JWakacje, wakacje... Festiwal Gier. i ju po wakacjach. VIII Ogólnopolski. i Zabaw Rekreacyjnych. od redakcji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JWakacje, wakacje... Festiwal Gier. i ju po wakacjach. VIII Ogólnopolski. i Zabaw Rekreacyjnych. od redakcji"

Transkrypt

1 VIII Ogólopolsk Festwl Ger czerwc 2005 r., Serków Wlkp. Fot. Ktrzy Bdek Zbw Rekrecyjych Relcj z festwlu str. 10 Crtsow z wypoczyku wkcyjego sko- JWkcje, wkcje... ju po wkcjch rzyst³y tys¹ce dzec z bedych rodz. Jeszcze klk d pozost³o do koñc wkcj, ju smorz¹dowcy prcowcy resortu oœwty sporz¹dzj¹ ocey tegoroczej kcj letej. Wszyscy rzekmy, e z m³o dzec mog³o wyjechæ koloe, obozy czy wczsy z rodzcm. S¹ te syg³y optymstycze dzêk pomocy pñstw, fuduszom smorz¹dowym, zg owu fsowemu fudcj, gecj pñstwowych czy od redkcj Prwe w k dej gme dzelcy zost³y zorgzowe st³e zjêc owe, rekrecyje, kulturlo-oœwtowe. Ju dwo e by³o dl dzec pozostj¹cych w swom mejscu zmeszk tk bogtej oferty spêdze wolego czsu. Odbyw³y sê setk mprez o chrkterze loklym, powtowym, wojewódzkm, ogólopolskm czy mêdzyrodowym. W dzsejszym umerze buletyu zjdzece relcje z ektórych z ch, czsem bogto lustrowe zdjêcm. Z chwlê rozpocze sê owy rok szkoly potem owy rok wy szych uczelch. Pedgodzy zprogrmuj¹ zjêc pó³rocze lub c³y rok szkoly. Brdzo prosmy, byœce zjêc z wychow fzyczego potrktowl brdzo pow e. Mmy ju w Polsce du o obektów owych bseów, sl gmstyczych, bosk owych. Wykorzystjce te obekty zjêc lekcyje orz dodtkowe oferty dotycz¹ce godz popo³udowych. Mmy welk¹ dzejê, e pocz¹tek wrzeœ br. przyese m spe³ee szych postultów oczekwñ, e premer RP powo³ Msterstwo Sportu. Oczekuj¹ tego dz³cze u wyczyowego tys¹ce wolotruszy zjmuj¹cych sê em dl wszystkch. Przed m wybory prlmetre. Ju 25 wrzeœ zdecydujemy, kto bêdze s reprezetow³ w Sejme Sece kto prcow³ bêdze w Sejmowej Komsj Kultury Fzyczej Sportu. Nech s e zbrke w loklch wyborczych. Dobry wybór to szs dl s szych dzec. Meczys³w Borowy I wceprezes Krjowej Federcj Sportu dl Wszystkch Prezes Towrzystw Krzewe Kultury Fzyczej 2 dl wszystkch 3

2 dl wszystkch rozmow umeru Ok³dk I: Fot. Ktrzy Bdek r 2 (2005) bulety Krjowej Federcj Sportu dl Wszystkch 4 Rozmow umeru 5 Stwm owoczesoœæ jkoœæ zrz¹dz Rozmow z prezesem Polskego Komtetu Olmpjskego, Potrem Nurowskm Z yc Federcj 6 Sport dl wszystkch strteg¹ jutr XIX Œwtowy Kogres Sportu dl Wszystkch TAFISA 7 Kledrz mprez KFSdW w 2005 r. 7 JedŸ z m do Ate Europejske Igrzysk Frmowe 8 C³ Polsk owo XI Sportowy Turej Mst Gm Semrum KFSdW w Ktowcch 10 Bwmy sê jk z dwych lt VIII Ogólopolsk Festwl Ger Zbw Rekrecyjych w Serkowe 12 XI Mêdzyrodowy Festwl Sportu Dzec M³odze y Zmoœæ Mêdzyrodowy Rok Sportu Wychow Fzyczego VIII Mêdzyrodowe Sympozjum Sport dl Wszystkch - edukcj¹ jutr 14 Wode Igrzysk 2005 dl wszystkch Wydwc Krjow Federcj Sportu dl Wszystkch ul. Wspól Wrszw Tel/fx (0-22) , e-ml: 16 Jubleusz Polskego Zw¹zku Weterów Lekkej Atletyk XV Mstrzostw Polsk Mstersów 18 XVI Œwtowe Igrzysk M³odze y Slezjñskej 20 Krokus 2005 XIV Ogólopolsk Beg m. Zbyszk Rdzwoowcz w Kole 22 P³k o kobet Frgmety ks¹ k Zbgew Szfkowskego - hstor p³k o ej kobet œwece w Polsce 24 Dobry wystêp Polków Mstrzostw œwt psch zprzêgów Wlcze Ech Pokzy mstrzów Polsk Zw¹zek Sportu Budo 26 Sukcesy grody dl owców epe³osprwych Sport dzec m³odze y 29 N chw³ê u hooru szych przedszkol VII Wwersk Olmpd Przedszkolków 30 Ogólopolske Regty UKS w sllome kjkowym Relzcj progrmu Sport wszystkch dzec 32 XI Ogólopolsk F³ Czwrtków Lekkotletyczych Njwêksz mprez lekkotletycz w Polsce dl dzec ze szkó³ podstwowych Przewodcz¹cy Rdy Progrmowej redktor czely Meczys³w Borowy Zespó³ redkcyjy Jerzy Jkobsche, Przemys³w Mchlsk, El bet Potrowsk, Jerzy Potets Sekretrz redkcj El bet Jworsk Redktor techczy Artur Sterk Projekt grfczy Sebst Kokoszko Druk, sk³d ³me Attyl sc. Nk³d 4000 egzemplrzy Prosto z MENS 36 Prezetcj dobrych prktyk UKS Sp³yw Sromowce Wy e 38 Nezbêdk MENS Pordy 40 Rekrecj jko socjlokulturowy feome wspó³czesego œwt Frgmet wyst¹pe VIII Mêdzyrodowym Sympozjum "Sport dl Wszystkch - edukcj¹ jutr" 44 Rozwój turystyk owozdrowotej Ukre 46 Trzy dwe gry polske Perœceówk polsk, Sztekel, kule Kulotk Z krju ze œwt 48 Hrœ II Noce P³ywe o Puchr Wójt Gmy KoŸmek 49 Wr Pmêæ Rjd Szlkem Ppeskm 50 Sportow Mjówk Dzwów Ne bêdze podz³u dzekrzy w dostêpe do formcj Rozmow z G Merlo 52 Iformcje 61 Wtry ksêgrsk 62 Nezbêdk KFSdW Stwm owoczesoœæ jkoœæ zrz¹dz Rozmow z prezesem Polskego Komtetu Olmpjskego, Potrem Nurowskm W³œe mê³o pêæ mesêcy od wybr p fotel sterk Polskego Komtetu Olmpjskego. Co wydrzy³o sê od 27 lutego? To brdzo trude pyte. Przede wszystkm jestem... m¹drzejszy, bo k dy dzeñ przyos³ coœ owego dotycz¹cego fukcjoow tej szcowej frmy. Przyzm, e e do koñc zdw³em sobe sprwê, jk welk jest prest PKOl, jk w e jest jego usytuowe w c³ej strukturze polskego u. Wêc proszê sê e dzwæ, e mmy sedmu wceprezesów spo³eczków, bo prcy wystrczy dl k dego. Postw³em owoczesoœæ jkoœæ zrz¹dz, bo lczy sê e tk zwe urzêdowe, le jkoœæ prcy szybkoœæ podejmow decyzj, kretywoœæ, wyprzedze zdrzeñ. Tego przez ostte lt uczy³ me bzes dltego trochê œmesz¹ c, którzy e byl z m¹ 27 lutego, terz wylczj¹, le godz bywm w Cetrum Olmpjskm. Postw³em owoczesoœæ jkoœæ zrz¹dz, bo lczy sê e tk zwe urzêdowe, le jkoœæ prcy szybkoœæ podejmow decyzj, kretywoœæ, wyprzedze zdrzeñ Ale ktoœ e œp, by spæ móg³ ktoœ tk ju od czsów Szekspr... Gdy e m me w Cetrum, te jestem spokojy. N be ¹co sprwm Polskego Komtetu Olmpjskego rz¹dz ettowy tdem: sekretrz geerly Adm Krzesñsk dyrektor geerly-owy Kjet Broewsk. By³y szermerz by³y woœlrz, medlœc olmpjscy ch³opk w okolcch czterdzestk, jeszcze m³odz, ju doœwdcze. Perwszy kerow³ wczeœej sto³eczym klubem AZS AWF, drug sekretrzow³ Polskemu Zw¹zkow Towrzystw Woœlrskch. Wêc to e c³kem prwd, e w polskm sporce jest przepœæ mêdzygeercyj. Trzeb tylko zleÿæ odpowedch ludz. Porozmwjmy o pe¹dzch... Ne m dych tjemc. Zst³em pust¹ ksê, bo czej byæ chyb e mog³o. Olmpjsk rok 2004 by³ bowem kosztowy w dwójsób. Wygsj¹ umowy ze sposorm. PKOl m jeszcze do zp³ce 7 mloów kredytu wzêtego budowê Cetrum, jeszcze potrzeb pó³tor mlo wykoñczee c³ego kompleksu. Pe¹dze s¹ wêc potrzebe. Pomo e Polsk Fudcj Olmpjsk pod kerowctwem owego szef Adrzej Szel¹g. Poprzed - Jerzy Dchowsk obj¹³ sz¹ Komsjê Mrketgu, bêdze m dordz³. Bêdze c¹g³oœæ ewolucj, e rewolucj, co przece zpowd³em w lutym. Wkrótce te opublkujemy wyk udytu fudcj. Rocze dz³loœæ PKOl potrzeb oko³o 7 mloów z³otych, dw mloy poch³ utrzyme budyku Cetrum te fudusze musmy zdobyæ sm. Porówuj¹c to ze œredm bud etem jkegoœ polskego zw¹zku owego dotowego przez pñstwo, to rczej skrom sum. Z³o y³ p wzytê w Loze... By³em w sedzbe Mêdzyrodowego Komtetu Olmpjskego zproszee przewodcz¹cego Jcques Rogge. M³o byæ kurtuzyje, by³o brdzo kokrete. P Rogge me zskoczy³. Z jedej stroy utetycz¹ sympt¹ dl Polsk PKOl, z drugej - dosko³¹ zjomoœc¹ polskch relów cerowej drog, jk¹ przechodzmy, strj¹c sê zmeæ strukturê zrz¹dz em. Du o rozmwlœmy tk e o wlce z dopgem, medycye owej. Rz¹d przyj¹³ ustwê o sporce, pluje sê powo³e msterstw u, polskm em zcze rz¹dzæ w³œcwy mster. Mów sê o korporcj Polskej Kofedercj Sportu przez pozrz¹dowy PKOl, czy fuzj obu tych frm. To jest emo lwe strukturle, prwe logcze. Ale mmy propozycjê, by PKOl e by³ l tylko weczym recezetem, obserwtorem krzewcelem de, burem podró y, kretorem mody... eby m³ bezpoœred wp³yw wyczyowy. Chcemy, by po lkwdcj Polskej Kofedercj Sportu jej jwrtoœcows ludze przeszl pod sze skrzyd³. Jest pomys³ stworze owego PKOl, czyl orgzcj pozrz¹dowej, któr zwr³by umowê z rz¹dem kerowe wyczyem, kerowe szkoleem kdr rodowych, zrz¹dze Cetrlym Oœrodkem Sportu, szko³m mstrzostw owego medycy¹ ow¹. Rz¹d przezczy³by to pe¹dze bud etowe kotrolow³ ch wykorzyste. By³oby mej ettów, le wêksze pe¹dze dl fchowców, bo omêlby ustwê komow¹. To e jest zreszt¹ jkœ bsurdl owoœæ, gdy brdzo podobe dz³³ PKOL w czsch prezes W³odzmerz Reczk sekretrz geerlego Tomsz Lemprt. A to by³y czsy jlepsze dl polskego u. I jeszcze jedo. T kocepcj zk³d odpoltyczee zrz¹dz em wyczyowym, zbezpecz przed persol¹ prtyj¹ kruzel¹, przed mstrm z prtyjego rozd. Trochê sê wêc dzwê, e mój poprzedk, Sts³w Stef Pszczyk, mj¹c tk sle poprce choæby ze stroy prezydet RP, e wykorzyst³ tej szsy. Rozmw³em w Rzyme z prezesem W³oskego Komtetu Olmpjskego (CONI), który od lt dz³ tk, jk my byœmy chcel jest to dl me modelowe rozw¹ze. Po co p to wszystko rob? eby e ³owæ, e e wykorzyst³em szsy, e pomog³em. No jest moj welk m³oœæ do u, czsm wet zœlepee. A jk sê koch to cud sê zdrzj¹. Rozmw³: Jcek Korczk-Mleczko 5

3 z yc federcj dl wszystkch z yc federcj Sport dl wszystkch strteg¹ jutr XIX Œwtowy Kogres Sportu dl Wszystkch TAFISA wrzeœ 2005, Wrszw Celem dz³loœc TAFISA (Trm d Ftess Itertol Sport for All Assocto) mêdzyrodowej orgzcj dz³j¹cej w obszrze u powszechego - jest propgowe de Sportu dl Wszystkch orz populryzcj ktywoœc fzyczej obywtel. W rmch tej msj TAFISA orgzuje co dw lt œwtowy kogres, którym spotykj¹ sê przedstwcele w³dz cetrlych, orgzcj pozrz¹dowych orz œwt uk. W tym roku XIX kogres odbêdze sê w Polsce, w Wrszwe. Orgztorm kogresu s¹: Msterstwo Edukcj Nrodowej Sportu, Krjow Federcj Sportu dl Wszystkch orz Polsk Komtet Olmpjsk. Temt kogresu Sport dl Wszystkch strteg¹ jutr umo lw prezetcjê wymê doœwdczeñ rodowych w obszrze owych poltyk, progrmów orz owego podejœc do mo lwoœc wykorzyst przestrze dl celów ktywoœc fzyczej spo³eczeñstw. Orgzcj kogresu w roku 2005, ustowoym przez ONZ Rokem Wychow Fzyczego Sportu podos rgê tego wydrze. Progrm P¹tek, 16 wrzeœ 9:00 10:30 Ceremo otwrc Aleksder Kwœewsk, prezydet Rzeczypospoltej Polskej; Jerzy Cszewsk, podsekretrz stu w MENS; Meczys³w Czerwsk, prezes KFSdW; Mros³w Drzeweck, przewodcz¹cy Komsj Sejmowej Kultury Fzyczej Sportu; przewodczy: Ew Susk, zstêpc dyrektor Deprtmetu Wspó³prcy Mêdzyrodowej w MENS 9:30 Flm Sport dl Wszystkch w Polsce 9:40 Jürge Plm, prezes TAFISA, przedstwcel Koferecj europejskch mstrów odpowedzlych z ; Gudru Doll-Tepper, prezes ICSSPE; Wlther Troeger, MKOl 10:00 Adolf Og, Orgzcj Nrodów Zjedoczoych 11:00 13:00 Nowe Poltyk Sportu dl Wszystkch 11:00 Globl strteg Œwtowej Orgzcj Zdrow dot. dety ktywoœc fzyczej 11:30 TAFISA Globl strteg Œwtowej Orgzcj Zdrow Prezetcje: 12:00 Nrodowe Poltyk dl orgzcj pozrz¹dowych dz³j¹cych w obszrze ktywoœc fzyczej u 12:15 Nrodow kmp rzecz ktywoœc fzyczej u 12:30 Propgowe zdrowego trybu yc poprzez 14:00 18:00 Sesj popo³udow: 14:00 Globle spekty wolotrtu w Sporce dl Wszystkch 14:30 Podejœce tegrcyje 14:45 Pek 2008; Olmpd Sport dl Wszystkch 15:00 Kotrol zchorowñ Sport dl Wszystkch 15:15 Zdrowe ktywoœæ fzycz w Azj 16:00 Zdrowe ktywoœæ fzycz w Polsce 16:15 Poltyk dot. ktywoœc fzyczej w pñstwe slmskm 16:30 Zsdy promocj Sportu dl Wszystkch 16:45 Nowe poltyk dot. u m³odze y w Idch Sobot, 17 wrzeœ 9:00 13:00Przestrzeñ obekty dl ktywoœc fzyczej 9:00 Przestrzeñ publcz yce w meœce 9:30 Obszry zeloe dl ktywoœc fzyczej w metropol 10:00 Cetr u kultury XXI w. Prezetcje: 11:00 Nowe podejœce do obektów owych 11:15 Te obekty owe ws 11:30 Lokle cetr 11:45 Wsprce Estoñskego Komtetu Olmpjskego dl obektów owych ws 14:00 17:00 Wrsztty z SportStdet Nedroge obekty owe dl ktywego spo³eczeñstw Poedz³ek, 19 wrzeœ 10:30-13:30 Nowe Progrmy Sportu dl Wszystkch 10:30 Prwdzwe gwzdy u kluby owe w s³u be loklej spo³eczoœc Prezetcje: 11:30 Imprezy msowe we W³oszech 11:45 Lokl spo³eczoœæ progrmy Sportu dl Wszystkch 12:00 Przesz³oœæ, st ktuly orz przysz³oœæ 12:30 Rol Sportu dl Wszystkch w turystyce 14:00 16:30 Sesj popo³udow 14:00 Zmy trybu yc wymgj¹ zm w sporce ktywoœc fzyczej Prezetcje: 14:30 Rozszerze zsêgu Chllege Dy 14:45 Aktywe wkcje dl prcowków 15:00 Akdem objzdow 15:15 Akdem Iteretow 16:30 Gry trdycyje wychowe fzycze 16:45 Sporty trdycyje jko Ÿród³o sprcj dl Sportu dl Wszystkch Kledrz mprez Krjowej Federcj Sportu dl Wszystkch w 2005 r. 1 Cykl ogólopolskch zwodów Uczowskch Klubów Sportowych Wode Igrzysk serp 2005 r., Ków 2XIX Œwtowy Kogres TAFISA Sport dl wszystkch strteg¹ jutr Pod ptrotem prezydet Rzeczypospoltej Polskej, Aleksdr Kwœewskego wrzeœ 2005 r., Wrszw regulm s¹sedej stroe 3Mêdzywojewódzke semr dl wójtów, burmstrzów, prezydetów mst orz dz³czy stowrzyszeñ kultury fzyczej t. Sport dzec m³odze y w ym strumetem ktywzcj spo³eczoœc loklych w procese tegrcj z U¹ Europejsk¹ Orgztor: MENS, KFSdW Kotyucj bezpoœredch spotkñ kerowctw MENS z dz³czm smorz¹dowym temt upowszech kultury fzyczej w spo³eczeñstwe. Temtyk spotkñ poszerzo o Sport dl wszystkch w UE, przepsy JedŸ z m do Ate Europejske Igrzysk Frmowe, Atey 2005 Europe Corporte Gmes - ECG, Athes lstopd 2005 r. odbêd¹ sê w Atech Europejske Igrzysk Frmowe - ECG dl owców-mtorów. Jest to mprez z welolet¹ trdycj¹, w której uczestcz¹ tys¹ce weekedowych owców-mtorów reprezetuj¹cych frmy, stytucje, orgzcje z c³ej Europy. Zwodkm s¹ prcowcy, prterzy hdlow, przyjcele, rodz lub zjom. Ne m lmtu weku, k dy mo e reprezetowæ brwy stytucj, któr go wysy³. Zwody rozgrywe s¹ w stêpuj¹cych dyscyplch owych: bdmto, p³k o, koszykówk, krêgle, koszykówk 4-osobow, stkówk pl ow 5-osobow, golf, krtg, sqush, kolrstwo górske, beg 4x1600 m, 5 km, 10 km, p³k o 7-osobow, smocze ³odze - drgo bots, tes sto³owy, tes zemy, stkówk. Zwycêzcy otrzymj¹ medle grody, odbêdze uje dotycz¹ce kultury fzyczej orz sposoby fsow. Przewdywy udz³ 3x 100 osób pÿdzerk 2005 r. - Kelce pÿdzerk 2005 r. - Serków lstopd 2005 r. - Puck 4VII Ogólopolsk Festwl Sportów Wodych (kjk polo, p³ywe, p³k wod, p³etwourkowe, rtowctwo wode) 1-4 grud 2005 r. W rmch progrmu Sport wszystkch dzec orgzowe s¹ zwody uczowskch klubów owych w ch wodych. Celem g³ówym festwlu jest promocj p³yw - jko podstwowej dyscyply u, kszt³tuj¹cej prwd³owy rozwój dzec m³odze y, populryzcj ów wodych krzewee zsd bezpeczego zchow sê wodze. Zmg m³odych owców przeplte s¹ pokzm rtowctw wodego urkow. Rtowcy prezetuj¹ sposoby udzel pomocy to¹cym wodze z wykorzystem sprzêtu rtowczego. W pokzch ktywe uczestcz¹ e tylko zwodcy, le rówe m³odoc publczoœæ. Przewdywy udz³ 1000 osób. sê prd owców, welk weczory bket móstwo ych trkcj. Ide mtorskch mêdzyrodowych zwodów owych, wsperych przez frmy stytucje stwrz szsê ktywym owcom do zmerze sê z kolegm mtorm z ych krjów. Poprzez ch wystêp mêdzyrodowych zwodch mo rozpropgowæ deê u mtorskego w Polsce zchêcæ du e, zmo e frmy do wsper u mtorskego. Ptrot hoorowy d polsk¹ reprezetcj¹ sprwuj¹: Polske Towrzystwo Krzewe Kultury Fzyczej orz Krjow Federcj Sportu dl Wszystkch. Wyjzd orgzuje Holdy Trvel, jedye buro w Polsce mj¹ce wy³¹czoœæ orgzcjê wyjzdów Igrzysk ECG 2005 w Atech. 6 dl wszystkch 7

4 z yc federcj dl wszystkch Iugurcj STMG 2005 w Sosowcu. Od lewej: Ato Jzeck - przewodcz¹cy Komsj Rewzyjej KFSdW, Meczys³w Borowy - I wceprezes KFSdW, Meczys³w Czerwsk - prezes KFSdW W Krsymstwe jk w ubeg³ym roku turej rozpocz¹³ sê p³ywl puktule o pó³ocy... z yc federcj C³ owo Ptrot medly Polsk P XI Sportowy Turej Mst Gm pod ptrotem prezydet RP Aleksdr Kwœewskego 1 czerwc 2005 r., c³y krj, cetrl ugurcj w Sosowcu Po rz jedesty 1 czerwc 2005 r. teree c³ego krju przeprowdzoy zost³ Sportowy Turej Mst Gm. Njwêksz mprez u msowego w Polsce rozgryw jest w rmch ogóloœwtowego d u Itertol Chllege Dy 2005 orgzowego przez TAFISA. Turej, którego celem g³ówym jest upowszeche kultury fzyczej wœród jszerszych krêgów spo³eczeñstw, zorgzowy zost³ przez Krjow¹ Federcjê Sportu dl Wszystkch zlecee Msterstw Edukcj Nrodowej Sportu. N szczeblu krjowym Sportowym Turejem Mst Gm kerow³ Cetrl Komsj Turejow powo³ przez Zrz¹d KFSdW. Koordycjê dzór w województwch sprwow³y Wojewódzke Komsje Tureju powo- ³e przez Dyrektorów Deprtmetów Sportu Urzêdów Mrsz³kowskch w porozumeu z Zrz¹dm Wojewódzkm TKKF ym orgzcjm u msowego dz³j¹cym w województwe. N szczeblu gmy mejskej lub wejskej orgztorem Tureju by³ smorz¹d terytorly. Zgode z regulmem w Sportowym Tureju Mst Gm 2005 mo- Fot. Jerzy Potets Mgwk z Polsk gl strtowæ wszyscy meszkñcy zmeldow pobyt st³y czsowy - osoby doros³e, tk e przedszkolk, uczowe szkó³, studec prcowcy ztrude teree k dej gmy mejskej lub wejskej. Wrukem z- W powece kêtrzyñskm (woj. wrmñsko-mzurske) jw - ejsz¹ czêœc¹ tureju by³y Mstrzostw Polsk uczowskch klubów owych w pool-blrdze, do których przyst¹p³o 13 klubów zwody odby³y sê w Mejskej Hl Sportowej. N stdoe mejskm odby³ sê turej p³k o ej m³odzków orz zwody sprwoœcowe wew¹trzszkole (SP r 3), kortch tesowych - turej otwrty z okzj Mêdzyrodowego D Dzeck. W gme Czry Bór (woj. doloœl¹ske) turej owy rozpocz¹³ sê o godze 8.30 w trzech mejscowoœcch: Grzêdy, Wtków Czry Bór. Rozegro tureje: Pg-Pog, M P³k No ej, Ztñcz ze M¹, Sprwy jk Str k, Skkk (grupowy dywduly), Bjkowy Turej Sportowy, I Ty Mo esz Zostæ Str kem - Æwcze Sprwoœcowe, Turej M Koszykówk, Turej M Stkówk, Turej Hul-Hop, Turej Tes Zemego, Rjdy Pesze, Beg Prze³jowe, Turej Gry w Dw Oge, Dorówj Nm Æwcz Rzem z Nm Zostesz Zpœkem, lcze strtu w Tureju by³o wzêce udz³u w jkejkolwek forme rekrecj - grze, sporce, turystyce lub w ej forme ktywoœc ruchowej eprzerwe przez mmum 30 mut. W jedestej edycj Sportowego Tureju Mst Gm 2005 uczestczy³o 551 mst gm ze wszystkch województw. ¹cze w mprezch rekrecyjo-owych wystrtow³o osób. Uroczyste podsumowe ogólopolskej mprezy odby³o sê Stdo- Mmo, Tto, Bbcu Bw sê z Nm, turej z okzj D Dzeck, Dru yowe Wyœcg z Okreœloym Zdm, Poszukwcze Zgoych Skrbów kto zjdze jwêcej ukrytych przedmotów, Turej - Rzut Beretem So³tys. W gme Cekcy (woj. kujwskopomorske) uczestcy brl udz³ w mprezch owych zorgzowych przez szko³y, œwetlce wejske z tereu: Dw oge, turej p³k stkowej, rjdy szlkm rowerowym, mecze p³krske, tureje sprwoœcowe. e Lekkotletyczym m. Stef P³tk w Sosowcu. Imprez m³ bogty urozmcoy progrm. W jej orgzcjê w³¹czy³y sê w³dze Sosowc: prezydet Kzmerz Górsk, wceprezydet Zbgew Jsker, czelk Wydz³u Kultury, Sportu Rekrecj (WKS) Adrzej Rówck. Cetrl Komsj Sportowego Tureju Mst Gm 2005 wyr serdecze podzêkowe w³dzom wszystkm meszkñcom mst gm uczestcz¹cym w XI edycj Tureju. Szczególe Województwo I grup do 5 tys. II grup 5-7,5 tys. s³ow uz kerowe s¹ pod dresem bezpoœredch orgztorów mprez - dz³czy spo³eczych TKKF, LZS ych stowrzyszeñ kultury fzyczej, prcowków smorz¹dowych, dyrektorów szkó³, uczycel, treerów, prezesów klubów owych. Bez ch zg ow prcy os¹gêce tego mpouj¹cego wyku e by³oby mo lwe. Kolejoœæ uczestcz¹cych mst gm w k dej grupe ustlo zost³ w oprcu o stêpuj¹ce kryter : 1 Porówe (w procetch) lczby osób strtuj¹cych w tureju z ogól¹ lczb¹ meszkñców. 2 Udz³ procetowy œrodków bud etowych przezczoych kulturê fzycz¹ w c³ym bud ece mst lub gmy rok III grup 7,5-15 tys. IV grup tys. V grup tys. VI grup pow. 100 tys. 3 Porówe (w procetch) lczby cz³oków klubów stowrzyszeñ owych orz lczby meszkñców dego mst lub gmy. Zdobywcy dzesêcu czo³owych mejsc w k dej grupe otrzymuj¹ grody: sprzêt owy wrtoœc 8 tys. z³ - z I, II III mejsce dofsowe w kwoce 13 tys. z³ obozy owo-rekrecyje dl dzec m³odze y w okrese wkcj (dofsowe obejmuje 14-dowy pobyt dl mmum 30 uczestków + 3 osoby kdry) - z mejsc od I do X. pm¹tkowe plkety - z mejsc od I do X. Jerzy Potets, EJ z perwszym promykm s³oñc odby³ sê beg Ku s³oñcu Rzem mst gm Lczb strtuosób j¹cych doloœl¹ske kujwsko-pomorske lubelske lubuske ³ ódzke m³opolske mzowecke opolske podkrpcke podlske pomorske œl¹ske œwêtokrzyske wrmñsko-mzurske welkopolske zchodopomorske Rzem Neklsyfkowe Rzem 16 Lczb strtuj¹cych Rzem Udz³ poszczególych województw w podzle grupy 8 dl wszystkch 9

5 W festwlu trdycyje uczestczyl przedstwcele orgzcj zrzeszoych w Krjowej Federcj Sportu dl Wszystkch, ogólopolskch stowrzyszeñ kultury fzyczej orz uczowskch klubów owych - ³¹cze pod 2 tys. osób. Prezetcje odbyw³y sê boskch, w hl owej orz kwee jezor Jroszewskego. Przypomo stre gry zbwy œwe ym powetrzu orz zprezetowo owe formy rekrecj ruchowej, które mo wykorzystæ podczs obozów, kolo, festyów czy wet wyjzdów z msto. Njcekwsze propozycje progrmowe zprezetowe festwlu wyró oo dyplomm, które wrêczyl goœce ofcjl przedstwcele MENS, PKOl w³dz województw welkopolskego. W rmch festwlu odby³y sê gry zbwy rekrecyjy orz tureje: stkówk, p³k o ej, koszykówk, tes, kjk-polo, podto Beg Poje- z yc federcj dl wszystkch Sport powszechy, globly Sport dzec m³odze y w - ym strumetem ktywzcj spo³eczej zwodowej spo³eczoœc loklych w procese tegrcj z U¹ Europejsk¹ mj Ktowce z yc federcj Perwsze z ser mêdzywojewódzkch semrów dl dz³czy UKS ów ych stowrzyszeñ kultury fzyczej orz przedstwcel smorz¹dów loklych wszystkch szczebl odby³o sê mj 2005 r. w Ktowcch. Orgzcj¹ semrów zjmuje sê Krjow Federcj Sportu dl Wszystkch z rme Msterstw Edukcj Nrodowej Sportu. By³ to kotyucj bezpoœredch spotkñ kerowctw MENS z dz³czm smorz¹dowym temt upowszech kultury fzyczej w spo³eczeñstwe. Temtykê spotkñ poszerzoo o Sport dl wszystkch w UE, przepsy uje dotycz¹ce kultury fzyczej orz sposoby fsow. W semrum uczestczy³o oko³o 100 osób. Wyg³oszoo prelekcje: Strteg rozwoju u w Polsce do roku 2012, Smorz¹d terytorly kretorem upowszech u rekrecj, Sport dl wszystkch to rówe dl epe³osprwych, Ustw Prwo o zmówech publczych w westycjch owych, Podstwy prwe fsowe dz³loœc UKS-ów, Bezpeczeñstwo zdrow yc dzec m³odze y - uczestków mprez owych, turystyczych rekrecyjych, Orgzcje kultury fzyczej w ym ogwem relzcj progrmów smorz¹dów terytorlych w zkrese rozwoju u dzec m³odze y orz omówoo relzcjê progrmu Amtor u dzec m³odze y. Temtyk spotk wywo³³ ogrome zteresowe. Uczestcy zdwl wklwe pyt, dyskusj kotyuow by³ podczs przerw w kulurch. JP Fot. Jerzy Potets 10 Bwmy sê jk z VIII Ogólopolsk Festwl Ger Zbw Rekrecyjych czerwc 2005 r., Serków Wlkp. dl wszystkch Fot. AWF Pozñ dwych lt zerz Mêdzychodzko Serkowskego orz pokzy p³etwourkow przygotowe przez Wrszwsk Klub P³etwourków. Trdycyje przeprowdzoo semrum Sport dl wszystkch edukcj¹ jutr. Do udz³u w festwlu zproszoo dru yê studetów pod kerukem Wojcech Lpoñskego, kerowk Prcow Olmpzmu Etolog Sportu, AWF Pozñ. Ekp rozegr³ pokzowy mecz perœceówk - to dw gr polsk przypomj¹c stkówkê, le p³kê przerzuc sê e pod stk¹, lecz przez trzy du e okr¹g³e otwory w stce, o œredcy cm. Grê tê rzem z 5 ym stropolskm m, odtworzoym z opsów etogrfczych, studec AWF prezetowl przed Podkomsj¹ Sportu M³odze y Zgromdze prlmetrego Rdy Europy, gdze wzbudz³ sescjê, jest bowem wyj¹tkowo trkcyj. Zsdy perœceówk orz dwóch ych ger opse s¹ w dzle Pordy. Zdjêc z festwlu w Serkowe prezetujemy tez ok³dkch I II. EJ Orgztorzy goœce hoorow cetrlej ugurcj XI Sportowego Tureju Mst Gm w Sosowcu 11

6 z yc federcj dl wszystkch z yc federcj 3 5 czerwc 2005 r., Zmoœæ XI Mêdzyrodowy Festwl Sportu Fot. Potr Bojowsk Fot. Potr Bojowsk Dzec M³odze y Zmoœæ 2005 Pod 2,5 tys. m³odych owców, reprezettów mst z B³orus, Hold, Nemec, S³owcj, Rosj, Ukry Polsk uczestczy³o w XI Mêdzyrodowym Festwlu Sportu Dzec M³odze y w Zmoœcu. M³odz owcy rywlzowl w begch prze³jowych, kokurecjch lekkotletyczych, tese orz grch zespo³owych: p³ce o ej, koszykówce, stkówce, p³ce rêczej, kjk-polo. Nespodzk¹ by³ uroczystoœæ otwrc mprezy. Festwlow goœce zostl zprosze, weczorem 4 czerwc, do welkego, cyrkowego motu ustwoego zmojskch Pltch. Tm, pod szczyt motu, wc¹gêt zost³ d³ug, b³o-czerwo flg. N reê weszl reprezetc pñstw uczestcz¹cych w zwodch ze swom flgm rodowym. Muzycze t³o tworzy³ zmojsk hejlst. Uroczystego otwrc festwlu doko³ prezes TKKF zrzem perwszy wceprezes Krjowej Federcj Sportu dl Wszystkch Meczys³w Borowy wrz z gospodrzem mst, prezydetem Zmoœc Mrcem Zmoyskm. Obj powe serdecze pozdrowl z³o yl jlepsze ycze uczestkom owych rywlzcj goœcom festwlu. Po czêœc ofcjlej dzec m³odze ceszy³ sê pokzm sztuk cyrkowej póÿej d³ugo bw³ sê przy dyskotekowej muzyce. Wêkszoœæ czsu w Zmoœcu m³odz owcy spêdzl jedk e cyrkowej ree, lecz w obektch Mejskego Oœrodk Sportu Rekrecj. Tm rywlzowl w stêpuj¹cych kokurecjch: kjk polo, koszykówk, p³k o, p³k rêcz, p³k stkow, bdmto, tes zemy, judo, lekkotletyk - rzut oszczepem, pchêce kul¹, skok w dl, skok wzwy, 100 m, 300 m, 600 m dzewcz¹t, ch³opcy dodtkowo 1000 m, sztfet (100 m - zwodczk, 200 m - zwodk, 400 m - zwodczk, 800 m - zwodk). Przeprowdzoo rówe zwody ³uczcze. Dl osób epe³osprwych przewdzo: zwody p³ywcke (25 m 50 m orz gry zbwy w wodze), lekkotletycze (beg m, skok w dl z mejsc, rzut p³eczk¹ pltow¹, przejœce przez tuel, sllom, rzutk do trczy). M³odze z zp³em przystêpow³ do rozgrywek. Prze- yw³ por k, ceszy³ sê sukcesm cz³oków swoch dru y. W puktcj geerlej perwsze mejsce wywlczy³ reprezetcj b³oruskego Brzeœc, druge mejsce zjêl owcy z Zmoœc trzece zwodcy z Depropetrowsk (Ukr). Fot. Potr Bojowsk Uroczystego otwrc festwlu doko³ prezes TKKF Meczys³w Borowy (z prwej) prezydet Zmoœc Mrc Zmoysk Mêdzyrodowy Rok Sportu Wychow Fzyczego 12 VIII Mêdzyrodowe Sympozjum Sport dl Wszystkch - edukcj¹ jutr 4-5 czerwc 2005 r., Zmoœæ, Ryek Welk, rtusz mejsk, sl Cosultus Orgztor: KFSdW zlecee Msterstw Edukcj Nrodowej Sportu Wspó³prc: Zmojske Towrzystwo Krzewe Kultury Fzyczej, Urz¹d Mejsk w Zmoœcu, Towrzystwo PrzyjŸ Polsk Ukr, Towrzystwo PrzyjŸ Polsk S³owcj W orgzowym trdycyje w rmch zmojskego Festwlu Sportu Dzec M³odze y mêdzyrodowym sympozjum wzêl udz³ ukowcy prktycy, mtorzy kultury fzyczej z Polsk, Rosj, Ukry, B³orus, S³owcj Hold. Uczestczyl w m zprosze przedstwcele resortów urzêdów cetrlych z krju zgrcy, ukowcy kdem wychow fzyczego ych wy- szych uczel, kerowcy ekp wystêpuj¹cych w XI Mêdzyrodowym Festwlu Sportu Dzec M³odze y - Z- dl wszystkch moœæ 2005, dz³cze klubów owych stowrzyszeñ kultury fzyczej - ok. 100 osób. G³ówy cel: wym doœwdczeñ w prcy d wzrostem ktywoœc ruchowej spo³eczeñstw, w tym osób epe³osprwych orz zwêkszee rol u rekrecj w procese tegrow pñstw UE. W sympozjum uczestczyl tk e przedstwcele smorz¹dów loklych - prktycz orgztorzy yc spo- ³eczego, w tym rówe owego, swom teree. Kluczow¹ rolê w upowszechu kultury fzyczej, u turystyk odgrywj¹ w³œe smorz¹dy. Od ch fsowego wsprc dl stowrzyszeñ kultury fzyczej, zg ow sê w budowê obektów owych, orgzcjê mprez tp. zle y powodzee celu umer jede Nrodowego Progrmu Zdrow, czyl zwêkszee ktywoœc ruchowej spo³eczeñstw. Fot. Jerzy Potets Goœc uczestków sympozjum uroczyœce powt³ prezydet Zmoœc, sympozjum otworzy³ prezes Krjowej Federcj Sportu dl Wszystkch. Temty prelekcj: Sport dl wszystkch edukcj¹ jutr, XIX Œwtowy Kogres TAFISA w Polsce, Mejsce u w poltyce zdrowotej pñstw obywtelskego po wst¹peu Polsk do U Europejskej, Wykorzyste loklych wruków do uprw u dl wszystkch, Kulturotwórcze fukcje turystyk w procese tegrcj europejskej globlzcj pozytywej, Sport dl wszystkch to rówe dl epe³osprwych, Ftess formu³ jko keruek rozwoju Sportu dl Wszystkch, Kultur fzycz w ym strumetem resocjlzcj. Frgmety wyst¹peñ ukowców z Ukry: Krsov V.V. z Kjowskego Nrodowego Uwersytetu Kultury Sztuk temt Rekrecj jko socjlo-kulturowy feome wspó³czesego œwt orz Krg J. z KNUKM Rozwój turystyk owo-zdrowotej Ukre przedstwmy w dzle Pordy. 13

7 z yc federcj dl wszystkch z yc federcj Choszczo, 6-8 mj 2005 r. Ogólopolsk Festwl Kjk-Polo Turej o Puchr Polsk Mtrthlo dl dzec m³odze y szkolej Pokzy rtowctw wodego p³etwourkow Wode Choszczo, 6-8 mj 2005 r. Fot. Jerzy Potets 3. UKS Wd Czr Wod 4. UKS Kormor Bydgoszcz 5. KS Wskord Szczec 6. UKS Kws Leœ Juork M³odsze (roczk m³odsze) 1. UKS MOSW Choszczo 2. UKS SET I Ków 3. UKS Kws Leœ 4. UKS SET II Ków (poz kokurecj¹) *) szczegó³owe wyk tureju kjk-polo (poszczególych spotkñ) mo zleÿæ stroe teretowej UKS MOSW Choszczo: 14 Igrzysk 2005 N kwee wodym (jezoro Klukom) obok przyst Mêdzyszkolego Oœrodk Sportów Wodych w Choszcze odby- ³y sê Wode Igrzysk 2005, perwsz z klku mprez promuj¹cych y wode, które w tym roku orgzuje Krjow Federcj Sportu dl Wszystkch. Œrodk fsowe orgzcjê grzysk przekz³o Msterstwo Edukcj Nrodowej Sportu w rmch relzcj zdñ progrmu Sport Wszystkch Dzec. Neprzypdkowo wybro Choszczo. Od klku lt przy MOSW brdzo prê e dz³ sekcj kjk-polo, os¹gj¹c zcz¹ce sukcesy. W ubeg³ym roku zwodcy tego klubu wywlczyl m.. br¹zowy medl podczs Mstrzostw Polsk Seorów rozgrywych w Kowe orz 3 medle w Mstrzostwch Polsk Juorów Juorów M³odszych, które odbyw³y sê w³œe w Choszcze (obszer relcj z tej mprezy prezetow by³ w r. 3/2004 buletyu Sport dl Wszystkch ). Imprez zost³ zorgzow przy ktywej wspó³prcy z Urzêdem Mst Choszcz, Strostwem Powtowym w Choszcze orz Mêdzyszkolym Oœrodkem Sportów Wodych. G³ówym kcetem Igrzysk by³ turej kjk-polo rozgrywy w ktegorch Seorów (³¹cze z grup¹ Juorów roczk 88 strs) orz Juorek Juorów M³odszych (roczk m³ods), zlczy do klsyfkcj tegoroczego Puchru Polsk w Kjk-Polo, co spowodow³o, e do rywlzcj stê³y wszystke jlepsze polske kluby. Po rz perwszy rozegro uktowy trthlo, kokurecjê sk³dj¹c¹ sê z: p³yw (200 m bsee prku wodego), begu prze³jowego (3 km) orz crossu kjkowego (200 m) dwuosobowych kjkch turystyczych. Formu³ zwodów przewdyw³ strt zespo³ów 2- osobowych. Jede z zwodków strtow³ w p³ywu, drug w begu obj w crosse kjkowym. Wlk by³ zcêt, jwêcej problemów stwrz³o zwodkom pokoe 200-metrowego odck wodego toru. Problemy dotyczy³y oczywœce sterow kjkem wyko tzw. wrotu. dl wszystkch F³y tureju kjk-polo*) Seorzy UKS SET Ków UKS Kws I Leœ 7:4 Juork M³odsze UKS MOSW Choszczo UKS SET I Ków 4:2 Juorzy M³ods UKS MOSW Choszczo UKS SET I Ków 3:4 Brdzo wyrówe pojedyk stoczy³y zespo³y wlcz¹ce o 3 mejsc. W grupe Juorów M³odszych UKS Wd zwycê- y³ UKS Kormor Bydgoszcz 3:2. W grupe Seorów brtobójcz¹ wlkê stoczy³y zespo³y UKS MOSW Choszczo. Osttecze zwycê y³ tem Choszczo I, 3:2, dostrczj¹c wdzom sporych emocj. Kjk-polo - klsyfkcj koñcow Seorzy (roczk 88 strs) 1. UKS SET Ków 2. UKS Kws I Leœ 3. UKS MOSW I Choszczo 4. UKS MOSW II Choszczo 5. UKS SET II Ków 6. UKS MOSW III Choszczo 7. KS Astor Bydgoszcz 8. TKKF Szczêœlwce Wrszw 9. UKS Kws II Leœ Juorzy M³ods (roczk m³ods) 1. UKS SET Ków 2. UKS MOSW Choszczo Lp Lp Lp Dru y Imê zwsko Brtosz WoŸk Artur Kulwkowsk Adr Gjeræ Adm Nowk Mrc Bury Sebst Krolk Dru y Imê zwsko Wktor Lechowsk Gr y Myœlñsk Mrcel Mrowck Ol Gerch M³gorzt udczk Mj Ceselsk Dru y Imê zwsko Przemys³w pñsk Flp Pres Mch³ Szczepuk Adm Bury Kokurecje Beg 3 km P³ywe 200 m Beg 3 km P³ywe 200 m Beg 3 km P³ywe 200 m Kokurecje Beg 3 km P³ywe 200 m Beg 3 km P³ywe 200 m Beg 3 km P³ywe 200 m Kokurecje Beg 3 km P³ywe 200 m Beg 3 km P³ywe 200 m P³ywe 200 m 3.21,88 m 3.58,86 m 5.52,38 m P³ywe 200 m 2.23,19 m 2.37,34 m 2.55,63 m P³ywe 200 m 3.47,62 m 4.14,34 m Beg prze³km jowy 3 15,10 m 16,05 m 16,10 m Beg prze³km jowy 3 19,09 m 19,13 m 19,13 m Beg prze³km jowy 3 18,27 m 16,21 m Uzupe³eem owej rywlzcj by³y pokzy rtowctw wodego orz p³etwourkow. K dy uczestk grzysk móg³ osobœce pod fchow¹ opek¹ struktorów spróbowæ swoch s³ w podwodej peetrcj jezor Klukom, korzystj¹c z profesjolego sprzêtu. Istoty wp³yw powodzee mprezy, pommo wyj¹tkowo esprzyjj¹cej ury (zmo deszcz), m³o zg owe w³dz smorz¹dowych orz kerowctw prcowków MOSW Choszczo, z dyrektorem Remguszem Szczêsym czele. Podczs uroczystego zkoñcze mprezy zwycêzcy otrzyml medle, puchry, dyplomy, okolczoœcowe grody orz zproszee koleje grzysk wode orgzowe przez Krjow¹ Federcjê Sportu dl Wszystkch Njbl sze grzysk odbêd¹ sê Kowe, serp. Wojcech Kudlk P³ywe w kjku Sum puktów 3,21 m 30 (10,10,10) 4,28 m 23 (7,8,8) 4,29 m 22 (8,7,7) P³ywe w kjku Sum puktów 4,44 m 30 (10,10,10) 5,20 m 24(8,8,8) 6,26 m 22(7,8,7) P³ywe w kjku Sum puktów 3,56 m 28 (10,8,10) 4,51 m 26(8,10,8) Trthlo gmzjum/lceum (ch³opcy) Trthlo gmzjum/lceum (dzewczêt) Trthlo szko³ podstwow (ch³opcy) 15

8 z yc federcj dl wszystkch z yc federcj Jubleusz Polskego Zw¹zku Weterów Lekkej Atletyk Mstrzostw Polsk Mstersów, 9-10 lpc Pêtœce lt temu, w lutym 1990 r., z³o oo w Toruu Polsk Zw¹zek Weterów Lekkej Atletyk. Strs wekem polscy lekkotlec strtowl ju wczeœej w mstrzostwch œwt (VIII 1989 r. Eugee, USA) Europy (V 1986 r. Mlmo), lecz dopero od chwl z³o e zw¹zku polsk ekp st³ sê lczejsz slejsz. W rozegrych dot¹d tego typu mstrzostwch s lekkotlec Msters - wywlczyl 344 medle(w tym 101 z³otych 113 srebrych), w tym osttch XIV ME w Arhus/Rders (D 2004) 43 medle, V HME w mrcu 2005 r w Esklstue (Szwecj) - 21 medl. Te ostte mstrzostw w D Szwecj by³y dl s rekordowe. Perwszym prezesem zw¹zku, pe³¹cym swoj¹ fukcjê przez 2 kdecje, by³ Gbrel Mñkowsk, kolejym Jul Pe³k, obece prezesem jest Wc³w Krkowsk. Mmo welu problemów fsowych, skromej bzy owej w krju, s zwodcy przebojem wdzerj¹ sê mejsc zrezerwowe dot¹d dl zwodków z krjów Europy Zchodej. Nsz owy, m³ody, bo 51-let sprter Ryszrd Nowkowsk z Glwc, ustow³ ju 6 rekordów krju, 2 srebre medle m, wywlczoe podczs osttch V HME w Szwecj potwerdzj¹ jego ogrome mo lwoœc. Tk e sz owy, m³ody, bo zledwe 35-let Grzesu Pwelsk z Gorzow Wlkp. podczs V HME zdemolow³ (dos³owe) swoch kokuretów w pchêcu kul¹. Trochê strszy, 67-let Atek Krgol z W³cz wygr³ w Szwecj rzut cê rkem, poprwj¹c klkkrote rekord Polsk. Obrzu sukcesu dope³j¹ Adm Domcz, meszkj¹cy w Nemczech, zkomty p³otkrz skoczek wzwy, Mr Bskup (Elbl¹g) w skoku w dl trójskoku orz Zbyszek Nczko (Rud Œl¹sk) w begch m. Do gro medlstów w le y dodæ jeszcze zkomtych chodzrzy: Jkê uewsk¹ (Red) Jk B³ous (Gdñsk), tk e Zosê Turosz (Le jsk) w begu 3000 m. Jubleuszowe XV Mstrzostw Polsk po rz perwszy rozegre zost³y zmoderzowym Stdoe Mejskm w Toruu. Podczs XV Mstrzostw Polsk Weterów odby³o sê uroczyste otwrce stdou. Ptrot d zwodm przyjêl m.. prezes PKOL Potr Nurowsk, wcemster MENS Jerzy Cszewsk, prezes PZLA, cz³oek MKOL Ire Szewñsk orz welokroty medlst, mstrz olmpjsk, zkomty chodzrz szef u w TVP - Robert Korzeewsk. Grzesu Pwelsk - z³oty kulomot, V HME, Szwecj 2005 Fot. Jusz Nth Trzech prezesów PZWLA: Jul Pe³k, Gbrel Mñkowsk Wc³w Krkowsk, obok Olek Sków Fot. Jusz Nth Zbyszek Nczko - z³oty œredodystsowec, Adm Domcz - z³oty skoczek wzwy, VHME Fot. Jusz Nth Pocz¹wszy od 1990 r. sze Mstrzostw rozgrywe by³y m.. w Wrszwe, Szczece, Sopoce, Pozu, Kelcch, Strgrdze Szczecñskm, Zduñskej Wol, B³ymstoku, Zeloej Górze Czêstochowe. Jesteœmy wdzêcz orgztorom wszystkch dotychczsowych zwodów, którzy przygotowywl je przeprowdzl z welk¹ psj¹ oddem. W 14 rozegrych dotychczs mstrzostwch Polsk jwêksz¹ lczbê strtów zlczy³y zwodczk: Jk Dec (Cgcce) 10, Jk Fj³kowsk ( ódÿ) - 8 Krys Kmñsk (Wejherowo) 8. Jest te klku zwodków, którzy uczestczyl we wszystkch 14 dotychczs rozegrych mstrzostwch Polsk, Oto o: Jek Grzelk ( ódÿ), Ryszrd Jkowsk (Wrszw), Jurek Krwczyk (Grotów), Ryszrd Krzesñsk (B³obrzeg) orz Julek Pe³k (Toruñ). Po 13 strtów w mstrzostwch Polsk zlczyl: Kzmerz Jkowsk (Toruñ) Sts³w Kowlsk (Wrk). Po 12 strtów mj¹ koce: J Dec (Cgcce), Mch³ Drohomreck (W³brzych), Czes³w Gwryœ Wreszce trt w Toruu (od 1997 r. trw³ remot stdou) Fot. Jusz Nth Metek Ruty - mstersmultmedlst, olmpjczyk Fot. Jusz Nth Stsu ñcuck srebry przeszkodowec Fot. Jusz Nth (Duszk Zdrój), Wc³w Krkowsk (Toruñ), Adrzej P¹czkowsk (Wrszw) orz Jerzy Przyborowsk (Rdom). Ns jstrs zwodcy to: 85-let, welokroty medlst ME, Kzmerz Spych³ z odz welokroty medlst mstrzostw Œwt Europy, 84-let Jurek Krwczyk z Grotow orz 83-let, z³oty medlst z Poczdmu, mrtoñczyk Mr Prusñsk z Gdñsk. Wrto dodæ, e do Jurk Krwczyk le y rekord Europy w rzuce m³otem (kt. M 80), ustowoy wykem 34,58 m w Sopoce w 2001 r. Poz wymeoym do jstrszych jlepszych zwodków reprezetcj le ¹ tk e 75-let Jurek Przyborowsk z Rdom orz 74-let Metek Ruty z Chcgo. Szczególe s³ow uz le ¹ sê szemu zkomtemu chodzrzow Metkow Rutye, który choæ od 1959 r. meszk w USA, zwsze bro³ brw szego krju. Olmpjczyk (Toko 1964 Meksyk 1968) zkoñczy³ krerê ow¹ w roku Po 16 ltch, w roku 1989, z mow¹ z³otej El Krzesñskej, wystrtow³ w VIII Mstrzostwch Œwt Weterów w Eugee (USA). Brdzo d³ug przerw w tregch e pozwol³ wówczs Metkow odesee wêkszych sukcesów, emej strt w mstrzostwch wyzwol³ w m ow¹ z³oœæ udy powrót szosê be ê. Nsz zkomty Msters wywlczy³ dl szej reprezetcj 15 medl, w tym 3 z³ote 8 srebrych, o koleje wlczyæ bêdze w serpu br. podczs XVI Mstrzostw Œwt w S Sebst. Przy okzj jubleuszu e mo pom¹æ pozost³ych, trochê m³odszych, le tk e zkomtych Mstersów. Do jlepszych le- ¹: chodzrz Bogd Bu³kowsk (Wrszw), motcze Olek Sków (Strgrd Szczecñsk/Stvger), Mrusz Gurzêd (Ostro³êk), Flor Kulczyñsk (Ko³obrzeg), Adrzej P¹czkowsk (Wrszw) orz Kzmerz Jkowsk (Toruñ). Do jlepszych zwodczek le ¹: zkomte chodzrk - Jk Fj³kowsk ( ódÿ) Jk uewsk (Red), skoczk w dl w trójskoku Mr Bskup (Elbl¹g), begczk d³ugch dystsch Krys Peczuls (Olszty) orz olmpjk, skoczk wzwy - Dot Jcewcz (D). Njlepsz¹ zwodczk¹ jest bez w¹tpe, meszkj¹c w USA olmpjk z Moskwy (1980) A W³odrczyk. A by³ jlepsz¹ zwodczk¹ XV Mstrzostw Œwt (2003) w Puerto Rco, gdze wywlczy³ w polskch brwch 5 z³otych medl! Lst szych medlstów jest brdzo bogt, zteresowych zprszmy sz¹ stroê teretow¹ tk e do odwedze stro Federcj Europejskej orz œwtowej teresuj¹cej stroy merykñskej ww.msterstrck.com. Jk wdæ, w szych zwodch bor¹ udz³ owcy z c³ego krju, tk e wer Polous z Europy USA. Pêtstolece zw¹zku to tk e okzj do refleksj, podsumow pewego okresu dz³loœc, blsu por ek sukcesów. Por k to z pewoœc¹ zbyt skromy udz³ w szych zwodch by³ych mstrzów olmpjczyków. Có, przeszkodze stoj¹ jczêœcej zdrowe brk chêc do systemtyczych tregów, przede wszystkm œwdomoœæ, e dzœ melby du e problemy z pokoem welu ezych, le mbtych, bêd¹cych w tym smym weku, kokuretów. W szym zw¹zku e m tzw. kdrowczów k dy zwodk smodzele w³sy koszt przygotowuje sê do wszystkch strtów. W szych zwodch berze udz³ corz wêcej owych zwodczek zwodków. W mstrzostwch strtow³y te tke s³wy jk: Jcek Wszo³, W³dys³w Kozkewcz, Gr y Rbszty, Lucy K³ek, Urszul Kel, Dot Jcewcz, A W³odrczyk, Bogus³w Mmsk, Jusz Sd³o, W³dys³w Nkcuk, Zbgew Rdzwoowcz orz trgcze zmrl W³dek Komr Tdeusz Œlusrsk. Do sukcesów zlczyæ mo emy powerzee Pozow, z szym poœredctwem, orgzcj XV Mstrzostw Europy Weterów Lekkej Atletyk w roku Przed m XVI Mstrzostw Œwt w S Sebst ( r.), II Hlowe Mstrzostw Œwt w Lzu (mrzec 2006 r.) orz XV Mstrzostw Europy w Pozu (lpec 2006 r.). Wek e stow dej przeszkody do podjêc tregów strtu w zwodch krjowych czy zgrczych. Jeœl strczy C odwg, stñ strce XV Mstrzostw Polsk w Toruu. Mo e wkrótce Ty do³¹czysz do gro jlepszych weterów-mstersów œwece. Jusz Nth, sekretrz PZWLA 16 dl wszystkch 17

9 z yc federcj dl wszystkch Od 29 kwet do 4 mj 2005 r. odbyw³y sê w Polsce, w Wrszwe, XVI Œwtowe Igrzysk M³odze y Slezjñskej Go Borgogo SDB, p. M³odz buduj¹ owy œwt bez grc. XVI Œwtowe Igrzysk M³odze y Slezjñskej Wzê³o w ch udz³ 1500 m³odych owców slezjñskch (dzewcz¹t ch³opców) z 16 krjów: Austr, Belg, B³orus, Chorwcj, Czech, Hszp, Ltwy, otwy, Nemec, Polsk, Portugl, Rosj, Rumu, S³owcj, Wêger W³ochy. Celem grzysk by³o stworzee m³odze y slezjñskej mo lwoœc rywlzcj owej budowe poprzez owego œwt, oprtego humzme persolzme, z respektowem tkch fudmetlych wrtoœc, jk: pokój, przyjÿñ, prwd, dobro, sprwedlwoœæ, woloœæ, m³oœæ, godoœæ osoby, soldroœæ fr ply. Ptrotem hoorowym objê³y grzysk stêpuj¹ce osobstoœc: JE krd. Józef Glemp, pryms Polsk, Pscul V. Chvez SDB, geer³ Slezjów, Mros³w Swck, mster Edukcj Nrodowej Sportu, prof. Lech Kczyñsk, prezydet Mst Sto³eczego Wrszwy. Ptrot medly sprwow³y: Telewzj Polsk orz Progrm 1 Polskego Rd. Igrzysk kostytuow³y dw blok progrmowe: owy kulturlo-relgjy. W rmch bloku owego uczestcy rywlzowl w dwóch ktegorch wekowych (kt. A m³ods; kt. B m³ods) w stêpuj¹cych dyscyplch: koszykówce, p³ce o ej, p³ce o ej 5-osobowej, stkówce tese sto³owym. Rozgrywk owe prowdzoe by³y obektch WAT AWF. W rmch bloku kulturlego relgjego uczestcy wzêl udz³ w stêpuj¹cych przedsêwzêcch: uroczystym otwrcu grzysk (Sl Kogresow), przemrszu Trktem Królewskm M³odz z Jem Pw³em II, wystêpe glowym Zespo³u Peœ Tñc Mzowsze, weczorze rodowym, wzytch w mbsdch, uroczystej Mszy œw. w Ktedrze pod przewodctwem JE ks. krd. Józef Glemp, zwedzu Wrszwy, wystêpe zespo³u Pñstwowej Szko³y Muzyczej I II stop w Kute, wystêpe Zespo³u Cro Dce, wystêpe Zespo³u Brek Dce z Moskwy, wystêpe Zespo³u Gospel, wedzeu mejsc kultu relgjego w Wrszwe, spotkch z cz³okm prezydum Polskego Komtetu Olmpjskego, spotku z sekretrzem wyk koñcowe Tes sto³owy, gr pojedycz Ch³opcy kt. A I Toms Kmeck (CZE, Prg) II Mch³ Szymñsk (POL, Szczec) III Vktor Grtverger (CRO, Zgrzeb) Dru y tesstów z Moskwy zost³ wyró o puchrem mstr Kultury. Dzewczêt kt. A I Tj Gercer (CRO, Zgrzeb) - puchr prezes PZTS II Mrze Bogd (POL, Szczec) III Mok Próchck (POL, Ostród) Ch³opcy kt. Gerber I Jroslv Gur (SVK, Brtys³w) - puchr prezes PZTS II Kev Weert (GER, Neukrche) III Mch³ Kryck (POL, Soko³ów Podlsk) Dzewczêt kt. B I Mrt Szymñsk (POL, Szczec) II Mok Gbryœ (POL, Ostród) III Jo Dêbsk (POL, Ostród) Gr podwój Ch³opcy kt. A I Mch³ Szymñsk, Przemys³w Gtz (POL, Szczec-Chojce) II Potr Pwlus, Potr Spychj (POL, Peszyce) III Toms Kmecky, Flp Ruzck (CZE, Prg) Dzewczêt kt. A I Mrze Bogd, Ktrzy Horoszko (POL, Szczec) II Ejl Grtverger, Tj Gercer (CRO, Zgrzeb) III Mrell Szerszuowcz, Ktrzy Grbowsk (POL, Sêpopol-Pozñ) Ch³opcy kt. B I Mrc Brewczuk, Jroslv Gur (POL - Soko³ów Podl., SVK - Brtys³w) geerlym Epskoptu Polsk, spotku z w³dzm zgromdzeñ slezjñskch ksê y sóstr, spotku z prezydetem Mst Sto³eczego Wrszwy, meczu p³k o ej: mbsdorzy - ksê slezje, pkku slezjñskm z udz- ³em meszkñców Wrszwy, pokze sztuczych og, wystêpe Tetru ITD z Lubl, wystêpe Reprezetcyjej Orkestry Wojsk Polskego, uroczystym zmkêcu grzysk. Wspó³orgztorm sposorm grzysk by³y stêpuj¹ce frmy stytucje: Urz¹d Mst Sto³eczego Wrszwy, Set RP, MENS, PKO BP, Totlztor Sportowy, Poczt Polsk, Polkomtel, Zk³d Przetwórstw Mêsego ukosz, Ostród Ycht, Bkom, Elektrm, Elektrm Volt, Urz¹d Mrsz³kowsk Województw Mzoweckego, Kresel - Techk Budowl, Rfko, Red, Ruch, Cukrow Rfer Chybe, Mster Foods Polsk, Mejske Przedsêborstwo Oczyszcz w m. st. Wrszwe, Polsk Komtet Olmpjsk, Polsk Zw¹zek Koszykówk, Polsk Zw¹zek P³k No ej, Polsk Zw¹zek P³k Stkowej, Polsk Zw¹zek Tes Sto³owego. Z. Dzubñsk Fot. Jusz Stek II Mch³ Kryck, Hubert Szmur³o (POL, Soko³ów Podlsk) III Mrek Sedlcek, Ivo Losk (CZE, Prg) Dzewczêt kt. B I Mrt Szymñsk, et Zduk (POL, Szczec) II Mok Gbryœ, Bet Krwczyk (POL, Ostród) III Mrty Sts³wsk, Werok W³doch (POL, Chojce) Koszykówk Ch³opcy kt. A I Polsk, E³k II W³ochy, Cglr - puchr prezes PZKosz. III Chorwcj, Zgrzeb Dzewczêt kt. A I Polsk, S³upsk II Polsk, Czplek III Polsk, Ostrów Wlkp. Ch³opcy kt. B I W³ochy, Tury II Nemcy, Neukrche III Polsk, Now Rud V Hszp, Mdryt - puchr prezes Polskej Kofedercj Sportu Dzewczêt, grls, rgzze kt. B I W³ochy, Orto - puchr prezes PZKosz. II Polsk, Czêstochow III Polsk, Ostrów Wlkp. P³k stkow Ch³opcy kt. A I Polsk, Zbrze II Polsk, Legoowo III Polsk, Ostród Dzewczêt kt. A I Chorwcj, Zgrzeb II Polsk, Szczec III W³ochy, Cueo Trybuy podczs uroczystoœc zkoñcze grzysk Fot. Jusz Stek Ch³opcy kt. B I Polsk, Ostród - puchr prezes PZPS II Polsk, Ostrów Wlkp. III W³ochy, Florecj Dzewczêt kt. B I W³ochy, Grce II Nemcy, Esse III Polsk, Zbrze IV Polsk, Lubl - puchr prezes PZPS V Portugl, Lzbo - puchr geer³ Slezjów X Austr, Uterwltersdorf - puchr mstr Edukcj Nrodowej Sportu P³k o P³k o 11-osobow kt. A I S³owcj, Brtys³w II Chorwcj, Ilok III Polsk, Serdz P³k o 11-osobow kt. B I Hszp, Vlecj - puchr prezes PZPN II Polsk, Szczec III Nemcy, Neukrche P³k o 5-osobow kt. A I Hszp, Mdryt II Chorwcj, Zgrzeb III Chorwcj, Splt - puchr prezes PZPN P³k o 5-osobow kt. B I Polsk, Bydgoszcz - puchr prezes PZPN II Portugl, Estorl III Chorwcj, Zgrzeb XI Ltw, Wlo - puchr Fr Ply prezes Polskego Komtetu Olmpjskego XII otw, Jekbpls - puchr mstr Sprw Zgrczych Prezes PKOl Potr Nurowsk pozdrw uczestków grzysk z yc federcj 18 dl wszystkch 19

10 z yc federcj dl wszystkch z yc federcj Krokus 2005 Mrg Butkov Oleg Gutk z Dymo B³oruœ zwycêzcm Begu G³ówego w Kole Przy pêkej, s³oeczej pogodze du ym zteresowu lcze zebrej publczoœc przeprowdzoy zost³ XIV Ogólopolsk Beg Krokus 2005 m. Zbyszk Rdzwoowcz w Kole (woj. Welkopolske). N strce stê³o 1263 uczestków w ró ych ktegorch wekowych, w tym: przedszkolcy, m³odze szkó³ podstwowych gmzjów, osoby epe³osprwe. W begu g³ówym wystrtow³o 71 osób. Puktule o godze 9.00, po uroczystym otwrcu mprezy przez przewodcz¹cego Sztbu Orgzcyjego burmstrz Mst Ko³ J Stêpewskego, jko perwsz wystrtow³ lcz grup dzewcz¹t z przedszkol. W stêpych ktegorch wekowych e zbrk³o rówe reprezettów œrodowskowych Ogsk Wychowwczych Towrzystw Przyjcó³ Dzec. Jedk jlczej w mpreze wystrtow³ m³odze ze szkó³ podstwowych, gor¹co dopgow przez rodzców orz uczycel. G³ówym orgztorm mprezy trdycyje byl: Urz¹d Mejsk w Kole orz Ogsko Sttutowe TKKF Sokó³, tomst wspó³orgztorm: Polsk Zw¹zek Lekkej Atletyk, Zrz¹d G³ówy TKKF w Wrszwe, Welkopolske TKKF w Pozu, dyrektor SP r 5 w Kole, Mejsk Oœrodek Proflktyk Pomocy Rodze w Kole, SZS w Kole, Smodzely Publczy Zk³d Opek Zdrowotej w Kole, Powtow Komed Str y Po rej w Kole, Powtow Komed Polcj w Kole, Redkcj Przegl¹du Koñskego, Redkcj Przegl¹du Kolskego, Telewzj Kblow w Kole, Sekcj Motorow Skrót TKKF Sokó³ w Kole. Imprez by³ reklmow rozpowszecho przez: Rdo 66 w Koe, Dwumesêczk Joggg w Wrszwe, Telewzjê Kblow¹ w Kole, Redkcjê Przegl¹du Koñskego, Redkcjê Przegl¹du Kolskego. Zwodcy klsyfkow byl w dzewêcu ktegorch wekowych. Z zjêce mejsc od I do III zrówo w klsyfkcj geerlej, jk w poszczególych grupch zwodcy otrzyml upomk rzeczowe w postc sprzêtu owo-turystyczego orz dyplomy, które wrêczl: J Stêpewsk burmstrz Mst Ko³o, Urszul Pêkcz przewodcz¹c Rdy Mejskej w Kole, Jolt Jêck kerowk Mejskego Oœrodk Proflktyk Pomocy w Rodze w Kole, Zeo Zyzrsk zstêpc burmstrz M- Ofcjle wyk begów 200 m dzewcz¹t (przedszkol) Jul Ambro y Ko³o Mr Mkrewcz P 6, Ko³o Ig Sztkowsk P 5, Ko³o 200 m ch³opcy (przedszkol) Potr Kowlczyk Ko³o Ptryk Przystñsk Ko³o Flp urwsk P 3, Ko³o 400 m dzewcz¹t ( ) Agt D¹pñsk SP 3, Ko³o Aleksdr Rdys SP 5, Ko³o Mrt Szczepkowsk SP 5, Ko³o 400 m ch³opcy ( ) Kml Kolgt SP 1, Ko³o Artur Hoffm SP 3, Ko³o Krzysztof Wszk SP 19, W³oc³wek st Ko³, Zbgew Zremb redktor czely dwumesêczk Joggg, Jerzy Przybylsk prezes Ogsk TKKF Sokó³, Ryszrd Lertowcz komdor Begu, Krzysztof Zó³kowsk dyrektor SP r 5, Mcej GoŸdzkowsk dyrektor Smodzelego Publczego ZOZ w Kole, Grzegorz Gbszek zstêpc komedt Powtowego Polcj w Kole, Rdos³w Koñczk zstêpc powtowego komedt Pñstwowej Str y Po rej w Kole, Krzysztof Nwrock komedt Str y Mejskej w Kole. Drug mprez o zsêgu ogólopolskm zorgzow w 800 m dzewcz¹t ( ) A GwŸdzñsk SP, Grzegorzew Justy G³ê owsk SP, Mlów Ageszk Kozo³ SP, Brudzew 800 m ch³opcy ( ) Dwd Bdeñsk SP, Brudzew Potr Werer SP, Mlów Del G³ê ewsk SP, Mlów 800 m dzewcz¹t ( ) Ad elk Noklewcz Gm. 2, Ko³o Agt Pcy Gm. 2, Ko³o Iz Chêcñsk Gm. 2, Ko³o 1200 m ch³opców ( ) Brtosz Bott Gm. 1, Ko³o Potr Chmelewsk Gm. uksz Tylk Trzemeszo tym roku w Kole by³ brdzo ud. Du w tym zs³ug Komsj Sêdzowskej Szkolego Zw¹zku Sportowego pod wodz¹ zego dz³cz owego Sts³w Ceœlk, któr ju po rz 14. profesjole sêdzow³ c³¹ mprezê. Szczególe s³ow uz kerujemy pod dresem komdor begu Ryszrd Lertowcz z wsp³e przygotowe przeprowdzee mprezy. Orgztorzy 14. Ogólopolskego Begu Krokus 2005 m. Zbyszk Rdzwoowcz wyr j¹ serdecze 1200 m dzewcz¹t (1988 strsze) Mgdle Chmelewsk Trzemeszo Jo So³tysk LO, Ko³o Mgd Stêpewsk Luks Boguszyce 1800 m ch³opców (1988 strs) Sebst Wszk W³oc³wek Hubert Król Trtlo Ko³o Przemys³w So³tysk LO, Ko³o Klsyfkcj geerl kobet 5000 m Mrg Butkov Dymo B³oruœ, czs: 18:24 Ktrzy Werer Gm. Mlów, 20:34 El bet Czerk KB Mrtoñczyk Ko³cz, 23:30 Klsyfkcj geerl mê czyz 5000 m Oleg Gutk Dymo B³oruœ, czs: 15:41 Krzysztof W³oczewsk W³oc³wek, 15:53 Jerzy Urbñczyk Turek P³ytomex, 16:05 podzêkowe wszystkm sposorom, dzêk którym mo by³o zorgzowæ mprezê. W pÿdzerku br. przeprowdzoy zoste w Kole 25. Mêdzyrodowy Beg Wrcñsk, w którym przewduje sê udz³ oko³o 5000 uczestków! Serdecze zprszmy wszystkch chêtych do udz³u w mpreze pod ptrotem prezydet RP Aleksdr Kwœewskego. Sts³w Pczkowsk 20 dl wszystkch 21

11 z yc federcj dl wszystkch z yc federcj P³k o kobet, podobe jk mê czyz, swom korzem sêg Agl, gdze w Lodye w 1884 roku utworzoo perwszy klub p³k o ej kobet pod zw¹ Ldes Footbll Club. Kobety zczê³y kopæ w p³kê o ¹ rczej rekrecyje ezbyt systemtycze. Potem by³y przerwy spowodowe dwem œwtowym wojm, po ch zkoñczeu myœlo jperw o welu ych sprwch o p³ce o ej w P³k o Frgmety ks¹ k Zbgew kobet wydu kobecym. Pe zjmow³y sê rczej m brdzej elegckm, jk lekk tletyk, gmstyk czy woœlrstwo, t twrd mêsk gr zost³ ejko zpom. Zreszt¹ specjle kt o ¹ sê zbyto e troszczy³. Dopero w koñcu lt szeœædzes¹tych dwudzestego weku w krjch skdywskch, w Austr, dwejszej Czechos³owcj we Frcj zczêto tworzyæ zespo³y p³k o - ej kobet, które pocz¹tkowo rczej bw³y sê w kope p³k, systemtycze j¹ treow³y. W Agl w 1968 roku powst³ Zw¹zek P³k No ej Kobet, który w 1985 roku zrzesz³ ju prwe trzyst dru y, prowdz¹c systemtycze rozgrywk krjowe wystêpuj¹c w meczch mêdzyrodowych. Njlepszym klubem gelskm w tych ltch by³ Southmpto. Perwszy mêdzyrodowy turej p³k o ej kobet zorgzowo w 1969 roku w Rcce (W³ochy), w którym wyst¹p³y: W³oszk, Holederk, Czeszk, Austrczk, Frcuzk Irkjk. (...) Tk ywe zteresowe pñ futbolem sprw³o, e ju w 1978 r. prezydet UEFA zpowedz³ orgzcjê mstrzostw Europy w p³ce o ej kobet. Perwsze mstrzostw Europy rozegre zost³y jedk dopero w 1985 r., zwycê y³ w ch ekp Szwecj. Od tej pory postowoo rozgrywæ mstrzostw Europy systemtycze co dw lt. Zwycêzcm stêpych mstrzostw w 1987 r. zost³y Norwe k, w 1980 r. zespó³ RFN. Powst³e w koñcu lt 70. dru yy eñske NRD ZSRR do roku 1988 e rozgryw³y meczów mêdzyrodowych. Njw ejsze mecze mêdzyrodowe w tych ltch to elmcje do mstrzostw Europy, potem sme mstrzostw orz elmcje do perwszych mstrzostw œwt, które rozegro po rz perwszy w 1991 r. w Chch z udz³em 12 zespo³ów. Podczs II Mstrzostw Œwt Kobet w 1995 r. sekretrz geerly FIFA J. Blther powedz³: Kobety pokzuj¹ m, jk pow byæ prowdzo gr z elegcj¹, duchem os¹gêc celu fr ply. N grzyskch olmpjskch kobety zugurow³y swoje wystêpy po rz perwszy w Atlce w 1996 r., gdze zwycê y³y zwodczk USA przed reprezetcj¹ Ch Norweg¹, w roku 2000 w Sydey zwycê y³y Norwe k przed Amerykkm Nemkm. W 2004 r. w Atech zwycê y³y Amerykk przed Brzyljkm Nemkm. N mstrzostwch œwt w 2004 r. zwycê y³y Nemk przed Szwedkm reprezettkm USA. P³k o kobet w Polsce Pocz¹tk eñskej p³k o ej w Polsce sêgj¹ koñc lt szeœædzes¹tych dwudzestego weku. Ofcjle perwsze zwody kobecej p³k o ej zczê³y byæ rozgrywe od 1971 roku, przede wszystkm w ko³ch TKKF jko zwody rekrecyje lub usprwj¹ce dl zwodczek treuj¹cych e dyscyply u. Mecze te st³y skm pozome owym, gdy zwodczkom brkow³o wyszkole techczego w tej dyscyple u p³k czêsto ch e s³uch³. By³ to ztem rczej zbw, któr z czsem jedk szym pom corz brdzej przypd³ do gustu. Od 1974 roku rozpoczêto szkolee dru y kobecych orz rozgrywe meczów towrzyskch w poszczególych województwch pomêdzy zespo³m zk³dów prcy lub ogsk TKKF, przede wszystkm w rmch u orgzowego jko rozrywk dl ludz prcy z okzj œw¹t Szfkowskego 1 mj lub 22 lpc. Pozom owy tych zwodów by³ jedk s³by ze wzglêdu brk umejêtoœc, szkolee ewystrczj¹ce ze wzglêdu brk zteresow w³dz owych poszczególych województw sprwm p³k o ej w wydu kobecym. W 1976 roku przeprowdzoo Perwszy Ogólopolsk Turej P³k No ej Kobet o Puchr Zrz¹du G³ówego TKKF PZPN, w którym wzê³o udz³ 160 zespo³ów. (...) Perwszym treerem eñskej reprezetcj Polsk zost³ Tdeusz Mœlk, pod wodz¹ którego reprezetcj Polsk rozegr³ perwszy mêdzyrodowy mecz p³k o ej 14 czerwc 1981 r. z Soko- ³em Ostrw (CSRS) wygrym przez Polk 6:1. Ntomst perwszy ofcjly mecz mêdzypñstwowy rozegr³y Polk 27 czerwc 1981 r. w Kt z reprezetcj¹ W³och, przegrywj¹c 0:3. Oprócz mstrzostw Polsk hlowych mstrzostw Polsk prowdzoo tk e rozgrywk o Puchr Polsk. (...) W 1985 r. prezydum PZPN powo³³o do yc owy org: Komsjê P³krstw Kobecego PZPN z sedzb¹ w Sosowcu, czele której st¹³ Murycy Weczorek, jko przewodcz¹cy mj¹c do pomocy 11 cz³oków komsj. (...) Gorzów Wlkp lt p³k o ej kobet w Gorzowe Welkopolskm ( ) Autor: Zbgew Szfkowsk Sk³d druk: Axel Druk Rozwój p³k o ej kobet w Gorzowe Welkopolskm w ltch Pocz¹tk eñskej p³k o ej w Gorzowe Welkopolskm sêgj¹ drugej po³owy lt sedemdzes¹tych dwudzestego weku, kedy to w klku gorzowskch zk³dch prcy utworzoo kobece dru yy p³krske, mj¹ce celu rekrecjê fzycz¹ prcowc tzw. czyy wypoczyek. Zespo³y tke powstw³y w ZKS Stlo, ZWS Slw, PSS Spo³em orz Zk³dch Odze owych Komes w S³ubcch. By³y to dru yy typowo rekrecyje, mj¹ce celu rozrusze prcowc po prcy orz zchêcee ch do ruchu œwe ym powetrzu. Zjêc odbyw³y sê ezbyt regulre przy c¹gle zmej¹cych sê sk³dch osobowych, gdy o dej systemtyczoœc e mog³o byæ mowy. W 1979 roku rozegro wet mêdzyrodowy mecz gorzowskego pospoltego rusze z reprezetcj¹ Szwecj, przegry przez gorzowk 1:6, które mmo por k zprezetow³y sê eÿle tle reomowych dobrze wyszkoloych Szwedek. Potem o kobecej p³ce o ej w Gorzowe w zsdze zpomo. Dopero wos¹ 1984 r., w rmch umowy podpsej przez w³dze owe Gorzow NRD-owskego mst Esehuttestdt przyst¹poo do owych spotkñ towrzyskch. S¹sedz zz Odry z yczyl sobe bowem rozegr towrzyskego meczu p³k o ej kobet z ch mst z zwodczkm gorzowskm 1 mj 1984 r. w Gorzowe. (...) Wówczs przypomo sobe o pch, które prê lt temu kop³y p³kê zczêto w szybkm tempe przygotowywæ dru yê p³krsk¹. Opekê d ¹ powerzoo stloowskemu TKKF-ow w osobe Bogus³w Jkubczk, do pomocy dodo mu J Suwry jko szkoleowc orz Kord Olszewskego jko orgzuj¹cego dru yê. Po klkustu spotkch tregowych rozegro stdoe Wrty Gorzów mecz p³k o ej kobet ró ych zk³dów prcy Gorzow z przedstwcelkm zespo³u NRD. Mecz ogl¹d³o oko³o trzech tysêcy wdzów. Ku welkemu zskoczeu lcze zebrej publczoœc gorzowk poko³y rywlk z NRD 8:0. Zchêcoe tk wysokm zwycêstwem zwodczk gorzowske postow³y ztem regulre treowæ dtê tê przyjmuje sê z ofcjl¹ w steu kobecej p³k o ej w Gorzowe. Bohterkm ugurcyjego zwycêstw by³y: Gr- y B³szczyk, Brbr Deñc, Alcj Grbowsk, Zeo Jworsk, Ret Koled, Brbr Kwtkowsk, Mr Kwtkowsk, Dorot Supk, Ew Wry³o Gr y Wróbel. Kptem zespo³u zost³ Wes³w Ptykewcz. Wkrótce swój kces do dru yy zg³os³y tk e: Hl Kczmrek, Dorot Brczyñsk, Wes³w Wered, Ewel Wuk, Mgdle Mstersk, Justy Bumgrt, Eleoor Skor, Brbr Glt, El bet Lepeszko, Dut Wwrzyk, Gr y WoŸk orz uczece szkó³ œredch: Zof Chojck, Iwo Hrtwg, Urszul Owsñsk, Mros³w Bsk, M³gorzt Buchowsk, Dorot Mkosz orz Alcj Drozd. Rozpoczêto systemtycze treg pod okem J Suwry. (...) Ocej¹c dwudzestolet¹ dz³loœæ kobecej p³k o ej w Gorzowe Wlkp. le y stwerdzæ, e zlz³ sobe o podty grut dl swego rozwoju. Po pó³torroczej dz³loœc sekcj (w 1986 r.) gorzowske dzewczêt z sprw wytê oej prcy pod okem treer J Suwry zdo³³y wywlczyæ ws do I lg, w której s¹ do dzœ (2005 r.). Przez te czs zdoby³y oe 5 rzy Hlowe Mstrzostwo Polsk orz trzykrote Mstrzostwo Polsk stdoe. Do tego le y dolczyæ klk drugch trzecch mejsc, tk e trzykrote zdobyce Puchru Polsk. 22 dl wszystkch 23

12 z yc federcj dl wszystkch z yc federcj Dobry wystêp Polków Mstrzostw œwt psch zprzêgów Brdzo dobrze spsl sê polscy zwodcy podczs rozegrych kwet 2005 r. w Lublñcu mstrzostw œwt psch zprzêgów Dryld IFSS World Chmposhps Wlcze Ech Wyœcg zorgzowe przez Sber Husky Klub Extreme Dzewcz Gór gospodrz zwodów - orz Klub Sportowy Psch Zprzêgów B³y Ke³ z Pomechówk pod ptrotem Polskego Otwrtego Zw¹zku Stowrzyszeñ Sportu Psch Zprzêgów odby³y sê w Lublñcu k. Czêstochowy. Reprezetc 15 pñstw rywlzowl w klsch zprzêgów 8, 6,4 psy, bkejorg, scooter, ccross. Rozegre zost³y sztfety 3x 1 km orz po rz perwszy w hstor mstrzostw strce stêl zwodcy epelosprw w odrêbej klse Itegrcj. W sume pod 200 zwodków, doœwdczo ekp sêdzowsk pod kerowctwem Rce Mrshll Sherry Ruy (USA) orz pod bczym okem prezydet IFSS (Itertol Federto of Sleddog Sports) Tm Whte (USA). Wyœcgom psch zprzêgów towrzyszy zwsze ezwyk³ tmosfer. Tym rzem w Lublñcu mo sê by³o dolczyæ eml 1000 psów ró ych rs, e tylko pó³ocych.. Njszybsze zprzêg wzbudz³y emocje orz uze zwodków publczoœc, mmo e tempertur e sprzyj³ bcu rekordów. Wœród goœc mo by³o podzwæ welokrot¹ mstrzyê œwt w klse zprzêg 4 psy Norwe kê Leê Boyse Hllestd, któr w wrukch bezœe ych strtuje w klse scooter, Soê Klkrov¹ Pvl Porubskego z Czech, w klse 6 psów wystrtow³ mstrz Europy Jr Krejc. Njwêksz¹ s³ê stowl jedk polscy zwodcy, którzy tworz¹ zdecydow¹ czo³ówkê œwt w ch zprzêgowych rozgrywych w wrukch bezœe ych. Brtosz Gdzomsk zdobywc Puchru Œwt w ccrosse, Mcek Wodzñsk, juor, mstrz œwt w klse zprzêg 4 psy, A Bjer mstrzy wcemstrzy œwt z lt ubeglych w klse zprzêg 4 psy, sostry Pul Olg Muselk, Mch³ Korzeewsk orz welu ych zwodków, którzy uzyskl wsp³e wyk w zkoñczoym Musher Cup puchrze, który zgromdz³ rekordowe lczby polskch zwodków by³ elmcj¹ do mstrzostw. Mækow Wodzñskemu przypd³o trude zde obroy tytu³u mstrz œwt z Ardy de Duero w Hszp w klse zprzêg 4 psy. Osttecze po zcêtej rywlzcj tytu³ mstrzowsk zdoby³ reprezett Welkej Bryt, Keth Joso, Mcek by³ drug, trzece mejsce zjê³ A Bjer. Pe³¹ lstê wyków mo zleÿæ pod dresem S³ow uz podzêkow le ¹ sê orgztorom, ptroom sposorom, sêdzom pomockom, dzêk którym IFSS Dryld World Chmposhps Wlcze Ech 2005 zost³y przez prezydet IFSS, Tm Whte, uze z jlepej do tej pory zorgzowe mstrzostw. A Wodzñsk Pokzy mstrzów Polsk Zw¹zek Sportu Budo Brtosz Gdzomsk Mcek Wodzñsk, wcemstrz œwt w klse 4 psy Rezultty polskch zwodków Zprzêg 8 psów medl br¹zowy Zprzêg 6 psów medl srebry medl br¹zowy Zprzêg 4 psy medl srebry medl br¹zowy Bkejorg K medl br¹zowy Ccross M medl br¹zowy Adrzej Górowsk Brtosz Gdzomsk Mch³ Korzeewsk Mcej Wodzñsk (juor) A Bjer Bet Pw³owsk Brtosz Gdzomsk Juorzy Zprzêg 4 psy medl z³oty Mcej Wodzñsk medl srebry Mrusz Klub medl br¹zowy Ptryk Ku m Bkejorg M medl srebry Ptryk Ku m medl br¹zowy Kryst Królkowsk Bkejorg K medl z³oty Olg Muselk medl br¹zowy Mrty Pecko Scooter 1 pes 1 mejsce Potr Rkosk 2 mejsce Rom Rd³owsk Scooter 2 psy medl srebry uksz Ledzñsk medl br¹zowy Mr Tomszewsk Ccross juorzy (16-18) medl z³oty Pwel Aftyk medl srebry Krol Aftyk medl br¹zowy uksz Wtkowsk Ccross juork (16-18) medl srebry Olg Ko³odzejsk Ccross juorzy m³ods (14-15) 1 mejsce Potr Wtkowsk 2 mejsce Grzegorz Polk Ccross juork m³odsze (14-15) medl zloty Mle Wœewsk medl srebry Sylw Kosor medl br¹zowy Mgd Mzur World Fredshp Trophy Ccross dzec strsze (9-11) 2 mejsce Mteusz Juszczyk Ccross dzec m³odsze (6-8) 2 mejsce Krol Pokrywk Itegrcj 1 mejsce Mrc Jezersk 2 mejsce Mcej Wyk 3 mejsce Kg Korzeewsk Rollpulk 1 mejsce Dwd Gedg 2 mejsce Adrzej Gter 3 mejsce Mch³ Fo³tys Imprez odby³ sê w hl owej Gmzjum r 3 m. Jusz Kusocñskego w Mñsku Mzoweckm. Uroczystego otwrc dokol: J Rom Bru prezes PZSB, przedstwcel w³dz Mñsk Mzoweckego orz Krzysztof Ggo prezes Federcj Sportu dl Pokoju Œwtowego. W zwodch strtow³y dzec, m³odze doroœl w sume 121 osób, w festwlu wzê³y udz³ 132 osoby. Festwle to pokzy uczoych techk smoobroy wlk w obroe. Welk¹ trkcj¹ obecego festwlu by³ pokz mstrzów w stylu Tog II Moo Do z: Jpo Tkomtsu Hoshko (7 D), USA Do Hrbour (7 D), Mo³dw Vler Gru (3 Dy) Rosj 6 osób (1 D). W rmch festwlu wsp³e pokzy dl rówe : Klub Sportowy Pter Brwów Ju-Jtsu, Klub Sportowy Shogu Dobroc Ashhr Krte, Klub Sportowy Bruce Lee Wrszw Jeet Kue Do styl Bruce Lee, Kck Boxg mstrz Mrek Potrowsk z ekp¹, Klub k Zlewo Shol Kempo. G³ów orgztorzy: Polsk Zw¹zek Sportu Budo, Federcj Sportu dl Pokoju Œwtowego, Klub Sportowy Weg z Mñsk Mzoweckego, w³dze mst, gmy powtu Mñsk Mzoweckego. Imprez zost³ dofsow z fuduszu Msterstw Edukcj Nrodowej Sportu pÿdzerk 2005 r. odbêd¹ sê XV Otwrte Mêdzyrodowe Mstrzostw Polsk w All Style Krte Sem Cotct orz Festwl Sztuk Sportów Dlekego Wschodu w I³we, podczs obchodów 700-lec mst I³w. J Rom Bru I Puchr Polsk XIV Mstrzostw Polsk w All Style Krte Sem Cotkt Festwl Sztuk Sportów Dlekego Wschodu 11 czerwc 2005 r., Mñsk Mzoweck Puktcj medlow mstrzostw mejsce zw jedostk z³ote srebre br¹zowe IV V l. puktów 1. Shogu Dobroc Mxmus Gdñsk Full Kotkt Krte Te Kwo Do I³w Weg Mñsk Mz Eso Krpkowce k Zlewo uków Oro Opole Jeet Kue Do W-w Tomszów Mz Stdo Wrszw Rdomsko dl wszystkch 25

13 z yc federcj dl wszystkch Ngrody MSZ dl owców epe³osprwych Medlœc Igrzysk Prolmpjskch w Atech w 2004 roku, p³ywczk Ktrzy Pwlk, lekkotlet Tomsz Bltkewcz szermerz Robert Wyœmersk zostl luretm Ngrody Mstr Sprw Zgrczych Adm Del Rotfeld dl jpopulrejszego w œwece polskego owc w roku Medle prolmpdze s¹ owocem tletu, mozolej prcy cê kch tregów. To tk e zs³ug treerów, dz³czy orz rodzców epe³osprwych owców - powedz³ mster Rotfeld, wrêczj¹c grodzoym grfk Ageszk Ceœlñskej-Kweckej. N ubeg³oroczych grzyskch prolmpjskch w Atech Polcy zdobyl 54 medle, w tym dzesêæ z³otych, 25 srebrych 19 br¹zowych. Ktrzy Pwlk (Strt Ktowce) trzykrote stw³ podum - zjê³ perwsze mejsce dystse 400 m stylem dowolym, tk e druge 100 m stylem motylkowym 100 m stylem dowolym. Tomsz Bltkewcz (Strt Gorzów Welkopolsk) trumfow³ w pchêcu kul¹ rzuce dyskem, zœ Robert Wyœmersk (SKS Kostc) wywlczy³ z³oty medl w rywlzcj szblstów wózkch orz trzy srebre w szpdze - dywdule orz w dru yowych turejch szpdzstów szblstów. - Czujemy sê dowrtoœcow z sz¹ prcê. Chc³bym podzelæ sê tym wyró eem ze wszystkm osobm epe³osprwym w Polsce - mów³ wzruszoy Bltkewcz. - Jestem pe³e uz dl tych wsp³ych owców. Medle prolmpjczyków mj¹ tk sm smk zwycêstw sukcesu, jk w grzyskch olmpjskch. Stowmy wspól¹ welk¹ ow¹ rodzê - przyz³ prezes Polskego Komtetu Olmpjskego Potr Rekordy œwt Polsk trte w Zmoœcu S zesœce reprezetcj wojewódzkch uczestczy³o w XII mstrzostwch Polsk w lekkej tletyce Polskego Towrzystw Spo³eczo-Sportowego Sprw-Rzem, które po rz drug odby³y sê w Zmoœcu ( ). Hoorowy ptrot d mstrzostwm obj¹³ prezydet Zmoœc Mrc Zmoysk. Ploem mstrzostw stdoe trtowym OSR-u by³y dw rekordy œwt pêæ rekordów Polsk. Perwszy rekord œwt ustow³ w fle begu 100 metrów M³gorzt Kleem z Mlbork wykem 11,91, pokouj¹c perwszy rz w ycu brerê dwustu sekud. Poprzed rekord te le ³ do tej sprterk zost³ ustowoy 5 czerwc ubeg³ego roku w Gdñsku. Drug rekord œwt pob³ Ew Dursk z B³ogrdu w rzuce dyskem wykem 40,33. Poprzed rekord rówe le ³ do Durskej by³ ustowoy 30 lpc 2004 r. podczs Igrzysk Œwtowych Globl Gmes w szwedzkej mejscowoœc Bolls. Kolejy rekord to wyk Kml Wk z B³ogrdu w begu 3000 m (8:32,47) reprezett woj. Pomorskego Rf³ Gwroñskego 110 m pp³. (15,94). Perwszym rekordzstm Polsk w owej puktcj pêcoboju zostl: wœród kobet Rom Petrzyk z Ry- Nurowsk. Szef PKOl sekretrz geerly tej orgzcj Adm Krzesñsk wrêczyl grodzoym pm¹tkowe plketk. - W roku 2000 Ngrodê Mstr Sprw Zgrczych dl jpopulrejszego w œwece polskego owc otrzym³ sz przedstwcelk, Mrt Wyrzykowsk. Ceszê sê, e tym rzem luretów jest troje. Z pewoœc¹ mster Rotfeld e m³ ³twego wyboru - dod³ prezes Polskego Zw¹zku Sportu Nepe³osprwych Strt Wtold D³u k. Jerzy Jkobsche dzyy (241 pkt.) Jros³w Lewdowsk z Kwdzy (324 pkt.). Perwszy rz rozgrywo mstrzostwch Polsk beg 400 m pp³. kobet, gdze z³oty medl wywlczy³ Wolett S³owñsk z Grudz¹dz (1:27,14). Rezultt te jest tk e owym rekordem Polsk. Podczs zwodów w Zmoœcu jwy sz¹ œwtow¹ klsê, oprócz M³gorzty Kleem, Ewy Durskej Kml Wk zdemostrowl Rf³ Korc z Otwock, Krzysztof Kczmrek ( Zduñsk Wol), Rf³ Gwroñsk (Kwdzyñ), Wojcech Olejczk (Ostrzeszów), Arlet Meloch (Grudz¹dz), Bogum³ Zedg (Mlbork) Sb Stek (Bytów) orz Sb Grzelk (Zduñsk Wol). Brdzo obecuj¹ce wyk uzyskl: Tomsz Smokowsk (Szczec) w begu 100 m (11,14) Mrusz Wojewódzk (Oleœc) w kul (12,38), tk e Hele Flsz (B³ogrd) 100 m (13,05). Njbrdzej jedk le y sê ceszyæ z postêpów zwodków grup m³odszych, gdze pojw³o sê wele brdzo utletowych dzewcz¹t ch³opców. Nespe³ 16-let Ageszk Kleem, m³odsz sostr rekordzstk œwt M³gorzty Kleem, wygr³ setkê obecuj¹cym rezulttem (13,80). - Ageszk rob postêpy, j w jej weku tk szybko e beg³m powedz³ o wystêpe sostry M³gos Kleem. Puchr Œwt N jleps œwece epe³osprw szermerze stwl sê w Wrszwe, w hotelu Mrrott, by rywlzowæ w zwodch Puchru Œwt, w tureju o Szblê Klñskego. Po rz p¹ty z rzêdu Itertol Wheelchr Fecg Commttee powerzy³ Polsce przeprowdzee tej prest owej mprezy. Tureje dl epe³osprwych szermerzy - By³y to jlepsze w hstor mstrzostw Polskego Towrzystw Spo- ³eczo-Sportowego Sprw-Rzem powedz³ treer koordytor kdry Bros³w Kokoszko. - To jlepej œwdczy. jk populr jest lekkotletyk wœród szej m³odze y, jk skutecze do jej uprw zchêcj¹ s zkomc uczycele wf treerzy. Lekkotlec mel szczêœce, dobr pogod sprzyj³ os¹gu zkomtych wyków. G³ówy orgztor mstrzostw, Polske Towrzystwo Spo³eczo-Sportowe Sprw-Rzem, którego reprezetowl w Zmoœcu prezes Zeo Jszczur, sekretrz Wtold Kubck, prezes Lubelskego Oddz³u Wojewódzkego Wes³w Krys prezes Oddz³u Tereowego w Zmoœcu S³womr Hulk, gor¹co serdecze dzêkuj¹ wszystkm, którzy przyczyl sê do sukcesu mstrzostw. Dz³j¹cy pod kerukem S³womr Hulk ego przyjcel Sprwych-Rzem Kord Frk komtet orgzcyjy zs³u y³ jwy sze uze, podobe jk lekkotletycz m³odzej epe³osprw telektule, tk dzele wlcz¹c zmojskm trte. Wtold Kubck orgzuje w stolcy od 1993 r. Itegrcyjy Klub Sportowy IKS AWF, tomst od pêcu lt mj¹ oe rgê Puchru Œwt. - Wrszwsk turej ceszy sê du ¹ populroœc¹ uzem w mêdzyrodowym œrodowsku szermerzy epe³osprwych. W tegoroczej edycj wzê³o udz³ 110 szermerzy z 16 krjów (B³orus, Brzyl, Ch, Europejsk sztfet osób epe³osprwych W Olsztye zkoñczy³ sê 7 mj sódmy etp europejskego begu sztfetowego osób epe³osprwych poœwêcoy Jow Pw³ow II. Trs prowdz³ z Rumu przez Wêgry, S³owcjê do Polsk. W 2006 roku, w Olsztye, st¹p strt do ósmego etpu. Perwszy beg m³ mejsce w 1999 roku. Sztfet wyruszy³ z Lzedorfu w Austr z trspretem Europo - myœmy sê ju zjedoczyl. W poszczególych etpch trs prowdz³ m.. przez Nemcy, Chorwcjê, W³ochy, Grecjê, Ukrê, Bu³grê. W ubeg³ym roku m- ³ swój f³ w Rumu, sk¹d w tym roku, 25 kwet, kotyuow³ beg przez Wêgry S³owcjê. 1 mj 2005 r. uczestcy sztfety przybyl do Zkopego. Potem begl przez Kzmerz Doly, W³odwê, Hjówkê, Sokó³kê, E³k, potem dotrl Stre Msto w Olsztye. W sztfece uczestczy³o 130 epe³osprwych owców z Austr, Bu³gr, Czech, Frcj, Nemec, Polsk, Rumu, S³owcj, Ukry Wêger. Reprezetcje krjów beg³y z flgm rodowym. Grup z Polsk lczy³ 36 osób, m.. z D¹browy Górczej, Dz³dow, Ndzcy, Olszty, Szczwcy, Œleszy. Impreze, wsperej przez Pñstwowy Fudusz Rehbltcj Osób Nepe³osprwych w rmch progrmu Promocj Itegrcj Osób Nepe³osprwych, ptroow³ prezydet RP Aleksder Kwœewsk. Jerzy Jkobsche w Szermerce Wózkch Czech, Frcj, Grecj, Hszp, Hogkogu, Kdy, Kuwejtu, Nemec, Polsk, Ukry, USA, Wêger W³och) - powedz³ przewodcz¹cy komtetu orgzcyjego, treer kdry prolmpjskej Tdeusz Nowck. Gospodrze zprezetowl sê w 30-osobowym sk³dze. Jerzy Jkobsche Tdeusz Kruszelck drug w P³ocku T deuszow Kruszelckemu e ud- ³o sê po rz czwrty w krerze wygræ tureju w tese wózkch Orle Polsh Ope w P³ocku. Polk przegr³ 1 lpc w pojedyku f³owym ze sklsyfkowym trzystym mejscu œwtowego rkgu Szwedem Peterem Wkstroemem 6:7 (4-7), 2:6. Zwycêstwo w groe kobet odos³ Ageszk Brtczk. XI edycj tureju rozgryw by³ w rdze Mêdzyrodowych Mstrzostw Polsk, w herrch mêdzyrodowej m³ rgê ITF2. Orgztorzy mprezy rozgrywej kortch Mejskego Zespo- ³u Obektów Sportowych przy ulcy Sportowej w P³ocku przezczyl 11 tys. USD grody. Kruszelck, od welu lt jlepszy polsk tesst wózkch, w œwtowym rkgu jest obece sklsyfkowy sódmym mejscu. W P³ocku dochodz³ do f³u eprzerwe od 2000 roku, wczeœej ud³o mu sê w 1998 roku. Polk trzykrote wygryw³ turej: w orz przed rokem. Tym rzem tk e doszed³ do f³u, bêd¹c jwy ej rozstwoym zwodkem. Kruszelckemu e ud³o sê jedk zrew owæ Szwedow z por kê w fle gry podwójej, w której jego prterem by³ Josef Felx. Polsko-s³owck pr uleg³ Szwedom: Wkstroemow Ncklsow Lrssoow 1:6, 5:7. Tk e Ageszk Brtczk - sklsyfkow 21. mejscu w œwtowym rkgu - by³ w P³ocku jwy ej rozstwo. Aktule jlepsz z polskch zwodczek e strc³ w mpreze set, w fle poko³ Szwedkê Aê Ales 6:2, 7:6 (7-1). Rywlzcj w deblu kobet odbyw³ sê systemem k dy z k dym, zg³os³y sê bowem tylko trzy pry. Zwycêstwo przypd³o Nemce Kthre Kruger Szwedce Ae Ales, które wygr³y ob mecze. Polsk pr Ageszk Brtczk - Lucy Skorupñsk zjê³ druge mejsce, js³bsz by³ polsko-rosyjsk pr Judyt Olszewsk Ludm³ Bubow. Jerzy Jkobsche z yc federcj 26 dl wszystkch 27

14 z yc federcj dl wszystkch dzec m³odze y 28 Zme³ rty rower Zy ceoy dz³cz INAS-FID, Portuglczyk Atoo Smpo M od lt promuje kolrstwo wœród m³odze y epe³osprwej telektule. Trzece otwrte mstrzostw Europy w kolrstwe Atoo zorgzow³ szosch po³udowej Portugl ( ), cetrum dowodze zjdow³o sê w msteczku Estremoz. Imprez m³ chrkter tegrcyjy, bo obok kolrzy INAS-FID z Hszp, Czech, Polsk, USA Portugl, strtow³ lcz grup pe³osprwych zwodków z Portugl. Zkomce sps³ sê reprezettk Polsk Dut Pozñsk, któr wygr³ klsyfkcjê geerl¹, puktow¹, by³ tk e perwsz mece czterech etpów orz pomog³ Mrol Szlek Agce Jkóbk wywlczyæ z³oty medl w jeÿdze dru- yowej czs. Dut Pozñsk obro³ tytu³ wywlczoy w ubeg³ym roku podczs II mstrzostw Europy w Strzelcch Krjeñskch. Dotychczs jwêksze sukcesy odos³ w rcrstwe begowym, wrto przypomeæ jej dw br¹zowe medle Igrzyskch Prolmpjskch w Ngo (1998) z³oty medl 5 km w lutym br. podczs rcrskch mstrzostwch œwt INAS-FID w Soleffte, gdze poko³ jlepsze Rosjk. Cztery mes¹ce póÿej zme³ rty rower w czerwcu by³ jwêksz¹ gwzd¹ kolrskch mstrzostw Europy ope w Estremoz. Wytrzym³oœæ z rcrstw brdzo m sê przyd³ w kolrstwe szosowym powedz³ po dekorcj w Esrtremoz Dut Pozñsk. W Portugl e strtow³ ubeg³oroczy mstrz Europy w klsyfkcj geerlej, reprezett Polsk Leszek Szymñsk, który podj¹³ prcê mej czsu poœwêc kolrstwu. W tej sytucj jgroÿejszy rywl Polk, Portuglczyk Adre Peedo, by³ jwêksz¹ gwzd¹ wœród mê czyz, wygrywj¹c klsyfkcjê geerl¹ puktow¹. Tegoroczy mstrz Polsk Sts³w Skb, jlepszy z Polków, w klsyfkcj geerlej by³ szósty. Ns kolrze w sk³dze: Sts³w Skb, Sylwester Szfrñsk Krzysztof Ostpñsk, wygrl w dru yowej jeÿdze czs. Kolrze byl brdzo dobrze przygotow do strtu w mstrzostwch Europy. Zdem treerów Kzmerz Szczepk S³wk Hulk dl le y szkolæ zwodków w oprcu o dw oœrodk w Strzelcch Krjeñskch Zmoœcu, jlepej wspólych tregch strtch z dobrym kolrzm pe³osprwym. Wtold Kubck dl wszystkch N chw³ê hooru VII Wwersk Olmpd Orgztorzy Wwerskej Olmpdy Przedszkolków kultywuj¹ wszystke trdycje doros³ych olmpd: prd uczestków, zcz olmpjsk, flg mszce, hym przysêg. Motto mprezy: Przez rdosy ruch po sprwoœæ zdrowe. W uroklwym mejscu, gdze meœc sê Przedszkole Leœy Zk¹tek, zebr³y sê reprezetcje przedszkol z dzelcy Wwer, by wz¹æ udz³ w VII Wwerskej Olmpdze Przedszkolków. Dzec w kolorowych strojch, w brwch swoch przedszkol, ruszy³y trsê defldy. W prwdz- u wych grzyskch olmpjskch reprezetcje krjów mszeruj¹ w kolejoœc lfbetyczej tu wg umerów przedszkol. Defldê poprowdz³ ekp sêdzowsk uczowe klsy turystyczo-owej XXVI LO z A pod wodz¹ Jck Sdkowskego, sêdzego g³ówego zwodów. Goœc uczestków olmpdy powt³ Krysty Bu- ³cñsk, dyrektor przedszkol gospodrz mprezy, to ju szóst olmpd teree jej przedszkol. By³y w³dze dzelcy, przedstwcele orgzcj dz³j¹cych Kto jd³u ej potrf skkæ? teree gmy Wwer, sposorów. Byl te dwj prwdzw olmpjczycy meszkñcy dzelcy Wwer: W³dys³w Zelñsk reprezetuj¹cy kjkrstwo Kzmerz Czreck podoszee cê rów. Formu³ê otwrc wyg³os³ burmstrz dzelcy Wwer. Nstêpe wyst¹p³ poczet sztdrowy z³o oy z przedstwcel gospodrzy, rozleg³ sê hym olmpdy przedszkolków (odgrywy od 1996 r.): A kedy ju dorosê z klkœce lt, us³yszy o me c³y owy œwt... w ebo wzb³o sê stdko œe ob³ych go³êb to kolejy olmpjsk kcet. Przedszkolk reprezett gospodrzy z pomoc¹ strszych uczów z LO w Ae zpl³ zcz olmpjsk, jego koleg w meu wszystkch zwodków z³o- y³ olmpjske przyrzeczee: Bêd¹ dzele wlczyæ chw³ê u hooru szych przedszkol. W zwodch wzê³o udz³ klkœce przedszkol. N pocz¹tku k dej ekpe przydzeloo jk¹œ kokurecjê, potem stêpow³ wym. Kokurecje by³y urozmcoe w mrê proste: rzut p³eczk¹ pltow¹, rzut do kosz, rzut p³k¹ lekrsk¹, beg przez p³otk, skok w dl z mejsc, tor przeszkód, wyœcg w workch, sztfet, skke skkce, jzd huljodze. Do k dej kokurecj przedszkole wystw³o 5-osobow¹ ekpê. Po prze³mu oeœmele dzec sme zg³sz³y sê do zwodów, by³y tke, które chc³y wszystkego spróbowæ. Jeœl pozwl³ to czs, strtow³y poz kokurecj¹. Njbrdzej podob³ sê tor przeszkód. W tej olmpdze e m zwycêzców przegrych, puktcj prowdzo jest tylko do wdomoœc kdry pedgogczej w przedszkolch. Wszyscy dostj¹ grody. Dyrektork Przedszkol Leœy Zk¹tek peczo³owce przechowuje wszystke trybuty mprezy. Dltego wzgórku ze zczem olmpjskm sedz³y krzese³kch pluszowe zbwk. To mskotk olmpd z poprzedch lt, wybre zwe przez dzec: zj¹c Skoczek, pd szych przedszkol Przedszkolków Olmp, tygrysek Rob, kgurzyc Dorc, s³oñ Oskr. Tej olmpdze ptroow³ myszk Spryculk. Icjtyw ce. Rdoœæ twrzch przedszkolków koñcz¹cych swoj¹ kokurecjê, dopguj¹cych kolegów kole k (perwsze lekcje soldroœc) to grod z trud przygotow olmpdy. El bet Jworsk 29

15 dzec m³odze y dl wszystkch dzec m³odze y Ogólopolske Regty Uczowskch Klubów Sportowych w sllome kjkowym Krków, 3 mj 2005 r. Klsyfkcj medlow. Medle Mejsce Nzw klubu z³oty srebry br¹zowy RAZEM 1. LM UKS "Pum" Gostwc UKS "Prze³om" Kro-œceko. Dujcem Ogólopolske Regty UKS w sllome kjkowym 30 Krków, Tor Kjkowy, 3 mj 2005 r. W rmch zdñ progrmu Sport Wszystkch Dzec, relzowych przez Polsk Zw¹zek Kjkowy (PZKj) zlecee Msterstw Edukcj Nrodowej Sportu, sztuczym torze kjkowym usytuowym Wœle w Krkowe, po- ej stop wodego Koœcuszko, rozegro zwody w sllome kjkowym dl Uczowskch Klubów Sportowych. Bezpoœredm orgztorem by³ Krkowsk Klub Kjkowy, który jest dmstrtorem toru sllomowego. Przy pêkej s³oeczej pogodze rywlzowo w klku grupch wekowych: dzewczêt roczk orz w kokurecj K-1 (kjk jedyk), ch³opcy w roczkch 91-92, 93-94, 95 m³ods w kokurecj K-1 orz C-1 (kdyjk jedyk) C-2 (kdyjk dwójk). Zwody odbyw³y sê zgode z regulmem sllomu kjkowego PZKj. Trs sllomu lcz¹c 12 brmek usytuow by³ w dolej, ³twejszej czêœc toru, ogrczoo rówe welkoœæ przep³ywu wody. W zwodch uczestczy³o ³¹cze 79 osd (87 osób) z 5 Uczowskch Klubów Sportowych z Gostwcy k. Nowego S¹cz, Szczwcy, Kroœcek. Dujcem, Sromowec Wy ych, Drzewcy k. Opocz orz z klubów KKK Krków AZS-AWF Krków. Goœce wyst¹pl te zwodcy ze S³owcj, dwóch ch³opców orz trzy dzewczyy. Wêkszoœæ jm³odszych deptów tej ezwykle trudej dyscyply u po rz perwszy m³ okzjê zmerzyæ sê z trs¹ sllomow¹ ustwo¹ trudym - wet dl doros³ych zwodków - krkowskm torze. Wdæ by³o tremê, podecee, u ektórych wrêcz prl uj¹cy ruchy strch przed wywrotk¹ czy wpdêcem w zwrow odwoje szybko p³y¹cej wody. M³odze dopgow by³ ywo³owo przez rodzców, opekuów, treerów orz korzystj¹cych z pêkej mjowej pogody lczych meszkñców Krkow, dl których puktem docelowym rowerowych weekedowych wêdrówek jest poblsk Tyec trkcje toru kjkowego. Zwody zdomow³ Ludowy Mêdzyszkoly Uczowsk Klub Sportowy Pum, któremu co dzeñ ptrouje jlepszy od lt w Polsce klub szkol¹cy m³odze w sllome kjkowym KS Strt Nowy S¹cz. Prezesem motorem dz³ klubu jest dyrektor Szko³y Podstwowej w Gostwcy Józef Neæ, przed lty czo³owy zwodk KS Strt Nowy S¹cz. Zwodcy tego klubu 11 rzy stwl podum, dl wszystkch Arkdusz Neæ Kord Bobrowsk (LM UKS Pum ) zjêl 3 mejsce w kokurecj C-2 4 rzy jwy szym stopu. Pommo doœæ zró cowego pozomu wyszkole m³odz sllomœc pokzl, e estrsze s¹ m y ekstremle. Je el e zbrke m motywcj zp³u do cê kej, le przyjemej prcy, mo e z klk lt bêdzemy podzwæ któregoœ z ch podczs wystêpów w jwêkszych œwtowych mprezch sllomu kjkowego. A pók co krkowsk tor zprsz kbców symptyków kjkrstw Mstrzostw Europy Juorów M³odze owe Mstrzostw Europy U-23 w Sllome Kjkowym. Zwody odbêd¹ sê serp br. Jesteœmy pew, e emocj e zbrke rówe przy udzle dobrze przygotowej reprezetcj Polsk. Tekst zdjêc Wojcech Kudlk K-1 Dzewczêt roczk zwody ukoñczy³o 9 zwodczek K-1 Dzewczêt roczk zwody ukoñczy³o 10 zwodczek Poz. Imê zwsko zwodkklub 1. Olw Sulkowsk LM UKS "Pum" Gostwc 2. A Iger LM UKS "Pum" Gostwc 3. Pul Stkov S³owcj Poz. Imê zwsko zwodk Klub 1. Mok Lptk UKS "Sp³yw" Sromowce Wy e 2. Mok P³ucek UKS "Reky" Drzewc 3. El bet Dêbsk UKS "Sp³yw" Sromowce Wy e R oczk Wyk (pkt.) , , ,82 R oczk Wyk (pkt.) , , ,29 3. UKS "Reky" Drzewc UKS "Sp³yw" Sromowe Wy e S³owcj Poz. Imê zwsko zwodkklub 1. Ptrk Gjrsky S³owcj 2. Mch³ Psut LM UKS "Pum" Gostwc 3. Krzysztof Mêdoñ LM UKS "Pum" Gostwc Poz. Imê zwsko zwodkklub 1. Mcej Okrêgl k LM UKS "Pum" Gostwc 2. Dm Stk UKS "Reky" Drzewc 3. Brtosz êgosz UKS "Reky" Drzewc Poz. Imê zwsko zwodkklub 1. Brtosz Dêbowsk UKS "Reky" Drzewc 2. Jkub Brzezñsk UKS "Prze³om" Kroœceko. Dujcem 3. Jkub Bñkosz UKS "Sp³yw" Sromowce Wy e Poz. Imê zwsko zwodkklub 1. Ptryk Brzezñsk Drusz Chlebek UKS "Prze³om" Kroœceko. Dujcem 2. Kml Godek Adrzej Poprd LM UKS "Pum" Gostwc 3. Arkdusz Neæ Kord Bobrowsk LM UKS "Pum" Gostwc Poz. Imê zwsko zwodkklub 1. Kord Bobrowsk LM UKS "Pum" Gostwc 2. Drusz Chlebek UKS "Prze³om" Kroœceko. Dujcem 3. Kml Godek LM UKS "Pum" Gostwc Poz. Imê zwsko zwodkklub 1. Kcper Godek LM UKS "Pum" Gostwc 2. Szymo Hedwg LM UKS "Pum" Gostwc 3. Adrzej Brzezñsk UKS "Prze³om" Kroœceko. Dujcem R oczk Wyk (pkt.) , , ,05 R oczk Wyk (pkt.) , , ,61 R oczk Wyk (pkt.) , , ,47 R oczk Wyk (pkt.) , , ,98 R oczk Wyk (pkt.) , , ,28 R oczk Wyk (pkt.) , , ,69 K-1 Ch³opcy roczk zwody ukoñczy³o 17 zwodków K-1 Ch³opcy roczk zwody ukoñczy³o 13 zwodków K-1 Ch³opcy roczk 95 m³ods zwody ukoñczy³o 7 zwodków C-2 Ch³opcy roczk zwody ukoñczy³o 8 osd C-1 Ch³opcy roczk zwody ukoñczy³o 9 zwodków C-1 Ch³opcy roczk zwody ukoñczy³o 13 zwodków 31

16 dzec m³odze y dl wszystkch dzec m³odze y Fot. Stowrzyszee "Sport Dzec M³odze y" 32 Njwêksz mprez lekkotletycz w Polsce dl dzec ze szkó³ podstwowych XI Ogólopolsk F³ Czwrtków Lekkotletyczych Czwrtk Lekkotletycze s¹ cyklcz¹, msow¹ mprez¹ ow¹ dl dzec w weku 13, 12, 11 lt m³odszych. XI edycj mprezy odby³ sê w 60 mstch. Jej orgztorm by³y mêdzy ym TKKF,UKS, OZLA, SZS orz oœrodk u rekrecj tk e urzêdy mejske. Zorgzowo 571 mprez, w których uczestczy³o oko³o 150 tysêcy dzec. Zwodk podczs jedych zwodów m³ prwo strtu w dwóch kokurecjch, jedej techczej jedej begowej czerwc stdoe Akdem Wychow Fzyczego w Wrszwe odby³ sê XI Ogólopolsk F³ Czwrtków Lekkotletyczych. Prwo strtu w fle uzysk³y osoby, które w cyklu zwodów jeseñ 2004 wos 2005 uczestczy³y co jmej pêæ rzy w zwodch strtow³y w fle w swom meœce. W fle ogólopolskm, zgode z obow¹zuj¹cym regulmem, zwodk m³ prwo strtu tylko w jedej kokurecj. N f³ przyjech³o pod 4000 dzec, czyl po trzech zwodków z dej kokurecj. Zwodcy ch opekuowe zkwterow byl teree msteczk motowego, które eodp³te wybudow³o wojsko. Dzec w wolych chwlch zwedz³y Wrszwê, weczorem bw³y sê w dyskotece, w pobl u mejsc zkwterow. Uroczystego otwrc XI Ogólopolskego F³u Czwrtków Lekkotletyczych doko³, 13 czerwc, prezes Stowrzysze Sport Dzec M³odze y Adrzej Mjkowsk. W uroczystoœc uczestczyl zwodcy, opekuowe, przedstwcele w³dz mst orz orgzcj owych, sposorzy zprosze goœce, w tym z owcy medlœc olmpjscy z szefow¹ PZLA, Ire¹ Szewñsk¹ czele. dl wszystkch Fot. Stowrzyszee "Sport Dzec M³odze y" Przebeg zwodów trsmtow³ telewzj publcz orz telewzj Polst. Prs rówe zmeœc³ formcje z przebegu mprezy. Zwycêzcy wy³oe w poszczególych kokurecjch otrzyml puchry orz drobe upomk. Zdobywcy perwszych mejsc w grodê pojd¹ we wrzeœu tygodow¹ wyceczkê do Eurodseyldu pod Pry em. We wrzeœu rozpocze sê 12. edycj Czwrtków Lekkotletyczych. Wszystkch zteresowych zprszmy stroê teretow¹ Stowrzysze Sport Dzec M³odze y Elzbet Potrowsk Ageszk Bulcz Fot. Stowrzyszee "Sport Dzec M³odze y" Fot. Stowrzyszee "Sport Dzec M³odze y" Zdjêc z mprezy prezetujemy rówe III ok³dce. Fot. Stowrzyszee "Sport Dzec M³odze y" To dze m³odoœæ Kolorowy korowód dzec, skupoych wokó³ trspretu mst, w brwch którego wystêpow³y, defluj¹cy przed trybum po stdoe AWF w Wrszwe otworzy³ uroczyste zkoñczee XI Czwrtków Lekkotletyczych. Dzec prezetow³y sê wsple, choæ po zejœcu ze stdou e zwsze potrf³y zpowæ d emocjm. Rozstrój o³¹dk, drobe zdrp e wdomo jk sk¹d sê pojwj¹ce, krew z os... S³u b medycz m³ pe³e rêce roboty. W msteczku polu motowym, gdze dzec mog³y zregeerowæ s³y mêdzy strtm, pow³ rdosy strój. Hrcerze z Gosty (od klku lt uczestcz¹cy w orgzcj mprezy) wydwl pos³k. Zeloo-czerwo klow szczud³ch orgzowl mprezy dodtkowe dl m³odocych wdzów, dzele sekudow³y m dzewczêt w brwch Bku Dzecêcych Uœmechów (progrm relzowy przez Bk Zchod WBK, sposor mprezy). Z trybu stdou rozleg³y sê okrzyk m³odze y dopguj¹cej kole k kolegów z w³sego mst orz treerów zgrzewj¹cych do wlk. Sporo by³o ³ez - rdoœc ze zwycêstw lub rozpczy z przegrej. Wzrusz³ wdok m³ych sylwetek z zp³em ustwj¹cych sê l strtu. Oby tego etuzjzmu wystrczy³o m jeszcze wele lt. (ej) 33

17 dzec m³odze y dl wszystkch dzec m³odze y Lst zwycêzców XI Ogólopolskego F³u Czwrtków Lekkotletyczych 2005 LP 60 M 34 Nzwsko 1 Sochñsk 2 Spdrzewsk 3 Kw Imê dl wszystkch Roczk Msto Wyk Sylw 1992 Szczec 8,11 M³gorzt Jul Wrszw 8,17 Gdy 8,18 1 I wowcz Mch³ 1992 P³ 7,55 2 Jworsk 3 Swck 1 Rzechu³ 2 Duszyñsk 3 Klowsk 1 Suszek 2 Drozdowsk 3 Wróblewsk Szymo Adr I³w 7,56 Pozñ 7,73 Mj 1993 ry 8,52 Mrt Zuz Grudz¹dz 8,55 Toruñ 8,62 Kml 1993 Szub 8,17 Flp Ptryk Toruñ 8,21 ry 8,39 1 bk Zuz 1994 Gdy 8,79 2 Jk 3 Potrepko Mlw Mrt Szczec 8,90 Iowroc³w 8,92 1 B ojek Mch³ 1994 Rdom 8,58 2 Ozdrsk 3 Skrzypczk 300 M 1 Brszcz 2 Wtkowsk 3 Lch 1 Doczew 2 Wrsk 3 Szemelpfe g 1 Pgulsk 2 Dolot 3 Odlck 1 Ceœlwsk 2 M¹k 3 Dro d ewsk 1 Greszt 2 Fbñczyk 3 Mchlczk uksz Cechów 8,70 Robert Wolszty 8,72 Vve 1992 Ustk 42,36 Justy Mgd Wrszw 42,77 Ustk 43,46 Kord 1992 Wroc³w 40,24 Adm Zbgew Zbrze 40,85 Szub 41,14 A 1993 Kuto 44,61 Mrle Wktor Suw³k 44,76 Pozñ 45,44 Brtek 1993 Pozñ 42,85 Tymoteus z Mrusz Grudz¹dz 43,38 Toruñ 43,84 Aleksdr 1994 Gdy 45,35 Sylw Alcj Szczec 45,93 Szub 46,64 1 G rlewsk Mch³ 1994 Wrszw 45,63 2 G³sek 3 Kszlewc z Mteusz Kryst Otwock 45,73 I³w 46,25 LP 600 M 1 Œwdersk 2 Gw d 3 Krwj 1 Skór 2 Lpeck 3 Wojtkewc z 1 Perlk 2 Stu³ 3 Dymkowsk 1000 M Nzwsko 1 Stchowk 2 Kowlsk Ageszk 1992 Szczec 1,3975 Sylw A Bytów 1,4027 Sztum 1,4128 Ageszk 1993 Szczec 1,4570 Ageszk A Pozñ 1,4713 ry 1,4734 Ewel 1994 Bytów 1,5354 Mrty Ageszk 3 I dzk Mch³ 1 Chylñsk 2 Okuewcz 3 Pomowsk 1 Florek 2 Kowlsk 3 Rozmus Skok w dl 1 Dolñsk 2 Komorowsk 3 Szpkowsk 1 Lewdowsk 2 B³oñsk 3 Rewersk 1 Delsk 2 Stszkewc z 3 Zwdzk 1 urek 2 Wsñsk Now Sól 1,5407 I³w 1,5412 Hubert 1992 Pozñ 2,4998 uksz I³w 2,5052 Pozñ 2,5301 Kml 1993 Stlow Wol 3,0257 Potr Ptryk ry 3,0521 Skerewc e 3,0523 uksz 1994 Skerewc e 3,1436 Sebst Kml Kelce 3,1475 Zmoœæ 3,1590 Ageszk 1992 Grudz¹dz 5,06 Ageszk Ewel Pu³tusk 4,94 Suw³k 4,85 Rdos³w 1992 Toruñ 5,80 Brt³ome j Sebst ry 5,75 Kuto 5,65 Klud 1993 P³ 4,82 Eml Ktrzy Suw³k 4,70 Wrszw 4,65 Mteusz 1993 Wolszty 5,28 Przemys³ w 3 Z elñsk Pwe³ 1 Œwtlsk 2 Adrychewcz 3 Wojty 1 Drszwk 2 Szybk 3 Slk Imê Kozece 5,15 ry 5,08 Pul 1994 ry 4,57 Jo Agt Chorzów 4,40 Zmoœæ 4,39 Brt³ome j 1994 P³ 4,80 Mteusz Ptryk Roczk Msto Wyk Pozñ 4,75 Szczec 4,65 LP Nzwsko Skok wzwy 1 Lgowsk 2 Krwel 3 Szymñsk 1 Mrckowsk 2 Strszewsk 3 Koszewsk 1 Gorzelñczyk 2 Mch³ek 3 Sdowsk 1 Bszczyñsk 2 Nowk 3 Tsr z 1 Rydz 2 Abrmowsk 3 Trwñsk 1 Skb 2 Grzyb 3 Król Imê Rzut p³eczk¹ pltow¹ 1 Gersg 2 Mkowsk 3 Stokowsk 1 Ruskow k Roczk Msto Wyk Al 1992 Gdy 1,58 Agelk Mgdle Suw³k 1,55 Grudz¹dz 1,49 Kcper 1992 Kuto 1,65 Arkdusz Tdeusz Z³otów 1,62 Suw³k 1,59 Agt 1993 Pozñ 1,47 Aleksdr Mgd P³ 1,42 Be³chtów 1,42 Mrusz 1993 Pozñ 1,52 Mteusz Przemys³ w Pozñ 1,49 Z³otów 1,49 Aet 1994 Rdom 1,44 Aleksdr Mgdle Grudz¹dz 1,39 Suw³k 1,27 Artur 1994 Otwock 1,42 Brtome j Mksyml Hrubeszów 1,39 Otwock 1,35 Kg 1992 Pozñ 57,00 Mrt Kml 2 K oÿmñsk Mch³ 3 Morko 1 Nowk 2 Wœewsk 3 Skweres 1 Heczke 2 Sosñsk 3 Wojeñsk 1 Ofcuk 2 KŸmercz k 3 Kossck 1 Muszyñsk Pozñ 56,00 S³wo 55,50 Flp 1992 Pozñ 75,50 Del Iowroc³w 75,00 Wrszw 73,00 Zuz 1993 Bydgoszc z 58,00 Pul Ageszk ry 50,50 Bytów 50,00 Hubert 1993 Pozñ 66,00 Flp Potr Grójec 64,50 G³ogów 63,00 Ntl 1994 Szczec 43,50 Mlw Ntl 2 M jchrzk Mch³ 3 Durczk Pozñ 41,50 Cechów 39,50 uksz 1994 Now Sól 54,00 Tobsz Sedlce 53,50 Now Sól 52,50 Lczb zdobytych medl podczs XI Ogólopolskego F³u Czwrtków Lekkotletyczych LP Msto Z³oto Srebro Br¹ z Ogó³em 1. Pozñ Szczec P³ Gdy ry Kuto Rdom Grudz¹dz Wrszw Toruñ Now Sól Bytów Otwock Szub Skerewc e Wolszty Ustk Wroc³w Bydgoszc z Stlow Wol Suw³k I³w Z³otów Iowroc³ w Cechów Kelce Chorzów Grójec Kozece Pu³tusk Hrubeszów Sedlce Zbrze Zmoœæ S³wo Sztum Be³chtów G³ogów W XI Ogólopolskm Fle Czwrtków Lekkotletyczych wyst¹p³y rówe reprezetcje ych mst, którym jedk e ud³o sê zdobyæ dego medlu. By³y to: Augustów, Che³m, Chrzów, Gryfów Œl¹sk, Klsz, K³odzko, Kruszwc, obez, om, Mêdzychód, M³w, Nk³o. Notec¹, O³w, Polce, Pszczy, Sejy, Serdz, Sochczew, Œwece, Tuchol, Zgerz, yrrdów. 35

18 Prosto z MENS dl wszystkch prosto z MENS Prezetcj dobrych prktyk cz.1 Uczowsk Klub Sportowy Sp³yw Sromowce Wy e (woj. m³opolske; pow. owotrsk) Chrkterystycz¹ cech¹ klubu UKS Sp³yw Sromowce Wy- e jest jego smodzeloœæ fsow. Klub prktycze e korzyst z dych dotcj. Wszystke œrodk dz³ sttutowe wyprcowe s¹ przez cz³oków, dz³czy kerowctwo klubu. Œrodk pozyskwe s¹ m.. z dz³loœc gospodrczej. W gmym kokurse obs³ugê prkgów pod zmkem w Czorsztye przyst flsckej w K¹tch jlepsz okz³ sê ofert z³o o przez UKS Sp³yw. W okrese zmowym klub prowdz wypo yczlê sprzêtu rcrskego poblskch trsch zjzdowych. Ne bo sê te ych dz³ñ. Klk lt temu zkupoo utokr (œrodk w³se plus kredyt bkowy), który wykorzystywy jest e tylko do relzcj celów sttutowych, le wyjmowy rówe zsdch komercyjych, przyosz¹c dl klubu spore dochody. Ze œrodków w³sych klub dofsow³ westycje w szkole (termomoderzcj slk gmstyczej), wspomóg³ te mejscowy Ludowy Klub Sportowy, przekzuj¹c œrodk dofsowe westycj bosk p³krskego. Jedym z efektów prcy klubu jest zg owe c³ej mejscowej spo³eczoœc w przedsêwzêc relzowe przez UKS kceptcj szeroko zkrojoej dz³loœc wychowwczej edukcyjej prowdzoej przez prezes UKS jedoczeœe dyrektor mejscowej SP, Wojcech Kowlczyk. Geez klubu Przed powstem UKS Sp³yw uczowe szko³y podstwowej w Sromowcch Wy ych treowl w szkó³ce kjkowej, któr¹ opekow³ sê klub Sokolc w Kroœceku. Dujcem. Treerem wychowwc¹ tej szkó³k by³ Wojcech Kowlczyk, który odos³ sukcesy w kjkrstwe górskm (Mstrzostwo Polsk 1980 r.). 4 pÿdzerk 1994 r. w szkole podstwowej w Sromowcch Wy ych odby³o sê 10 lt Uczowskch Klubów Sportowych W ubeg³ym roku obchodzlœmy jubleusz 10-lec fukcjoow w Polsce systemu Uczowskch Klubów Sportowych orz relzcj skerowego do tych klubów progrmu p. Sport Wszystkch Dzec, fsowego ze œrodków pochodz¹cych z dop³t do stwek w grch lczbowych, zgode z zpsm ustwy z 29 lpc 1992 r. o grch losowych zk³dch wzjemych (DzU z 2004 r. Nr 4, poz. 27 Nr 273, poz. 2703). By³ to dosko³ okzj, by podj¹æ ró orode dz³ zmerzj¹ce do ocey dz³loœc tych klubów. Jede z tkch progrmów bdwczych relzowy by³ zlecee MENS przez zespó³ Ktedry Teor Metodyk Wychow Fzyczego AWF w Ktowcch pod kerukem dr. Rjmud Tomk. N ³mch buletyu Sport zebre z³o ycelske. Powo³o Uczowsk Klub Sportowy o zwe Sp³yw. Z³o ycelm klubu by³y 24 osoby, z których wybro prezes, zost³ m Wojcech Kowlczyk pe³¹cy tê fukcjê do dzœ. Sekcje, cz³okowe Kjkrstwo górske to 65 zwodków zwodczek w ró ych ktegorch wekowych (seorzy, juorzy, m³odzcy, dzec); tes sto³owy - 40 zwodków zwodczek (m³odzcy); dyscyply uzupe³j¹ce to p³k o, rcrstwo lpejske rcrstwo begowe. dl Wszystkch (r 2 z 2004 roku) przedstwoo frgmet wyków sod u dgostyczego UKS przeprowdzoego wœród wszystkch klubów zrejestrowych w Deprtmece Sportu Powszechego MENS. W be ¹cym umerze orz w stêpych prgemy przedstwæ dz³loœæ wybrych klubów uczowskch, które z ró ych przyczy wyró j¹ sê w swom œrodowsku. S¹ to frgmety przygotowej do wyd obszerej publkcj dotycz¹cej dz³loœc UKS. W celu zprezetow dobrych prktyk w UKS oprcowy zost³ rkusz hosptcj klubu zwerj¹cy zgde pyt, dzêk którym mo lwe by³o zwêz³e porówywle ukze stotych elemetów chrkterystyczych dl jego dz³loœc. Hosptcje odby³y sê w Zrz¹d prezes: Wojcech Kowlczyk - dyrektor szko³y, rodzc, treer, uczycel wychow fzyczego, meed er u; wceprezes: Leszek Górlsk - rodzc, emerytowy prcowk Str y Grczej; sekretrz: Edwrd Groñ - by³y dyrektor szko³y, hstoryk; skrbk: Mrek Kowlczyk - struktor kjkrstw górskego, uczycel wychow fzyczego; cz³okowe Zrz¹du: Bogum³ Zchr - rodzc, kerowc utokru, Robert Berzowsk - rodzc, prcowk lstopdze grudu 2004 r. Aketerm byl studec prcowcy AWF w Ktowcch, gdze w Ktedrze Teor Metodyk Wychow Fzyczego od klku lt prowdzoe s¹ szeroko zkrojoe bd uczowskch klubów owych. Przedstwee ró orodych cjtyw byæ mo e zspruje cz³oków dz³czy UKS do wprowdze w swoch klubch podobych, sprwdzoych skuteczych rozw¹zñ, co mo e przyczyæ sê do lepszego brdzej efektywego ch fukcjoow. Prezetcjê rozpoczymy od klubu UKS Sp³yw Sromowce Wy e. W stêpej kolejoœc przedstwmy: UKS Olmp Grodków, SKS Jtr z Rcot orz UKS Œwerklec. Str y Grczej, Sts³w Kret - rodzc, Adrzej Jczy - rodzc, prcowk Elektrow Wodej, Pwe³ Perwo³ - symptyk, rtowk WOPR. Profl dz³loœc Od pocz¹tku klub stwoy jest rekrecjê propgowe zdrowego stylu yc wœród m³odych ludz. Je el ktoœ m mo lwoœc chce rozwjæ swój tlet owy, klub zwsze pomg w dlszej krerze. W c¹gu 10 lt w klube wychow³o sê m.. klku reprezettów Polsk w sllome kjkowym. Przemys³w Plew Tomsz Jczy (obj po 13 lt) to ktule jlepsz osd klubu w kdyjkowych dwójkch (C-2) w roczkch Fot. Wojcech Kudlk 36 dl wszystkch 37

19 Prosto z MENS dl wszystkch Mejsce prowdze dz³loœc Sl gmstycz, s³ow, kompleks bosk przy SP w Sromowcch Wy ych, rzek Dujec przy Zespole Zborków Wodych Nedzc. Koszty wyjmu obektów W rmch wspó³prcy ze szko³¹ klub e poos dych kosztów. Posde œrodk trw³e sposób ch pozysk Autobus - zkupoy ze œrodków w³sych klubu; kjk sllomowe, polo e, brmk do p³k o ej, ergometr woœlrsk, sto³y do tes sto³owego orz sprzêt do ger zespo³owych gmstyk - klub otrzym³ z MENS w rmch progrmu Sport Wszystkch Dzec ; weloczyoœcowy Atls do æwczeñ s³owych zkupoo z fuduszy przekzych przez gmê Czorszty podstwe ustwy o wychowu w trzeÿwoœc. Wspó³prc ze szko³¹ sukcesy owe Wspó³prc uk³d sê brdzo dobrze. Wêkszoœæ zwodków to uczowe szko³y podstwowej w Sromowcch Wy ych orz gmzjum w Sromowcch N ych. Sprzêt UKS zjduje sê w szkole jest wykorzystywy lekcjch wychow fzyczego. W roku 2005 zost³ w¹z wspó³prc ze szko³¹ podstwow¹ w Sromowcch N ych w celu z³o e tm szkó³k kjkrstw górskego. Wspó³prc z smorz¹dem UKS Sp³yw œcœle wspó³prcuje z Rd¹ Gmy Czorszty, Wspólot¹ Wejsk¹ Ws Sromowce Wy e, Peñskm Prkem Nrodowym w Kroœceku, Zespo³em Elektrow Wodych Czorszty - Nedzc, Polskm Stowrzyszeem Flsków Peñskch rzece Dujec, strost¹ Spskej Strej Ws po stroe s³owckej. Wspó³prc uk³d sê wsple przyos obopóle wymere korzyœc. Wspó³prc z orgzcjm kultury fzyczej Nw¹zy zost³ kotkt z klubm kjkowym S³owcj (Lptowsk Mkulsz, Doly Kub, Spsk Str Weœ) r. I Ogólopolske Mstrzostw UKS-ów w sllome kjkowym - klub zjmuje II mejsce; udz³ zwodków klubu w Mstrzostwch Europy Juorów (II mejsce); 1996 r. uczestctwo zwodków klubu w Mstrzostwch Œwt Juorów (II mejsce); r. zwodcy klubu UKS Sp³yw strtuj¹ w brwch klubu Sokolc Kroœceko. Dujcem, odosz¹ lcze sukcesy dywdule dru yowe; welokrote stj¹ podum podczs Mstrzostw Polsk, zwodów o Puchr Polsk, zwodów Lg M³odzków; 2004 r. UKS Sp³yw ju jko smodzely klub zjmuje wysoke mejsc w owej rywlzcj: Lg M³odzków - II mejsce dru yowo, dywdule ch³opcy zdobywj¹ dwukrote druge mejsce w puktcj ogólej, Ogólopolsk Olmpd M³odze y - dzewczêt zdobywj¹ dw medle dywdule (z³oty br¹zowy), Mstrzostw Polsk Juorów - srebry medl dywdule w rywlzcj dzewcz¹t, w rkgu Polskego Zw¹zku Kjkowego klub zost³ sklsyfkowy IV pozycj wœród wszystkch UKS-ów, udz³ zwodczk klubu (Ageszk Nosl) w Mstrzostwch Œwt Juorów orz M³odze owych Mstrzostwch Europy do lt 23 rozgrywych w Krkowe. UKS wspó³prcuje z Ludowym Klubem Sportowym Sp³yw Sromowce Wy e, Okrêgowym Zw¹zkem Kjkowym w Nowym S¹czu, Polskm Zw¹zkem Kjkowym w Wrszwe. Fse klubu Przychody: wp³ywy z dz³loœc gospodrczej wyos³y w 2003 r z³. ród³ przychodów: obs³ug prkgu, us³ug trowe, wypo yczl rt. Wydtk: druk, mter³y burowe, koszty eksplotcj utokru, zkup sprzêtu owego, grody dl zwodków, wyjzdy zwody obozy, wyjzdy bse, bd proflktycze ukerukowe wykrywe wd postwy, koszty u yw prywtego smochodu, wygrodze ubezpecze prcowków, dzer wy zw¹ze z dz³loœc¹ gospodrcz¹, prowzje bkowe, op³ty pocztowe, mortyzcj utokru, termomoderzcj slk gmstyczej, dop³t do westycj LKS Sp³yw. Ksêgowoœæ: obs³ug ksêgow klubu prowdzo jest przez prcowk ztrudoego podstwe umowy o prcê w wymrze 1/3 ettu. Sukcesy orgzcyje Klub od 2000 r. orgzuje corocze Mêdzyrodowe Regty Memor³ Druhy Olg M³kowskej (Ptrok Szko- ³y Podstwowej w Sromowcch Wy ych) w kjkrstwe górskm (sllom zjzd kjkowy). W zwodch strtuje oko³o 130 jm³odszych kjkrzy. Od 2003 r. UKS Sp³yw orgzuje Mêdzyrodowe Mstrzostw Pe w Nrcrstwe Alpejskm. Imprezy te by³y ujête w Wojewódzkm Kledrzu Imprez Sportowych w rmch obchodów roku 2004 jko Europejskego Roku Edukcj poprzez Sport. Sukcesy wychowwcze >>UKS Sp³yw poprzez swoj¹ dz³loœæ pomg zwodkom uczom szej mejscowoœc. Dwóch zwodków ju ukoñczy³o AWF w Krkowe, jed zwodczk uczy sê w Szkole Mstrzostw Sportowego (o proflu sllom kjkowy) w Krkowe. Dzêk klubow uczowe-zwodcy mog¹ wyjechæ poz grce swojej mejscowoœc poz grce pñstw (ektórzy po rz perwszy), zobczyæ kulturê ych ludz, pozæ owych kolegów przyjcó³. Brdzo dobre rozlegle kotkty - e tylko w obszrze u - klub utrzymuje ze S³owkm. W szym szkolym œrodowsku brk jest rkotyków, kotyy, przej- wów gresj. Wszyscy uczowe koñcz¹cy szko³ê posdj¹ umejêtoœæ p³yw, co jest szczególe w e dl ch³opców jko przysz³ych kdydtów do prcy z zwodze flsków peñskch << (cytt W. Kowlczyk). Wyró kem UKS Sp³yw Sromowce Wy e jest to, e dz³loœc¹ owo-rekrecyj¹ obejmuje dzec m³odze e tylko mejscowej szko³y, le rówe z tereów okolczych mejscowoœc gmy Czorszty, z tereów przygrczych w Pech. Wod¹c¹ sekcj¹ jest sekcj kjkrstw górskego (sllom zjzd kjkowy), której os¹gêc mo merzyæ w skl sukcesów ree ogólopolskej, le rówe ree mêdzyrodowej. Iformcje o dz³loœc klubu uzysko od prezes klubu Wojcech Kowlczyk. De dresowe Rjmud Tomk (AWF w Ktowcch) Wojcech Kudlk (Deprtmet Sportu Powszechego MENS) prosto z MENS Wojcech Kowlczyk - prezes motor pêdowy klubu UKS Sp³yw Sromowce Wy e podczs uroczystego zkoñcze zwodów kjkowych... po³¹czee trdycj z owoczesoœc¹ Fot. Wojcech Kudlk Uczowsk Klub Sportowy Sp³yw, Sromowce Wy e, ul. Nd Zlewem 12, woj. m³opolske, powt owotrsk, tel. (0-18) , e-ml: MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPORTU 38 dl wszystkch Nezbêde umery telefocze Alej Szuch WARSZAWA tel. cetrl , Mster Mros³w Swck tel , cetrl, wew. 204 Sekretrz stu Tdeusz Szulc tel w. 276 cetrl, w. 276 Podsekretrz stu Jerzy Cszewsk tel , cetrl, wew. 624 Podsekretrz stu Zdzs³w Hesel tel , cetrl, wew. 839 Podsekretrz stu A Rdzw³³ tel./fks (0-22) (0-22) 3189 w. 102 Podsekretrz stu Heryk Go³êbewsk tel./fks (0-22) (0-22) 3189 w. 373 Dyrektor geerly Mcej Olejczk tel , DEPARTAMENT SPORTU POWSZECHNEGO p.o. dyr. deprtmetu Tdeusz Wróblewsk tel , cetrl, wew. 530 fks DEPARTAMENT STRATEGII ROZWOJU SPORTU p.o. dyr. deprtmetu Drusz Kelk tel , cetrl, wew. 139 Rzeczk prsowy Meczys³w Grbowsk tel , w

20 Pordy dl wszystkch pordy Rekrecj jko socjlo kulturowy 40 dl wszystkch feome wspó³czesego œwt sów problemtyczych, lecz w tym, e rekrecj z k dym rzem jest sprowdz do jedego z tych pojêæ orz w postc syomu jedego z ch w ró ych kotekstch wykorzystyw w tkm zczeu, który brdzej sê podob Frgmety wyst¹peñ VIII Mêdzyrodowym Sympozjum Sport dl Wszystkch - edukcj¹ jutr 4-5 czerwc 2005 r., Zmoœæ DDyskusj poœwêco teor prktyce zw¹zej z rekrecj¹ jest ostto prowdzo brdzo ktywe. To zrozum³e, gdy tke zgde jk wczsy, rozrywk, turystyk, fsho-busess, fukcjoowe kurortów, prków wypoczyku td. s¹ w te czy y sposób pow¹ze z rekrecj¹. W tym kotekœce zupe³e turle wygl¹d prób odese sê do ogólej teor rekrecj, do okreœle jej przedmotowego zkresu uœwdome rol rekrecj jko specyfczej dzedzy uk prktyk spo³eczej z odpowed¹ metodolog¹ bdñ w dym obszrze. Jedoczeœe rodz¹ sê dw pyt o chrkterze metodologczym, które podj¹ w w¹tplwoœæ mo lwoœæ zbudow tkej ogólej teor. Perwsze o chrkterze przedmotowym, opsywym przez pojêce rekrecj, druge o chrkterze problemowym uk o rekrecj. W perwszym przypdku chodz o przezwycê ee rozbe oœc w zw¹zku z semtyk¹ pojêc, w drugm o trktowe rekrecj jeœl e jko smodzelej uk to przyjmej jko obszru wedzy, zk³dj¹cej mêdzydyscyplre podejœce do bd. W perwszym przypdku problem wyk e z fktu ste ró c w terpretcjch pojêc rekrecj, lecz z tego, e pojêce to uto sme jest z ym, tkm jk odpoczyek, rozrywk, wczsy, odow s³ tp. Tk c¹g mo zobczyæ w welu s³owkch. I e chodz o to, e okreœle te e s¹ syomm sprowdzj¹ sê do ró ych zkreutorow. W³œe w fkce syomczoœc zwer sê perwszy problem: po co dodwæ eokreœloe owe, jeœl ju steje sprwdzoe stre? Mo, oczywœce, zwæ ukê o rekrecj systemem uk o odpoczy- czego owego, le wokó³ którego w mrê jego rozkrêc rodz¹ sê teoretycze btle? W drugm pytu dotycz¹cym spektu problemtyczego sprw e wygl¹d lepej. Z³ó my, e mówmy re- Odpoczyek, rozrywk, wczsy, odow s³ tp. Rekrecj z k dym rzem jest sprowdz do jedego z tych pojêæ orz w postc syomu jedego z ch w ró ych kotekstch wykorzystyw w tkm zczeu, który brdzej sê podob utorow. ku, le jk to m ses? Tk smo trudo dostrzec celowoœæ zyw rekrecj¹ wczsów (spêdz wolego czsu). W te sposób obserwujemy ztrce sê pojêc rekrecj wœród ych pojêæ, co rodz w pe³ uzsdoe w¹tplwoœc: czy rekrecj m swój specyfczy problemowy zkres, czy mmy do czye z owomodym termem, e wosz¹cym krecj, myœlmy odpoczyek. N czym w tym przypdku poleg sedo owoœæ problemtyk rekrecyjej? Cz³owek prcuje odpoczyw - to jest turly cykl, polegj¹cy mechzmch smoregulcj orgzmu e kryje sê z tym de problem. Cz³owek zwsze mus³ odpoczywæ, wet e mj¹c pojêc o rekrecj. Ntomst mówee o rcjole zorgzowym wypoczyku wymg sprecyzow, czy jest to rcjole w jkch sytucjch okreœlee tej rcjoloœc bêdze m³o ses. No, bo przyk³d e m potrzeby two- 41

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika.

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika. WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY fere zmowe L p Nzw wrszttu Prowdzący Dt Wek Koszt od 1 Mejsce uczestnk 2 7 lutego 1 Półkolone z rozrywką w progrme mn zjęc plstyczne, muzyczne, sportowe, gry zbwy ntegrcyjne,

Bardziej szczegółowo

Miary statystyczne. Katowice 2014

Miary statystyczne. Katowice 2014 Mary statystycze Katowce 04 Podstawowe pojęca Statystyka Populacja próba Cechy zmee Szereg statystycze Wykresy Statystyka Statystyka to auka zajmująca sę loścowym metodam aalzy zjawsk masowych (występujących

Bardziej szczegółowo

Liczba zdobytych medali podczas XI Ogólnopolskiego Fina³u Czwartków Lekkoatletycznych

Liczba zdobytych medali podczas XI Ogólnopolskiego Fina³u Czwartków Lekkoatletycznych dzec m³odze y dl wszystkch dzec m³odze y Lst zwycêzców XI Ogólopolskego F³u Czwrtków Lekkotletyczych 2005 LP 60 M 34 Nzwsko 1 Sochñsk 2 Spdrzewsk 3 Kw Imê dl wszystkch Roczk Msto Wyk Sylw Szczec 8,11 M³gorzt

Bardziej szczegółowo

6. *21!" 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;!" "+!"!4 oraz "" % & "!4! " )$!"!4 1 1!4 )$$$ " ' ""

6. *21! 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;! +!!4 oraz  % & !4!  )$!!4 1 1!4 )$$$  ' Memy fow 09..000 r. 6. *!" ( orz ( 4 % rezerwy memycze $ :;!" "+!"!4 orz "" % & "!4! " $!"!4!4 $$$ " ' "" V w dowole chwl d e wzorem V 0 0. &! "! "" 4 < ; ;!" 4 $%: ; $% ; = > %4( $;% 7 4'8 A..85 B..90

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica to ne grnc Pyrzowce ul. Centrln 5, 42-625 Ożrowce Tel/fx. 032 380 23 28, lgd@lgd-brync.pl www.lgd-brync.pl KRS 0000263450,, NIP 625-23-18-756 REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ # * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ

INFORMACJA SYGNALNA JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ # * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY Ne do pulkcj Egz. Nr.-3 INFORMACJA SYGNALNA Włrzych, dn 1989-05-22 X JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ W 1988 ROKU SPIS TREŚCI UWAGI

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU EDUKACJA W WOJEWÓDZTWE WAŁBRZYSKM W LATACH 994/95 995/96 MAJ 996 r Uwag ogólne Szkoły podstawowe dla dzec młodzeży... Oddzały w szkołach podstawowych dla dzec młodzeży A.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

BQR FMECA/FMEA. czujnik DI CPU DO zawór. Rys. 1. Schemat rozpatrywanego systemu zabezpieczeniowego PE

BQR FMECA/FMEA. czujnik DI CPU DO zawór. Rys. 1. Schemat rozpatrywanego systemu zabezpieczeniowego PE BQR FMECA/FMEA Przed rozpoczęcem aalzy ależy przeprowadzć dekompozycję systemu a podsystemy elemety. W efekce dekompozycj uzyskuje sę klka pozomów: pozom systemu, pozomy podsystemów oraz pozom elemetów.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BIURO PROJEKTOWE OPRACOWANIE 勷. K zysztof Now k DATA OPRACOWANIA Kw c ń 勷 勷 勷 勷. 1 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE II. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 2 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. zobowiązuje się wykonać wymienione w l czynności w okresie od 01.07.2009 do

UMOWA ZLECENIE. zobowiązuje się wykonać wymienione w l czynności w okresie od 01.07.2009 do Dinter Polsk Sp. z o. O. ul Grżyny 15 02-548 Wrszw REGON 010406268 UMOWA ZLECENIE N/P 521-10-03-920 Zwrt dni 30 czerwc 2009.w Kozietułch.pomiędzy: DINTER POLSKA SP Z O.O.z siedzibą w Wrszwie, ul. Grżyny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

GRAFY i SIECI. Graf: G = ( V, E ) - para uporządkowana

GRAFY i SIECI. Graf: G = ( V, E ) - para uporządkowana GRAFY podstwowe definicje GRAFY i SIECI Grf: G = ( V, E ) - pr uporządkown V = {,,..., n } E { {i, j} : i j i i, j V } - zbiór wierzchołków grfu - zbiór krwędzi grfu Terminologi: grf = grf symetryczny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA POś YTKU PUBLICZNEGO Kr edyt Bank S.A. II O/Białystok Nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 REGON 050359274 NIP 542-24-72-327 15-087 Białystok, ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej

Pojęcie modelu. Model ekonometryczny. Przykład modelu ekonometrycznego. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy analizy ekonometrycznej Poęc modlu Modl s o uproszczo przdsw rzczwsośc Lwrc R Kl: Modl s o schmcz uproszcz pomąc so sp w clu wś wwęrzgo dzł form lub osruc brdz somplowgo mchzmu Główą zlą modlu s możlwość go bzpczgo przprowdz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów

UZASADNIENIE. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów UZASADNIENIE Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050) jest

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-08-01/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/191

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

MODELE TEORII GIER. Modelowanie matematyczne. dr inż. Zbigniew Tarapata Wykład nr 5: Modele teorii gier

MODELE TEORII GIER. Modelowanie matematyczne. dr inż. Zbigniew Tarapata Wykład nr 5: Modele teorii gier MODELE TEORII GIER Podejmowne decyzj nwestycyjnych często jest dokonywne w sytucjch, w których ne wdomo, jk będze stn otoczen lub też, jką decyzję podejmą nn decydenc, mjący wpływ n wynk decyzj przez ns

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MMA-R1_1P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 007 Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY BPSP-340-2\13 Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r. Nazwa Zamawiającego: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nazwa: Kancelaria Senatu Adres pocztowy: Ulica: Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Źródło: http://www.bip.mswia.gov.pl/bip/dziennik-urzedowy-mini/2006/126,dziennik-urzedowy-mswia-rok-2006.html Wygenerowano: Niedziela, 29 maja 2016, 21:44 Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Dz. Urz. Min.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 27 maja 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Koszykówki Sezon 2008/09

Polska Liga Koszykówki Sezon 2008/09 Sezon 2008/09 Zaproszenie 27 wrzeœnia rozpocz¹³ siê nowy sezon w Polskiej Lidze Koszykówki. Bêdzie to szczególny i zarazem bardzo wa ny sezon. W przysz³ym roku Polska bêdzie organizatorem Mistrzostw Europy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów Rozlczane kosztów Proces rozlczana kosztów Koszty dzałalnośc jednostek gospodarczych są złoŝoną kategorą ekonomczną, ujmowaną weloprzekrojowo. W systeme rachunku kosztów odbywa sę transformacja jednych

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostkach budżetowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom bezpiecznego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu w

Bardziej szczegółowo

Wyrównujące ZKK V a -4 uczniów. III c 1. II d - 1. z edukacji polonistycznej, plastycznej. Ii-1. Ii-1. odkrywców. wyrównawczy. plastyczne.

Wyrównujące ZKK V a -4 uczniów. III c 1. II d - 1. z edukacji polonistycznej, plastycznej. Ii-1. Ii-1. odkrywców. wyrównawczy. plastyczne. 1. Ew 6 Wielewsk I ZKK V -4 uczniów ZDW III b-1 III c 1 ZKK II b 2 II d - 1 Piątek 13.30-14.30 s. 14 Czwrtek 13.50-14.35 s. 14 Poniedziłek 12.45 13.45 s.7 Doskonląco z edukcji poloniej, plej I - 19 Środ

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Nałęczowa SPRAWOZDANIE

Burmistrz Nałęczowa SPRAWOZDANIE Burmistrz Nałęczowa SPRAWOZDANIE z realizacji w 2012 roku Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Nałęczów, kwiecień 2013 I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 244/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 czerwca 2015 r.

DECYZJA Nr 244/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 czerwca 2015 r. Departament Komunikacji Społecznej Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 190 DECYZJA Nr 244/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Wojskowej Odznaki Górskiej 21.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku.

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku. Szczecin, dnia 20 lipca 2011 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie WK-0913-1026/33/D/2011 Szanowny Pan Jan Andrusieczko Prezes Ludowego Klubu Sportowego Mewa Resko Uprzejmie informuję Pana

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Ćwczene nr 1 Statystyczne metody wspomagana decyzj Teora decyzj statystycznych WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Problem decyzyjny decyzja pocągająca za sobą korzyść lub stratę. Proces decyzyjny

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI. Rys. 7.7.1. Pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu L2

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI. Rys. 7.7.1. Pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu L2 6.7. ntrukcj zczegółow Grup:... 4.. 6.7. Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jet zpoznnie ię z metodmi pomirowymi i przepimi dotyczącymi ochrony przeciwporżeniowej w zczególności ochrony przed dotykiem pośrednim.

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo