Porównawcza analiza finansowa. Wawel SA i Mieszko SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównawcza analiza finansowa. Wawel SA i Mieszko SA"

Transkrypt

1 Porównawcza analiza finansowa spółek SA i SA autor: Kamil Neczaj Dokument na licencji Creative Commons (CC0), której treśd znajduje się pod adresem:

2 2

3 Wstęp Do analizy wybrałem dwie spółki z branży spożywczej: i. Obie spółki zajmują się produkcją słodyczy głównie na rynek krajowy. Mają prostą strukturę kapitałową. nie posiada jednostek zależnych, podczas gdy w są one bardzo małą częścią spółki. Obie firmy notowane są na warszawskiej GPW. Analiza sporządzona jest na podstawie lat Analiza rentowności Analiza wstępna Zarówno jak i są spółkami przynoszącymi zysk zarówno na poziomie sprzedaży jak i wyniku brutto. Spółki wraz z kolejnymi latami poprawiają swoje wyniki. ma tutaj widocznie wyższą dynamikę wzrostu sprzedaży, wyniku operacyjnego jak i zysku netto. W sprawozdaniu można natomiast zaobserwowad zastój w roku Analityczna forma rachunku zysków i strat Tabela 1 Rachunek zysków i strat - SA 1. Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Wynik ze sprzedaży (1+2) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik z pozostałej działalności operacyjnej (4+5) Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik z działalności finansowej (7+8) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Saldo strat i zysków nadzwycz Zysk (strata) brutto ( ) Podatek dochodowy Zysk(strata) netto (13+14)

4 Tabela 2 Rachunek zysków i strat SA 1. Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Wynik ze sprzedaży (1+2) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik z pozostałej działalności operacyjnej (4+5) Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik z działalności finansowej (7+8) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Saldo strat i zysków nadzwycz Zysk (strata) brutto ( ) Podatek dochodowy Zysk(strata) netto (13+14) Struktura wyniku finansowego W obu spółkach za główną częśd wyniku finansowego brutto odpowiada sprzedaż. W spółce pozostała działalnośd operacyjna przynosi lekką stratę, lecz działalnośd finansowa umacnia wynik koocowy. W pozostała działalnośd operacyjna jest zyskowna i znacząco wpływa na wynik, lecz działalnośd finansowa powoduje dośd duże koszty, które w 2008 wyniosły aż 67,38% zysku brutto. Obie spółki nie notują żadnych zysków, ani strat z powodu zdarzeo nadzwyczajnych. Podatek dochodowy w obu przypadkach to niecałe 20%. Tabela 3 Struktura wyniku finansowego SA 1. Wynik ze sprzedaży (1-2) 107,14 99,57 97,81 2. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej -7,99-1,32-1,51 3. Wynik z działalności finansowej 0,86 1,74 3,70 4. Wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 5. Zysk (strata) brutto ( ) 100,00 100,00 100,00 6. Podatek dochodowy -19,75-19,72-19,30 7. Zysk (strata) netto (5-6) 80,25 80,28 80,70 4

5 Tabela 4 Struktura wyniku finansowego SA 1. Wynik ze sprzedaży (1-2) 157,92 110,29 100,59 2. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej 9,46 22,45 17,81 3. Wynik z działalności finansowej -67,38-32,74-18,41 4. Wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 5. Zysk (strata) brutto ( ) 100,00 100,00 100,00 6. Podatek dochodowy -19,71-20,37-19,40 7. Zysk (strata) netto (5-6) 80,29 79,63 80,60 Analiza wyniku ze sprzedaży Ze względu na zróżnicowane wyroby obu producentów: od ciastek i czekolady do batonów i pralinek, a także trudny do określenia udział w rynku bardzo często są klasyfikowani w kategorii inni producenci, a czasami wyszczególnieni z kilku procentowym udziałem, co daje duży margines błędu, analizę sporządzono na podstawie danych makroekonomicznych o wzroście cen cukru i kakao w latach 2008 i Źródłem danych jest GUS publikacja Ceny w gospodarce narodowej grudzieo Tabela 5 Dane makroekonomiczne Wskaźnik ceny cukru i wyrobów cukierniczych 1,0000 1, Wskaźnik ceny kawa, herbata, kakao 1,0000 1, Wskaźnik zmiany kosztów zmiennych (50% cukier (1), 50% kakao (2)) 1,0000 1,0525 Pozycja 3. to średnia arytmetyczna indeksów cen kakała i cukru. W roku bazowym 2008 w obu firmach przyjęto bazową wielkośd produkcji równą 100 jednostek. Koszty zmienne to pozycja koszt wytworzenia sprzedanych produktów ze sprawozdao finansowych podzielona przez 3. Wskaźnik zmiany kosztów zmiennych z tabeli 5. Na podstawie zaktualizowanych kosztów zmiennych obliczono wielkośd produkcji w roku Wynik znajduje się w punkcie 2. Dzieląc koszty całkowite działalności operacyjnej przez wielkośd produkcji uzyskano jednostkowy koszt całkowity. Dzieląc przychody ze sprzedaży przez wielkośd produkcji uzyskano cenę jednostki. 5

6 Tabela 6 Analiza sprzedaży zmiana zmiana 1. Koszty sprzedanych produktów - koszty zmienne Ilość sprzedanych produktów ( jednostek) 100,00 125,96 25,96 100,00 102,94 2,94 3. Koszty działalności operacyjnej Jednostkowy koszt całkowity 2218, ,03-46, , ,77 67,38 5. Przychody ze sprzedaży Cena jednostki 2553, ,63-66, , ,08 63,52 Analizę przyczynową wyniku sprzedaży przeprowadzono metodą kolejnych podstawieo uwzględniając poniższy wzór na wielkośd sprzedaży: Oznaczenia: S wynik ze sprzedaży q wielkośd sprzedaży p cena jednostkowa k koszt jednostkowy całkowity S = q (p k) Tabela 7 Analiza przyczynowa wyników sprzedaży metodą kolejnych podstawieo Wynik Odchylenie Wynik Odchylenie q 2009, p 2008, k q 2009, p 2009, k q 2009, p 2009, k suma odchyleń , odchylenie od W przypadku spółki łączne odchylenie wyniku ze sprzedaży pomiędzy rokiem 2009, a 2008 wynosi Największy wpływ na wynik miało zwiększenie sprzedaży. Pod wpływem zwiększenia sprzedaży o 25,96 jednostek wynik finansowy zwiększył się o tys zł. Pod wpływem zmniejszenia ceny jednostki o 66,26 wynik ze sprzedaży zmniejszył się o 8346 tys. zł., co właściwie zrównoważyło dodatnią zmianę spowodowaną zwiększeniem sprzedaży. Spadek kosztu jednostkowego spowodował wzrost wyniku ze sprzedaży o tys. zł. Dla porównania spółka w tym czasie właściwie nie zwiększyła produkcji. Zmiana wyniku ze sprzedaży pod wpływem zmiany produkcji jest nieznaczna i wynosi 356 tys. zł. Jednostkowe cena zwiększyła się o 63,52 tys. zł co wpłynęło na zwiększenie wyniku o tys. zł, lecz wzrost ceny równoważył wzrost jednostkowych kosztów całkowitych, które zwiększyły się o 67,38 tys. zł. 6

7 Analiza struktury przychodów i kosztów Głównym źródłem przychodów w obu spółkach są przychody ze sprzedaży stanowią one 98-99% całości. Na drugim miejscu generalnie plasują się pozostałe przychody operacyjne. Mają one większy udział w powyżej jednego procenta, a niższy w około pół procenta. Przychody finansowe nieznacznie wpływają na przychody łączne w przypadku stanowią około pół procenta wszystkich, w przypadku jeszcze mniej. Tabela 8 Struktura przychodów SA 1. Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Zyski nadzwyczajne Razem przychody Struktura [%] 1. Przychody ze sprzedaży 99,10 98,88 98,81 2. Pozostałe przychody operacyjne 0,56 0,63 0,37 3. Przychody finansowe 0,34 0,50 0,82 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 5. Razem przychody Tabela 9 Struktura przychodów SA 1. Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Zyski nadzwyczajne Razem przychody Struktura [%] 1. Przychody ze sprzedaży 98,33 98,73 98,72 2. Pozostałe przychody operacyjne 1,37 1,21 1,16 3. Przychody finansowe 0,29 0,06 0,12 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 5. Razem przychody Kosztami działalności w obu spółkach są przede wszystkim koszty działalności operacyjnej. Stanowią one 96-98%. Poza tym pozostałe koszty operacyjne to około jednego procenta. Koszty finansowe są nieznaczne w SA około 0,3%, w całym badanym okresie. W są one już dużo wyższe i mieszczą się w przedziale 1,2 2,6% z tendencją spadkową. 7

8 Tabela 10 Struktura kosztów SA 1. Koszty działalności operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Straty nadzwyczajne Razem koszty Struktura w % 1. Koszty działalności operacyjne 97,99 98,78 98,99 2. Pozostałe koszty operacyjne 1,74 0,91 0,71 3. Koszty finansowe 0,27 0,32 0,30 4. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 5. Razem koszty Tabela 11 Struktura kosztów SA 1. Koszty działalności operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Straty nadzwyczajne Razem koszty Struktura w % 1. Koszty działalności operacyjne 96,32 98,19 98,61 2. Pozostałe koszty operacyjne 1,10 0,23 0,16 3. Koszty finansowe 2,58 1,58 1,22 4. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 5. Razem koszty Wskaźniki Poniżej znajdują się wybrane dane z bilansów analizowanych spółek, które posłużyły do obliczeo. Tabela 12 Wybrane pozycje z bilansu SA na koniec roku aktywa aktywa obrotowe zapasy należności krótkoterminowe środki pieniężne zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zobowiązania krótkoterminowe

9 Tabela 13 Wybrane pozycje bilansowe SA wartości średnie w danym roku średnie aktywa zapasy należności krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zobowiązania krótkoterminowe Tabela 14 Wybrane pozycje z bilansu SA na koniec roku aktywa aktywa obrotowe zapasy należności krótkoterminowe środki pieniężne zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zobowiązania krótkoterminowe Tabela 15 Wybrane pozycje bilansowe SA wartości średnie w danym roku średnie aktywa zapasy należności krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zobowiązania krótkoterminowe Wskaźniki ROA, ROE, produktywnośd aktywów i cykle rotacji zapasów, należności i zobowiązao liczono według wartości średnich. Pozostałe wskaźniki według stanu na koniec danego roku. Tabela 16 Wskaźniki rentowności ROA 0,12 0,13 0,17 0,03 0,04 0,05 ROE 0,15 0,18 0,23 0,07 0,09 0,11 ROS b 0,12 0,13 0,16 0,03 0,04 0,06 ROS n 0,10 0,10 0,13 0,03 0,04 0,05 ROS s 0,13 0,13 0,15 0,05 0,05 0,06 wskaźnik poziomu kosztów (sprzedaż) 0,87 0,87 0,85 0,95 0,95 0,94 wskaźnik poziomu kosztów (całokształt) 0,89 0,88 0,86 0,98 0,97 0,96 9

10 Obie firmy wykazują stałą tendencję wzrostową wszystkich wskaźników rentowności i malejącą wskaźników kosztów. Bardzo widoczna jest tutaj dysproporcja pomiędzy wskaźnikami rentowności obu firm. osiągnął znacznie lepsze wyniki we wszystkich kategoriach. Tabela 17 Wskaźniki rotacji produktywność aktywów 1,17 1,31 1,38 1,03 1,07 1,12 cykl rotacji zapasów 25,3 22,3 24,0 26,4 25,6 27,7 cykl rotacji należności 90,4 88,1 91,6 111,1 109,2 106,4 cykl rotacji zobowiązań 72,5 60,2 58,3 122,5 140,4 129,8 cykl operacyjny 115,7 110,5 115,6 137,5 134,8 134,1 cykl gotówkowy 43,2 50,3 57,3 14,9-5,6 4,3 Produktywnośd aktywów jest trochę wyższa w SA. Cykle zapasów i należności składające się na cykl operacyjny są krótsze w co świadczy o sprawności procesu produkcji i ściągania należności. Mimo to dużo dłuższy cykl zobowiązao w powoduje, że cały cykl gotówkowy jest dużo krótszy niż w. Dzięki powyższej sytuacji wydaje mniej na utrzymanie kapitału obrotowego. Tabela 18 Wskaźniki zadłużenia wskaźnik ogólnego zadłuzenia 0,24 0,25 0,25 0,57 0,54 0,51 mnożnik kapitału 1,33 1,33 1,34 2,39 2,24 2,11 wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych 50,82 44,73 59,40 2,19 3,90 5,76 Wskaźnik pokrycia zob. odsetkowych pokrycie zob. odsetkowych zyskiem operacyjnym jest spółką tylko nieznacznie zadłużoną. Wskaźnik na poziomie 25% jest stabilny w badanym okresie i niższy niż przeciętne zadłużenie optymalne, które powinno mieścid się w granicach 50-67%. Na takim poziomie zadłużone jest. Od 2008r zadłużenie w spółce stopniowo spada i w 2010r wynosi 51% co jest bezpiecznym poziomem. W przypadku Mieszka wskaźnik pokrycia zobowiązao odsetkowych ma duży zapas do granicznego poziomu optymalnego 1,5, co oznacza, że firma bez problemu radzi sobie z długiem. Ten sam wskaźnik w przypadku firmy ma dużo wyższą wartośd, co w związku z wysoką osiąganą rentownością pozwala dojśd do wniosku, że powinien zwiększyd poziom zadłużenia, dzięki czemu będzie w stanie poprawid wyniki. Tabela 19 Wskaźniki płynności wskaźnik bieżącej płynności 1,96 2,47 2,52 1,37 0,83 1,66 wskaźnik szybki płynności 1,55 2,03 1,99 1,11 0,68 1,30 wskaźnik wypłacalności środków pieniężnych 0,01 0,20 0,09 0,01 0,02 0,04 10

11 Wskaźniki płynności w przypadku w latach 2008 i 2010 znajdują się w normie (wsk. bieżącej płynności 1,2-2,0, wskaźnik szybki 1,0-1,2). Niestety w roku 2009 wskaźniki pokazują, że firma mogła napotkad na problemy z regulowaniem zobowiązao. Wskaźnik wypłacalności środków pieniężnych pokazuje, że firmy generalnie nie trzymają bezproduktywnych środków na koncie. Jego wartośd powinna wynosid 10-20%, niestety jest niższa, ale trzeba pamiętad, że jest to stan na koniec roku i jego niska wartośd może byd związana z sezonowością. Wskaźniki bieżącej płynności i szybki w osiągają wysokie wartości. Poza tym można zauważyd wzrost tych wskaźników w Taki stan spowodowany jest przez stosunkowo niski stan zobowiązao, co w połączeniu z interpretacją krótkiego cyklu zobowiązao z tabeli 17 pozwala stwierdzid, że firma szybko reguluje zaległe płatności i nie wykorzystuje w pełni możliwości kredytu kupieckiego. Analiza przyczynowa model DuPonta Analizę wskaźnika ROE wykonano metodą funkcyjną według poniższych wzorów. Analizowano zmianę jego wartości pomiędzy rokiem 2009 i Przyjęte oznaczenia: ROS rentownośd na sprzedaży netto WRA wskaźnik rotacji aktywów MK mnożnik kapitału A = ROS 2010 ROS B = WRA 2010 WRA C = MK 2010 MK ROE = ROS WRA MK Tabela 20 Odchylenia modelu DuPonta liczone metodą funkcyjną ΔROE 2009/2010 0,0554 0,0224 A 0,2358 0,2859 B 0,0528 0,0422 C 0,0075-0,0592 O a 0,0433 0,0243 O b 0,0106 0,0040 O c 0,0015-0,0059 O łączne 0,0554 0,

12 W przypadku spółki pomiędzy 2009 i 2010 wskaźnik wzrósł o 5,5 punktu procentowego. Wpływ na wzrost ROE miały wszystkie trzy wskaźniki, które także wzrosły w badanym okresie. Największy wpływ miał wzrost rentowności na sprzedaży, który odpowiadał za wzrost ROE o 4,33 punktu procentowego. Na drugim miejscu znalazł się wskaźnik rentowności aktywów, którego wzrost spowodował wzrost ROE o ponad jeden punkt procentowy. Zmiana mnożnika kapitału miała marginalny wpływ na zmianę ROE 0,15 punktu procentowego. W spółce w badanym okresie wzrost ROE wyniósł 2,24 punktu procentowego. Największy wpływ miał na to wzrost ROS. Spowodował on wzrost ROE o 2,43 punktu procentowego. Zmiana WRA i MK w niewielkim stopniu wpłynęły na ROE. Było to odpowiednio 0,4 punktu procentowego w przypadku WRA i -0,59 punktu procentowego w przypadku MK. Analiza rachunku przepływów pieniężnych Tabela 21 Przepływy pieniężne w SA i SA w latach z działalności operacyjnej z działalności inwestycyjnej z działalności finansowej bilansowa zmiana środków pieniężnych W obu firmach można zaobserwowad typowy dla rozwiniętego przedsiębiorstwa rozkład przepływów. Przepływy z działalności operacyjnej są dodatnie, generują gotówkę. Przepływy z działalności finansowej i inwestycyjnej pochłaniają gotówkę. Świadczy to o dojrzałości spółek. I zdolności do generowania stabilnego strumienia finansowego z podstawowej działalności. W w 2008 ograniczono inwestycje, z powodu kryzysu, jednocześnie przeznaczając gotówkę z działalności operacyjnej na spłatę dośd dużego kredytu. Świadczy to o niepewności kadry zarządzającej co do stabilności przyszłych dochodów i próbie zabezpieczenia na trudne czasy. Spółka nadrobiła niewykonane inwestycje w 2009 przeznaczając na nie wyjątkowo dużą kwotę. Spłacony w 2008r kredyt spowodował, że działalnośd finansowa pochłonęła w tym czasie niewielkie ilości gotówki. W 2010 przepływy finansowe i inwestycyjne ustabilizowały się. Widoczny jest przeciętny poziom inwestycji, spółka spłaciła w tym czasie częśd kredytu. Przepływy operacyjne wyjątkowo wysoki poziom osiągnęły w 2008r. Nie wykazują one tendencji rosnącej co wskazuje na brak rozwoju produkcji i nieskutecznośd inwestycji. W analizowanym okresie spółka nie wypłacała dywidendy. Ogólny bilans przepływów z wyjątkiem 2008 roku jest dodatni, co świadczy o stabilności płynności spółki. W przeciwieostwie do notuje rosnące przepływy operacyjne co świadczy o przemyślanym i skutecznym planie rozwoju. Przepływy finansowe są ujemne i utrzymują się cały czas na podobnym poziomie. Duży wpływ ma na to corocznie wypłacana dywidenda. w 12

13 przeciwieostwie do inwestycje z powodu kryzysu ograniczył później, bo 2009r. Zebraną gotówkę wydał rok później, co widoczne jest w bilansowej zmianie środków pieniężnych. Podsumowanie Spółka SA okazała się o wiele zyskowniejsza. Posiada dużo wyższe wskaźniki rentowności zarówno kapitału własnego, jak i aktywów i sprzedaży. Jej poziom zadłużenia jest niski, co przy tak dużej marży stwarza ogromne możliwości rozwoju. Spółka ma także duże możliwości jeśli chodzi o wykorzystanie kredytu kupieckiego w przyszłości. W tej chwili w tym zakresie lepiej radzi sobie, którego cykl konwersji gotówki jest bliski zero. dużo lepiej wykorzystuje też dźwignię finansową utrzymując zadłużenie na optymalnym poziomie. Niestety strategia firmy zakłada niskie marże, co w dużym stopniu ogranicza rozwój firmy. Rachunek przepływów pieniężnych wskazuje także na dużo skuteczniejsze inwestycje firmy. Ogromne ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej znajdują swoje odzwierciedlenie w solidnie rosnących przepływach z działalności operacyjnej. Firmę stad także na wypłatę dywidendy. Inwestycje niestety są mniejsze i nieskuteczne. Na przestrzeni lat mimo wzrostu zysku netto przepływy z działalności operacyjnej są na zbliżonym poziomie, a za wzrost zysku w dużej mierze odpowiada spadek kosztów finansowych. Podsumowując, jest dynamicznie rozwijającą się firmą z ogromnymi możliwościami, podczas gdy tak naprawdę nie ma pomysłu na dalszy rozwój i stara się ograniczad koszty, a jego głównym problemem jest niska marża. 13

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Płynność w ujęciu dynamicznym: Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych, Wskaźniki wydajności pieniężnej, Wskaźniki wystarczalności pieniężnej.

Płynność w ujęciu dynamicznym: Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych, Wskaźniki wydajności pieniężnej, Wskaźniki wystarczalności pieniężnej. ĆWICZENIA 9. [2] Rozdz. 4., [7] Rozdz. 3.2 Ocena w ujęciu statycznym: Pojęcie i znaczenie finansowej, zdolności płatniczej, wypłacalności. Czynniki determinujące płynność finansową. Konsekwencje nad, pogorszenia,

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe 1. Wskaźniki sprawności działania Wskaźnik Formuła 2009 2008 OB D% 1. Podstawowy wsk. Struktury majątkowej aktywa trwałe aktywa obrotowe 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wskaźnik produktywności aktywów (wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Szpitalne spółki powiatowe

Szpitalne spółki powiatowe Szpitalne spółki powiatowe Skrót raportu ZPP Marek Wójcik Październik 2011r. SZPITALNE SPÓŁKI - RAPORT 37 samorządowych spółek szpitalnych; Dane finansowe za rok 2010; Prezentacja sytuacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Warszawa, 15-16 maja 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q1/2014 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB 1 600 000 1 400 000 WYNIKI ZA OKRES Q1/2014 Przychody 1 354

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

I kwartał 2014 Raport jednostkowy i skonsolidowany Analiza finansowa. Analiza finansowa. 1. Wskaźniki rentowności

I kwartał 2014 Raport jednostkowy i skonsolidowany Analiza finansowa. Analiza finansowa. 1. Wskaźniki rentowności 1. Wskaźniki rentowności Wskaźniki rentowności informują ile zysku przynosi jeden złoty uzyskany z przychodów ze sprzedaży (rentowność EBIT, EBITDA, netto) lub też obrazuje wielkość zysku wygospodarowanego

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Warszawa, 14-15 listopada 2013 WYNIKI FINANSOWE GRUPY AB Q3/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q3/2013 W 3 kw. 2013 dalszy dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM.

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. A. Mikołajczyk K. Młynarczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie, sprawność,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 16 maja 2013 r. Plan wykładu ; ;. 2 kredyt Powody oceny rzetelność kontrahenta inwestycje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14 lutego 2013 roku 2 / 5 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kooczy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstw 2016/2017

Analiza finansowa przedsiębiorstw 2016/2017 Przedmiot: Kierunek: Prowadzący: Forma zajęć: Analiza finansowa przedsiębiorstw Rachunkowość i Finanse mgr Joanna Sikora (jsikora@wsb.gda.pl, sikorajoanna.com) ćwiczenia, 16 godzin, zaliczenie pisemne

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane rejestrowe

Wybrane dane rejestrowe Strona 1 / 13 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: 351225738 INPROEL - 3 Sp. z o.o. NIP: PL 6761777538 KRS Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 139301 KRS >> więcej 100 200 250

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt 01193 Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Adam Nied. Wroclaw of University of Economics

Adam Nied. Wroclaw of University of Economics Adam Nied Wroclaw of University of Economics Decyzje krótkoterminowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży nr. 10 Słowa kluczowe: Krótkoterminowe decyzje przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski Dlaczego warto przeprowadzać analizę wskaźnikową? Przewaga analizy wskaźnikowej nad wstępną. Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski ( ) wskaźnik prawdę Ci powie Jakie płaszczyzny funkcjonowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna. Analiza wskaźnikowa

Analiza ekonomiczna. Analiza wskaźnikowa Analiza ekonomiczna Analiza wskaźnikowa Analiza rentowności Podstawa: Rachunek Zysków i Strat Rachunek wyników w tys zł. 2013 2014 2015 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 214 roku Maj 214 Komentarz do sytuacji w I kwartale 214 Czynniki rynkowe w I kwartale Zmiany na rynku Popyt na wyroby Spółki w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła8.03.2006 1/4 analiza finansowa ćwiczenia 29.03.2006 2/4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 832 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 832 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 832 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie. przedsiębiorstw z branży wydawniczej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie. przedsiębiorstw z branży wydawniczej B. Ganczuk, B. Szutka, A. Żałobnik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej JEL Classification: G00 Słowa kluczowe: metoda

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA

SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2006, OCENY WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna. Analiza wskaźnikowa

Analiza ekonomiczna. Analiza wskaźnikowa Analiza ekonomiczna Analiza wskaźnikowa Analiza rentowności Podstawa: Rachunek Zysków i Strat Rachunek wyników w tys zł. 2012 2013 2014 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Biuro Ekspertyz Ekonomicznych UNILEX Spółka Cywilna GOSPODARKA KOMUNALNA W GMINIE JAROCIN W LATACH 2011-2014 KIERUNKI ZMIAN

Biuro Ekspertyz Ekonomicznych UNILEX Spółka Cywilna GOSPODARKA KOMUNALNA W GMINIE JAROCIN W LATACH 2011-2014 KIERUNKI ZMIAN Biuro Ekspertyz Ekonomicznych UNILEX Spółka Cywilna GOSPODARKA KOMUNALNA W GMINIE JAROCIN W LATACH 2011-2014 KIERUNKI ZMIAN GOSPODARKA KOMUNALNA ( ) KIERUNKI ZMIAN 1. Warunki i założenia prowadzonej analizy

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa. 2011-10-13 1 Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa dokonuje się przy pomocy wskaźników. 2011-10-13 2 Analiza wskaźnikowa Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI Przepływy finansowe Harmonogram pracy na ćwiczeniach Temat MOPI Realizacja 1 Ćwiczenia wprowadzające Wprowadzenie 2 Wartość pieniądza w czasie Wprowadzenia i zadania 3 WACC, montaż finansowy, koszt kredytu

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 18 maja 2007 r. 1

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 18 maja 2007 r. 1 Warszawa, 18 maja 2007 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Warszawa, 18 maja 2007 r. 1 PGF wysoka efektywność działania CAGR stały wzrost od debiutu Średnioroczna stopa wzrostu od debiutu Przychody ze

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 12 Komentarz Zarządu jednostki dominującej na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego W ykorzystanie sprawozdań finansowych materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 1 Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 30.06.2014 Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie i windykacja na zlecenie portfeli masowych

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży finansowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży finansowej K. Czyczerska, A. Wiktorowicz UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁWIU Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży finansowej Słowa kluczowe: planowanie przychodów, metoda średniej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Niniejszy Aneks nr 7 do Prospektu Emisyjnego Biuro

Bardziej szczegółowo

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych i płynności Stan środków pieniężnych na koniec każdego z okresów (pozycja G rachunku przepływów pieniężnych) powinien przyjmować dodatnie wartości w każdym

Bardziej szczegółowo

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Warszawa, 19-20 września 2013 WYNIKI GRUPY AB Q2/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q2/2013 Kontynuacja ciągłego i dynamicznego rozwoju Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo