KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot: Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14 Rolnictwo pierwszy stopień praktyczny stacjonarna, niestacjonarna nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne dr inż. Małgorzata Źródło-Loda dr inż. Małgorzata Źródło-Loda 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu Przynależność do modułu: kształcenia kierunkowego Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: Rok studiów, semestr: Forma i wymiar zajęć według planu studiów: Przedmioty wprowadzające: polski III,5 s. stacjonarne wykład h, ćw. praktyczne 30 h s. niestacjonarne wykład h, ćw. praktyczne h Technologie informacyjne w rolnictwie, Statystyka matematyczna, Ekonomia, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, Ekonomika rolnictwa

2 stacjonarne niestacjonarne 3. Bilans punktów Całkowita liczba punktów : 4 A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba punktów osiąganych na tych zajęciach Wykład Ćwiczenia praktyczne Konsultacje Zaliczenie ,1 42 1,4 B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną liczbą : Przygotowanie do ćwiczeń praktycznych Przygotowanie do kolokwium Przygotowanie do zaliczenia Praca nad zadaniem zaliczeniowym Praca w sieci ,9 78 2,6 C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu oraz związana z tym liczba punktów Ćwiczenia praktyczne Przygotowanie do ćwiczeń praktycznych Praca praktyczna samodzielna Praca nad zadaniem zaliczeniowym ,0 60 2,0 4. Opis przedmiotu Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi formami rynków rolnych, instrumentami i regulacjami oddziaływania na mechanizm rynkowy oraz źródłami pozyskiwania informacji. Wykształcenie u studentów analizy danych liczbowych i oceny funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, wypełniania wniosków związanych z mechanizmami dopłat na różnych rynkach administrowanych przez ARR. Metody dydaktyczne: wykład multimedialny, metoda studium przypadków, dyskusja dydaktyczna, film, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem szablonu kalkulacyjnego Excel i formularzy wniosków z ARR Treści kształcenia Wykłady: 1. Rynek jego istota i rodzaje. Cechy i funkcje rynku rolniczych surowców żywnościowych. 2. Typy i funkcje rynków hurtowych. 3. Zadania i funkcje giełd towarowych. Rola giełd towarowych w gospodarce rynkowej. 4. Źródła informacji i ich klasyfikacja. Internet jako źródło informacji. System informacji rynkowej i jej wpływ na rynki rolne.

3 5. Cele i zadania Agencji Rynku Rolnego. 6. Instrumenty i regulacje prawno-ekonomicznego oddziaływania na poszczególne rynki rolne. 7. Instrumenty związane z obrotem towarowym z zagranicą. 8. Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych z Funduszu promocji produktów rolnospożywczych. 9. Analiza wybranego rynku rolnego studium przypadku. Ćwiczenia praktyczne: 1. Elementy rynku i przykłady wzajemnych relacji na rynku rolnym przeprowadzenie dyskusji. 2. Informacja jako źródło danych o rynku wyszukiwanie informacji, identyfikacja, klasyfikacja, redukcja danych - zadania. 3. Konstruowanie tabel i prezentacji graficznych uwzględniając specyfikę danych rynkowych. 4. Obliczanie i analiza wybranych mierników statystycznych wykorzystywanych w analizie rynku. 5. Analiza zjawisk rynkowych w czasie - zadania. 6. Analiza zjawisk rynkowych o charakterze sezonowym- zadania. 7. Analiza związków przyczynowo- skutkowych występujących na rynku rolnym - zadania. 8. Wykonywanie analizy wybranych rynków rolnych z wykorzystaniem poznanych metod analizy i prezentacji graficznych na podstawie danych statystycznych. 9. Wypełnianie wniosku rejestracyjnego według zasad rejestracji. Ocena warunków uczestnictwa w mechanizmie dopłat ARR.. Wypełnianie wniosków związanych z mechanizmem Kwotowanie produkcji mleka. 11. Wypełnianie wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.. Wypełnianie wniosków związanych z mechanizmem szklanka mleka dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych. 13. Warunki i wypełnianie wniosków związanych z mechanizmem Program Owoce w szkole. 14. Warunki uczestnictwa w mechanizmie dopłaty do produkcji suszu paszowego - wypełnianie wniosków. 5. y kształcenia i sposoby weryfikacji y kształcenia przedmiotu R.C14_K_W01 R.C14_K_W02 R.C14_K_U01 Student, który zaliczył przedmiot Wiedza: 1. definiuje rynek i jego elementy, wskazuje cechy i funkcje różnych form rynków rolnych 2. rozpoznaje zależności między różnymi mechanizmami rynkowymi i wskazuje cechy instrumentów i regulacji prawno-ekonomicznych oddziaływania na podstawowe rynki rolne 3. wymienia i opisuje różne źródła pozyskiwania informacji niezbędnych w prawidłowej analizie i ocenie rynków rolnych Umiejętności 1. dobiera, oblicza i interpretuje podstawowe mierniki statystyczne stosowane w analizie i badaniu rynku związanego z obrotem towarowym 2. zbiera informacje, analizuje i opisuje podstawowe cechy, zależności wybranego rynku rolnego, opracowuje je w postaci graficznej. 3. wypełnia formularze wniosków związane z mechanizmami dopłat ważniejszych rynków rolnych administrowanych przez ARR Kompetencje społeczne 1. potrafi pracować indywidualnie i w grupie, przyjmując w niej różne role. 2. wykazuje odpowiedzialność za powierzone mu zadania kierunkowy K_W02 K_W03 K_W07 K_W InzP_W01 InzP_W02 InzP_W05 InzP_W06 K_U01 K_U03 K_U05 InzP_U01 InzP_U03 InzP_U06 K_K02 K_K03

4 R.C14_K_K02 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Lp. przedmiotu Sposób weryfikacji Ocena formująca Ocena końcowa 1 R.C14_K_W01 ocena ze sprawdzian wiedzy R.C14_K_W02 zaliczenie pisemne ograniczone czasowo sprawdzianu wiedzy 2 R.C14_K_U01 kolokwium z wykorzystaniem szablonu kalkulacyjnego Excel 3 R.C14_K_K02 praca pisemna zaliczeniowa w grupie indywidualne wypełnianie formularzy wniosków z ARR (różne mechanizmy) obserwacja grupowa praca pisemna ocena wykonania zadań ocena wykonania zadania obliczeniowoanalitycznego ocena cząstkowa wykonania zadania zaangażowanie, udział podczas przygotowania pracy zaliczeniowej w grupie terminowość oddania pracy ocena ocena z oddanej pracy pisemnej średnia z ocen ocena z oddanej pracy pisemnej i zaangażowania na ćwiczeniach ocena z pracy pisemnej Kryteria oceny: w zakresie wiedzy Student uzyskał od 55 do 65% poprawnych odpowiedzi z zaliczenia pisemnego Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z zaliczenia pisemnego w zakresie kształcenia R.C14_K_W01 R.C14_K_W02 Student za właściwy dobór, poprawne obliczenia i interpretuje podstawowych mierników statystycznych stosowanych w analizie i badaniu rynku uzyskał od 55 do 65% poprawnych odpowiedzi z kolokwium Student za właściwy dobór, poprawne obliczenia i interpretuje podstawowych mierników statystycznych stosowanych w analizie i badaniu rynku uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z kolokwium Student sporządził pracę dokonując ogólnej analizy i opisu wskazanego rynku, wyniki opracował w prostej postaci graficznej. Student sporządził pracę dokonując, szczegółowej analizy i opisu wskazanego rynku, wyniki opracował postaci graficznej, wyciągnął w ocenie własne wnioski Student wyszukał potrzebne formularze wniosków, uzupełnił obowiązkowe pola często korzystając ze wskazówek i pomocy prowadzącego, niestarannie wypełnił dokumenty Student wyszukał potrzebne formularze wniosków, samodzielnie uzupełnił obowiązkowe pola sporadycznie korzystając ze wskazówek i pomocy prowadzącego, wykazał się starannością w wypełnieniu dokumentów R.C14_K_U01

5 w zakresie kompetencji społecznych Student na ćwiczeniach przyjmuje bierną postawę, wykonuje zadania w grupie dopiero po zwróceniu uwagi przez prowadzącego Student na ćwiczeniach przyjmuje czynną postawę, aktywnie i chętnie współpracuje z członkami grupy Student oddaje pracę w ostatecznym terminie Student oddaje pracę w pierwszym terminie R.C14_K_K02 Kryteria oceny końcowej Ocena z pisemnego sprawdzianu wiedzy 35% ocena z uzupełniania formularzy wniosków z ARR na ćwiczeniach praktycznych %, ocena z pracy pisemnej grupowej 20%, kolokwium 35 % Zalecana literatura Wykaz literatury podstawowej 1. Mruk H. (red.), Analiza rynku, PWE, Warszawa Jabłońskiej - Urbaniak T. (red.) Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. MRiRW, Warszawa Szumski S. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Wykaz literatury uzupełniającej 1. Seremak-Bulge J. Rynek rolny. Analizy, tendencje, oceny. Miesięcznik IERiGŻ 2. Publikacje ARR, IERiGŻ 3. Informacje dodatkowe: Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin: Ocena prac zaliczeniowych grupowych godzin Ocena prac zaliczeniowych indywidualnych 5 godzin Przygotowanie i aktualizacja ćwiczeń i wykładów - 45 godzin 65 - godzin

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot: Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Psychologia turystyki aktywnej D1-1. Psychology of active tourism

KARTA PRZEDMIOTU. Psychologia turystyki aktywnej D1-1. Psychology of active tourism KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Nazwa modułu (j. ang.) Kierunki studiów Wykłady tematyczne D2-1 Thematic lectures Filologia angielska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia zał. 1 opis modułów kształcenia i wchodzących w ich skład przedmiotów (sylabusy) wraz ze

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Specjalność : 1) Ekonomika gospodarki żywnościowej Rok 2014/2015 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia niestacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s1-2012ZMIP Pozycja planu: D1 C1 C2 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo