NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU"

Transkrypt

1 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO Dobrze wdrożony system informatyczny może znacząco usprawnić zarówno procesy operacyjne jak i zarządcze. Niniejszy artykuł przedstawia studium przypadku dużej polskiej grupy kapitałowej prowadzącej istotną część swej działalności poza terytorium Polski. Grupa w przeszłości wdrożyła system Oracle Hyperion Planning w zakresie budżetowania, prognozowania i raportowania zarządczego. Pomyślny odbiór rozwiązania w organizacji sprawił, iż w kolejnym kroku Grupa postanowiła rozbudować system o model prognozowania popytu rynkowego oraz planowania marketingowego. Celem nowego projektu było zbudowanie rozwiązania umożliwiającego przeprowadzenie procesu planistycznego w części dotyczącej sprzedaży i marketingu w jednym narzędziu informatycznym, które zapewniałoby jednocześnie spójności danych i meta danych. Podczas pierwszego wdrożenia zespół MDDP Business Consulting wspierał Grupę jako konsultant projektu na etapie opracowania koncepcji biznesowej oraz w trakcie implementacji rozwiązania przez integratora IT. Satysfakcja z dotychczasowej współpracy, zaowocowała zaangażowaniem konsultantów MDDP także na etapie dalszej rozbudowy systemu. PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU W obszarze sprzedaży i marketingu w Grupie istniały dwa główne procesy planistyczne: (i) proces przygotowywania comiesięcznej prognozy popytu rynkowego, opracowywanej w perspektywie kolejnych 12 miesięcy oraz (ii) proces corocznego przygotowywania kilkuletniego planu marketingowego. Od strony organizacyjnej, np. w zakresie szczegółowości planowania, ról i odpowiedzialności, czy harmonogramu, procesy funkcjonowały modelowo. Jednak samo zarządzanie procesami w tak dużej Grupie było utrudnione z kilku powodów: Procesy opierały się na przetwarzaniu bardzo dużej ilości danych w rozbudowanych modelach MS Excel, co: - mogło prowadzić do niespójności danych w modelach prognozy rynkowej oraz planu marketingowego i potencjalnie narażało na występowanie typowo ludzkich błędów. - utrudniało zasilanie modeli danymi historycznymi oraz analizę wykonania prognoz i budżetów. - utrudniało zarządzanie prawami użytkowników i dostępem do wrażliwych informacji.

2 Ograniczonej kontroli budżetowej nad jednym z najważniejszych strategicznych KPI, jakim jest udział poszczególnych marek w rynku. Braku możliwości przygotowywania w sposób efektywny i elastyczny scenariuszy budżetowych oraz analiz co jeśli. Niespójności w podejściu do planowania pomiędzy menedżerami produktu pracującymi w różnych spółkach i krajach. Zróżnicowanych aplikacjach (systemach) wykorzystywanych przez menedżerów produktu podczas przygotowania planów marketingowych oraz planów finansowych. CEL PROJEKTU Docelowo Grupa zamierzała zlecić stworzenie nowych modułów aplikacji planistycznej, która m.in. Będzie posiadała formularze planistyczne z wbudowanymi regułami obliczeniowymi, pozwalające na łatwe wprowadzenie, modyfikację oraz analizę rozbudowanych danych ilościowo-wartościowych. Będzie posiadała formularze pozwalające na powiązanie planów marketingowych ze strategią firmy, jak np. macierz SWOT, macierz BCG, strategia utrzymania/rozwoju marek. Będzie zawierała mechanizmy umożliwiające elastyczne zarządzanie strukturami rynków istotnych z punktu widzenia Grupy. Umożliwi łatwy i szybki import danych z zewnętrznych źródeł. Zapewni automatyczny przepływ danych pomiędzy różnymi systemami i aplikacjami wykorzystywanymi przez klienta. Będzie posiadała odpowiednie środowisko raportowe, pozwalające m.in. na tworzenie raportów i dasboard ów zapewniających wizualizację danych w trybie online. KONCEPCJA BIZNESOWA Prace programistyczne związane z budową docelowych modułów aplikacji planistycznej musiały być poprzedzone zdefiniowaniem kompletnych wymagań biznesowych klienta oraz przygotowaniem koncepcji biznesowej wdrożenia. Prace na tym etapie odbywały się w formie warsztatów, w których uczestniczyli nie tylko menedżerowie odpowiedzialni bezpośrednio za organizację procesu planowania oraz za efektywność sprzedaży i marketingu, ale także menedżerowie produktu oraz kierownicy zespołu controllingu finansowego.

3 Wymagania klienta znalazły odzwierciedlenie w przygotowanej przez konsultantów MDDP koncepcji biznesowej rozbudowy systemu, która zawierała szczegółowy model działania docelowego systemu oraz obejmowała wszystkie procesy i obszary przewidziane do odwzorowania w docelowym rozwiązaniu. Koncepcja zawierała wiele elementów, które miały bezpośredni wpływ na sposób zarządzania procesem planowania w obszarze sprzedaży i marketingu. Do tych elementów można np. zaliczyć opracowanie logicznej architektury systemu, określenie hierarchii i zdefiniowanie pojęć stosowanych w procesie, a także zapewnienie mechanizmów łączących bezpośrednio plan marketingowy ze strategią Grupy. Logiczna architektura systemu Przedstawiona w niniejszym opracowaniu logiczna architektura systemu prezentuje w sposób uproszczony powiązania pomiędzy istniejącymi systemami / narzędziami wykorzystywanymi przez klienta oraz wszystkimi elementami budowanego, nowego rozwiązania 1. 1 Ze względu na poufność danych naszego klienta, na schemacie przedstawiono jedynie zarys logicznej architektury systemu.

4 Każdy z elementów architektury systemu został przeanalizowany, powiązany z innymi elementami oraz szczegółowo opisany w koncepcji biznesowej. Takie podejście gwarantowało zoptymalizowanie procesu prognozowania popytu rynkowego oraz planowania marketingowego m.in. pod kątem sekwencji wykonywanych czynności, metodologii obliczeń czy zasilania systemu danymi. Przykładowo: 1. Wraz z klientem zostały opracowane formularze planistyczne zawierające wszystkie parametry ilościowo-wartościowe podlegające budżetowaniu i/lub analizie. Przygotowaliśmy liczne wymogi funkcjonalne dla formularzy, których celem było zapewnienie, aby praca z danymi była maksymalnie przyjazna dla użytkownika. Zakres danych, format i układ formularzy zostały narzucony centralnie, przez co system automatycznie wymuszał spójność danych budżetowanych przez wszystkich menedżerów produktu we wszystkich spółkach Grupy. 2. Wraz z klientem zostały zidentyfikowane źródła danych, które miałyby docelowo zasilać system planistyczny. Zdefiniowany został m.in. zakres importowanych danych, ewentualne mechanizmy przeliczeniowe oraz mechanizmy zastępowania danych. Hierarchie i definicje pojęć Wdrożenie nowego narzędzia informatycznego jest często związane z analizą wykorzystywanych pojęć (słowników danych) oraz ich hierarchią. Analiza pozwala m.in. na usystematyzowanie świata planistycznego, sprawia że uczestnicy procesu mówią tym samym językiem. Nierzadko pomaga także przeorientować proces planistyczny na dane kluczowe dla podejmowania decyzji biznesowych. Proces ten jest często inicjowany przez zewnętrznego konsultanta, który w sposób naturalny i częsty zadaje pytania dlaczego, po co. Podczas warsztatów z klientem zostały przeanalizowane i w przypadkach, gdzie było to konieczne, przebudowane hierarchie pojęć wykorzystywanych w procesie prognozy rynkowej oraz planu marketingowego. Stworzone również zostały mechanizmy pozwalające na automatyczne komunikowanie się nowych modułów planistycznych z już istniejącymi narzędziami planistycznymi, co w sposób uproszczony prezentuje poniższy schemat 2 : 2 Ze względu na poufność danych naszego klienta, na schemacie przedstawiono w sposób uproszony nazwy i hierarchie budowane w systemie.

5 Strategia firmy Budowana przez konsultantów MDDP biznesowa koncepcja wdrożenia zawierała wiele elementów łączących wieloletni plan marketingowy ze strategią Grupy. Współpracując z klientem staraliśmy się opracować określone mierzalne parametry, które umożliwią m.in. stwierdzenie, czy opracowany przez menedżera produktu plan marketingowy jest zbieżny z celami strategicznymi Zarządu Grupy. ocenę, w kolejnych okresach, w jakim stopniu pierwotnie zakładane cele zostały zrealizowane. PRZEBIEG WDROŻENIA BUDOWA PROTOTYPU SYSTEMU Po opracowaniu i zaakceptowaniu przez klienta koncepcji biznesowej wdrożenia, lecz przed podjęciem decyzji o budowie nowych modułów w wybranym narzędziu, zdecydowaliśmy się na zbudowanie prototypu systemu. Prototyp był maksymalnie funkcjonalnym modelem w Oracle Hyperion Planning, stworzonym dla wybranych, kluczowych obszarów prognozy popytu rynkowego oraz planu marketingowego. Celem budowy prototypu była praktyczna weryfikacja koncepcji biznesowej pod kątem użyteczności docelowego rozwiązania dla finalnego odbiorcy oraz technicznych możliwości i ograniczeń związanych z implementacją w wybranym narzędziu. Zespół projektowy chciał możliwie wcześnie poinformować końcowych użytkowników o wdrażanych zmianach narzędziowych, zyskać przychylność do wdrażanych rozwiązań i jednocześnie rozwiać ewentualne wątpliwości co do celowości zmian.

6 Wspólnie z klientem zorganizowaliśmy kilkugodzinne warsztaty z wybranymi menedżerami produktu z kilku krajów. Korzystając ze scenariuszy testowych, podczas pracy z prototypem użytkownicy mieli możliwość wczesnego zapoznania się z systemem oraz metodologią budżetowania w nowych formatkach planistycznych. Otrzymane od użytkowników uwagi zostały przeanalizowane przez zespół projektowy pod kątem implementacji w docelowym systemie. WDROŻENIE NOWYCH MODUŁÓW APLIKACJI PLANISTYCZNEJ MDDP Business Consulting pełniło nadzór nad programistami rozbudowującymi narzędzie informatyczne. Nowe moduły dotyczące wieloletniego planu marketingowego zostały zbudowane przez programistów zgodnie z harmonogramem w ciągu 4 miesięcy od zaakceptowania przez klienta koncepcji biznesowej wdrożenia. We wrześniu 2014 roku Grupa rozpoczęła proces budżetowy na rok 2015 w części dotyczącej sprzedaży i marketingu wykorzystując nowe moduły Oracle Hyperion Planning. KORZYŚCI Z PROJEKTU Dzięki rozbudowie narzędzi planistycznych klient osiągnął szereg korzyści, które wpłynęły pozytywnie na proces zarządzania procesem planowania w obszarze sprzedaży i marketingu. Przede wszystkim dokonano transferu wiedzy oraz przeniesiono najlepsze rozwiązania planistyczne stosowane przez spółkę matkę do spółek zależnych, w tym rynki międzynarodowe. Dzięki temu proces planowania został zoptymalizowany i uwzględnił wszystkie wymagania centrali Grupy. System planistyczny automatycznie narzucił standaryzację procesu planistycznego oraz wymusił spójność danych na każdym etapie planowania. Usprawniono współpracę, a także przepływ informacji pomiędzy zespołem odpowiedzialnym za planowanie sprzedaży i kosztów marketingu, a zespołem controllingu finansowego, który odpowiada m.in. za konsolidację wszystkich budżetów finansowych w Grupie. Zwiększona została przejrzystość oraz możliwość audytu danych rynkowych, w tym założeń dokonywanych przez menedżerów produktu. Firma wzmocniła kontrolę budżetową nad krótkoterminową i średnioterminową prognozą, w tym nad spójnością budżetów ze strategią firmy.

7 Dodatkowo, wdrożone rozwiązania pozwoliły na efektywne przygotowywanie różnych scenariuszy budżetów. MICHAŁ SZCZYPIŃSKI MANAGER MDDP BUSINESS CONSULTING

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

High. Dlaczego firmy - nawet małe - powinny mieć strategię działania? nr 51

High. Dlaczego firmy - nawet małe - powinny mieć strategię działania? nr 51 ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny nr 51 kwiecień - czerwiec 2014 High Dlaczego firmy - nawet małe - powinny mieć strategię działania? Strategia to przemyślana, ogólna koncepcja działania, której realizacja

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie

Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie Marek Ossowski * Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie Wstęp W czasach industrialnych, kiedy tworzono systemy działania oparte na rozwiązaniach zrozumiałych dla wszystkich pracowników,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym, w3

Zarządzanie projektem informatycznym, w3 Zarządzanie zakresem projektu informatycznego Zarządzanie projektem informatycznym, w3 walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Cele projektu Rezultatem każdego zdefiniowanego projektu jest z założenia wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo