Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014"

Transkrypt

1 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao, (DM) niniejszym informuje o: 1) rodzajach zleceń zaawansowanych, 2) instrumentach finansowych, które mogą być przedmiotem zleceń zaawansowanych, 3) warunkach realizacji zleceń zaawansowanych, w tym wymaganych wartościach parametrów. 1. Postanowienia ogólne 1. Wprowadza się następujące rodzaje zleceń zaawansowanych: 1) SSL (Step Stop Limit) 2) ToC (Take or Cut) 3) SToC (Speed, Take or Cut) 4) OTO (One Triggers Other) 2. Zlecenia zaawansowane są przyjmowane na wskazane przez DM instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Dla instrumentów finansowych na rynku kasowym dostępne są wyłącznie zlecenia zaawansowane rodzaju SSL oraz OTO. 3. Klient może składać zlecenia zaawansowane w następujący sposób: a) osobiście w Punkcie Usług Maklerskich (PUM), b) telefonicznie w Contact Center, c) przez Internet w systemie Pekao24Makler. 4. Dla celów obsługi zleceń zaawansowanych określa się kurs odniesienia, którym jest kurs ostatniej transakcji z bieżącej sesji GPW, a w przypadku jego braku: 1) w odniesieniu do derywatów ostatni kurs rozliczeniowy z ostatniej sesji GPW, 2) w odniesieniu do instrumentów finansowych na rynku kasowym - ostatni kurs zamknięcia z GPW. 5. Na podstawie zlecenia zaawansowanego, wprowadzonego do systemu informatycznego DM, są automatycznie generowane standardowe zlecenia (zlecenia cząstkowe), które następnie są wysyłane do systemu informatycznego GPW (którego częścią jest system notujący GPW). Wygenerowane zlecenia cząstkowe podlegają regulacjom GPW. 6. Zlecenie zaawansowane, w tym wygenerowane na jego podstawie wszystkie zlecenia cząstkowe, traci ważność w przypadku: 1) upływu terminu ważności zlecenia zaawansowanego, 2) gdy którekolwiek zlecenie cząstkowe zostanie odrzucone przez GPW, 3) wyeliminowania przez GPW któregokolwiek zlecenia cząstkowego, które dotychczas nie zostało zrealizowane w jakiejkolwiek części,

2 4) gdy w zleceniu zaawansowanym OTO, którego przedmiotem są instrumenty finansowe na rynku kasowym, na rachunku inwestycyjnym Klienta nie ma wystarczającego pokrycia w środkach pieniężnych lub instrumentach finansowych pod zlecenie cząstkowe Other w momencie jego generowania w systemie informatycznym DM, 5) w wyniku złożenia przez Klienta dyspozycji anulowania zlecenia zaawansowanego - przy czym uznaje się, że zlecenie zaawansowane utraciło ważność w chwili otrzymania potwierdzeń z systemu informatycznego GPW o anulowaniu wszystkich aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie tego zlecenia zaawansowanego. 7. Poszczególne zlecenia cząstkowe mogą być anulowane przez Klienta wyłącznie poprzez złożenie dyspozycji anulowania powiązanego z nim zlecenia zaawansowanego. Dyspozycja anulowania zlecenia zaawansowanego może być przyjęta jedynie w odniesieniu do niezrealizowanego zlecenia cząstkowego. W przypadku gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia zaawansowanego, zostało częściowo zrealizowane dyspozycja anulowania może dotyczyć jedynie części niezrealizowanej. 8. Zlecenia zaawansowane nie mogą być modyfikowane przez Klienta. W przypadku konieczności zmiany parametrów zlecenia zaawansowanego należy je anulować, a następnie złożyć nowe zlecenie zaawansowane. 9. Termin ważności zlecenia zaawansowanego może być oznaczony poprzez wskazanie typu ważności: Dzień, Do dnia lub Do czasu. 10. W zleceniach zaawansowanych nie ma możliwości określenia: Wielkości ujawnianej oraz Wielkości minimalnej. 11. Dla zleceń zaawansowanych nie stosuje się odroczonego terminu płatności (OTP) oraz automatycznego uruchamiania środków pieniężnych z kredytu na zakup instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym. 12. DM określa: 1) instrumenty finansowe, które mogą być przedmiotem zleceń zaawansowanych składanych w DM: a) dla zleceń rodzaju SSL, ToC, SToC i OTO - kontrakty terminowe na indeksy WIG20 oraz mwig40, b) dla zleceń rodzaju SSL i OTO - akcje BZWBK, KGHM, MBANK, ORANGEPL, PEKAO, PGE, PGNIG, PKNORLEN, PKOBP, PZU, SYNTHOS. 2) minimalną wartość parametru: Odległość w zleceniach SSL: a) kontrakty terminowe na indeksy WIG20 oraz mwig40: 5 b) akcje ORANGEPL, PGNIG, SYNTHOS: 0,05 PLN c) akcje PGE, PKNORLEN, PKOBP: 0,10 PLN d) akcje KGHM, PEKAO: 0,50 PLN e) akcje BZWBK, MBANK, PZU: 2,00 PLN 3) wartość parametru Opóźnienie w zleceniach SSL: a) kontrakty terminowe na indeksy WIG20 oraz mwig40: 5 b) akcje ORANGEPL, PGNIG, SYNTHOS: 0,05 PLN c) akcje PGE, PKNORLEN, PKOBP: 0,10 PLN f) akcje KGHM, PEKAO: 0,50 PLN d) akcje BZWBK, MBANK, PZU: 2,00 PLN

3 4) minimalną wartość parametru Różnica Take/Cut w zleceniach ToC i SToC: Zlecenie SSL 1. Zlecenie SSL może być zleceniem otwierającym lub zamykającym pozycje. 2. Zlecenie SSL może być zleceniem typu Stop Limit lub Stop Loss. 3. Klient określa limit aktywacji zlecenia SSL poprzez wpisanie w polu Odległość wartości wyrażonej w jednostce notowania danego instrumentu finansowego. Na tej podstawie system informatyczny DM generuje zlecenie cząstkowe lub jego modyfikację z limitem aktywacji równym kursowi odniesienia: 1) w przypadku zleceń kupna - powiększonym o wartość z pola Odległość, 2) w przypadku zleceń sprzedaży - pomniejszonym o wartość z pola Odległość. - przy czym DM określa minimalną wartość wpisywaną w polu Odległość. 4. W przypadku typu zlecenia Stop Limit - Klient dodatkowo określa limit ceny zlecenia SSL poprzez wpisanie w polu Dystans wartości wyrażonej w jednostce notowania danego instrumentu finansowego. Na tej podstawie system informatyczny DM generuje zlecenie cząstkowe lub jego modyfikację z limitem ceny równym limitowi aktywacji, wyliczonym zgodnie z ust. 3: 1) w przypadku zleceń kupna - powiększonym o wartość z pola Dystans, 2) w przypadku zleceń sprzedaży - pomniejszonym o wartość z pola Dystans. 5. Wartości limitu ceny lub limitu aktywacji zlecenia cząstkowego, wyliczone na podstawie wartości wpisywanych w polach Odległość, zgodnie z ust. 3, oraz Dystans, zgodnie z ust. 4, muszą być zgodne z krokiem notowania danego instrumentu finansowego, o którym mowa w regulacjach GPW. 6. Modyfikacje limitów aktywacji oraz limitów ceny w zleceniach cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia SSL są realizowane po zmianie kursu instrumentu finansowego o wartość Opóźnienia określoną przez DM. Zmiana kursu jest ustalana w stosunku do kursu ostatnio zastosowanego przy wyliczaniu limitu aktywacji w zleceniu cząstkowym. W przypadku zleceń kupna modyfikacje są wykonywane wyłącznie, jeżeli kurs spada, a w przypadku zleceń sprzedaży modyfikacje są wykonywane wyłącznie, jeżeli kurs rośnie. 7. Modyfikacje, o których mowa w ust. 6, są wykonywane do momentu aktywacji przez GPW zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia SSL. 8. W zleceniach SSL wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty jest kontrolowane przez system informatyczny DM w oparciu o wolumen i stronę zlecenia zaawansowanego SSL. 9. W zleceniach SSL, których przedmiotem są derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia zaawansowanego SSL, z zastrzeżeniem 1 ust W zleceniach SSL, których przedmiotem są instrumenty finansowe na rynku kasowym, pokrycie w środkach pieniężnych lub w instrumentach finansowych jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia zaawansowanego SSL, z zastrzeżeniem 1 ust. 11.

4 3. Zlecenie ToC 1. Zlecenie ToC składa się z dwóch zleceń podrzędnych: Take i Cut, na podstawie których system informatyczny DM generuje zlecenia cząstkowe Klienta, wysyłane następnie do systemu informatycznego GPW. Zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take jest generowane w systemie informatycznym DM po otrzymaniu z GPW potwierdzenia przyjęcia zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Cut. 2. Instrumenty finansowe na rynku kasowym nie mogą być przedmiotem zlecenia ToC. 3. Składane zlecenie ToC zostanie przyjęte do realizacji wyłącznie wtedy, gdy zlecenia podrzędne są zleceniami odwracającymi (tj. gdy wolumen sprzedaży jest większy od wolumenu otwartych pozycji długich lub gdy wolumen kupna jest większy od wolumenu otwartych pozycji krótkich) lub zamykającymi otwarte pozycje. 4. Zlecenie podrzędne Take to zlecenie z limitem ceny typu LIM lub PEG, które ma na celu zamknięcie pozycji w celu realizacji zysku. Zlecenie podrzędne Cut to zlecenie z limitem aktywacji typu Stop Loss lub limitem aktywacji i limitem ceny typu Stop Limit, które ma na celu zamknięcie pozycji generujących straty. 5. Limity ceny oraz limity aktywacji zleceń podrzędnych ToC są określane w jednostkach notowania instrumentu finansowego. 6. W przypadku, gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take zostanie zrealizowane częściowo - wolumen zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Cut zostanie automatycznie zmodyfikowany do wielkości niezrealizowanego wolumenu zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Take. W przypadku całkowitej realizacji zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Take - zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Cut zostanie automatycznie anulowane. 7. W przypadku, gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Cut aktywuje się w arkuszu zleceń GPW - zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take zostanie anulowane. 8. Zasady obowiązujące dla zlecenia kupna ToC: 1) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż kurs odniesienia, 2) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż kurs odniesienia, 3) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż limit ceny w zleceniu kupna Take, 4) różnica pomiędzy limitem aktywacji w zleceniu kupna Cut a limitem ceny w zleceniu kupna Take nie może być mniejsza niż Różnica Take/Cut określona przez DM. 9. Zasady obowiązujące dla zlecenia sprzedaży ToC: 1) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż kurs odniesienia, 2) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż kurs odniesienia, 3) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży Take, 4) różnica pomiędzy limitem ceny w zleceniu sprzedaży Take a limitem aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut, nie może być mniejsza niż Różnica Take/Cut określona przez DM. 10. Przy składaniu zlecenia ToC system informatyczny DM wylicza wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego Take.

5 11. Dla aktywnego zlecenia ToC, wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty jest kontrolowane przez system informatyczny DM w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia ToC. 12. Przy składaniu zlecenia ToC, którego przedmiotem są derywaty wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o łączny wolumen i stronę zleceń podrzędnych Take i Cut z zastrzeżeniem 1 ust Dla aktywnego zlecenia ToC, którego przedmiotem są derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia ToC, z zastrzeżeniem 1 ust Zlecenie SToC 1. Zlecenie SToC składa się z 3 zleceń podrzędnych: Speed, Take i Cut, na podstawie których system informatyczny DM generuje zlecenia cząstkowe Klienta, wysyłane następnie do systemu informatycznego GPW. 2. Instrumenty finansowe na rynku kasowym nie mogą być przedmiotem zleceń SToC. 3. Składane zlecenie SToC zostanie przyjęte do realizacji wyłącznie wtedy, gdy zlecenie podrzędne Speed jest zleceniem otwierającym pozycje. 4. Zlecenie podrzędne Speed może wskazywać każdy typ zlecenia obsługiwany przez GPW i co do zasady jest zleceniem otwierającym pozycje. 5. Dopiero po realizacji zlecenia podrzędnego Speed, DM wystawia zlecenia cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take i Cut. W przypadku eliminacji przez GPW częściowo zrealizowanego zlecenia Speed, zostaną wystawione zlecenia cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take i Cut z wolumenami równymi wolumenowi częściowej realizacji zlecenia Speed. 6. Zlecenie podrzędne Take to zlecenie z limitem ceny typu LIM lub PEG, które ma na celu zamknięcie pozycji w celu realizacji zysku, a zlecenie podrzędne Cut to zlecenie z limitem aktywacji typu Stop Loss lub limitem aktywacji i limitem ceny typu Stop Limit, które ma na celu zamknięcie pozycji generującej straty. 7. Limity ceny oraz limity aktywacji zleceń podrzędnych SToC są określane w jednostkach notowania instrumentu finansowego. 8. W przypadku, gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take zostanie zrealizowane częściowo - wolumen zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Cut zostanie automatycznie zmodyfikowany do wielkości niezrealizowanego wolumenu zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Take. W przypadku całkowitej realizacji zlecenia cząstkowego, wygenerowane na podstawie zlecenia Take - zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Cut zostanie automatycznie anulowane. 9. W przypadku gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Cut aktywuje się w arkuszu zleceń GPW - zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take zostanie anulowane. 10. Zasady obowiązujące dla zlecenia kupna SToC: 1) zlecenie kupna Speed z typem zlecenia PKC, PCR, PEG: a) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż kurs ostatniej transakcji na bieżącej sesji GPW, a w przypadku braku tego kursu musi być większy niż 110% ostatniego kursu rozliczeniowego z GPW,

6 b) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży Take, c) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż kurs odniesienia; 2) zlecenie kupna Speed z typem zlecenia Stop Loss, Stop Limit: a) limit aktywacji w zleceniu kupna Speed musi być większy niż kurs odniesienia, b) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż limit aktywacji w zleceniu kupna Speed, c) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż kurs odniesienia, d) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż limit aktywacji w zleceniu kupna Speed, e) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż kurs odniesienia; 3) zlecenie kupna Speed z limitem ceny: a) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż limit ceny w zleceniu kupna Speed, b) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż kurs odniesienia, c) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu kupna Speed, d) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż kurs odniesienia; 4) różnica pomiędzy limitem ceny w zleceniu Take a limitem aktywacji w zleceniu Cut nie może być mniejsza niż Różnica Take/Cut określona przez DM. 11. Zasady obowiązujące dla zlecenia sprzedaży SToC: 1) zlecenie sprzedaży Speed z typem zlecenia PKC, PCR, PEG: a) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż kurs ostatniej transakcji na bieżącej sesji GPW, a w przypadku braku tego kursu musi być mniejszy niż 90% ostatniego kursu rozliczeniowego z GPW, b) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż limit ceny w zleceniu kupna Take, c) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż kurs odniesienia; 2) zlecenie sprzedaży Speed z typem zlecenia Stop Loss, Stop Limit: a) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Speed musi być mniejszy niż kurs odniesienia, b) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Speed, c) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż kurs odniesienia, d) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Speed, e) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż kurs odniesienia; 3) zlecenie sprzedaży Speed z limitem ceny: a) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży Speed, b) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż kurs odniesienia, c) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży Speed, d) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż kurs odniesienia; 4) różnica pomiędzy limitem aktywacji w zleceniu Cut, a limitem ceny w zleceniu Take nie może być mniejsza niż Różnica Take/Cut określona przez DM.

7 12. Przy składaniu zlecenia SToC system informatyczny DM wylicza wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego Speed. 13. Dla aktywnego zlecenia SToC wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty jest kontrolowane przez system informatyczny DM w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia SToC. 14. Przy składaniu zlecenia SToC, którego przedmiotem są derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego Speed, z zastrzeżeniem 1 ust Dla aktywnego zlecenia SToC, którego przedmiotem są derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia SToC, z zastrzeżeniem 1 ust Zlecenie OTO 1. Zlecenie OTO składa się z 2 zleceń podrzędnych: One i Other, na podstawie których system informatyczny DM generuje zlecenia cząstkowe Klienta, które następnie są wysyłane do systemu informatycznego GPW. 2. Zlecenie podrzędne One może wskazywać każdy typ zlecenia obsługiwany przez GPW, przy czym zlecenie sprzedaży, którego przedmiotem są instrumenty finansowe na rynku kasowym, może wskazywać typ zlecenia: LIM, PEG Limit lub Stop Limit. 3. Dopiero po realizacji zlecenia podrzędnego One, DM wystawia zlecenia cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Other. W przypadku eliminacji przez GPW częściowo zrealizowanego zlecenia One, zostanie wystawione zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Other z wolumenem równym wolumenowi częściowej realizacji zlecenia One. 4. Zlecenie podrzędne Other jest zleceniem o stronie przeciwnej do zlecenia podrzędnego One. W przypadku gdy przedmiotem zlecenia podrzędnego Other są: 1) derywaty - może wskazywać typ zlecenia: LIM, PEG Limit, Stop Loss lub Stop Limit, 2) instrumenty finansowe na rynku kasowym może wskazywać typ zlecenia: LIM lub PEG Limit. 5. Limity ceny oraz limity aktywacji zleceń podrzędnych OTO są określane w jednostkach notowania instrumentu finansowego. 6. Zasady obowiązujące dla zlecenia kupna OTO: 1) zlecenie kupna One z typem zlecenia PKC, PCR, PEG: a) limit ceny w zleceniu sprzedaży Other typu LIM lub PEG Limit musi być większy niż kurs odniesienia, b) dla instrumentów finansowych na rynku kasowym - kursem odniesienia jest ostatni kurs zamknięcia z sesji GPW powiększony o 21%, w przypadku: zlecenia, o którym mowa w lit. a, braku kursu ostatniej transakcji z bieżącej sesji GPW, c) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Other typu Stop Loss lub Stop Limit musi być mniejszy niż kurs odniesienia,

8 2) zlecenie kupna One z typem zlecenia Stop Loss, Stop Limit: a) dla instrumentów finansowych na rynku kasowym kursem odniesienia jest ostatni kurs zamknięcia powiększony o 21% w przypadku: - gdy zlecenie One jest typu StopLoss, - braku kursu ostatniej transakcji z bieżącej sesji GPW, b) limit aktywacji w zleceniu kupna One musi być większy niż kurs odniesienia, c) limit ceny w zleceniu sprzedaży Other typu LIM lub PEG Limit musi być większy niż limit aktywacji w zleceniu kupna One, d) limit ceny w zleceniu sprzedaży Other typu LIM lub PEG Limit dla instrumentów finansowych na rynku kasowym musi być większy niż limit ceny w zleceniu kupna One typu Stop Limit lub większy niż kurs odniesienia, gdy zlecenie One jest typu Stop Loss, e) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Other musi być mniejszy niż limit aktywacji w zleceniu kupna One, 3) zlecenie kupna One z limitem ceny: a) limit ceny w zleceniu sprzedaży Other typu LIM lub PEG Limit musi być większy niż limit ceny w zleceniu kupna One, b) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Other musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu kupna One, 7. Zasady obowiązujące dla zlecenia sprzedaży OTO : 1) zlecenie sprzedaży One z typem zlecenia PKC, PCR, PEG: a) limit ceny w zleceniu kupna Other typu LIM lub PEG Limit musi być mniejszy niż kurs odniesienia, b) limit aktywacji w zleceniu kupna Other musi być większy niż kurs odniesienia, 2) zlecenie sprzedaży One z typem zlecenia Stop Loss, Stop Limit: a) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży One musi być mniejszy niż kurs odniesienia, b) limit ceny w zleceniu kupna Other typu LIM lub PEG Limit musi być mniejszy niż limit aktywacji w zleceniu sprzedaży One, c) limit ceny w zleceniu kupna Other typu LIM lub PEG Limit dla instrumentów finansowych na rynku kasowym musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży One typu Stop Limit, d) limit aktywacji w zleceniu kupna Other musi być większy niż limit aktywacji w zleceniu sprzedaży One, 3) zlecenie sprzedaży One z limitem ceny: a) limit ceny w zleceniu kupna Other typu LIM lub PEG Limit musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży One, b) limit aktywacji w zleceniu kupna Other musi być większy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży One, 8. Przy składaniu zlecenia OTO system informatyczny DM wylicza wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego One. 9. Dla aktywnego zlecenia OTO wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty jest kontrolowane przez system informatyczny DM w oparciu

9 o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia OTO. 10. Przy składaniu zlecenia OTO, którego przedmiotem są derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego One, z zastrzeżeniem 1 ust Przy składaniu zlecenia OTO, którego przedmiotem są instrumenty finansowe na rynku kasowym, pokrycie w środkach pieniężnych lub instrumentach finansowych jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego One, z zastrzeżeniem 1 ust Dla aktywnego zlecenia OTO na derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia OTO, z zastrzeżeniem 1 ust Dla aktywnego zlecenia OTO na instrumenty finansowe na rynku kasowym, pokrycie w środkach pieniężnych lub instrumentach finansowych jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia OTO, z zastrzeżeniem 1 ust Postanowienia końcowe 1. W przypadku powzięcia przez DM informacji o zagrożeniu realizacji zleceń zaawansowanych niezgodnie z założeniami składających dyspozycje, w tym w przypadku informacji o zagrożeniu wynikającym z przyczyn regulacyjnych (tj. jeżeli zagrożenie wynika z braku zgodności z zasadami ustalonymi przez GPW w Regulaminie GPW, Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego, uchwałach Rady Nadzorczej GPW oraz Zarządu GPW, w Cedule GPW komunikatach wydawanych przez GPW lub DM, określonych w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez DM Pekao, Umowie świadczenia usług maklerskich przez DM Pekao oraz Komunikacie Dyrektora DM określającym zasady obsługi zleceń zaawansowanych) lub technicznych (tj. jeżeli zagrożenie wynika z działania/braku działania systemów informatycznych GPW lub DM, a także infrastruktury technicznej pośredniczącej w połączeniu systemów informatycznych GPW i DM) DM może wstrzymać lub ograniczyć świadczenie usługi, w szczególności DM może: 1) wstrzymać lub ograniczyć przyjmowanie do wykonania zleceń zaawansowanych, 2) anulować aktywne zlecenia zaawansowane. DM niezwłocznie przekaże Klientowi informację o przyczynie anulowania, wstrzymania lub ograniczenia realizacji zlecenia. 2. Przed złożeniem zlecenia zaawansowanego, Klient powinien zapoznać się z powyższymi zasadami obsługi zleceń zaawansowanych, w szczególności z określonymi przez DM instrumentami finansowymi, które mogą być przedmiotem zleceń zaawansowanych składanych w DM, a także z parametrami dotyczącymi zleceń zaawansowanych. 3. Z dniem 23 września 2014 traci moc : 1) Komunikat nr 14/DM/DRPiKO/2014 z dnia r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao,

10 2) Komunikat nr 15/DM/DRPiKO/2014 z dnia r. w sprawie dodatkowych ryzyk związanych z realizacją zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao, 3) Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2014 z dnia r. w sprawie określenia instrumentów finansowych, na które przyjmowane są zlecenia zaawansowane oraz określenia parametrów obowiązujących w zleceniach zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao. 7 Komunikat wchodzi w życie z dniem 23 września 2014 r. Piotr Teleon Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao

Komunikat nr 14/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 14/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 14/DM/DRPiKO/2014 z dnia 5-05-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao (DM) informuje o następujących zasadach i trybie obsługi zleceń zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015

Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015 Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015 z dnia 18-05-2015 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 2 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 18 października 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 2 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku. Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA Spis treści: 1. ZLECENIA... 2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE...

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE... 2 2. INSTRUMENTY POCHODNE... 14 3. INNE... 16 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ... 18 5. ZLECENIE ZAAWANSOWANE... 22 6. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA...2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE... 7 2. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Spis treści System znany z NYSE Euronext także na GPW...2 Skrócenie czasu notowań...3 Zmiany w zleceniach giełdowych...4 1.Nowości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/21/16 z dnia 04 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku. Strona 1 z 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE Biuro Maklerskie SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE 1/7 15 kwietnia 2013 roku Warset system informatyczny dotychczas obsługujący GPW zastąpiony zostaje przez UTP (Universal Trading Platform - Uniwersalna Platforma

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Organizacja obrotu giełdowego Notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG)

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) www.pokonac-rynek.pl Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) Opracował: Łukasz Zymiera na podstawie: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 127/32/17 z dnia 23 maja 2017 r. wchodzi w życie z dniem 31 maja 2017 r. Strona 1 z 12 Rozdział 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ III. JAK ZŁOŻYĆ ZLECENIE GIEŁDOWE? SPIS TREŚCI

PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ III. JAK ZŁOŻYĆ ZLECENIE GIEŁDOWE? SPIS TREŚCI PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ III. JAK ZŁOŻYĆ ZLECENIE GIEŁDOWE? SPIS TREŚCI 1. OTWIERANIE OKNA ZLECENIE 3 1.1. ZLECENIE W GŁÓWNYM MENU 3 1.2. ZLECENIE W WYSZUKIWARCE 4 1.3. ZLECENIE W NAWIGACJI

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Jak złożyć zlecenie giełdowe?

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Jak złożyć zlecenie giełdowe? etrader Pekao Podręcznik użytkownika Jak złożyć zlecenie giełdowe? Spis treści 1. Otwieranie okna Zlecenie... 3 1.1. Zlecenie w głównym menu... 3 1.2. Zlecenie w wyszukiwarce... 3 1.3. Zlecenie w nawigacji...

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE... 2 2. INSTRUMENTY POCHODNE... 14 3. INNE... 16 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ... 18 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... 22 6.

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów:

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów: Zlecenia na giełdzie Aby kupić albo sprzedać papiery wartościowe na giełdzie inwestor musi złożyć zlecenie za pośrednictwem domu maklerskiego. Zlecenie to właśnie informacja o tym, co i na jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A.

Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 20 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI Spis treści I. Katalog dyspozycji i oświadczeń woli, które przyjmuje Biuro Maklerskie...

Bardziej szczegółowo

WSE goes global with UTP

WSE goes global with UTP GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WSE goes global with UTP UTP - nowy system transakcyjny na GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA

MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lic. Michał Boczek Stypendysta projektu Matematyka najpewniejszym

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ZLECEŃ. I. Zlecenia bez limitu ceny. 1. Zlecenia PKC

OBSŁUGA ZLECEŃ. I. Zlecenia bez limitu ceny. 1. Zlecenia PKC OBSŁUGA ZLECEŃ I. Zlecenia bez limitu ceny 1. Zlecenia PKC Podstawową zmianą w sposobie realizacji zleceń PKC w stosunku do systemu WARSET jest zasada mówiąca, że część zlecenia napływającego, mogąca się

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r. Na podstawie 3 ust. 1, 41 ust. 3, 80 ust. 3, 165 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (Regulamin), 42 ust. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

UTP Nowoczesna technologia na GPW

UTP Nowoczesna technologia na GPW UTP Nowoczesna technologia na GPW Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. UTP nowoczesna technologia na GPW system opracowany i funkcjonujący w grupie NYSE Euronext należący do najnowocześniejszych rozwiązań funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW Załącznik do Uchwały Nr 1118/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 listopada 2012 r. Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW ROZDZIAŁ I... 2 ZASADY PRZEJŚCIA

Bardziej szczegółowo

UTP Najważniejsze informacje

UTP Najważniejsze informacje UTP Najważniejsze informacje UTP - Universal Trading Platform / Uniwersalna Platforma Obrotu System wykorzystywany między innymi na giełdzie w: Nowym Jorku Paryżu Brukseli Katarze Zalety UTP Możliwość

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r. Na podstawie 4, 37 ust. 3, 73 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW (tekst jednolity na dzień 15 kwietnia 2013 r. )* * Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW, uchwalone Uchwałą Nr 1118/2012 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP)

Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP) Załącznik do Uchwały Nr 334/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 marca 2013 r. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM 1. Prowizje od wykonanych

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku oferuje swoim Klientom nowe typy zleceń automatycznych:

Dom Maklerski mbanku oferuje swoim Klientom nowe typy zleceń automatycznych: Dom Maklerski mbanku oferuje swoim Klientom nowe typy zleceń automatycznych: - Zlecenie ochronne - Zlecenie Łowca okazji Zlecenie ochronne W ramach Zlecenia ochronnego istnieje możliwość rejestracji zlecenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Na podstawie 19 ust. 2 lit. g) Statutu Giełdy, Rada Giełdy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15/1303/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy

Uchwała Nr 15/1303/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Uchwała Nr 15/1303/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy W związku z wprowadzaniem nowego systemu transakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne w mbanku

Instrumenty pochodne w mbanku Instrumenty pochodne w mbanku Instrumenty pochodne informacje podstawowe..2-5 Kontrakty terminowe jak to działa?...6-10 Kontrakty terminowe notowanie na GPW 11-15 Kontrakty terminowe rozliczenia w KDPW..16-28

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r. Na podstawie 3 ust. 1, 41 ust. 3, 80 ust. 3, 165 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (Regulamin), 42 ust. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD CZŁONKÓW GIEŁDY Opłata za udostępnienie pojedynczego dołączenia do Order Gateway (CCG) zł

OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD CZŁONKÓW GIEŁDY Opłata za udostępnienie pojedynczego dołączenia do Order Gateway (CCG) zł Załącznik Nr 1 do Regulaminu Giełdy (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) OPŁATY GIEŁDOWE POBIERANE OD CZŁONKÓW GIEŁDY 1. Opłaty za dostęp do systemów informatycznych giełdy: 1.1. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

Rodzaje zleceń na GPW w Warszawie Przykłady opracowane w Serwisie BRe Brokers

Rodzaje zleceń na GPW w Warszawie Przykłady opracowane w Serwisie BRe Brokers Rodzaje zleceń na GPW w Warszawie Przykłady opracowane w Serwisie BRe Brokers Slide 1 Zlecenie z limitem ceny Najpopularniejszym zleceniem jest zlecenie z limitem ceny, w którym naleŝy wybrać ilość i limit

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN.

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. Część I. Zasady obrotu 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. 1.1. Obrót na RDN prowadzony jest w dwóch dniach poprzedzających Dzień na - kontraktach określonych w specyfikacjach

Bardziej szczegółowo

I. Wymogi animowania na rynku kasowym uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w pkt 5.1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy:

I. Wymogi animowania na rynku kasowym uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w pkt 5.1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy: Załącznik Nr 12 Wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym, uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w pkt 5.1 i 5.2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy Wymogi i dodatkowe

Bardziej szczegółowo

UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘŻNY... 2 2. PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY... 4 3. PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY... 6 4. PRZELEW

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego zatwierdzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym. Minimalna wartość/minimalny wolumen zleceń

Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym. Minimalna wartość/minimalny wolumen zleceń Załącznik Nr 11 Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym I. Minimalne wymogi animowania

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku oferuje swoim Klientom nowe typy zleceń automatycznych:

Dom Maklerski mbanku oferuje swoim Klientom nowe typy zleceń automatycznych: Dom Maklerski mbanku oferuje swoim Klientom nowe typy zleceń automatycznych: - Zlecenie ochronne - Zlecenie Łowca okazji Zlecenie ochronne W ramach Zlecenia ochronnego istnieje możliwość rejestracji zlecenia

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Logowanie do rachunku

Logowanie do rachunku Jesteś tu: Bossa.pl Logowanie do rachunku Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z usług internetowych. Więcej informacji. Aby zalogować się do rachunku należy ze

Bardziej szczegółowo

Do 9:30 na 1 dzień przed. Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń i aktualnej liczby Praw Majątkowych z Kogeneracji. Obrotu 9:30 w Pierwszym Dniu Obrotu

Do 9:30 na 1 dzień przed. Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń i aktualnej liczby Praw Majątkowych z Kogeneracji. Obrotu 9:30 w Pierwszym Dniu Obrotu 3.9.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek- Pierwszy Dzień i czwartek- Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu:

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu: 3.8.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek Pierwszy Dzień i czwartek Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU (SYSTEM WARSET)

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU (SYSTEM WARSET) Załącznik do Uchwały Nr 339/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 marca 2013 r. Załącznik Nr 2a do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego gazu zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.)

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.) Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.) w sprawie programu zachęt dla podmiotów wykonujących zadania animatora rynku program SuperAnimator

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 121/32/17 z dnia 23 maja 2017 r. wchodzą w życie z dniem 31 maja 2017 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 10/2/16 z dnia 11 stycznia 2016 r. wchodzą w życie z dniem 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 27/10/18 dnia 13 lutego 2018 r. wchodzą w życie z dniem 1 marca 2018 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany godzin odbywania sesji giełdowej, harmonogramu notowań, godzin przekazywania raportów

Bardziej szczegółowo

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.) GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 29 r.) 1 RYNEK AKCJI W I POŁ. 29 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 19 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 17 15 8 6 66 68 73 57 13 11 25 26

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 125/32/17 z dnia 23 maja 2017 r. Wchodzą w życie z dniem 31 maja 2017

Bardziej szczegółowo

Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu

Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu 1 ROZDZIAŁ 1 5 PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 3

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 3 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 3 NajwaŜniejsze funkcje transakcyjne w Serwisie BRe Brokers Składanie zleceń Serwis BRe Brokers umoŝliwia szybkie złoŝenie zlecenia m.in. z poziomu: funkcji

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Rocznik Giełdowy 2013 Organizacja obrotu giełdowego Rok 2012 był ostatnim pełnym rokiem działania systemu transakcyjnego Warset, który funkcjonował na GPW od 2000 r. 15 kwietnia 2013 r. rozpocznie działanie

Bardziej szczegółowo

Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego.

Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego. ZLECENIE STANDARDOWE Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego. Aby kupić/sprzedać wybrany instrument, należy jedynie wpisać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 49/10/16 z dnia 18 lutego 2016 roku wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 54/9/17 z dnia 14 lutego 2017 r. Wchodzą w życie z dniem 23 lutego 2017

Bardziej szczegółowo

Harmonogram sesji. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Harmonogram sesji. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Harmonogram sesji Zarówno na rynku podstawowym, jak i równoległym, instrumenty finansowe notowane mogą być w jednym z dwóch systemów notowań: w systemie notowań jednolitych w systemie notowań ciągłych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w Odnawialnych Źródłach Energii

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w Odnawialnych Źródłach Energii Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w Odnawialnych Źródłach Energii Zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 123/32/17 z dnia 23 maja 2017

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk. Rocznik Giełdowy 2013 Kontrakty terminowe W roku 2012 handlowano na giełdzie kontraktami terminowymi na indeksy WIG20, mwig40, na kursy walut dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego oraz na

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW I. Akcje spółek z segmentu TOP5 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku)

Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku) Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku) Zespół Rozwoju i Eksploatacji Dział Produktów Informacyjnych GPW Warszawa, 24 sierpnia 2006 www.gpw.pl 1 Agenda: Udział inwestorów w obrotach giełdowych

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 587/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: określenia trybu i warunków świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 108 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu

Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu Załącznik Nr 6 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 21 stycznia 2019 r.) Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 225/50/16 Wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 125/30/14 z dnia 22 maja 2014 r. wchodzą w życie z dniem 30 maja 2014 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo