JWakacje, wakacje... Festiwal Gier. i ju po wakacjach. VIII Ogólnopolski. i Zabaw Rekreacyjnych. od redakcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JWakacje, wakacje... Festiwal Gier. i ju po wakacjach. VIII Ogólnopolski. i Zabaw Rekreacyjnych. od redakcji"

Transkrypt

1 VIII Ogólopolsk Festwl Ger czerwc 2005 r., Serków Wlkp. Fot. Ktrzy Bdek Zbw Rekrecyjych Relcj z festwlu str. 10 Crtsow z wypoczyku wkcyjego sko- JWkcje, wkcje... ju po wkcjch rzyst³y tys¹ce dzec z bedych rodz. Jeszcze klk d pozost³o do koñc wkcj, ju smorz¹dowcy prcowcy resortu oœwty sporz¹dzj¹ ocey tegoroczej kcj letej. Wszyscy rzekmy, e z m³o dzec mog³o wyjechæ koloe, obozy czy wczsy z rodzcm. S¹ te syg³y optymstycze dzêk pomocy pñstw, fuduszom smorz¹dowym, zg owu fsowemu fudcj, gecj pñstwowych czy od redkcj Prwe w k dej gme dzelcy zost³y zorgzowe st³e zjêc owe, rekrecyje, kulturlo-oœwtowe. Ju dwo e by³o dl dzec pozostj¹cych w swom mejscu zmeszk tk bogtej oferty spêdze wolego czsu. Odbyw³y sê setk mprez o chrkterze loklym, powtowym, wojewódzkm, ogólopolskm czy mêdzyrodowym. W dzsejszym umerze buletyu zjdzece relcje z ektórych z ch, czsem bogto lustrowe zdjêcm. Z chwlê rozpocze sê owy rok szkoly potem owy rok wy szych uczelch. Pedgodzy zprogrmuj¹ zjêc pó³rocze lub c³y rok szkoly. Brdzo prosmy, byœce zjêc z wychow fzyczego potrktowl brdzo pow e. Mmy ju w Polsce du o obektów owych bseów, sl gmstyczych, bosk owych. Wykorzystjce te obekty zjêc lekcyje orz dodtkowe oferty dotycz¹ce godz popo³udowych. Mmy welk¹ dzejê, e pocz¹tek wrzeœ br. przyese m spe³ee szych postultów oczekwñ, e premer RP powo³ Msterstwo Sportu. Oczekuj¹ tego dz³cze u wyczyowego tys¹ce wolotruszy zjmuj¹cych sê em dl wszystkch. Przed m wybory prlmetre. Ju 25 wrzeœ zdecydujemy, kto bêdze s reprezetow³ w Sejme Sece kto prcow³ bêdze w Sejmowej Komsj Kultury Fzyczej Sportu. Nech s e zbrke w loklch wyborczych. Dobry wybór to szs dl s szych dzec. Meczys³w Borowy I wceprezes Krjowej Federcj Sportu dl Wszystkch Prezes Towrzystw Krzewe Kultury Fzyczej 2 dl wszystkch 3

2 dl wszystkch rozmow umeru Ok³dk I: Fot. Ktrzy Bdek r 2 (2005) bulety Krjowej Federcj Sportu dl Wszystkch 4 Rozmow umeru 5 Stwm owoczesoœæ jkoœæ zrz¹dz Rozmow z prezesem Polskego Komtetu Olmpjskego, Potrem Nurowskm Z yc Federcj 6 Sport dl wszystkch strteg¹ jutr XIX Œwtowy Kogres Sportu dl Wszystkch TAFISA 7 Kledrz mprez KFSdW w 2005 r. 7 JedŸ z m do Ate Europejske Igrzysk Frmowe 8 C³ Polsk owo XI Sportowy Turej Mst Gm Semrum KFSdW w Ktowcch 10 Bwmy sê jk z dwych lt VIII Ogólopolsk Festwl Ger Zbw Rekrecyjych w Serkowe 12 XI Mêdzyrodowy Festwl Sportu Dzec M³odze y Zmoœæ Mêdzyrodowy Rok Sportu Wychow Fzyczego VIII Mêdzyrodowe Sympozjum Sport dl Wszystkch - edukcj¹ jutr 14 Wode Igrzysk 2005 dl wszystkch Wydwc Krjow Federcj Sportu dl Wszystkch ul. Wspól Wrszw Tel/fx (0-22) , e-ml: 16 Jubleusz Polskego Zw¹zku Weterów Lekkej Atletyk XV Mstrzostw Polsk Mstersów 18 XVI Œwtowe Igrzysk M³odze y Slezjñskej 20 Krokus 2005 XIV Ogólopolsk Beg m. Zbyszk Rdzwoowcz w Kole 22 P³k o kobet Frgmety ks¹ k Zbgew Szfkowskego - hstor p³k o ej kobet œwece w Polsce 24 Dobry wystêp Polków Mstrzostw œwt psch zprzêgów Wlcze Ech Pokzy mstrzów Polsk Zw¹zek Sportu Budo 26 Sukcesy grody dl owców epe³osprwych Sport dzec m³odze y 29 N chw³ê u hooru szych przedszkol VII Wwersk Olmpd Przedszkolków 30 Ogólopolske Regty UKS w sllome kjkowym Relzcj progrmu Sport wszystkch dzec 32 XI Ogólopolsk F³ Czwrtków Lekkotletyczych Njwêksz mprez lekkotletycz w Polsce dl dzec ze szkó³ podstwowych Przewodcz¹cy Rdy Progrmowej redktor czely Meczys³w Borowy Zespó³ redkcyjy Jerzy Jkobsche, Przemys³w Mchlsk, El bet Potrowsk, Jerzy Potets Sekretrz redkcj El bet Jworsk Redktor techczy Artur Sterk Projekt grfczy Sebst Kokoszko Druk, sk³d ³me Attyl sc. Nk³d 4000 egzemplrzy Prosto z MENS 36 Prezetcj dobrych prktyk UKS Sp³yw Sromowce Wy e 38 Nezbêdk MENS Pordy 40 Rekrecj jko socjlokulturowy feome wspó³czesego œwt Frgmet wyst¹pe VIII Mêdzyrodowym Sympozjum "Sport dl Wszystkch - edukcj¹ jutr" 44 Rozwój turystyk owozdrowotej Ukre 46 Trzy dwe gry polske Perœceówk polsk, Sztekel, kule Kulotk Z krju ze œwt 48 Hrœ II Noce P³ywe o Puchr Wójt Gmy KoŸmek 49 Wr Pmêæ Rjd Szlkem Ppeskm 50 Sportow Mjówk Dzwów Ne bêdze podz³u dzekrzy w dostêpe do formcj Rozmow z G Merlo 52 Iformcje 61 Wtry ksêgrsk 62 Nezbêdk KFSdW Stwm owoczesoœæ jkoœæ zrz¹dz Rozmow z prezesem Polskego Komtetu Olmpjskego, Potrem Nurowskm W³œe mê³o pêæ mesêcy od wybr p fotel sterk Polskego Komtetu Olmpjskego. Co wydrzy³o sê od 27 lutego? To brdzo trude pyte. Przede wszystkm jestem... m¹drzejszy, bo k dy dzeñ przyos³ coœ owego dotycz¹cego fukcjoow tej szcowej frmy. Przyzm, e e do koñc zdw³em sobe sprwê, jk welk jest prest PKOl, jk w e jest jego usytuowe w c³ej strukturze polskego u. Wêc proszê sê e dzwæ, e mmy sedmu wceprezesów spo³eczków, bo prcy wystrczy dl k dego. Postw³em owoczesoœæ jkoœæ zrz¹dz, bo lczy sê e tk zwe urzêdowe, le jkoœæ prcy szybkoœæ podejmow decyzj, kretywoœæ, wyprzedze zdrzeñ. Tego przez ostte lt uczy³ me bzes dltego trochê œmesz¹ c, którzy e byl z m¹ 27 lutego, terz wylczj¹, le godz bywm w Cetrum Olmpjskm. Postw³em owoczesoœæ jkoœæ zrz¹dz, bo lczy sê e tk zwe urzêdowe, le jkoœæ prcy szybkoœæ podejmow decyzj, kretywoœæ, wyprzedze zdrzeñ Ale ktoœ e œp, by spæ móg³ ktoœ tk ju od czsów Szekspr... Gdy e m me w Cetrum, te jestem spokojy. N be ¹co sprwm Polskego Komtetu Olmpjskego rz¹dz ettowy tdem: sekretrz geerly Adm Krzesñsk dyrektor geerly-owy Kjet Broewsk. By³y szermerz by³y woœlrz, medlœc olmpjscy ch³opk w okolcch czterdzestk, jeszcze m³odz, ju doœwdcze. Perwszy kerow³ wczeœej sto³eczym klubem AZS AWF, drug sekretrzow³ Polskemu Zw¹zkow Towrzystw Woœlrskch. Wêc to e c³kem prwd, e w polskm sporce jest przepœæ mêdzygeercyj. Trzeb tylko zleÿæ odpowedch ludz. Porozmwjmy o pe¹dzch... Ne m dych tjemc. Zst³em pust¹ ksê, bo czej byæ chyb e mog³o. Olmpjsk rok 2004 by³ bowem kosztowy w dwójsób. Wygsj¹ umowy ze sposorm. PKOl m jeszcze do zp³ce 7 mloów kredytu wzêtego budowê Cetrum, jeszcze potrzeb pó³tor mlo wykoñczee c³ego kompleksu. Pe¹dze s¹ wêc potrzebe. Pomo e Polsk Fudcj Olmpjsk pod kerowctwem owego szef Adrzej Szel¹g. Poprzed - Jerzy Dchowsk obj¹³ sz¹ Komsjê Mrketgu, bêdze m dordz³. Bêdze c¹g³oœæ ewolucj, e rewolucj, co przece zpowd³em w lutym. Wkrótce te opublkujemy wyk udytu fudcj. Rocze dz³loœæ PKOl potrzeb oko³o 7 mloów z³otych, dw mloy poch³ utrzyme budyku Cetrum te fudusze musmy zdobyæ sm. Porówuj¹c to ze œredm bud etem jkegoœ polskego zw¹zku owego dotowego przez pñstwo, to rczej skrom sum. Z³o y³ p wzytê w Loze... By³em w sedzbe Mêdzyrodowego Komtetu Olmpjskego zproszee przewodcz¹cego Jcques Rogge. M³o byæ kurtuzyje, by³o brdzo kokrete. P Rogge me zskoczy³. Z jedej stroy utetycz¹ sympt¹ dl Polsk PKOl, z drugej - dosko³¹ zjomoœc¹ polskch relów cerowej drog, jk¹ przechodzmy, strj¹c sê zmeæ strukturê zrz¹dz em. Du o rozmwlœmy tk e o wlce z dopgem, medycye owej. Rz¹d przyj¹³ ustwê o sporce, pluje sê powo³e msterstw u, polskm em zcze rz¹dzæ w³œcwy mster. Mów sê o korporcj Polskej Kofedercj Sportu przez pozrz¹dowy PKOl, czy fuzj obu tych frm. To jest emo lwe strukturle, prwe logcze. Ale mmy propozycjê, by PKOl e by³ l tylko weczym recezetem, obserwtorem krzewcelem de, burem podró y, kretorem mody... eby m³ bezpoœred wp³yw wyczyowy. Chcemy, by po lkwdcj Polskej Kofedercj Sportu jej jwrtoœcows ludze przeszl pod sze skrzyd³. Jest pomys³ stworze owego PKOl, czyl orgzcj pozrz¹dowej, któr zwr³by umowê z rz¹dem kerowe wyczyem, kerowe szkoleem kdr rodowych, zrz¹dze Cetrlym Oœrodkem Sportu, szko³m mstrzostw owego medycy¹ ow¹. Rz¹d przezczy³by to pe¹dze bud etowe kotrolow³ ch wykorzyste. By³oby mej ettów, le wêksze pe¹dze dl fchowców, bo omêlby ustwê komow¹. To e jest zreszt¹ jkœ bsurdl owoœæ, gdy brdzo podobe dz³³ PKOL w czsch prezes W³odzmerz Reczk sekretrz geerlego Tomsz Lemprt. A to by³y czsy jlepsze dl polskego u. I jeszcze jedo. T kocepcj zk³d odpoltyczee zrz¹dz em wyczyowym, zbezpecz przed persol¹ prtyj¹ kruzel¹, przed mstrm z prtyjego rozd. Trochê sê wêc dzwê, e mój poprzedk, Sts³w Stef Pszczyk, mj¹c tk sle poprce choæby ze stroy prezydet RP, e wykorzyst³ tej szsy. Rozmw³em w Rzyme z prezesem W³oskego Komtetu Olmpjskego (CONI), który od lt dz³ tk, jk my byœmy chcel jest to dl me modelowe rozw¹ze. Po co p to wszystko rob? eby e ³owæ, e e wykorzyst³em szsy, e pomog³em. No jest moj welk m³oœæ do u, czsm wet zœlepee. A jk sê koch to cud sê zdrzj¹. Rozmw³: Jcek Korczk-Mleczko 5

3 z yc federcj dl wszystkch z yc federcj Sport dl wszystkch strteg¹ jutr XIX Œwtowy Kogres Sportu dl Wszystkch TAFISA wrzeœ 2005, Wrszw Celem dz³loœc TAFISA (Trm d Ftess Itertol Sport for All Assocto) mêdzyrodowej orgzcj dz³j¹cej w obszrze u powszechego - jest propgowe de Sportu dl Wszystkch orz populryzcj ktywoœc fzyczej obywtel. W rmch tej msj TAFISA orgzuje co dw lt œwtowy kogres, którym spotykj¹ sê przedstwcele w³dz cetrlych, orgzcj pozrz¹dowych orz œwt uk. W tym roku XIX kogres odbêdze sê w Polsce, w Wrszwe. Orgztorm kogresu s¹: Msterstwo Edukcj Nrodowej Sportu, Krjow Federcj Sportu dl Wszystkch orz Polsk Komtet Olmpjsk. Temt kogresu Sport dl Wszystkch strteg¹ jutr umo lw prezetcjê wymê doœwdczeñ rodowych w obszrze owych poltyk, progrmów orz owego podejœc do mo lwoœc wykorzyst przestrze dl celów ktywoœc fzyczej spo³eczeñstw. Orgzcj kogresu w roku 2005, ustowoym przez ONZ Rokem Wychow Fzyczego Sportu podos rgê tego wydrze. Progrm P¹tek, 16 wrzeœ 9:00 10:30 Ceremo otwrc Aleksder Kwœewsk, prezydet Rzeczypospoltej Polskej; Jerzy Cszewsk, podsekretrz stu w MENS; Meczys³w Czerwsk, prezes KFSdW; Mros³w Drzeweck, przewodcz¹cy Komsj Sejmowej Kultury Fzyczej Sportu; przewodczy: Ew Susk, zstêpc dyrektor Deprtmetu Wspó³prcy Mêdzyrodowej w MENS 9:30 Flm Sport dl Wszystkch w Polsce 9:40 Jürge Plm, prezes TAFISA, przedstwcel Koferecj europejskch mstrów odpowedzlych z ; Gudru Doll-Tepper, prezes ICSSPE; Wlther Troeger, MKOl 10:00 Adolf Og, Orgzcj Nrodów Zjedoczoych 11:00 13:00 Nowe Poltyk Sportu dl Wszystkch 11:00 Globl strteg Œwtowej Orgzcj Zdrow dot. dety ktywoœc fzyczej 11:30 TAFISA Globl strteg Œwtowej Orgzcj Zdrow Prezetcje: 12:00 Nrodowe Poltyk dl orgzcj pozrz¹dowych dz³j¹cych w obszrze ktywoœc fzyczej u 12:15 Nrodow kmp rzecz ktywoœc fzyczej u 12:30 Propgowe zdrowego trybu yc poprzez 14:00 18:00 Sesj popo³udow: 14:00 Globle spekty wolotrtu w Sporce dl Wszystkch 14:30 Podejœce tegrcyje 14:45 Pek 2008; Olmpd Sport dl Wszystkch 15:00 Kotrol zchorowñ Sport dl Wszystkch 15:15 Zdrowe ktywoœæ fzycz w Azj 16:00 Zdrowe ktywoœæ fzycz w Polsce 16:15 Poltyk dot. ktywoœc fzyczej w pñstwe slmskm 16:30 Zsdy promocj Sportu dl Wszystkch 16:45 Nowe poltyk dot. u m³odze y w Idch Sobot, 17 wrzeœ 9:00 13:00Przestrzeñ obekty dl ktywoœc fzyczej 9:00 Przestrzeñ publcz yce w meœce 9:30 Obszry zeloe dl ktywoœc fzyczej w metropol 10:00 Cetr u kultury XXI w. Prezetcje: 11:00 Nowe podejœce do obektów owych 11:15 Te obekty owe ws 11:30 Lokle cetr 11:45 Wsprce Estoñskego Komtetu Olmpjskego dl obektów owych ws 14:00 17:00 Wrsztty z SportStdet Nedroge obekty owe dl ktywego spo³eczeñstw Poedz³ek, 19 wrzeœ 10:30-13:30 Nowe Progrmy Sportu dl Wszystkch 10:30 Prwdzwe gwzdy u kluby owe w s³u be loklej spo³eczoœc Prezetcje: 11:30 Imprezy msowe we W³oszech 11:45 Lokl spo³eczoœæ progrmy Sportu dl Wszystkch 12:00 Przesz³oœæ, st ktuly orz przysz³oœæ 12:30 Rol Sportu dl Wszystkch w turystyce 14:00 16:30 Sesj popo³udow 14:00 Zmy trybu yc wymgj¹ zm w sporce ktywoœc fzyczej Prezetcje: 14:30 Rozszerze zsêgu Chllege Dy 14:45 Aktywe wkcje dl prcowków 15:00 Akdem objzdow 15:15 Akdem Iteretow 16:30 Gry trdycyje wychowe fzycze 16:45 Sporty trdycyje jko Ÿród³o sprcj dl Sportu dl Wszystkch Kledrz mprez Krjowej Federcj Sportu dl Wszystkch w 2005 r. 1 Cykl ogólopolskch zwodów Uczowskch Klubów Sportowych Wode Igrzysk serp 2005 r., Ków 2XIX Œwtowy Kogres TAFISA Sport dl wszystkch strteg¹ jutr Pod ptrotem prezydet Rzeczypospoltej Polskej, Aleksdr Kwœewskego wrzeœ 2005 r., Wrszw regulm s¹sedej stroe 3Mêdzywojewódzke semr dl wójtów, burmstrzów, prezydetów mst orz dz³czy stowrzyszeñ kultury fzyczej t. Sport dzec m³odze y w ym strumetem ktywzcj spo³eczoœc loklych w procese tegrcj z U¹ Europejsk¹ Orgztor: MENS, KFSdW Kotyucj bezpoœredch spotkñ kerowctw MENS z dz³czm smorz¹dowym temt upowszech kultury fzyczej w spo³eczeñstwe. Temtyk spotkñ poszerzo o Sport dl wszystkch w UE, przepsy JedŸ z m do Ate Europejske Igrzysk Frmowe, Atey 2005 Europe Corporte Gmes - ECG, Athes lstopd 2005 r. odbêd¹ sê w Atech Europejske Igrzysk Frmowe - ECG dl owców-mtorów. Jest to mprez z welolet¹ trdycj¹, w której uczestcz¹ tys¹ce weekedowych owców-mtorów reprezetuj¹cych frmy, stytucje, orgzcje z c³ej Europy. Zwodkm s¹ prcowcy, prterzy hdlow, przyjcele, rodz lub zjom. Ne m lmtu weku, k dy mo e reprezetowæ brwy stytucj, któr go wysy³. Zwody rozgrywe s¹ w stêpuj¹cych dyscyplch owych: bdmto, p³k o, koszykówk, krêgle, koszykówk 4-osobow, stkówk pl ow 5-osobow, golf, krtg, sqush, kolrstwo górske, beg 4x1600 m, 5 km, 10 km, p³k o 7-osobow, smocze ³odze - drgo bots, tes sto³owy, tes zemy, stkówk. Zwycêzcy otrzymj¹ medle grody, odbêdze uje dotycz¹ce kultury fzyczej orz sposoby fsow. Przewdywy udz³ 3x 100 osób pÿdzerk 2005 r. - Kelce pÿdzerk 2005 r. - Serków lstopd 2005 r. - Puck 4VII Ogólopolsk Festwl Sportów Wodych (kjk polo, p³ywe, p³k wod, p³etwourkowe, rtowctwo wode) 1-4 grud 2005 r. W rmch progrmu Sport wszystkch dzec orgzowe s¹ zwody uczowskch klubów owych w ch wodych. Celem g³ówym festwlu jest promocj p³yw - jko podstwowej dyscyply u, kszt³tuj¹cej prwd³owy rozwój dzec m³odze y, populryzcj ów wodych krzewee zsd bezpeczego zchow sê wodze. Zmg m³odych owców przeplte s¹ pokzm rtowctw wodego urkow. Rtowcy prezetuj¹ sposoby udzel pomocy to¹cym wodze z wykorzystem sprzêtu rtowczego. W pokzch ktywe uczestcz¹ e tylko zwodcy, le rówe m³odoc publczoœæ. Przewdywy udz³ 1000 osób. sê prd owców, welk weczory bket móstwo ych trkcj. Ide mtorskch mêdzyrodowych zwodów owych, wsperych przez frmy stytucje stwrz szsê ktywym owcom do zmerze sê z kolegm mtorm z ych krjów. Poprzez ch wystêp mêdzyrodowych zwodch mo rozpropgowæ deê u mtorskego w Polsce zchêcæ du e, zmo e frmy do wsper u mtorskego. Ptrot hoorowy d polsk¹ reprezetcj¹ sprwuj¹: Polske Towrzystwo Krzewe Kultury Fzyczej orz Krjow Federcj Sportu dl Wszystkch. Wyjzd orgzuje Holdy Trvel, jedye buro w Polsce mj¹ce wy³¹czoœæ orgzcjê wyjzdów Igrzysk ECG 2005 w Atech. 6 dl wszystkch 7

4 z yc federcj dl wszystkch Iugurcj STMG 2005 w Sosowcu. Od lewej: Ato Jzeck - przewodcz¹cy Komsj Rewzyjej KFSdW, Meczys³w Borowy - I wceprezes KFSdW, Meczys³w Czerwsk - prezes KFSdW W Krsymstwe jk w ubeg³ym roku turej rozpocz¹³ sê p³ywl puktule o pó³ocy... z yc federcj C³ owo Ptrot medly Polsk P XI Sportowy Turej Mst Gm pod ptrotem prezydet RP Aleksdr Kwœewskego 1 czerwc 2005 r., c³y krj, cetrl ugurcj w Sosowcu Po rz jedesty 1 czerwc 2005 r. teree c³ego krju przeprowdzoy zost³ Sportowy Turej Mst Gm. Njwêksz mprez u msowego w Polsce rozgryw jest w rmch ogóloœwtowego d u Itertol Chllege Dy 2005 orgzowego przez TAFISA. Turej, którego celem g³ówym jest upowszeche kultury fzyczej wœród jszerszych krêgów spo³eczeñstw, zorgzowy zost³ przez Krjow¹ Federcjê Sportu dl Wszystkch zlecee Msterstw Edukcj Nrodowej Sportu. N szczeblu krjowym Sportowym Turejem Mst Gm kerow³ Cetrl Komsj Turejow powo³ przez Zrz¹d KFSdW. Koordycjê dzór w województwch sprwow³y Wojewódzke Komsje Tureju powo- ³e przez Dyrektorów Deprtmetów Sportu Urzêdów Mrsz³kowskch w porozumeu z Zrz¹dm Wojewódzkm TKKF ym orgzcjm u msowego dz³j¹cym w województwe. N szczeblu gmy mejskej lub wejskej orgztorem Tureju by³ smorz¹d terytorly. Zgode z regulmem w Sportowym Tureju Mst Gm 2005 mo- Fot. Jerzy Potets Mgwk z Polsk gl strtowæ wszyscy meszkñcy zmeldow pobyt st³y czsowy - osoby doros³e, tk e przedszkolk, uczowe szkó³, studec prcowcy ztrude teree k dej gmy mejskej lub wejskej. Wrukem z- W powece kêtrzyñskm (woj. wrmñsko-mzurske) jw - ejsz¹ czêœc¹ tureju by³y Mstrzostw Polsk uczowskch klubów owych w pool-blrdze, do których przyst¹p³o 13 klubów zwody odby³y sê w Mejskej Hl Sportowej. N stdoe mejskm odby³ sê turej p³k o ej m³odzków orz zwody sprwoœcowe wew¹trzszkole (SP r 3), kortch tesowych - turej otwrty z okzj Mêdzyrodowego D Dzeck. W gme Czry Bór (woj. doloœl¹ske) turej owy rozpocz¹³ sê o godze 8.30 w trzech mejscowoœcch: Grzêdy, Wtków Czry Bór. Rozegro tureje: Pg-Pog, M P³k No ej, Ztñcz ze M¹, Sprwy jk Str k, Skkk (grupowy dywduly), Bjkowy Turej Sportowy, I Ty Mo esz Zostæ Str kem - Æwcze Sprwoœcowe, Turej M Koszykówk, Turej M Stkówk, Turej Hul-Hop, Turej Tes Zemego, Rjdy Pesze, Beg Prze³jowe, Turej Gry w Dw Oge, Dorówj Nm Æwcz Rzem z Nm Zostesz Zpœkem, lcze strtu w Tureju by³o wzêce udz³u w jkejkolwek forme rekrecj - grze, sporce, turystyce lub w ej forme ktywoœc ruchowej eprzerwe przez mmum 30 mut. W jedestej edycj Sportowego Tureju Mst Gm 2005 uczestczy³o 551 mst gm ze wszystkch województw. ¹cze w mprezch rekrecyjo-owych wystrtow³o osób. Uroczyste podsumowe ogólopolskej mprezy odby³o sê Stdo- Mmo, Tto, Bbcu Bw sê z Nm, turej z okzj D Dzeck, Dru yowe Wyœcg z Okreœloym Zdm, Poszukwcze Zgoych Skrbów kto zjdze jwêcej ukrytych przedmotów, Turej - Rzut Beretem So³tys. W gme Cekcy (woj. kujwskopomorske) uczestcy brl udz³ w mprezch owych zorgzowych przez szko³y, œwetlce wejske z tereu: Dw oge, turej p³k stkowej, rjdy szlkm rowerowym, mecze p³krske, tureje sprwoœcowe. e Lekkotletyczym m. Stef P³tk w Sosowcu. Imprez m³ bogty urozmcoy progrm. W jej orgzcjê w³¹czy³y sê w³dze Sosowc: prezydet Kzmerz Górsk, wceprezydet Zbgew Jsker, czelk Wydz³u Kultury, Sportu Rekrecj (WKS) Adrzej Rówck. Cetrl Komsj Sportowego Tureju Mst Gm 2005 wyr serdecze podzêkowe w³dzom wszystkm meszkñcom mst gm uczestcz¹cym w XI edycj Tureju. Szczególe Województwo I grup do 5 tys. II grup 5-7,5 tys. s³ow uz kerowe s¹ pod dresem bezpoœredch orgztorów mprez - dz³czy spo³eczych TKKF, LZS ych stowrzyszeñ kultury fzyczej, prcowków smorz¹dowych, dyrektorów szkó³, uczycel, treerów, prezesów klubów owych. Bez ch zg ow prcy os¹gêce tego mpouj¹cego wyku e by³oby mo lwe. Kolejoœæ uczestcz¹cych mst gm w k dej grupe ustlo zost³ w oprcu o stêpuj¹ce kryter : 1 Porówe (w procetch) lczby osób strtuj¹cych w tureju z ogól¹ lczb¹ meszkñców. 2 Udz³ procetowy œrodków bud etowych przezczoych kulturê fzycz¹ w c³ym bud ece mst lub gmy rok III grup 7,5-15 tys. IV grup tys. V grup tys. VI grup pow. 100 tys. 3 Porówe (w procetch) lczby cz³oków klubów stowrzyszeñ owych orz lczby meszkñców dego mst lub gmy. Zdobywcy dzesêcu czo³owych mejsc w k dej grupe otrzymuj¹ grody: sprzêt owy wrtoœc 8 tys. z³ - z I, II III mejsce dofsowe w kwoce 13 tys. z³ obozy owo-rekrecyje dl dzec m³odze y w okrese wkcj (dofsowe obejmuje 14-dowy pobyt dl mmum 30 uczestków + 3 osoby kdry) - z mejsc od I do X. pm¹tkowe plkety - z mejsc od I do X. Jerzy Potets, EJ z perwszym promykm s³oñc odby³ sê beg Ku s³oñcu Rzem mst gm Lczb strtuosób j¹cych doloœl¹ske kujwsko-pomorske lubelske lubuske ³ ódzke m³opolske mzowecke opolske podkrpcke podlske pomorske œl¹ske œwêtokrzyske wrmñsko-mzurske welkopolske zchodopomorske Rzem Neklsyfkowe Rzem 16 Lczb strtuj¹cych Rzem Udz³ poszczególych województw w podzle grupy 8 dl wszystkch 9

5 W festwlu trdycyje uczestczyl przedstwcele orgzcj zrzeszoych w Krjowej Federcj Sportu dl Wszystkch, ogólopolskch stowrzyszeñ kultury fzyczej orz uczowskch klubów owych - ³¹cze pod 2 tys. osób. Prezetcje odbyw³y sê boskch, w hl owej orz kwee jezor Jroszewskego. Przypomo stre gry zbwy œwe ym powetrzu orz zprezetowo owe formy rekrecj ruchowej, które mo wykorzystæ podczs obozów, kolo, festyów czy wet wyjzdów z msto. Njcekwsze propozycje progrmowe zprezetowe festwlu wyró oo dyplomm, które wrêczyl goœce ofcjl przedstwcele MENS, PKOl w³dz województw welkopolskego. W rmch festwlu odby³y sê gry zbwy rekrecyjy orz tureje: stkówk, p³k o ej, koszykówk, tes, kjk-polo, podto Beg Poje- z yc federcj dl wszystkch Sport powszechy, globly Sport dzec m³odze y w - ym strumetem ktywzcj spo³eczej zwodowej spo³eczoœc loklych w procese tegrcj z U¹ Europejsk¹ mj Ktowce z yc federcj Perwsze z ser mêdzywojewódzkch semrów dl dz³czy UKS ów ych stowrzyszeñ kultury fzyczej orz przedstwcel smorz¹dów loklych wszystkch szczebl odby³o sê mj 2005 r. w Ktowcch. Orgzcj¹ semrów zjmuje sê Krjow Federcj Sportu dl Wszystkch z rme Msterstw Edukcj Nrodowej Sportu. By³ to kotyucj bezpoœredch spotkñ kerowctw MENS z dz³czm smorz¹dowym temt upowszech kultury fzyczej w spo³eczeñstwe. Temtykê spotkñ poszerzoo o Sport dl wszystkch w UE, przepsy uje dotycz¹ce kultury fzyczej orz sposoby fsow. W semrum uczestczy³o oko³o 100 osób. Wyg³oszoo prelekcje: Strteg rozwoju u w Polsce do roku 2012, Smorz¹d terytorly kretorem upowszech u rekrecj, Sport dl wszystkch to rówe dl epe³osprwych, Ustw Prwo o zmówech publczych w westycjch owych, Podstwy prwe fsowe dz³loœc UKS-ów, Bezpeczeñstwo zdrow yc dzec m³odze y - uczestków mprez owych, turystyczych rekrecyjych, Orgzcje kultury fzyczej w ym ogwem relzcj progrmów smorz¹dów terytorlych w zkrese rozwoju u dzec m³odze y orz omówoo relzcjê progrmu Amtor u dzec m³odze y. Temtyk spotk wywo³³ ogrome zteresowe. Uczestcy zdwl wklwe pyt, dyskusj kotyuow by³ podczs przerw w kulurch. JP Fot. Jerzy Potets 10 Bwmy sê jk z VIII Ogólopolsk Festwl Ger Zbw Rekrecyjych czerwc 2005 r., Serków Wlkp. dl wszystkch Fot. AWF Pozñ dwych lt zerz Mêdzychodzko Serkowskego orz pokzy p³etwourkow przygotowe przez Wrszwsk Klub P³etwourków. Trdycyje przeprowdzoo semrum Sport dl wszystkch edukcj¹ jutr. Do udz³u w festwlu zproszoo dru yê studetów pod kerukem Wojcech Lpoñskego, kerowk Prcow Olmpzmu Etolog Sportu, AWF Pozñ. Ekp rozegr³ pokzowy mecz perœceówk - to dw gr polsk przypomj¹c stkówkê, le p³kê przerzuc sê e pod stk¹, lecz przez trzy du e okr¹g³e otwory w stce, o œredcy cm. Grê tê rzem z 5 ym stropolskm m, odtworzoym z opsów etogrfczych, studec AWF prezetowl przed Podkomsj¹ Sportu M³odze y Zgromdze prlmetrego Rdy Europy, gdze wzbudz³ sescjê, jest bowem wyj¹tkowo trkcyj. Zsdy perœceówk orz dwóch ych ger opse s¹ w dzle Pordy. Zdjêc z festwlu w Serkowe prezetujemy tez ok³dkch I II. EJ Orgztorzy goœce hoorow cetrlej ugurcj XI Sportowego Tureju Mst Gm w Sosowcu 11

6 z yc federcj dl wszystkch z yc federcj 3 5 czerwc 2005 r., Zmoœæ XI Mêdzyrodowy Festwl Sportu Fot. Potr Bojowsk Fot. Potr Bojowsk Dzec M³odze y Zmoœæ 2005 Pod 2,5 tys. m³odych owców, reprezettów mst z B³orus, Hold, Nemec, S³owcj, Rosj, Ukry Polsk uczestczy³o w XI Mêdzyrodowym Festwlu Sportu Dzec M³odze y w Zmoœcu. M³odz owcy rywlzowl w begch prze³jowych, kokurecjch lekkotletyczych, tese orz grch zespo³owych: p³ce o ej, koszykówce, stkówce, p³ce rêczej, kjk-polo. Nespodzk¹ by³ uroczystoœæ otwrc mprezy. Festwlow goœce zostl zprosze, weczorem 4 czerwc, do welkego, cyrkowego motu ustwoego zmojskch Pltch. Tm, pod szczyt motu, wc¹gêt zost³ d³ug, b³o-czerwo flg. N reê weszl reprezetc pñstw uczestcz¹cych w zwodch ze swom flgm rodowym. Muzycze t³o tworzy³ zmojsk hejlst. Uroczystego otwrc festwlu doko³ prezes TKKF zrzem perwszy wceprezes Krjowej Federcj Sportu dl Wszystkch Meczys³w Borowy wrz z gospodrzem mst, prezydetem Zmoœc Mrcem Zmoyskm. Obj powe serdecze pozdrowl z³o yl jlepsze ycze uczestkom owych rywlzcj goœcom festwlu. Po czêœc ofcjlej dzec m³odze ceszy³ sê pokzm sztuk cyrkowej póÿej d³ugo bw³ sê przy dyskotekowej muzyce. Wêkszoœæ czsu w Zmoœcu m³odz owcy spêdzl jedk e cyrkowej ree, lecz w obektch Mejskego Oœrodk Sportu Rekrecj. Tm rywlzowl w stêpuj¹cych kokurecjch: kjk polo, koszykówk, p³k o, p³k rêcz, p³k stkow, bdmto, tes zemy, judo, lekkotletyk - rzut oszczepem, pchêce kul¹, skok w dl, skok wzwy, 100 m, 300 m, 600 m dzewcz¹t, ch³opcy dodtkowo 1000 m, sztfet (100 m - zwodczk, 200 m - zwodk, 400 m - zwodczk, 800 m - zwodk). Przeprowdzoo rówe zwody ³uczcze. Dl osób epe³osprwych przewdzo: zwody p³ywcke (25 m 50 m orz gry zbwy w wodze), lekkotletycze (beg m, skok w dl z mejsc, rzut p³eczk¹ pltow¹, przejœce przez tuel, sllom, rzutk do trczy). M³odze z zp³em przystêpow³ do rozgrywek. Prze- yw³ por k, ceszy³ sê sukcesm cz³oków swoch dru y. W puktcj geerlej perwsze mejsce wywlczy³ reprezetcj b³oruskego Brzeœc, druge mejsce zjêl owcy z Zmoœc trzece zwodcy z Depropetrowsk (Ukr). Fot. Potr Bojowsk Uroczystego otwrc festwlu doko³ prezes TKKF Meczys³w Borowy (z prwej) prezydet Zmoœc Mrc Zmoysk Mêdzyrodowy Rok Sportu Wychow Fzyczego 12 VIII Mêdzyrodowe Sympozjum Sport dl Wszystkch - edukcj¹ jutr 4-5 czerwc 2005 r., Zmoœæ, Ryek Welk, rtusz mejsk, sl Cosultus Orgztor: KFSdW zlecee Msterstw Edukcj Nrodowej Sportu Wspó³prc: Zmojske Towrzystwo Krzewe Kultury Fzyczej, Urz¹d Mejsk w Zmoœcu, Towrzystwo PrzyjŸ Polsk Ukr, Towrzystwo PrzyjŸ Polsk S³owcj W orgzowym trdycyje w rmch zmojskego Festwlu Sportu Dzec M³odze y mêdzyrodowym sympozjum wzêl udz³ ukowcy prktycy, mtorzy kultury fzyczej z Polsk, Rosj, Ukry, B³orus, S³owcj Hold. Uczestczyl w m zprosze przedstwcele resortów urzêdów cetrlych z krju zgrcy, ukowcy kdem wychow fzyczego ych wy- szych uczel, kerowcy ekp wystêpuj¹cych w XI Mêdzyrodowym Festwlu Sportu Dzec M³odze y - Z- dl wszystkch moœæ 2005, dz³cze klubów owych stowrzyszeñ kultury fzyczej - ok. 100 osób. G³ówy cel: wym doœwdczeñ w prcy d wzrostem ktywoœc ruchowej spo³eczeñstw, w tym osób epe³osprwych orz zwêkszee rol u rekrecj w procese tegrow pñstw UE. W sympozjum uczestczyl tk e przedstwcele smorz¹dów loklych - prktycz orgztorzy yc spo- ³eczego, w tym rówe owego, swom teree. Kluczow¹ rolê w upowszechu kultury fzyczej, u turystyk odgrywj¹ w³œe smorz¹dy. Od ch fsowego wsprc dl stowrzyszeñ kultury fzyczej, zg ow sê w budowê obektów owych, orgzcjê mprez tp. zle y powodzee celu umer jede Nrodowego Progrmu Zdrow, czyl zwêkszee ktywoœc ruchowej spo³eczeñstw. Fot. Jerzy Potets Goœc uczestków sympozjum uroczyœce powt³ prezydet Zmoœc, sympozjum otworzy³ prezes Krjowej Federcj Sportu dl Wszystkch. Temty prelekcj: Sport dl wszystkch edukcj¹ jutr, XIX Œwtowy Kogres TAFISA w Polsce, Mejsce u w poltyce zdrowotej pñstw obywtelskego po wst¹peu Polsk do U Europejskej, Wykorzyste loklych wruków do uprw u dl wszystkch, Kulturotwórcze fukcje turystyk w procese tegrcj europejskej globlzcj pozytywej, Sport dl wszystkch to rówe dl epe³osprwych, Ftess formu³ jko keruek rozwoju Sportu dl Wszystkch, Kultur fzycz w ym strumetem resocjlzcj. Frgmety wyst¹peñ ukowców z Ukry: Krsov V.V. z Kjowskego Nrodowego Uwersytetu Kultury Sztuk temt Rekrecj jko socjlo-kulturowy feome wspó³czesego œwt orz Krg J. z KNUKM Rozwój turystyk owo-zdrowotej Ukre przedstwmy w dzle Pordy. 13

7 z yc federcj dl wszystkch z yc federcj Choszczo, 6-8 mj 2005 r. Ogólopolsk Festwl Kjk-Polo Turej o Puchr Polsk Mtrthlo dl dzec m³odze y szkolej Pokzy rtowctw wodego p³etwourkow Wode Choszczo, 6-8 mj 2005 r. Fot. Jerzy Potets 3. UKS Wd Czr Wod 4. UKS Kormor Bydgoszcz 5. KS Wskord Szczec 6. UKS Kws Leœ Juork M³odsze (roczk m³odsze) 1. UKS MOSW Choszczo 2. UKS SET I Ków 3. UKS Kws Leœ 4. UKS SET II Ków (poz kokurecj¹) *) szczegó³owe wyk tureju kjk-polo (poszczególych spotkñ) mo zleÿæ stroe teretowej UKS MOSW Choszczo: 14 Igrzysk 2005 N kwee wodym (jezoro Klukom) obok przyst Mêdzyszkolego Oœrodk Sportów Wodych w Choszcze odby- ³y sê Wode Igrzysk 2005, perwsz z klku mprez promuj¹cych y wode, które w tym roku orgzuje Krjow Federcj Sportu dl Wszystkch. Œrodk fsowe orgzcjê grzysk przekz³o Msterstwo Edukcj Nrodowej Sportu w rmch relzcj zdñ progrmu Sport Wszystkch Dzec. Neprzypdkowo wybro Choszczo. Od klku lt przy MOSW brdzo prê e dz³ sekcj kjk-polo, os¹gj¹c zcz¹ce sukcesy. W ubeg³ym roku zwodcy tego klubu wywlczyl m.. br¹zowy medl podczs Mstrzostw Polsk Seorów rozgrywych w Kowe orz 3 medle w Mstrzostwch Polsk Juorów Juorów M³odszych, które odbyw³y sê w³œe w Choszcze (obszer relcj z tej mprezy prezetow by³ w r. 3/2004 buletyu Sport dl Wszystkch ). Imprez zost³ zorgzow przy ktywej wspó³prcy z Urzêdem Mst Choszcz, Strostwem Powtowym w Choszcze orz Mêdzyszkolym Oœrodkem Sportów Wodych. G³ówym kcetem Igrzysk by³ turej kjk-polo rozgrywy w ktegorch Seorów (³¹cze z grup¹ Juorów roczk 88 strs) orz Juorek Juorów M³odszych (roczk m³ods), zlczy do klsyfkcj tegoroczego Puchru Polsk w Kjk-Polo, co spowodow³o, e do rywlzcj stê³y wszystke jlepsze polske kluby. Po rz perwszy rozegro uktowy trthlo, kokurecjê sk³dj¹c¹ sê z: p³yw (200 m bsee prku wodego), begu prze³jowego (3 km) orz crossu kjkowego (200 m) dwuosobowych kjkch turystyczych. Formu³ zwodów przewdyw³ strt zespo³ów 2- osobowych. Jede z zwodków strtow³ w p³ywu, drug w begu obj w crosse kjkowym. Wlk by³ zcêt, jwêcej problemów stwrz³o zwodkom pokoe 200-metrowego odck wodego toru. Problemy dotyczy³y oczywœce sterow kjkem wyko tzw. wrotu. dl wszystkch F³y tureju kjk-polo*) Seorzy UKS SET Ków UKS Kws I Leœ 7:4 Juork M³odsze UKS MOSW Choszczo UKS SET I Ków 4:2 Juorzy M³ods UKS MOSW Choszczo UKS SET I Ków 3:4 Brdzo wyrówe pojedyk stoczy³y zespo³y wlcz¹ce o 3 mejsc. W grupe Juorów M³odszych UKS Wd zwycê- y³ UKS Kormor Bydgoszcz 3:2. W grupe Seorów brtobójcz¹ wlkê stoczy³y zespo³y UKS MOSW Choszczo. Osttecze zwycê y³ tem Choszczo I, 3:2, dostrczj¹c wdzom sporych emocj. Kjk-polo - klsyfkcj koñcow Seorzy (roczk 88 strs) 1. UKS SET Ków 2. UKS Kws I Leœ 3. UKS MOSW I Choszczo 4. UKS MOSW II Choszczo 5. UKS SET II Ków 6. UKS MOSW III Choszczo 7. KS Astor Bydgoszcz 8. TKKF Szczêœlwce Wrszw 9. UKS Kws II Leœ Juorzy M³ods (roczk m³ods) 1. UKS SET Ków 2. UKS MOSW Choszczo Lp Lp Lp Dru y Imê zwsko Brtosz WoŸk Artur Kulwkowsk Adr Gjeræ Adm Nowk Mrc Bury Sebst Krolk Dru y Imê zwsko Wktor Lechowsk Gr y Myœlñsk Mrcel Mrowck Ol Gerch M³gorzt udczk Mj Ceselsk Dru y Imê zwsko Przemys³w pñsk Flp Pres Mch³ Szczepuk Adm Bury Kokurecje Beg 3 km P³ywe 200 m Beg 3 km P³ywe 200 m Beg 3 km P³ywe 200 m Kokurecje Beg 3 km P³ywe 200 m Beg 3 km P³ywe 200 m Beg 3 km P³ywe 200 m Kokurecje Beg 3 km P³ywe 200 m Beg 3 km P³ywe 200 m P³ywe 200 m 3.21,88 m 3.58,86 m 5.52,38 m P³ywe 200 m 2.23,19 m 2.37,34 m 2.55,63 m P³ywe 200 m 3.47,62 m 4.14,34 m Beg prze³km jowy 3 15,10 m 16,05 m 16,10 m Beg prze³km jowy 3 19,09 m 19,13 m 19,13 m Beg prze³km jowy 3 18,27 m 16,21 m Uzupe³eem owej rywlzcj by³y pokzy rtowctw wodego orz p³etwourkow. K dy uczestk grzysk móg³ osobœce pod fchow¹ opek¹ struktorów spróbowæ swoch s³ w podwodej peetrcj jezor Klukom, korzystj¹c z profesjolego sprzêtu. Istoty wp³yw powodzee mprezy, pommo wyj¹tkowo esprzyjj¹cej ury (zmo deszcz), m³o zg owe w³dz smorz¹dowych orz kerowctw prcowków MOSW Choszczo, z dyrektorem Remguszem Szczêsym czele. Podczs uroczystego zkoñcze mprezy zwycêzcy otrzyml medle, puchry, dyplomy, okolczoœcowe grody orz zproszee koleje grzysk wode orgzowe przez Krjow¹ Federcjê Sportu dl Wszystkch Njbl sze grzysk odbêd¹ sê Kowe, serp. Wojcech Kudlk P³ywe w kjku Sum puktów 3,21 m 30 (10,10,10) 4,28 m 23 (7,8,8) 4,29 m 22 (8,7,7) P³ywe w kjku Sum puktów 4,44 m 30 (10,10,10) 5,20 m 24(8,8,8) 6,26 m 22(7,8,7) P³ywe w kjku Sum puktów 3,56 m 28 (10,8,10) 4,51 m 26(8,10,8) Trthlo gmzjum/lceum (ch³opcy) Trthlo gmzjum/lceum (dzewczêt) Trthlo szko³ podstwow (ch³opcy) 15

8 z yc federcj dl wszystkch z yc federcj Jubleusz Polskego Zw¹zku Weterów Lekkej Atletyk Mstrzostw Polsk Mstersów, 9-10 lpc Pêtœce lt temu, w lutym 1990 r., z³o oo w Toruu Polsk Zw¹zek Weterów Lekkej Atletyk. Strs wekem polscy lekkotlec strtowl ju wczeœej w mstrzostwch œwt (VIII 1989 r. Eugee, USA) Europy (V 1986 r. Mlmo), lecz dopero od chwl z³o e zw¹zku polsk ekp st³ sê lczejsz slejsz. W rozegrych dot¹d tego typu mstrzostwch s lekkotlec Msters - wywlczyl 344 medle(w tym 101 z³otych 113 srebrych), w tym osttch XIV ME w Arhus/Rders (D 2004) 43 medle, V HME w mrcu 2005 r w Esklstue (Szwecj) - 21 medl. Te ostte mstrzostw w D Szwecj by³y dl s rekordowe. Perwszym prezesem zw¹zku, pe³¹cym swoj¹ fukcjê przez 2 kdecje, by³ Gbrel Mñkowsk, kolejym Jul Pe³k, obece prezesem jest Wc³w Krkowsk. Mmo welu problemów fsowych, skromej bzy owej w krju, s zwodcy przebojem wdzerj¹ sê mejsc zrezerwowe dot¹d dl zwodków z krjów Europy Zchodej. Nsz owy, m³ody, bo 51-let sprter Ryszrd Nowkowsk z Glwc, ustow³ ju 6 rekordów krju, 2 srebre medle m, wywlczoe podczs osttch V HME w Szwecj potwerdzj¹ jego ogrome mo lwoœc. Tk e sz owy, m³ody, bo zledwe 35-let Grzesu Pwelsk z Gorzow Wlkp. podczs V HME zdemolow³ (dos³owe) swoch kokuretów w pchêcu kul¹. Trochê strszy, 67-let Atek Krgol z W³cz wygr³ w Szwecj rzut cê rkem, poprwj¹c klkkrote rekord Polsk. Obrzu sukcesu dope³j¹ Adm Domcz, meszkj¹cy w Nemczech, zkomty p³otkrz skoczek wzwy, Mr Bskup (Elbl¹g) w skoku w dl trójskoku orz Zbyszek Nczko (Rud Œl¹sk) w begch m. Do gro medlstów w le y dodæ jeszcze zkomtych chodzrzy: Jkê uewsk¹ (Red) Jk B³ous (Gdñsk), tk e Zosê Turosz (Le jsk) w begu 3000 m. Jubleuszowe XV Mstrzostw Polsk po rz perwszy rozegre zost³y zmoderzowym Stdoe Mejskm w Toruu. Podczs XV Mstrzostw Polsk Weterów odby³o sê uroczyste otwrce stdou. Ptrot d zwodm przyjêl m.. prezes PKOL Potr Nurowsk, wcemster MENS Jerzy Cszewsk, prezes PZLA, cz³oek MKOL Ire Szewñsk orz welokroty medlst, mstrz olmpjsk, zkomty chodzrz szef u w TVP - Robert Korzeewsk. Grzesu Pwelsk - z³oty kulomot, V HME, Szwecj 2005 Fot. Jusz Nth Trzech prezesów PZWLA: Jul Pe³k, Gbrel Mñkowsk Wc³w Krkowsk, obok Olek Sków Fot. Jusz Nth Zbyszek Nczko - z³oty œredodystsowec, Adm Domcz - z³oty skoczek wzwy, VHME Fot. Jusz Nth Pocz¹wszy od 1990 r. sze Mstrzostw rozgrywe by³y m.. w Wrszwe, Szczece, Sopoce, Pozu, Kelcch, Strgrdze Szczecñskm, Zduñskej Wol, B³ymstoku, Zeloej Górze Czêstochowe. Jesteœmy wdzêcz orgztorom wszystkch dotychczsowych zwodów, którzy przygotowywl je przeprowdzl z welk¹ psj¹ oddem. W 14 rozegrych dotychczs mstrzostwch Polsk jwêksz¹ lczbê strtów zlczy³y zwodczk: Jk Dec (Cgcce) 10, Jk Fj³kowsk ( ódÿ) - 8 Krys Kmñsk (Wejherowo) 8. Jest te klku zwodków, którzy uczestczyl we wszystkch 14 dotychczs rozegrych mstrzostwch Polsk, Oto o: Jek Grzelk ( ódÿ), Ryszrd Jkowsk (Wrszw), Jurek Krwczyk (Grotów), Ryszrd Krzesñsk (B³obrzeg) orz Julek Pe³k (Toruñ). Po 13 strtów w mstrzostwch Polsk zlczyl: Kzmerz Jkowsk (Toruñ) Sts³w Kowlsk (Wrk). Po 12 strtów mj¹ koce: J Dec (Cgcce), Mch³ Drohomreck (W³brzych), Czes³w Gwryœ Wreszce trt w Toruu (od 1997 r. trw³ remot stdou) Fot. Jusz Nth Metek Ruty - mstersmultmedlst, olmpjczyk Fot. Jusz Nth Stsu ñcuck srebry przeszkodowec Fot. Jusz Nth (Duszk Zdrój), Wc³w Krkowsk (Toruñ), Adrzej P¹czkowsk (Wrszw) orz Jerzy Przyborowsk (Rdom). Ns jstrs zwodcy to: 85-let, welokroty medlst ME, Kzmerz Spych³ z odz welokroty medlst mstrzostw Œwt Europy, 84-let Jurek Krwczyk z Grotow orz 83-let, z³oty medlst z Poczdmu, mrtoñczyk Mr Prusñsk z Gdñsk. Wrto dodæ, e do Jurk Krwczyk le y rekord Europy w rzuce m³otem (kt. M 80), ustowoy wykem 34,58 m w Sopoce w 2001 r. Poz wymeoym do jstrszych jlepszych zwodków reprezetcj le ¹ tk e 75-let Jurek Przyborowsk z Rdom orz 74-let Metek Ruty z Chcgo. Szczególe s³ow uz le ¹ sê szemu zkomtemu chodzrzow Metkow Rutye, który choæ od 1959 r. meszk w USA, zwsze bro³ brw szego krju. Olmpjczyk (Toko 1964 Meksyk 1968) zkoñczy³ krerê ow¹ w roku Po 16 ltch, w roku 1989, z mow¹ z³otej El Krzesñskej, wystrtow³ w VIII Mstrzostwch Œwt Weterów w Eugee (USA). Brdzo d³ug przerw w tregch e pozwol³ wówczs Metkow odesee wêkszych sukcesów, emej strt w mstrzostwch wyzwol³ w m ow¹ z³oœæ udy powrót szosê be ê. Nsz zkomty Msters wywlczy³ dl szej reprezetcj 15 medl, w tym 3 z³ote 8 srebrych, o koleje wlczyæ bêdze w serpu br. podczs XVI Mstrzostw Œwt w S Sebst. Przy okzj jubleuszu e mo pom¹æ pozost³ych, trochê m³odszych, le tk e zkomtych Mstersów. Do jlepszych le- ¹: chodzrz Bogd Bu³kowsk (Wrszw), motcze Olek Sków (Strgrd Szczecñsk/Stvger), Mrusz Gurzêd (Ostro³êk), Flor Kulczyñsk (Ko³obrzeg), Adrzej P¹czkowsk (Wrszw) orz Kzmerz Jkowsk (Toruñ). Do jlepszych zwodczek le ¹: zkomte chodzrk - Jk Fj³kowsk ( ódÿ) Jk uewsk (Red), skoczk w dl w trójskoku Mr Bskup (Elbl¹g), begczk d³ugch dystsch Krys Peczuls (Olszty) orz olmpjk, skoczk wzwy - Dot Jcewcz (D). Njlepsz¹ zwodczk¹ jest bez w¹tpe, meszkj¹c w USA olmpjk z Moskwy (1980) A W³odrczyk. A by³ jlepsz¹ zwodczk¹ XV Mstrzostw Œwt (2003) w Puerto Rco, gdze wywlczy³ w polskch brwch 5 z³otych medl! Lst szych medlstów jest brdzo bogt, zteresowych zprszmy sz¹ stroê teretow¹ tk e do odwedze stro Federcj Europejskej orz œwtowej teresuj¹cej stroy merykñskej ww.msterstrck.com. Jk wdæ, w szych zwodch bor¹ udz³ owcy z c³ego krju, tk e wer Polous z Europy USA. Pêtstolece zw¹zku to tk e okzj do refleksj, podsumow pewego okresu dz³loœc, blsu por ek sukcesów. Por k to z pewoœc¹ zbyt skromy udz³ w szych zwodch by³ych mstrzów olmpjczyków. Có, przeszkodze stoj¹ jczêœcej zdrowe brk chêc do systemtyczych tregów, przede wszystkm œwdomoœæ, e dzœ melby du e problemy z pokoem welu ezych, le mbtych, bêd¹cych w tym smym weku, kokuretów. W szym zw¹zku e m tzw. kdrowczów k dy zwodk smodzele w³sy koszt przygotowuje sê do wszystkch strtów. W szych zwodch berze udz³ corz wêcej owych zwodczek zwodków. W mstrzostwch strtow³y te tke s³wy jk: Jcek Wszo³, W³dys³w Kozkewcz, Gr y Rbszty, Lucy K³ek, Urszul Kel, Dot Jcewcz, A W³odrczyk, Bogus³w Mmsk, Jusz Sd³o, W³dys³w Nkcuk, Zbgew Rdzwoowcz orz trgcze zmrl W³dek Komr Tdeusz Œlusrsk. Do sukcesów zlczyæ mo emy powerzee Pozow, z szym poœredctwem, orgzcj XV Mstrzostw Europy Weterów Lekkej Atletyk w roku Przed m XVI Mstrzostw Œwt w S Sebst ( r.), II Hlowe Mstrzostw Œwt w Lzu (mrzec 2006 r.) orz XV Mstrzostw Europy w Pozu (lpec 2006 r.). Wek e stow dej przeszkody do podjêc tregów strtu w zwodch krjowych czy zgrczych. Jeœl strczy C odwg, stñ strce XV Mstrzostw Polsk w Toruu. Mo e wkrótce Ty do³¹czysz do gro jlepszych weterów-mstersów œwece. Jusz Nth, sekretrz PZWLA 16 dl wszystkch 17

9 z yc federcj dl wszystkch Od 29 kwet do 4 mj 2005 r. odbyw³y sê w Polsce, w Wrszwe, XVI Œwtowe Igrzysk M³odze y Slezjñskej Go Borgogo SDB, p. M³odz buduj¹ owy œwt bez grc. XVI Œwtowe Igrzysk M³odze y Slezjñskej Wzê³o w ch udz³ 1500 m³odych owców slezjñskch (dzewcz¹t ch³opców) z 16 krjów: Austr, Belg, B³orus, Chorwcj, Czech, Hszp, Ltwy, otwy, Nemec, Polsk, Portugl, Rosj, Rumu, S³owcj, Wêger W³ochy. Celem grzysk by³o stworzee m³odze y slezjñskej mo lwoœc rywlzcj owej budowe poprzez owego œwt, oprtego humzme persolzme, z respektowem tkch fudmetlych wrtoœc, jk: pokój, przyjÿñ, prwd, dobro, sprwedlwoœæ, woloœæ, m³oœæ, godoœæ osoby, soldroœæ fr ply. Ptrotem hoorowym objê³y grzysk stêpuj¹ce osobstoœc: JE krd. Józef Glemp, pryms Polsk, Pscul V. Chvez SDB, geer³ Slezjów, Mros³w Swck, mster Edukcj Nrodowej Sportu, prof. Lech Kczyñsk, prezydet Mst Sto³eczego Wrszwy. Ptrot medly sprwow³y: Telewzj Polsk orz Progrm 1 Polskego Rd. Igrzysk kostytuow³y dw blok progrmowe: owy kulturlo-relgjy. W rmch bloku owego uczestcy rywlzowl w dwóch ktegorch wekowych (kt. A m³ods; kt. B m³ods) w stêpuj¹cych dyscyplch: koszykówce, p³ce o ej, p³ce o ej 5-osobowej, stkówce tese sto³owym. Rozgrywk owe prowdzoe by³y obektch WAT AWF. W rmch bloku kulturlego relgjego uczestcy wzêl udz³ w stêpuj¹cych przedsêwzêcch: uroczystym otwrcu grzysk (Sl Kogresow), przemrszu Trktem Królewskm M³odz z Jem Pw³em II, wystêpe glowym Zespo³u Peœ Tñc Mzowsze, weczorze rodowym, wzytch w mbsdch, uroczystej Mszy œw. w Ktedrze pod przewodctwem JE ks. krd. Józef Glemp, zwedzu Wrszwy, wystêpe zespo³u Pñstwowej Szko³y Muzyczej I II stop w Kute, wystêpe Zespo³u Cro Dce, wystêpe Zespo³u Brek Dce z Moskwy, wystêpe Zespo³u Gospel, wedzeu mejsc kultu relgjego w Wrszwe, spotkch z cz³okm prezydum Polskego Komtetu Olmpjskego, spotku z sekretrzem wyk koñcowe Tes sto³owy, gr pojedycz Ch³opcy kt. A I Toms Kmeck (CZE, Prg) II Mch³ Szymñsk (POL, Szczec) III Vktor Grtverger (CRO, Zgrzeb) Dru y tesstów z Moskwy zost³ wyró o puchrem mstr Kultury. Dzewczêt kt. A I Tj Gercer (CRO, Zgrzeb) - puchr prezes PZTS II Mrze Bogd (POL, Szczec) III Mok Próchck (POL, Ostród) Ch³opcy kt. Gerber I Jroslv Gur (SVK, Brtys³w) - puchr prezes PZTS II Kev Weert (GER, Neukrche) III Mch³ Kryck (POL, Soko³ów Podlsk) Dzewczêt kt. B I Mrt Szymñsk (POL, Szczec) II Mok Gbryœ (POL, Ostród) III Jo Dêbsk (POL, Ostród) Gr podwój Ch³opcy kt. A I Mch³ Szymñsk, Przemys³w Gtz (POL, Szczec-Chojce) II Potr Pwlus, Potr Spychj (POL, Peszyce) III Toms Kmecky, Flp Ruzck (CZE, Prg) Dzewczêt kt. A I Mrze Bogd, Ktrzy Horoszko (POL, Szczec) II Ejl Grtverger, Tj Gercer (CRO, Zgrzeb) III Mrell Szerszuowcz, Ktrzy Grbowsk (POL, Sêpopol-Pozñ) Ch³opcy kt. B I Mrc Brewczuk, Jroslv Gur (POL - Soko³ów Podl., SVK - Brtys³w) geerlym Epskoptu Polsk, spotku z w³dzm zgromdzeñ slezjñskch ksê y sóstr, spotku z prezydetem Mst Sto³eczego Wrszwy, meczu p³k o ej: mbsdorzy - ksê slezje, pkku slezjñskm z udz- ³em meszkñców Wrszwy, pokze sztuczych og, wystêpe Tetru ITD z Lubl, wystêpe Reprezetcyjej Orkestry Wojsk Polskego, uroczystym zmkêcu grzysk. Wspó³orgztorm sposorm grzysk by³y stêpuj¹ce frmy stytucje: Urz¹d Mst Sto³eczego Wrszwy, Set RP, MENS, PKO BP, Totlztor Sportowy, Poczt Polsk, Polkomtel, Zk³d Przetwórstw Mêsego ukosz, Ostród Ycht, Bkom, Elektrm, Elektrm Volt, Urz¹d Mrsz³kowsk Województw Mzoweckego, Kresel - Techk Budowl, Rfko, Red, Ruch, Cukrow Rfer Chybe, Mster Foods Polsk, Mejske Przedsêborstwo Oczyszcz w m. st. Wrszwe, Polsk Komtet Olmpjsk, Polsk Zw¹zek Koszykówk, Polsk Zw¹zek P³k No ej, Polsk Zw¹zek P³k Stkowej, Polsk Zw¹zek Tes Sto³owego. Z. Dzubñsk Fot. Jusz Stek II Mch³ Kryck, Hubert Szmur³o (POL, Soko³ów Podlsk) III Mrek Sedlcek, Ivo Losk (CZE, Prg) Dzewczêt kt. B I Mrt Szymñsk, et Zduk (POL, Szczec) II Mok Gbryœ, Bet Krwczyk (POL, Ostród) III Mrty Sts³wsk, Werok W³doch (POL, Chojce) Koszykówk Ch³opcy kt. A I Polsk, E³k II W³ochy, Cglr - puchr prezes PZKosz. III Chorwcj, Zgrzeb Dzewczêt kt. A I Polsk, S³upsk II Polsk, Czplek III Polsk, Ostrów Wlkp. Ch³opcy kt. B I W³ochy, Tury II Nemcy, Neukrche III Polsk, Now Rud V Hszp, Mdryt - puchr prezes Polskej Kofedercj Sportu Dzewczêt, grls, rgzze kt. B I W³ochy, Orto - puchr prezes PZKosz. II Polsk, Czêstochow III Polsk, Ostrów Wlkp. P³k stkow Ch³opcy kt. A I Polsk, Zbrze II Polsk, Legoowo III Polsk, Ostród Dzewczêt kt. A I Chorwcj, Zgrzeb II Polsk, Szczec III W³ochy, Cueo Trybuy podczs uroczystoœc zkoñcze grzysk Fot. Jusz Stek Ch³opcy kt. B I Polsk, Ostród - puchr prezes PZPS II Polsk, Ostrów Wlkp. III W³ochy, Florecj Dzewczêt kt. B I W³ochy, Grce II Nemcy, Esse III Polsk, Zbrze IV Polsk, Lubl - puchr prezes PZPS V Portugl, Lzbo - puchr geer³ Slezjów X Austr, Uterwltersdorf - puchr mstr Edukcj Nrodowej Sportu P³k o P³k o 11-osobow kt. A I S³owcj, Brtys³w II Chorwcj, Ilok III Polsk, Serdz P³k o 11-osobow kt. B I Hszp, Vlecj - puchr prezes PZPN II Polsk, Szczec III Nemcy, Neukrche P³k o 5-osobow kt. A I Hszp, Mdryt II Chorwcj, Zgrzeb III Chorwcj, Splt - puchr prezes PZPN P³k o 5-osobow kt. B I Polsk, Bydgoszcz - puchr prezes PZPN II Portugl, Estorl III Chorwcj, Zgrzeb XI Ltw, Wlo - puchr Fr Ply prezes Polskego Komtetu Olmpjskego XII otw, Jekbpls - puchr mstr Sprw Zgrczych Prezes PKOl Potr Nurowsk pozdrw uczestków grzysk z yc federcj 18 dl wszystkch 19

10 z yc federcj dl wszystkch z yc federcj Krokus 2005 Mrg Butkov Oleg Gutk z Dymo B³oruœ zwycêzcm Begu G³ówego w Kole Przy pêkej, s³oeczej pogodze du ym zteresowu lcze zebrej publczoœc przeprowdzoy zost³ XIV Ogólopolsk Beg Krokus 2005 m. Zbyszk Rdzwoowcz w Kole (woj. Welkopolske). N strce stê³o 1263 uczestków w ró ych ktegorch wekowych, w tym: przedszkolcy, m³odze szkó³ podstwowych gmzjów, osoby epe³osprwe. W begu g³ówym wystrtow³o 71 osób. Puktule o godze 9.00, po uroczystym otwrcu mprezy przez przewodcz¹cego Sztbu Orgzcyjego burmstrz Mst Ko³ J Stêpewskego, jko perwsz wystrtow³ lcz grup dzewcz¹t z przedszkol. W stêpych ktegorch wekowych e zbrk³o rówe reprezettów œrodowskowych Ogsk Wychowwczych Towrzystw Przyjcó³ Dzec. Jedk jlczej w mpreze wystrtow³ m³odze ze szkó³ podstwowych, gor¹co dopgow przez rodzców orz uczycel. G³ówym orgztorm mprezy trdycyje byl: Urz¹d Mejsk w Kole orz Ogsko Sttutowe TKKF Sokó³, tomst wspó³orgztorm: Polsk Zw¹zek Lekkej Atletyk, Zrz¹d G³ówy TKKF w Wrszwe, Welkopolske TKKF w Pozu, dyrektor SP r 5 w Kole, Mejsk Oœrodek Proflktyk Pomocy Rodze w Kole, SZS w Kole, Smodzely Publczy Zk³d Opek Zdrowotej w Kole, Powtow Komed Str y Po rej w Kole, Powtow Komed Polcj w Kole, Redkcj Przegl¹du Koñskego, Redkcj Przegl¹du Kolskego, Telewzj Kblow w Kole, Sekcj Motorow Skrót TKKF Sokó³ w Kole. Imprez by³ reklmow rozpowszecho przez: Rdo 66 w Koe, Dwumesêczk Joggg w Wrszwe, Telewzjê Kblow¹ w Kole, Redkcjê Przegl¹du Koñskego, Redkcjê Przegl¹du Kolskego. Zwodcy klsyfkow byl w dzewêcu ktegorch wekowych. Z zjêce mejsc od I do III zrówo w klsyfkcj geerlej, jk w poszczególych grupch zwodcy otrzyml upomk rzeczowe w postc sprzêtu owo-turystyczego orz dyplomy, które wrêczl: J Stêpewsk burmstrz Mst Ko³o, Urszul Pêkcz przewodcz¹c Rdy Mejskej w Kole, Jolt Jêck kerowk Mejskego Oœrodk Proflktyk Pomocy w Rodze w Kole, Zeo Zyzrsk zstêpc burmstrz M- Ofcjle wyk begów 200 m dzewcz¹t (przedszkol) Jul Ambro y Ko³o Mr Mkrewcz P 6, Ko³o Ig Sztkowsk P 5, Ko³o 200 m ch³opcy (przedszkol) Potr Kowlczyk Ko³o Ptryk Przystñsk Ko³o Flp urwsk P 3, Ko³o 400 m dzewcz¹t ( ) Agt D¹pñsk SP 3, Ko³o Aleksdr Rdys SP 5, Ko³o Mrt Szczepkowsk SP 5, Ko³o 400 m ch³opcy ( ) Kml Kolgt SP 1, Ko³o Artur Hoffm SP 3, Ko³o Krzysztof Wszk SP 19, W³oc³wek st Ko³, Zbgew Zremb redktor czely dwumesêczk Joggg, Jerzy Przybylsk prezes Ogsk TKKF Sokó³, Ryszrd Lertowcz komdor Begu, Krzysztof Zó³kowsk dyrektor SP r 5, Mcej GoŸdzkowsk dyrektor Smodzelego Publczego ZOZ w Kole, Grzegorz Gbszek zstêpc komedt Powtowego Polcj w Kole, Rdos³w Koñczk zstêpc powtowego komedt Pñstwowej Str y Po rej w Kole, Krzysztof Nwrock komedt Str y Mejskej w Kole. Drug mprez o zsêgu ogólopolskm zorgzow w 800 m dzewcz¹t ( ) A GwŸdzñsk SP, Grzegorzew Justy G³ê owsk SP, Mlów Ageszk Kozo³ SP, Brudzew 800 m ch³opcy ( ) Dwd Bdeñsk SP, Brudzew Potr Werer SP, Mlów Del G³ê ewsk SP, Mlów 800 m dzewcz¹t ( ) Ad elk Noklewcz Gm. 2, Ko³o Agt Pcy Gm. 2, Ko³o Iz Chêcñsk Gm. 2, Ko³o 1200 m ch³opców ( ) Brtosz Bott Gm. 1, Ko³o Potr Chmelewsk Gm. uksz Tylk Trzemeszo tym roku w Kole by³ brdzo ud. Du w tym zs³ug Komsj Sêdzowskej Szkolego Zw¹zku Sportowego pod wodz¹ zego dz³cz owego Sts³w Ceœlk, któr ju po rz 14. profesjole sêdzow³ c³¹ mprezê. Szczególe s³ow uz kerujemy pod dresem komdor begu Ryszrd Lertowcz z wsp³e przygotowe przeprowdzee mprezy. Orgztorzy 14. Ogólopolskego Begu Krokus 2005 m. Zbyszk Rdzwoowcz wyr j¹ serdecze 1200 m dzewcz¹t (1988 strsze) Mgdle Chmelewsk Trzemeszo Jo So³tysk LO, Ko³o Mgd Stêpewsk Luks Boguszyce 1800 m ch³opców (1988 strs) Sebst Wszk W³oc³wek Hubert Król Trtlo Ko³o Przemys³w So³tysk LO, Ko³o Klsyfkcj geerl kobet 5000 m Mrg Butkov Dymo B³oruœ, czs: 18:24 Ktrzy Werer Gm. Mlów, 20:34 El bet Czerk KB Mrtoñczyk Ko³cz, 23:30 Klsyfkcj geerl mê czyz 5000 m Oleg Gutk Dymo B³oruœ, czs: 15:41 Krzysztof W³oczewsk W³oc³wek, 15:53 Jerzy Urbñczyk Turek P³ytomex, 16:05 podzêkowe wszystkm sposorom, dzêk którym mo by³o zorgzowæ mprezê. W pÿdzerku br. przeprowdzoy zoste w Kole 25. Mêdzyrodowy Beg Wrcñsk, w którym przewduje sê udz³ oko³o 5000 uczestków! Serdecze zprszmy wszystkch chêtych do udz³u w mpreze pod ptrotem prezydet RP Aleksdr Kwœewskego. Sts³w Pczkowsk 20 dl wszystkch 21

11 z yc federcj dl wszystkch z yc federcj P³k o kobet, podobe jk mê czyz, swom korzem sêg Agl, gdze w Lodye w 1884 roku utworzoo perwszy klub p³k o ej kobet pod zw¹ Ldes Footbll Club. Kobety zczê³y kopæ w p³kê o ¹ rczej rekrecyje ezbyt systemtycze. Potem by³y przerwy spowodowe dwem œwtowym wojm, po ch zkoñczeu myœlo jperw o welu ych sprwch o p³ce o ej w P³k o Frgmety ks¹ k Zbgew kobet wydu kobecym. Pe zjmow³y sê rczej m brdzej elegckm, jk lekk tletyk, gmstyk czy woœlrstwo, t twrd mêsk gr zost³ ejko zpom. Zreszt¹ specjle kt o ¹ sê zbyto e troszczy³. Dopero w koñcu lt szeœædzes¹tych dwudzestego weku w krjch skdywskch, w Austr, dwejszej Czechos³owcj we Frcj zczêto tworzyæ zespo³y p³k o - ej kobet, które pocz¹tkowo rczej bw³y sê w kope p³k, systemtycze j¹ treow³y. W Agl w 1968 roku powst³ Zw¹zek P³k No ej Kobet, który w 1985 roku zrzesz³ ju prwe trzyst dru y, prowdz¹c systemtycze rozgrywk krjowe wystêpuj¹c w meczch mêdzyrodowych. Njlepszym klubem gelskm w tych ltch by³ Southmpto. Perwszy mêdzyrodowy turej p³k o ej kobet zorgzowo w 1969 roku w Rcce (W³ochy), w którym wyst¹p³y: W³oszk, Holederk, Czeszk, Austrczk, Frcuzk Irkjk. (...) Tk ywe zteresowe pñ futbolem sprw³o, e ju w 1978 r. prezydet UEFA zpowedz³ orgzcjê mstrzostw Europy w p³ce o ej kobet. Perwsze mstrzostw Europy rozegre zost³y jedk dopero w 1985 r., zwycê y³ w ch ekp Szwecj. Od tej pory postowoo rozgrywæ mstrzostw Europy systemtycze co dw lt. Zwycêzcm stêpych mstrzostw w 1987 r. zost³y Norwe k, w 1980 r. zespó³ RFN. Powst³e w koñcu lt 70. dru yy eñske NRD ZSRR do roku 1988 e rozgryw³y meczów mêdzyrodowych. Njw ejsze mecze mêdzyrodowe w tych ltch to elmcje do mstrzostw Europy, potem sme mstrzostw orz elmcje do perwszych mstrzostw œwt, które rozegro po rz perwszy w 1991 r. w Chch z udz³em 12 zespo³ów. Podczs II Mstrzostw Œwt Kobet w 1995 r. sekretrz geerly FIFA J. Blther powedz³: Kobety pokzuj¹ m, jk pow byæ prowdzo gr z elegcj¹, duchem os¹gêc celu fr ply. N grzyskch olmpjskch kobety zugurow³y swoje wystêpy po rz perwszy w Atlce w 1996 r., gdze zwycê y³y zwodczk USA przed reprezetcj¹ Ch Norweg¹, w roku 2000 w Sydey zwycê y³y Norwe k przed Amerykkm Nemkm. W 2004 r. w Atech zwycê y³y Amerykk przed Brzyljkm Nemkm. N mstrzostwch œwt w 2004 r. zwycê y³y Nemk przed Szwedkm reprezettkm USA. P³k o kobet w Polsce Pocz¹tk eñskej p³k o ej w Polsce sêgj¹ koñc lt szeœædzes¹tych dwudzestego weku. Ofcjle perwsze zwody kobecej p³k o ej zczê³y byæ rozgrywe od 1971 roku, przede wszystkm w ko³ch TKKF jko zwody rekrecyje lub usprwj¹ce dl zwodczek treuj¹cych e dyscyply u. Mecze te st³y skm pozome owym, gdy zwodczkom brkow³o wyszkole techczego w tej dyscyple u p³k czêsto ch e s³uch³. By³ to ztem rczej zbw, któr z czsem jedk szym pom corz brdzej przypd³ do gustu. Od 1974 roku rozpoczêto szkolee dru y kobecych orz rozgrywe meczów towrzyskch w poszczególych województwch pomêdzy zespo³m zk³dów prcy lub ogsk TKKF, przede wszystkm w rmch u orgzowego jko rozrywk dl ludz prcy z okzj œw¹t Szfkowskego 1 mj lub 22 lpc. Pozom owy tych zwodów by³ jedk s³by ze wzglêdu brk umejêtoœc, szkolee ewystrczj¹ce ze wzglêdu brk zteresow w³dz owych poszczególych województw sprwm p³k o ej w wydu kobecym. W 1976 roku przeprowdzoo Perwszy Ogólopolsk Turej P³k No ej Kobet o Puchr Zrz¹du G³ówego TKKF PZPN, w którym wzê³o udz³ 160 zespo³ów. (...) Perwszym treerem eñskej reprezetcj Polsk zost³ Tdeusz Mœlk, pod wodz¹ którego reprezetcj Polsk rozegr³ perwszy mêdzyrodowy mecz p³k o ej 14 czerwc 1981 r. z Soko- ³em Ostrw (CSRS) wygrym przez Polk 6:1. Ntomst perwszy ofcjly mecz mêdzypñstwowy rozegr³y Polk 27 czerwc 1981 r. w Kt z reprezetcj¹ W³och, przegrywj¹c 0:3. Oprócz mstrzostw Polsk hlowych mstrzostw Polsk prowdzoo tk e rozgrywk o Puchr Polsk. (...) W 1985 r. prezydum PZPN powo³³o do yc owy org: Komsjê P³krstw Kobecego PZPN z sedzb¹ w Sosowcu, czele której st¹³ Murycy Weczorek, jko przewodcz¹cy mj¹c do pomocy 11 cz³oków komsj. (...) Gorzów Wlkp lt p³k o ej kobet w Gorzowe Welkopolskm ( ) Autor: Zbgew Szfkowsk Sk³d druk: Axel Druk Rozwój p³k o ej kobet w Gorzowe Welkopolskm w ltch Pocz¹tk eñskej p³k o ej w Gorzowe Welkopolskm sêgj¹ drugej po³owy lt sedemdzes¹tych dwudzestego weku, kedy to w klku gorzowskch zk³dch prcy utworzoo kobece dru yy p³krske, mj¹ce celu rekrecjê fzycz¹ prcowc tzw. czyy wypoczyek. Zespo³y tke powstw³y w ZKS Stlo, ZWS Slw, PSS Spo³em orz Zk³dch Odze owych Komes w S³ubcch. By³y to dru yy typowo rekrecyje, mj¹ce celu rozrusze prcowc po prcy orz zchêcee ch do ruchu œwe ym powetrzu. Zjêc odbyw³y sê ezbyt regulre przy c¹gle zmej¹cych sê sk³dch osobowych, gdy o dej systemtyczoœc e mog³o byæ mowy. W 1979 roku rozegro wet mêdzyrodowy mecz gorzowskego pospoltego rusze z reprezetcj¹ Szwecj, przegry przez gorzowk 1:6, które mmo por k zprezetow³y sê eÿle tle reomowych dobrze wyszkoloych Szwedek. Potem o kobecej p³ce o ej w Gorzowe w zsdze zpomo. Dopero wos¹ 1984 r., w rmch umowy podpsej przez w³dze owe Gorzow NRD-owskego mst Esehuttestdt przyst¹poo do owych spotkñ towrzyskch. S¹sedz zz Odry z yczyl sobe bowem rozegr towrzyskego meczu p³k o ej kobet z ch mst z zwodczkm gorzowskm 1 mj 1984 r. w Gorzowe. (...) Wówczs przypomo sobe o pch, które prê lt temu kop³y p³kê zczêto w szybkm tempe przygotowywæ dru yê p³krsk¹. Opekê d ¹ powerzoo stloowskemu TKKF-ow w osobe Bogus³w Jkubczk, do pomocy dodo mu J Suwry jko szkoleowc orz Kord Olszewskego jko orgzuj¹cego dru yê. Po klkustu spotkch tregowych rozegro stdoe Wrty Gorzów mecz p³k o ej kobet ró ych zk³dów prcy Gorzow z przedstwcelkm zespo³u NRD. Mecz ogl¹d³o oko³o trzech tysêcy wdzów. Ku welkemu zskoczeu lcze zebrej publczoœc gorzowk poko³y rywlk z NRD 8:0. Zchêcoe tk wysokm zwycêstwem zwodczk gorzowske postow³y ztem regulre treowæ dtê tê przyjmuje sê z ofcjl¹ w steu kobecej p³k o ej w Gorzowe. Bohterkm ugurcyjego zwycêstw by³y: Gr- y B³szczyk, Brbr Deñc, Alcj Grbowsk, Zeo Jworsk, Ret Koled, Brbr Kwtkowsk, Mr Kwtkowsk, Dorot Supk, Ew Wry³o Gr y Wróbel. Kptem zespo³u zost³ Wes³w Ptykewcz. Wkrótce swój kces do dru yy zg³os³y tk e: Hl Kczmrek, Dorot Brczyñsk, Wes³w Wered, Ewel Wuk, Mgdle Mstersk, Justy Bumgrt, Eleoor Skor, Brbr Glt, El bet Lepeszko, Dut Wwrzyk, Gr y WoŸk orz uczece szkó³ œredch: Zof Chojck, Iwo Hrtwg, Urszul Owsñsk, Mros³w Bsk, M³gorzt Buchowsk, Dorot Mkosz orz Alcj Drozd. Rozpoczêto systemtycze treg pod okem J Suwry. (...) Ocej¹c dwudzestolet¹ dz³loœæ kobecej p³k o ej w Gorzowe Wlkp. le y stwerdzæ, e zlz³ sobe o podty grut dl swego rozwoju. Po pó³torroczej dz³loœc sekcj (w 1986 r.) gorzowske dzewczêt z sprw wytê oej prcy pod okem treer J Suwry zdo³³y wywlczyæ ws do I lg, w której s¹ do dzœ (2005 r.). Przez te czs zdoby³y oe 5 rzy Hlowe Mstrzostwo Polsk orz trzykrote Mstrzostwo Polsk stdoe. Do tego le y dolczyæ klk drugch trzecch mejsc, tk e trzykrote zdobyce Puchru Polsk. 22 dl wszystkch 23

www.gieldalubinska.pl Zaistniej na billboardzie 24. rocznica wydarzeñ lubiñskich W 1982 roku podczas

www.gieldalubinska.pl Zaistniej na billboardzie 24. rocznica wydarzeñ lubiñskich W 1982 roku podczas WIADOMOŒCI Bezpeczeñstwo przede wszystkm Ka dy meszkanec chce czuæ sê bezpeczne ka dy rodzc chce eby jego dzec by³y bezpeczne str 3 AKTUALNOŒCI Zastnej na bllboardze Meszkasz w Lubne chcesz zastneæ na

Bardziej szczegółowo

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi m or e skól choążych WvdP W elu groch odbyy sę corj promocje bsoleó skól chorążych W urocysoścch uescą rody bsoleó kombc ojy soej predscele óg robocych k dó urymujących rdycyj serdece ę oskem dce Provcego

Bardziej szczegółowo

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo

Antoni Gronowicz. Podstawy analizy uk³adów kinematycznych

Antoni Gronowicz. Podstawy analizy uk³adów kinematycznych nton Gronowcz Podstw nlz u³dów nemtcznch Ofcn Wdwncz Poltechn Wroc³wse Wroc³w Wdne pulc dofnnsowne przez nsterstwo Educ Nrodowe Sportu Opnodwc Frncsze SIEIENIKO Stns³w WOJCIECH Oprcowne redcne ln KCZK

Bardziej szczegółowo

wychodzi codziennie popołudnia z wyjątkiem niedziel i świat A dm inistracja: u l i c a D u n a j e w s k i e g o N r. 5

wychodzi codziennie popołudnia z wyjątkiem niedziel i świat A dm inistracja: u l i c a D u n a j e w s k i e g o N r. 5 K U JER WIECZORNY wychodz codzee popołuda z wyjątkem edzel śwat R edakcja: U l c a D u a j e w s k e g o N r. 5 Telefo Nr. 1310 Koto czekowe P. K. O. N r 152670 A A A -* -* * -* * ^ ^ -* ^ x A A A f A

Bardziej szczegółowo

POPULIRIY DZIENNIK: Pos1edzen1e Prezydium:E~~~'~"?Per11nguer czelne1 i Z Z i /~~~:~em. województwa płockiego KIESIE. Edward Gierek gościem DZIER

POPULIRIY DZIENNIK: Pos1edzen1e Prezydium:E~~~'~?Per11nguer czelne1 i Z Z i /~~~:~em. województwa płockiego KIESIE. Edward Gierek gościem DZIER AR Edrd Gerek goścem ojeód pockego Wydne A ce ron erek ken 99 rokn Rok XXXV nr 78 (92Z) l Z DZENNK kjg o produkcf ego nego k!du J>eMochen pąerją SEKRETARZ KC PZPR cego odpdoe prodjuk;y rfl!le EDWARD GERlK

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

AKTK Bystrze DO U YTKU WEWNÊTRZNEGO

AKTK Bystrze DO U YTKU WEWNÊTRZNEGO AKTK Bystrze DO U YTKU WEWNÊTRZNEO Zstosownie: wszelkie dolegliwoœci. Dwkownie: do bólu lub w/g wskzówek Prezes. Przeciwwskzni: u osób cierpi¹cych n przewlek³e smutstwo mo e powodowæ œwi¹d uszu, zæmieni

Bardziej szczegółowo

DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI

DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI Syndrom NIMBY ne opuszcza Polsk DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI Krystyna Forowcz W Polsce planuje sê budowê klkunastu spalarn odpadów komunalnych, które bêd¹ produkowa- ³y energê cepln¹ elektryczn¹.

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

Ekon omia spo³eczna. wybrane aspekty roz woju. Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bez rob otnym i Bied nym NADZIEJA

Ekon omia spo³eczna. wybrane aspekty roz woju. Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bez rob otnym i Bied nym NADZIEJA Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bez rob otnym i Bied nym NADZIEJA Ekon omia spo³eczna wybrane aspekty roz woju pod redakcj¹ Doroty Cho miak War szawa 2011 Publikacja powsta³a w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57. Dominacja technologii.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57. Dominacja technologii. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57 Alfa 159 Dominacja technologii fiat wokó nas rok 9 numer 57 sierpieƒ/wrzesieƒ 2005 Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58 Dzieƒ inny ni zwykle w CNH fiat wokó nas rok 9 numer 58 paêdziernik/listopad 2005 Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

B i b l i o t e k a p o l e c a

B i b l i o t e k a p o l e c a G OS Lisiej Góry Str. 1 B i b l i o t e k a p o l e c a Tony Halik - 0 000 kilometrów przygody Tony Halik, podró nik i ³owca przygód. wojnie o dnaj duje Go i razem ruszaj¹ w œwiat W roku przedziera³ siê

Bardziej szczegółowo

$5 Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo$ci w spos6b zwyczajowo przyjety na terenie Gminy Dqbe Wielkie

$5 Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo$ci w spos6b zwyczajowo przyjety na terenie Gminy Dqbe Wielkie Uchwl Nr XXIV/101/2008 Rdy Gminy Dpbe Wielkie z dni 23 lipc 2008 r. w sprwie: ztwierdzeni Plsnu Odnourlt Miejscowofci Dgbe Wiclkie N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt.5 ustwy z dni I mrc 1990r. o smorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel.

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel. Opłt pocto uscon rycłtem Nr 26 Nede dn 27 cerc 926 roku Adres Łódź Rędkcj: Potrkosk 85 Rok 2 Predstcest Redkcj Admnstrcj POZNANU: Afred eck c 6 tel 30507 R Jn Koubsk Skrbo 7 te 58 ARSZAEJ Cen egempr 30

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR, ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N 877 6 (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ

Bardziej szczegółowo

Ł6dt, poniedziałek. 23 ma.ja 1977 ro.ku nr 115 (8700) Bok XXXIIl DZIENNIK: przed sta wicieli pracown.ików

Ł6dt, poniedziałek. 23 ma.ja 1977 ro.ku nr 115 (8700) Bok XXXIIl DZIENNIK: przed sta wicieli pracown.ików Ptr rsec yd A N prsene premer du Króest Nre OdTr Nrd, 23 bm udje st d teg krju yt4 fcjn4 prees Rdy M"str6, Ptr rsec mżó est t pers hstr stsunkó bu krjó yt sef rądu pskeg Obec yt P rse c kntynueją ży neg

Bardziej szczegółowo