Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c Gliwice tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl"

Transkrypt

1 Microsoft Exchange Server Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Andrew Abbate, Chris Amaris, Mark Weinhardt T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Adam Jarczyk, Ma³gorzata D¹bkowska-Kowalik ISBN: Tytu³ orygina³u: Microsoft Exchange Server 2007 Unleashed Stron: 1416 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c Gliwice tel Zainstaluj serwer Microsoft Exchange, skonfiguruj go, a potem nim zarz¹dzaj Jak zaplanowaæ migracjê do najnowszej wersji Exchange? W jaki sposób zabezpieczyæ serwer Exchange? Jak korzystaæ z narzêdzi administracyjnych? Microsoft Exchange Server 2007 to ju szósta wersja doskona³ego systemu zarz¹dzania poczt¹ elektroniczn¹, kontaktami i kalendarzem dzia³aj¹cego w œrodowisku serwera Windows W najnowszej wersji znacznie poprawiono bezpieczeñstwo i skalowalnoœæ, co umo liwi³o uruchomienie w obrêbie jednej domeny kilku serwerów Exchange spe³niaj¹cych ró ne funkcje, na przyk³ad mechanizmu antywirusowego i antyspamowego, serwera poczty elektronicznej oraz œrodowiska wymiany kontaktów z ksi¹ ki adresowej i terminów z kalendarza. Exchange 2007 dostêpny jest w dwóch wersjach Standard oraz Enterprise. Ksi¹ ka Microsoft Exchange Server Ksiêga eksperta to kompleksowe omówienie najnowszej wersji serwera Exchange. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, jak zaplanowaæ migracjê do Exchange 2007, jak zainstalowaæ i skonfigurowaæ ten system oraz zintegrowaæ go z œrodowiskami innymi ni Windows. Nauczysz siê implementowaæ poszczególne us³ugi Exchange 2007 oraz zabezpieczaæ wiadomoœci na poziomie klienta i serwera. Przeczytasz o administrowaniu serwerem Exchange Server 2007, korzystaniu z Microsoft Operations Manager oraz o integrowaniu go z innymi œrodowiskami komunikacyjnymi. Planowanie, instalacja i migracja do Exchange 2007 Implementacja us³ug Exchange Zabezpieczanie wiadomoœci Ochrona serwera Exchange przed atakami Szyfrowanie komunikacji Proces migracji z wczeœniejszych wersji Exchange Administrowanie œrodowiskiem Exchange Server 2007 Monitorowanie dzia³ania serwera Wspó³praca Exchange 2007 z ActiveSync Korzystanie z klienta Outlook Web Access Dostêp do Exchange Server 2007 z systemów innych ni Windows Przywracanie serwera po awarii Tworzenie kopii zapasowych Optymalizacja serwera Projektuj i wdra aj nowoczesne rozwi¹zania komunikacyjne!

2 Spis treści O autorach Podziękowania Wstęp CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server Czym jest Exchange Server 2007? Ewolucja Exchange Wersje i licencjonowanie Exchange Server Wybór Exchange 2007 Standard Edition Rozbudowa do Exchange Server 2007 Enterprise Edition Licencje CAL dla wersji Enterprise i Standard Co nowego w Exchange Server 2007? Funkcje identyczne w Exchange 2000 i 2003 oraz Exchange Server Czego z poprzednich wersji brakuje w Exchange Server 2007? Nowa konsola zarządzania Exchange Udostępnienie Exchange Server 2007 tylko na platformę 64-bitową Usprawnienia w Exchange Server 2007 związane z bezpieczeństwem i zgodnością Exchange Server 2007 jako punkt wyjściowy dla komunikacji zdalnej i mobilnej Wprowadzenie do zunifikowanej komunikacji w Exchange Server Konfigurowanie niezwykle niezawodnego i łatwego do odtwarzania serwera Exchange Usprawniona konfiguracja, administracja oraz zarządzanie dzięki Exchange Management Shell Przedstawienie ról serwera oraz przepływu poczty w Exchange Server Identyfikowanie ról serwera Exchange Server W jaki sposób wiadomości z internetu trafiają do Exchange? Sposób kierowania wiadomości wewnątrz środowiska Exchange Przedstawienie wagi usługi Active Directory w środowisku Exchange Server Rola katalogu w środowisku Exchange Server Rola systemu Domain Name System (DNS) przy wewnętrznym i zewnętrznym przesyłaniu wiadomości Rola lokacji w Exchange Server Instalacja i migracja Exchange Server Instalacja Exchange Server 2007 od podstaw Migracja do Exchange

3 Spis treści Zarządzanie i administrowanie Exchange Server Monitorowanie Exchange z użyciem Microsoft Operations Manager (MOM) Podsumowanie Najlepsze praktyki Rozdział 2. Najlepsze praktyki dotyczące planowania, prototypowania, migracji i instalacji Exchange Server Inicjacja, planowanie, testowanie i pilotaż: cztery fazy aktualizacji Wymagana dokumentacja kolejnych faz Faza inicjacji: definiowanie zakresu oraz celów Zakres projektu Identyfikowanie celów Faza inicjacji: tworzenie dokumentu zakresu zlecenia Podsumowanie zakresu zadań Podsumowanie celów Podsumowanie harmonogramu i kamieni milowych Podsumowanie wymaganych zasobów Podsumowanie zagrożeń i założeń Podsumowanie początkowego budżetu Zatwierdzenie zakresu zlecenia Faza planowania: analiza Analiza istniejącego środowiska Analiza geograficznego rozproszenia zasobów Faza planowania: tworzenie dokumentacji projektu Praca grupowa: podejmowanie decyzji projektowych Opcje odtwarzania po awarii Struktura dokumentu projektowego Uzgadnianie projektu Tworzenie dokumentacji migracji Harmonogram projektu Tworzenie dokumentacji migracji Faza prototypowania Co jest potrzebne w laboratorium? Testowanie odtwarzania po awarii Dokumentacja na podstawie prototypu Ostateczna kontrola poprawności i dokumentacja migracji Faza pilotażu: udostępnianie usług ograniczonej liczbie użytkowników Pierwszy serwer pilotażowy Wybór grupy pilotażowej Sprawdzanie powodzenia fazy pilotażu Ostateczna migracja lub aktualizacja Wyłączanie starego środowiska Exchange Wsparcie dla nowego środowiska Exchange Server Podsumowanie Najlepsze praktyki

4 Spis treści CZĘŚĆ II PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA EXCHANGE SERVER Rozdział 3. Opis planu projektu Exchange Server Planowanie dla Exchange Server Opis znaczących zmian w Exchange Server Przegląd wymagań Exchange oraz systemu operacyjnego Skalowanie Exchange Server Konieczność koegzystencji Exchange Server 2007 z istniejącą infrastrukturą sieciową Identyfikowanie funkcji produktów innych firm Przegląd koncepcji projektowych Active Directory dla Exchange Server Struktura lasu AD Opis struktury domeny AD Przegląd komponentów infrastruktury AD Opis koncepcji użycia Microsoft Identity Integration Server (MIIS) 2003 w projekcie z wieloma lasami Określanie rozmieszczenia Exchange Server Przegląd ról serwera Exchange Server Rozważania na temat rozmiarów środowiska Identyfikowanie punktów dostępu klientów Konfigurowanie Exchange Server 2007 w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności i niezawodności Projektowanie optymalnej konfiguracji systemu operacyjnego dla Exchange Unikanie problemu fragmentacji pamięci wirtualnej Konfigurowanie opcji dyskowych poprawiających wydajność Korzystanie z wielu baz danych Exchange oraz grup pamięci masowej Wykorzystanie klasteryzacji Exchange Server Koncepcje projektowania monitorowania przy użyciu Microsoft Operations Manager Zabezpieczanie i konserwacja Exchange Server Aktualizacja systemu operacyjnego przy użyciu Windows Software Update Services Tworzenie harmonogramów konserwacji Podsumowanie Najlepsze praktyki Rozdział 4. Tworzenie architektury korporacyjnego środowiska Exchange Projektowanie Active Directory dla Exchange Server Opis projektu lasu i domeny Układ lokacji AD i topologia replikacji Przegląd koncepcji rozmieszczenia kontrolerów domeny oraz wykazu globalnego Konfigurowanie DNS Określanie komponentów sprzętowych i programowych Określanie liczby serwerów i ich rozmieszczenia Zapewnianie nadmiarowości i optymalizacja serwerów

5 Spis treści Przegląd zaleceń dotyczących pamięci i procesora Uwagi dotyczące systemu operacyjnego serwera Projektowanie klasteryzacji i zaawansowanych opcji nadmiarowości Projektowanie ról Exchange w środowisku Exchange Planowanie roli serwera Mailbox Planowanie roli serwera Client Access Planowanie roli serwera Edge Transport Planowanie roli serwera Hub Transport Planowanie roli serwera Unified Messaging Opis przykładowego scenariusza instalacji Projektowanie infrastruktury Exchange Określanie wersji Exchange Określanie układu baz danych i grup pamięci masowych Określanie opcji odtwarzania Exchange Projektowanie ochrony antyspamowej i antywirusowej w Exchange Monitorowanie Exchange Dodawanie dostępu klientów do projektu Exchange Server Przegląd metod dostępu klientów Podsumowanie Najlepsze praktyki Rozdział 5. Integracja Exchange Server 2007 ze środowiskami innymi niż Windows Synchronizacja danych katalogu za pomocą Microsoft Identity Integration Server (MIIS) Czym jest MIIS 2003? Przegląd koncepcji stosowanych w MIIS Koncepcja dostarczania kont w MIIS Przegląd ról agentów zarządzających (MA) w MIIS Definiowanie MIIS 2003 oraz zarządzanie grupami Instalowanie MIIS 2003 z SQL 2000 lub Synchronizowanie Exchange Server 2007 z Novell edirectory Czym jest Novell edirectory? Konfigurowanie MIIS 2003 do zarządzania tożsamością w edirectory Zastosowanie Microsoft Directory Synchronization Services do integrowania katalogów Instalowanie Microsoft Directory Synchronization Service Synchronizacja edirectory i NDS z Active Directory z wykorzystaniem pakietu Services for NetWare Wdrażanie MSDSS Identyfikowanie ograniczeń synchronizacji katalogów za pomocą MSDSS Tworzenie kopii i przywracanie danych MSDSS Zarządzanie danymi identyfikacyjnymi pomiędzy katalogami LDAP a Exchange Server Krótka historia LDAP Sposób działania LDAP Różnice pomiędzy implementacjami LDAP2 oraz LDAP

6 Spis treści Użycie Services for UNIX do integracji systemów UNIX ze środowiskiem Active Directory i Exchange Server Przegląd rozwoju Usług Microsoft Windows dla UNIX Przegląd komponentów Usług Microsoft Windows dla UNIX Przegląd wymagań wstępnych dla Usług Microsoft Windows dla UNIX Instalowanie Usług dla UNIX R Synchronizacja danych użytkowników pomiędzy AD a systemem UNIX Podsumowanie Najlepsze praktyki Rozdział 6. Rola usług sieciowych oraz rozmieszczenie kontrolerów domeny Active Directory dla Exchange Server System DNS oraz jego rola w Exchange Server Definicja systemu DNS Użycie DNS Kto potrzebuje DNS? Przegląd typów serwerów DNS Opis serwera DNS systemu UNIX BIND Przegląd serwerów DNS innych firm Checkpoint-Meta IP oraz Lucent Vital QIP Przegląd różnic pomiędzy platformami DNS Opis komponentów DNS Strefy DNS Zapytania DNS Replikacja DNS lub transfer stref Rekordy zasobów DNS Wykorzystanie DNS do kierowania poczty SMTP w Exchange Server Przegląd routingu poczty SMTP Przegląd zastosowania klientów DNS w Exchange Opis wymagań DNS Exchange Server Wykorzystanie DNS w Exchange Server Konfigurowanie ustawień DNS serwera Edge Transport DNS i standardy RFC SMTP Współpraca ze starszymi wersjami Exchange Bezpieczeństwo poczty SMTP, kontrola antywirusowa i proxy Rola serwerów Edge Transport w ochronie antywirusowej i antyspamowej Skalowanie serwerów SMTP oraz wyrównywanie obciążenia Konfigurowanie DNS do obsługi serwerów Exchange Zewnętrzne serwery DNS dla internetu Wewnętrzne serwery DNS do kierowania poczty wychodzącej Rozwiązywanie problemów z DNS Wykorzystanie podglądu zdarzeń do rozwiązywania problemów Rozwiązywanie problemów z użyciem programu ipconfig Monitorowanie Exchange z użyciem monitora wydajności Zastosowanie nslookup do wyszukiwania w DNS Rozwiązywanie problemów za pomocą DNSLINT Użycie programu dnscmd do zaawansowanego rozwiązywania problemów z DNS

7 Spis treści Rozmieszczenie kontrolerów domeny oraz wykazu globalnego Poznajemy strukturę Active Directory Przegląd drzew AD Przegląd lasów AD Przegląd ról kontrolerów domeny w AD Opis uwierzytelniania w kontrolerach domeny Active Directory Określanie rozmieszczenia kontrolerów domeny dla Exchange Server Definiowanie wykazu globalnego Relacje pomiędzy Exchange Server 2007 i wykazem globalnym w AD Przegląd struktury wykazu globalnego Użycie najlepszych praktyk rozmieszczenia wykazu globalnego Promowanie kontrolera domeny do wykazu globalnego Weryfikacja utworzenia wykazu globalnego Degradowanie serwera wykazu globalnego Uruchamianie kontrolerów domeny poprzez instalację z nośnika Buforowanie grup uniwersalnych dla lokacji AD Opis usług DSAccess, DSProxy oraz Categorizer Usługa DSAccess Określanie ról DSAccess Usługa DSProxy Przegląd roli usługi Categorizer Tryby działania AD oraz ich związek z grupami Exchange Typy grup Windows Opis grup zabezpieczeń Opis grup dystrybucyjnych Opis grup zabezpieczeń z funkcjami pocztowymi w Exchange Server Zakres grupy Poziomy funkcjonalności w Active Directory Windows Server Podsumowanie Najlepsze praktyki CZĘŚĆ III WDRAŻANIE USŁUG EXCHANGE SERVER Rozdział 7. Instalowanie Exchange Server Opis wymagań wstępnych dla Exchange Server Waga.NET Framework 2.0 w Exchange Server Zarządzanie Exchange Server 2007 za pomocą Microsoft Management Console Wykonywanie skryptów dla Exchange Server 2007 za pomocą Exchange Management Shell Uruchamianie Microsoft Exchange Server 2007 w systemie Windows Server Internet Information Services (IIS) 6.0 jako niezbędny składnik Exchange Server Wymagania sprzętowe Exchange Server Exchange Server 2007 wymaga architektury 64-bitowej

8 Spis treści Opis wymagań dotyczących Active Directory dla Exchange Server Waga serwerów wykazu globalnego w Exchange Server Waga lokacji i usług Active Directory w Exchange Server Poziomy funkcjonalności domeny oraz lasu a Exchange Server Zastosowanie ról FSMO Ustawienia uprawnień dla Exchange Server Planowanie infrastruktury Active Directory Wpływ lasów AD na projekt Exchange Server Rola domeny w Exchange Server Wykorzystanie przestrzeni nazw DNS i AD w Exchange Server Planowanie prawidłowej architektury lokacji i usług Określanie prawidłowej strategii rozmieszczania wykazu globalnego Aktualizacja poprzednich wersji Microsoft Windows Aktualizacja z domeny Windows NT Aktualizacja z Active Directory w Windows Server Instalowanie Active Directory od podstaw Instalowanie Windows Server Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2003 Service Pack Instalowanie pakietu Service Pack Aktualizacja i instalowanie poprawek w systemie operacyjnym Instalowanie pierwszego kontrolera domeny w nowej domenie Konfigurowanie programu Lokacje i usługi Active Directory Konfigurowanie serwera wykazu globalnego Przygotowanie do instalowania Exchange Server Planowanie instalacji Exchange Server Wybór pomiędzy instalowaniem Exchange w środowisku testowym a produkcyjnym Prototypowanie instalacji Exchange Server Wykonanie weryfikacji przed instalacją Exchange Server Wykonywanie kontroli poprawności Active Directory Przygotowywanie domeny i lasu Active Directory Podnoszenie poziomu funkcjonalności domeny Przegląd wszystkich plików dzienników przed kontynuowaniem pracy Instalowanie wymaganych usług dla Exchange Server Instalowanie komponentu.net Framework Weryfikacja instalacji Microsoft Management Console Instalowanie Exchange Management Shell (EMS) Konfigurowanie internetowych usług informacyjnych (IIS) Instalowanie pierwszego serwera Exchange Server Kończenie instalacji Exchange Server Przeglądanie dzienników instalacji Przeglądanie dzienników zdarzeń Aktualizacja serwera Exchange po instalacji Kontrola instalacji ról serwera Microsoft Exchange Best Practice Analyzer

9 Spis treści Korzystanie ze skryptowej instalacji Exchange Server Instalowanie Exchange Server 2007 w trybie nienadzorowanym za pomocą wiersza polecenia Instalacja innych ról serwerów Exchange Server 2007 w infrastrukturze Instalowanie roli serwera Client Access Tworzenie zabezpieczeń granicznych za pomocą roli Edge Server Konfigurowanie serwerów Hub Transport w środowisku Exchange Server Instalowanie serwerów Unified Messaging Instalowanie serwera Mailbox Podsumowanie Najlepsze praktyki Rozdział 8. Implementacja usług granicznych w środowisku Exchange Server Instalowanie i konfigurowanie składników serwera Edge Transport Planowanie wdrożenia serwerów Edge Transport w Exchange Planowanie kolejności przetwarzania wiadomości przez usługi Edge Transport Instalowanie usług Edge Transport w Exchange Opis składników Edge Transport w Exchange Management Console Wykorzystanie filtrów Basic Sender oraz Recipient Connection Konfigurowanie agenta IP Allow List z użyciem Exchange Management Console Konfigurowanie IP Block List z użyciem Exchange Management Console Konfigurowanie IP Block List Providers z użyciem Exchange Management Console Konfigurowanie agentów IP Block List oraz IP Allow List z użyciem Exchange Management Shell Konfigurowanie opcji Sender Filtering Użycie Exchange Management Shell do dodawania zablokowanych nadawców Konfigurowanie opcji Recipient Filtering Użycie Exchange Management Shell do dodawania zablokowanych odbiorców Wykorzystanie SenderID na serwerze Edge Transport Konfigurowanie SenderID Tworzenie rekordu Sender Policy Framework Konfigurowanie agenta SenderID na serwerze Exchange Edge Transport Użycie Exchange Management Shell do konfigurowania SenderID Zastosowanie mechanizmu Content Filtering do izolowania niewłaściwych treści Konfigurowanie skrzynki kwarantanny dla przechwyconych wiadomości Konfigurowanie kwarantanny spamu Konfigurowanie list dozwolonych słów kluczowych lub fraz Konfigurowanie list zabronionych słów kluczowych lub fraz Konfigurowanie listy wyjątków Ustawienia zakładki Action dla agenta Content Filtering Dostrajanie filtrowania treści Konfigurowanie akcji filtra treści Użycie Exchange Management Shell do konfigurowania filtra treści Konfigurowanie kontroli typu puzzle w filtrze treści

10 Spis treści Zastosowanie filtrowania treści do blokowania i dopuszczania treści z domen Konfigurowanie agenta Content Filter do dopuszczenia wybranych odbiorców, nadawców i domen wysyłających Konfigurowanie komunikatu odrzucenia SMTP w filtrze treści Filtrowanie treści w załącznikach wiadomości Opis przetwarzania załączników Planowanie filtrowania załączników Użycie Exchange Management Shell do konfigurowania filtra załączników Zastosowanie mechanizmu Sender/IP Reputation do filtrowania treści Konfigurowanie Sender/IP Reputation Konfigurowanie agenta Sender Reputation z użyciem Exchange Management Console Konfigurowanie agenta Sender Reputation z użyciem Exchange Management Shell Zastosowanie mechanizmu Address Rewriting do standaryzacji nazw domenowych w organizacji Konfigurowanie opcji Address Rewriting Wykorzystanie EdgeSync do przenoszenia danych z Active Directory do serwera Edge Transport Opis procesu EdgeSync Zastosowanie EdgeSync do subskrybowania serwera w organizacji Exchange Server Zarządzanie harmonogramem replikacji EdgeSync Konfigurowanie EdgeSync na serwerze Edge Transport Tworzenie nowego pliku subskrypcji EdgeSync Usuwanie subskrypcji EdgeSync Uruchamianie synchronizacji EdgeSync Uruchomienie mechanizmu agregacji list bezpiecznych dla Outlook 2003 oraz Outlook Konfigurowanie mechanizmu agregacji list bezpiecznych dla Outlook 2003 oraz Zarządzanie serwerem Edge Transport i utrzymanie go Eksportowanie i importowanie ustawień serwera Edge Transport Eksportowanie konfiguracji serwera Edge Transport Importowanie konfiguracji serwera Edge Transport Przeglądanie raportów antyspamowych z użyciem skryptów PowerShell Podsumowanie Najlepsze praktyki Rozdział 9. Zastosowanie Windows PowerShell w środowisku Exchange Server Wprowadzenie do Exchange Management Shell Model zadań Exchange EMS jako zaplecze dla Exchange Management Console Polecenia cmdlet jako podstawa działania EMS Typowe zastosowania EMS Przegląd funkcji administracyjnych Przegląd funkcji raportowych w EMS

11 Spis treści Wyjaśnienie różnic między PowerShell a EMS Wspólne funkcje PowerShell w EMS Funkcje EMS charakterystyczne dla Exchange Opis składni EMS Zasady tworzenia nazw czasownik-rzeczownik Przegląd poleceń cmdlet w EMS Pomoc w EMS Wykorzystanie potoków w EMS Użycie parametrów WhatIf oraz Confirm Tworzenie własnych poleceń cmdlet Przykłady poleceń cmdlet Łączenie funkcji w celu tworzenia bibliotek poleceń cmdlet Modyfikowanie i stosowanie poleceń cmdlet w innych systemach Zarządzanie poleceniami cmdlet Opracowywanie standardowego schematu nazewnictwa Rozprowadzanie poleceń cmdlet Włączenie rejestrowania w EMS Zastosowanie EMS do wykonywania zadań administracyjnych na skrzynkach pocztowych Tworzenie skrzynek pocztowych za pomocą EMS Modyfikowanie skrzynek pocztowych za pomocą EMS Przenoszenie skrzynek pocztowych za pomocą EMS Wyłączanie skrzynek pocztowych za pomocą EMS Zastosowanie EMS do wykonywania zadań administracyjnych na serwerze Operacje na grupach pamięci masowej za pomocą EMS Zarządzanie magazynami skrzynek za pomocą EMS Zarządzanie łącznikami za pomocą EMS Wykorzystanie EMS do raportowania Raportowanie największych skrzynek Generowanie raportów rozproszenia użytkowników Użycie uzyskanych danych do zmiany rozłożenia skrzynek pocztowych Korzystanie z dzienników zdarzeń Inne zasoby Zasoby w sieci 370 Programy użytkowe i narzędziowe Podsumowanie Najlepsze praktyki CZĘŚĆ IV ZABEZPIECZANIE ŚRODOWISKA EXCHANGE SERVER Rozdział 10. Zabezpieczanie wiadomości na poziomie klienta Inicjatywa Trustworthy Computing firmy Microsoft Zabezpieczanie środowiska Windows Ulepszenia zabezpieczeń w Windows Server Ulepszenia zabezpieczeń w Windows Vista

12 Spis treści Wykorzystanie szablonów zabezpieczeń Utrzymanie aktualności systemu Ochrona antywirusowa na kliencie Strategie i standardy uszczelniania Windows Rozszerzenia zabezpieczeń Exchange Server 2007 na poziomie klienta Zabezpieczanie programu Outlook Outlook Anywhere Szyfrowanie komunikacji pomiędzy Outlook a Exchange Uwierzytelnianie użytkowników Identyfikacja użytkownika Blokowanie załączników Ochrona przed spamem Funkcje antyspamowe w Exchange Server Ochrona przed zbieraniem danych Filtrowanie niechcianej poczty Filtrowanie bezpiecznych i zablokowanych nadawców Elektroniczny stempel pocztowy programu Outlook Blokowanie potwierdzeń odczytu Zarządzanie prawami do informacji Zabezpieczanie Outlook Web Access Obsługiwane metody uwierzytelniania Wyłączanie zbierania informacji dla Outlook Web Access Zastosowanie list bezpiecznych i blokujących Podsumowanie Najlepsze praktyki Rozdział 11. Bezpieczeństwo na poziomie serwera oraz komunikacji Waga bezpieczeństwa w środowisku Exchange Server Inicjatywa Trustworthy Computing firmy Microsoft Ocena zagrożeń Role administracyjne serwera Exchange Server Składniki bezpiecznego środowiska komunikacyjnego Uszczelnianie Windows Server Tworzenie firmowych zasad poczty Zabezpieczanie Exchange Server 2007 za pomocą zasad administracyjnych Zabezpieczanie grup Użycie zastrzeżeń Standaryzacja instalacji serwera Funkcje zabezpieczeń Exchange na poziomie serwera Funkcje antyspamowe w Exchange Server Dodatkowe funkcje antyspamowe Ochrona Exchange Server 2007 przed wirusami Zdefiniowane zabezpieczenia na poziomie transportowym Szyfrowanie komunikacji Wykorzystanie infrastruktury klucza publicznego (PKI) Zastosowanie S/MIME Użycie TLS oraz SSL

13 Spis treści Łączniki SMTP Exchange Server Topologia łączników Łączniki odbierające Łączniki wysyłające Sposób tworzenia łączników Łączniki serwera Hub Transport Łączniki serwera Edge Transport Konfigurowanie łączników odbierających na serwerze Edge Transport Konfigurowanie łączników wysyłających na serwerze Edge Transport Automatyczne tworzenie łączników wysyłających Ręczne dokańczanie tworzenie łącznika wysyłającego Określanie limitów dostarczania wiadomości Konfigurowanie domen autorytatywnych Zabezpieczanie Windows dla roli serwera Edge Transport Wdrażanie zabezpieczeń sieciowych Zastosowanie szablonu SCW Tworzenie nowych zasad zabezpieczeń serwera Edge Transport Administrowanie uprawnieniami na serwerze Edge Transport Podsumowanie Najlepsze praktyki Rozdział 12. Szyfrowana komunikacja z użyciem Exchange Server Infrastruktura klucza publicznego Usługi certyfikatów w Windows Server Planowanie infrastruktury klucza prywatnego Podstawy kluczy prywatnych i publicznych Czym są certyfikaty? Szablony certyfikatów Podstawowa komunikacja szyfrowana przy użyciu programu Outlook Instalowanie serwera certyfikacji Windows Dodawanie usług certyfikatów do serwera Wdrażanie szyfrowanej komunikacji w Exchange Server Konfigurowanie certyfikatów użytkownika Exchange przy użyciu autorejestracji Dodawanie szablonu do serwera certyfikatów Tworzenie zasad grupy do rozsyłania certyfikatów użytkowników Sprawdzanie, czy certyfikaty działają prawidłowo Użycie programu Outlook do wysyłania i odbierania cyfrowo podpisanych i zaszyfrowanych wiadomości Podstawy podpisu cyfrowego i szyfrowania Sprawdzenie, czy Outlook potwierdził certyfikat Wysyłanie wiadomości podpisanych cyfrowo Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości Podsumowanie Najlepsze praktyki

14 Spis treści Rozdział 13. Zabezpieczanie Exchange Server 2007 za pomocą serwera ISA Przedstawienie serwera Internet Security and Acceleration (ISA) Server Przegląd zadań ISA Server 2006 w środowisku Exchange Przegląd kosztów włamań do systemu Przegląd najważniejszych ról zapór sieciowych w nowoczesnej infrastrukturze Rosnące potrzeby filtrowania na poziomie warstwy aplikacji Przegląd zagrożeń komunikacji HTTP w Exchange Opis szkodliwego wykorzystania transmisji WWW (HTTP) Zabezpieczanie szyfrowanej (SSL) transmisji 487 Przegląd mechanizmów zabezpieczeń środowiska komunikacyjnego w ISA Server Zabezpieczanie Exchange Outlook Web Access za pomocą ISA Server Eksportowanie i importowanie certyfikatów OWA w serwerze ISA Tworzenie reguły publikowania Outlook Web Access Zabezpieczanie dostępu MAPI w Exchange Konfigurowanie zasad filtrowania MAPI RPC Uruchamianie filtrowania MAPI pomiędzy segmentami sieci Zabezpieczanie transmisji POP oraz IMAP w Exchange Tworzenie i konfigurowanie zasady publikowania dla poczty POP Tworzenie i konfigurowanie zasady publikowania dla poczty IMAP Kontrolowanie komunikacji Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) i zarządzanie nią Publikowanie serwera SMTP dla poczty przychodzącej Tworzenie zasady dostępu SMTP w ISA Server Modyfikowanie filtra SMTP Rejestrowanie ruchu w ISA Przeglądanie dzienników ISA Modyfikowanie filtrów dzienników Monitorowanie ISA za pomocą konsoli ISA Dostosowanie panelu kontrolnego ISA Monitorowanie i modyfikowanie alertów Monitorowanie aktywności sesji i usług Tworzenie weryfikatorów połączeń Podsumowanie Najlepsze praktyki Rozdział 14. Przegląd zasad korporacyjnych zapewniających bezpieczeństwo Czym jest zarządzanie zasadami przedsiębiorstwa w Exchange Server 2007? Regulacje prawne dotyczące wymuszania zasad Standard bezpieczeństwa ISO/IEC Wykorzystanie agentów transportowych w Exchange Server Rola agentów transportowych w zarządzaniu zasadami Priorytety agentów transportowych Użycie śledzenia potoku do rozwiązywania problemów z agentami transportowymi Przegląd wbudowanych agentów transportowych w Exchange Server

15 Spis treści Rola agentów transportowych serwera Hub Transport w Exchange Server Zastosowanie agentów zasad transportowych Konfigurowanie agenta prelicencjonowania Rights Management Services Zastosowanie mechanizmu rejestrowania oraz zasad przechowywania poczty w Exchange Server Konfigurowanie zastrzeżeń Uruchamianie zasad agentów transportowych w serwerze Edge Transport Rola EdgeSync w zarządzaniu zasadami Exchange Wdrażanie agentów zasad granicznych Konfigurowanie zasad modyfikacji adresów Konfigurowanie zasad filtra treści Korzystanie z zasad filtrowania nadawców Konfigurowanie zasad SenderID Tworzenie zasad zarządzania rejestrowaniem wiadomości (MRM) Zakres działania MRM Tworzenie własnych zarządzanych folderów Tworzenie ustawień Managed Content Settings Tworzenie zasad zarządzanych folderów Przydzielanie zasad zarządzania folderów do skrzynek pocztowych Określenie harmonogramu dla Managed Folder Assistant Podsumowanie Najlepsze praktyki CZĘŚĆ V MIGRACJE I KOEGZYSTENCJA Z EXCHANGE SERVER Rozdział 15. Migracja z Windows 2000 Server do Windows Server Przegląd elementów migracji do Windows Server Uruchamianie Microsoft Exchange Server 2007 w systemie Windows Server Exchange Server 2007 w trybie funkcjonalnym domeny Windows Windows Server 2003 a role FSMO Wymagania Exchange Server 2007 dotyczące poziomu funkcjonalności lasu Rozpoczęcie procesu migracji Określanie faz migracji projektu Porównanie aktualizacji w miejscu z metodami migracji na nowy sprzęt Identyfikacja strategii migracji: wielki wybuch kontra powolne przejście Przegląd opcji migracji Aktualizacja jednego serwera członkowskiego Weryfikacja zgodności sprzętowej Sprawdzanie gotowości aplikacji Składowanie i tworzenie procesu przywracania Aktualizacja serwera autonomicznego Aktualizacja lasu Active Directory Windows Migrowanie kontrolerów domeny Aktualizacja schematu AD przy zastosowaniu adprep Aktualizacja istniejących kontrolerów domeny Wymiana istniejących kontrolerów domeny

16 Spis treści Przenoszenie ról wzorca operacji Wyłączanie istniejących kontrolerów domeny Windows Wyłączanie duchów kontrolerów domeny Windows Aktualizacja poziomu funkcjonalności domeny i lasu Przenoszenie stref DNS zintegrowanych z AD do partycji aplikacji Aktualizacja oddzielnych lasów AD do pojedynczego lasu przy użyciu przekierowania domen w trybie mieszanym Wymagania wstępne i ograniczenia procedury przekierowania domen w trybie mieszanym Procedura przekierowania domen w trybie mieszanym Konsolidacja i migracja domen przy użyciu narzędzia migracji usługi Active Directory Przegląd funkcji ADMT Konsolidacja domen Windows 2000 do Windows Server 2003 przy użyciu ADMT Zastosowanie ADMT w środowisku laboratoryjnym Procedura instalacji ADMT Migracja grup Migracja kont użytkowników Migracja kont komputerów Migracja innych funkcji domeny Podsumowanie Najlepsze praktyki Rozdział 16. Migracja do Exchange Server Sposoby migracji do Exchange Server Prosta migracja z Exchange 2000 Server lub Exchange Server 2003 do Exchange Server Restrukturyzacja Exchange jako część migracji do Exchange Server Migracja do zupełnie nowej organizacji Exchange Server Migracja z Exchange Server Migracja z Lotus Notes, Novell GroupWise i Sendmail Migracja ograniczonej liczby serwerów Migracje wymagające strategii serwerów rozproszonych Nowości i różnice w Exchange Server bitowy Exchange Server Powrót bazy danych EDB (porzucenie STM) Brak grup routingu w Exchange Server Brak grup administracyjnych w Exchange Server Brak wymagania aktualizacji stanu łącza w Exchange Server Eliminacja usługi Recipient Update Service (RUS) w Exchange Server Zarządzanie współistniejącymi środowiskami Brak obsługi niektórych składników Exchange Brak obsługi niektórych składników Exchange Przejście do trybu natywnego w Exchange Konwersja na tryb natywny Usuwanie wszystkich łączników replikacji katalogów Wykonywanie czyszczenia po migracji

17 Spis treści Uruchamianie laboratorium prototypowego dla procesu migracji do Exchange Server Tworzenie tymczasowego prototypowego kontrolera domeny w celu symulowania migracji Ustawianie ról wzorca operacji (OM) w środowisku laboratoryjnym Odtwarzanie środowiska Exchange na potrzeby prototypowania Kontrola i dokumentowanie założeń projektowych i procedur migracji Migracja do zupełnie nowego środowiska Exchange Server Migracja z Exchange 2000 Server lub Exchange 2003 do Exchange Planowanie migracji Testowanie procesu migracji Tworzenie kopii zapasowej środowiska produkcyjnego Przygotowanie Windows dla Exchange Server Przygotowywanie uprawnień w Exchange 2000 Server lub Exchange Server Rozszerzanie schematu Active Directory Instalowanie wymagań wstępnych dla Exchange Server Instalowanie Exchange Server 2007 na serwerze Przenoszenie skrzynek pocztowych Dodawanie serwerów Unified Messaging, Edge Transport oraz zasad korporacyjnych Replikacja folderów publicznych z Exchange 2000 Server lub Exchange Server 2003 do Exchange Server Czyszczenie środowiska Exchange 2000 Server i Exchange Server Migracja z Exchange Server 5.5 do Exchange Server Różnice między Exchange Server 2003 a Exchange Server Przegląd wymagań wstępnych dla migracji z Exchange Server 5.5 do Exchange Sprawdzenie środowiska Exchange 5.5 za pomocą pakietu Deployment Tools z Exchange Server Przygotowanie organizacji Exchange Server 5.5 do migracji Strukturyzacja migracji w celu osiągnięcia najlepszych wyników Wykonanie migracji jednej lokacji Exchange Server Wykonanie migracji wielu lokacji Exchange Server Wykonanie migracji wielu organizacji Exchange Server Przygotowanie lasu oraz domeny Active Directory dla Exchange Server Rozszerzanie schematu Active Directory Przygotowanie domen Windows Server 2003 do obsługi Exchange Server Weryfikowanie ustawień organizacji za pomocą OrgPrepCheck Instalowanie i konfigurowanie łączników Active Directory Instalowanie ADC Tworzenie uzgodnień połączeń Instalowanie pierwszego systemu Exchange Server 2003 w lokacji Exchange Server Instalowanie pierwszego systemu Exchange Server Co dzieje się za zasłoną interfejsu graficznego w czasie instalacji? Przegląd konfiguracji uzgodnień połączeń Przegląd funkcji usługi Site Replication Service (SRS) Brak konta usługi w Exchange Server Zastosowanie Recipient Update Service (RUS)

18 Spis treści Przegląd metod migracji skrzynek pocztowych do Exchange Server Migracja z użyciem metody przenoszenia skrzynek pocztowych Przyspieszanie migracji serwera w celu ograniczenia kosztów Zastosowanie programu ExMerge do migracji skrzynek pocztowych Migracja folderów publicznych z Exchange Server 5.5 do Exchange Server Migracja łączników i usług z Exchange Server 5.5 do Exchange Server Migracja usługi poczty internetowej Migracja łączników lokacji Migracja łączników poczty zewnętrznej Zapewnienie obsługi nieobsługiwanych łączników Kończenie migracji przez przełączenie do trybu natywnego Exchange Podsumowanie Najlepsze praktyki Rozdział 17. Wdrażanie serwerów Client Access i Hub Transport Wprowadzenie do serwera Client Access Serwer OWA ActiveSync Czyszczenie zdalne ActiveSync Outlook Anywhere Usługa dostępności Usługa wykrywania automatycznego POP oraz IMAP Instalowanie serwera Client Access Instalowanie roli serwera Client Access Wprowadzenie do serwera Hub Transport Przesyłanie wiadomości Podział na kategorie Routing Dostarczanie Funkcje zgodności zasad serwera Hub Transport Zasady transportowe Zastrzeżenia Rejestrowanie Klasyfikacja wiadomości Zarządzanie uprawnieniami a serwer Hub Transport Wyznaczenie priorytetów agentów Potok transportowy Łącznik odbierający SMTP Kolejka dostarczania Kategoryzator Kolejka dostarczenia do skrzynki pocztowej Zdalna kolejka dostarczenia Instalowanie serwera Hub Transport Konfiguracja łączników wysyłających SMTP Podsumowanie Najlepsze praktyki

19 Spis treści CZĘŚĆ VI ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE SERWEREM EXCHANGE SERVER Rozdział 18. Administrowanie środowiskiem Exchange Server Role administracyjne w Exchange Server Rola Exchange Organization Administrators Rola Exchange Recipient Administrators Rola Exchange Server Administrators Rola Exchange View-Only Administrators Role wymagane do zainstalowania Exchange Server Narzędzia administracyjne Exchange Management Console Exchange Management Shell Zdalne zarządzanie serwerem Exchange Server Koegzystencja Exchange Server 2007 i 2000 (2003) Zarządzanie skrzynkami pocztowymi Zarządzanie adresatami Obiekty globalne Pozostałe obiekty Często wykonywane zadania Tworzenie skrzynek pocztowych użytkownika Zarządzanie skrzynkami pocztowymi użytkownika Zarządzanie lokalizacją skrzynek pocztowych Tworzenie grup dystrybucyjnych Zarządzanie grupami dystrybucyjnymi Tworzenie kontaktów pocztowych Zarządzanie kontaktami pocztowymi Zarządzanie odłączonymi skrzynkami pocztowymi Przenoszenie skrzynek pocztowych Administrowanie serwerem Tworzenie nowej grupy składowania Tworzenie nowej bazy danych Określanie limitów dla baz danych Dzienniki i archiwizacja Agent rejestrowania Zakres zasad rejestrowania Rejestrowanie adresatów Skrzynki pocztowe rejestrowania Tworzenie nowej zasady rejestrowania Zastosowanie Exchange Server 2007 Toolbox Narzędzia zarządzania konfiguracją Narzędzia odtwarzania po awarii Narzędzia przepływu poczty Monitor wydajności serwera Exchange Podsumowanie Najlepsze praktyki

20 Spis treści Rozdział 19. Praktyka zarządzania i konserwacji Exchange Server Prawidłowe utrzymanie i konserwacja Exchange Server Zarządzanie rolami i zadaniami serwerów Narzędzia konserwacji Exchange Server Exchange Management Console Tworzenie kopii zapasowych w Windows Server Konserwacja bazy danych Active Directory za pomocą ntdsutil Sprawdzanie spójności za pomocą programu isinteg Konserwacja bazy danych przy użyciu programu eseutil Inspekcja środowiska Dzienniki inspekcji Rejestrowanie SMTP Śledzenie wiadomości Najlepsze praktyki związane z konserwacją baz danych Automatyczna konserwacja baz danych Konserwacja bazy danych w trybie offline Wykonanie konserwacji bazy danych przez przenoszenie skrzynek Określanie priorytetów i planowanie konserwacji Konserwacja codzienna Konserwacja cotygodniowa Konserwacja miesięczna Konserwacja kwartalna Procedury pokonserwacyjne Ograniczanie nakładu pracy na zarządzanie i konserwację Wykorzystanie Microsoft Operations Manager Podsumowanie Najlepsze praktyki Rozdział 20. Zastosowanie Microsoft Operations Manager do monitorowania Exchange Server Korzyści wynikające z używania Microsoft Operations Manager Monitorowanie zdarzeń Monitorowanie wydajności Monitorowanie stanu Powiadomienia o ostrzeżeniach Analiza trendów Rozszerzanie funkcji Pobieranie pakietu Management Pack Instalowanie pakietu Management Pack Importowanie pakietu Management Pack Opis składników Management Pack Elementy konsoli administratora MOM Przegląd elementów konsoli administratora MOM Przegląd zasad Management Pack Monitorowanie wspólnych składników Monitorowanie roli Client Access Monitorowanie łączności ActiveSync

21 Spis treści Monitorowanie roli Edge Transport Monitorowanie roli Hub Transport Monitorowanie roli Mailbox Monitorowanie roli Unified Message Dostrajanie Management Pack dla Exchange Server Modyfikowanie zasad wydajności Zmiana zasad zdarzeń Konfigurowanie nadpisywania ról Zastosowanie raportów Exchange Server Raporty Exchange Server 2007 Message Hygiene Analysis Raporty Exchange 2007 Metrics Raporty Exchange 2007 Service Availability Podsumowanie Najlepsze praktyki Rozdział 21. Zastosowanie usług terminalowych do zarządzania serwerami Exchange Projektowanie usług terminalowych do administrowania Exchange Planowanie wykorzystania usług terminalowych Bezpieczeństwo usług terminalowych Licencjonowanie serwera terminali Instalowanie usług terminalowych dla zdalnej administracji Korzystanie z serwera przy użyciu klienta pulpitu zdalnego Korzystanie z usług terminalowych z użyciem 32-bitowego klienta protokołu Remote Desktop Protocol (RDP) w Windows Dostęp do usług terminalowych z użyciem klienta 821 Użycie konsoli MMC Pulpit zdalny (tsmmc.msc) Zdalne podłączanie do konsoli serwera terminali Planowanie i wykorzystanie zdalnego pulpitu do administracji Planowanie konfiguracji zdalnego pulpitu w trybie administracyjnym Włączanie zdalnego pulpitu dla administracji Włączanie zdalnego pulpitu dla administracji po fakcie Opcje wiersza polecenia klienta pulpitu zdalnego Porady na temat administracji za pomocą pulpitu zdalnego Skróty klawiszowe zdalnego pulpitu Zabezpieczanie zdalnego pulpitu dla administracji Poziom szyfrowania Zdalne sterowanie Warstwa szyfrowania Wyłączenie przełączania Zawsze monituj o podanie hasła Rozłączanie sesji Uprawnienia Zastosowanie zdalnej administracji przy użyciu HTML Zastosowanie usług terminalowych na urządzeniach przenośnych Zabezpieczanie usług terminalowych urządzeń mobilnych

22 Spis treści Zastosowanie narzędzi zdalnego pulpitu do zdalnego administrowania Exchange Podsumowanie Najlepsze praktyki Rozdział 22. Dokumentowanie środowiska Exchange Server Korzyści z dokumentacji Zarządzanie wiedzą i jej współdzielenie Finansowe korzyści dokumentacji Tworzenie dokumentacji punktu odniesienia dla późniejszego porównywania Wykorzystanie dokumentacji w czasie rozwiązywania problemów Dokumentacja projektu Exchange Server Dokument projektu i planu Dokument planu komunikacji Dokument planu migracji Dokument planu szkoleń Dokument laboratorium prototypowego Dokument testów pilotażowych Dokument wsparcia i zakończenia projektu Dokumentacja środowiska Exchange Server Procedury instalacji serwerów Dokumentacja konfiguracji Diagramy topologii Dokumenty dotyczące zarządzania i administrowania serwerem Exchange Server Podręcznik administratora Poradnik na temat rozwiązywania problemów Dokumenty procedur Konserwacja serwera Exchange Dokumentacja dotycząca odzyskiwania po awarii Planowanie odzyskiwania po awarii Opracowanie planu tworzenia kopii zapasowych i przywracania Dokumentacja przełączenia awaryjnego systemu Exchange Dokumentowanie wydajności Rutynowe raportowanie Raportowanie dla kadry zarządzającej Raporty techniczne Dokumentowanie zabezpieczeń Kontrola wersji Procedury Dokumentowanie szkoleń Użytkownicy końcowi Personel techniczny Podsumowanie Najlepsze praktyki

23 Spis treści CZĘŚĆ VII UJEDNOLICONA KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EXCHANGE SERVER Rozdział 23. Projektowanie i implementacja mobilności w środowisku Exchange Server Udoskonalenia mobilności serwera Exchange Server 2007 wprowadzenie Historia ulepszeń mobilności w Exchange ActiveSync Włączenie ActiveSync w serwerze Exchange Server Konfiguracja ustawień ActiveSync w konsoli Exchange Management Console Konfiguracja ustawień ActiveSync dla indywidualnych użytkowników Zabezpieczanie dostępu do ActiveSync za pomocą szyfrowania SSL Instalowanie certyfikatu zewnętrznego CA w CAS Wykorzystanie wewnętrznego urzędu certyfikacji dla certyfikatów OWA Wymuszanie szyfrowania SSL dla transmisji ActiveSync Instalowanie certyfikatu głównego w urządzeniach Windows Mobile Zabezpieczanie dostępu do ActiveSync za pomocą serwera Internet Security and Acceleration (ISA) Server Jak ISA Server 2006 może chronić ActiveSync? Tworzenie reguł zabezpieczających ActiveSync w ISA Server Praca z zasadami ActiveSync Tworzenie zasad skrzynek pocztowych ActiveSync Stosowanie zasad skrzynek pocztowych do użytkowników Czyszczenie i zerowanie urządzeń ActiveSync Praca z urządzeniami Windows Mobile Pocket PC i Smartphone Konfiguracja ActiveSync w Windows Mobile Pocket PC Edition Konfiguracja ActiveSync w Windows Mobile Smartphone Instalacja i praca z emulatorem urządzeń Windows Mobile Podsumowanie Najlepsze praktyki Rozdział 24. Projektowanie i konfiguracja Unified Messaging w Exchange Server Funkcje Unified Messaging Integracja telefonii Pojedyncza skrzynka odbiorcza Przyjmowanie połączeń Przyjmowanie faksów Dostęp abonencki Funkcja Play on Phone Automatyczny operator głosowy Architektura Unified Messaging Składniki Unified Messaging Obiekty planów numeracji Obiekty UM bram IP Obiekty grup poszukiwawczych

24 Spis treści Obiekty zasad skrzynek pocztowych Obiekty automatycznych operatorów Obiekty serwerów Unified Messaging Użytkownicy ujednoliconej komunikacji Usługi 912 Kodery-dekodery audio i rozmiary wiadomości głosowych Wymogi dotyczące systemu operacyjnego Obsługiwany sprzęt IP/VoIP Składniki i terminologia związane z telefonią Protokoły Unified Messaging Przydziały portów dla Unified Messaging Instalacja Unified Messaging Wymogi wstępne instalacji Wymogi wstępne systemu telefonii Instalacja roli Unified Messaging Konfiguracja po ukończeniu instalacji Tworzenie planu numeracji UM Przypisywanie numerów dostępu abonenckiego Tworzenie bramy IP dla UM Kojarzenie serwera UM z planem numeracji Tworzenie automatycznego operatora Tworzenie grup poszukiwawczych Włączenie obsługi UM w skrzynkach odbiorczych Testowanie funkcjonalności Składowanie danych w Unified Messaging Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z Unified Messaging Aktywne połączenia Łączność Monitory wydajności Dzienniki zdarzeń Usunięcie pierwszego serwera UM z planu numeracji Polecenia powłoki Unified Messaging Komendy linii poleceń dodawania i usuwania Komendy linii poleceń pobierania i ustawiania Komendy linii poleceń testowania Komendy linii poleceń włączania i wyłączania Komenda linii poleceń kopiowania Komendy linii poleceń do tworzenia nowych obiektów Protokół SIP Terminologia SIP Metody SIP Kody odpowiedzi SIP Przykład prostego połączenia Podsumowanie Najlepsze praktyki

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv Spis treści Podziękowania.................................... xiii Wstęp.......................................... xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji................ 1 Exchange Server 2010

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Szkolenie autoryzowane MS 10135 Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. xiii

Spis treści: Wstęp. xiii Spis treści: Wstęp xiii Część I Podstawy administracji Microsoft Exchange Server 2003 1 Przegląd administrowania Microsoft Exchange Server 2003 3 Microsoft Exchange Server 2003 4 Integracja Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Migracja i wdrażanie Exchange Server 2010

Migracja i wdrażanie Exchange Server 2010 Migracja i wdrażanie Exchange Server 2010 Konrad Sagała SAGI-B Expert Group Sp. z o.o. Możliwości migracji Wspierane scenariusze przejścia Migracja z Exchange 2003 SP2 Migracja z Exchange 2007 SP2 Migracja

Bardziej szczegółowo

Migracja serwera Exchange 2003 do wersji Exchange 2010 poradnik

Migracja serwera Exchange 2003 do wersji Exchange 2010 poradnik Migracja serwera Exchange 2003 do wersji Exchange 2010 poradnik dcs.pl Sp. z o.o. 02-785 Warszawa, Puławska 303, tel. +48 (22) 548 6000, fax +48 (22) 548 6001, info@dcs.pl, www.dcs.pl Za r e j es t r o

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Premiera Exchange 2010

Premiera Exchange 2010 Premiera Exchange 2010 ADAM DOLEGA Partner Technology Advisor Microsoft Exchange Server 2010 Ochrona i zgodność Swobodny dostęp Niezawodność i elastyczność Archiwum użytkownika Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START. Obsługa skrzynki pocztowej systemu GroupWise przy użyciu przeglądarki Web lub urządzenia bezprzewodowego na stronie 5

SZYBKI START. Obsługa skrzynki pocztowej systemu GroupWise przy użyciu przeglądarki Web lub urządzenia bezprzewodowego na stronie 5 6.5 Novell GroupWise SZYBKI START www.novell.com Novell GroupWise jest systemem poczty elektronicznej przeznaczonym dla dużych firm. Umożliwia on bezpieczną obsługę wiadomości, udostępnia funkcje kalendarza,

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Część I Omówienie usługi Windows Server 2008 Active Directory

Część I Omówienie usługi Windows Server 2008 Active Directory Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Omówienie ksiąŝki... xviii Część I Omówienie usługi Windows Server 2008 Active Directory... xviii Część II Projektowanie i implementacja usługi Windows Server

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii Spis treści Tom I Wstęp...xvii Maksymalne wykorzystanie tego zestawu szkoleniowego... xviii Instalacja i wymagania sprzętowe... xviii Wymagania programowe i instalacja... xix Korzystanie z płyty CD...

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek William R. Stanek Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise 2012 Spis treści Wprowadzenie................................... xiii Część I Podstawy Microsoft

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7 Szkolenie skierowane do: Techników wsparcia użytkowników oraz pracowników helpdesk, zajmujących się rozwiązywaniem problemów z systemem Windows 7 na pierwszym i drugim poziomie wsparcia oraz osób zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 13

1. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wstęp... 11 1. Wprowadzenie................... 13 1.1. Historia Microsoft Exchange.......... 15 1.2. Bieżące wersje systemu... 21 1.3. Integracja z Microsoft Exchange... 23 1.4. Co nowego w

Bardziej szczegółowo

Egzamin 70-640: MCTS: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008

Egzamin 70-640: MCTS: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Egzamin 70-640: MCTS: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Cel Lekcja Konfigurowanie systemu DNS Domain Name System dla Active Directory (16%) Konfigurowanie stref Rozdział 9, Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi terminalowe

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi terminalowe Jarosław Kuchta Usługi terminalowe Zagadnienia Wykorzystanie usług terminalowych Sposób działania usług terminalowych Instalowanie usług terminalowych Funkcje usług terminalowych Usługi terminalowe 2 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny Jarosław Kuchta Dostęp zdalny Zagadnienia Infrastruktura VPN Protokoły VPN Scenariusz zastosowania wirtualnej sieci prywatnej Menedżer połączeń Dostęp zdalny 2 Infrastruktura VPN w WS 2008 Klient VPN Windows

Bardziej szczegółowo

Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.)

Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.) Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.) I. WPROWADZENIE DO SIECI WINDOWS (16 godz.) 1. Charakterystyka systemów operacyjnych opartych na technologii NT 2.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. IBM Lotus - Administracja systemem IBM Lotus Domino 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie. IBM Lotus - Administracja systemem IBM Lotus Domino 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie IBM Lotus - Administracja systemem IBM Lotus Domino 8.5 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, które zawiera tematy ze wszystkich kursów

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Różnice pomiędzy hostowanymi rozwiązaniami antyspamowymi poczty e-mail firmy GFI Software

Różnice pomiędzy hostowanymi rozwiązaniami antyspamowymi poczty e-mail firmy GFI Software Różnice pomiędzy hostowanymi rozwiązaniami antyspamowymi poczty e-mail firmy GFI Software Przegląd Firma GFI Software oferuje obecnie hostowane rozwiązanie ochrony poczty e-mail w połączeniu z produktami

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Active Directory

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Active Directory Jarosław Kuchta Active Directory Usługa katalogowa Użytkownicy Konta Przywileje Profile Inne katalogi Białe strony E - Biznes Klienci Windows Profile zarządzania Informacja sieciowa Active Directory Serwery

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT PROGRAM STUDIÓW PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT Moduł1 1. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS Konfiguracja roli serwera DNS Konfigurowanie stref DNS Konfigurowanie transferu strefy

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft)

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych)

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) SYSTEM OPERACYJNY I JEGO OTOCZENIE System operacyjny/wersja, uaktualnienia, klucz produktu Stan

Bardziej szczegółowo

Arkanet s.c. Produkty. Sophos Produkty

Arkanet s.c. Produkty. Sophos Produkty Produkty Sophos Produkty sierpień 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE SIERPIEŃ 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE Sophos Produkty sierpień 2006 W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych z dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie xiii Część 1 Podstawy Microsoft SQL Server 2012 1 Zarządzanie serwerami SQL Server З Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem.

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem. TERMINY 1tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 1 2tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 2 3tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 3 4tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 4 JAK 4 WEBINARIA tematyczne, gdzie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Księgarnia PWN: Florian Rommel - Active Directory odtwarzanie po awarii. O autorze... 9. O recenzentach... 11

Spis treści. Księgarnia PWN: Florian Rommel - Active Directory odtwarzanie po awarii. O autorze... 9. O recenzentach... 11 Księgarnia PWN: Florian Rommel - Active Directory odtwarzanie po awarii Spis treści O autorze... 9 O recenzentach... 11 Wstęp... 13 Zawartość książki...14 Dlaczego ta książka jest potrzebna... 14 Konwencje...

Bardziej szczegółowo

1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2

1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2 1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2 Po instalacji systemu operacyjnego Windows Serwer 2008R2 przystępujemy do konfiguracji wstępnej. Operacje, które należy wykonać: a) Zmienić

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu

Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu Program szkolenia: Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases, przygotowującego do egzaminu 70-462 Prowadzący: dr Paweł Wiechbroth 1. Instalacja i konfiguracja Planowanie instalacji Ocena wymagao dotyczących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Infrastruktura adresowania i przepływu pakietów. 1 Protokół IPv4... 3

Spis treści. Część I Infrastruktura adresowania i przepływu pakietów. 1 Protokół IPv4... 3 Spis treści Podziękowania...xvii Wprowadzenie... xix Konwencje wykorzystane w ksiąŝce... xx Wskazówki dla Czytelnika... xx O zawartości płyty CD... xxi Wymagania systemowe...xxii Pomoc techniczna...xxii

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW 1. Parametry... 2 2. Zabezpieczenie antywłamaniowe.....2 3. Wymagania hasła... 2 4. Opis... 2 5. Zatwierdzanie operacji... 2 6. Zmiana hasła... 3 7. Ustawienie opcji

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem.... 13 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy... 13 1.2. Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych i ochrony praw autorskich....

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Szkolenie autoryzowane MS 20413 Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dostarczy wiedzę oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami Windows Serwer 2008 R2 Moduł 5. Zarządzanie plikami Sprawdzamy konfigurację kart sieciowych 172.16.x.0 x nr w dzienniku Na serwerze musi działać Internet! Statyczny adres IP jest potrzebny komputerom,

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione. Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści - 200 - Rozdział 6 - Z kim się kontaktować Spis treści Rozdział 1: Podstawy bezpiecznego użytkowania komputera... - 3 - Dlaczego należy aktualizować

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo