KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Informatyka w turystyce i rekreacji D1-11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Informatyka w turystyce i rekreacji D1-11"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Informatyka w turystyce i rekreacji D1-11 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Dziedzina: Dyscyplina nauki: Koordynator przedmiotu: studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne nauki ścisłe nauki matematyczne informatyka Robert Rajs mgr nauk matematyczno-przyrodniczych i informatycznych 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu Przynależność do modułu: Status przedmiotu: Język wykładowy: kierunkowy obowiązkowy polski Rok studiów, semestr: III, Forma i wymiar zajęć według planu studiów: Interesariusze i instytucje partnerskie (nieobowiązkowe) Wymagania wstępne / Przedmioty wprowadzające: stacjonarne wykład 1 h, ćw. laboratoryjne 30 h Podstawowa znajomość zagadnień związanych z podstawami informatyki, wiedzy dotyczącej sprzętu (hardware) i oprogramowania (software). Przedmiot wprowadzający Technologia informacyjna 1

2 stacjonarne Niestacjonarne 3. Bilans punktów ECTS Całkowita liczba punktów ECTS 4 (A + B + C) A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba punktów ECTS osiąganych na tych zajęciach B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną liczbą ECTS C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu oraz związana z tym liczba punktów ECTS Wykład w sumie: ECTS przygotowanie ogólne do zajęć praca w bibliotece praca nad prezentacją lub projektem, referatem w sumie: ECTS ćwiczenia laboratoryjne w sumie: ECTS Opis przedmiotu Cel przedmiotu: Cel nadrzędny przedmiotu : Celem nadrzędnym przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy i dostosowanie programu nauczania dla potrzeb przygotowania zawodowego studenta kierunku: Turystyka i rekreacja. Ukształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi systemów rezerwacyjnych w ruchu turystycznym (Voyager Travel, Voyager Polisa, Hotel, Euroticket oraz internetowe systemy rezerwacyjne). Cel nadrzędny nr 2 Przygotowanie studentów do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym poprzez obsługę systemów rezerwacyjnych w biurach turystycznych, punktach informacji turystycznej, biurach podróży. Metody dydaktyczne: - metody podające: wykład informacyjny, opis, prelekcja, objaśnienie lub wyjaśnienie, pogadanka - metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna - metody praktyczne: pokazy, projekty, prezentacje systemów informatycznych w turystyce Treści kształcenia Wykłady: W1 Wprowadzenie do przedmiotu Informatyka w turystyce i rekreacji W2 E-learning obsługa systemu E-Student W3 Światowe systemy rezerwacyjne W4 E-learning obsługa systemu E-Student System Voyager Travel - wprowadzenie do systemu W System Voyager Travel -Budowanie obiektu (hotel, motel, gosp. Agroturyst) W6 System Voyager Travel - Impreza turystyczna, W7 System Voyager Travel - transport, cenniki W8 - System Voyager Polisa / zasady generacji polisy turystycznej W9 - System Euroticket Polisa zasady generacji polisy turystycznej W10 System Hotel Przegląd systemu W11 System Hotel Dodawanie pokoi i rezerwacje w systemie W12 Internetowe systemy rezerwacyjne W13 - Internetowe systemy rezerwacyjne c.d. W14 - Systemy do tworzenia ofert turystycznych system kameleon W1 Podsumowanie wykładów i zaliczenie 2

3 Ćwiczenia audytoryjne/laboratoryjne: L1 Zajęcia organizacyjne. Podanie warunków zaliczenia, literatury. Pierwsze ćwiczenia z systemu systemu Voyager Travel.. L2 Wyszukiwanie obiektów w sieci Web i dodawanie ich do systemu Voyager Travel L3 Dodawanie obiektów do bazy danych Voyager (obiekty: hotel, motel, gosp. Agroturystyczne) L4 Generowanie limitów w systemie Voyager Travel L Impreza turystyczna (budowanie imprezy w oparciu o swoje obiekty) L6 Transort i cenniki w imprezie turystycznej w systemie Voyager Travel L7 Tworzenie polisy turystycznej w systemie Voyager Polisa L8 Tworzenie polisy turystycznej w systemie Euroticket Polisa L9 Tworzenie rezerwacji, dodawanie pokoi, meldunki w systemie Hotel L10 Tworzenie rezerwacji, dodawanie pokoi, meldunki w systemie Hotel c.d. L11 - Kolokwium z systemów rezerwacyjnych w turystyce L12 Internetowe systemy rezerwacyjne (samolot, hotel, stater, rent-a-car) L13 Internetowe systemy rezerwacyjne (samolot, hotel, stater, rent-a-car c.d.) L14 Systemy do tworzenia ofert turystycznych system kameleon prezentacja L1 Zaliczenie przedmiotu. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji Efekty kształcenia Podstawy teoretyczne przedmiotu 1. Identyfikuje właściwie oprogramowanie pod kątem wykonania zadania; 2. Wyjaśnia zakres zastosowania systemów rezerwacyjnych w turystyce i rekreacji; 3. Zna i wyjaśnia podstawowe podziały oprogramowania specjalistycznego w turystyce i rekreacji; 4. Przedstawia współdziałanie wybranych komponentów systemu (Voyager Travel, Hotel, Euroticket);. Dokonuje klasyfikacji oprogramowania ze względu na jego funkcje; 6. Nazywa i stosuje podstawowe pojęcia, definicje i podziały światowych i polskich odpowiedników oprogramowania specjalistycznego w turystyce i rekreacji System Voyager Travel 7. Potrafi zakładać Obiekt turystyczny w bazie danych na serwerze Umie zdefiniować świadczenia w obiekcie (pokój, miejsce w obiekcie) 8. Zna i potrafi wytłumaczyć czym jest limit i potrafi zdefiniować daty rezerwacji w dodanym obiekcie 9. Potrafi skonstruować poprawnie imprezę turystyczną w zdefiniowanym obiekcie 10. Zna procedurę definiowania transportu (od i z) na imprezę turystyczną 11. Potrafi założyć cennik standardowy i promocyjny 12. Umie wyjaśnić różnice pomiędzy trasami głównymi i antenowymi dla imprezy turyst. 13. Umie biegle eksplorować zasoby bazy danych (filtrowanie obiektów po kraju, rodzaju obiektu, itp.) System Voyager Polisa / Euroticket Polisa 14. Zna najważniejsze elementy związane z konstrukcją Polisy turystycznej - podróż krajowa/podróż zagraniczna 1. Potrafi dokonać Numeracji polis i ich wyszukiwanie w systemie Euroticket On-Line 16. Zna pojęcia związane z tworzeniem polisy (suma ubezpieczenia, zniżka/zwyżka, ryzyka) 17. Wyszuka i dokona analizy poprawności przygotowanej polisy 18. Potrafi Przygotować dokument do wydruku; System Hotel 19. Zna najważniejsze elementy związane z konstrukcją programu Hotel (Menu programu) 20. Umie dodawać i poprawnie stosować nazewnictwo pokoi 21. Tworzy proste faktury pobytowe w programie; 22. Zna i potrafi stosować filtry z wyszukania gościa hotelowego; 23. Umie dodawać zaopatrzenie hotelu, pokoi, magazyn (woda mineralna, itp.) 24. Potrafi tworzyć i filtrować grafik rezerwacji System Euroticket 2. Potrafi obsługiwać Sprzedaż/Rezerwacja biletów moduł Autobusy w systemie 26. Potrafi zdefiniować bilet autokarowy w systemie w jedną i w dwie strony 27. Zna podstawowe pojęcia związane z numeracją biletów; 28. Umie wyszukać nr. Biletu poprzez narzędzia dostępne w programie; 29. Tworzy zestawienie grupy wygenerowanych biletów. 3

4 Sieć Internet w turystyce i rekreacji e-rezerwacje 30. Rezerwacje miejsc w środkach lokomocji (samolot, autokar, statek pasażerski). 31. Potrafi odszukać i poprawnie wypełnić kreator rezerwacji omawianych e-systemów rezerwacyjnych (Unity-Line, Stena-Line, systemy wstępnej rezerwacji w hotelach, systemy rent-a-car. 32. Rozumie zasady funkcjonowania sieci Internet oraz jej postawowych usług; 33. Zna podstawowe pojęcia związane z Ustawą o ochronie danych osobowych przy wypełnianiu formularzy; Efekt przedmiotu D1-11_W_01 D1-11_W_02 D1-11_U_01 D1-11_K_01 Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań) Wiedza: 1. Posiadać wiedzę teoretyczną związaną z światowymi systemami rezerwacyjnymi (Amadeus, Wordspan, Galileo, Sabre). 2. Posiadać wiedzę teoretyczną związaną z filozofią pracy w systemach informatycznych w turystyce (System Voyager Travel, Polisa, Euroticket, Hotel) oraz internetowych systemów rezerwacyjnych Umiejętności: 1. Posiadać umiejętności pracy w systemach rezerwacyjnoinformacyjnych dla obsługi ruchu turystycznego (Voyager Travel, Voyager Polisa, Hotel, Euroticket oraz internetowe systemy rezerwacyjne Kompetencje społeczne: 1. Przybierać odpowiednią postawę wobec kopiowania nielegalnego oprogramowania Efekt kierunkowy K_W02 K_W04 K_U0 K_K01 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Lp. Efekt przedmiotu 1 D1-11_W_01 D1-11_U_01 Sposób weryfikacji Ocena formująca przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej odpowiedź ustna ocena bieżąca z odpowiedzi Ocena końcowa przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej Średnia ocen z odpowiedzi 2 D1-11_W_02 kolokwium zaliczeniowe (praktyczne), sprawdzające wiedzę zdobytą w toku ćwiczeń 3 D1-11_W_01 aktywność na zajęciach D1-11_K_01 4 D1-11_W_01 D1-11_W_02 Kryteria oceny projekt (prezentacja) indywidualna, referat ocena z prezentacji ustnej ocena za aktywność na zajęciach ocena z prezentacji ustnej ocena projektu końcowego średnia ocen uzyskanych za aktywność ocena opanowanej wiedzy Na ocenę 3,0 Na ocenę,0 w zakresie wiedzy Student na ocenę (dst) powinien posiadać podstawową wiedzę teoretyczną związaną z światowymi systemami rezerwacyjnymi (Amadeus, Wordspan, Galileo, Sabre). Powinien również posiadać wiedzę teoretyczną związaną z filozofią pracy w systemach informatycznych w turystyce (System Voyager Travel, Polisa, Euroticket, Hotel) oraz internetowych systemów rezerwacyjnych Napisał kolokwium zaliczeniowe (praktyczne)na poziomie minimum 60% Student na ocenę (bdb) powinien posiadać ugruntowaną wiedzę teoretyczną związaną z światowymi systemami rezerwacyjnymi (Amadeus, Efekt kształcenia K_W01 K_W02 K_W01 K_W02 4

5 Na ocenę 3,0 Na ocenę,0 Wordspan, Galileo, Sabre). Powinien również posiadać wiedzę teoretyczną związaną z filozofią pracy w systemach informatycznych w turystyce (System Voyager Travel, Polisa, Euroticket, Hotel) oraz internetowych systemów rezerwacyjnych na poziomie zaawansowanym Napisał kolokwium zaliczeniowe na poziomie minimum 90% w zakresie umiejętności Opanowane podstawowe umiejętności: Student powinien posiadać podstawowe umiejętności pracy w systemach rezerwacyjno-informacyjnych dla obsługi ruchu turystycznego (Voyager Travel, Voyager Polisa, Hotel, Euroticket oraz internetowe systemy rezerwacyjne. Potrafi w podstawowym zakresie zademonstrować umiejętności teoretyczne i praktyczne nabyte podczas ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych. Przygotował komplet sprawozdań w systemie E-learning (www.elearning.pwsz.krosno.pl) oceniony na minimum dst. Wykonał kolokwium zaliczeniowe (praktyczne) na poziomie minimum 60% Opanowane umiejętności na ocenę (dobry plus bardzo dobry): Student powinien posiadać dobre umiejętności pracy w systemach rezerwacyjno-informacyjnych dla obsługi ruchu turystycznego (Voyager Travel, Voyager Polisa, Hotel, Euroticket oraz internetowe systemy rezerwacyjne Przygotował komplet sprawozdań w systemie E-learning (www.elearning.pwsz.krosno.pl) oceniony na minimum plus dobry. Potrafi z łatwością zademonstrować umiejętności teoretyczne i praktyczne nabyte podczas ćwiczeń i zajęć Wykonał kolokwium zaliczeniowe na poziomie minimum 90% w zakresie kompetencji społecznych K_U0 K_U0 Na ocenę 3,0 Student ma świadomość społeczną ukierunkowaną na odpowiedzialne i celowe wykorzystywanie sprzętu i oprogramowania komputerowego pochodzące- K_K09 go z legalnych źródeł. Na ocenę,0 Student ma świadomość społeczną ukierunkowaną na odpowiedzialne i celowe wykorzystywanie sprzętu i oprogramowania komputerowego pochodzące- K_K09 go z legalnych źródeł. Potrafi odnieść się do w/w. zagadnień, podać przykłady dobrych praktyk, ochrony własności intelektualnej Kryteria oceny końcowej z ćwiczeń audytoryjnych: frekwencja i aktywność na ćwiczeniach 1 % odpowiedź ustna 1 % prezentacja indywidualna 20% projekt-prezentacja grupowa 20% kolokwium zaliczeniowe 30 % Zalecana literatura Podstawowa: 1. Robert Rajs: Informatyczne systemy rezerwacyjne w turystyce. Wyd PWSZ Krosno Wykłady z przedmiotu podane przez prowadzącego 3. Materiały edukacyjne firmy Voyager oraz Euroticket 4. Mazur A.D., Jaworska K CRM Zarządzanie kontaktami z klientami ISBN: , Zabrze Benicewicz-Miazga A. E-business w internecie i multimediach - Wydawca: Mikom. 6. Rosenoer J., Armstrong D., Gates J. Firma w internecie - Wydawca: PIS 7. Dembińska-Cyran I., Gubała M Podstawy zarządzania transportem w przykładach Wydawca: IliM. 8. Panasiuk A. Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym Wydawca: FUS Szczecin 2001 Uzupełniająca: 1. Siemieniecki B., Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 199.

6 2. Płoski Z., Słownik Encyklopedyczny Informatyka, Wydawnictwa Europa Informacje dodatkowe: Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin: Konsultacje (osobiste, e-learning, ) 1 godzin Poprawa prac projektowych i kolokwium godzin Przygotowanie ćwiczeń 10 godzin Przygotowanie i poprawa egzaminu 10 godzin W sumie (dodatkowo): 40 godzin Podręczniki do zajęć (patrz literatura obowiązkowa i uzupełniająca) Sieć Internet (strony edukacyjne, zawodowe, doradztwo zawodowe) Strona internetowa z materiałami edukacyjnymi (e-learning) Opisy ćwiczeń laboratoryjnych - Interaktywne wykłady z zagadnień teoretycznych przedmiotu 6

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Psychologia turystyki aktywnej D1-1. Psychology of active tourism

KARTA PRZEDMIOTU. Psychologia turystyki aktywnej D1-1. Psychology of active tourism KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg Technologie informacyjne FGNA1 i FGKTA1 planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.

KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg Technologie informacyjne FGNA1 i FGKTA1 planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang. KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa i kod (wg planu studiów): Nazwa (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot: Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Nazwa modułu (j. ang.) Kierunki studiów Wykłady tematyczne D2-1 Thematic lectures Filologia angielska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne

Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne. Kod ECTS. Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia stacjonarne Kod ECTS Moduł kształcenia: Przedmioty ogólnego kształcenia i humanistyczne Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: polski Liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka

KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j.niem.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6s9-2012IWBIAS Pozycja planu: D9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy grafiki komputerowej 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Marketing kultury Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HKL-1-503-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo