Współpraca na linii Dostawca Klient jako dźwignia sukcesu projektów informatycznych. Doświadczenia zebrane podczas wdrożeń Oracle Hyperion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca na linii Dostawca Klient jako dźwignia sukcesu projektów informatycznych. Doświadczenia zebrane podczas wdrożeń Oracle Hyperion"

Transkrypt

1 XVII Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2011 Współpraca na linii Dostawca Klient jako dźwignia sukcesu projektów informatycznych. Doświadczenia zebrane podczas wdrożeń Oracle Hyperion Dariusz Satkowski SmartCon Sp. z o.o.

2

3 Współpraca na linii Dostawca Klient jako dźwignia sukcesu projektów informatycznych Zagrożenia dla wdrożeń zakończonych sukcesem Wdrożenia systemów wspierających funkcje biznesowe w przedsiębiorstwach od zawsze wymagały odpowiedniego podejścia projektowego. Implementacje systemów w działach finansów, kontrolingu czy informowania kierownictwa polegają na dostosowaniu oprogramowania do wymagań użytkowników i odbiorców informacji. Wymagania stawiane systemom w tych obszarach są bardzo złożone, co więcej, są wypadkową obowiązujących przepisów (Ustawa o Rachunkowości), standardów (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej), branży, specyfiki danej firmy, kultury korporacyjnej czy wręcz przyzwyczajeń użytkowników wpisujących się w procesy biznesowe. Wyróżniamy 3 typy wdrażanych systemów (pomijamy systemy stanowiące połączenie dwóch lub trzech typów: Wdrożenia typu custom polegające na tworzeniu programu wspierającego funkcje biznesowe z wykorzystaniem dostępnych na rynku narzędzi deweloperskich. Wdrożenia oparte na budowie modeli biznesowych z wykorzystaniem standardowych programów na przykład MS Excel. Wdrożenia oparte na dedykowanym oprogramowaniu przystosowanym do obsługi wybranych obszarów biznesowych. Firma SmartCon w swojej działalności skupiona jest na implementacji systemów dedykowanych: opartych na rozwiązaniach pakietu Oracle Hyperion oraz aplikacji smartkonsolidacja będącej produktem zbudowanym od podstaw przez zespół programistów SmartCon. Typowym podejściem do projektów wdrożeniowych rozwiązań z pudełka jest model kaskadowy. Podejście do projektu w modelu kaskadowym jest sztywne, ale przejrzyste i schematyczne. Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość określenia zakresu projektu przed jego rozpoczęciem, a co za tym idzie wyceny projektu już na etapie sprzedaży. Z doświadczeń firm zajmujących się wdrożeniami systemów opartych na dedykowanym oprogramowaniu, niezależnie od producenta, wynika jednak, że istnieje szereg zagrożeń dla pełnego sukcesu implementacji przy zastosowaniu metodyki kaskadowej: Złe lub niepełne określenie wymagań użytkowników przed wdrożeniem: wynika zazwyczaj ze złego zrozumienia Klienta i Dostawcy podczas fazy sprzedaży i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ze względu na ograniczony czas i możliwości przed rozpoczęciem projektu nie jest przeprowadzana pełna analiza wymagań użytkowników. Rozbieżności między oczekiwanymi funkcjami a tymi oferowanymi przez wdrażany system: oprogramowanie dedykowane do obsługi procesów biznesowych w określonym obszarze budowane jest zgodnie z zasadą oceny istotności wymagań funkcjonalnych potencjalnych użytkowników. Nie istnieje zestaw funkcjonalności aplikacji do konsolidacji sprawozdań finansowych lub planowania i budżetowania pokrywający w pełni wymagania użytkowników we wszystkich przedsiębiorstwach działających na rynku. W związku z tym producenci oprogramowania wybierają zestaw funkcjonalności, które zostaną zaimplementowane w oprogramowaniu, pozostawiając miejsce na funkcjonalności realizowane przez tak zwane obejścia (ang. work around ). Zmiany i modyfikacje wymagań: projekty wdrożeniowe to procesy trwające często wiele miesięcy. W tym czasie zmienia się otoczenie projektowe i wymagania zdefiniowane w początkowej fazie projektu mogą stać się nieaktualne. Odpowiedzią na wyżej wymienione zagrożenia mogło by być bardziej dynamiczne i umożliwiające efektywne wdrażanie systemów informatycznych podejście agile. Przeszkodą są tutaj względy rynkowe i finansowe polegające na braku gotowości klientów na wdrożenia bez określonego

4 78 Dariusz Satkowski wcześniej, sztywnego budżetu. W związku z tym firma SmartCon opracowała podejście łączące zalety obu metodyk i przynoszące satysfakcjonujące efekty. Metoda agile polega na częstych etapach weryfikacji wymagań i założeń do projektu, co wiąże się ze sprawdzeniem, czy dany etap spełnia oczekiwania Klienta co do. Z drugiej strony metoda wymusza aktywny udział klienta w weryfikacji i budowie, dzięki czemu poprawia się komunikacja pomiędzy Klientem a Dostawcą. Zaletą podejścia łączącego obie metodyki jest utrzymanie swoistego porządku w harmonogramie projektu. Wyraźny jego podział na etapy, które pozwalają na przedstawienie przejrzystego planu działania Klientowi. Z drugiej zaś strony po zakończeniu każdego etapu przeprowadzana jest sesja spotkań z Klientem, mających na celu weryfikację dotychczasowych postępów w pracach. Pozwala to na weryfikację zarówno przez Klienta, jak i Dostawcę założeń do w dosyć wczesnym etapie prac, a nie tak jak w przypadku zwykłego podejścia kaskadowego dopiero w etapie Testowania. Takie podejście ma za zadanie wdrożenie, który będzie w jak największym stopniu odpowiadał i pasował do specyfiki Klienta. Umożliwia to uniknięcia podstawowych błędów koncepcyjnych wynikających ze strony Klienta z niezrozumienia, zaś Dostawcy potrzeb Klienta. Ma też pozwolić na uniknięcie ewentualnych konfliktów pomiędzy Dostawcą, a Klientem na etapie oddawania projektu. W kolejnych rozdziałach opisane zostały elementy podejścia łączącego metodykę kaskadowego prowadzenia projektów z metodą agile na przykładzie wdrożeń oprogramowania Oracle Hyperion. Firma SmartCon prowadziła i z sukcesem zakończyła wdrożenia Oracle Hyperion w obszarach sprawozdawczości finansowej, kontrolingu i raportowania. 2. Podejście do wdrożenia Z doświadczeń projektowych zespołu SmartCon oraz opinii naszych klientów związanych z wdrażaniem aplikacji wspierających zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa wynika, że główne czynniki sukcesu projektów wdrożeń produktów klasy Oracle Hyperion to przede wszystkim: Współpraca zespołu projektowego Klienta z zespołem Dostawcy rozwiązania. Precyzyjne określenie wymagań dla. Zapobieganie niekontrolowanym zmianom będących poza zakresem projektu oraz dążenie do upraszczania istniejących procesów. W związku z tymi postulatami nasza metodyka wdrożenia łączy zalety wynikające z klasycznego modelu fazowego realizacji projektów (ang. waterfall) oraz metodyk tzw. adaptacyjnych realizacji projektu (ang. agile). Tabela 1. Porównanie metodyk Zalety podejścia fazowego (ang. waterfall) Zapewnienie przejrzystej struktury projektu oraz harmonogramu Dostarczenie punktów kontrolnych dla realizacji prac w projekcie Precyzyjne określenie produktów prac projektu (wyników) oraz warunków ich odbioru. Zalety podejścia adaptacyjnego (ang. agile) Bliska współpraca z klientem w trakcie definiowania wymagań, projektowania i budowy aplikacji Możliwość szybkiej reakcji na uwagi użytkowników Zaangażowanie odbiorców produktów prac w powstawanie aplikacji już w pierwszej fazie projektu Skrócenie czasu potrzebnego na testy akceptacyjne aplikacji

5 Współpraca na linii Dostawca Klient jako dźwignia sukcesu projektów informatycznych W opracowaniu podejścia do wdrożenia wykorzystujemy przede wszystkim: Nasze doświadczenia i sprawdzone praktyki ze zrealizowanych projektów wraz z sugestiami naszych klientów. Standardy zarządzania projektami, w tym metodykę PMBoK Project Management Body of Knowledge Project Management Institute oraz brytyjską metodykę Prince2, Organization of Government Commerce. Zasady zarządzania projektami pochodzące z podejść adaptacyjnych, w tym metodyki SCRUM. 3. Główne etapy wdrożenia Poniższy wykres pokazuje podejście SmartCon do realizacji projektu, w którym zawarte zostały typowe zadania procesu implementacji Oracle Hyperion: I. Analiza i Projekt Analiza i potwierdzenie wymagań Projekt techniczny aplikacji Przygotowanie projektu infrastruktury technicznej oraz oprogramowania Implementacja koncepcji biznesowej w systemie Instalacja oprogramowania II. Implementacja Przygotowanie Instrukcji dla użytkowników i administratorów Testy dostawcy III. Testy i szkolenia Testy procesów Szkolenia Użytkowników merytorycznych Szkolenia administratorów IV. Wsparcie Świadczenie wsparcia w siedzibie klienta 2miesiące Przygotowanie dokumentacji projektowej Zarządzanie Projektem Przygotowanie Klienta do pracy w nowym systemie 4 miesiące 2miesiące Spotkanie uruchamiające projekt Odbiór Koncepcja rozwiązania Rundy weryfikacji aplikacji z klientem Aplikacja gotowa do Testów Odbiór Rys. 1. Fazy projektu wdrożeniowego Faza I. Analiza i projekt Prace w tej fazie projektu obejmą weryfikację, ocenę oraz wskazanie ewentualnych zmian do koncepcji i procedur biznesowych dla potrzeb Klienta pod kątem wymagań wdrażanego oraz projektowanie infrastruktury technicznej oraz sposobu implementacji wymagań w systemie. Potwierdzenie wymagań klienta oraz zbieranie informacji potrzebnych do opracowania projektu technicznego oraz projektu aplikacji odbywa się w formie cyklu ustrukturyzowanych spotkań z zespołem Klienta. W początkowym etapie analizy wymagań odbywają się warsztaty narzędziowe dla przedstawicieli Klienta odpowiedzialnych za uzgadnianie wymagań dotyczących. Warsztaty zapewniają lepsze zrozumienie między zespołami Klienta oraz Dostawcy oraz pozwalają na lepsze określenie priorytetów wymagań.

6 80 Dariusz Satkowski Tabela 2. Kroki fazy analizy Nazwy kolejnych kroków w ramach Fazy Cele poszczególnych kroków Rezultaty Sposób pracy Warsztaty narzędziowe dla członków zespołu ze strony Klienta Analiza wymagań biznesowych Analiza wymagań technicznych Lepsze zrozumienie procesu wdrożenia Lepsze zrozumienie między zespołami klienta a zespołem SmartCon Poznanie wymagań klienta w obszarze wdrożenia Określenie wymagań biznesowych w zakresie: 1. Realizowanych procesów 2. Funkcjonalności biznesowych 3. Obszarów danych 4. Formularzy wprowadzania danych 5. Raportowania 6. Wymagań szczegółowych 7. Wymagań specyficznych grup użytkowników Poznanie wymagań klienta w obszarze wdrożenia Określenie wymagań technicznych w obszarach: 1. Bezpieczeństwa oraz danych 2. Architektury logicznej/technicznej 3. Przepływów i integracji danych 4. Innych wymagań technicznych Użytkownicy biorący udział w analizie wymagań ze strony Klienta są zapoznani z możliwościami wdrażanych narzędzi Opis wymagań biznesowych Opis wymagań technicznych Rola SmartCon: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Rola Klienta: Udział w warsztatach Rola SmartCon: Planowanie prac (spotkań), moderowanie spotkań, przygotowanie dokumentacji Rola klienta: Udział w spotkaniach, dostarczanie informacji, weryfikacja kompletności wymagań zawartych w produkcie Fazy Rola SmartCon: Planowanie prac (spotkań), moderowanie spotkań, Przygotowanie dokumentacji Rola klienta: Udział w spotkaniach, dostarczanie informacji, weryfikacja kompletności wymagań zawartych w produkcie Fazy Z punktu widzenia zarządzania projektem istotnym elementem tego etapu jest powołanie zespołu wdrożeniowego u Klienta z wyróżnieniem funkcji Kierownika Projektu, Sponsora projektu oraz administratora merytorycznego i technicznego aplikacji. Zorganizowanie spotkania uruchamiającego projekt oraz opracowanie harmonogramu projektu i określenie zasad zarządzania projektem.

7 Współpraca na linii Dostawca Klient jako dźwignia sukcesu projektów informatycznych Produktem prac tego etapu jest dokumentacja Koncepcja rozwiązania dla zawierająca: Weryfikację i uszczegółowienie wymagań dotyczących koncepcji i procedury biznesowej. Projekt infrastruktury technicznej (sprzętu i oprogramowania) dla uruchomienia Oracle Hyperion. Projekt aplikacji Oracle Hyperion z uwzględnieniem sposobu, w jaki wymagania biznesowe do aplikacji zostaną odzwierciedlone w systemie. Faza II. Implementacja rozwiązania W fazie implementacji rozwiązania zespół Dostawcy wdraża założenia koncepcji rozwiązania zaakceptowanej w pierwszej fazie projektu. Prace fazy implementacji odbywają się według podejścia adaptacyjnego i obejmują tzw. rundy weryfikacji aplikacji z Klientem. Oznacza to, że Klient może w cyklach dwutygodniowych zgłaszać uwagi przekazanego fragmentu aplikacji. Pozwala to na uczestniczenie Klienta w procesie budowy aplikacji już na wczesnym etapie projektu oraz akceptację produktów pośrednich prac. Dla zapewnienia możliwości iteracyjnego podejście do budowy na wstępie fazy II rekomendowane jest szkolenie z obsługi aplikacji dla zespołu wdrożeniowego Klienta oraz utworzenie instancji szkoleniowej, gdzie zespół Klienta będzie miał możliwość pracy z aplikacją i identyfikacji ewentualnych błędów w jej działaniu. Pod koniec fazy budowy przed oddaniem aplikacji testowej odbywają się testy wewnętrzne Dostawcy, sprawdzające po raz kolejny poprawność działania aplikacji. Ponadto, równolegle przygotowywane są instrukcje dla użytkowników merytorycznych aplikacji oraz instrukcje dla administratorów. Z udziałem Klienta, powstają scenariusze testowe weryfikujące poprawność działania aplikacji i sprawdzające funkcjonalność określoną zakresem projektu. Produktem prac tej fazy są: Skonfigurowane według założeń Koncepcji rozwiązania (etap I) aplikacja Oracle Hyperion dostosowana do wymogów biznesowych Klienta określonych w zakresie umowy. Instrukcje dla użytkowników oraz dokumentacja techniczna dla administratorów (materiały te są aktualizowane po przeprowadzeniu testów oraz szkoleń). Faza III. Testy i szkolenia W ramach skontrolowania poprawności aplikacji na danych historycznych wykonywane są testy sprawdzające poprawność działania fragmentów aplikacji zgodnie z zaakceptowaną koncepcją rozwiązania (faza I). Dla przygotowania testów konieczne będzie zasilenie danych do aplikacji. W ramach testów sprawdzona jest poprawność działania funkcjonalności będących w zakresie projektu (określonego szczegółowo w Fazie I wdrożenia): Błędy znalezione w aplikacji w procesie testów, przekazywane są do poprawy w zespole Dostawcy oraz ponownie testowane. Zakładamy, że w wyniku podejścia iteracyjnego do realizacji projektu, na etapie testów większość uwag Klienta jest już uwzględniona. Pozwala to na otrzymanie dobrej jakości aplikacji oraz skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie testów akceptacyjnych. W trakcie III fazy wdrożenia odbywają się również szkolenia użytkowników aplikacji oraz administratorów.

8 82 Dariusz Satkowski Produktem prac tej fazy są: Przetestowana i formalnie odebrana przez Klienta aplikacja Oracle Hyperion odpowiadająca potrzebom biznesowym Klienta określonym w zakresie umowy wdrożeniowej i doprecyzowanym w koncepcji rozwiązania (Faza I). Zestaw dokumentacji do, czyli dokumentacja użytkownika aplikacji (dostosowany materiał szkoleniowy) oraz administratora technicznego. Przeszkolony w aplikacji Oracle Hyperion zespół użytkowników i administratorów z zespołu Klienta. Etap IV. Wsparcie produkcyjne Większość zapytań dotyczących wdrożeń systemów klasy EPM (ang. Enterprise Performance Management, pol. Zarządzanie Efektywnością Przedsiębiorstwa) obejmuje wsparcie produkcyjne. Rozwiązania pakietu Oracle Hyperion obsługują procesy biznesowe związane z raportowaniem, planowaniem i strategią przedsiębiorstwa. Procesy te są ograniczone wymaganiami czasowymi nie tylko wewnętrznymi ale również nałożonymi przez zewnętrznych regulatorów: Giełdę Papierów Wartościowych, banki czy instytucje regulujące poszczególne rynki. Wsparcie produkcyjne wdrożonych systemów obejmuje zwykle pomoc dla użytkowników w pierwszych cyklach procesów mającą na celu zapewnienie terminowości i płynności działania. Wsparcie produkcyjne oferowane jest przez zespół Dostawcy w zakresie określonym w wymaganiach Klienta. Zazwyczaj są to konsultacje w siedzibie Klienta w dni robocze w godzinach pracy. W ciągu pierwszych miesięcy po zakończeniu wdrożenia usługi polegają na: Administrowaniu (monitorowaniu i kontroli pracy, monitorowaniu wydajności), Analizie i rozwiązywaniu błędów, strojeniu bazy danych oraz parametrów pracy, Monitorowaniu pracy, Usuwaniu powstałych błędów, Wprowadzaniu poprawek do, Asyście podczas procesu wprowadzania danych ich przetwarzania oraz generowania sprawozdań. Usługi związane z rozwojem nowych funkcjonalności przekazanej do produkcji aplikacji objęte są procedurą zgłaszania wniosków o zmianę. Dodatkowo, przez cały czas trwania wsparcia, realizowane są 3 zadania: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej powstaje ona iteracyjnie w cyklu trwania projektu i jest sukcesywnie uzupełniania wraz z rozwojem aplikacji. 2. Przygotowanie zespołu Klienta do pracy w nowym systemie wdrożenie nowego informatycznego zawsze wiąże się ze zmianą w organizacji. Aby przystosować zespół do pracy w nowym systemie potrzebne są działania ukierunkowane na płynne przejście przez tą zmianę. Należy do nich informowanie zespołu o korzyściach nowego rozwiązania, przypisywanie kompetentnych pracowników do realizacji projektu i uczynienie z nich tzw. agentów zmian. Istotne są w procesie wdrażania zmian są szkolenia oraz zapewnienie pracownikom czasu na pracę w nowym systemie raportowym oraz regularne komunikowanie o postępach prac w projekcie. Takie działania zapewnią większe zaangażowanie zespołu projektowego w prace projektowe oraz lepszą akceptację zespołu dla nowego rozwiązania. 3. Zarządzanie projektem wdrożenia i zespołem wsparcia.

9 Współpraca na linii Dostawca Klient jako dźwignia sukcesu projektów informatycznych Zasady zarządzania projektem Poniższa tabela podsumowuje obszary zarządzania projektem wybrane z metodyki Project Management Institute (PMI), oraz działania w tych obszarach, które mogą znacząco przyczynić się do sprawności realizowanego projektu: Tabela 3. Sprawdzone praktyki zarządzania projektami Obszar projektu Zarządzanie zakresem Zarządzanie czasem Zarządzanie komunikacją i zespołem Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie jakością Sprawdzone praktyki Ustalenie jasnych zasad zarządzania zmianami w projekcie oraz przestrzeganie ich przez strony projektu (tzw. procedura zarządzania zmianą, change request procedure). Ustalenie kryteriów odbioru prac w projekcie oraz formalne odbiory prac przez Klienta po każdej fazie projektu. Wprowadzenia zasady, że istotne dla budowy rozwiązania ustalenia ze spotkań powinny być zapisywane i zatwierdzane jako obowiązujące w projekcie, a notatki ze spotkań przesyłane do uczestników spotkania. Utrzymywanie ramowego harmonogramu prac wraz z datami kamieni milowych, ale elastyczne harmonogramowanie prac i zadań w ramach etapów projektu Ustalenie i przestrzeganie reguły, że produkty prac, do których w ciągu określonej liczby dni Klient nie dośle uwag zostają zaakceptowane w formie jakiej zostały przekazane. Wprowadzenie spotkań statusowych zespołu projektowego oraz Komitetu Sterującego Dostawcy oraz Klienta w cyklu minimum dwutygodniowym. Wprowadzenie ko-lokacji, czyli przydzielenie zespołowi Dostawcy pokoju w ramach lokalizacji Klienta. Ustanowienie po stronie Klienta grupy tzw. super użytkowników lub administratora merytorycznego odpowiedzialnego za ustalanie i potwierdzanie założeń do budowy aplikacji. Wdrożenie procesu gromadzenia i eskalacji kwestii otwartych w projekcie do poziomu Komitetu Sterującego, który w cyklu dwutygodniowym podejmuje decyzje istotne dla prowadzenia prac w projekcie. Prowadzenie przez Kierownika Projektu rejestru ryzyk, przegląd ryzyk i przygotowywanie planów zapobiegających ich wystąpieniu. Wprowadzenie spójnej notyfikacji w projekcie technicznym stosowanej przez Klienta i Dostawcę. Zapewnienie spójności w zarządzaniu środowiskami deweloperskim, testowym i produkcyjnym. Wpływ Ograniczanie tzw. pełzającego, rosnącego zakresu projektu, co negatywnie wpływa na terminowość prac Unikanie ciągłych zmian i potrzeby ciągłej aktualizacji harmonogramu Uniknięcie przedłużania się projektu z powodu opóźnień w dosyłaniu uwag Zapewnienie transparencji i wymiany informacji w prowadzeniu prac projektowych Ułatwienie współpracy pomiędzy Klientem oraz Dostawcą Antycypowanie i ograniczanie ryzyk związanych z prowadzeniem projektu Poprawa jakości oraz skrócenie czasu potrzebnego na prace programistyczne

10 84 Dariusz Satkowski Poniższy rysunek przedstawia proponowaną strukturę organizacyjną projektu: Komitet Sterujący Projektu (Sponsor projektu, Kierownik Projektu, Kierownik Projektu Dostawcy) Kierownictwo Projektu Kierownik Projektu, Kierownik Projektu Dostawcy Zespół projektowy Klienta Eksperci merytoryczni Procesy/ Raportowanie Zespół projektowy Dostawcy Ekspert merytoryczny Procesu Ekspert merytoryczny Raportowanie Wsparcie IT Ekspert techniczny Architekt rozwiązania Wdrożeniowcy Oracle Hyperion Rys. 2. Struktura organizacyjna projektu. 5. Wyróżniki podejścia wdrożeniowego SmartCon Na jakość naszego podejścia do realizacji projektu, poza zastosowaniem opisanej wyżej metodyki łączącej podejście kaskadowe i agile wpływają następujące elementy: Posiadamy w firmie SmartCon bazę wiedzy w aplikacji Mantis, która pozwala naszym konsultantom na szybkie znalezienie rozwiązania problemów technicznych, które pojawiały się na poprzednich projektach. Dotyczy to również szablonów projektowych i formatek wspierających zarządzanie projektem. Nasi konsultanci są przeszkoleni w metodyce realizacji projektów w ramach programu szkolenia obejmującego wszystkie aspekty realizacji projektów: począwszy od definiowania zakresu projektu, poprzez harmonogramowanie, zarządzanie ryzykami projektu, komunikację oraz techniki adaptacyjne pracy na projekcie. Szkolenia realizowane były przez firmę Invest- Profit oraz Mandarine Project Partners. Nasi konsultanci posiadają certyfikację Profesjonalnych Kierowników Projektów. Obecnie posiadamy w zespole 2 certyfikaty, poświadczone zdanym egzaminem Project Management Professional. Nasi konsultanci to eksperci w obszarze finansów i zagadnień związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych. 3 konsultanci mają zdany egzamin ACCA, poświadczający szeroką wiedzę z zakresu zagadnień finansowych przedsiębiorstwa.

11 Współpraca na linii Dostawca Klient jako dźwignia sukcesu projektów informatycznych Podsumowanie Odejście od stosowanego powszechnie podejścia do wdrożeń systemów dedykowanych do zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa, mimo trudności polegających głównie na przekonaniu Klienta do zmian w metodyce i obsłużenia ryzyka związanego z wyceną projektu, okazało się korzystne z kilku powodów istotnych zarówno dla Dostawcy jak i Klienta: Zaprezentowane podejście projektowe pozwala uniknąć długich i kosztownych zmian do sparametryzowanego na etapie testów rozwiązania lub po jego uruchomieniu produktywnym. Rundy weryfikacji aplikacji z Klientem wymuszają większe zaangażowanie kluczowych użytkowników wdrażanej aplikacji co pozwala na płynne jej przejęcie na etapie wdrożenia produktywnego przez pracowników Klienta. Weryfikacja wdrażanych funkcjonalności zapewnia poczucie własności implementowanego u jego odbiorców. Podejście mieszane pozwala uniknąć sytuacji, kiedy wdrożony system działa inaczej niż oczekiwali tego użytkownicy a zakończona jest już faza implementacji rozwiązania. Weryfikacja oczekiwań Klienta z możliwościami oprogramowania pomaga negocjować i zarządzać wymaganiami użytkownika. Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń z opisywanym podejściem do projektów wdrożeniowych zachęcamy wszystkich Dostawców oferujących usługi wdrożeniowe produktów klasy EPM do zaimplementowania metodyki mieszanej. W przypadku jakichkolwiek pytań lub propozycji współpracy zachęcamy również do kontaktu z przedstawicielami firmy SmartCon. Bibliografia [RWW70] Royce, W.W., Managing the Development of Large Software, 1970 [PMI2010] Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Programowanie zespołowe

Programowanie zespołowe Programowanie zespołowe Laboratorium 4 - modele tworzenia oprogramowania, manifest Agile i wstęp do Scruma mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 14 marca 2017 1 / 21 mgr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa A PMP Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Zaawansowany Autoryzacja: APM Group Ltd Opis: Akademia PMP to 5-dniowy, intensywny

Bardziej szczegółowo

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP?

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? 6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? Co to jest metodyka projektowa Microsoft Dynamics Sure Step? Niniejszy przewodnik może pomóc firmie w prawidłowym przygotowaniu się i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie projektami informatycznymi Czym się będziemy zajmować?

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Feature Driven Development

Feature Driven Development Feature Driven Development lekka metodyka tworzenia oprogramowania Kasprzyk Andrzej IS II Wstęp Feature Driven Development (FDD) to metodyka tworzenia oprogramowania, która wspomaga zarządzanie fazami

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość Piotr Ślęzak Gdzie się podziała jakość Działamy na styku Biznesu i IT Analiza biznesowa Kontrola jakości Doradztwo Projekty Szkolenia ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. kontakt@forprogress.com.pl

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka 1 Plan prezentacji Dlaczego potrzebna jest metodyka wdrożeń systemów ERP? Źródła metodyki Założenia metodyki Cykl życia projektu Kastomizacja

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami za pomocą narzędzi HP Software

Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami za pomocą narzędzi HP Software Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami za pomocą narzędzi HP Software Paweł Przybyłek Dyrektor Działu IT Infrastructure Management Zarządzanie IT w administracji "IT Governance

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Waterfall model. (iteracyjny model kaskadowy) Marcin Wilk

Waterfall model. (iteracyjny model kaskadowy) Marcin Wilk Waterfall model (iteracyjny model kaskadowy) Marcin Wilk Iteracyjny model kaskadowy jeden z kilku rodzajów procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Jego nazwa wprowadzona

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Cel: Opracowanie szczegółowych zaleceń i procedur normujących pracę działu wytwarzania oprogramowania w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Proces TTM proces rozwoju i dostarczania usług Proces Time To Market (TTM) to proces przygotowania i wdrożenia oferty rynkowej; obejmuje etapy planowania/projektowania,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku. Wdrożenie systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwie z branży wod-kan.

Studium przypadku. Wdrożenie systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwie z branży wod-kan. Studium przypadku Wdrożenie systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwie z branży wod-kan. XVI Konferencja IPMA Polska, 24-25 października 2013, Warszawa boleslaw.bernys@fideaeffect.com www.fideaeffect.com

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w NGO

Zarządzanie projektami w NGO Zarządzanie projektami w NGO Warsztaty dla Grupy Nowe Technologie Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA 4 września 2012 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH według standardów PMI Poziom: podstawowy Lunch: wliczony w cenę Czas trwania: 2 dni Materiały szkoleniowe: wliczone w cenę Miejsce szkolenia: siedziba CRM S.A. Uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Udane wdrożenie systemu IT

Udane wdrożenie systemu IT Udane wdrożenie systemu IT Maciej Guzek CMMS Department Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl To nie takie proste Czego klient potrzebował Co klient zamówił Co zrozumiał analityk Co opisywał projekt

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Terminy szkolenia 19-21 październik 2011r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 14-16 grudzień 2011r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO Dobrze wdrożony system informatyczny może znacząco usprawnić zarówno procesy operacyjne jak i zarządcze. Niniejszy artykuł przedstawia studium

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Testujemy dedykowanymi zasobami (ang. agile testers)

Testujemy dedykowanymi zasobami (ang. agile testers) Testujemy dedykowanymi zasobami (ang. agile testers) - wspólne standupy; - ten sam manager; - duży przepływ informacji; - po pewnym czasie zanika asertywność; - pojawia się tendencja do nie zgłaszania

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Agile Project Management

Agile Project Management Charles G. Cobb, pmp Zrozumieć Agile Project Management Równowaga kontroli i elastyczności przekład: Witold Sikorski APN Promise Warszawa 2012 Spis treści Wstęp...vii Kto powinien przeczytać tę książkę?...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwinne Zarządzanie Projektami IT (Agile / Scrum) Data: 06-07 marca 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16

Temat: Zwinne Zarządzanie Projektami IT (Agile / Scrum) Data: 06-07 marca 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16 Temat: Zwinne Zarządzanie Projektami IT (Agile / Scrum) Data: 06-07 marca 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16 Miejsce: Eureka Technology Park, Innowatorów 8 Cena: 980 zł netto (1 osoba / 2 dni

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5 Zakres obowiązków Koordynatora merytorycznego: 1) Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania nr 1 (zgodnie z etapami 1-17 harmonogramu będącego elementem

Bardziej szczegółowo

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum www.cts.com.pl SPIS TREŚCI Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum...2 Istniejące certyfikacje agile...2 Szkolenia oferowane przez CTS...3 Agile Tester (zgodne

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka Agile vs PRINCE2 Ewa Solecka - specjalność ogólna- 1117627 Przemysław Mrozowski specjalność ogólna- 1121130 Michał Roztoczyński specjalność ogólna - 1118910 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK Guide

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK Guide Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK Guide Terminy szkolenia 19-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 16-18 listopad 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon****

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy.

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy. ŚCIEŻKA KRYTYCZNA Ciąg następujących po sobie zadań w ramach projektu trwających najdłużej ze wszystkich możliwych ciągów, mających taką własność, że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

Jak opisać wymagania zamawiającego wybrane elementy

Jak opisać wymagania zamawiającego wybrane elementy Jak opisać wymagania zamawiającego wybrane elementy Adam Rzeźnicki, Grzegorz Sobolewski PIIT Listopad, 2012 Agenda Kontekst ma znaczenie - na przykładzie cyklu wytwórczego systemu aplikacyjnego Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o.

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. O HURO EKSPERCI TECHNOLOGII MICROSOFT.NET 10 letnie doświadczenie w dostarczaniu

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Marek

Bardziej szczegółowo

Agile Project Management WHITEPAPER

Agile Project Management WHITEPAPER 1 Wstęp... 2 Historia... 2 DSDM ATERN... 3 Agile w zarządzaniu projektami... 4 Szkolenia i certyfikacja... 6 Certyfikaty Agile Project Management Foundation i Practitioner... 6 Szkolenie Agile Project

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 4 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) zbigniew.misiak@gmail.com Czym się będziemy zajmować? Powtórzenie kluczowych zagadnień Prosty test

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo