: 1) jednoznaczne wskazanie rachunku, na który mają zostać przelane środki finansowe, 2) kwotę przelewu, 3) walutę przelewu. 9. W przypadku przelewów na rachunki w Banku Zachodnim WBK S.A, dyspozycje złożone w dni robocze przed godziną realizowane będą w tym samym dniu. W przypadku przelewów na rachunki w instytucjach innych niż Bank Zachodni WBK S.A. dyspozycje: 1) złożone w dni robocze do godziny będą realizowane w tym samym dniu, 2) złożone w dni robocze w godzinach będą realizowane w tym samym dniu, jeżeli bank docelowy księguje przelewy przychodzące III sesją Elixiru tego samego dnia, 3) złożone w dni robocze po godzinie będą realizowane następnego dnia roboczego. Wszelkie koszty i prowizje Domu Maklerskiego związane z przelewem obciążają rachunek pieniężny Klienta. 10. Dyspozycja, na podstawie której ma zostać wykonany przelew, może zostać złożona w Zespole Contact Center w godzinach Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski przyjmuje dyspozycję zwiększenia depozytu zabezpieczającego, musi dodatkowo zawierać: 1) walutę depozytu zabezpieczającego, 2) kwotę, o którą należy zwiększyć depozyt zabezpieczający. 12. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski dokonuje wymiany walutowej, musi dodatkowo zawierać: 1) kwotę oraz waluty wymiany będące przedmiotem dyspozycji, 2) dodatkowe oznaczenie, jeżeli Klient chce dokonać wymiany walutowej po kursie negocjowanym. 13. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wykonuje transfer lub przeniesienie instrumentów finansowych, musi dodatkowo zawierać: 1) nazwę lub kod oraz liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji, 2) nazwę domu maklerskiego oraz numer rachunku inwestycyjnego, na który następuje transfer lub przeniesienie instrumentów finansowych, 3) oświadczenie Klienta o uprawnieniu z tytułu ustawowej wspólności majątkowej z osobą, na rachunek której instrumenty finansowe mają być przeniesione w przypadku gdy instrumenty finansowe, które mają zostać przeniesione objęte są wspólnością majątkową. 14. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wystawia świadectwo depozytowe, musi

7 dodatkowo zawierać: 1) nazwę lub kod oraz liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji, 2) nazwę POK, w którym Klient odbierze świadectwo depozytowe bądź polecenie przesłania świadectwa depozytowego bezpośrednio na adres korespondencyjny Klienta, 3) datę do której ma obowiązywać blokada instrumentów finansowych (termin ważności świadectwa depozytowego), 4) cel wystawienia świadectwa depozytowego. 15. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZA, musi dodatkowo zawierać: 1) nazwę lub kod oraz liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji lub określenie wszystkie instrumenty finansowe, 2) sposób odbioru zaświadczenia: i. nazwę POK, w którym Klient odbierze imienne zaświadczenie lub, ii. polecenie przesłania imiennego zaświadczenia bezpośrednio do Emitenta lub, iii. polecenie przesłania imiennego zaświadczenia na adres korespondencyjny Klienta lub, iv. polecenie niedrukowania imiennego zaświadczenia, 3) sposób wysyłki (przesyłka kurierska lub list poleconym) w przypadku wybrania przesłania imiennego zaświadczenia do Emitenta lub na adres korespondencyjny Klienta. 16. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wykonuje zmianę danych Klienta, musi dodatkowo zawierać nowe dane teleadresowe Klienta. W przypadku dyspozycji, o której mowa w 2 ust. 1 pkt. 26 lit. c, polegającej na zmianie numeru telefonu, w sytuacji, kiedy zmieniany numer telefonu komórkowego został uprzednio aktywowany przez Klienta za pomocą kodu aktywacyjnego (telefon zaufany), nowy numer telefonu komórkowego nie otrzymuje statusu telefonu zaufanego. 17. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wykonuje wyciąg z historii rachunku, musi dodatkowo zawierać zakres historii rachunku będący przedmiotem dyspozycji. 18. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wystawia zaświadczenie dotyczące rachunku maklerskiego, musi dodatkowo zawierać zakres informacji, które mają zostać zamieszczone w zaświadczeniu. 19. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wykonuje warranty/jednostki indeksowe, musi dodatkowo zawierać: nazwę lub kod oraz liczbę warrantów/jednostek indeksowych będących przedmiotem dyspozycji. 20. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski dokonuje rezygnacji z wykonania warrantów/opcji, musi dodatkowo zawierać: nazwę lub kod oraz liczbę warrantów/opcji będących przedmiotem dyspozycji. 21. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski otwiera/zamyka dodatkowe portfele do rachunku maklerskiego, musi dodatkowo zawierać: liczbę/numery dodatkowych portfeli będących przedmiotem dyspozycji. 22. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wykonuje blokadę/odblokowanie instrumentów finansowych stanowiących depozyt zabezpieczający, musi dodatkowo zawierać: nazwę lub kod oraz liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji. 23. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski dokonuje zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet, musi dodatkowo zawierać: 1/ zdefiniowany nowy pakiet usług, i/lub 2/ aktualne dane do usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet. 24. Dom Maklerski wysyła kod PIN, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 40 lit. a, komunikatem SMS na numer telefonu komórkowego tylko w sytuacji uprzedniego aktywowania przez

8 Klienta numeru telefonu komórkowego kodem aktywacyjnym - telefon zaufany. W przeciwnym wypadku kod PIN, o którym mowa powyżej przekazywany jest listem poleconym (PIN mailer) na adres do korespondencji Klienta. Klient nie ma możliwości wyboru sposobu przekazania kodu PIN. 25. Klient może dokonać zmiany sposobu identyfikacji w serwisie internetowym Domu Maklerskiego, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 40 lit. e, tylko na logowanie bez tokena. Powyższe nie dotyczy Klientów, dla których zmiana sposobu identyfikacji wynika z wymiany tokena na nowy ze względu na awarię urządzenia, wydanego przez Dom Maklerski, niezawinioną przez Klienta. 26. Dyspozycja odblokowania dostępu do serwisu internetowego lub dostępu do rachunku po pośrednictwem sieci telefonicznej (blokada wynikająca z wcześniejszego podaniu błędnego kodu PIN), musi zawierać imię i nazwisko składającego dyspozycję oraz co najmniej trzy z informacji identyfikacyjnych określonych w pkt od 1 do 5 z zastrzeżeniem, że jedną z tych danych musi być numer PESEL lub data urodzenia, lub co najmniej dwie z informacji identyfikacyjnych określonych w pkt od 1 do 7, jeśli jedną z nich jest informacja wymieniona w pkt 6 lub 7: 1) numer rachunku Klienta, 2) seria i numer dokumentu tożsamości Klienta, 3) PESEL lub data urodzenia, 4) adres do korespondencji lub adres stały Klienta, 5) numer telefonu Klienta wskazany zgodnie z umową maklerską, 6) hasło identyfikacyjne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 7) Numer Identyfikacyjny Klienta i kod dostępu PIN do usług telefonicznych, o których mowa w ust Dyspozycja odblokowania generatora haseł (tokena) musi zawierać: 1) informacje określone w ust. 26, 2) numer identyfikacyjny generatora haseł, 3) kod wyświetlany w zablokowanym generatorze haseł. 28. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wprowadza dodatkowe instrumenty finansowe notowane w zagranicznych miejscach wykonania, musi dodatkowo zawierać: 1) nazwę lub kod instrumentu finansowego, 2) nazwę zagranicznego rynku regulowanego, na którym notowany jest instrument finansowy. 29. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski udostępnia dane Klienta za pośrednictwem KDPW S.A. innym izbom rozliczeniowym w związku z dokonywaniem rozliczeń oraz wypłatą pożytków i innych świadczeń z instrumentów finansowych, musi dodatkowo zawierać: 1) dane osobowe Klienta niezbędne do realizacji dyspozycji, 2) zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji powyższej dyspozycji. 30. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski dokonuje wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie Klienta musi dodatkowo zawierać: 1) nazwę lub kod ISIN instrumentu finansowego będącego przedmiotem dyspozycji, 2) ilość instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji, 3) datę wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz. 31. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski przyjmuje zlecenie nabycia obligacji na przetargu organizowanym przez NBP, musi dodatkowo zawierać: 1) datę przetargu, 2) nazwę lub kod ISIN instrumentu finansowego będącego przedmiotem dyspozycji, 3) ilość instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji,

9 4) proponowana cenę zakupu. 32. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski potwierdza/aktywuje lub dezaktywuje pełnomocników, musi dodatkowo zawierać imię i nazwisko pełnomocnika. Dom Maklerski może wymagać dodatkowych danych pozwalających w sposób jednoznaczny określić pełnomocnika. 33. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wystawia zlecenie dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucji zbiorowego inwestowania, poza informacjami wymienionymi w ust 1 lub 2, musi dodatkowo zawierać: 1) nazwę tytułów uczestnictwa w instytucji zbiorowego inwestowania będących przedmiotem dyspozycji, 2) rodzaj operacji, której ma dotyczyć zlecenie, 3) ilość tytułów uczestnictwa w instytucji zbiorowego inwestowania będących przedmiotem dyspozycji wyrażona liczbą tytułów, kwotą lub określoną jako wszystkie, 4) informacje i oświadczenia wymagane zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK. 34. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski w imieniu Klienta składa zapis lub zawiera umowę objęcia instrumentów finansowych oferowanych w ramach oferty prywatnej, musi dodatkowo zawierać: 1) nazwę instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji, 2) ilość instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji, 3) informacje i oświadczenia wymagane regulacjami dotyczącymi oferowanych instrumentów finansowych, będących przedmiotem dyspozycji, a w szczególności wymagane zgodnie z warunkami oferty prywatnej oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków oferty prywatnej, 4) zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych oraz ujawnienie przez Dom Maklerski tajemnicy zawodowej w zakresie niezbędnym do realizacji powyższej dyspozycji, w tym na przekazanie ich emitentowi lub oferującemu, oferującym instrumenty finansowe w ramach oferty prywatnej. 35. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski przyjmuje określenie dodatkowych numerów telefonów, może maksymalnie zawierać dwa numery telefonu. Złożenie dyspozycji określenia dodatkowych numerów telefonu automatycznie anuluje poprzednią dyspozycje. 36. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski w imieniu Klienta dokonuje przeniesienia instrumentów finansowych pomiędzy izbami rozliczeniowymi, musi dodatkowo zawierać: 1) nazwę lub kod instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji, 2) ilość instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji, 3) nazwę izby rozliczeniowej (kraj) w której zdeponowane są instrumenty finansowe, 4) nazwę izby rozliczeniowej (kraj) do której mają zostać przeniesione instrumenty finansowe. 37. Dyspozycja przystąpienia do oferty dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych musi dodatkowo zawierać: 1) numer członkowski w SII, lub 2) adres mail związany z członkostwem w SII. 38. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski realizuje zbycie wierzytelności z tytułu zawartej przez Klienta transakcji sprzedaży instrumentów finansowych musi dodatkowo zawierać: 1) numer zlecenia będącego przedmiotem dyspozycji, 2) kwotę będącą przedmiotem dyspozycji. 39. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski realizuje dyspozycję modyfikacji

10 warunków świadczenia usług maklerskich w zakresie doradztwa inwestycyjnego lub aktywnego doradztwa giełdowego musi dodatkowo zawierać: 1) numery rachunków na których ma być świadczona usługa, 2) plan taryfowy, gdy dana usługa wymaga jego wskazania, 3) wybór strategii, gdy dana usługa wymaga jej wskazania. 40. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wykonuje zasilenie rejestru pieniężnego OTC lub udostępnienie środków z rejestru pieniężnego OTC musi dodatkowo zawierać: 1) wskazanie numeru rejestru OTC, 2) kwotę zasilenia lub udostępnienia, 3) walutę zasilenia lub udostępnienia. 41. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski generuje hasło do aplikacji OTC oraz zamyka dodatkowy rejestr OTC musi dodatkowo zawierać wskazanie numeru rejestru OTC, z zastrzeżeniem, że dyspozycja zamknięcia dodatkowego rejestru OTC nie może dotyczyć rejestru numer Dom Maklerski wysyła hasło, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 59, komunikatem SMS na numer telefonu komórkowego zdefiniowany zgodnie z umową maklerską w oddzielnej dyspozycji. 43. Zlecenia, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 61 i 62, muszą dodatkowo zawierać, z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej: 1) wskazanie numeru rejestru OTC. 2) przedmiot zlecenie (kupno lub sprzedaż), 3) nazwę oraz liczbę instrumentów OTC będących przedmiotem zlecenia, 4) wskazanie typu zlecenia, 44. Dyspozycja wystawienia duplikatu informacji PIT-8C musi dodatkowo zawierać wskazanie roku, którego dotyczy. 45. Dyspozycja, na podstawie której Klient powierza Domowi Maklerskiemu obowiązek raportowania kontraktów pochodnych/kontraktów pochodnych OTC zawiera: a. numer LEI właściciela rachunku, b. numer BIC właściciela rachunku, c. wskazanie branży dla kontrahentów finansowych, d. wskazanie kategorii kontrahenta, e. wskazanie charakteru zawieranych kontraktów pochodnych, f. wskazanie związku zawieranych kontraktów pochodnych z prowadzoną działalnością, g. dodatkowe informacje wynikające z formularza dyspozycji, z zastrzeżeniem, że podanie numeru BIC nie jest obowiązkowe. 46. Oświadczenie o sposobie wypłaty dywidendy z akcji spółki musi dodatkowo zawierać określenie formy wypłaty dywidendy: akcje albo środki pieniężne. 47. Dyspozycja zmiany sposobu logowania z hasła maskowanego (PIN) na hasło (PIN) standardowe musi zawierać imię i nazwisko składającego dyspozycję, numer rachunku Klienta oraz wskazanie zmiany sposobu logowania z hasła maskowanego na standardowe 48. Oświadczenie, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 69 musi dodatkowo zawierać: 5) nazwę spółki, w której klient jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub 6) nazwę spółki, której klient posiada akcje pracownicze 4 W przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do tożsamości składającego dyspozycję, gdy treść dyspozycji jest nieczytelna, niekompletna lub zawiera błąd, Dom Maklerski może odstąpić od jej wykonania.

11 5 Traci moc: Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 340/2015 z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej w Domu Maklerskim BZ WBK SA. 6 Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 4 sierpnia 2015 roku. Członek Zarządu Banku Juan De Porras Aguirre

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 495/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I:

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BZ WBK

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BZ WBK Załącznik do Uchwały Zarządu Domu Maklerskiego nr 86/2014 podjętej w trybie głosowania pisemnego w sprawie: wprowadzenia zmian oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma 1 Obowiązuje od dnia: 15.08.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma

Bardziej szczegółowo

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem.

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I. DEFINICJE Poprzez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Grupa Deutsche Bank DB Securities REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus 1 Obowiązuje od dnia: 15.08.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej dla ludności 1 Obowiązuje od dnia: 26.01.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz inne informacje związane ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus 1 Obowiązuje od dnia: 21.09.2014 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7.04.2015 r. 1/12

obowiązuje od 7.04.2015 r. 1/12 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

Łódź, marzec 2014r. 1/10

Łódź, marzec 2014r. 1/10 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 59/2013 z dnia 27 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty,

Bardziej szczegółowo