DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO"

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 70/2014/JM z dnia 17 września 2014 roku w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej. Działając na podstawie 3 ust 7 oraz 12 ust 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., w brzmieniu ustalonym Uchwałą Zarządu Domu Maklerskiego nr 63/2014 podjętą w trybie głosowania pisemnego, zarządzam co następuje: 1 1. Dom Maklerski przyjmuje zlecenia i dyspozycje składane przez Klienta za pośrednictwem sieci telefonicznej, jeżeli umowa maklerska zawarta z Domem Maklerskim tak stanowi, w następujących lokalizacjach: 1) Zespół Contact Center w dni robocze od godziny 7:00 do godziny 23:00, z zastrzeżeniem 2 ust. 11 i 3 ust. 10, 2) Zespół Maklerów Transakcyjnych w dni robocze od godziny 8:30 do godziny 17:05, z zastrzeżeniem ust. 2, 3) Zespół Wsparcia Maklerskiego w dni robocze w godzinach pracy tego Zespołu, z zastrzeżeniem 2 ust. 15, 2. Zlecenia i dyspozycje w Zespole Maklerów Transakcyjnych przyjmowane są od Klientów korzystających z Aktywnego Doradztwa Giełdowego, a w szczególnych przypadkach także od pozostałych Klientów. O przyjęciu dyspozycji od Klienta nie korzystającego z Aktywnego Doradztwa Giełdowego decyduje makler zatrudniony w Zespole Maklerów Transakcyjnych. 3. Przez dni robocze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 4. Dom Maklerski może powierzyć przyjmowanie zleceń i dyspozycji składanych przez Klienta za pośrednictwem sieci telefonicznej wybranym POK lub pracownikom Domu Maklerskiego działającym w innych lokalizacjach niż wymienione w ust. 1, na warunkach określonych w odrębnym zarządzeniu Zakres usług maklerskich dostępnych za pośrednictwem sieci telefonicznej: 1) dyspozycja otwarcia/prowadzenia rachunku, 2) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów wraz z Oceną odpowiedniości przeprowadzaną w związku z rozszerzeniem umowy maklerskiej, 3) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie limitu należności, 4) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie operacji Day Trading, 5) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych wraz z Oceną odpowiedniości przeprowadzaną w związku z rozszerzeniem umowy maklerskiej, 6) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu wraz z Oceną odpowiedniości przeprowadzaną w związku z rozszerzeniem umowy maklerskiej, 7) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), 8) dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie ofert prywatnych, 9) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży, 10) dyspozycja rozszerzająca/rozwiązująca w części umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie instrumentów OTC wraz z Oceną odpowiedniości przeprowadzaną w związku z rozszerzeniem umowy maklerskiej, 11) dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie prowadzenia rejestru instrumentów runku niepublicznego,

2 12) dyspozycja zamknięcia rachunku, 13) dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej, 14) zlecenie wystawienia zlecenia i przekazania do miejsca wykonania, z zastrzeżeniem 3 ust.6, 7, 15) dyspozycja modyfikowania lub anulowania zlecenia wystawionego i przekazanego do miejsca wykonania, z zastrzeżeniem 3 ust.6, 7, 16) dyspozycje dotyczące nabycia instrumentów finansowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej (oferty publiczne): a) deklaracje zainteresowania nabyciem instrumentów finansowych oferowanych w ramach ofert publicznych (book building), b) nabycia instrumentów finansowych oferowanych w ramach ofert publicznych oraz odwołania dyspozycji nabycia instrumentów finansowych oferowanych w ramach ofert publicznych, c) inne dyspozycje określone w warunkach ofert publicznych. 17) dyspozycja przelewu środków pieniężnych na inny rachunek Klienta, 18) dyspozycja zwiększenia depozytu zabezpieczającego, 19) dyspozycja wymiany walutowej, 20) dyspozycja rozszerzenia umowy maklerskiej w zakresie otwarcia i prowadzenia rachunku walutowego, 21) dyspozycja transferu instrumentów finansowych, 22) dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych w ramach DM BZ WBK S.A., 23) dyspozycja wystawienia świadectwa depozytowego, 24) dyspozycja żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA. 25) dyspozycja zmiany danych Klienta: a) dodanie/zmiana adresu do korespondencji, b) dodanie/zmiana numeru telefonu stacjonarnego, c) dodanie/zmiana numeru telefonu komórkowego, d) dodanie/zmiana adresu , e) dodanie/zmiana danych podatkowych, f) dodanie/zmiana adresu zamieszkania. 26) dyspozycja przyznania prowizji negocjowanej, 27) dyspozycja przyznania prowizji od pojedynczej transakcji, 28) dyspozycja przystąpienia do rachunku Trader/TopTrader lub rezygnacji z rachunku Trader/TopTrader, 29) dyspozycja wysyłanie zawiadomień o zawarciu transakcji, 30) dyspozycja wysłania wyciągu o stanie rachunku, 31) dyspozycja wystawienia wyciągu z historii rachunku, 32) dyspozycja wystawienia zaświadczenia z wyceną portfela, 33) dyspozycja wystawienia innego zaświadczenia na żądanie Klienta, 34) dyspozycja ograniczenia dostępu do rachunku, 35) dyspozycja wykonania warrantów/jednostek indeksowych, 36) dyspozycja rezygnacji z wykonania warrantów/opcji, 37) dyspozycja otwarcia/zamknięcia dodatkowych portfeli, 38) dyspozycja blokady/odblokowania instrumentów finansowych stanowiących depozyt zabezpieczający, 39) dyspozycje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Internetowego Inwestor online: a) wygenerowanie nowego kodu PIN, b) blokada/odblokowanie dostępu do usług za pośrednictwem sieci Internet, c) zmiana numeru NIK na wydany przez Bank Zachodni WBK S.A., d) wygenerowanie numeru NIK, e) zmiana sposobu identyfikacji, z zastrzeżeniem 3 ust. 25 f) zmiana pakietu usług (w ramach pakietów Professional i Prestige), g) rezygnacja z udostępniania notowań giełd zagranicznych w czasie rzeczywistym, h) odblokowanie tokena, i) odblokowanie dostępu wynikającego z wcześniejszego podania błędnego kodu PIN j) rezygnacja z sublicencji na program AmiBroker, 40) dyspozycja wprowadzenia dodatkowych instrumentów finansowych notowanych w zagranicznych miejscach wykonania, 41) dyspozycja udostępniania danych Klienta za pośrednictwem KDPW S.A. innym izbom rozliczeniowym w związku z dokonywaniem rozliczeń oraz wypłatą pożytków i innych świadczeń z instrumentów finansowych, 42) dyspozycja wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie Klienta, 43) dyspozycja uczestnictwa w przetargach na obligacje Skarbu Państwa organizowanych przez NBP, 44) potwierdzenie/aktywacja lub dezaktywacja pełnomocnika do rachunku maklerskiego, 45) dyspozycja zgłoszenia zgubienia/kradzieży dowodu tożsamości,

3 46) dyspozycja niestandardowego oprocentowania środków finansowych, 47) dyspozycja dotycząca tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania w zakresie: a) nabycia tytułów uczestnictwa: i. pierwszego nabycia tytułów uczestnictwa (nie dotyczy Franklin Templeton Investments.), ii. dodatkowego nabycia tytułów uczestnictwa, b) odkupienia tytułów uczestnictwa, c) konwersji/zamiany tytułów uczestnictwa, 48) dyspozycje dotyczące ofert nie podlegających wymogom oferty publicznej (oferty prywatne): a) deklaracje zainteresowania nabyciem instrumentów finansowych oferowanych w ramach ofert prywatnych (book building), b) nabycia instrumentów finansowych oferowanych w ramach ofert prywatnych, c) inne dyspozycje określone w warunkach ofert prywatnych, 49) dyspozycja określenia dodatkowych numerów telefonu, 50) dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych pomiędzy izbami rozliczeniowymi w ramach duallistingu, 51) dyspozycja przystąpienia do oferty dla członków SII. 52) dyspozycja złożenia oferty zbycia wierzytelności z tytułu zawartej przez Klienta transakcji sprzedaży instrumentów finansowych, 53) odblokowanie dostępu wynikającego z wcześniejszego podania błędnego kodu PIN do usług telefonicznych, 54) wygenerowanie nowego kodu PIN do usług telefonicznych, 55) dyspozycja wskazania rachunku papierów wartościowych do usługi doradztwa inwestycyjnego, 56) dyspozycja zasilenia rejestru pieniężnego OTC, 57) dyspozycja udostępnienia środków z rejestru pieniężnego OTC, 58) dyspozycja wygenerowanie nowego hasła do aplikacji OTC, 59) dyspozycja otwarcia/zamknięcia dodatkowego rejestru OTC, 60) zlecenie kupna/sprzedaży instrumentu OTC, za wyjątkiem zleceń typu Trailing Stop, 61) zlecenie modyfikacji zlecenia kupna/sprzedaży instrumentu OTC, 62) dyspozycja wystawienia duplikatu informacji PIT-8C, 63) ocena odpowiedniości dokonywana w związku z koniecznością jej aktualizacji, 64) dyspozycja przystąpienia do oferty dla Klientów KBC Securities, 65) dyspozycja negocjowana przystąpienia do oferty dla Klientów KBC Securities, 66) dyspozycja powierzenia obowiązku raportowania kontraktów pochodnych/kontraktów pochodnych OTC, 67) oświadczenie o sposobie wypłaty dywidendy z akcji spółki. 2. Dom Maklerski po przyjęciu od Klienta zlecenia lub dyspozycji, o których mowa w ust 1, przekazuje zlecenie lub dyspozycję Klienta do właściwego miejsca wykonania lub sam je wykonuje zgodnie z treścią zlecenia lub dyspozycji oraz regulacjami. 3. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13, pkt. 20, pkt 25 lit a), b), c), d), pkt 39 lit. c), d) e) oraz pkt 44, i dostępne są wyłącznie dla Klientów, którzy podpisali umowę o świadczenie usług maklerskich po 12 października 2006 roku. 4. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 2-13 oraz pkt 20, 26, 29, 30, 34, 44, 47, 51, 58, 59, 60, 61, 66 dostępne są wyłącznie dla Klienta będącego osobą fizyczną (właściciel rachunku maklerskiego), z zastrzeżeniem ust. 6 i ust Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 25, 39, 45, 49, 53-54, 58, 63 mogą dotyczyć wyłącznie osoby, która je wydała, z zastrzeżeniem, że w przypadku dyspozycji, o których mowa w ust 1 pkt 1, identyfikacja nastąpić może wyłącznie poprzez rachunek, którego Klient jest właścicielem, lub w sposób wskazany w 3 ust W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dyspozycje, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz dyspozycje, o których mowa w ust 1 pkt 1 i 63, dostępne są wyłącznie dla osób upoważnionych do samodzielnego reprezentowania firmy, innych niż pełnomocnik, z zastrzeżeniem ust Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 17, dotyczy wyłącznie rachunków maklerskich Klienta prowadzonych w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. oraz rachunków bankowych Klienta zdefiniowanych w warunkach świadczenia usług maklerskich. Klient może zdefiniować maksymalnie 6 rachunków bankowych. Określenia lub zmiany numerów rachunków bankowych może dokonać tylko właściciel rachunku lub osoba upoważniona do samodzielnego reprezentowania firmy, inna niż pełnomocnik w formie pisemnej w POK. 8. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 17, w zakresie walut wymienialnych dotyczy tylko rachunków prowadzonych przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. i Bank Zachodni WBK S.A. 9. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 26 oraz pkt 28, nie dotyczą rachunków, na których świadczone są usługi maklerskie w zakresie rachunku Day Trading.

4 10. Dyspozycje, o których mowa w ust.1 pkt 44, 53, 54, dostępne są tylko w lokalizacji wymienionej w 1 ust.1 pkt Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 24 dostępna jest we wszystkich lokalizacjach wymienionych w 1, z zastrzeżeniem, że ostatniego dnia przyjmowania dyspozycja może zostać złożona najpóźniej do godziny Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 49 i 55, nie są dostępne w lokalizacji wymienionej w 1 ust. 1 pkt 1, a dyspozycja, o której mowa w ust 1 pkt 47, nie jest dostępna w lokalizacjach wymienionych w 1 ust W POK przyjmujących dyspozycje składane za pośrednictwem sieci telefonicznej dostępne są dyspozycje określone w 1 ust. 1: a) pkt 1-43 z wyłączeniem - dotyczących derywatów: zleceń wystawienia zlecenia i przekazania do miejsca wykonania i dyspozycji modyfikowania lub anulowania zlecenia wystawionego i przekazanego do miejsca wykonania, oraz b) pkt 45-52, pkt 55, pkt oraz pkt Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 58, 59 i 60 dostępne są wyłącznie dla Klienta będącego osobą fizyczną (właściciela rachunku maklerskiego), a w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wyłącznie dla pełnomocnika do dysponowania rejestrem OTC ustanowionego zgodnie z regulaminem W lokalizacji wymienionej w 1 ust. 1 pkt 3 dostępne są wyłącznie a) pkt 1-43 z wyłączeniem - dotyczących derywatów: zleceń wystawienia zlecenia i przekazania do miejsca wykonania i dyspozycji modyfikowania lub anulowania zlecenia wystawionego i przekazanego do miejsca wykonania, oraz b) pkt 45-46, pkt 48-52, pkt 55-56, pkt Dyspozycje, o których mowa w 2 ust.1, muszą zawierać: 1) imię i nazwisko składającego dyspozycję, 2) hasło identyfikacyjne, z zastrzeżeniem ust.2 i 3 oraz ust. 26 i 27 niniejszego paragrafu, 3) dodatkowe informacje pozwalające w sposób jednoznaczny określić rachunek będący przedmiotem dyspozycji (np.: numer rachunku, serię i numer dokumentu tożsamości składającego dyspozycję). 2. Dom Maklerski może identyfikować Klienta również za pośrednictwem Numeru Identyfikacyjnego Klienta (NIK) i kodu dostępu PIN do usług telefonicznych. 3. Klient w trakcie jednej rozmowy telefonicznej posiada maksymalnie trzy próby na podanie prawidłowego hasła identyfikacyjnego, o którym mowa w ust 1 pkt Dyspozycje, na podstawie których Dom Maklerski dokonuje rozszerzenia zakresu świadczonych usług maklerskich, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 1-11, mogą wymagać dodatkowych danych lub oświadczeń określonych odrębnymi regulacjami dotyczącymi usługi będącej przedmiotem dyspozycji. 5. Zlecenie, na podstawie którego Dom Maklerski wystawia zlecenie Klienta i przekazuje do miejsca wykonania musi dodatkowo zawierać, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7: 1) przedmiot zlecenia (kupno lub sprzedaż), 2) nazwę lub kod oraz liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia, 3) określenie ceny, zgodnie z zasadami obrotu obowiązującymi w danym miejscu wykonania, 4) wskazanie miejsca wykonania zlecenia. 6. Zlecenie, na podstawie której Dom Maklerski wystawia i przekazuje zlecenie dotyczące zagranicznych instrumentów finansowych, musi być zgodne z wymogami określonymi w rozdziale IX Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych. 7. Klient może określić dodatkowe warunki realizacji zlecenia oraz termin ważności zlecenia, pozostające w zgodzie z obowiązującymi regulacjami dla właściwego miejsca wykonania oraz regulacjami Domu Maklerskiego 8. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wykonuje przelew, musi dodatkowo zawierać: 1) jednoznaczne wskazanie rachunku, na który mają zostać przelane środki finansowe, 2) kwotę przelewu, 3) walutę przelewu. 9. W przypadku przelewów na rachunki w Banku Zachodnim WBK S.A, dyspozycje złożone w dni robocze przed godziną realizowane będą w tym samym dniu. W przypadku przelewów na rachunki w instytucjach innych niż Bank Zachodni WBK S.A. dyspozycje: 1) złożone w dni robocze do godziny będą realizowane w tym samym dniu, 2) złożone w dni robocze w godzinach będą realizowane w tym samym dniu, jeżeli bank docelowy księguje przelewy przychodzące III sesją Elixiru tego samego dnia, 3) złożone w dni robocze po godzinie będą realizowane następnego dnia roboczego. Wszelkie koszty i prowizje Domu Maklerskiego związane z przelewem obciążają rachunek pieniężny Klienta.

5 10. Dyspozycja, na podstawie której ma zostać wykonany przelew, może zostać złożona w Zespole Contact Center w godzinach Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski przyjmuje dyspozycję zwiększenia depozytu zabezpieczającego, musi dodatkowo zawierać: 1) walutę depozytu zabezpieczającego, 2) kwotę, o którą należy zwiększyć depozyt zabezpieczający. 12. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski dokonuje wymiany walutowej, musi dodatkowo zawierać: 1) kwotę oraz waluty wymiany będące przedmiotem dyspozycji, 2) dodatkowe oznaczenie, jeżeli Klient chce dokonać wymiany walutowej po kursie negocjowanym. 13. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wykonuje transfer lub przeniesienie instrumentów finansowych, musi dodatkowo zawierać: 1) nazwę lub kod oraz liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji, 2) nazwę domu maklerskiego oraz numer rachunku inwestycyjnego, na który następuje transfer lub przeniesienie instrumentów finansowych, 3) oświadczenie Klienta o uprawnieniu z tytułu ustawowej wspólności majątkowej z osobą, na rachunek której instrumenty finansowe mają być przeniesione w przypadku gdy instrumenty finansowe, które mają zostać przeniesione objęte są wspólnością majątkową. 14. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wystawia świadectwo depozytowe, musi dodatkowo zawierać: 1) nazwę lub kod oraz liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji, 2) nazwę POK, w którym Klient odbierze świadectwo depozytowe bądź polecenie przesłania świadectwa depozytowego bezpośrednio na adres korespondencyjny Klienta, 3) datę do której ma obowiązywać blokada instrumentów finansowych (termin ważności świadectwa depozytowego), 4) cel wystawienia świadectwa depozytowego. 15. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZA, musi dodatkowo zawierać: 1) nazwę lub kod oraz liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji lub określenie wszystkie instrumenty finansowe, 2) sposób odbioru zaświadczenia: i. nazwę POK, w którym Klient odbierze imienne zaświadczenie lub, ii. polecenie przesłania imiennego zaświadczenia bezpośrednio do Emitenta lub, iii. polecenie przesłania imiennego zaświadczenia na adres korespondencyjny Klienta lub, iv. polecenie niedrukowania imiennego zaświadczenia, 3) sposób wysyłki (przesyłka kurierska lub list poleconym) w przypadku wybrania przesłania imiennego zaświadczenia do Emitenta lub na adres korespondencyjny Klienta. 16. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wykonuje zmianę danych Klienta, musi dodatkowo zawierać nowe dane teleadresowe Klienta. W przypadku dyspozycji, o której mowa w 2 ust. 1 pkt. 25 lit. c, polegającej na zmianie numeru telefonu, w sytuacji, kiedy zmieniany numer telefonu komórkowego został uprzednio aktywowany przez Klienta za pomocą kodu aktywacyjnego (telefon zaufany), nowy numer telefonu komórkowego nie otrzymuje statusu telefonu zaufanego. 17. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wykonuje wyciąg z historii rachunku, musi dodatkowo zawierać zakres historii rachunku będący przedmiotem dyspozycji. 18. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wystawia zaświadczenie dotyczące rachunku maklerskiego, musi dodatkowo zawierać zakres informacji, które mają zostać zamieszczone w zaświadczeniu. 19. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wykonuje warranty/jednostki indeksowe, musi dodatkowo zawierać: nazwę lub kod oraz liczbę warrantów/jednostek indeksowych będących przedmiotem dyspozycji. 20. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski dokonuje rezygnacji z wykonania warrantów/opcji, musi dodatkowo zawierać: nazwę lub kod oraz liczbę warrantów/opcji będących przedmiotem dyspozycji. 21. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski otwiera/zamyka dodatkowe portfele do rachunku maklerskiego, musi dodatkowo zawierać: liczbę/numery dodatkowych portfeli będących przedmiotem dyspozycji. 22. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wykonuje blokadę/odblokowanie instrumentów finansowych stanowiących depozyt zabezpieczający, musi dodatkowo zawierać: nazwę lub kod oraz liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji. 23. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski dokonuje zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet, musi dodatkowo zawierać: 1/ zdefiniowany nowy pakiet usług, i/lub 2/ aktualne dane do usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet.

6 24. Dom Maklerski wysyła kod PIN, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 39 lit. a, komunikatem SMS na numer telefonu komórkowego tylko w sytuacji uprzedniego aktywowania przez Klienta numeru telefonu komórkowego kodem aktywacyjnym - telefon zaufany. W przeciwnym wypadku kod PIN, o którym mowa powyżej przekazywany jest listem poleconym (PIN mailer) na adres do korespondencji Klienta. Klient nie ma możliwości wyboru sposobu przekazania kodu PIN. 25. Klient może dokonać zmiany sposobu identyfikacji w serwisie internetowym Domu Maklerskiego, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 39 lit. e, tylko na logowanie bez tokena. Powyższe nie dotyczy Klientów, dla których zmiana sposobu identyfikacji wynika z wymiany tokena na nowy ze względu na awarię urządzenia, wydanego przez Dom Maklerski, niezawinioną przez Klienta. 26. Dyspozycja odblokowania dostępu do serwisu internetowego lub dostępu do rachunku po pośrednictwem sieci telefonicznej (blokada wynikająca z wcześniejszego podaniu błędnego kodu PIN), musi zawierać imię i nazwisko składającego dyspozycję oraz co najmniej trzy z informacji identyfikacyjnych określonych w pkt od 1 do 5 z zastrzeżeniem, że jedną z tych danych musi być numer PESEL lub data urodzenia, lub co najmniej dwie z informacji identyfikacyjnych określonych w pkt od 1 do 7, jeśli jedną z nich jest informacja wymieniona w pkt 6 lub 7: 1) numer rachunku Klienta, 2) seria i numer dokumentu tożsamości Klienta, 3) PESEL lub data urodzenia, 4) adres do korespondencji lub adres stały Klienta, 5) numer telefonu Klienta wskazany zgodnie z umową maklerską, 6) hasło identyfikacyjne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 7) Numer Identyfikacyjny Klienta i kod dostępu PIN do usług telefonicznych, o których mowa w ust Dyspozycja odblokowania generatora haseł (tokena) musi zawierać: 1) informacje określone w ust. 26, 2) numer identyfikacyjny generatora haseł, 3) kod wyświetlany w zablokowanym generatorze haseł. 28. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wprowadza dodatkowe instrumenty finansowe notowane w zagranicznych miejscach wykonania, musi dodatkowo zawierać: 1) nazwę lub kod instrumentu finansowego, 2) nazwę zagranicznego rynku regulowanego, na którym notowany jest instrument finansowy. 29. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski udostępnia dane Klienta za pośrednictwem KDPW S.A. innym izbom rozliczeniowym w związku z dokonywaniem rozliczeń oraz wypłatą pożytków i innych świadczeń z instrumentów finansowych, musi dodatkowo zawierać: 1) dane osobowe Klienta niezbędne do realizacji dyspozycji, 2) zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji powyższej dyspozycji. 30. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski dokonuje wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie Klienta musi dodatkowo zawierać: 1) nazwę lub kod ISIN instrumentu finansowego będącego przedmiotem dyspozycji, 2) ilość instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji, 3) datę wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz. 31. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski przyjmuje zlecenie nabycia obligacji na przetargu organizowanym przez NBP, musi dodatkowo zawierać: 1) datę przetargu, 2) nazwę lub kod ISIN instrumentu finansowego będącego przedmiotem dyspozycji, 3) ilość instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji, 4) proponowana cenę zakupu. 32. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski potwierdza/aktywuje lub dezaktywuje pełnomocników, musi dodatkowo zawierać imię i nazwisko pełnomocnika. Dom Maklerski może wymagać dodatkowych danych pozwalających w sposób jednoznaczny określić pełnomocnika. 33. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wystawia zlecenie dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucji zbiorowego inwestowania, poza informacjami wymienionymi w ust 1 lub 2, musi dodatkowo zawierać: 1) nazwę tytułów uczestnictwa w instytucji zbiorowego inwestowania będących przedmiotem dyspozycji, 2) rodzaj operacji, której ma dotyczyć zlecenie, 3) ilość tytułów uczestnictwa w instytucji zbiorowego inwestowania będących przedmiotem dyspozycji wyrażona liczbą tytułów, kwotą lub określoną jako wszystkie, 4) informacje i oświadczenia wymagane zgodnie z Regulaminem świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A.

7 34. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski w imieniu Klienta składa zapis lub zawiera umowę objęcia instrumentów finansowych oferowanych w ramach oferty prywatnej, musi dodatkowo zawierać: 1) nazwę instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji, 2) ilość instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji, 3) informacje i oświadczenia wymagane regulacjami dotyczącymi oferowanych instrumentów finansowych, będących przedmiotem dyspozycji, a w szczególności wymagane zgodnie z warunkami oferty prywatnej oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków oferty prywatnej, 4) zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych oraz ujawnienie przez Dom Maklerski tajemnicy zawodowej w zakresie niezbędnym do realizacji powyższej dyspozycji, w tym na przekazanie ich emitentowi lub oferującemu, oferującym instrumenty finansowe w ramach oferty prywatnej. 35. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski przyjmuje określenie dodatkowych numerów telefonów, może maksymalnie zawierać dwa numery telefonu. Złożenie dyspozycji określenia dodatkowych numerów telefonu automatycznie anuluje poprzednią dyspozycje. 36. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski w imieniu Klienta dokonuje przeniesienia instrumentów finansowych pomiędzy izbami rozliczeniowymi, musi dodatkowo zawierać: 1) nazwę lub kod instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji, 2) ilość instrumentów finansowych będących przedmiotem dyspozycji, 3) nazwę izby rozliczeniowej (kraj) w której zdeponowane są instrumenty finansowe, 4) nazwę izby rozliczeniowej (kraj) do której mają zostać przeniesione instrumenty finansowe. 37. Dyspozycja przystąpienia do oferty dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych musi dodatkowo zawierać: 1) numer członkowski w SII, lub 2) adres mail związany z członkostwem w SII. 38. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski realizuje zbycie wierzytelności z tytułu zawartej przez Klienta transakcji sprzedaży instrumentów finansowych musi dodatkowo zawierać: 1) numer zlecenia będącego przedmiotem dyspozycji, 2) kwotę będącą przedmiotem dyspozycji. 39. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski wykonuje zasilenie rejestru pieniężnego OTC lub udostępnienie środków z rejestru pieniężnego OTC musi dodatkowo zawierać: 1) wskazanie numeru rejestru OTC, 2) kwotę zasilenia lub udostępnienia, 3) walutę zasilenia lub udostępnienia. 40. Dyspozycja, na podstawie której Dom Maklerski generuje hasło do aplikacji OTC oraz zamyka dodatkowy rejestr OTC musi dodatkowo zawierać wskazanie numeru rejestru OTC, z zastrzeżeniem, że dyspozycja zamknięcia dodatkowego rejestru OTC nie może dotyczyć rejestru numer Dom Maklerski wysyła hasło, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 58, komunikatem SMS na numer telefonu komórkowego zdefiniowany zgodnie z umową maklerską w oddzielnej dyspozycji. 42. Zlecenia, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 60 i 61, muszą dodatkowo zawierać, z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej: 1) wskazanie numeru rejestru OTC. 2) przedmiot zlecenie (kupno lub sprzedaż), 3) nazwę oraz liczbę instrumentów OTC będących przedmiotem zlecenia, 4) wskazanie typu zlecenia, 43. Dyspozycja wystawienia duplikatu informacji PIT-8C musi dodatkowo zawierać wskazanie roku, którego dotyczy. 44. Dyspozycja, na podstawie której Klient powierza Domowi Maklerskiemu obowiązek raportowania kontraktów pochodnych/kontraktów pochodnych OTC zawiera: a. numer LEI właściciela rachunku, b. numer BIC właściciela rachunku, c. wskazanie branży dla kontrahentów finansowych, d. wskazanie kategorii kontrahenta, e. wskazanie charakteru zawieranych kontraktów pochodnych, f. wskazanie związku zawieranych kontraktów pochodnych z prowadzoną działalnością, g. dodatkowe informacje wynikające z formularza dyspozycji, z zastrzeżeniem, że podanie numeru BIC nie jest obowiązkowe. 45. Oświadczenie o sposobie wypłaty dywidendy z akcji spółki musi dodatkowo zawierać określenie formy wypłaty dywidendy: akcje albo środki pieniężne. 4 W przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do tożsamości składającego dyspozycję, gdy treść dyspozycji jest nieczytelna, niekompletna lub zawiera błąd, Dom Maklerski może odstąpić od jej wykonania.

8 5 Traci moc: Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 55/2014/JM z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej. 6 Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 1 października 2014 roku. Członek Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Jolanta Matuszczak

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 136/2012/JM z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU. Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 721/2018 z dnia 22 października 2018 r.

SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU. Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 721/2018 z dnia 22 października 2018 r. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 721/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 322/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 322/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 322/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 172/2018 z dnia 6 marca 2018 r.

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 172/2018 z dnia 6 marca 2018 r. BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 172/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy oraz zatwierdzenia obowiązywania

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 51/2010/JM z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy oraz umów

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 95/2010/JM z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia pakietów świadczonych

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 654/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 621/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 495/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 33/2011/JM z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie: określenia pakietów świadczonych usług

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Czlonka Zarządu Domu Maklerskiego nr 105/2012/JM z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 108 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty, w szczególności za: Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1 Prowadzenie rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 761/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 636/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty za: Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 7/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Taryfie opłat i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r. Na podstawie 3 ust. 1, 41 ust. 3, 80 ust. 3, 165 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (Regulamin), 42 ust. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Usługi oferowane przez Dom Maklerski

Usługi oferowane przez Dom Maklerski Usługi oferowane Maklerski Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 15 listopada 2016 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla Użytkowników Systemu bankowości internetowej ING BankOnLine

KOMUNIKAT dla Użytkowników Systemu bankowości internetowej ING BankOnLine KOMUNIKAT dla Użytkowników Systemu bankowości internetowej ING BankOnLine 1. Lista rachunków opłat dla Systemu ING BankOnLine Bank udostępnia System bankowości internetowej ING BankOnLine posiadaczom niżej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 82/DM/DWS/2013

Komunikat nr 82/DM/DWS/2013 Komunikat nr 82/DM/DWS/2013 z dnia 18 12 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dyspozycji składanych z wykorzystaniem Kanałów zdalnych, dodatkowych warunków ich realizacji, godzin w których są przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 36/DM/DWS/2015

Komunikat nr 36/DM/DWS/2015 Komunikat nr 36/DM/DWS/2015 z dnia 25-11-2015 r. w sprawie określenia rodzajów dyspozycji składanych z wykorzystaniem Kanałów zdalnych, dodatkowych warunków ich realizacji, godzin w których są przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r. Na podstawie 3 ust. 1, 41 ust. 3, 80 ust. 3, 165 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (Regulamin), 42 ust. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM 1. Prowizje od wykonanych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 32/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty za: Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Lp.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY inwestycyjny, rejestrowy, konta IKE, depozytowy Lp. Nazwa operacji 1. Prowadzenie rachunku: brak opłat 50,00

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Dom Maklerski ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek polski...3 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 6 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 6 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 6 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE)

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) (Obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półrocz ) 1 1.2.1 Za wystawienie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 59/2013 z dnia 27 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od lutego 2019 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek Polski... 3 1. Taryfa opłat... 3 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i ) informuje Klienta o kosztach

Bardziej szczegółowo

Wymagane elementy dyspozycji zdalnych

Wymagane elementy dyspozycji zdalnych Załącznik nr 2 do komunikatu określającego zasady obsługi dyspozycji zdalnych. obowiązuje od dnia 16 lutego 2015 r. Wymagane elementy dyspozycji zdalnych I. Obowiązkowe elementy wszystkich dyspozycji:

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 14/2012 z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Taryfy opłat i prowizji Domu

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/5/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH Część I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy. L.p. Nazwa operacji Rachunek inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/1/19 z dnia 13 lutego 2019 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH Część I Lista

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r. Na podstawie 4, 37 ust. 3, 73 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/6/16 z dnia 13 pażdziernika 2016 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia wstępne. 2. Opłaty związane z prowadzeniem Rachunku. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH IPOPEMA SECURITIES S.A.

1. Postanowienia wstępne. 2. Opłaty związane z prowadzeniem Rachunku. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH IPOPEMA SECURITIES S.A. IPOPEMA SECURITIES S.A. Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 R. (OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2019 R.) 1. Postanowienia wstępne. 1.1. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych IPOPEMA Securities S.A. (dalej Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 708/2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1 inwestycyjny, konta IKE, rejestrowy, depozytowy. L.p. Nazwa operacji Prowadzenie dla osób fizycznych rachunku

Bardziej szczegółowo

Logowanie do rachunku

Logowanie do rachunku Jesteś tu: Bossa.pl Logowanie do rachunku Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z usług internetowych. Więcej informacji. Aby zalogować się do rachunku należy ze

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty, w szczególności za: Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1 Prowadzenie rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA 1. PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA 1. PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 14/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Taryfie opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking 1 Spis treści Identyfikacja klienta... 3 Hasła... 3 Inne... 4 RACHUNKI I USŁUGI DODATKOWE... 4 Usługi i rachunki Private Banking... 4

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy Niniejszy dokument zawiera informacje o najbardziej

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Dom Maklerski ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty I. Opłaty podstawowe Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna za każdy miesiąc następujący po miesiącu, w którym otwarto rachunek): - w przypadku wykonania na rachunku

Bardziej szczegółowo

Odwołuje się Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 22 grudnia 2014 roku. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 25 maja2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu zagranicznymi papierami wartościowymi) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2015 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2015 roku. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 23 października 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu zagranicznymi papierami wartościowymi) Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: , Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW Wzór dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży Akcji Dokument nr 1 Wzór świadectwa depozytowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie

Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie I. Opłaty podstawowe Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna za każdy miesiąc następujący po miesiącu, w którym otwarto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1 Przekazujemy Państwu instrukcję podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną. W celu podpisania umowy należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami. Instrukcja podpisania umowy maklerskiej

Bardziej szczegółowo

WAŻNA INFORMACJA. Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego Warszawa

WAŻNA INFORMACJA. Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego Warszawa Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego 26 00-609 Warszawa WAŻNA INFORMACJA Deutsche Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie informuje, że w związku z planowanym na dzień 09.11.2018 r. przeniesieniem

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo