WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III Łódź, dnia 27 grudnia 2013 roku Pan Andrzej Guszkowski Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 045Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z art. 39h ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) oraz art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz ze zm.) przeprowadzona została kontrola, której tematem było sprawdzenie prawidłowości prowadzonej dokumentacji związanej z organizowaniem kursów na kwalifikację wstępną, uzupełniającą i okresową. W dniach listopada 2013 roku zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 07 listopada 2013 roku zespół kontrolny w składzie: - Grażyna Robak - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 93/2013); - Mirosława Lubaś - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 94/2013), przeprowadził w Ośrodku Szkolenia Nr 045Ł działającym pod nazwą Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Językowego LABORA Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie ul. Czapliniecka 5, kontrolę w zakresie zgodności prowadzonego szkolenia związanego z organizowaniem kursów na kwalifikację wstępną, przyśpieszoną, uzupełniającą i okresową, z obowiązującym programem szkolenia, sprawdzenie dokumentacji wymaganej w związku z prowadzeniem szkolenia oraz kontrola dokumentacji osób przystępujących do uzyskania kwalifikacji, w szczególności

2 spełniających wymagania określone w art. 39b i art. 39b 2 ustawy o transporcie drogowym, za okres od 15 lutego do 31 grudnia 2012 roku. Miejscem prowadzenia ośrodka szkolenia Nr 045Ł przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Językowego LABORA Sp. z o. o. jest budynek położony w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 5, wydzierżawiony na podstawie umowy Nr 390/ZG/94 zawartej w dniu roku pomiędzy MULTIMAX Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie ul. Czaplinieckiej 7 a Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego i Językowego LABORA reprezentowanym przez Elżbietę Guszkowską zam. w Bełchatowie, os. Budowlanych 6/13. W wyniku przeprowadzonej kontroli działalności ośrodka szkolenia Nr 045Ł działającego pod nazwą Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Językowego LABORA Sp. z o. o., w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie na podstawie niżej wymienionych cząstkowych ocen i ustaleń. Ośrodek szkolenia jest dobrze przygotowany do wykonywania zadań związanych ze szkoleniem osób wykonujących przewóz drogowy. I. W zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych na kwalifikację wstępną, wstępną przyśpieszoną i uzupełniającą. Zajęcia teoretyczne prowadzone są zgodnie z obowiązującym programem szkolenia metodą tradycyjną tj. metodą wykładu lub w oparciu o platformę e-learningu pod opieką wykładowcytrenera. Platformę e-learningu dostarcza spółka Grupa IMAGE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Witkiewicza 14 na podstawie umowy licencyjnej zawartej w dniu 17 stycznia 2012 roku. Przedsiębiorca współpracuje z kadrą wykładowców i trenerów posiadających umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie szkoleń kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314). Szkolenie kursantów w warunkach specjalnych, o których mowa w art. 39g ust.11 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, odbywa się na podstawie umów zawartych: 1. z Polską Izbą Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców z siedzibą w Piastowie przy ul. Piotra Skargi 1, Piastów; umowa o współpracy z dnia 19 stycznia 2012 roku w zakresie usług szkoleniowych z jazdy w warunkach specjalnych z wykorzystaniem urządzenia technicznego tj. Symulatora wysokiej klasy samochodu ciężarowego i autobusu, umowa najmu symulatora z dnia 19 stycznia 2012 roku, przedmiotem której jest urządzenie

3 techniczne do symulowania jazdy samochodem ciężarowym i autobusem posiadające Certyfikat Nr CS/5/11 (udzielony wg programu CSJ/systemu 1b PKN-ISO/IEC Guide 67:2007) wydany przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji Jednostka Certyfikująca Wyroby i spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz.U. Nr 81, poz. 444), 2. z Mariolą Bajon, zam Łódź, ul. Nastrojowa 56 m 31, prowadzącą działalność gosp. pod firmą Auto-Szkoła Mariola Bajon z zakładem głównym w Łodzi ul. Wojska Polskiego 55/61, - umowa o współpracy z dnia 31 stycznia 2012 roku, przedmiotem której jest najem urządzenia technicznego do symulowania jazdy w warunkach specjalnych samochodem ciężarowym i autobusem, przystosowanego do prowadzenia szkolenia kierowców ramach kwalifikacji wstępnej, posiadającego Certyfikat Zgodności NR 002/011/RM/2009 wydany przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Zakład Certyfikacji, 3. z Łódzkim Stowarzyszeniem Przewoźników Międzynarodowych i Spedycji z siedzibą w Łodzi, ul. Górnicza 18/36 - umowa najmu symulatora jazdy samochodem ciężarowym i autobusem do szkoleń zawodowych kierowców nr 22/02/2012 z dnia 09 lutego 2012 roku, urządzenie będące przedmiotem najmu posiada wydany przez Instytut Transportu Samochodowego Certyfikat o nr Z/15/090/11 wyd. 2, 4. z Jackiem Warkocz i Renatą Domagała-Harmata wspólnikami spółki cywilnej pod nazwą Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy DELTA S.C., adres prowadzenia działalności Polska Nowa Wieś Lotnisko Komprachcice, - umowa o świadczenie usług szkoleniowych z dnia 23 listopada 2012 roku, celem której jest stworzenie jak najlepszych warunków administracyjnych, socjalnych i technicznych do profesjonalnego przeprowadzenia szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, w zakresie zajęć praktycznych w ruchu drogowym i z jazdy w warunkach specjalnych. Szkolenia kierowców zawodowych w ramach kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyśpieszonej i uzupełniającej w zakresie zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych prowadzone są przez osoby posiadające przewidziane prawem kwalifikacje, odpowiednią wiedzę techniczną oraz uprawnienia instruktora techniki jazdy. II. Ośrodek dysponuje pojazdami samochodowymi odpowiednimi do zakresu prowadzonego szkolenia (art. 39g ust.2 pkt. 3 lit. e ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym,

4 4 rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy). Do jazdy w warunkach drogowych są wykorzystywane następujące pojazdy: - samochód ciężarowy marki MAN TGL o numerze rejestracyjnym ETM 11V3. Przedsiębiorca korzysta z ww. pojazdu na podstawie umowy zawartej z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Auto-Bis s.c. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 55 - umowa o współpracy z dnia 23 stycznia 2012 roku, przedmiotem której jest świadczenie usług w ramach kursów szkoleniowych kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej w zakresie kat. C1, C1+E, C, C+E. samochód marki SKANIA o numerze rejestracyjnym EL 196HP, autobus marki RENAULT SFR 1126 XMOD o numerze rejestracyjnym EL 176 HE. Przedsiębiorca korzysta z ww. pojazdów na podstawie umów nr 7/2012 i nr 8/2012 zawartych w dniu 09 lutego 2012 roku z Łódzkim Stowarzyszeniem Przewoźników Międzynarodowych i Spedycji z siedzibą w Łodzi, ul. Górnicza 18/36. Przedmiotowe pojazdy są wyposażone w wymagane przepisami prawa systemy tj.: - system przeciwdziałający blokowaniu kół przy hamowaniu; - system kontroli trakcji; - system stabilizacji toru jazdy, z techniczną możliwością ręcznego włączania i wyłączania systemów. III. W zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem szkoleń ustalono, że w ośrodku prowadzi się dzienniki zajęć teoretycznych i karty zajęć praktycznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Stwierdzono, że tematy przeprowadzanych zajęć teoretycznych dotyczących kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, w części podstawowej realizowane są oddzielnie dla uczestników szkolenia kategorii C i D prawa jazdy. Również dzienniki zajęć teoretycznych dla każdej kategorii prawa jazdy są prowadzone oddzielnie. Dziennik zajęć zawiera dane personalne uczestników, program szkolenia, który jest zgody z rozporządzeniem. Tematy przeprowadzanych zajęć w dziennikach zajęć teoretycznych dotyczących szkolenia okresowego są zgodne z programem, zawierają trzy moduły obowiązkowe i dwa moduły dodatkowe. Ponadto stwierdzono, że w ośrodku prowadzi się karty zajęć praktycznych z uwzględnieniem ilości godzin przewidzianych dla jazdy w warunkach specjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 7 ust. 4 oraz zawierające imię i nazwisko oraz podpis instruktora prowadzącego ćwiczenia. Informacje dotyczące osób którym wydane zostało świadectwo kwalifikacji zawodowej przekazywane są zgodnie z art. 39e ust. 3 ustawy o transporcie drogowym do centralnej ewidencji

5 kierowców. IV. W odniesieniu do szkoleń okresowych Ośrodek szkolenia przestrzega zasady nie łączenia modułów z bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy zgodnie z art. 39b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Szkolenia prowadzone są w formie wykładów lub e-learningu. W okresie objętym kontrolą ośrodek przeprowadził 7 szkoleń w zakresie kat. C i 1 szkolenie w zakresie kat. D. Przedsiębiorca wydał 8 świadectwa kwalifikacji zawodowej w tym 7 na kat. C i 1 na kat. D. Kontrola wykazała, że ośrodek szkolenia stosuje się do obowiązku przekazywania informacji o rozpoczynających się i zakończonych szkoleniach zgodnie z art. 39e ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 244, poz. 1454). Kontrolujący stwierdzili, że ośrodek zgłasza do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi rozpoczynające się szkolenia i kursy w terminie. W terminie przekazane są również informacje o ukończeniu przez kierowców szkolenia okresowego i wydaniu świadectw kwalifikacji zawodowej. Powyżej opisane ustalenia uzasadniają wydanie oceny pozytywnej jednostce kontrolowanej w przedmiocie i okresie objętym kontrolą. Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli ośrodka szkolenia pod pozycją 3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 11 grudnia 2013 roku dotyczący kontroli przeprowadzonej w dniach listopada 2013 roku został przekazany do Ośrodka Szkolenia Nr 045/Ł działającego pod nazwą Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Językowego LABORA Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie ul. Czapliniecka 5. W związku z niezgłoszeniem zastrzeżeń do jego treści i wobec nie stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. Zgodnie z 48 Zarządzenia Nr 134/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych (stan prawny aktualny na sierpień 2014 r.) 1. Wstęp...(str. 3) 2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 43 3946 Poz. 246 246 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 10 lutego 2011 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 10 lutego 2011 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2011.30.151 2011-05-21 zm. Dz.U.2011.92.530 art. 2 2011-07-01 zm. Dz.U.2011.106.622 art. 92 2011-10-24 zm. Dz.U.2011.227.1367 art. 124 2012-01-01 zm. Dz.U.2011.244.1454 art. 9 2012-02-10 zm. Dz.U.2012.113

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2)

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Dziennik Ustaw Nr 30 2330 Poz. 151 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. [1]), [2]) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Ustawa określa: Art. 1. 1) osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.155 2015.05.18 zm. Dz.U.2015.541 art. 5 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 lipca 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2) Na podstawie art. 39i ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl 1 z 7 2015-07-07 08:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl Jarocin: Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aleksandrowl.naszops.pl Aleksandrów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.9.2013.BDus Gorzów Wlkp., dnia 05 września 2013r. Pan lek. med. Sławomir Gaik Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 600

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 600 Warszawa, dnia 13 maja 2014 r. Poz. 600 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia 14 listopada 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Bardziej szczegółowo

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp, ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp., zwanym w dalszej części protokołu Urzędem lub PUP. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia.. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wielkopolski Kierowca Zawodowy. I. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Wielkopolski Kierowca Zawodowy. I. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wielkopolski Kierowca Zawodowy I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa Organizatora Konkursu, zasady prowadzenia Konkursu, procedurę kwalifikacji zgłoszeń uczestników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH. KKT-41000/08 Nr ewid.: 20/2009/P/08/063/KKT

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH. KKT-41000/08 Nr ewid.: 20/2009/P/08/063/KKT N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH KKT-41000/08 Nr ewid.: 20/2009/P/08/063/KKT Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru przez starostów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo