Porównawcza analiza finansowa. Wawel SA i Mieszko SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównawcza analiza finansowa. Wawel SA i Mieszko SA"

Transkrypt

1 Porównawcza analiza finansowa spółek SA i SA autor: Kamil Neczaj Dokument na licencji Creative Commons (CC0), której treśd znajduje się pod adresem:

2 2

3 Wstęp Do analizy wybrałem dwie spółki z branży spożywczej: i. Obie spółki zajmują się produkcją słodyczy głównie na rynek krajowy. Mają prostą strukturę kapitałową. nie posiada jednostek zależnych, podczas gdy w są one bardzo małą częścią spółki. Obie firmy notowane są na warszawskiej GPW. Analiza sporządzona jest na podstawie lat Analiza rentowności Analiza wstępna Zarówno jak i są spółkami przynoszącymi zysk zarówno na poziomie sprzedaży jak i wyniku brutto. Spółki wraz z kolejnymi latami poprawiają swoje wyniki. ma tutaj widocznie wyższą dynamikę wzrostu sprzedaży, wyniku operacyjnego jak i zysku netto. W sprawozdaniu można natomiast zaobserwowad zastój w roku Analityczna forma rachunku zysków i strat Tabela 1 Rachunek zysków i strat - SA 1. Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Wynik ze sprzedaży (1+2) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik z pozostałej działalności operacyjnej (4+5) Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik z działalności finansowej (7+8) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Saldo strat i zysków nadzwycz Zysk (strata) brutto ( ) Podatek dochodowy Zysk(strata) netto (13+14)

4 Tabela 2 Rachunek zysków i strat SA 1. Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Wynik ze sprzedaży (1+2) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik z pozostałej działalności operacyjnej (4+5) Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik z działalności finansowej (7+8) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Saldo strat i zysków nadzwycz Zysk (strata) brutto ( ) Podatek dochodowy Zysk(strata) netto (13+14) Struktura wyniku finansowego W obu spółkach za główną częśd wyniku finansowego brutto odpowiada sprzedaż. W spółce pozostała działalnośd operacyjna przynosi lekką stratę, lecz działalnośd finansowa umacnia wynik koocowy. W pozostała działalnośd operacyjna jest zyskowna i znacząco wpływa na wynik, lecz działalnośd finansowa powoduje dośd duże koszty, które w 2008 wyniosły aż 67,38% zysku brutto. Obie spółki nie notują żadnych zysków, ani strat z powodu zdarzeo nadzwyczajnych. Podatek dochodowy w obu przypadkach to niecałe 20%. Tabela 3 Struktura wyniku finansowego SA 1. Wynik ze sprzedaży (1-2) 107,14 99,57 97,81 2. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej -7,99-1,32-1,51 3. Wynik z działalności finansowej 0,86 1,74 3,70 4. Wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 5. Zysk (strata) brutto ( ) 100,00 100,00 100,00 6. Podatek dochodowy -19,75-19,72-19,30 7. Zysk (strata) netto (5-6) 80,25 80,28 80,70 4

5 Tabela 4 Struktura wyniku finansowego SA 1. Wynik ze sprzedaży (1-2) 157,92 110,29 100,59 2. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej 9,46 22,45 17,81 3. Wynik z działalności finansowej -67,38-32,74-18,41 4. Wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 5. Zysk (strata) brutto ( ) 100,00 100,00 100,00 6. Podatek dochodowy -19,71-20,37-19,40 7. Zysk (strata) netto (5-6) 80,29 79,63 80,60 Analiza wyniku ze sprzedaży Ze względu na zróżnicowane wyroby obu producentów: od ciastek i czekolady do batonów i pralinek, a także trudny do określenia udział w rynku bardzo często są klasyfikowani w kategorii inni producenci, a czasami wyszczególnieni z kilku procentowym udziałem, co daje duży margines błędu, analizę sporządzono na podstawie danych makroekonomicznych o wzroście cen cukru i kakao w latach 2008 i Źródłem danych jest GUS publikacja Ceny w gospodarce narodowej grudzieo Tabela 5 Dane makroekonomiczne Wskaźnik ceny cukru i wyrobów cukierniczych 1,0000 1, Wskaźnik ceny kawa, herbata, kakao 1,0000 1, Wskaźnik zmiany kosztów zmiennych (50% cukier (1), 50% kakao (2)) 1,0000 1,0525 Pozycja 3. to średnia arytmetyczna indeksów cen kakała i cukru. W roku bazowym 2008 w obu firmach przyjęto bazową wielkośd produkcji równą 100 jednostek. Koszty zmienne to pozycja koszt wytworzenia sprzedanych produktów ze sprawozdao finansowych podzielona przez 3. Wskaźnik zmiany kosztów zmiennych z tabeli 5. Na podstawie zaktualizowanych kosztów zmiennych obliczono wielkośd produkcji w roku Wynik znajduje się w punkcie 2. Dzieląc koszty całkowite działalności operacyjnej przez wielkośd produkcji uzyskano jednostkowy koszt całkowity. Dzieląc przychody ze sprzedaży przez wielkośd produkcji uzyskano cenę jednostki. 5

6 Tabela 6 Analiza sprzedaży zmiana zmiana 1. Koszty sprzedanych produktów - koszty zmienne Ilość sprzedanych produktów ( jednostek) 100,00 125,96 25,96 100,00 102,94 2,94 3. Koszty działalności operacyjnej Jednostkowy koszt całkowity 2218, ,03-46, , ,77 67,38 5. Przychody ze sprzedaży Cena jednostki 2553, ,63-66, , ,08 63,52 Analizę przyczynową wyniku sprzedaży przeprowadzono metodą kolejnych podstawieo uwzględniając poniższy wzór na wielkośd sprzedaży: Oznaczenia: S wynik ze sprzedaży q wielkośd sprzedaży p cena jednostkowa k koszt jednostkowy całkowity S = q (p k) Tabela 7 Analiza przyczynowa wyników sprzedaży metodą kolejnych podstawieo Wynik Odchylenie Wynik Odchylenie q 2009, p 2008, k q 2009, p 2009, k q 2009, p 2009, k suma odchyleń , odchylenie od W przypadku spółki łączne odchylenie wyniku ze sprzedaży pomiędzy rokiem 2009, a 2008 wynosi Największy wpływ na wynik miało zwiększenie sprzedaży. Pod wpływem zwiększenia sprzedaży o 25,96 jednostek wynik finansowy zwiększył się o tys zł. Pod wpływem zmniejszenia ceny jednostki o 66,26 wynik ze sprzedaży zmniejszył się o 8346 tys. zł., co właściwie zrównoważyło dodatnią zmianę spowodowaną zwiększeniem sprzedaży. Spadek kosztu jednostkowego spowodował wzrost wyniku ze sprzedaży o tys. zł. Dla porównania spółka w tym czasie właściwie nie zwiększyła produkcji. Zmiana wyniku ze sprzedaży pod wpływem zmiany produkcji jest nieznaczna i wynosi 356 tys. zł. Jednostkowe cena zwiększyła się o 63,52 tys. zł co wpłynęło na zwiększenie wyniku o tys. zł, lecz wzrost ceny równoważył wzrost jednostkowych kosztów całkowitych, które zwiększyły się o 67,38 tys. zł. 6

7 Analiza struktury przychodów i kosztów Głównym źródłem przychodów w obu spółkach są przychody ze sprzedaży stanowią one 98-99% całości. Na drugim miejscu generalnie plasują się pozostałe przychody operacyjne. Mają one większy udział w powyżej jednego procenta, a niższy w około pół procenta. Przychody finansowe nieznacznie wpływają na przychody łączne w przypadku stanowią około pół procenta wszystkich, w przypadku jeszcze mniej. Tabela 8 Struktura przychodów SA 1. Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Zyski nadzwyczajne Razem przychody Struktura [%] 1. Przychody ze sprzedaży 99,10 98,88 98,81 2. Pozostałe przychody operacyjne 0,56 0,63 0,37 3. Przychody finansowe 0,34 0,50 0,82 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 5. Razem przychody Tabela 9 Struktura przychodów SA 1. Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Zyski nadzwyczajne Razem przychody Struktura [%] 1. Przychody ze sprzedaży 98,33 98,73 98,72 2. Pozostałe przychody operacyjne 1,37 1,21 1,16 3. Przychody finansowe 0,29 0,06 0,12 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 5. Razem przychody Kosztami działalności w obu spółkach są przede wszystkim koszty działalności operacyjnej. Stanowią one 96-98%. Poza tym pozostałe koszty operacyjne to około jednego procenta. Koszty finansowe są nieznaczne w SA około 0,3%, w całym badanym okresie. W są one już dużo wyższe i mieszczą się w przedziale 1,2 2,6% z tendencją spadkową. 7

8 Tabela 10 Struktura kosztów SA 1. Koszty działalności operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Straty nadzwyczajne Razem koszty Struktura w % 1. Koszty działalności operacyjne 97,99 98,78 98,99 2. Pozostałe koszty operacyjne 1,74 0,91 0,71 3. Koszty finansowe 0,27 0,32 0,30 4. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 5. Razem koszty Tabela 11 Struktura kosztów SA 1. Koszty działalności operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Straty nadzwyczajne Razem koszty Struktura w % 1. Koszty działalności operacyjne 96,32 98,19 98,61 2. Pozostałe koszty operacyjne 1,10 0,23 0,16 3. Koszty finansowe 2,58 1,58 1,22 4. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 5. Razem koszty Wskaźniki Poniżej znajdują się wybrane dane z bilansów analizowanych spółek, które posłużyły do obliczeo. Tabela 12 Wybrane pozycje z bilansu SA na koniec roku aktywa aktywa obrotowe zapasy należności krótkoterminowe środki pieniężne zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zobowiązania krótkoterminowe

9 Tabela 13 Wybrane pozycje bilansowe SA wartości średnie w danym roku średnie aktywa zapasy należności krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zobowiązania krótkoterminowe Tabela 14 Wybrane pozycje z bilansu SA na koniec roku aktywa aktywa obrotowe zapasy należności krótkoterminowe środki pieniężne zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zobowiązania krótkoterminowe Tabela 15 Wybrane pozycje bilansowe SA wartości średnie w danym roku średnie aktywa zapasy należności krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zobowiązania krótkoterminowe Wskaźniki ROA, ROE, produktywnośd aktywów i cykle rotacji zapasów, należności i zobowiązao liczono według wartości średnich. Pozostałe wskaźniki według stanu na koniec danego roku. Tabela 16 Wskaźniki rentowności ROA 0,12 0,13 0,17 0,03 0,04 0,05 ROE 0,15 0,18 0,23 0,07 0,09 0,11 ROS b 0,12 0,13 0,16 0,03 0,04 0,06 ROS n 0,10 0,10 0,13 0,03 0,04 0,05 ROS s 0,13 0,13 0,15 0,05 0,05 0,06 wskaźnik poziomu kosztów (sprzedaż) 0,87 0,87 0,85 0,95 0,95 0,94 wskaźnik poziomu kosztów (całokształt) 0,89 0,88 0,86 0,98 0,97 0,96 9

10 Obie firmy wykazują stałą tendencję wzrostową wszystkich wskaźników rentowności i malejącą wskaźników kosztów. Bardzo widoczna jest tutaj dysproporcja pomiędzy wskaźnikami rentowności obu firm. osiągnął znacznie lepsze wyniki we wszystkich kategoriach. Tabela 17 Wskaźniki rotacji produktywność aktywów 1,17 1,31 1,38 1,03 1,07 1,12 cykl rotacji zapasów 25,3 22,3 24,0 26,4 25,6 27,7 cykl rotacji należności 90,4 88,1 91,6 111,1 109,2 106,4 cykl rotacji zobowiązań 72,5 60,2 58,3 122,5 140,4 129,8 cykl operacyjny 115,7 110,5 115,6 137,5 134,8 134,1 cykl gotówkowy 43,2 50,3 57,3 14,9-5,6 4,3 Produktywnośd aktywów jest trochę wyższa w SA. Cykle zapasów i należności składające się na cykl operacyjny są krótsze w co świadczy o sprawności procesu produkcji i ściągania należności. Mimo to dużo dłuższy cykl zobowiązao w powoduje, że cały cykl gotówkowy jest dużo krótszy niż w. Dzięki powyższej sytuacji wydaje mniej na utrzymanie kapitału obrotowego. Tabela 18 Wskaźniki zadłużenia wskaźnik ogólnego zadłuzenia 0,24 0,25 0,25 0,57 0,54 0,51 mnożnik kapitału 1,33 1,33 1,34 2,39 2,24 2,11 wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych 50,82 44,73 59,40 2,19 3,90 5,76 Wskaźnik pokrycia zob. odsetkowych pokrycie zob. odsetkowych zyskiem operacyjnym jest spółką tylko nieznacznie zadłużoną. Wskaźnik na poziomie 25% jest stabilny w badanym okresie i niższy niż przeciętne zadłużenie optymalne, które powinno mieścid się w granicach 50-67%. Na takim poziomie zadłużone jest. Od 2008r zadłużenie w spółce stopniowo spada i w 2010r wynosi 51% co jest bezpiecznym poziomem. W przypadku Mieszka wskaźnik pokrycia zobowiązao odsetkowych ma duży zapas do granicznego poziomu optymalnego 1,5, co oznacza, że firma bez problemu radzi sobie z długiem. Ten sam wskaźnik w przypadku firmy ma dużo wyższą wartośd, co w związku z wysoką osiąganą rentownością pozwala dojśd do wniosku, że powinien zwiększyd poziom zadłużenia, dzięki czemu będzie w stanie poprawid wyniki. Tabela 19 Wskaźniki płynności wskaźnik bieżącej płynności 1,96 2,47 2,52 1,37 0,83 1,66 wskaźnik szybki płynności 1,55 2,03 1,99 1,11 0,68 1,30 wskaźnik wypłacalności środków pieniężnych 0,01 0,20 0,09 0,01 0,02 0,04 10

11 Wskaźniki płynności w przypadku w latach 2008 i 2010 znajdują się w normie (wsk. bieżącej płynności 1,2-2,0, wskaźnik szybki 1,0-1,2). Niestety w roku 2009 wskaźniki pokazują, że firma mogła napotkad na problemy z regulowaniem zobowiązao. Wskaźnik wypłacalności środków pieniężnych pokazuje, że firmy generalnie nie trzymają bezproduktywnych środków na koncie. Jego wartośd powinna wynosid 10-20%, niestety jest niższa, ale trzeba pamiętad, że jest to stan na koniec roku i jego niska wartośd może byd związana z sezonowością. Wskaźniki bieżącej płynności i szybki w osiągają wysokie wartości. Poza tym można zauważyd wzrost tych wskaźników w Taki stan spowodowany jest przez stosunkowo niski stan zobowiązao, co w połączeniu z interpretacją krótkiego cyklu zobowiązao z tabeli 17 pozwala stwierdzid, że firma szybko reguluje zaległe płatności i nie wykorzystuje w pełni możliwości kredytu kupieckiego. Analiza przyczynowa model DuPonta Analizę wskaźnika ROE wykonano metodą funkcyjną według poniższych wzorów. Analizowano zmianę jego wartości pomiędzy rokiem 2009 i Przyjęte oznaczenia: ROS rentownośd na sprzedaży netto WRA wskaźnik rotacji aktywów MK mnożnik kapitału A = ROS 2010 ROS B = WRA 2010 WRA C = MK 2010 MK ROE = ROS WRA MK Tabela 20 Odchylenia modelu DuPonta liczone metodą funkcyjną ΔROE 2009/2010 0,0554 0,0224 A 0,2358 0,2859 B 0,0528 0,0422 C 0,0075-0,0592 O a 0,0433 0,0243 O b 0,0106 0,0040 O c 0,0015-0,0059 O łączne 0,0554 0,

12 W przypadku spółki pomiędzy 2009 i 2010 wskaźnik wzrósł o 5,5 punktu procentowego. Wpływ na wzrost ROE miały wszystkie trzy wskaźniki, które także wzrosły w badanym okresie. Największy wpływ miał wzrost rentowności na sprzedaży, który odpowiadał za wzrost ROE o 4,33 punktu procentowego. Na drugim miejscu znalazł się wskaźnik rentowności aktywów, którego wzrost spowodował wzrost ROE o ponad jeden punkt procentowy. Zmiana mnożnika kapitału miała marginalny wpływ na zmianę ROE 0,15 punktu procentowego. W spółce w badanym okresie wzrost ROE wyniósł 2,24 punktu procentowego. Największy wpływ miał na to wzrost ROS. Spowodował on wzrost ROE o 2,43 punktu procentowego. Zmiana WRA i MK w niewielkim stopniu wpłynęły na ROE. Było to odpowiednio 0,4 punktu procentowego w przypadku WRA i -0,59 punktu procentowego w przypadku MK. Analiza rachunku przepływów pieniężnych Tabela 21 Przepływy pieniężne w SA i SA w latach z działalności operacyjnej z działalności inwestycyjnej z działalności finansowej bilansowa zmiana środków pieniężnych W obu firmach można zaobserwowad typowy dla rozwiniętego przedsiębiorstwa rozkład przepływów. Przepływy z działalności operacyjnej są dodatnie, generują gotówkę. Przepływy z działalności finansowej i inwestycyjnej pochłaniają gotówkę. Świadczy to o dojrzałości spółek. I zdolności do generowania stabilnego strumienia finansowego z podstawowej działalności. W w 2008 ograniczono inwestycje, z powodu kryzysu, jednocześnie przeznaczając gotówkę z działalności operacyjnej na spłatę dośd dużego kredytu. Świadczy to o niepewności kadry zarządzającej co do stabilności przyszłych dochodów i próbie zabezpieczenia na trudne czasy. Spółka nadrobiła niewykonane inwestycje w 2009 przeznaczając na nie wyjątkowo dużą kwotę. Spłacony w 2008r kredyt spowodował, że działalnośd finansowa pochłonęła w tym czasie niewielkie ilości gotówki. W 2010 przepływy finansowe i inwestycyjne ustabilizowały się. Widoczny jest przeciętny poziom inwestycji, spółka spłaciła w tym czasie częśd kredytu. Przepływy operacyjne wyjątkowo wysoki poziom osiągnęły w 2008r. Nie wykazują one tendencji rosnącej co wskazuje na brak rozwoju produkcji i nieskutecznośd inwestycji. W analizowanym okresie spółka nie wypłacała dywidendy. Ogólny bilans przepływów z wyjątkiem 2008 roku jest dodatni, co świadczy o stabilności płynności spółki. W przeciwieostwie do notuje rosnące przepływy operacyjne co świadczy o przemyślanym i skutecznym planie rozwoju. Przepływy finansowe są ujemne i utrzymują się cały czas na podobnym poziomie. Duży wpływ ma na to corocznie wypłacana dywidenda. w 12

13 przeciwieostwie do inwestycje z powodu kryzysu ograniczył później, bo 2009r. Zebraną gotówkę wydał rok później, co widoczne jest w bilansowej zmianie środków pieniężnych. Podsumowanie Spółka SA okazała się o wiele zyskowniejsza. Posiada dużo wyższe wskaźniki rentowności zarówno kapitału własnego, jak i aktywów i sprzedaży. Jej poziom zadłużenia jest niski, co przy tak dużej marży stwarza ogromne możliwości rozwoju. Spółka ma także duże możliwości jeśli chodzi o wykorzystanie kredytu kupieckiego w przyszłości. W tej chwili w tym zakresie lepiej radzi sobie, którego cykl konwersji gotówki jest bliski zero. dużo lepiej wykorzystuje też dźwignię finansową utrzymując zadłużenie na optymalnym poziomie. Niestety strategia firmy zakłada niskie marże, co w dużym stopniu ogranicza rozwój firmy. Rachunek przepływów pieniężnych wskazuje także na dużo skuteczniejsze inwestycje firmy. Ogromne ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej znajdują swoje odzwierciedlenie w solidnie rosnących przepływach z działalności operacyjnej. Firmę stad także na wypłatę dywidendy. Inwestycje niestety są mniejsze i nieskuteczne. Na przestrzeni lat mimo wzrostu zysku netto przepływy z działalności operacyjnej są na zbliżonym poziomie, a za wzrost zysku w dużej mierze odpowiada spadek kosztów finansowych. Podsumowując, jest dynamicznie rozwijającą się firmą z ogromnymi możliwościami, podczas gdy tak naprawdę nie ma pomysłu na dalszy rozwój i stara się ograniczad koszty, a jego głównym problemem jest niska marża. 13

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM.

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. A. Mikołajczyk K. Młynarczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie, sprawność,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 16 maja 2013 r. Plan wykładu ; ;. 2 kredyt Powody oceny rzetelność kontrahenta inwestycje

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Adam Nied. Wroclaw of University of Economics

Adam Nied. Wroclaw of University of Economics Adam Nied Wroclaw of University of Economics Decyzje krótkoterminowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży nr. 10 Słowa kluczowe: Krótkoterminowe decyzje przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt 01193 Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła8.03.2006 1/4 analiza finansowa ćwiczenia 29.03.2006 2/4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Biuro Ekspertyz Ekonomicznych UNILEX Spółka Cywilna GOSPODARKA KOMUNALNA W GMINIE JAROCIN W LATACH 2011-2014 KIERUNKI ZMIAN

Biuro Ekspertyz Ekonomicznych UNILEX Spółka Cywilna GOSPODARKA KOMUNALNA W GMINIE JAROCIN W LATACH 2011-2014 KIERUNKI ZMIAN Biuro Ekspertyz Ekonomicznych UNILEX Spółka Cywilna GOSPODARKA KOMUNALNA W GMINIE JAROCIN W LATACH 2011-2014 KIERUNKI ZMIAN GOSPODARKA KOMUNALNA ( ) KIERUNKI ZMIAN 1. Warunki i założenia prowadzonej analizy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży finansowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży finansowej K. Czyczerska, A. Wiktorowicz UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁWIU Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży finansowej Słowa kluczowe: planowanie przychodów, metoda średniej

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Warszawa, 19-20 września 2013 WYNIKI GRUPY AB Q2/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q2/2013 Kontynuacja ciągłego i dynamicznego rozwoju Grupy

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego W ykorzystanie sprawozdań finansowych materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 1 Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. 2013 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE.

SPIS TREŚCI. I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. 2013 r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. Warszawa 25 lutego 2014 SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w I-IV KW. r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii Daniela Kammer Celem analizy finansowo-ekonomicznej jest pokazanie, na ile opłacalna jest realizacje danego projekt, przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych i płynności Stan środków pieniężnych na koniec każdego z okresów (pozycja G rachunku przepływów pieniężnych) powinien przyjmować dodatnie wartości w każdym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski

ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski ZESTAW ĆWICZENIOWY Z ANALIZY EKONOMICZNEJ I EKONOMICZNO-FINANSOWEJ dr Henryk Zagórski 1. W oparciu o poniŝsze informacje uzupełnij bilans analityczny: - wskaźnik płynności natychmiastowej 0,2 - wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014 r.

Analiza finansowa. Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014 r. 1. Dywidenda W dniu 26 czerwca r. nastąpiła wypłata dywidendy z zysku za rok w wysokości 0,85 zł na akcję. Grupa Kapitałowa wypłaciła w sumie 938 400 zł, co stanowi 108,7% zysku netto wypracowanego w r.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011

UZASADNIENIE. przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011 UZASADNIENIE przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011 W związku z 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu strona 1/ 5 Przyjmując stanowisko rekomendujące

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne ZCh Police S.A. - analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2011-31.12.2011 Wprowadzenie: Informacje o spółce (http://money.pl): Zakłady Chemiczne Police SA to jedna z największych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl Praktyczny poradnik dla pomysłodawców: I - Oczekiwania inwestora względem pomysłu 1. Biznes plan powinien być możliwe szczegółowy. Musi prowokować do zadawania pytań i równocześnie nie pozostawiać u czytelnika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2007 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2007 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2007 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2007 do 31.12.2007, podczas

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo