Porównawcza analiza finansowa. Wawel SA i Mieszko SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównawcza analiza finansowa. Wawel SA i Mieszko SA"

Transkrypt

1 Porównawcza analiza finansowa spółek SA i SA autor: Kamil Neczaj Dokument na licencji Creative Commons (CC0), której treśd znajduje się pod adresem:

2 2

3 Wstęp Do analizy wybrałem dwie spółki z branży spożywczej: i. Obie spółki zajmują się produkcją słodyczy głównie na rynek krajowy. Mają prostą strukturę kapitałową. nie posiada jednostek zależnych, podczas gdy w są one bardzo małą częścią spółki. Obie firmy notowane są na warszawskiej GPW. Analiza sporządzona jest na podstawie lat Analiza rentowności Analiza wstępna Zarówno jak i są spółkami przynoszącymi zysk zarówno na poziomie sprzedaży jak i wyniku brutto. Spółki wraz z kolejnymi latami poprawiają swoje wyniki. ma tutaj widocznie wyższą dynamikę wzrostu sprzedaży, wyniku operacyjnego jak i zysku netto. W sprawozdaniu można natomiast zaobserwowad zastój w roku Analityczna forma rachunku zysków i strat Tabela 1 Rachunek zysków i strat - SA 1. Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Wynik ze sprzedaży (1+2) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik z pozostałej działalności operacyjnej (4+5) Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik z działalności finansowej (7+8) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Saldo strat i zysków nadzwycz Zysk (strata) brutto ( ) Podatek dochodowy Zysk(strata) netto (13+14)

4 Tabela 2 Rachunek zysków i strat SA 1. Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Wynik ze sprzedaży (1+2) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik z pozostałej działalności operacyjnej (4+5) Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik z działalności finansowej (7+8) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Saldo strat i zysków nadzwycz Zysk (strata) brutto ( ) Podatek dochodowy Zysk(strata) netto (13+14) Struktura wyniku finansowego W obu spółkach za główną częśd wyniku finansowego brutto odpowiada sprzedaż. W spółce pozostała działalnośd operacyjna przynosi lekką stratę, lecz działalnośd finansowa umacnia wynik koocowy. W pozostała działalnośd operacyjna jest zyskowna i znacząco wpływa na wynik, lecz działalnośd finansowa powoduje dośd duże koszty, które w 2008 wyniosły aż 67,38% zysku brutto. Obie spółki nie notują żadnych zysków, ani strat z powodu zdarzeo nadzwyczajnych. Podatek dochodowy w obu przypadkach to niecałe 20%. Tabela 3 Struktura wyniku finansowego SA 1. Wynik ze sprzedaży (1-2) 107,14 99,57 97,81 2. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej -7,99-1,32-1,51 3. Wynik z działalności finansowej 0,86 1,74 3,70 4. Wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 5. Zysk (strata) brutto ( ) 100,00 100,00 100,00 6. Podatek dochodowy -19,75-19,72-19,30 7. Zysk (strata) netto (5-6) 80,25 80,28 80,70 4

5 Tabela 4 Struktura wyniku finansowego SA 1. Wynik ze sprzedaży (1-2) 157,92 110,29 100,59 2. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej 9,46 22,45 17,81 3. Wynik z działalności finansowej -67,38-32,74-18,41 4. Wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 5. Zysk (strata) brutto ( ) 100,00 100,00 100,00 6. Podatek dochodowy -19,71-20,37-19,40 7. Zysk (strata) netto (5-6) 80,29 79,63 80,60 Analiza wyniku ze sprzedaży Ze względu na zróżnicowane wyroby obu producentów: od ciastek i czekolady do batonów i pralinek, a także trudny do określenia udział w rynku bardzo często są klasyfikowani w kategorii inni producenci, a czasami wyszczególnieni z kilku procentowym udziałem, co daje duży margines błędu, analizę sporządzono na podstawie danych makroekonomicznych o wzroście cen cukru i kakao w latach 2008 i Źródłem danych jest GUS publikacja Ceny w gospodarce narodowej grudzieo Tabela 5 Dane makroekonomiczne Wskaźnik ceny cukru i wyrobów cukierniczych 1,0000 1, Wskaźnik ceny kawa, herbata, kakao 1,0000 1, Wskaźnik zmiany kosztów zmiennych (50% cukier (1), 50% kakao (2)) 1,0000 1,0525 Pozycja 3. to średnia arytmetyczna indeksów cen kakała i cukru. W roku bazowym 2008 w obu firmach przyjęto bazową wielkośd produkcji równą 100 jednostek. Koszty zmienne to pozycja koszt wytworzenia sprzedanych produktów ze sprawozdao finansowych podzielona przez 3. Wskaźnik zmiany kosztów zmiennych z tabeli 5. Na podstawie zaktualizowanych kosztów zmiennych obliczono wielkośd produkcji w roku Wynik znajduje się w punkcie 2. Dzieląc koszty całkowite działalności operacyjnej przez wielkośd produkcji uzyskano jednostkowy koszt całkowity. Dzieląc przychody ze sprzedaży przez wielkośd produkcji uzyskano cenę jednostki. 5

6 Tabela 6 Analiza sprzedaży zmiana zmiana 1. Koszty sprzedanych produktów - koszty zmienne Ilość sprzedanych produktów ( jednostek) 100,00 125,96 25,96 100,00 102,94 2,94 3. Koszty działalności operacyjnej Jednostkowy koszt całkowity 2218, ,03-46, , ,77 67,38 5. Przychody ze sprzedaży Cena jednostki 2553, ,63-66, , ,08 63,52 Analizę przyczynową wyniku sprzedaży przeprowadzono metodą kolejnych podstawieo uwzględniając poniższy wzór na wielkośd sprzedaży: Oznaczenia: S wynik ze sprzedaży q wielkośd sprzedaży p cena jednostkowa k koszt jednostkowy całkowity S = q (p k) Tabela 7 Analiza przyczynowa wyników sprzedaży metodą kolejnych podstawieo Wynik Odchylenie Wynik Odchylenie q 2009, p 2008, k q 2009, p 2009, k q 2009, p 2009, k suma odchyleń , odchylenie od W przypadku spółki łączne odchylenie wyniku ze sprzedaży pomiędzy rokiem 2009, a 2008 wynosi Największy wpływ na wynik miało zwiększenie sprzedaży. Pod wpływem zwiększenia sprzedaży o 25,96 jednostek wynik finansowy zwiększył się o tys zł. Pod wpływem zmniejszenia ceny jednostki o 66,26 wynik ze sprzedaży zmniejszył się o 8346 tys. zł., co właściwie zrównoważyło dodatnią zmianę spowodowaną zwiększeniem sprzedaży. Spadek kosztu jednostkowego spowodował wzrost wyniku ze sprzedaży o tys. zł. Dla porównania spółka w tym czasie właściwie nie zwiększyła produkcji. Zmiana wyniku ze sprzedaży pod wpływem zmiany produkcji jest nieznaczna i wynosi 356 tys. zł. Jednostkowe cena zwiększyła się o 63,52 tys. zł co wpłynęło na zwiększenie wyniku o tys. zł, lecz wzrost ceny równoważył wzrost jednostkowych kosztów całkowitych, które zwiększyły się o 67,38 tys. zł. 6

7 Analiza struktury przychodów i kosztów Głównym źródłem przychodów w obu spółkach są przychody ze sprzedaży stanowią one 98-99% całości. Na drugim miejscu generalnie plasują się pozostałe przychody operacyjne. Mają one większy udział w powyżej jednego procenta, a niższy w około pół procenta. Przychody finansowe nieznacznie wpływają na przychody łączne w przypadku stanowią około pół procenta wszystkich, w przypadku jeszcze mniej. Tabela 8 Struktura przychodów SA 1. Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Zyski nadzwyczajne Razem przychody Struktura [%] 1. Przychody ze sprzedaży 99,10 98,88 98,81 2. Pozostałe przychody operacyjne 0,56 0,63 0,37 3. Przychody finansowe 0,34 0,50 0,82 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 5. Razem przychody Tabela 9 Struktura przychodów SA 1. Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Zyski nadzwyczajne Razem przychody Struktura [%] 1. Przychody ze sprzedaży 98,33 98,73 98,72 2. Pozostałe przychody operacyjne 1,37 1,21 1,16 3. Przychody finansowe 0,29 0,06 0,12 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 5. Razem przychody Kosztami działalności w obu spółkach są przede wszystkim koszty działalności operacyjnej. Stanowią one 96-98%. Poza tym pozostałe koszty operacyjne to około jednego procenta. Koszty finansowe są nieznaczne w SA około 0,3%, w całym badanym okresie. W są one już dużo wyższe i mieszczą się w przedziale 1,2 2,6% z tendencją spadkową. 7

8 Tabela 10 Struktura kosztów SA 1. Koszty działalności operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Straty nadzwyczajne Razem koszty Struktura w % 1. Koszty działalności operacyjne 97,99 98,78 98,99 2. Pozostałe koszty operacyjne 1,74 0,91 0,71 3. Koszty finansowe 0,27 0,32 0,30 4. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 5. Razem koszty Tabela 11 Struktura kosztów SA 1. Koszty działalności operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Straty nadzwyczajne Razem koszty Struktura w % 1. Koszty działalności operacyjne 96,32 98,19 98,61 2. Pozostałe koszty operacyjne 1,10 0,23 0,16 3. Koszty finansowe 2,58 1,58 1,22 4. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 5. Razem koszty Wskaźniki Poniżej znajdują się wybrane dane z bilansów analizowanych spółek, które posłużyły do obliczeo. Tabela 12 Wybrane pozycje z bilansu SA na koniec roku aktywa aktywa obrotowe zapasy należności krótkoterminowe środki pieniężne zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zobowiązania krótkoterminowe

9 Tabela 13 Wybrane pozycje bilansowe SA wartości średnie w danym roku średnie aktywa zapasy należności krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zobowiązania krótkoterminowe Tabela 14 Wybrane pozycje z bilansu SA na koniec roku aktywa aktywa obrotowe zapasy należności krótkoterminowe środki pieniężne zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zobowiązania krótkoterminowe Tabela 15 Wybrane pozycje bilansowe SA wartości średnie w danym roku średnie aktywa zapasy należności krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zobowiązania krótkoterminowe Wskaźniki ROA, ROE, produktywnośd aktywów i cykle rotacji zapasów, należności i zobowiązao liczono według wartości średnich. Pozostałe wskaźniki według stanu na koniec danego roku. Tabela 16 Wskaźniki rentowności ROA 0,12 0,13 0,17 0,03 0,04 0,05 ROE 0,15 0,18 0,23 0,07 0,09 0,11 ROS b 0,12 0,13 0,16 0,03 0,04 0,06 ROS n 0,10 0,10 0,13 0,03 0,04 0,05 ROS s 0,13 0,13 0,15 0,05 0,05 0,06 wskaźnik poziomu kosztów (sprzedaż) 0,87 0,87 0,85 0,95 0,95 0,94 wskaźnik poziomu kosztów (całokształt) 0,89 0,88 0,86 0,98 0,97 0,96 9

10 Obie firmy wykazują stałą tendencję wzrostową wszystkich wskaźników rentowności i malejącą wskaźników kosztów. Bardzo widoczna jest tutaj dysproporcja pomiędzy wskaźnikami rentowności obu firm. osiągnął znacznie lepsze wyniki we wszystkich kategoriach. Tabela 17 Wskaźniki rotacji produktywność aktywów 1,17 1,31 1,38 1,03 1,07 1,12 cykl rotacji zapasów 25,3 22,3 24,0 26,4 25,6 27,7 cykl rotacji należności 90,4 88,1 91,6 111,1 109,2 106,4 cykl rotacji zobowiązań 72,5 60,2 58,3 122,5 140,4 129,8 cykl operacyjny 115,7 110,5 115,6 137,5 134,8 134,1 cykl gotówkowy 43,2 50,3 57,3 14,9-5,6 4,3 Produktywnośd aktywów jest trochę wyższa w SA. Cykle zapasów i należności składające się na cykl operacyjny są krótsze w co świadczy o sprawności procesu produkcji i ściągania należności. Mimo to dużo dłuższy cykl zobowiązao w powoduje, że cały cykl gotówkowy jest dużo krótszy niż w. Dzięki powyższej sytuacji wydaje mniej na utrzymanie kapitału obrotowego. Tabela 18 Wskaźniki zadłużenia wskaźnik ogólnego zadłuzenia 0,24 0,25 0,25 0,57 0,54 0,51 mnożnik kapitału 1,33 1,33 1,34 2,39 2,24 2,11 wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych 50,82 44,73 59,40 2,19 3,90 5,76 Wskaźnik pokrycia zob. odsetkowych pokrycie zob. odsetkowych zyskiem operacyjnym jest spółką tylko nieznacznie zadłużoną. Wskaźnik na poziomie 25% jest stabilny w badanym okresie i niższy niż przeciętne zadłużenie optymalne, które powinno mieścid się w granicach 50-67%. Na takim poziomie zadłużone jest. Od 2008r zadłużenie w spółce stopniowo spada i w 2010r wynosi 51% co jest bezpiecznym poziomem. W przypadku Mieszka wskaźnik pokrycia zobowiązao odsetkowych ma duży zapas do granicznego poziomu optymalnego 1,5, co oznacza, że firma bez problemu radzi sobie z długiem. Ten sam wskaźnik w przypadku firmy ma dużo wyższą wartośd, co w związku z wysoką osiąganą rentownością pozwala dojśd do wniosku, że powinien zwiększyd poziom zadłużenia, dzięki czemu będzie w stanie poprawid wyniki. Tabela 19 Wskaźniki płynności wskaźnik bieżącej płynności 1,96 2,47 2,52 1,37 0,83 1,66 wskaźnik szybki płynności 1,55 2,03 1,99 1,11 0,68 1,30 wskaźnik wypłacalności środków pieniężnych 0,01 0,20 0,09 0,01 0,02 0,04 10

11 Wskaźniki płynności w przypadku w latach 2008 i 2010 znajdują się w normie (wsk. bieżącej płynności 1,2-2,0, wskaźnik szybki 1,0-1,2). Niestety w roku 2009 wskaźniki pokazują, że firma mogła napotkad na problemy z regulowaniem zobowiązao. Wskaźnik wypłacalności środków pieniężnych pokazuje, że firmy generalnie nie trzymają bezproduktywnych środków na koncie. Jego wartośd powinna wynosid 10-20%, niestety jest niższa, ale trzeba pamiętad, że jest to stan na koniec roku i jego niska wartośd może byd związana z sezonowością. Wskaźniki bieżącej płynności i szybki w osiągają wysokie wartości. Poza tym można zauważyd wzrost tych wskaźników w Taki stan spowodowany jest przez stosunkowo niski stan zobowiązao, co w połączeniu z interpretacją krótkiego cyklu zobowiązao z tabeli 17 pozwala stwierdzid, że firma szybko reguluje zaległe płatności i nie wykorzystuje w pełni możliwości kredytu kupieckiego. Analiza przyczynowa model DuPonta Analizę wskaźnika ROE wykonano metodą funkcyjną według poniższych wzorów. Analizowano zmianę jego wartości pomiędzy rokiem 2009 i Przyjęte oznaczenia: ROS rentownośd na sprzedaży netto WRA wskaźnik rotacji aktywów MK mnożnik kapitału A = ROS 2010 ROS B = WRA 2010 WRA C = MK 2010 MK ROE = ROS WRA MK Tabela 20 Odchylenia modelu DuPonta liczone metodą funkcyjną ΔROE 2009/2010 0,0554 0,0224 A 0,2358 0,2859 B 0,0528 0,0422 C 0,0075-0,0592 O a 0,0433 0,0243 O b 0,0106 0,0040 O c 0,0015-0,0059 O łączne 0,0554 0,

12 W przypadku spółki pomiędzy 2009 i 2010 wskaźnik wzrósł o 5,5 punktu procentowego. Wpływ na wzrost ROE miały wszystkie trzy wskaźniki, które także wzrosły w badanym okresie. Największy wpływ miał wzrost rentowności na sprzedaży, który odpowiadał za wzrost ROE o 4,33 punktu procentowego. Na drugim miejscu znalazł się wskaźnik rentowności aktywów, którego wzrost spowodował wzrost ROE o ponad jeden punkt procentowy. Zmiana mnożnika kapitału miała marginalny wpływ na zmianę ROE 0,15 punktu procentowego. W spółce w badanym okresie wzrost ROE wyniósł 2,24 punktu procentowego. Największy wpływ miał na to wzrost ROS. Spowodował on wzrost ROE o 2,43 punktu procentowego. Zmiana WRA i MK w niewielkim stopniu wpłynęły na ROE. Było to odpowiednio 0,4 punktu procentowego w przypadku WRA i -0,59 punktu procentowego w przypadku MK. Analiza rachunku przepływów pieniężnych Tabela 21 Przepływy pieniężne w SA i SA w latach z działalności operacyjnej z działalności inwestycyjnej z działalności finansowej bilansowa zmiana środków pieniężnych W obu firmach można zaobserwowad typowy dla rozwiniętego przedsiębiorstwa rozkład przepływów. Przepływy z działalności operacyjnej są dodatnie, generują gotówkę. Przepływy z działalności finansowej i inwestycyjnej pochłaniają gotówkę. Świadczy to o dojrzałości spółek. I zdolności do generowania stabilnego strumienia finansowego z podstawowej działalności. W w 2008 ograniczono inwestycje, z powodu kryzysu, jednocześnie przeznaczając gotówkę z działalności operacyjnej na spłatę dośd dużego kredytu. Świadczy to o niepewności kadry zarządzającej co do stabilności przyszłych dochodów i próbie zabezpieczenia na trudne czasy. Spółka nadrobiła niewykonane inwestycje w 2009 przeznaczając na nie wyjątkowo dużą kwotę. Spłacony w 2008r kredyt spowodował, że działalnośd finansowa pochłonęła w tym czasie niewielkie ilości gotówki. W 2010 przepływy finansowe i inwestycyjne ustabilizowały się. Widoczny jest przeciętny poziom inwestycji, spółka spłaciła w tym czasie częśd kredytu. Przepływy operacyjne wyjątkowo wysoki poziom osiągnęły w 2008r. Nie wykazują one tendencji rosnącej co wskazuje na brak rozwoju produkcji i nieskutecznośd inwestycji. W analizowanym okresie spółka nie wypłacała dywidendy. Ogólny bilans przepływów z wyjątkiem 2008 roku jest dodatni, co świadczy o stabilności płynności spółki. W przeciwieostwie do notuje rosnące przepływy operacyjne co świadczy o przemyślanym i skutecznym planie rozwoju. Przepływy finansowe są ujemne i utrzymują się cały czas na podobnym poziomie. Duży wpływ ma na to corocznie wypłacana dywidenda. w 12

13 przeciwieostwie do inwestycje z powodu kryzysu ograniczył później, bo 2009r. Zebraną gotówkę wydał rok później, co widoczne jest w bilansowej zmianie środków pieniężnych. Podsumowanie Spółka SA okazała się o wiele zyskowniejsza. Posiada dużo wyższe wskaźniki rentowności zarówno kapitału własnego, jak i aktywów i sprzedaży. Jej poziom zadłużenia jest niski, co przy tak dużej marży stwarza ogromne możliwości rozwoju. Spółka ma także duże możliwości jeśli chodzi o wykorzystanie kredytu kupieckiego w przyszłości. W tej chwili w tym zakresie lepiej radzi sobie, którego cykl konwersji gotówki jest bliski zero. dużo lepiej wykorzystuje też dźwignię finansową utrzymując zadłużenie na optymalnym poziomie. Niestety strategia firmy zakłada niskie marże, co w dużym stopniu ogranicza rozwój firmy. Rachunek przepływów pieniężnych wskazuje także na dużo skuteczniejsze inwestycje firmy. Ogromne ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej znajdują swoje odzwierciedlenie w solidnie rosnących przepływach z działalności operacyjnej. Firmę stad także na wypłatę dywidendy. Inwestycje niestety są mniejsze i nieskuteczne. Na przestrzeni lat mimo wzrostu zysku netto przepływy z działalności operacyjnej są na zbliżonym poziomie, a za wzrost zysku w dużej mierze odpowiada spadek kosztów finansowych. Podsumowując, jest dynamicznie rozwijającą się firmą z ogromnymi możliwościami, podczas gdy tak naprawdę nie ma pomysłu na dalszy rozwój i stara się ograniczad koszty, a jego głównym problemem jest niska marża. 13

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opracowanie pod kierunkiem: Mgr Katarzyna Prędkiewicz Karolina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU Warszawa 2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU 2013 Spis treści Najważniejsze informacje i wnioski o spółkach objętych analizą 3

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005 2 Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne 31 grudnia 2005 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Indeks do skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku Spis treści I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta i roku obrotowym... 4 Podstawowe dane o emitencie...

Bardziej szczegółowo

Deweloperzy komercyjni

Deweloperzy komercyjni Capital Park, Echo Investment, GTC, Rank Progress 02.07.2014 Rentowność obligacji sentyment kontra analiza Data raportu (14 pkt.) W raporcie poddaliśmy analizie czterech emitentów obligacji zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: Action S.A.

Poznaj spółkę: Action S.A. Poznaj spółkę: Action S.A. Zmodernizowane centrum logistyczne, a wyniki spółki. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści Wstęp... 3 1. Profil spółki

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014 Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005- Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich.

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej.

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Poznaj spółkę: JSW S.A. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej. Analiza Spółki JSW przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach grupy analityczno-inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce 2014 Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce Analiza rynku spółek komunalnych w Polsce 5,00 Rentowność kapitału własnego branży transportowej 0,00 0,05-5,00-10,00 % -15,00-20,00-17,87-25,00-30,00-29,20-25,59-35,00

Bardziej szczegółowo

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. 1. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. w okresie 01.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rentowności, płynności, poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz zadłużenia.

Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rentowności, płynności, poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz zadłużenia. ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Ocena zarządzania zasobami finansowymi przez Eurocash została przeprowadzona w oparciu o sprawozdania finansowe

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 R., ZMIENIONY W DNIU 22 LISTOPADA 2013 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 R., ZMIENIONY W DNIU 22 LISTOPADA 2013 R. ANEKS NR 1 Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 R., ZMIENIONY W DNIU 22 LISTOPADA 2013 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO VISTULA GROUP S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 12 LISTOPADA 2013 R. Terminy

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999

Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999 ANALIZA FINANSOWA 2 3 Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999 4 5 SPIS TREŚCI WSTĘP...7 Rozdział 1. ŹRÓDŁA INFORMACJI ANALITYCZNYCH...9

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: Netia S.A. Strategia 2020 sposób na uzyskanie pozycji lidera w branży.

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: Netia S.A. Strategia 2020 sposób na uzyskanie pozycji lidera w branży. Poznaj spółkę: Netia S.A. Strategia 2020 sposób na uzyskanie pozycji lidera w branży. Analiza Spółki Netia przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach grupy analityczno-inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc.

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc. Rekomendacja ZPC Otmuchów S.A. Kupuj - cena docelowa: 13,72 PLN Data sporządzenia: 23 lipca 2012r. Wykres 1. ZPC Otmuchów vs WIG-Spożywczy Źródło: Bloomberg Udział w indeksie WIG: Udział w WIG-PL: Udział

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Podsumowanie warunków oferty Liczba akcji oferowanych Do 3 160 000 Struktura oferty 5 listopada ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby

Bardziej szczegółowo

Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata 2011-2013

Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata 2011-2013 COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Robert Bąkowski Nr albumu: 9871 Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata

Bardziej szczegółowo

Zdrowe momentum. MAGELLAN KUPUJ (100,3 PLN) MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 13 lutego 2014

Zdrowe momentum. MAGELLAN KUPUJ (100,3 PLN) MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 13 lutego 2014 MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Zdrowe momentum MAGELLAN Wycena Cena bieżąca [PLN] 80,5 Wycena końcowa [PLN] 100,3 Potencjał 24,6% Rekomendacja Podstawowe dane MAGELLAN (YTD = 2,3%) MW TRADE

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY CIECH ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY CIECH ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY CIECH ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU SPIS TREŚCI I. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY CIECH... 4 1. Skrócone Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo