(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1767319. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2005 05021037."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. B27M 3/04 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2010/45 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Urządzenie do i sposoby wytwarzania linii fugowych w deskach i/lub wycinania z desek płytek (30) Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/13 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2011/04 (73) Uprawniony z patentu: BERRY FINANCE NV, Oostrozebeke, BE PL/EP T3 (72) Twórca(y) wynalazku: LEIF KARE HINDERSLAND, Lyngdal, NO (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Ewa Grenda DRESZER GRENDA I WSPÓLNICY SP. J. KANCELARIA PATENTOWO - PRAWNA Al. Niepodległości 188 B Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 EP Urządzenie do i sposoby wytwarzania linii fugowych w deskach i/lub wycinania z desek płytek [0001] Przedmiotowy wynalazek dotyczy urządzenia do wytwarzania linii fugowych w deskach i/lub wycinania z desek paneli podłogowych lub płytek, obejmującego środki podające do przemieszczania deski do i/lub z tego urządzenia, powierzchnię wsporczą do utrzymywania deski oraz urządzenie tnące obejmujące co najmniej jedną piłę, w szczególności co najmniej jedną piłę tarczową. Przedmiotowy wynalazek dotyczy ponadto sposobu wytwarzania linii fugowych w deskach, przy wykorzystaniu urządzenia obejmującego urządzenie tnące oraz sposobu cięcia desek na panele podłogowe lub płytki, w szczególności płytki podłogowe, ścienne lub łazienkowe, przy wykorzystaniu urządzenia obejmującego urządzenie tnące. [0002] Panele podłogowe, płytki ścienne lub łazienkowe wykonane z desek obejmują warstwę dekoracyjną, która posiada wzór dekoracyjny, aby nadać pożądany efekt dekoracyjny panelom podłogowym, płytkom ściennym lub łazienkowym. Ten efekt dekoracyjny może obejmować strukturę drewna, strukturę kamienia lub tym podobną. Warstwa dekoracyjna jest utrzymywana przez warstwę wsporczą, tym samym tworząc laminat. [0003] W przypadku płytek podłogowych, ściennych lub łazienkowych pokrycie podłogi lub ściany nie tworzy ciągłej powierzchni w przeciwieństwie do pokrycia parkietowego, gdyż rowki pomiędzy tymi płytkami, podobnie jak to ma miejsce w przypadku oryginalnych płytek podłogowych (ceramicznych) lub kamiennych, wypełnione są określonym materiałem, takim jak materiał uszczelniający. [0004] Produkty wyżej opisane są wytwarzane poprzez cięcie dużych desek, np. z drewna, z HDF (z włókien o wysokiej gęstości high density fiber ) lub z MDF (z włókien o średniej gęstości medium density fiber ), które służą jako nośnik i które są pokryte warstwą dekoracyjną lub laminatem, na panele podłogowe i płytki o żądanych rozmiarach, przy użyciu urządzenia tnącego. Ponadto, w przypadku płytek w deskach wytwarzane są linie fugowe poprzez tylko częściowe wcięcie się w deskę bez jej całkowitego przecinania tak, że usunięta zostaje co najmniej warstwa dekoracyjna tak, że widoczna staje się warstwa wsporcza, a więc można uzyskać szczególny efekt optyczny odpowiadający liniom fug pomiędzy prawdziwymi płytkami.

3 EP [0005] Aby to osiągnąć, duże deski są cięte przy wykorzystaniu stacjonarnych urządzeń tnących, przez które deski te są przemieszczane. Ponieważ deski muszą być dociskane do piły w celu utworzenia czystego przecięcia lub linii fugowej, powierzchnia deski jest narażona na zadrapania w przypadku dociskania jej do piły przy obecności małych cząstek lub wiórów wytwarzanych podczas piłowania. Ponadto, także na spodniej stronie mogą pojawić się zadrapania w związku z obecnością małych cząstek lub wiórów pomiędzy tylną stroną deski i urządzeniem podającym, na którym deska ta jest transportowana. Obecność zadrapań obniża jakość produktu finalnego lub prowadzi do wytwarzania wyrobów, które muszą być odrzucane, co obniża wydajność produkcji. [0006] Opis US 4,676,130 A ujawnia krawędziarkę tartaczną z parą ruchomo zamocowanych pił tarczowych do usuwania szorstkich krawędzi deski wyciętej z drewnianej kłody. [0007] Opis DE A ujawnia urządzenie do wycinania paneli posiadające wiele pił tarczowych umieszczonych równolegle i indywidualnie regulowanych na ruchomym wózku. [0008] Wobec powyższego, celem przedmiotowego wynalazku jest zapewnienie urządzenia do wytwarzania linii fugowych w panelach i/lub do wycinania paneli podłogowych lub płytek z desek, za pomocą którego można uzyskać podwyższoną wydajność produkcji i/lub wyższą jakość produktu, poprzez zmniejszenie ryzyka zadrapań. Celem przedmiotowego wynalazku jest także zapewnienie sposobu podwyższenia wydajności produkcji i/lub jakości produktu poprzez zmniejszenie ryzyka zadrapań. [0009] Problem ten został rozwiązany za pomocą urządzenia do wytwarzania linii fugowych w deskach i/lub do wycinania płytek lub paneli podłogowych z desek według zastrzeżenia 1, sposobu wytwarzania linii fugowych w deskach według zastrzeżenia 3 i/lub sposobu cięcia desek na panele podłogowe lub płytki, w szczególności płytki ścienne lub łazienkowe, według zastrzeżenia 4. [0010] Według przedmiotowego wynalazku, to nie deski są przemieszczane względem nieruchomego urządzenia tnącego, lecz urządzenie piłujące, które jest ruchome i przemieszcza się przez deskę, która podczas cięcia jest nieruchoma, w celu wytworzenia linii fugowych i/lub pocięcia deski na panele podłogowe lub płytki. [0011] Podczas przemieszczania piły przez powierzchnię deski tylna strona deski nie przemieszcza się tak, że jeśli nawet wywierany jest docisk pomiędzy urządzeniem

4 EP tnącym i deską, zmniejszone jest prawdopodobieństwo wytworzenia zadrapań na spodniej stronie deski. Także na powierzchni strony zwróconej do urządzenia tnącego, która zwykle nosi warstwę dekoracyjną, obserwuje się zmniejszoną liczbę zadrapań w porównaniu z urządzeniami i/lub sposobami znanymi ze stanu techniki. Można to jeszcze bardziej poprawić przez taką konfigurację urządzenia piłującego, że jedyna interakcja między urządzeniem tnącym i deską występuje między ostrzem tnącym i powierzchnią deski. Ponadto dzięki okoliczności, że sama deska jest stacjonarna, zredukowane jest występowanie drgań deski, co podwyższa dokładność cięcia realizowanego przez urządzenie tnące. [0012] Urządzenie piłujące zawiera więcej niż dwie piły, korzystnie posiadające swoje tarcze tnące umieszczone równolegle i umieszczone na ruchomym wózku. Tak więc przy zapewnieniu jednego tylko ruchomego wózka można wykonywać jednocześnie kilka cięć lub linii fugowych. [0013] Poprzez zamontowanie standardowej piły na ruchomym wózku można osiągnąć proste techniczne urzeczywistnienie urządzenia tnącego. [0014] Urządzenie może ponadto korzystnie obejmować środki przemieszczające skonfigurowane tak, aby przemieszczały deskę od środków podających na powierzchnię wsporczą i/lub z powierzchni wsporczej na środki podające lub skonfigurowane tak, aby przemieszczały urządzenie piłujące w kierunku powierzchni wsporczej lub urządzeń podających. Środki podające, które otrzymują deskę od zewnętrznych środków dostawczych, na przykład pasa transportowego itd., w płaszczyźnie, która jest różna od płaszczyzny, w której jest umieszczone urządzenie tnące. Wobec powyższego środki przemieszczające służą do zmiany z jednej płaszczyzny na drugą, do wprowadzenia deski w kontakt z ostrzem tnącym (ostrzami tnącymi) urządzenia piłującego. Po cięciu zmiana płaszczyzn zachodzi w przeciwnym kierunku i obrobiona deska jest wyprowadzana z urządzenia ponownie za pośrednictwem urządzenia przemieszczającego. Obrobiona deska jest albo przemieszczana ponownie na pas transportowy, albo na drugie środki transportowe, np. po przeciwnej stronie urządzenia. [0015] Urządzenie obejmuje ponadto środki do dociskania deski do urządzenia piłującego. Dzięki dociskaniu deski do urządzenia piłującego można osiągnąć cięcia o małych tolerancjach wykonawczych, gdyż można zapobiec drganiom deski podczas cięcia.

5 EP [0016] Środki przemieszczające i środki do dociskania deski do urządzenia piłującego są połączone w jedno urządzenie. Upraszcza to dalej konstrukcję urządzenia, gdyż można zmniejszyć liczbę elementów. Integracja środków przemieszczenia i środków dociskających w jedno urządzenie jest ponadto uproszczona w przypadku, gdy ten sam jest kierunek przemieszczenia dla zmiany płaszczyzny i dla dociskania deski do piły. [0017] Korzystnie, urządzenie może ponadto obejmować środki regulacyjne do sytuowania deski na powierzchni wsporczej lub środków podających względem co najmniej jednej piły. Takie środki regulacyjne dodatkowo wspomagają zmniejszanie tolerancji fabrycznych i/lub mogą być wykorzystywane do zmiany położenia linii cięcia lub linii fugowych na desce. Środki regulacyjne są w szczególności skonfigurowane do przemieszczania deski w płaszczyźnie deski, która jest ogólnie prostopadła do płaszczyzny ostrza piłującego (ostrzy piłujących). [0018] Korzystne wykonania przedmiotowego wynalazku zostaną zilustrowane i opisane w odniesieniu do załączonych figur. Odpowiednio: Fig. 1 przedstawia trójwymiarowy widok pierwszego wykonania urządzenia do wytwarzania linii fugowych lub linii cięcia według przedmiotowego wynalazku wraz z dwoma środkami transportowymi nie będącymi częściami tego urządzenia, Fig. 2a do 2f ilustrują schematycznie urządzenie i sposób według przedmiotowego wynalazku, a Fig. 3 przedstawia przekrój deski, która przeszła przez urządzenie według przedmiotowego wynalazku, zawierającej linie fugowe. [0019] Fig. 1 przedstawia trójwymiarowy widok pierwszego wykonania urządzenia 1 do wytwarzania linii fugowych w deskach i/lub do wycinania paneli podłogowych lub płytek z desek, wraz z, po lewej stronie, pierwszym pasem transportowym 3 wykorzystywanym do dostarczania deski 5 do urządzenia 1 i, po jego prawej stronie, drugim pasem transportowym 7. Sposób, w jaki pasy transportowe 3, 7 są umieszczone względem urządzenia 1, nie jest ograniczający, gdyż w rzeczywistości pas transportowy może być także umieszczony wzdłuż dłuższego boku urządzenia 1 lub może być wykorzystywany tylko jeden, zamiast dwóch, pas transportowy. [0020] Deska 5, która jest podawana do urządzenia 1, może mieć konstrukcję laminatową obejmując nośnik, który może być wykonany z HDF, MDF, tektury,

6 EP drewna, tworzywa sztucznego, metalu i tym podobnych, z dekoracyjnym laminatem na powierzchni górnej. Laminat dekoracyjny może obejmować warstwę dekoracyjną na warstwie wsporczej. Zamiast struktury laminatowej deska 5 podawana do urządzenia 1 może stanowić deskę z litego drewna, HDF lub MDF bez warstwy dekoracyjnej. Typowe wymiary deski 5 są rzędu mm na 600 mm tak, że urządzenie 1 jest przystosowane do desek o tych wymiarach. Oczywiście, urządzenie 1 może także zostać przystosowane do desek o innych wymiarach. [0021] Urządzenie 1 do wytwarzania linii fugowych w desce 5 i/lub do wycinania paneli podłogowych lub płytek z deski 5 obejmuje główną ramę 9 umieszczoną na podłodze, na której umieszczone są dalsze elementy urządzenia 1. Urządzenie 1 obejmuje środki podające 11, które są wykorzystywane do odbierania deski 5 od pierwszych środków transportowych 3, i które służą także do przemieszczania deski 5 z urządzenia 1 na drugi pas transportowy 7. Aby przemieszczać deskę 5, środki podające 11 mogą być tak zaprojektowane, aby posiadały środki transportowe takie, jak pas transportowy lub wiele ruchomych cylindrów. [0022] Urządzenie 1 obejmuje ponadto powierzchnię wsporczą 13, która służy jako podparcie dla deski 5, kiedy piły 15, w tym przypadku trzy piły, urządzenia piłującego 17 przemieszczają się przez deskę 5. Powierzchnia wsporcza 13 może być przemieszczana w kierunku pionowym za pomocą środków przemieszczających, w tym przypadku urządzenia dźwigniowego 19 umieszczonego przy podstawie ramy 9. [0023] Urządzenie piłujące 17 wraz z, w tym wykonaniu, trzema tarczowymi piłami 15 obejmuje ponadto ruchomy wózek, który jest napędzany liniowym napędem 21. Silnik 23 jest wykorzystywany do napędu wałka 25, który z kolei napędza pas liniowego napędu 21. W tym wykonaniu liniowy napęd zapewniony został dla każdej tarczowej piły. Jednakże, bez wykraczania poza zakres wynalazku, urządzenie piłujące może być zrealizowane z ruchomym wózkiem posiadającym tylko jeden napęd liniowy dla większej niż jedna liczby pił. W wykonaniu na Fig. 1 trzy piły 15 są rozmieszczone w równych odstępach, jednakże położenie każdej z pił w stosunku do pozostałych może być zmieniane tak, że odległości pomiędzy liniami fugowymi lub liniami cięcia na desce 5 mogą być ustalane indywidualnie. [0024] Fig. 1 ilustruje ponadto szczelinę wejściową 27, przez którą deska 5 może być wprowadzana do urządzenia 1 oraz silnik 29 do napędu tarczowych pił.

7 EP [0025] Zgodnie z wariantem wykonania, urządzenie 1 może ponadto obejmować środki regulacyjne (niepokazane) do sytuowania deski 5 na środkach podających 11 lub powierzchni wsporczej 13 tak, aby znajdowała się ona w płaszczyźnie prostopadłej do ostrzy piłujących. Dzięki realizacji powyższego, wykonanie linii fugowych lub linii cięcia w desce 5 odbywa się we właściwym położeniu. [0026] Zastosowanie urządzenia 1, a tym samym jedno wykonanie sposobu według wynalazku do wytwarzania linii fugowych lub do wycinania paneli podłogowych lub płytek, w szczególności płytek ściennych lub łazienkowych, zostanie opisane w nawiązaniu do figur 2a do 2f. Fig. 2a do 2f szkicowo ilustrują urządzenie 1 w przekroju. Cechy o tych samych numerach odnośników, jak już wykorzystane na Fig. 1, odpowiadają tym cechom na Fig. 1, a wobec powyższego ich szczegółowy opis zostanie pominięty. [0027] Fig. 2a przedstawia pierwszą operację, podczas której deska 5 jest podawana do urządzenia 1 przy wykorzystaniu środków podających 11, w tym przypadku - wielu obrotowych rolek 11a 11e (kierunek obrotu rolek jest pokazany strzałkami). Oczywiście, nie jest konieczne, aby wszystkie rolki 11a do 11e były aktywnie napędzane. Deska 5 wchodzi do urządzenia poprzez szczelinę wejściową 27 wykonaną w ramie 9. Jak można zobaczyć, płaszczyzna A zdefiniowana przez urządzenie podające, zilustrowana linią przerywaną, znajduje się powyżej płaszczyzny B, wyznaczonej przez górną powierzchnię powierzchni wsporczej 13. W tym przypadku powierzchnia wsporcza 13 została zrealizowana jako rama tak, że w przekroju obecne są tylko boczne części, lewa i prawa. Oczywiście rama może być zrealizowana w inny sposób, na przykład w postaci kraty lub z dużą liczbą równoległych prętów umieszczonych pomiędzy rolkami 11a do 11e. [0028] Urządzenie piłujące 17 umieszczone jest powyżej środków podających 11 i deską 5. Liniowy napęd 21 obejmuje pas napędzający 31, który jest napędzany przez wałek 25, który z kolei jest napędzany silnikiem 23. Tarczowa piła 15 urządzenia piłującego 17 jest zamontowana na ruchomym wózku 33, który jest napędzany liniowym napędem 31, i który obejmuje w tym wykonaniu dwa krążki odchylające 33a i 33b oraz jedną rolkę napędzającą 35, której obroty prowadzą do przemieszczenia wózka 33 na prowadzącym pasie 37. Dolne zakończenie piłującego ostrza 39 wyznacza płaszczyznę cięcia C.

8 EP [0029] Fig. 2b przedstawia stan, w którym deska 5 całkowicie weszła do urządzenia 1, a środki podające 11 przestały się obracać tak, że deska 5 znajduje się w położeniu stacjonarnym. Następnie, jak pokazano na Fig. 2c, powierzchnia wsporcza 13 przemieszcza się, popychana do góry przez środki dźwigniowe 19 (niepokazane) i przejmuje deskę 5 od środków podających 11. W tym stanie płaszczyzna B deski 5 i płaszczyzna C, charakteryzująca płaszczyznę piłowania, pokrywają się lub co najmniej są bliskie sobie tak, że ostrze piłujące 39 może usuwać materiał z deski. [0030] Następnie Fig. 2d ilustruje rzeczywistą operację piłowania, podczas której, odwrotnie niż w stanie techniki, urządzenie piłujące 17 urządzenia 1 przemieszcza się przez deskę 5. W tym celu, jak pokazano strzałkami na wałku 25, pas 31 liniowego napędu 21 jest napędzany tak, aby przemieszczał urządzenie piłujące 17 poprzez rolkę napędzającą. Tutaj, dzięki liniowemu napędowi przecięcie wykonane przez tarczową piłę jest liniowe i równoległe do krawędzi deski 5. Oczywiście w zależności od tego, jak liniowy napęd 31 zamocowany jest na ramie 9, deska 5 może być cięta pod kątem względem krawędzi deski 5. [0031] Jak można zobaczyć na Fig. 2d, ostrze piłujące 39 jest wyregulowane tak, że deska 5 nie jest przecinana na wylot, ale tylko część jest z tej deski usuwana. Przy takim ustawieniu na desce 5 wytwarzane są linie fugowe, które w wyrobach laminowanych imitujących płytki łazienkowe, płytki podłogowe lub płytki ścienne, wskazują na obecność fug. Według wariantu (niepokazanego), piła 15 może zostać także ustawiona tak, że ostrze piłujące 39 przecina całkowicie deskę 5, tym samym tnąc deskę 5 na kawałki w celu ostatecznego wytworzenia paneli podłogowych lub płytek o żądanych wymiarach. Zgodnie z dalszym wariantem każda piła 15 urządzenia piłującego 17 może być regulowana indywidualnie tak, że w jednym przejściu jedna piła wytwarza linie fugowe, podczas gdy inna piła przecina deskę 5 całkowicie. [0032] Ewentualnie, zgodnie z wariantem wynalazku, deska 5 może być dodatkowo dociskana do urządzenia piłującego 17 w celu dalszego zmniejszenia tolerancji fabrycznych poprzez zapobieganie drganiom. W tym przypadku urządzenie dźwigniowe 19 wykorzystywane do przejęcia deski pomiędzy urządzeniem podającym 11 i powierzchnią wsporczą 13 może być wykorzystane ponownie do dalszego wypchnięcia powierzchni wsporczej 13 do góry, a tym samym do dociśnięcia deski 5 do urządzenia piłującego 17. Reprezentuje to tylko jedną z możliwości, która jednak posiada tą zaletę, że urządzenie dźwigniowe 19 może być zastosowane jako środek przemieszczający, a

9 EP jednocześnie jako środek dociskający deskę 5 do urządzenia piłującego. Według innego wariantu, zamiast dociskania deski 5 do urządzenia piłującego 17 może być zapewniona górna rama (niepokazana), do której dociskana jest deska 5 i która spełnia tą samą funkcję. [0033] Kiedy deska 5, dalej oznaczona jako 5, zostanie obrobiona za pomocą urządzenia piłującego 17, powierzchnia wsporcza 13 ponownie obniża się za pomocą urządzenia dźwigniowego 19 i umieszcza obrobioną deskę 5 (w tym przypadku z liniami fugowymi) ponownie na środkach podających 11. Jednocześnie, w tym wykonaniu urządzenie piłujące 17 przemieszcza się z powrotem do swojego położenia wyjściowego na skutek zmiany kierunku obrotów wałka 25. Powrót do położenia wyjściowego może zostać pominięty w przypadku, gdy następna deska będzie cięta w przeciwnym kierunku. [0034] Następnie Fig. 2f ilustruje przemieszczenie deski 5 z urządzenia 1 za pomocą środków podających 11a do 11e, które są napędzane w taki sposób, że deska 5 opuszcza urządzenie po stronie przeciwnej do szczeliny wejściowej 27 przez szczelinę wyjściową 41, która jest także umieszczona w ramie 9 urządzenia 1. Jak już wspomniano powyżej, nie jest konieczne, aby deska opuszczała urządzenie 1 w innym miejscu. Zgodnie z wariantem wynalazku deska 5 może opuszczać urządzenie 1 przez szczelinę wejściową 27. [0035] Zgodnie z kolejnym wariantem, pomiędzy operacjami ilustrowanymi na Fig. 2b i operacjami ilustrowanymi na Fig. 2c lub pomiędzy operacją ilustrowaną na Fig. 2c i operacją ilustrowaną na Fig. 2d może zachodzić pozycjonowanie deski 5 w płaszczyźnie A lub B, odpowiednio, w celu prawidłowego usytuowania deski 5 względem urządzenia piłującego 17. [0036] Fig. 3 ilustruje jeden z przykładów deski 5 po jej obróbce w urządzeniu 1 zgodnie ze sposobem według przedmiotowego wynalazku. Deska 5 nie została pocięta na kawałki przez urządzenie piłujące 17 przy wykorzystaniu trzech tarczowych pił 15, lecz posiada trzy równoległe linie fugowe 43a, 43b i 43c. Zwykle głębokość linii fugowych jest rzędu od 0,1 do 1 mm. [0037] Aby z deski 5 utworzyć produkt finalny, zostaną wytworzone linie fugowe w kierunku prostopadłym, co można osiągnąć poprzez obrót deski 5 o 90 i wprowadzenie jej do urządzenia podobnego do urządzenia 1 tak, że linie fugowe 43a, 43b i 43c będą umieszczone prostopadle do ostrzy piłujących 39 urządzenia piłującego

10 EP W końcu, deska 5 musi zostać pocięta na ostateczne rozmiary paneli podłogowych, ściennych lub łazienkowych z naniesionymi liniami fugowymi. Jest to realizowane poprzez wprowadzenie deski 5 do urządzenia podobnego do urządzenia przedstawionego na Fig. 1 i wyjaśnionego łącznie z figurami 2a do 2f, przy czym urządzenie piłujące jest wyregulowane tak, że ostrza piłujące 39 tną deskę na właściwy rozmiar. Zwykle panele podłogowe, ścienne lub łazienkowe z laminatem dekoracyjnym posiadają rozmiary w zakresie od około 75 mm do 600 mm. Cięcie może także być zrealizowane za pomocą tego samego urządzenia poprzez regulację położenia płaszczyzny C urządzenia piłującego 17 tak, że ostrze tnące 39 przecina całkowicie deskę 5. [0038] Zgodnie z drugim wykonaniem środki przemieszczające nie stanowią urządzenia dźwigniowego 19 przystosowanego do przenoszenia deski z urządzenia podającego 11 na powierzchnię wsporczą 13 i podniesienia jej do powierzchni cięcia C, lecz są tak skonfigurowane, aby opuszczać urządzenie piłujące tak, aby powierzchnia cięcia C pokryła się z powierzchnią A lub B. W takim przypadku środki podające i powierzchnia wsporcza mogą zostać zintegrowane w jeden element. Poza tą różnicą urządzenie według drugiego wykonania posiada te same cechy co urządzenie według pierwszego wykonania. Cechy te nie zostały powtórnie szczegółowo opisane. [0039] Dzięki temu, że zgodnie z przedmiotowym wynalazkiem to urządzenie piłujące przemieszcza się przez deskę 5, można zmniejszyć tworzenie się zadrapań w porównaniu z urządzeniami piłującymi według stanu techniki. Dzieje się tak, ponieważ na stronie przeciwległej do urządzenia piłującego nie występuje żaden ruch względny podczas operacji piłowania, tak że znacznie zmniejszone jest ryzyko wytworzenia zadrapań po stronie spodniej z uwagi na obecność pyłu lub wiórków. Na stronie, po której urządzenie piłujące 17 przechodzi przez deskę 5, ryzyko wytworzenia zadrapań jest także zmniejszone dzięki zmniejszonemu stykowi pomiędzy deską 5 i urządzeniem piłującym 17. Faktycznie, powierzchnia styku może być zmniejszona do interakcji pomiędzy ostrzami piłującymi i deską. Tak więc, za pomocą przedmiotowego urządzenia można wytwarzać lepsze panele podłogowe oraz płytki łazienkowe lub ścienne. Pełnomocnik: Ewa Grenda, rzecznik patentowy

11 EP Zastrzeżenia 1. Urządzenie do wytwarzania linii fugowych na deskach i do wycinania z desek paneli podłogowych lub płytek obejmujące: środki podające (11) do przemieszczania deski (5) do i/lub z urządzenia, urządzenie piłujące (17) obejmujące więcej niż dwie tarczowe piły (15), przy czym te więcej niż dwie piły (15) są usytuowane równolegle i umieszczone na ruchomym wózku, powierzchnię wsporczą (13) do utrzymywania deski (5), przy czym urządzenie piłujące (17) jest umieszczone ruchomo względem powierzchni wsporczej (13), oraz środki przemieszczające (19) skonfigurowane do przemieszczania deski (5) z środków podających (11) na powierzchnię wsporczą (13) i/lub z powierzchni wsporczej (13) na środki podające (11), przy czym urządzenie to obejmuje ponadto środki do dociskania (19) deski (5) do urządzenia piłującego (17), przy czym środki przemieszczające (19) i środki do dociskania (19) deski do urządzenia piłującego są połączone w jedno urządzenie, oraz każda piła urządzenia piłującego (17) może być indywidualnie regulowana. 2. Urządzenie według zastrz. 1, obejmujące ponadto środki regulujące do pozycjonowania deski (5) na środkach podających lub na powierzchni wsporczej (13) względem co najmniej jednej piły (15). 3. Sposób wytwarzania linii fugowych na deskach przy użyciu urządzenia obejmującego urządzenie piłujące (17) obejmujące więcej niż dwie tarczowe piły (15), w którym te więcej niż dwie piły (15) są usytuowane równolegle i umieszczone na ruchomym wózku, obejmujący operacje: a) przemieszczania deski (5) do urządzenia przy użyciu środków podających (11),

12 EP b) umieszczenia deski na powierzchni wsporczej (13) poprzez przemieszczenie tej deski z środków podających (11) na powierzchnię wsporczą (13) przy wykorzystaniu środków przemieszczających (19), c) przemieszczania urządzenia piłującego (17), w szczególności liniowo, przez deskę (5) dla wytworzenia linii fugowych na desce (5), w którym podczas przemieszczania urządzenia piłującego (17) deska (5) jest dociskana do urządzenia piłującego (17), a środki przemieszczające (19) i środki do dociskania deski do urządzenia piłującego (17) są połączone w jedno urządzenie. 4. Sposób według zastrz. 3 także do cięcia desek na panele podłogowe lub płytki, w szczególności płytki podłogowe, płytki ścienne lub płytki łazienkowe, w którym operacja c) obejmuje także: przemieszczanie urządzenia piłującego (17), w szczególności liniowo, przez deskę (5) dla cięcia deski (5). 5. Sposób według jednego z zastrz. 3 do 4, w którym przed operacją c) deska (5) jest pozycjonowana na powierzchni wsporczej (13) względem co najmniej jednej piły (15). Pełnomocnik: Ewa Grenda, rzecznik patentowy

13 EP B1 8

14 EP B1 9

15 EP B1 10

16 EP B1 11

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804.1 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 1/137 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2499001. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2010 10779472.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2499001. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2010 10779472. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2499001 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11. 779472.9 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.04.2004 04742436.1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.04.2004 04742436.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1613450 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.04.2004 04742436.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 246726 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08. 739931.3 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1838246 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.0 08241.1 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 233484 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.. 187301.6 (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1516559 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1903849. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2007 07115828.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1903849. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2007 07115828. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1903849 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.07 071828.1 (13) (1) T3 Int.Cl. H0K 7/ (06.01) F28D 19/04

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 224178 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02..08 08872337.4 (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F04D 27/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2495940. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2011 11157047.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2495940. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2011 11157047. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 249940 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.11 1117047.9 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 300516 (22) Data zgłoszenia: 27.09.1993 (51) IntCl6. B41C 1/05 B23K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639560 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07F17/32 G07F17/38

Bardziej szczegółowo

PL 213775 B1. NIKELMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL 12.10.2009 BUP 21/09

PL 213775 B1. NIKELMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL 12.10.2009 BUP 21/09 PL 213775 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213775 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384895 (51) Int.Cl. B41F 27/06 (2006.01) B41F 27/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479.2 (13) (51) T3 Int.Cl. H04N 5/92 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2232783. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.10.2008 08832775.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2232783. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.10.2008 08832775. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2232783 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.10.2008 08832775.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 10/00 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.09 09814.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190540. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.07.2008 08779506.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190540. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.07.2008 08779506. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 219040 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.08 0877906.8 (13) (1) T3 Int.Cl. A63F /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1965201 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2007 07004177.7

Bardziej szczegółowo