Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv"

Transkrypt

1 Spis treści Podziękowania xiii Wstęp xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji Exchange Server 2010 a sprzęt Wydania Exchange Server Exchange Server a Windows Usługi dla Exchange Server Uwierzytelnianie i bezpieczeństwo w Exchange Server Grupy zabezpieczeń Exchange Server Exchange Server i Active Directory Jak Exchange przechowuje informacje Jak Exchange routuje wiadomości Korzystanie z graficznych narzędzi administracyjnych Używanie narzędzi administracyjnych wiersza polecenia Wdrażanie Exchange Server Role Exchange Server Znaczenie ról Exchange Server Wdrażanie serwerów Mailbox: podstawy Wdrażanie serwerów Client Access: podstawy Wdrażanie serwerów Unified Messaging: podstawy Wdrażanie serwerów Hub Transport i Edge Transport: podstawy Integrowanie ról Exchange Server z usługą Active Directory Używanie serwerów Hub Transport z usługą Active Directory Używanie serwerów Client Access z usługą Active Directory Używanie serwerów Unified Messaging z usługą Active Directory Używanie serwerów Mailbox z usługą Active Directory Używanie serwerów Edge Transport z usługą Active Directory Integrowanie Exchange Server 2010 z istniejącą już organizacją Exchange Przygotowywanie usługi Active Directory do pracy z Exchange Server Konfigurowanie Exchange Server 2010 do pracy z istniejącą organizacją Exchange Przeniesienie się do wersji Exchange Server Uruchamianie i modyfikowanie działania Exchange Server 2010 Setup Instalowanie nowych serwerów Exchange Servers Instalowanie Exchange Server Dodawanie, modyfikowanie i odinstalowywanie ról serwera Exchange Server 2010 podstawy administracji Sprawdzanie licencji Exchange Server Czym jest organizacja Exchange Server iii

2 Stosowanie routingu opartego na lokacji zamiast grup routingu Jak działa routing oparty na lokacji Używanie kontenerów konfiguracji zamiast grup administracyjnych Jak działa magazyn danych w Exchange Server Korzystanie z magazynu danych Active Directory Praca z magazynem Exchange Praca z kolejkami wiadomości Exchange Server Korzystanie z usług serwera Exchange i zarządzanie nimi Praca z usługami serwera Exchange Sprawdzanie wymaganych usług Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie usług serwera Exchange Konfigurowanie uruchamiania usług Konfigurowanie odzyskiwania usług Dostosowywanie usług zdalnego zarządzania Korzystanie z powłoki Exchange Management Shell Używanie powłoki Windows PowerShell Wprowadzenie do powłoki Windows PowerShell Uruchamianie i wykorzystywanie powłoki Windows PowerShell Wykonywanie i używanie poleceń cmdlet Wykonywanie i używanie innych poleceń i narzędzi Praca z użyciem poleceń cmdlet Używanie poleceń cmdlet powłoki Windows PowerShell Używanie parametrów poleceń cmdlet Rodzaje błędów poleceń cmdlet Używanie aliasów poleceń cmdlet Korzystanie z powłoki Exchange Management Shell Rejestrowanie poleceń konsoli Exchange Management Console Uruchamianie i używanie powłoki Exchange Management Shell Polecenia cmdlet dotyczące serwera Exchange Zbiory obiektów i przekierowywanie danych wyjściowych Administrowanie użytkownikami i kontaktami Omówienie użytkowników i kontaktów Omówienie podstaw routingu wiadomości Zarządzanie kontami użytkowników i funkcjami poczty Konfigurowanie panelu sterowania programu Exchange Dostęp do panelu Exchange Control Panel i korzystanie z niego Wyszukiwanie skrzynek pocztowych, kontaktów i grup Tworzenie kont użytkowników typu mailbox-enabled i mail-enabled Omówienie nazw logowania i haseł Dodawanie skrzynek pocztowych do kont użytkowników już istniejących w domenie Ustawianie lub zmienianie nazwy wyświetlanej i nazwy logowania w kontach użytkowników Ustawianie lub zmienianie informacji kontaktowych w kontach użytkowników 138 Zmienianie nazwy wyświetlanej i aliasu Exchange użytkownika iv Spis treści

3 Dodawanie, zmienianie i usuwanie adresów Ustawianie standardowego adresu zwrotnego dla konta użytkownika Zmienianie ustawień opcji użytkownika dotyczących sieci Web, usług bezprzewodowych i protokołów Wymuszanie zmiany haseł kont użytkowników Usuwanie skrzynek pocztowych z kont użytkowników Usuwanie kont użytkowników i ich skrzynek pocztowych Zarządzanie kontaktami Tworzenie kontaktów typu mail-enabled Zmienianie typów istniejących kontaktów na mail-enabled Ustawianie lub zmienianie nazwy i aliasu kontaktu Ustawianie dodatkowych informacji katalogowych dotyczących kontaktu Zmienianie adresów skojarzonych z kontaktami Wyłączanie kontaktów i usuwanie atrybutów Exchange Usuwanie kontaktów Administracja skrzynek pocztowych Tworzenie skrzynek pocztowych specjalnego przeznaczenia Korzystanie ze skrzynek pocztowych sal konferencyjnych i sprzętu Tworzenie skrzynek pocztowych sali konferencyjnej i sprzętu Tworzenie skrzynek pocztowych dowiązanych Tworzenie skrzynek pocztowych przesyłania dalej Tworzenie skrzynek pocztowych archiwum Tworzenie skrzynek pocztowych arbitrażu Tworzenie skrzynek pocztowych wykrywania Tworzenie skrzynek pocztowych dzielonych Zarządzanie skrzynkami pocztowymi: podstawy Wyświetlanie rozmiaru, liczby wiadomości i daty ostatniego logowania dla bieżącej skrzynki pocztowej Ustawianie alternatywnych nazw wyświetlanych skrzynek pocztowych na potrzeby środowisk wielojęzycznych Ukrywanie skrzynek pocztowych na listach adresowych Definiowanie niestandardowych atrybutów skrzynek pocztowych dla list adresowych Przenoszenie skrzynek pocztowych Przenoszenie skrzynek pocztowych: podstawy Przenoszenie skrzynek pocztowych w trybie online Konfigurowanie ograniczeń dostarczania, uprawnień i limitów pamięci Ustawianie limitu rozmiaru wiadomości dla kontaktów Ustawianie limitu rozmiaru wiadomości dostarczanych do i z poszczególnych skrzynek pocztowych Ustawianie ograniczeń na wysyłanie i odbieranie wiadomości przez kontakty 176 Ustawianie ograniczeń na wysyłanie i odbieranie wiadomości przez poszczególne skrzynki pocztowe Zezwalanie innym na dostęp do skrzynki pocztowej Przekazywanie dalej wiadomości na nowy adres Ustawianie ograniczeń pamięci dla poszczególnych skrzynek pocztowych Spis treści v

4 Ustawianie okresu retencji usuniętych elementów dla indywidualnych skrzynek pocztowych Praca z użyciem grup dystrybucyjnych i list adresowych Używanie grup dystrybucyjnych i zabezpieczeń Typ, zasięg i identyfikator grupy Kiedy używać grup zabezpieczeń i standardowych grup dystrybucyjnych Kiedy używać dynamicznych grup dystrybucyjnych Praca z użyciem grup zabezpieczeń i standardowych grup dystrybucyjnych Tworzenie grup zabezpieczeń i standardowych grup dystrybucyjnych Przyznawanie i odbieranie członkostwa pojedynczym użytkownikom, grupom i kontaktom Dodawanie i usuwanie menedżerów Konfigurowanie ograniczeń dla członków i moderowanie Praca z użyciem dynamicznych grup dystrybucyjnych Tworzenie dynamicznych grup dystrybucyjnych Zmienianie filtra kwerendy Zmienianie warunków filtra Wyznaczanie serwera rozwinięcia Modyfikowanie dynamicznych grup dystrybucyjnych przy użyciu poleceń cmdlet Podgląd członków dynamicznej grupy dystrybucyjnej Pozostałe ważne zadania związane z zarządzaniem grupami Zmienianie informacji dotyczących nazwy grupy Zmienianie, dodawanie i usuwanie adresów grupy Ukrywanie grup na listach adresowych Exchange Nakładanie ograniczeń na korzystanie z grup Nakładanie ograniczeń na rozmiary wiadomości dostarczanych do grup Ustawianie opcji poza biurem i raport dostarczenia dla grup Usuwanie grup Zarządzanie listami adresowymi w trybie online Korzystanie ze standardowych list adresowych Tworzenie i stosowanie nowych list adresowych Konfigurowanie klientów korzystających z list adresowych Aktualizowanie konfiguracji i członków list adresowych Edytowanie list adresowych Zmienianie nazw i usuwanie list adresowych Zarządzanie książkami adresowymi trybu offline Tworzenie książek adresowych trybu offline Konfigurowanie używania książek adresowych trybu offline przez klientów Ustawianie godziny odbudowywania książki adresowej trybu offline Ręczne odbudowywanie książek adresowych trybu offline Ustawianie domyślnej książki adresowej trybu offline Zmienianie właściwości książki adresowej trybu offline Zmienianie serwera książki adresowej trybu offline Usuwanie książek adresowych trybu offline vi Spis treści

5 8 Implementowanie zabezpieczeń Exchange Server Konfigurowanie standardowych uprawnień dla serwera Exchange Przypisywanie uprawnień programu Exchange do użytkowników, kontaktów i grup Omówienie grup zarządzania programem Exchange Przypisywanie standardowych uprawnień zarządzania programem Exchange 230 Omówienie zaawansowanych uprawnień serwera Exchange Przypisywanie zaawansowanych uprawnień serwera Exchange Konfigurowanie uprawnień opartych na rolach dla serwera Exchange Omówienie uprawnień opartych na rolach Tworzenie grup ról i zarządzanie nimi Wyświetlanie, dodawanie i usuwanie członków grup ról Przypisywanie ról bezpośrednio lub przy użyciu zasad Zarządzanie uprawnieniami zaawansowanymi Dokonywanie inspekcji serwera Exchange Korzystanie z inspekcji Konfigurowanie inspekcji Konfigurowanie warunków zgodności z prawem i retencji wiadomości Omówienie zasad retencji wiadomości i znaczników Tworzenie i stosowanie znaczników retencji Stosowanie zarządzania zbiorami wiadomości w serwerze Mailbox Zarządzanie danymi i grupami dostępności baz danych Nawigowanie w magazynie informacji Używanie baz danych Omówienie struktur baz danych Poprawianie dostępności Wprowadzenie do procesu Active Manager Tworzenie grup dostępności baz danych i zarządzanie nimi Tworzenie grup dostępności baz danych Zarządzanie członkami grup dostępności baz danych Zarządzanie sieciami grup dostępności baz danych Konfigurowanie właściwości grup dostępności baz danych Usuwanie serwerów z grupy dostępności baz danych Usuwanie grup dostępności baz danych Przełączanie serwerów i baz danych Indeksowanie zawartości Omówienie indeksowania Zarządzanie mechanizmem Exchange Store Search Administracja bazy danych folderów publicznych i skrzynek pocztowych Praca z aktywnymi bazami danych skrzynek pocztowych Omówienie baz danych skrzynek pocztowych Tworzenie baz danych skrzynek pocztowych Ustawianie domyślnej bazy danych folderów publicznych i domyślnej książki adresowej trybu offline Spis treści vii

6 Ustawianie limitów baz danych skrzynek pocztowych i retencji usuwania Odzyskiwanie usuniętych skrzynek pocztowych Odzyskiwanie elementów usuniętych z baz danych skrzynek pocztowych Praca z kopiami baz danych skrzynek pocztowych Tworzenie kopii baz danych skrzynek pocztowych Ustawianie preferowanych wartości dotyczących odtwarzania, obcinania i numeru aktywacji dla kopii bazy danych Wstrzymywanie i wznawianie replikacji Aktualizowanie kopii baz danych skrzynek pocztowych Monitorowanie stanu replikacji bazy danych Usuwanie kopii baz danych Używanie baz danych folderów publicznych Omówienie baz danych folderów publicznych Tworzenie baz danych folderów publicznych Ustawianie limitów baz danych folderów publicznych Konfigurowanie replikacji folderów publicznych Konfigurowanie skierowań do folderów publicznych Odzyskiwanie elementów usuniętych z baz danych folderów publicznych Zarządzanie bazami danych skrzynek pocztowych i folderów publicznych Montowanie i odmontowywanie baz danych Ustawianie odstępu konserwacji Przenoszenie baz danych Przemianowywanie baz danych Usuwanie baz danych Dostęp do folderów publicznych i zarządzanie nimi Dostęp do folderów publicznych Dostęp do folderów publicznych z klientów pocztowych Dostęp do folderów publicznych za pośrednictwem magazynu informacji Tworzenie folderów publicznych i praca z nimi Tworzenie folderów publicznych w programie Microsoft Outlook Tworzenie folderów publicznych z konsoli Public Folder Management Console 349 Tworzenie folderów publicznych z poziomu powłoki Exchange Management Shell Ustalanie rozmiaru foldera publicznego, liczby elementów i ostatniego dostępu Dodawanie elementów do folderów publicznych za pomocą programu Outlook Zarządzanie ustawieniami folderów publicznych Kontrolowanie replikacji, limitów komunikacji, limitów pamięci i retencji elementów usuniętych w folderach publicznych Ustawianie uprawnień klientów Przyznawanie i odbieranie uprawnienia Send As do folderów publicznych Propagowanie ustawień i danych folderów publicznych Manipulowanie folderami publicznymi, przemianowywanie ich i odzyskiwanie 362 viii Spis treści

7 12 Zarządzanie serwerami Hub Transport i Edge Transport Praca z łącznikami SMTP, lokacjami i łączami Nawiązywanie połączeń z serwerami źródłowymi i docelowymi Wyświetlanie szczegółów lokacji Active Directory i zarządzanie nimi Wyświetlanie szczegółów łącza lokacji Active Directory i zarządzanie nim Tworzenie łączników Send Wyświetlanie łączników Send i zarządzanie nimi Konfigurowanie wyszukiwania DNS dla łączników Send Ustawianie limitów łączników Send Tworzenie łączników Receive Wyświetlanie łączników Receive i zarządzanie nimi Łączenie się z grupami routingu Exchange Kończenie instalacji serwerów transportu Konfigurowanie adresu i skrzynki pocztowej postmastera Konfigurowanie limitów transportu Konfigurowanie kosza transportu Konfigurowanie redundancji w tle Włączanie funkcji antyspamowych Subskrypcja w serwerach Edge Transport Konfigurowanie reguł księgowania Konfigurowanie reguł transportu Zarządzanie pobieraniem, odtwarzaniem, dławieniem i ciśnieniem wstecznym wiadomości Omówienie katalogów Pickup i Replay Konfigurowanie i przenoszenie katalogów Pickup i Replay Zmienianie szybkości przetwarzania wiadomości Konfigurowanie limitów wiadomości dla katalogu Pickup Konfigurowanie dławienia wiadomości Omówienie ciśnienia wstecznego Tworzenie domen akceptowanych i zarządzanie nimi Omówienie domen akceptowanych, domen autorytatywnych i domen przekazywania Wyświetlanie domen akceptowanych Tworzenie domen akceptowanych Zmiana typu i identyfikatora domeny akceptowanej Usuwanie domen akceptowanych Tworzenie zasad adresów i zarządzanie nimi Wyświetlanie zasad adresów Tworzenie zasad adresów Edytowanie i stosowanie zasad adresów Usuwanie zasad adresów Tworzenie domen zdalnych i zarządzanie nimi Wyświetlanie domen zdalnych Tworzenie domen zdalnych Konfigurowanie opcji wiadomości dla domen zdalnych Usuwanie domen zdalnych Konfigurowanie funkcji antyspamowych i opcji filtrowania wiadomości Spis treści ix

8 Filtrowanie spamu i innych niechcianych wiadomości na podstawie nadawcy 433 Filtrowanie spamu i innych niechcianych wiadomości na podstawie odbiorcy 434 Filtrowanie połączeń za pomocą list blokowanych adresów IP Definiowanie wyjątków od list blokad oraz tworzenie globalnych list zezwalania/blokowania Zapobieganie filtrowaniu wewnętrznych serwerów Zarządzanie serwerami Client Access Zarządzanie dostępem mobilnym i internetowym Korzystanie z technologii Outlook Web App i Exchange ActiveSync za pomocą usług IIS Praca z katalogami wirtualnymi i aplikacjami sieci Web Włączanie i wyłączanie funkcji usługi Outlook Web App Konfigurowanie portów, adresów IP i nazw hostów używanych przez witryny sieci Web Włączanie SSL dla witryn sieci Web Ograniczanie połączeń przychodzących i ustawianie wartości limitów czasu. 452 Przekierowywanie użytkowników do alternatywnych adresów URL Kontrolowanie dostępu do serwera HTTP Dławienie serwera Client Access Uruchamianie, zatrzymywanie i restartowanie witryn sieci Web Konfigurowanie adresów URL i uwierzytelniania dla OAB Konfigurowanie adresów URL i uwierzytelniania dla OWA Konfigurowanie adresów URL i uwierzytelniania dla Exchange ActiveSync Konfigurowanie adresów URL i uwierzytelniania dla ECP Konfigurowanie protokołów POP3 i IMAP Włączanie usług Exchange POP3 i IMAP Konfigurowanie powiązań POP3 i IMAP Konfigurowanie uwierzytelniania POP3 i IMAP Konfigurowanie ustawień połączeń dla POP3 i IMAP Konfigurowanie ustawień odzyskiwania wiadomości dla POP3 i IMAP Wdrażanie funkcji Outlook Anywhere Zarządzanie funkcjami Exchange Server dla urządzeń mobilnych Omówienie funkcji Autodiscover i sposobu jej używania Omówienie funkcji Direct Push i sposobu jej używania Opis działania i wykorzystywania zasad skrzynek pocztowych Exchange ActiveSync Omówienie funkcji Remote Device Wipe i sposobu jej używania Omówienie funkcji Password Recovery i sposobu jej używania Omówienie funkcji Direct File Access i sposobu jej konfigurowania Omówienie funkcji Remote File Access i sposobu jej konfigurowania Omówienie funkcji WebReady Document Viewing i sposobu jej konfigurowania Konserwacja, monitorowanie i kolejkowanie w Exchange Server Podstawy rozwiązywania problemów x Spis treści

9 Śledzenie i rejestrowanie aktywności w organizacji Śledzenie wiadomości Rejestrowanie protokołów Rejestrowanie połączeń Monitorowanie zdarzeń, usług, serwerów i wykorzystania zasobów Wyświetlanie zdarzeń Zarządzanie najważniejszymi usługami Monitorowanie składników komunikacji Exchange Wykorzystywanie alertów o wydajności Praca z kolejkami Omówienie kolejek programu Exchange Dostęp do narzędzia Queue Viewer Zarządzanie kolejkami Omówienie podsumowań informacji o kolejkach i ich stanów Odświeżanie widoku kolejek Queue View Wyświetlanie wiadomości w kolejkach Wymuszanie połączeń kolejek Wstrzymywanie i wznawianie pracy kolejek Usuwanie wiadomości z kolejek Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie Exchange Server Omówienie podstaw dostępności i odzyskiwania Exchange Server Zapewnianie dostępności danych Wykonywanie kopii zapasowych serwera Exchange: podstawy Tworzenie planu odzyskiwania po awarii, opartego na rolach serwera Exchange Finalizowanie planu odzyskiwania Exchange Server po awarii Wybieranie opcji kopii zapasowej i odzyskiwania Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie w systemie Windows Server Wprowadzenie do narzędzia Windows Server Backup Wykonywanie kopii zapasowej serwera Exchange w systemie Windows Server Wykonywanie pełnego odzyskiwania serwera Odzyskiwanie serwera Exchange Dodatkowe zadania związane z tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem 563 Używanie trybu odzyskiwania serwera Klonowanie konfiguracji serwerów Edge Transport Montowanie baz danych Mailbox w innych serwerach Zarządzanie klientami Exchange Server Konfigurowanie obsługi poczty w programach Outlook i Windows Live Mail Omówienie książek adresowych trybu offline oraz funkcji Autodiscover Pierwsze konfigurowanie programu Outlook Pierwsze konfigurowanie programu Windows Live Mail Konfigurowanie programu Outlook dla Exchange Spis treści xi

10 Dodawanie internetowych kont pocztowych w programach Outlook i Windows Live Mail Naprawianie i zmienianie kont pocztowych w programie Outlook Pozostawianie poczty w serwerze za pomocą protokołu POP Pozostawianie poczty w serwerze Outlook Pozostawianie poczty w serwerze Windows Live Mail Sprawdzanie folderów prywatnych i publicznych w serwerach pocztowych IMAP4 i UNIX Sprawdzanie folderów: Outlook Sprawdzanie folderów: Windows Live Mail Zarządzanie konfiguracją serwera Exchange w programie Outlook Zarządzanie dostarczaniem i przetwarzaniem wiadomości Dostęp do wielu skrzynek pocztowych serwera Exchange Przyznawanie prawa dostępu do folderów bez delegowania dostępu Dostosowywanie środowiska poczty przy użyciu profilów pocztowych Tworzenie, kopiowanie i usuwanie profilów pocztowych Wybieranie profilu używanego podczas uruchamiania programu Zarządzanie komunikacją użytkowników mobilnych Poznawanie podstaw Outlook Web App Wprowadzenie do Outlook Web App Podłączanie się do skrzynek pocztowych i folderów publicznych poprzez sieć Web Korzystanie z Outlook Web App Poznawanie podstaw urządzeń mobilnych i dostępu bezprzewodowego Poznawanie podstaw poczty zdalnej i Outlook Anywhere Używanie poczty zdalnej i narzędzia Outlook Anywhere Tworzenie profilów programu Outlook dla połączeń dial-up z sieciami korporacyjnymi Konfigurowanie profilów programu Outlook dla narzędzia Outlook Anywhere 609 Indeks xii Spis treści

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Windows 8.1 PL. Biblia

Windows 8.1 PL. Biblia Windows 8.1 PL. Biblia Autorzy: Jim Boyce, Jeffrey R. Shapiro, Rob Tidrow Twój przewodnik po Windows 8.1! Jednym z ważniejszych wydarzeń w branży IT w 2012 roku była premiera nowego systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Reporting Services Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Internet Information Services (IIS) 7.0

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE Coraz częściej pracownicy do obsługi kluczowych potrzeb komunikacyjnych wykorzystują pocztę e-mail. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-1030-3 Tytu³ orygina³u: Microsoft(R) Windows(R) Vista(TM) Unleashed Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7...

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... Skrócony spis treści Tom 1 Wstęp xxi Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... 37 Część II Wdrażanie 3 Platforma wdrożeniowa.... 87 4

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0, 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus)

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8 2. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 3. Wsparcie dla 32-

Bardziej szczegółowo

Exchange 2000 poczta elektroniczna

Exchange 2000 poczta elektroniczna Str. 1 Ćwiczenie 10 Exchange 2000 poczta elektroniczna Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem i zarządzaniem serwerem poczty elektronicznej Exchange Server 2000. Przed przystąpieniem do ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo