Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych"

Transkrypt

1 Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych (stan prawny aktualny na sierpień 2014 r.) 1. Wstęp...(str. 3) 2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia...(str. 3) 2.1 Ośrodek szkolenia kierowców...(str.4) 2.2 Wykładowcy...(str. 4) 2.3 Instruktorzy nauki jazdy...(str. 5) 2.4 Instruktorzy techniki jazdy...(str. 5) 2.5 Warunki lokalowe...(str. 6) 2.6 WyposaŜenie dydaktyczne...(str. 6) 2.7 Miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych...(str. 6) 2.8 Pojazdy samochodowe...(str. 7) 2.9 Szczegółowy program szkolenia i plan jego wykonania...(str. 8) 2.10 Niekaralność...(str. 10) 3. Zalecane praktyki w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia...(str. 10) 3.1 Dzienniki szkolenia i karty zajęć praktycznych...(str. 10) 3.2 Doszkalanie osób, które opuściły zajęcia......(str. 12) 3.3 Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dla osób, które ukończyły szkolenie...(str. 12) 3.4 Czas trwania zajęć i jego ewidencja......(str. 12) 3.5 Pieczęć ośrodka szkolenia...(str. 13) 3.6 Świadectwa kwalifikacji...(str. 13) 3.7 Badania lekarskie i psychologiczne kursantów...(str. 14) 3.8 Aktualizacja informacji ujętych w rejestrze ośrodków szkolenia...(str. 15) 3.9 Informowanie o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć...(str.16) 3.10 Przekazywanie informacji o osobach, które ukończyły kurs...(str.17) 3.11 Aktualny stan prawny...(str. 18)

2 4. Kontrola wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia...(str. 19) 5. Nieprawidłowości występujące w trakcie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia..(str. 21) 6. Zakaz prowadzenia ośrodka szkolenia..(str. 22) 2

3 (- 1 -) Wstęp Niniejsza informacja ma na celu przede wszystkim, wyjaśnienie wątpliwości zgłaszanych przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego oraz wskazanie dobrych praktyk, które powinny być stosowane w ramach prowadzenia tej działalności, a takŝe przybliŝenie tematyki kontroli ośrodków szkolenia przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. (- 2 -) Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia zostały określone w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 poz z późn. zm.) oraz w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1005). Zgodnie z powyŝszym warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia spełnia przedsiębiorca, który: 1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określoną przepisami ustawy o kierujących pojazdami lub spełnia wymagania określone dla tej działalności; 2) zapewnia prowadzenie szkolenia zgodnie z programem przez: a) wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia w zakresie zajęć teoretycznych, b) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie zajęć praktycznych, c) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora techniki jazdy podczas zajęć z jazdy w warunkach specjalnych, prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, o której mowa w art. 39g ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy o transporcie drogowym, i urządzenie techniczne do symulowania jazdy 3

4 w warunkach specjalnych, o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym; 3) posiada: a) warunki lokalowe, b) wyposaŝenie dydaktyczne, c) miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych, d) miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych, e) pojazdy samochodowe odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia, f) szczegółowy program szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz metodami nauczania; 4) nie był, jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. ( ) Ośrodek szkolenia kierowców Zgodnie z art. 39g ust. 2 pkt. 1 ustawy o transporcie drogowym, warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia spełnia przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określoną przepisami ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.) lub spełnia wymagania określone dla tej działalności ujęte w Rozdziale 5 ustawy o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019) ( ) Wykładowcy Zgodnie z art. 39g ust. 2 pkt. 2 lit. a) ustawy o transporcie drogowym, przedsiębiorca zapewnia prowadzenie szkolenia w zakresie zajęć teoretycznych zgodnie z programem szkolenia przez wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia. 4

5 Za posiadającą wiedzę, umiejętności i wykształcenie w danej dziedzinie (np. mechanika, prawo) uznaje się osobę, która przedstawi dokumenty potwierdzające ten fakt (m.in. dyplomy, świadectwa itp.). Oznacza to, iŝ wykładowca prowadzący zajęcia z zakresu np. transportu powinien przedstawić dokumenty potwierdzające fakt posiadania wiedzy, umiejętności i wykształcenia w tej dziedzinie. W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez ośrodki szkolenia informuje się, iŝ wymóg posiadania odpowiedniej do zakresu szkolenia wiedzy, umiejętności i wykształcenia dotyczy zarówno wykładowców prowadzących zajęcia w formie wykładu, seminarium, ćwiczeń itp., jak i nadzorujących ćwiczenia przy uŝyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia. Oznacza to, iŝ trenerem-wykładowcą powinna być osoba, która posiada wiedzę, umiejętności i wykształcenie w zakresie, w którym prowadzi zajęcia w formie e-learningu. ( ) Instruktorzy nauki jazdy Zgodnie z art. 39g ust. 2 pkt. 2 lit. b) ustawy o transporcie drogowym, przedsiębiorca zapewnia prowadzenie szkolenia zgodnie z programem szkolenia przez osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora nauki jazdy. ( ) Instruktorzy techniki jazdy Zgodnie z art. 39g ust. 2 pkt. 2 lit. c) ustawy o transporcie drogowym, przedsiębiorca zapewnia prowadzenie szkolenia zgodnie z programem szkolenia przez osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora techniki jazdy, podczas zajęć z jazdy w warunkach specjalnych prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, o której mowa w art. 39g ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy o transporcie drogowym i urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt 2 tej ustawy. 5

6 ( ) Warunki lokalowe Warunki lokalowe, w których naleŝy prowadzić działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, powinny spełniać wymogi określone w 3 rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. ( ) WyposaŜenie dydaktyczne Ośrodek szkolenia powinien być wyposaŝony w następujące pomoce dydaktyczne: 1) wymienione w Rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców; 2) wymienione w 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, tj.: filmy lub inne dostępne pomoce dydaktyczne prezentujące zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia; środki audiowizualne do prezentowania filmów lub odpowiednie urządzenia do wizualizacji prezentowanych zagadnień jeŝeli w ramach wyposaŝenia wymienionego w pkt. 1) nie jest w nie wyposaŝony. ( ) Miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych Miejsce przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych, o którym mowa w art. 39g ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy o transporcie drogowym, powinno składać się zgodnie z 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - z następujących elementów infrastruktury: 1) co najmniej jednej płyty poślizgowej prostokątnej; 2) płyty poślizgowej stanowiącej co najmniej wycinek pierścienia o kącie rozwarcia nie mniejszym niŝ 120 stopni; 3) toru szkoleniowego. 6

7 PowyŜsze elementy infrastruktury powinny odpowiadać wymaganiom dla obiektu szkoleniowego ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyŝszego określonym w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. poz. 91). Za posiadanie miejsca przeznaczonego do jazdy w warunkach specjalnych uznaje się dysponowanie tytułem prawnym do korzystania jednocześnie ze wszystkich ww. elementów infrastruktury. Zgodnie z art. 39g ust. 11 przedsiębiorca moŝe nie spełniać ww. wymagań, jeśli zawarł umowę na przeprowadzanie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub posiada urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, posiadające odpowiedni certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji. Nadmienia się, iŝ zawarcie umowy na przeprowadzenie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy zwalnia przedsiębiorcę jedynie z obowiązku posiadania miejsca przeznaczonego do jazdy w warunkach specjalnych pozostałe warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia muszą zostać spełnione. ( ) Pojazdy samochodowe Posiadane przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia pojazdy samochodowe uŝywane do prowadzenia szkolenia zgodnie z 4 rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - powinny: 1) odpowiadać warunkom technicznym określonym dla pojazdów stosowanych do szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŝenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) oraz w 61 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7

8 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995); nie wymaga się oznaczania pojazdu tablicą barwy niebieskiej z literą "L" w przypadku szkolenia osób posiadających uprawnienia do kierowania danej kategorii; 2) być wyposaŝone w systemy: przeciwdziałający blokowaniu kół przy hamowaniu, kontroli trakcji oraz system stabilizacji toru jazdy. Ponadto w pojazdach uŝywanych w trakcie szkolenia podczas zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych powinna istnieć techniczna moŝliwość wyłączania przez instruktora systemów: przeciwdziałający blokowaniu kół przy hamowaniu, kontroli trakcji oraz stabilizacji toru jazdy. Spełnienie wymagań określonych w 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy potwierdza dokument wydany przez rzeczoznawcę samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zgodnie z art. 39g ust. 5 pkt. 4 ustawy o transporcie drogowym. Wymagania określone w 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy powinny spełniać wszystkie pojazdy wykorzystywane w trakcie szkolenia w tym przyczepy lub naczepy. ( ) Szczegółowy program szkolenia i plan jego wykonania Przedsiębiorca powinien dysponować programami i planami wykonania szkolenia w zakresie: Kwalifikacji wstępnej; Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej; Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej; Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej; Szkolenia okresowego 8

9 Program szkolenia powinien obejmować zakres tematyczny i czas trwania bloków programowych kwalifikacji i szkolenia, określony w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Ponadto program szkolenia powinien zawierać informacje o metodyce realizacji zajęć ujętej w ww. rozporządzeniu tj. zajęcia teoretyczne, indywidualna jazda z instruktorem lub ćwiczenia realizowane w grupie na placu manewrowym. Program szkolenia powinien takŝe zawierać ogólną informację o czasie prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych - oraz przerwach w trakcie dnia szkolenia, a takŝe długości trwania jednostki lekcyjnej. Maksymalny czas trwania zajęć teoretycznych i przerw określa 12 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia. Programy szkolenia powinny być opatrzone pieczęcią oraz podpisem przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia. Plan wykonania szkolenia powinien zawierać następujące elementy: Terminy i daty szkolenia; Tematy zajęć omawianych w poszczególnych dniach szkolenia wraz z zagadnieniami poruszanymi w ramach omawianego tematu; Wykładowców lub instruktorów prowadzących zajęcia w danym dniu (wykaz wykładowców lub instruktorów przyporządkowany do dni szkolenia) Szczegółową metodę nauczania w odniesieniu do zajęć teoretycznych (np. wykład, pokaz) i praktycznych (jazda w ruchu drogowym, jazda w warunkach specjalnych) Czas trwania szkolenia w danym dniu (UWAGA: przy sporządzaniu tej informacji naleŝy mieć na uwadze zapisy dot. czasu trwania zajęć umieszczone w programie szkolenia) Plan wykonania szkolenia jest uszczegółowieniem programu szkolenia. Pomimo, Ŝe program szkolenia i plan jego wykonania są oddzielnymi dokumentami, istnieje moŝliwość ich połączenia. Połączone dokumenty ( Program szkolenia wraz z planem jego wykonania ) powinny zawierać wszystkie elementy, o których mowa wyŝej). 9

10 Plany wykonania szkoleń powinny być opatrzone pieczęcią oraz podpisem przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia. ( ) Niekaralność Zgodnie z art. 39g ust. 2 pkt. 4 ustawy o transporcie drogowym, przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia nie moŝe być jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. (- 3 -) Zalecane praktyki w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia W związku ze stwierdzonymi licznymi uchybieniami w trakcie kontroli ośrodków szkolenia przeprowadzonych dotychczas przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, sformułowano poniŝsze zalecenia, które powinny być stosowane w trakcie prowadzenia przedmiotowej działalności. ( ) Dzienniki szkolenia i karty zajęć praktycznych Zgodnie z 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w ośrodku szkolenia, oddzielnie dla kaŝdego kursu kwalifikacyjnego lub kursu okresowego, prowadzi się dziennik zajęć teoretycznych i kartę zajęć praktycznych. Dziennik zajęć powinien zawierać: 1) imiona i nazwiska osób szkolonych; 2) listę obecności osób szkolonych na poszczególnych zajęciach Zaleca się, aby obecność na poszczególnych zajęciach była potwierdzana podpisem kursanta. Obecność powinna być sprawdzana zarówno przed rozpoczęciem, jak i zakończeniem trwania zajęć. W przypadku opuszczenia 10

11 przez osobę szkolenia - w wyniku np. zdarzeń losowych - wykładowca niezwłocznie odnotowuje ten fakt na liście obecności. 3) wykaz przeprowadzonych zajęć zgodnie z programem szkolenia, w tym: a) czas trwania przeprowadzonych zajęć (w ujęciu godzinowym np. od 7.00 do 15.00), b) terminy przeprowadzenia zajęć, c) temat przeprowadzonych zajęć, d) imię, nazwisko i podpis wykładowcy przeprowadzającego zajęcia. Zaleca się, aby po zakończeniu szkolenia na jego dzienniku nanosić podpis i pieczęć kierownika ośrodka szkolenia z adnotacją o terminie zakończenia. Na stronie tytułowej dziennika szkolenia powinna znaleźć się informacja o rodzaju (np. kwalifikacja wstępna) i zakresie szkolenia (blok kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E). Karta zajęć praktycznych, powinna zawierać: 1) imię i nazwisko osoby szkolonej, 2) wykaz przeprowadzonych zajęć zgodnie z programem szkolenia, w tym: a) liczbę godzin przeprowadzonych zajęć, b) terminy przeprowadzenia zajęć, c) temat przeprowadzonych zajęć, d) imię, nazwisko i podpis instruktora przeprowadzającego zajęcia. Zaleca się umieszczanie na karcie zajęć praktycznych numeru (-ów) rejestracyjnych pojazdów wykorzystanych w trakcie szkolenia. Nadmienia się, iŝ dzienniki zajęć teoretycznych i karty zajęć praktycznych przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od dnia dokonania w nich ostatniego wpisu zgodnie z 14 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. 11

12 ( ) Doszkalanie osób, które opuściły zajęcia Czas trwania kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych został dokładnie określony w rozporządzeniu w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - w związku z tym osobom, które opuściły szkolenie - w wyniku np. zdarzeń losowych - naleŝy organizować zajęcia uzupełniające, których czas trwania będzie równy czasowi nieobecności kursanta na szkoleniu. ( ) Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dla osób, które ukończyły szkolenie Wniosek o przeprowadzenie egzaminu powinien zawierać: wykaz osób szkolonych z podaniem imienia i nazwiska osoby szkolonej, numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku, gdy osoba szkolona nie posiada numeru PESEL, zakresu odbytego szkolenia oraz informację, w ramach jakiej kategorii prawa jazdy osoba była szkolona zgodnie z 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Zaleca się umieszczanie we wniosku dodatkowych informacji dot.: miejsca, w którym ma zostać przeprowadzony egzamin, daty rozpoczęcia i zakończenia szkolenia daty i miejsca urodzenia osób przystępujących do egzaminu Wniosek naleŝy kierować na adres: Wydział Infrastruktury, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Białystok ul. Mickiewicza 3 ( ) Czas trwania zajęć i jego ewidencja Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy zajęcia trwają minimum: 280 godzin w przypadku kwalifikacji wstępnej 140 godzin w przypadku kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej 70 godzin w przypadku kwalifikacji wstępnej uzupełniającej 12

13 35 godzin w przypadku kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej 35 godzin w przypadku szkolenia okresowego Godzina szkolenia jest równa 60 minutom. Do godziny szkolenia istnieje moŝliwość włączenia przerwy nie dłuŝszej niŝ 15 minut. Przerwy wprowadza się pomiędzy poszczególnymi zajęciami teoretycznymi zgodnie z 12 ust. 4 ww. rozporządzenia. Wykorzystywanie przerw do późniejszego rozpoczęcia zajęć lub ich szybszego zakończenia jest niedopuszczalne (np. prowadzenie zajęć w systemie 7 jednostek lekcyjnych trwających 45 minut bez przerw pomiędzy zajęciami). W przypadku prowadzenia zajęć w formie ćwiczeń z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia, zaleca się ewidencjonowanie faktycznego czasu korzystania z tej formy szkolenia, poprzez raportowanie i szczegółowy wgląd do przebiegu nauki poszczególnych kursantów na kaŝdym etapie szkolenia (w tym ewidencję czasu logowania do serwerów WWW producenta oprogramowania i zapoznawania się kursanta z poszczególnymi zagadnieniami objętymi szkoleniem). ( ) Pieczęć ośrodka szkolenia Prowadzenie ośrodka szkolenia jest działalnością odrębną od prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, w związku z tym zaleca się korzystanie z pieczęci przedsiębiorcy, na której umieszczona będzie informacja o wpisaniu ośrodka szkolenia - pod odpowiednim numerem - do rejestru Wojewody Podlaskiego. ( ) Świadectwa kwalifikacji Zgodnie z art. 39e ustawy o transporcie drogowym kierownik ośrodka szkolenia wydaje osobie, która ukończyła wymagane zajęcia w ramach szkolenia okresowego, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego. Zaleca się, aby świadectwa były wydawane w kolejności chronologicznej, bez podziału na bloki programowe lub odrębne kursy. 13

14 Jednym z elementów jakie sprawdzane są przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego podczas kontroli w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia jest prawidłowość wydanych świadectw kwalifikacji zawodowej oraz zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia w zakresie modułu szkolenia okresowego, w związku z tym zaleca się przechowywanie kopii ww. dokumentów. ( ) Badania lekarskie i psychologiczne kursantów W związku z powtarzającymi się - zgłaszanymi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - problemami dotyczącymi terminu wykonania badań lekarskich i psychologicznych przez kierowców ubiegających się o uzyskanie wpisu do prawa jazdy, potwierdzającego spełnienie wymagań odnośnie braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz ukończenie odpowiednio właściwej kwalifikacji lub szkolenia okresowego, przypomina się, iŝ: 1) do uzyskania kwalifikacji moŝe przystąpić osoba, która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39b ust. 1 pkt. 3 ustawy o transporcie drogowym. Zaleca się, aby spełnienie tego wymogu było sprawdzane przed przystąpieniem osoby do kursu kwalifikacyjnego. 2) na podstawie art. 39j ust. 1 i 5 oraz art. 39k ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 poz z późn. zm.) kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim oraz badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a kaŝde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niŝ do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej (potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego), 14

15 3) na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701) kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r., a kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r. obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy. Mając na uwadze powyŝsze, zaleca się dokładne informowanie szkolonych osób o obowiązkach kierowców w zakresie kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego, między innymi w zakresie opisanego wyŝej obowiązku wykonania badań lekarskich i psychologicznych. ( ) Aktualizacja informacji ujętych w rejestrze ośrodków szkolenia Zgodnie z art. 39g ust. 4 i 8 ustawy o transporcie drogowym w rejestrze ośrodków szkolenia umieszcza się następujące informacje: 1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania; 2) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy; 4) miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia. W przypadku zmiany w zakresie jednego z ww. elementów przedsiębiorca jest obowiązany na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Jednocześnie informuje się, iŝ w rejestrze nie umieszcza się informacji dot. uŝytkowanych pojazdów, wykładowców prowadzących zajęcia itp. w związku z tym nie ma konieczności kaŝdorazowego przesyłania informacji o zmianach w powyŝszym zakresie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nadmienia się jednak, iŝ zgodnie z art. 69 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne 15

16 do wykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej. W przypadku konieczności uzyskania informacji dot. działalności ośrodka szkolenia tut. Urząd zwróci się do przedsiębiorcy o przekazanie stosownych informacji. ( ) Informowanie o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć Zgodnie z art. 39e ust. 2 pkt. 1 ustawy o transporcie drogowym, kierownik ośrodka szkolenia jest obowiązany przedstawiać wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rozpoczęcia kursu, informacje o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego. Informacja powinna zawierać termin, czas oraz miejsce faktycznego prowadzenia zajęć. Umieszczanie w ww. informacji hipotetycznych danych szczególnie w odniesieniu do ćwiczeń z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia jest niedopuszczalne. PowyŜszą informację o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć, naleŝy przedstawiać poprzez: 1. Przesłanie drogą listowną na adres: Wydział Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza Białystok lub, 2. ZłoŜenie osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (łącznik), Kancelarii Ogólnej (pokój nr 6) lub sekretariacie Wydziału Infrastruktury (pokój nr 324) tut. Urzędu lub, 3. Przekazanie drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą tut. Urzędu lub pocztę elektroniczną (adres: lub Dokumenty przekazywane w formie elektronicznej powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. W przypadku wystąpienia zmian w terminie, czasie lub miejscu prowadzenia zajęć naleŝy skorygować informację przekazaną do tut. Urzędu. Korektę informacji 16

17 o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, naleŝy przedstawiać wyłącznie w następujących przypadkach: a) istotnej zmianie uległ harmonogram prowadzenia zajęć przedstawiony wcześniej do tut. Urzędu; b) rezygnacja kursanta z uczestniczenia w szkoleniu Za istotną zmianę harmonogramu prowadzenia zajęć uwaŝa się przerwę w prowadzeniu szkolenia trwającą nie mniej niŝ 6 dni szkoleniowych. Nie ma obowiązku przedstawiania korekty informacji o terminie czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia w następujących przypadkach: a) niezaplanowana zmiana godzin szkolenia w danym dniu np. z powodu spóźnienia kursanta, czy wcześniejszego zakończenia zajęć; b) nieobecność jednego z członków grupy, dla której prowadzone jest szkolenie c) niezaplanowana, krótkotrwała (1-5 dni szkoleniowych) przerwa w prowadzeniu szkolenia Informacje o ww. faktach powinny być niezwłocznie odnotowane w dzienniku zajęć wraz z podaniem przyczyny zmiany. Do przekazywania powyŝszych informacji moŝna wykorzystać formularz znajdujący się w załączeniu do niniejszych wytycznych. ( ) Przekazywanie informacji o osobach które ukończyły kurs Zgodnie z art. 39e ust. 2 pkt. 1 kierownik ośrodka szkolenia jest obowiązany przekazywać wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia, w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie, następujące dane osób, które ukończyły kurs: a) imię i nazwisko, b) datę i miejsce urodzenia, 17

18 c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego toŝsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument, d) adres zamieszkania, e) zakres ukończonego szkolenia, f) datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, g) numer wydanego świadectwa kwalifikacji zawodowej lub numer zaświadczenia potwierdzającego ukończenie jednego z modułów szkolenia, o którym mowa w art. 39d ust. 3 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym. PowyŜszą informację o osobach które ukończyły kurs naleŝy przedstawiać poprzez: 1. Przesłanie drogą listowną na adres: Wydział Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza Białystok lub, 2. ZłoŜenie osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (łącznik), Kancelarii Ogólnej (pokój nr 6) lub sekretariacie Wydziału Infrastruktury (pokój nr 324) tut. Urzędu lub, 3. Przekazanie drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą tut. Urzędu lub pocztę elektroniczną (adres: lub Dokumenty przekazywane w formie elektronicznej powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. ( ) Aktualny stan prawny Prowadzenie ośrodka szkolenia powinno odbywać się zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w związku z czym zaleca się bieŝące monitorowanie stanu regulacji prawnych dotyczących ww. działalności gospodarczej. 18

19 (- 4 -) Kontrola wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia Kontrolę przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, wpisanych do rejestru Wojewody Podlaskiego prowadzą pracownicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Zgodnie z art. 39h ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, kontrola jest prowadzona w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia. Kontroli podlegają: dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań o których mowa w art. 39g ust. 2 (m. in. dokumenty dot. pojazdów, wykładowców, instruktorów techniki jazdy, wyposaŝenia dydaktycznego itd.), dzienniki szkolenia oraz karty zajęć praktycznych, inne dokumenty związane z działalnością ośrodka szkolenia (m. in. dokumenty świadczące o przekazywaniu określonych przepisami prawa informacji do centralnej ewidencji kierowców). Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w zakresie postępowania kontrolnego określają przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz z późn. zm.). Nadmienia się, iŝ zgodnie z art. 69 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej, tj. w przypadku ośrodków szkolenia warunków określonych w art. 39g ustawy o transporcie drogowym oraz w rozporządzeniu w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Termin zakończenia kontroli ośrodka szkolenia jest w duŝej mierze uzaleŝniony od czasu przedstawienia kontrolującym wymaganej dokumentacji, w związku z tym 19

20 zalecane jest, aby niezbędną dokumentację przygotować juŝ na etapie otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu kontroli. W dniu rozpoczęcia kontroli przedsiębiorca powinien przedłoŝyć kontrolującym następujące dokumenty z okresu objętego kontrolą: zaświadczenie odpowiedniego organu o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia kierowców lub (w przypadku jego braku) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla tego typu działalności; dokumenty dot. wykładowców, którzy prowadzili szkolenie w kontrolowanym okresie, potwierdzające posiadanie wiedzy, umiejętności i wykształcenia w zakresie tematyki, w której szkolili; dokumenty dot. instruktorów nauki jazdy, którzy prowadzili zajęcia praktyczne z jazdy w ruchu drogowym; dokumenty dot. instruktorów techniki jazdy, którzy prowadzili zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych; dokumenty potwierdzające moŝliwość przeprowadzania zajęć w warunkach specjalnych (umowy najmu infrastruktury, umowy zlecające przeprowadzenie zajęć itd.); dokumenty dot. pojazdów wykorzystywanych w trakcie szkolenia w szczególności: potwierdzające prawo do korzystania z pojazdów (w przypadku wynajęcia pojazdu od właściciela umowa wynajmu; w przypadku pod-wynajęcia pojazdu, od osoby wynajmującej pojazd od właściciela umowa pod-wynajęcia oraz umowa wynajęcia itp.), potwierdzające spełnienie wymogów o którym mowa w 4 rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (opinie rzeczoznawcy, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym); programy szkolenia wraz z planami ich wykonania; zaświadczenie o niekaralności (za waŝne uznaje się zaświadczenie wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli); dzienniki szkolenia oraz karty zajęć praktycznych; dokumenty potwierdzające terminowe przekazywanie do centralnej ewidencji kierowców informacji, o których mowa w art. 39e ust. 2 ustawy o transporcie drogowym; 20

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 43 3946 Poz. 246 246 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo