Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014"

Transkrypt

1 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao, (DM) niniejszym informuje o: 1) rodzajach zleceń zaawansowanych, 2) instrumentach finansowych, które mogą być przedmiotem zleceń zaawansowanych, 3) warunkach realizacji zleceń zaawansowanych, w tym wymaganych wartościach parametrów. 1. Postanowienia ogólne 1. Wprowadza się następujące rodzaje zleceń zaawansowanych: 1) SSL (Step Stop Limit) 2) ToC (Take or Cut) 3) SToC (Speed, Take or Cut) 4) OTO (One Triggers Other) 2. Zlecenia zaawansowane są przyjmowane na wskazane przez DM instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Dla instrumentów finansowych na rynku kasowym dostępne są wyłącznie zlecenia zaawansowane rodzaju SSL oraz OTO. 3. Klient może składać zlecenia zaawansowane w następujący sposób: a) osobiście w Punkcie Usług Maklerskich (PUM), b) telefonicznie w Contact Center, c) przez Internet w systemie Pekao24Makler. 4. Dla celów obsługi zleceń zaawansowanych określa się kurs odniesienia, którym jest kurs ostatniej transakcji z bieżącej sesji GPW, a w przypadku jego braku: 1) w odniesieniu do derywatów ostatni kurs rozliczeniowy z ostatniej sesji GPW, 2) w odniesieniu do instrumentów finansowych na rynku kasowym - ostatni kurs zamknięcia z GPW. 5. Na podstawie zlecenia zaawansowanego, wprowadzonego do systemu informatycznego DM, są automatycznie generowane standardowe zlecenia (zlecenia cząstkowe), które następnie są wysyłane do systemu informatycznego GPW (którego częścią jest system notujący GPW). Wygenerowane zlecenia cząstkowe podlegają regulacjom GPW. 6. Zlecenie zaawansowane, w tym wygenerowane na jego podstawie wszystkie zlecenia cząstkowe, traci ważność w przypadku: 1) upływu terminu ważności zlecenia zaawansowanego, 2) gdy którekolwiek zlecenie cząstkowe zostanie odrzucone przez GPW, 3) wyeliminowania przez GPW któregokolwiek zlecenia cząstkowego, które dotychczas nie zostało zrealizowane w jakiejkolwiek części,

2 4) gdy w zleceniu zaawansowanym OTO, którego przedmiotem są instrumenty finansowe na rynku kasowym, na rachunku inwestycyjnym Klienta nie ma wystarczającego pokrycia w środkach pieniężnych lub instrumentach finansowych pod zlecenie cząstkowe Other w momencie jego generowania w systemie informatycznym DM, 5) w wyniku złożenia przez Klienta dyspozycji anulowania zlecenia zaawansowanego - przy czym uznaje się, że zlecenie zaawansowane utraciło ważność w chwili otrzymania potwierdzeń z systemu informatycznego GPW o anulowaniu wszystkich aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie tego zlecenia zaawansowanego. 7. Poszczególne zlecenia cząstkowe mogą być anulowane przez Klienta wyłącznie poprzez złożenie dyspozycji anulowania powiązanego z nim zlecenia zaawansowanego. Dyspozycja anulowania zlecenia zaawansowanego może być przyjęta jedynie w odniesieniu do niezrealizowanego zlecenia cząstkowego. W przypadku gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia zaawansowanego, zostało częściowo zrealizowane dyspozycja anulowania może dotyczyć jedynie części niezrealizowanej. 8. Zlecenia zaawansowane nie mogą być modyfikowane przez Klienta. W przypadku konieczności zmiany parametrów zlecenia zaawansowanego należy je anulować, a następnie złożyć nowe zlecenie zaawansowane. 9. Termin ważności zlecenia zaawansowanego może być oznaczony poprzez wskazanie typu ważności: Dzień, Do dnia lub Do czasu. 10. W zleceniach zaawansowanych nie ma możliwości określenia: Wielkości ujawnianej oraz Wielkości minimalnej. 11. Dla zleceń zaawansowanych nie stosuje się odroczonego terminu płatności (OTP) oraz automatycznego uruchamiania środków pieniężnych z kredytu na zakup instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym. 12. DM określa: 1) instrumenty finansowe, które mogą być przedmiotem zleceń zaawansowanych składanych w DM: a) dla zleceń rodzaju SSL, ToC, SToC i OTO - kontrakty terminowe na indeksy WIG20 oraz mwig40, b) dla zleceń rodzaju SSL i OTO - akcje BZWBK, KGHM, MBANK, ORANGEPL, PEKAO, PGE, PGNIG, PKNORLEN, PKOBP, PZU, SYNTHOS. 2) minimalną wartość parametru: Odległość w zleceniach SSL: a) kontrakty terminowe na indeksy WIG20 oraz mwig40: 5 b) akcje ORANGEPL, PGNIG, SYNTHOS: 0,05 PLN c) akcje PGE, PKNORLEN, PKOBP: 0,10 PLN d) akcje KGHM, PEKAO: 0,50 PLN e) akcje BZWBK, MBANK, PZU: 2,00 PLN 3) wartość parametru Opóźnienie w zleceniach SSL: a) kontrakty terminowe na indeksy WIG20 oraz mwig40: 5 b) akcje ORANGEPL, PGNIG, SYNTHOS: 0,05 PLN c) akcje PGE, PKNORLEN, PKOBP: 0,10 PLN f) akcje KGHM, PEKAO: 0,50 PLN d) akcje BZWBK, MBANK, PZU: 2,00 PLN

3 4) minimalną wartość parametru Różnica Take/Cut w zleceniach ToC i SToC: Zlecenie SSL 1. Zlecenie SSL może być zleceniem otwierającym lub zamykającym pozycje. 2. Zlecenie SSL może być zleceniem typu Stop Limit lub Stop Loss. 3. Klient określa limit aktywacji zlecenia SSL poprzez wpisanie w polu Odległość wartości wyrażonej w jednostce notowania danego instrumentu finansowego. Na tej podstawie system informatyczny DM generuje zlecenie cząstkowe lub jego modyfikację z limitem aktywacji równym kursowi odniesienia: 1) w przypadku zleceń kupna - powiększonym o wartość z pola Odległość, 2) w przypadku zleceń sprzedaży - pomniejszonym o wartość z pola Odległość. - przy czym DM określa minimalną wartość wpisywaną w polu Odległość. 4. W przypadku typu zlecenia Stop Limit - Klient dodatkowo określa limit ceny zlecenia SSL poprzez wpisanie w polu Dystans wartości wyrażonej w jednostce notowania danego instrumentu finansowego. Na tej podstawie system informatyczny DM generuje zlecenie cząstkowe lub jego modyfikację z limitem ceny równym limitowi aktywacji, wyliczonym zgodnie z ust. 3: 1) w przypadku zleceń kupna - powiększonym o wartość z pola Dystans, 2) w przypadku zleceń sprzedaży - pomniejszonym o wartość z pola Dystans. 5. Wartości limitu ceny lub limitu aktywacji zlecenia cząstkowego, wyliczone na podstawie wartości wpisywanych w polach Odległość, zgodnie z ust. 3, oraz Dystans, zgodnie z ust. 4, muszą być zgodne z krokiem notowania danego instrumentu finansowego, o którym mowa w regulacjach GPW. 6. Modyfikacje limitów aktywacji oraz limitów ceny w zleceniach cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia SSL są realizowane po zmianie kursu instrumentu finansowego o wartość Opóźnienia określoną przez DM. Zmiana kursu jest ustalana w stosunku do kursu ostatnio zastosowanego przy wyliczaniu limitu aktywacji w zleceniu cząstkowym. W przypadku zleceń kupna modyfikacje są wykonywane wyłącznie, jeżeli kurs spada, a w przypadku zleceń sprzedaży modyfikacje są wykonywane wyłącznie, jeżeli kurs rośnie. 7. Modyfikacje, o których mowa w ust. 6, są wykonywane do momentu aktywacji przez GPW zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia SSL. 8. W zleceniach SSL wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty jest kontrolowane przez system informatyczny DM w oparciu o wolumen i stronę zlecenia zaawansowanego SSL. 9. W zleceniach SSL, których przedmiotem są derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia zaawansowanego SSL, z zastrzeżeniem 1 ust W zleceniach SSL, których przedmiotem są instrumenty finansowe na rynku kasowym, pokrycie w środkach pieniężnych lub w instrumentach finansowych jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia zaawansowanego SSL, z zastrzeżeniem 1 ust. 11.

4 3. Zlecenie ToC 1. Zlecenie ToC składa się z dwóch zleceń podrzędnych: Take i Cut, na podstawie których system informatyczny DM generuje zlecenia cząstkowe Klienta, wysyłane następnie do systemu informatycznego GPW. Zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take jest generowane w systemie informatycznym DM po otrzymaniu z GPW potwierdzenia przyjęcia zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Cut. 2. Instrumenty finansowe na rynku kasowym nie mogą być przedmiotem zlecenia ToC. 3. Składane zlecenie ToC zostanie przyjęte do realizacji wyłącznie wtedy, gdy zlecenia podrzędne są zleceniami odwracającymi (tj. gdy wolumen sprzedaży jest większy od wolumenu otwartych pozycji długich lub gdy wolumen kupna jest większy od wolumenu otwartych pozycji krótkich) lub zamykającymi otwarte pozycje. 4. Zlecenie podrzędne Take to zlecenie z limitem ceny typu LIM lub PEG, które ma na celu zamknięcie pozycji w celu realizacji zysku. Zlecenie podrzędne Cut to zlecenie z limitem aktywacji typu Stop Loss lub limitem aktywacji i limitem ceny typu Stop Limit, które ma na celu zamknięcie pozycji generujących straty. 5. Limity ceny oraz limity aktywacji zleceń podrzędnych ToC są określane w jednostkach notowania instrumentu finansowego. 6. W przypadku, gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take zostanie zrealizowane częściowo - wolumen zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Cut zostanie automatycznie zmodyfikowany do wielkości niezrealizowanego wolumenu zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Take. W przypadku całkowitej realizacji zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Take - zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Cut zostanie automatycznie anulowane. 7. W przypadku, gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Cut aktywuje się w arkuszu zleceń GPW - zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take zostanie anulowane. 8. Zasady obowiązujące dla zlecenia kupna ToC: 1) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż kurs odniesienia, 2) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż kurs odniesienia, 3) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż limit ceny w zleceniu kupna Take, 4) różnica pomiędzy limitem aktywacji w zleceniu kupna Cut a limitem ceny w zleceniu kupna Take nie może być mniejsza niż Różnica Take/Cut określona przez DM. 9. Zasady obowiązujące dla zlecenia sprzedaży ToC: 1) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż kurs odniesienia, 2) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż kurs odniesienia, 3) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży Take, 4) różnica pomiędzy limitem ceny w zleceniu sprzedaży Take a limitem aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut, nie może być mniejsza niż Różnica Take/Cut określona przez DM. 10. Przy składaniu zlecenia ToC system informatyczny DM wylicza wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego Take.

5 11. Dla aktywnego zlecenia ToC, wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty jest kontrolowane przez system informatyczny DM w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia ToC. 12. Przy składaniu zlecenia ToC, którego przedmiotem są derywaty wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o łączny wolumen i stronę zleceń podrzędnych Take i Cut z zastrzeżeniem 1 ust Dla aktywnego zlecenia ToC, którego przedmiotem są derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia ToC, z zastrzeżeniem 1 ust Zlecenie SToC 1. Zlecenie SToC składa się z 3 zleceń podrzędnych: Speed, Take i Cut, na podstawie których system informatyczny DM generuje zlecenia cząstkowe Klienta, wysyłane następnie do systemu informatycznego GPW. 2. Instrumenty finansowe na rynku kasowym nie mogą być przedmiotem zleceń SToC. 3. Składane zlecenie SToC zostanie przyjęte do realizacji wyłącznie wtedy, gdy zlecenie podrzędne Speed jest zleceniem otwierającym pozycje. 4. Zlecenie podrzędne Speed może wskazywać każdy typ zlecenia obsługiwany przez GPW i co do zasady jest zleceniem otwierającym pozycje. 5. Dopiero po realizacji zlecenia podrzędnego Speed, DM wystawia zlecenia cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take i Cut. W przypadku eliminacji przez GPW częściowo zrealizowanego zlecenia Speed, zostaną wystawione zlecenia cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take i Cut z wolumenami równymi wolumenowi częściowej realizacji zlecenia Speed. 6. Zlecenie podrzędne Take to zlecenie z limitem ceny typu LIM lub PEG, które ma na celu zamknięcie pozycji w celu realizacji zysku, a zlecenie podrzędne Cut to zlecenie z limitem aktywacji typu Stop Loss lub limitem aktywacji i limitem ceny typu Stop Limit, które ma na celu zamknięcie pozycji generującej straty. 7. Limity ceny oraz limity aktywacji zleceń podrzędnych SToC są określane w jednostkach notowania instrumentu finansowego. 8. W przypadku, gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take zostanie zrealizowane częściowo - wolumen zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Cut zostanie automatycznie zmodyfikowany do wielkości niezrealizowanego wolumenu zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Take. W przypadku całkowitej realizacji zlecenia cząstkowego, wygenerowane na podstawie zlecenia Take - zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Cut zostanie automatycznie anulowane. 9. W przypadku gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Cut aktywuje się w arkuszu zleceń GPW - zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take zostanie anulowane. 10. Zasady obowiązujące dla zlecenia kupna SToC: 1) zlecenie kupna Speed z typem zlecenia PKC, PCR, PEG: a) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż kurs ostatniej transakcji na bieżącej sesji GPW, a w przypadku braku tego kursu musi być większy niż 110% ostatniego kursu rozliczeniowego z GPW,

6 b) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży Take, c) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż kurs odniesienia; 2) zlecenie kupna Speed z typem zlecenia Stop Loss, Stop Limit: a) limit aktywacji w zleceniu kupna Speed musi być większy niż kurs odniesienia, b) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż limit aktywacji w zleceniu kupna Speed, c) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż kurs odniesienia, d) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż limit aktywacji w zleceniu kupna Speed, e) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż kurs odniesienia; 3) zlecenie kupna Speed z limitem ceny: a) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż limit ceny w zleceniu kupna Speed, b) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż kurs odniesienia, c) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu kupna Speed, d) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż kurs odniesienia; 4) różnica pomiędzy limitem ceny w zleceniu Take a limitem aktywacji w zleceniu Cut nie może być mniejsza niż Różnica Take/Cut określona przez DM. 11. Zasady obowiązujące dla zlecenia sprzedaży SToC: 1) zlecenie sprzedaży Speed z typem zlecenia PKC, PCR, PEG: a) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż kurs ostatniej transakcji na bieżącej sesji GPW, a w przypadku braku tego kursu musi być mniejszy niż 90% ostatniego kursu rozliczeniowego z GPW, b) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż limit ceny w zleceniu kupna Take, c) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż kurs odniesienia; 2) zlecenie sprzedaży Speed z typem zlecenia Stop Loss, Stop Limit: a) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Speed musi być mniejszy niż kurs odniesienia, b) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Speed, c) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż kurs odniesienia, d) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Speed, e) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż kurs odniesienia; 3) zlecenie sprzedaży Speed z limitem ceny: a) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży Speed, b) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż kurs odniesienia, c) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży Speed, d) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż kurs odniesienia; 4) różnica pomiędzy limitem aktywacji w zleceniu Cut, a limitem ceny w zleceniu Take nie może być mniejsza niż Różnica Take/Cut określona przez DM.

7 12. Przy składaniu zlecenia SToC system informatyczny DM wylicza wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego Speed. 13. Dla aktywnego zlecenia SToC wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty jest kontrolowane przez system informatyczny DM w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia SToC. 14. Przy składaniu zlecenia SToC, którego przedmiotem są derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego Speed, z zastrzeżeniem 1 ust Dla aktywnego zlecenia SToC, którego przedmiotem są derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia SToC, z zastrzeżeniem 1 ust Zlecenie OTO 1. Zlecenie OTO składa się z 2 zleceń podrzędnych: One i Other, na podstawie których system informatyczny DM generuje zlecenia cząstkowe Klienta, które następnie są wysyłane do systemu informatycznego GPW. 2. Zlecenie podrzędne One może wskazywać każdy typ zlecenia obsługiwany przez GPW, przy czym zlecenie sprzedaży, którego przedmiotem są instrumenty finansowe na rynku kasowym, może wskazywać typ zlecenia: LIM, PEG Limit lub Stop Limit. 3. Dopiero po realizacji zlecenia podrzędnego One, DM wystawia zlecenia cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Other. W przypadku eliminacji przez GPW częściowo zrealizowanego zlecenia One, zostanie wystawione zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Other z wolumenem równym wolumenowi częściowej realizacji zlecenia One. 4. Zlecenie podrzędne Other jest zleceniem o stronie przeciwnej do zlecenia podrzędnego One. W przypadku gdy przedmiotem zlecenia podrzędnego Other są: 1) derywaty - może wskazywać typ zlecenia: LIM, PEG Limit, Stop Loss lub Stop Limit, 2) instrumenty finansowe na rynku kasowym może wskazywać typ zlecenia: LIM lub PEG Limit. 5. Limity ceny oraz limity aktywacji zleceń podrzędnych OTO są określane w jednostkach notowania instrumentu finansowego. 6. Zasady obowiązujące dla zlecenia kupna OTO: 1) zlecenie kupna One z typem zlecenia PKC, PCR, PEG: a) limit ceny w zleceniu sprzedaży Other typu LIM lub PEG Limit musi być większy niż kurs odniesienia, b) dla instrumentów finansowych na rynku kasowym - kursem odniesienia jest ostatni kurs zamknięcia z sesji GPW powiększony o 21%, w przypadku: zlecenia, o którym mowa w lit. a, braku kursu ostatniej transakcji z bieżącej sesji GPW, c) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Other typu Stop Loss lub Stop Limit musi być mniejszy niż kurs odniesienia,

8 2) zlecenie kupna One z typem zlecenia Stop Loss, Stop Limit: a) dla instrumentów finansowych na rynku kasowym kursem odniesienia jest ostatni kurs zamknięcia powiększony o 21% w przypadku: - gdy zlecenie One jest typu StopLoss, - braku kursu ostatniej transakcji z bieżącej sesji GPW, b) limit aktywacji w zleceniu kupna One musi być większy niż kurs odniesienia, c) limit ceny w zleceniu sprzedaży Other typu LIM lub PEG Limit musi być większy niż limit aktywacji w zleceniu kupna One, d) limit ceny w zleceniu sprzedaży Other typu LIM lub PEG Limit dla instrumentów finansowych na rynku kasowym musi być większy niż limit ceny w zleceniu kupna One typu Stop Limit lub większy niż kurs odniesienia, gdy zlecenie One jest typu Stop Loss, e) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Other musi być mniejszy niż limit aktywacji w zleceniu kupna One, 3) zlecenie kupna One z limitem ceny: a) limit ceny w zleceniu sprzedaży Other typu LIM lub PEG Limit musi być większy niż limit ceny w zleceniu kupna One, b) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Other musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu kupna One, 7. Zasady obowiązujące dla zlecenia sprzedaży OTO : 1) zlecenie sprzedaży One z typem zlecenia PKC, PCR, PEG: a) limit ceny w zleceniu kupna Other typu LIM lub PEG Limit musi być mniejszy niż kurs odniesienia, b) limit aktywacji w zleceniu kupna Other musi być większy niż kurs odniesienia, 2) zlecenie sprzedaży One z typem zlecenia Stop Loss, Stop Limit: a) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży One musi być mniejszy niż kurs odniesienia, b) limit ceny w zleceniu kupna Other typu LIM lub PEG Limit musi być mniejszy niż limit aktywacji w zleceniu sprzedaży One, c) limit ceny w zleceniu kupna Other typu LIM lub PEG Limit dla instrumentów finansowych na rynku kasowym musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży One typu Stop Limit, d) limit aktywacji w zleceniu kupna Other musi być większy niż limit aktywacji w zleceniu sprzedaży One, 3) zlecenie sprzedaży One z limitem ceny: a) limit ceny w zleceniu kupna Other typu LIM lub PEG Limit musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży One, b) limit aktywacji w zleceniu kupna Other musi być większy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży One, 8. Przy składaniu zlecenia OTO system informatyczny DM wylicza wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego One. 9. Dla aktywnego zlecenia OTO wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty jest kontrolowane przez system informatyczny DM w oparciu

9 o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia OTO. 10. Przy składaniu zlecenia OTO, którego przedmiotem są derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego One, z zastrzeżeniem 1 ust Przy składaniu zlecenia OTO, którego przedmiotem są instrumenty finansowe na rynku kasowym, pokrycie w środkach pieniężnych lub instrumentach finansowych jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego One, z zastrzeżeniem 1 ust Dla aktywnego zlecenia OTO na derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia OTO, z zastrzeżeniem 1 ust Dla aktywnego zlecenia OTO na instrumenty finansowe na rynku kasowym, pokrycie w środkach pieniężnych lub instrumentach finansowych jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia OTO, z zastrzeżeniem 1 ust Postanowienia końcowe 1. W przypadku powzięcia przez DM informacji o zagrożeniu realizacji zleceń zaawansowanych niezgodnie z założeniami składających dyspozycje, w tym w przypadku informacji o zagrożeniu wynikającym z przyczyn regulacyjnych (tj. jeżeli zagrożenie wynika z braku zgodności z zasadami ustalonymi przez GPW w Regulaminie GPW, Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego, uchwałach Rady Nadzorczej GPW oraz Zarządu GPW, w Cedule GPW komunikatach wydawanych przez GPW lub DM, określonych w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez DM Pekao, Umowie świadczenia usług maklerskich przez DM Pekao oraz Komunikacie Dyrektora DM określającym zasady obsługi zleceń zaawansowanych) lub technicznych (tj. jeżeli zagrożenie wynika z działania/braku działania systemów informatycznych GPW lub DM, a także infrastruktury technicznej pośredniczącej w połączeniu systemów informatycznych GPW i DM) DM może wstrzymać lub ograniczyć świadczenie usługi, w szczególności DM może: 1) wstrzymać lub ograniczyć przyjmowanie do wykonania zleceń zaawansowanych, 2) anulować aktywne zlecenia zaawansowane. DM niezwłocznie przekaże Klientowi informację o przyczynie anulowania, wstrzymania lub ograniczenia realizacji zlecenia. 2. Przed złożeniem zlecenia zaawansowanego, Klient powinien zapoznać się z powyższymi zasadami obsługi zleceń zaawansowanych, w szczególności z określonymi przez DM instrumentami finansowymi, które mogą być przedmiotem zleceń zaawansowanych składanych w DM, a także z parametrami dotyczącymi zleceń zaawansowanych. 3. Z dniem 23 września 2014 traci moc : 1) Komunikat nr 14/DM/DRPiKO/2014 z dnia r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao,

10 2) Komunikat nr 15/DM/DRPiKO/2014 z dnia r. w sprawie dodatkowych ryzyk związanych z realizacją zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao, 3) Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2014 z dnia r. w sprawie określenia instrumentów finansowych, na które przyjmowane są zlecenia zaawansowane oraz określenia parametrów obowiązujących w zleceniach zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao. 7 Komunikat wchodzi w życie z dniem 23 września 2014 r. Piotr Teleon Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 2 kwietnia 2012 r.) ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Załącznik nr 1 Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 125/30/14 z dnia 22 maja 2014 r. wchodzą w życie z dniem 30 maja 2014 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 91/17/IV/09 z dnia 13.11.2009 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 96/17/IV/09 z dnia 13.11.2009

Bardziej szczegółowo

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM.

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 26 lutego 2015 roku (bez zarządzeń dotyczących Zarządzania Aktywami oraz Obrotu Derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 495/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Warszawa, styczeń 2013r. 1 Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Spis treści I. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów:

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów: Zlecenia na giełdzie Aby kupić albo sprzedać papiery wartościowe na giełdzie inwestor musi złożyć zlecenie za pośrednictwem domu maklerskiego. Zlecenie to właśnie informacja o tym, co i na jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT)

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki oraz zasady zawierania transakcji...3 Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Regulamin. z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Regulamin. z dnia 31 sierpnia 2006 r. Regulamin świadczenia usług pośrednictwa oraz wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi i prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka

Bardziej szczegółowo

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podręcznik użytkownika 1 Oddajemy w Państwa ręce platformę demo do nauki

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG)

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) www.pokonac-rynek.pl Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) Opracował: Łukasz Zymiera na podstawie: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania, na Rynkach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKS mwig40 "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE Biuro Maklerskie SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE 1/7 15 kwietnia 2013 roku Warset system informatyczny dotychczas obsługujący GPW zastąpiony zostaje przez UTP (Universal Trading Platform - Uniwersalna Platforma

Bardziej szczegółowo

bossatraderpro PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

bossatraderpro PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA bossatraderpro ver 3.xx UTP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright Janusz Trójca. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. - 2 - Spis treści WPROWADZENIE... 4 1.1. O PROGRAMIE... 4 1.2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być wyłącznie instrumenty finansowe dopuszczone do tego obrotu.

Regulamin Giełdy. Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być wyłącznie instrumenty finansowe dopuszczone do tego obrotu. Regulamin Giełdy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Giełdy określa zasady obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Sarmacką Giełdę Papierów Wartościowych, zwanego dalej obrotem giełdowym. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BZ WBK

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BZ WBK Załącznik do Uchwały Zarządu Domu Maklerskiego nr 86/2014 podjętej w trybie głosowania pisemnego w sprawie: wprowadzenia zmian oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp

REGULAMIN XII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL. Wstęp REGULAMIN XII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ - SIGG ORAZ KURSU E-LEARNINGOWEGO SIGG.EDU.PL Wstęp Celem projektu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy SIGG.EDU.PL jest edukacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A.

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem. R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. I. Postanowienia ogólne. 1 "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo