KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot: Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11 Rolnictwo studia pierwszego stopnia praktyczny stacjonarna, niestacjonarna nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne mgr inż. Elżbieta Brągiel mgr inż. Elżbieta Brągiel. Ogólna charakterystyka przedmiotu Przynależność do modułu: kształcenia kierunkowego Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: Rok studiów, semestr: Forma i wymiar zajęć według planu studiów: Przedmioty wprowadzające: polski II,4 s. stacjonarne wykład 15 h, ćw. praktyczne 30 h s. niestacjonarne wykład 1 h, ćw. praktyczne h Podstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na przedmiotach: Ekonomia, Technologie informacyjne w rolnictwie

2 stacjonarne niestacjonarne 3. Bilans punktów Całkowita liczba punktów : 3 A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba punktów osiąganych na tych zajęciach: B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną liczbą : Wykłady Konsultacje Zaliczenie Przygotowanie do ćwiczeń praktycznych Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych Przygotowanie do zaliczenia , , 4 0 C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu oraz związana z tym liczba punktów : Przygotowanie do ćwiczeń praktycznych Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych Opis przedmiotu Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej rachunkowości i finansów w rolnictwie oraz istotnych umiejętności potrzebnych w prowadzeniu prostej księgowości związanej gospodarstwem rolnym i pozarolniczą działalnością gospodarczą Metody dydaktyczne: wykład multimedialny, ćwiczenia praktyczne, metody programowe z użyciem komputera, metoda studium przypadków Treści kształcenia: Wykłady: Pojecie, zakres, funkcje rachunkowości. Metody i zasady rachunkowości. Podstawy 1. formalno-prawne prowadzenia rachunkowości.. Znaczenie, podział, obieg dokumentów księgowych. Charakterystyka i klasyfikacja środków gospodarczych jako rzeczowe ujęcie majątku firmy 3. (aktywa) i źródeł jego finansowania (pasywa). Pojęcie bilansu. Struktura, cechy i zasady bilansu. Konto księgowe, budowa, podział, zasady funkcjonowania kont bilansowych. 4. Zasady poprawiania błędów księgowych. 5. Zasady ewidencji na kontach syntetycznych i analitycznych. Łączenie i dzielenie kont. 6. Zasady ewidencji środków pieniężnych oraz kredytów. Podstawowy obrót materiałami i towarami, zasady księgowania. 7. Inwentaryzacja i zasady jej sporządzania. 8. Zasady ewidencji wybranych rodzajów rozrachunków. 9. Wybrane zagadnienia z ewidencji kosztów.. Rodzaje i funkcjonowanie kont wynikowych. 11. Zasady ustalania wyniku finansowego- wariant porównawczy i kalkulacyjny.

3 1. Prowadzenie i wykorzystanie Systemu Zbierania i Wykorzystania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych Polski FADN 13. Rodzaje i ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych. 1. Zasoby majątkowe, kapitały i zobowiązania jednostek gospodarczych (aktywa, pasywa) ćwiczenia. Sporządzanie uproszczonego bilansu w oparciu o zasady rachunkowe.. Pojecie i podział operacji gospodarczych oraz ich wpływ na bilans. Księgowanie operacji gospodarczych na kontach bilansowych- ćwiczenia. 3. Łączenie i dzielenie kont. Podstawowy obrót materiałami i towarami rozwiązywanie zadań na kontach syntetycznych i analitycznych. 4. Ewidencja wybranych rodzajów rozrachunków. Księgowanie na kontach aktywno- pasywnych. 5. Obliczanie wynagrodzeń pracowników sporządzanie listy płac (program kalkulacyjny Excel). Ewidencja wynagrodzeń. 6. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym księgowanie na kontach. 7. Ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej wg typów działalności księgowanie na kont ach. Ewidencja sprzedaży i podatku VAT. 8. Ustalanie wyniku finansowego według dwóch wariantów. 9. Uzupełnianie podstawowych dowodów księgowych związanych z obrotem materiałowym, czasem pracy, rozrachunkami z różnych tytułów i płatnościami.. Wprowadzanie do programu PKPiR Ramzes danych o nowo ewidencjonowanym podmiocie, zasady pracy i obsługi programu. 11. Ewidencja dokumentów księgowych, podatku VAT. Rejestr sprzedaży - ćwiczenia w programie. 1. Ewidencja wyposażenia. Remanent. Zestawienia, deklaracje i raporty okresowe- ćwiczenia w programie. 5. y kształcenia i sposoby weryfikacji y kształcenia Student, który zaliczył przedmiot przedmiotu R.C11_K_W01 R.C11_K_U0 R.C11_K_K0 Wiedza: 1. wyjaśnia istotę rachunkowości, nazywa i opisuje metody i zasady rachunkowości,. opisuje znaczenie, podział, obieg dokumentów księgowych. 3. charakteryzuje i identyfikuje środki gospodarcze (aktywa) i źródeł ich finansowania (pasywa). Definiuje pojęcie bilansu, wyjaśnia cechy i zasady sporządzania bilansu. 4. wyjaśnia zasady ewidencji na kontach księgowych. 5. opisuje działanie i wykorzystanie Systemu Zbierania i Wykorzystania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych Polski FADN 6. definiuje pojecie inwentaryzacji i wskazuje zasady jej sporządzania Umiejętności: 1. porządkuje i klasyfikuje elementy majątku oraz sporządza uproszczony bilans zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. księguje operacje gospodarcze na różnych rodzajach kont 3. sporządza i uzupełnia podstawowe dokumenty księgowe związane z obrotem materiałowym, czasem pracy i płacy, rozrachunkami z różnych tytułów i płatnościami Kompetencje społeczne: 1. chętnie podejmuje dyskusję, zachowuje otwartość na zdobywaną wiedzę i umiejętności. inspiruje i organizuje proces uczenia się innych osób przez aktywne udzielanie się i pomoc w rozwiązywaniu zadań kształcenia K_W0 K_W K_W1 InzP_W05 InzP_W06 K_U01 K_U03 K_U06 InzP_U01 InzP_U0 InzP_U03 InzP_U1 K_K01 K_K0

4 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Lp. Sposób weryfikacji Ocena formująca Ocena końcowa przedmiotu 1 R.C11_K_W01 test zaliczeniowy 3 R.C11_K_U0 R.C11_K_K0 indywidualnie opracowane i uzupełnione dokumenty obserwacja obserwacja rozwiązanie zadań rozwiązanie zadań wykonania zadania aktywność, włączanie się do dyskusji zaangażowanie w pracę na ćwiczeniach Średnia z ocen formujących, sprawdzających posiadaną wiedzę Ocena za aktywność, zaangażowanie na wykładach i ćwiczeniach Kryteria oceny: w zakresie wiedzy Student uzyskał od 55 do 65% poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu wiedzy Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu wiedzy w zakresie umiejętności potrafi porządkować i klasyfikować elementy majątku oraz sporządzać uproszczony bilans popełniając nieliczne błędy w klasyfikacji składników majątku i sporządzeniu bilansu prawidłowo porządkuje i klasyfikować wszystkie elementy majątku oraz sporządza prawidłowo bilans zgodnie z zasadami rachunkowości otwiera konta, ewidencjonuje proste operacje gospodarcze na różnych rodzajach kont księgowych otwiera i zamyka konta, ewidencjonuje poprawnie operacje gospodarcze na różnych rodzajach kont księgowych prawidłowo sporządza i uzupełnia dokumenty księgowe związane z obrotem materiałowym, czasem pracy i płacy, rozrachunkami z różnych tytułów i płatnościami popełniając w nich drobne błędy prawidłowo sporządza, uzupełnia wszystkie podstawowe dokumenty księgowe związane z obrotem materiałowym, kształcenia R.C11_K_W01 R.C11_K_U0

5 czasem pracy i płacy, rozrachunkami z różnych tytułów i płatnościami wykazując się starannością i dokładnością w zakresie kompetencji społecznych przyjmuje bierną postawę, włącza się do dyskusji po wywołaniu często jest aktywny na zajęciach, zadaje pytania, jest dociekliwy w rozwiązywaniu zadań, zgłębianiu danego tematu przyjmuje bierną postawę, rozwiązuje zadania z pomocą prowadzącego lub kolegów przyjmuje czynną postawę na ćwiczeniach, wyprzedza innych w rozwiązaniu zadań, sam pomaga kolegom R.C11_K_K0 Kryteria oceny końcowej aktywność za zajęciach, samodzielne wykonanie ćwiczeń 5%, ocena z pracy j indywidualnej 0%, ocena ze sprawdzianu wiedzy 30%, 45 % Wykaz literatury podstawowej 1. Kiziukiewicz T. Rachunkowość jednostek gospodarczych. PWE, Warszawa 01.. Goraj L. Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa Wyszkowska Z. Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych. Difin, Warszawa Goraj L. Rachunkowość rolnicza. DIFIN, Warszawa Wykaz literatury uzupełniającej 1. Siudek T. (red.). Wybrane zagadnienia z finansów. SGGW, Warszawa Sojak S. i Stankiewicz J. (red.). Podstawy rachunkowości. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń Szczypa P. (red.). Rachunkowość dla Ciebie: rachunkowość od podstaw. Cedetu, Warszawa Ustawa o rachunkowości z dnia 9 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami. Informacje dodatkowe: Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin: Przygotowanie wykładów i ćwiczeń 30 godzin Przygotowanie zadań prac cząstkowych godzin Ocena prac cząstkowych 0 godzin Przygotowanie sprawdzianu wiedzy - godzin Ocena sprawdzianu wiedzy 5 godzin W sumie: 75 godzin

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Teoria rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo