KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Dziedzina: Dyscyplina nauki: Koordynator przedmiotu: Prawo w turystyce i rekreacji B6 Law in tourism and recreation Turystyka i rekreacja studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne nauki społeczne nauki prawne prawo dr Jacek Kraś. Ogólna charakterystyka przedmiotu Przynależność do modułu: podstawowego Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: Rok studiów, semestr: Forma i wymiar zajęć według planu studiów: Interesariusze i instytucje partnerskie (nieobowiązkowe) Wymagania wstępne / Przedmioty wprowadzające: polski II, i4 stacjonarne - wykład 60 h, ćw. audytoryjne 0 Podstawy wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej 1

2 stacjonarne Niestacjonarne. Bilans punktów Całkowita liczba punktów : 8 (A + B + C) A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba punktów osiąganych na tych zajęciach B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną liczbą Wykład Kolokwium Egzamin końcowy Konsultacje przygotowanie ogólne praca w bibliotece C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu oraz związana z tym liczba punktów ćwiczenia audytoryjne przygotowanie do ćwiczeń Opis przedmiotu Cel przedmiotu: Zapoznanie słuchaczy z problematyką dotyczącą prawa turystycznego. Przybliżenie zagadnień prawnych związanych ze świadczeniem usług turystycznych. Zapoznanie studentów z ustawodawstwem związanym z działalnością turystyczną i jego wpływem na proces kształtowania współczesnej turystyki i rekreacji. Nabycie umiejętności odnajdywania, interpretacji i zastosowania przepisów prawnych. Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, opis, analiza przepisów, rozwiązywanie kazusów. Treści kształcenia: Wykłady: Wstęp do nauki o prawie. Pojęcie i zakres uregulowań prawa turystycznego, źródła prawa turystycznego, podstawowe pojęcia z zakresu prawa turystycznego. Przepisy międzynarodowe w turystyce i rekreacji. Charakter i zadania Polskiej Organizacji Turystycznej. Administracyjno-prawne ograniczenia, bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jako działalność regulowana. Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa i postępowania cywilnego. Odpowiedzialność cywilna w turystyce i rekreacji zagadnienia wstępne. Odpowiedzialność cywilna organizatora turystyki. Odpowiedzialność cywilna pośrednika turystycznego. Odpowiedzialność cywilna agenta turystycznego. Odpowiedzialność kontraktowa gościa hotelowego. Odpowiedzialność deliktowa gościa hotelowego. Odpowiedzialność cywilna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi hotelarskiej. Odpowiedzialność zakładu hotelarskiego za szkody osobowe. Odpowiedzialność zakładu hotelarskiego za rzeczy wniesione przez gościa. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika. Umowa o imprezę turystyczną. Umowa hotelowa. Umowa time-sharingu. Umowa najmu środka transportowego. Umowa przewozu. Umowy o usługi gastronomiczne i usługi bankietowe. Umowy zawierane przez biuro podróży z kontrahentami (podwykonawcami). Ubezpieczenia w turystyce zagadnienia wprowadzające. Omówienie

3 najważniejszych ubezpieczeń w turystyce. Najważniejsze przepisy i zasady związane z przekraczaniem granicy państwowej. Ochrona klienta korzystającego z usług turystycznych i rekreacyjnych. Ćwiczenia (audytoryjne/laboratoryjne/ projektowe, warsztaty itp): Wprowadzenie do nauki o prawie. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa. Budowa aktu prawnego, zakresy obowiązywania prawa. Status prawny organizatorów i pośredników turystycznych w świetle przepisów ustawy o usługach turystycznych. Ochrona klienta na podstawie ustawy o usługach turystycznych. Usługi hotelarskie w świetle ustawy o usługach turystycznych i przepisów wykonawczych. Zadania, wymagania i procedura uzyskania uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów. Odpowiedzialność prawna pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. Wybrane zagadnienia z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Analiza wybranych ofert i umów proponowanych przez biura podróży. Analiza wybranych ubezpieczeń stosowanych w działalności turystycznej. 5. y kształcenia i sposoby weryfikacji y kształcenia 1. Ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych, organizacyjnych oraz etycznych uwarunkowań działalności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem obsługi ruchu turystycznego i turystyki aktywnej ();. Ma podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, organizacji i prowadzenia działalności podmiotów turystycznych i rekreacyjnych ();. Ma podstawową wiedzę o prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania podmiotów turystycznych i rekreacyjnych (); 4. Posiada umiejętności bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego (); 5. Ma świadomość ciągłego dokształcania się (K_K01) przedmiotu B6_W_01 B6_W_0 B6_W_0 B6_U_01 B6_K_01 Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań) kierunkowy Wiedza: 1. Ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych uwarunkowań działalności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem obsługi ruchu turystycz- nego i turystyki aktywnej;. Ma podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, organizacji i prowadzenia podmiotów turystycznych i rekreacyjnych. Ma podstawową wiedzę o prawnych uwarunkowaniach funkcjonowania podmiotów turystycznych i rekreacyjnych. Umiejętności 1. Posiada umiejętności przydatne w obsłudze ruchu turystycznego Kompetencje społeczne 1. Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się K_K01 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Lp. przedmiotu Sposób weryfikacji Ocena formująca Ocena końcowa przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej 1 B6_W_01 Sprawdzian pisemny, odpowiedź ustna Ocena z egzaminu B6_W_0 Sprawdzian pisemny, odpowiedź ustna Ocena z egzaminu

4 B6_W_0 Sprawdzian pisemny, odpowiedź ustna Ocena z egzaminu 4 B6_U_01 Sprawdzian pisemny, odpowiedź ustna Ocena z egzaminu 5 B6_K_01 Sprawdzian pisemny, odpowiedź ustna Ocena z egzaminu Kryteria oceny: w zakresie wiedzy Ma podstawową wiedzę na temat pojęć i procedury związanej uzyskaniem uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. Potrafi wskazać podstawę prawną i precyzyjnie wyjaśnić pojęcia związane i szczegółowo omówić procedurę uzyskania uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. Zna podstawowe pojęcia i procedury związane z działalnością gospodarczą z uwzględnieniem podmiotów turystycznych. Potrafi wskazać podstawy prawne i zna szczegółowo pojęcia i procedury związane z działalnością gospodarczą. Zna procedury i wymagania stawiane przedsiębiorcom, którzy zamierzają świadczyć usługi turystyczne. Zna podstawowe obowiązki podmiotów świadczących usługi turystyczne, szczególnie w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, bezpieczeństwa, ochrony praw konsumenta i ubezpieczeń. Zna podstawowe umowy w turystyce Zna szczegółowo obowiązki podmiotów świadczących usługi turystyczne, szczególnie w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, bezpieczeństwa, ochrony praw konsumenta i ubezpieczeń. Zna i potrafi omówić umowy w turystyce w zakresie umiejętności Potrafi zastosować w praktyce podstawową wiedzę prawną konieczną przewodnikowi turystycznemu i pilotowi wycieczek. Potrafi sporządzać najważniejsze pisma związane z ochroną praw klienta. Potrafi odnaleźć i wskazać najważniejsze źródła prawa związane z turystyką. Potrafi zastosować w praktyce wiedzę prawną konieczną przewodnikowi turystycznemu i pilotowi wycieczek. Potrafi sporządzać pisma związane z ochroną praw klienta. Potrafi odnaleźć i wskazać źródła prawa związane z turystyką Potrafi analizować przepisy prawne. Potrafi konstruować i analizować umowy w turystyce i ubezpieczenia turystyczne. w zakresie kompetencji społecznych Potrafi korzystać z dostępnej (podstawowej) literatury i najważniejszych aktów prawnych w turystyce. Potrafi samodzielnie odnaleźć i korzystać ze źródeł internetowych i literatury dotyczącej turystyki i rekreacji. Potrafi odnaleźć akty prawne związane z turystyką i samodzielnie z nich korzystać. kształcenia K_K01 K_K01 4

5 Kryteria oceny końcowej Ocena z egzaminu 80% Obecność na zajęciach 0% Kryteria oceny z ćwiczeń audytoryjnych: frekwencja i aktywność na ćwiczeniach 0 % kolokwium zaliczeniowe 80% Zalecana literatura: Literatura podstawowa: 1. J.Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Wolters Kluwer Polska-OFICYNA, Warszawa 01.. R. Walczak, Prawo turystyczne, Akademia Humanistyczna, Pułtusk H. Zawistowska, Nowe zasady świadczenia usług turystycznych, WSE w Warszawie, Warszawa J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji (definicje, schematy, kazusy), SGH, Warszawa 008. Literatura uzupełniająca: 1.W. Kocot, Elementy prawa, Difin, Warszawa 004..J. Barcik, Elementy międzynarodowego prawa publicznego w turystyce, C.H. Beck, Warszawa 011..J. Antoniuk, P. Horosz, Prawne podstawy przedsiębiorczości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 007. Informacje dodatkowe: Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin: Konsultacje 0 godzin Poprawa sprawdzianów 10 godzin Przygotowanie do zajęć - 60 godzin Przygotowanie i poprawa egzaminu 7 godzin W sumie: 97 godzin 5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Prawo gospodarcze stacjonarne IDD505 niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: V,VI Moduł (typ) przedmiotów: - Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW Nazwa w języku polskim: UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE Nazwa w języku angielskim: LIFE INSURANCE Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Lektorat języka obcego nowożytnego, włoski - kontynuacja 2. Kod modułu : 006A 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo