Zmiany planu dochodów w I półroczu 2011 r. dotyczyły:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany planu dochodów w I półroczu 2011 r. dotyczyły:"

Transkrypt

1 Część opisowa do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Strona 1 A. DOCHODY 1. Plan dochodów Plan dochodów w I półroczu br. w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę ,- zł, i na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosił ,- zł, (zał. nr 1) (w analogicznym okresie roku 2009 plan dochodów wynosił ,- zł, a w roku ubiegłym ,- zł.). Zmiany planu dochodów w I półroczu 2011 r. dotyczyły: 1) dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu oraz na inwestycje własne powiatu zwiększenie o kwotę ,- zł, w tym: w rozdziale dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 0364Z Borkowice - Dobrzyca- Dobre na odcinku od m. Dobrzyca w kierunku m. Popowo w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych kwota ,- zł. 2) dotacji celowych z programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach porozumień zwiększenie o zł, w tym: w rozdziale dotacja celowa jednorazowa z Urzędu Miasta Koszalin na pokrycie kosztów Powiatu związanych z nieruchomością w Zegrzu Pomorskim kwota 9.484,- zł, w rozdziale dla Powiatu Koszalińskiego pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gmin, Miast i Powiatów na zadanie dotyczące uruchomienia w Zegrzu Pomorskim Lotniczego Pogotowia Ratunkowego kwota ,- zł, w rozdziale dotacja celowa na prowadzenie zadania należącego do właściwości Miasta Koszalin wynikającego z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy porozumienie dotyczące prowadzenia PUP kwota ,- zł. w rozdziale na zadania z zakresu polityki społecznej zwiększenie o kwotę ,- zł, z tego: a) kwota ,- zł, na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Rodziny bez barier ;

2 Część opisowa do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Strona 2 b) kwota ,- zł, na realizację projektu partnerskiego Piramida kompetencji w ramach VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowany ze środków UE. 3) subwencji oświatowej zmniejszenie o kwotę (-) zł, w związku ze zmniejszeniem realizowanych zadań oświatowych w 2011 roku, 4) części wyrównawczej subwencji ogólnej zmniejszenie o kwotę (-) ,- zł, 5) części równoważącej subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę ,- zł, oraz zmniejszenie o kwotę (-) ,- zł, (zwiększenie to dofinansowanie do przebudowy mostu w miejscowości Rochowo), 6) dochodów powiatu z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zmniejszenie o kwotę (-) ,- zł, 7) dochodów pozyskanych z innych źródeł zwiększenie o kwotę ,- zł, w tym: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kwota ,- zł, na dofinansowanie zadania Edukacja ekologiczna z wykorzystaniem osobliwości przyrodniczych powiatu koszalińskiego oraz dotacja w wysokości ,- zł, na dofinansowanie III Ekologicznego Festynu Radew energia życia Niedalino 2011 r, dotacja celowa ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego do zadania przebudowa drogi powiatowej Nr 0364 Z Borkowice Dobrzyca Dobre kwota ,- zł, 8) dochodów własnych zwiększenie o kwotę zł, głównie dochody wypracowane w DPS-ach. 2. Wykonanie dochodów. W I półroczu dochody Powiatu zostały zrealizowane w wysokości ,- zł, tj. w 49,4 % planu rocznego, w tym dochody majątkowe ,- zł, na plan ,- zł. Realizacja w zależności od źródła uzyskania dochodu przedstawiała się następująco: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na plan w kwocie ,- zł. zrealizowano ,- zł, co stanowi 63,3 % (załącznik 1.2). Na takie wykonanie dochodów między innymi wpływ miały: zrealizowane w 50,0 % zadania związane z pracami geodezyjnourządzeniowymi na potrzeby rolnictwa (przekwalifikowanie gruntów rolnych

3 Część opisowa do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Strona 3 na leśne, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, gleboznawcza klasyfikacji gruntów), w 51,5 % zrealizowano zostały dochody na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, nadzór budowlany realizacja otrzymanej dotacji to kwota ,- zł, co stanowi 50,9 % planu rocznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostały przekazane na poziomie 65,4 % planu rocznego i była to kwota ,- zł. 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu oraz dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jst na roczny plan dochodów ,- zł, zrealizowano zł, co stanowi 36,6 % planu rocznego (załącznik nr 1.2) w tym między innymi: na realizację zadania dotyczącego ratownictwa medycznego lotnicze pogotowie ratunkowe otrzymano kwotę ,- zł, za pobyt dzieci w naszych rodzinach zastępczych za I półrocze uzyskano kwotę ,- zł, na domy pomocy społecznej plan ,- zł, wykonanie ,- zł, tj. 48,7 % - otrzymano dotację tylko na rzeczywistą liczbę mieszkańców domów pomocy społecznej, wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst dotacja celowa z Urzędu Miasta Koszalin na współfinansowanie budowy obiektu PUP kwota ,- zł. dofinansowanie UM Koszalin do utrzymania PUP na plan ,- zł, wykonano ,- zł, tj. 50,0 %, nie otrzymano dotacji celowych w kwocie ,- zł, na realizację zadań inwestycyjnych na drogi Borkowice Dobrzyca Dobre oraz Stare Bielice - Dobre (zgodnie z zasadami przyznawania dotacji otrzymamy je po rozliczeniu zadań tj. w II półroczu br.) 3) dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) na prognozowaną roczną wielkość wpływów ,- zł, realizacja za I półrocze wyniosła ,- zł, co stanowi 43,9 % planu (załącznik nr 1.2) - w 2008 roku realizacja planu za ten sam okres wynosiła 46,4 %, w 2009r. 40,4 %, a w 2010r. 40,8%, 4) realizacja subwencji oświatowej, ogólnej, wyrównawczej i równoważącej przebiega w sposób planowy. Plan ,- zł, wykonanie ,-zł, tj. 56,9% planu, 5) dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu w I półroczu zrealizowane zostały w 59,8 % planu rocznego (załącznik nr 1.2). Realizacja dochodów

4 Część opisowa do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Strona 4 własnych przez jednostki budżetowe powiatu przebiegała w sposób prawidłowy. Jednostki organizacyjne wykonały dochody w wysokości zgodnej z założeniami planu na okres I półrocza 2011 r. Na realizację dochodów w 59,8% wpływ miały dochody za zapłatę kwot wynikających z porozumień z Gminą Mielno i Będzino za wykonane inwestycje drogowe w 2010 roku. 6) dochody z innych źródeł (załącznik nr 1.2) z uwagi na terminy realizacji poszczególnych programów dochody w I półroczu to kwota ,- zł, na plan roczny ,- zł, w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich głównie z Kapitału Ludzkiego kwota ,- zł, w tym: a) na program Pomocna dłoń Plus kwota ,- zł; b) na program Rodziny bez barier kwota ,- zł; c) na program Piramida kompetencji kwota ,- zł; d) na program Przyjazny Urząd sprawna administracja kwota ,- zł. 7) z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i ZUS Powiatowego Urzędu Pracy kwota ,- zł; 8) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwota ,- zł, na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych właścicielom gruntów rolnych za zalesienie gruntów w latach r. B. WYDATKI Wydatki budżetowe w I półroczu 2011 r. zostały zrealizowane w 38,3 % rocznego planu po zmianach. Plan ,- zł, wykonanie ,- zł. (zał. nr 2) Zmiany w wydatkach w okresie I półrocza 2011 r. to wzrost planu o kwotę ,- zł. Kwota zwiększonych wydatków jest równa uzyskanym dochodom (została omówiona przy analizie wzrostu planu dochodów) oraz wprowadzonym wolnym środkom. Wykonanie wydatków przez jednostki w większości przebiegało w sposób prawidłowy. Na wykonanie wydatków miały wpływ następujące zdarzenia: realizacja w 100 % wydatków na wynagrodzenia dodatkowe pracowników tzw. 13 pensje oraz składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia- termin wypłat do 31 marca każdego roku, przekazanie zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia 31 maja 75% środków na fundusz świadczeń socjalnych, realizacja w 100 % planów remontowych na I półrocze (kwota ogółem na remonty ,- zł, w tym remonty dróg w Kościernicy, Krytnie,

5 Część opisowa do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Strona 5 Niekłonicach, Niedalinie, Dadzewie, Nosowie, Sianowie i Węgorzewie kwota ,- zł), w jednostkach, w których zaplanowano realizację inwestycji zadania będą zakończone w II półroczu 2011 r, (zadania dotyczące inwestycji drogowych), bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek na poziomie przyjętym w planach. Szczegółowo zaprezentowano realizację wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w załączniku nr 2.2. Strukturę wydatków w odniesieniu do udziału wynagrodzeń i pochodnych w ogólnym planie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia załącznik nr 2.2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej następowało zgodnie z przekazywanymi przez Wojewodę środkami na te zadania (załącznik nr 4 i nr 4.1.). Załącznik nr 8 przedstawia realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 2011 rok przez jednostki organizacyjne powiatu. Plan ogółem na zadania inwestycyjne to kwota ,- zł, wykonanie za I półrocze wynosiło ,- zł, w tym: 1. Starostwo Powiatowe - kwota ,- zł, wydatki na zakupy inwestycyjne kwota ,- zł w tym: a) zakup urządzenia czyszcząco froterującego kwota 7.860,- zł, b) zakup programu komputerowego do testowania wydajności technicznej zestawów komputerowych za kwotę 3.567,- zł, c) zakup sprzętu komputerowego (głównie do geodezji) - kwota ,- zł, d) zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem do akcji ratunkowych mających charakter klęski żywiołowej za kwotę ,- zł. wydatki na realizacje zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy obiektu PUP kwota ,- zł, dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu dla biblioteki kwota ,- zł, wydatki inwestycyjne na uruchomienie lotniczego pogotowia ratunkowego kwota ,- zł. 2. SOSz-W w Bobolicach kwota 1.845,- zł, na zadanie w ramach termomodernizacji dokumentacja projektowa dotycząca Porostu.

6 Część opisowa do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Strona 6 3. PCPR w Koszalinie wydatkowano 5.500,- zł zakupiono 1 komputer. 4. Wydatki inwestycyjne w domach pomocy społecznej kwota ,- zł, w DPS Żydowo wydatkowano na remont sanitariatów kw ,- zł, i kw ,- zł, na aktualizację kosztorysów. 5. Powiatowy Zarząd Dróg kwota ,- zł, z przeznaczeniem na: dokumentację budowy odwodnienia drogi w m. Kretomino kw ,- zł, wydatki dotyczące adaptacji budynku w Manowie kw ,- zł, zakup zamiatarki kw ,- zł, pozostałe zakupy związane z modernizacją środków trwałych kw ,- zł. 6. MOW Polanów wydatkowano ,- zł, z tego ,- zł wyposażenie do nowo adoptowanego internatu, modernizacja internatu kwota ,- zł oraz za wykonanie kosztorysu kwota 2.000,- zł. C. NADWYŻKA BUDŻETOWA Uzyskana różnica między dochodami ,81 zł, a wydatkami budżetowymi ,41 zł, w kwocie ,40 zł, stanowi nadwyżkę budżetową I półrocza 2011 r. D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W powiecie koszalińskim nie występują rachunki dochodów własnych. E. DAROWIZNY POZSKANE PRZEZ JEDNOSTKI POWIATU W I półroczu br. Jednostki pozyskały darowizny rzeczowe na łączną kwotę ,- zł. w tym z Banku Żywności na kwotę ,- zł. F. ZOBOWIĄZANIA/NALEŻNOŚCI Na koniec I półrocza 2011 r. zobowiązania wymagalne nie wstąpiły. Zobowiązania bieżące wynosiły ,- zł. Należności wymagalne wg. sprawozdania Rb-N wynoszą ,- zł, a należności ogółem to kwota ,- zł. G. INFORMACJA DOT. WYDATKÓW NIE WYGASAJĄCYCH Uchwałą Nr II/21/2010 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia r. ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

7 Część opisowa do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Strona 7 Środki finansowe w łącznej kwocie ,- zł, z terminem rozliczenia r. przeznaczono na: przebudowę i adaptację budynku MOW w Polanowie kwota ,- zł; wykonanie w DPS Żydowo remontu elewacji budynku głównego kwota ,- zł. Zadanie w MOW Polanów zostało wykonane w terminie do r. i rozliczone na kwotę ,- zł. Zadania w DPS Żydowo z winy wykonawcy nie wykonano. DPS odstąpił od wykonanie umowy i obciążył wykonawcę karami umownymi. Środki przeznaczone na inwestycję zostały przekazane na dochody budżetu, a następnie na wydatki dla DPS, który ponownie prowadzi postępowanie o wyłonienie wykonawcy zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r. H. UMORZENIA, ODROCZENIA SPŁAT NALEŻNOŚCI Uchwała Nr XXXVII/379/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia r. określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych. Zgodnie z zapisami ww. Uchwały w I półroczu podjęto decyzję o: 1. umorzeniu odsetek dla Gminy Mielno w kwocie ,23 zł, Uchwała Zarządu Powiatu Nr 36/11 z dnia r. (przy podjęciu decyzji kierowano się istotnym interesem publicznym oraz trudnościami finansowymi Gminy Mielno), 2. rozłożono na raty płatności dla Gminy Będzino w łącznej kwocie ,- zł. plus odsetki w kwocie ,- zł, termin spłaty ostatniej raty r. W I półroczu spłacono kwotę ,0 zł. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 18/11 z dnia r. oraz 45/11 z dnia r, 3. umorzono naliczone niewielkie kwoty odsetek łącznie 274,35 zł, dla 134 dłużników. I. INFORMACJE DODATKOWE W I półroczu 2011 r. spłacono pierwszą ratę pożyczki w kwocie ,- zł. Na obsługę długu jednostka wydatkowała kwotę ,- zł. Kwota długu publicznego na koniec I półrocza 2010 r. wynosi ,-zł. i stanowi 11,08 % planowanych dochodów. Koszalin, 5 sierpień 2011 r. Opracowała: Halina Sajewska Tkaczyk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego Uchwała Nr 101/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r.

UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r. UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015. Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 58/XIII/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 sierpnia 2015 roku ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2013 r. Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok 39 40 I. Informacje ogólne Budżet miasta

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2365 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok

SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok Wysoka Rado, w 2009 roku podjęto 40 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2014, sprawozdań z wykonania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo