Regulamin serwisu zakra.pl obowiązujący od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu zakra.pl obowiązujący od 23.03.2015r."

Transkrypt

1 1 Usługodawca - Zakra Corp sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Dolina 5D/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS , o numerze NIP: , o numerze REGON: , o kapitale zakładowym zł, zwany dalej Operatorem, określa w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem. I. Użytkownicy serwisu 1. Użytkownikami serwisu Zakra.pl (dalej: Użytkownik lub Użytkownicy), mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o ile w formularzu rejestracyjnym widnieje odpowiedni tym prawny dla podmiotu. 2. Osoby fizyczne, mogą korzystać z usług serwisu o ile ukończyły 18 lat i korzystają z pełnej zdolności do czynności prawnych. 3. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą rejestrować się w Serwisie jako osoby fizyczne lub jako przedsiębiorcy (tylko Pożyczkodawca). 4. Nie jest możliwa rejestracja dwóch lub więcej kont w Serwisie dla tej samej osoby fizycznej, jednego jako osoba fizyczna a drugiego jako firma. 5. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie, poprzez założenie konta wyraża akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad ujętych w niniejszym Regulaminie Identyfikacja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez indywidualny login oraz hasło Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz hasła. 6. Wszelkie czynności dokonane przez osoby trzecie za pomocą identyfikatora i hasła Użytkownika traktuje się jako czynności wykonane przez samego Użytkownika. II. Dane osobowe w serwisie 1. Z chwilą zarejestrowania w Serwisie dane osobowe Użytkownika są zapisane i przechowywane w bazie Operatora, której to Operator jest Administratorem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jakkolwiek jest ono niezbędne do korzystania z funkcjonalności 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z obsługą wniosków oraz umów pożyczki. 3. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do innych podmiotów należących do grupy kapitałowej Operatora, współpracujących z Operatorem firm windykacyjnych oraz banków, w celu realizacji wspólnych usług i produktów związanych z działalnością 4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli ubezpieczenia pożyczki, z chwilą pomyśpomyślnego zakończenia się aukcji z wnioskiem o pożyczkę, dane osobowe Użytkownika zostają przekazane Towarzystwu Ubezpieczeniowemu lub Podmiotowi Gwarancyjnemu współpracującemu z Operatorem w zakresie ubezpieczenia spłaty pożyczki, celem wywiązania się przez Towarzystwo lub Gwaranta z obowiązku ubezpieczenia w zakresie wybranym przez Użytkownika w chwili składania wniosku. 5. W przypadku zalegania przez Użytkownika ze spłatą rat w wysokości i przez czas określony odpowiednią ustawą, dane Użytkownika mogą zostać przekazane przez Operatora do Biur Informacji Gospodarczej. 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji lub usunięcia przechowywanych danych osobowych, przy czym usunięcie danych osobowych z Serwisu możliwe jest tylko, gdy Użytkownik nie ma trwających umów pożyczki i/lub otwartych inwestycji. III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 1. Do zadań Serwisu należy kojarzenie osób zamierzających zaciągnąć pożyczkę gotówkową, hipoteczną, konsolidacyjną, na zakup samochodu, z osobami zamierzającymi udzielić takiej pożyczki. 2. W celu poprawnego wypełnienia tego zadania Serwis udostępnia platformę w ramach, której: 2.1. Operator dokonuje weryfikacji Użytkowników (zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Weryfikacji), 2.2. Użytkownik może wystawić aukcję z wnioskiem o pożyczkę gotówkową, hipoteczną, konsolidacyjną, wakacyjną lub samochodową, 2.3. Użytkownicy mogą udzielić pożyczki poprzez składanie ofert w trwających wnioskach (aukcjach) o pożyczkę, 2.4. Operator przyjmuje środki pieniężne od Użytkowników celem przekazania ich odbiorcom, 2.5. Operator umożliwia obsługę w ramach zbiorowego składania pozwów o Nakazy Zapłaty, 2.6. Operator umożliwia, w chwili składania przez Pożyczkodawcę oferty w wystawionej przez Pożyczkobiorcę aukcji z wnioskiem o pożyczkę weryfikację zobowiązań Pożyczkobiorcy u Pożyczkodawcy oraz u innych Użytkowników 3. Użytkownicy chcący za pomocą Serwisu zaciągnąć pożyczki lub inwestować, muszą dokonać weryfikacji zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Weryfikacji. W tym celu Użytkownik chcący korzystać z możliwości zaciągania pożyczek musi wyrazić zgodę na wystąpienie przez Operatora do Biura Informacji Gospodarczej KRD SA oraz BIG InfoMonitor SA, a za

2 2 jego pośrednictwem do Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich z zapytaniem dotyczącym Użytkownika oraz do Rejestru Dłużników ERIF BIG SA. 4. Operator Serwisu dokłada starań, aby weryfikacje zostały wykonane należycie i starannie. IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną Warunkiem uzyskania dostępu do zawartości serwisu oraz świadczonych przez niego usług jest posiadanie przez Użytkownika przeglądarki internetowej oraz założenie (rejestracja) indywidualnego konta Użytkownika, a następnie podanie swoich danych osobowych. V. Czarna Lista 1. Użytkownik (Pożyczkobiorca), rejestrując i weryfikując swoje dane osobowe w Serwisie, wyraża zgodę aby w przypadku wystawienia przez Użytkownika aukcji z wnioskiem o pożyczkę, Serwis udostępnił innym Użytkownikom Serwisu, wyrażającym wolę złożenia oferty we wniosku, informację o ewentualnej zaległości w spłacie zobowiązań Użytkownika (Pożyczkobiorcy) u innych zarejestrowanych Użytkowników 2. Przekazana informacja nie będzie zawierała kwoty zaległości oraz danych osobowych Użytkownika (Pożyczkobiorcy). 3. Szczegółowe Zasady funkcjonalności Czarnej Listy reguluje Regulamin Czarnej Listy. VI. Oświadczanie woli Użytkownicy korzystając z usług Serwisu wyrażają zgodę na składanie oświadczeń woli wyrażone w formie elektronicznej. Złożenie wniosku o pożyczkę przez Pożyczkobiorcę i wyrażenie woli przez Pożyczkodawcę w postaci złożenia oferty we wniosku skutkuje zawarciem pomiędzy Użytkownikami wiążącej umowy pożyczki i nie wymaga podpisu. VII. Wniosek o pożyczkę 1. Pożyczkobiorca zainteresowany uzyskaniem pożyczki gotówkowej, hipotecznej, konsolidacyjnej, wakacyjnej lub na zakup samochodu składa wniosek o pożyczkę za pomocą strony https://zakra.pl/wez_pozyczke 2. Pożyczkobiorca jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki może zaproponować poręczenie innej osoby fizycznej, która jednocześnie jest zarejestrowana w serwisie oraz posiada wykonane wszystkie, niezbędne weryfikacje takie same jak Pożyczkobiorca. Jako wyrażenie zgody na poręczenie, Poręczyciel musi samodzielnie wykonać akceptację zagody na poręczenie wniosku, w którym został wskazany przez Pożyczkobiorcę. Procedurą akceptacji określają wskazówki widoczne w systemie po zalogowaniu Użytkownika. Innymi zabezpieczeniami spłaty pozyczki w przypadku wniosku o pożyczkę kosnolidacyjna może występować weksel lub hipoteka. 3. Wniosek jest otwarty przez okres 7 dni kalendarzowych. W tym czasie zainteresowani Pożyczkodawcy mogą składać swoje oferty. 4. Jeżeli w ciągu 7 dni Pożyczkobiorca nie zbierze minimum 50% wnioskowanej kwoty, wniosek zamyka się jako zakończony niepowodzeniem. 5. W przypadku zebrania w okresie trwania wniosku o pożyczkę 50% lub więcej wnioskowanej kwoty, wniosek zamyka się kwotą faktycznie zebraną Pkt 4 powyżej nie dotyczy wniosku konsolidacyjnego, samochodowego oraz wakacyjnego. W tych przypadkach, aby wniosek zakończył się powodzeniem, uzbierana kwota musi stanowić 100% wnioskowanej kwoty przez Pożyczkobiorcę. 6. Użytkownik może wystawić wniosek o pożyczkę, pod warunkiem, że nie posiada już w Serwisie maksymalnej liczby aktywnych pożyczek, ustanowiony dla ratingu posiadanego przez Użytkownika w chwili wystawiania wniosku. VIII. Umowa pożyczki 1. Umowa pożyczki generowana jest do wniosków, które zebrały minimum 50% wnioskowanej kwoty z wyjątkiem wniosków, o których mowa w ust. 4.1 pkt VII. 2. W umowie pożyczki Operator podaje pełne dane Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca oznaczony jest jedynie z imienia i nazwiska. 3. Umowy pożyczki zapisane są na serwerze Operatora w formie plików pdf. Strony umowy mogą pobrać plik z umową w sekcji moje inwestycje (Pożyczkodawca) lub moje pożyczki (Pożyczkobiorca). 4. Umowa ponadto zostaje dostarczona na adres Pożyczkobiorcy oraz Pożyczkodawcy w chwili uruchomienia pożyczki, tj. w momencie kiedy środki zostaną przekazane na rachunek Pożyczkobiorcy. 5. Wraz z umową na wskazane adresy Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy w chwili uruchomienia pożyczki, zostanie dostarczona Tabela Opłat i Prowizji, która stanowi załącznik do umowy. 6. Harmonogram spłat pożyczki dostępny jest po zalogowaniu na konto Użytkownika w Serwisie.

3 3 7. W przypadku pożyczki hipotecznej, załącznikiem do Umowy Pożyczki jest oświadczenie Pożyczkobiorcy o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki, sporządone w formie Aktu Notarialnego. 8. Formę dostarczenia umowy pożyczki wraz z załącznikiem strony uznają za wystarczającą i zgodnie akceptują. IX. Umowa poręczenia pożyczki 1. Umowa poręczenia pożyczki generowana jest do wniosków, które zebrały minimum 50% wnioskowanej kwoty z wyjątkiem wniosków, o których mowa w ust. 4.1 pkt VII, w których wyśtępuje poręczenie osoby trzeciej. 2. Umowa poręczenia pożyczki generowana jest do wniosków, które zebrały minimum 50% wnioskowanej kwoty z wyjątkiem wniosków, o których mowa w ust. 4.1 pkt VII, w których wyśtępuje poręczenie osoby trzeciej. 3. W umowie pożyczki Operator podaje pełne dane Pożyczkobiorcy oraz Poręczyciela. Pożyczkodawca oznaczony jest jedynie z imienia i nazwiska. 4. Umowy poręczenia pożyczki zapisane są na serwerze Operatora w formie plików pdf. Strony umowy mogą pobrać plik z umową w sekcji moje inwestycje (Pożyczkodawca) lub moje pożyczki (Pożyczkobiorca oraz Poręczyciela). 5. Umowa poręczenia zostaje ponadto dostarczona na adres Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawcy oraz Poręczyciela w chwili uruchomienia pożyczki, tj. w momencie kiedy środki zostaną przekazane na rachunek Pożyczkobiorcy. 6. Wraz z umową na wskazane adresy Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawcy oraz Poręczyciela w chwili uruchomienia pożyczki, zostanie dostarczona Tabela Opłat i Prowizji, która stanowi załącznik do umowy pożyczki. 7. Formę dostarczenia umowy poręczenia pożyczki wraz z załącznikiem strony uznają za wystarczającą i zgodnie akceptują. X. Odpowiedzialność stron 1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wykonanie umowy pożyczki oraz za skutki podatkowe zawartej umowy. 2. Odpowiedzialność za błędne ogłoszenie woli we wniosku pożyczkowym ponosi Pożyczkobiorca Pożyczkodawca ponosi skutki majątkowe za błędy w złożonych ofertach wyrażone deklaracjami wpłat. 3. Skutki w/w błędów Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy ponoszą zarówno względem siebie jak i względem Operatora XI. Rozliczenia 1. Dla celów spełniania świadczeń pieniężnych Użytkowników wobec Operatora oraz wobec innych Użytkowników Serwisu, Operator prowadzi dla Użytkowników konta techniczne ewidencji środków finansowych. 2. Użytkownik dokonuje wpłat na konto ewidencyjne poprzez koszyk płatności posługując się indywidualnym i unikalnym kodem płatności. Środki finansowe są przekazywane przez Operatora Serwisu do Odbiorcy zgodnie z dyspozycją Użytkownika zawartą w kodzie płatności. 3. Historia transakcji na koncie ewidencyjnym dostępna jest na stronie https://zakra.pl/profil/konto_moje_platnosci 4. Operator celem przyśpieszenia realizacji płatności udostępnia Użytkownikom subkonto. 5. Użytkownik po zasileniu subkonta dowolną kwotą poprzez koszyk, może dokonywać wszystkich płatności w ramach 6. W każdej chwili Użytkownik może zlecić wycofanie niewykorzystanych środków z subkonta. 7. Operacja wycofania środków wymaga potwierdzenia kodem PIN, który Użytkownik otrzymał przy rejestracji w Serwisie (Pożyczkodawca) lub w liście weryfikacyjnym (Pożyczkobiorca). 8. Kod PIN generowany jest przez system przy każdorazowej zmianie hasła do logowania a następnie przesyłany na adres wskazany w Serwisie. 9. Użytkownik może skorzystać z usługi wysłania kodu PIN na numer telefonu podany w Serwisie. W tym celu należy w zakładce USTAWIENIA skorzystać z opcji PRZYPOMNIJ PIN. Usługa jest płatna a jej koszt określa aktualna Tabela Opłat i Prowizji. 10. Wycofanie środków następuję w ciągu dwóch dni roboczych, nie licząc dnia złożenia dyspozycji wycofania W przypadku opóźnienia wypłaty środków, powstałego z winy Operatora, Użytkownikowi przysługuje prawo do ustawowych odsetek karnych, płatnych za każdy dzień opóźnienia. 11. Pierwsze wycofanie środków w danym dniu jest bezpłatne, natomiast koszt każdego kolejnego zlecenia wycofania środków w tym samym dniu określa aktualna Tabela Opłat i Prowizji. 12. W przypadku błędnego księgowania środków na subkoncie, w tym zaksięgowania środków nienależnych Użytkownikowi, Operator Serwisu może dokonać korekty księgowania środków. Korekta (księgowanie ujemne) zapisana będzie w historii operacji na subkoncie Użytkownika, z opisem wyjaśniajacym przyczynę korekty. 13. W razie likwidacji konta Użytkownika niewykorzystane środki są wycofywane i zwracane na zweryfikowany w Serwisie rachunek bankowy Użytkownika. 14. W przypadku powstania opóźnienia w spłacie rat pożyczek zaciągniętych w ramach Serwisu, lub zaistnienia nierozliczonych kosztów z tym związanych a w szczególności kosztów odsetek od przeterminowanej płatności, kosztów monitu, kosztów wezwań do zapłaty lub kosztów związanych z postepowaniem egzekucyjnym, Operator ma prawo wstrzymać wypłaty środków Użytkownika z subkonta, wliczając w to środki jakie będą spływały na subkonto z tytułu inwestycji Użytkownika.

4 4 15. Jednocześnie Operator Serwisu ma prawo przeksięgować środki Użytkownika zgromadzone na subkoncie na poczet spłaty zaległych rat pożyczek Użytkownika oraz kosztów windykacji. 16. Księgowanie środków z prowizji dodatkowej dokonuje się automatycznie na subkoncie Pożyczkodawcy w chwili uruchomienia środków z pożyczki, tj. w chwili fizycznego przekazania środków na rachunek odbiorcy Pożyczkobiorcy. XII. Uruchomienie środków z pożyczki 1. W przypadku pożyczki gotówkowej dla osób fizycznych środki uruchamiane są w: a) formie przelewu na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w ciągu 3 dni roboczych od pomyślnego zakończenia wniosku o pożyczkę, pod warunkiem posiadania przez Użytkownika pozytywnej weryfikacji adresu zamieszkania, b) w formie szybkiego przekazu środków za pośrednictwem serwisu pod warunkiem posiadania przez Użytkownika pozytywnej weryfikacji adresu zamieszkania. Środki są przekazywane zgodnie z godzinami realizacji szybkich przekazów serwisu którego godziny dostępne są na stronie: c) w formie szybkiego przekazu środków na kartę Zakra MasterCard. 2. Środki z pożyczki samochodowej uruchamiane są po ustanowieniu zabezpieczenia. 3. Środki z pożyczki hipotecznej uruchamiane są po ustanowieniu zabezpieczenia. 4. Środki z pożyczki konsolidacyjnej uruchamiane są w formie przelewu na wskazane we wniosku o pożyczkę rachunki Pożyczkodawców, których pożyczki podlegają konsolidacji. Środki uruchamiane są pod warunkiem posiadania przez Użytkownika pozytywnej weryfikacji adresu zamieszkania. 5. Środki z pożyczki wakacyjnej uruchamiane są w formie przelewu na rachunek bankowy Biura Podróży, pod warunkiem posiadania przez Użytkownika pozytywnej weryfikacji adresu zamieszkania. XIII. Płatności 1. Serwis umożliwia wybranie przez Pożyczkobiorcę jednego z dwóch terminów płatności rat 16-ty lub 28-my dzień miesiąca. 2. Płatności raty dokonuje się tylko i wyłącznie z poziomu Serwisu za pomocą koszyka. Możliwe jest spłacanie kilku rat jednocześnie. 3. Księgowanie rat odbywa się w przeciągu maksymalnie 12 godzin roboczych pod warunkiem, że bank z którego była wykonywana płatność przekazał środki na rachunek Operatora 4. Płatność na poczet spłaty raty, zaległych odsetek, monitu lub weryfikacji, wykonana z błędnie skopiowanym kodem płatności w tytule nie zostanie zaksięgowana automatycznie. Płatność będzie widniała na rachunku bankowym Operatora Serwisu do chwili zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez wpłacającego. W celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, Wpłacający winien przesłać na adres poczty elektronicznej serwisu potwierdzenie wykonania płatności wraz ze szczegółowym opisem i wskazaniem błędu, który popełnił podczas realizacji płatności Reklamacja winna zostać rozpatrzona, a środki zaksięgowane na poczet wskazanej raty, na subkoncie Użytkownika lub zwrócone do nadawcy w terminie nie dłuższym niż 48 godzin, a w uzasadnionych przypadkach do 72 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w księgowaniu, które były spowodowane błędnym wskazaniem tytułu przelewu z winy Wpłacającego. XIV. Przekazanie środków Pożyczkodawcom 1. Środki należne Pożyczkodawcom z tytułu udzielonej inwestycji, a wpłacone przez Pożyczkobiorcę w formie spłaty raty są księgowane na subkoncie Użytkownika. 2. Pożyczkodawca może wycofać środki z subkonta w formie przelewu na swój rachunek bankowy lub rozporządzić nimi w dowolny sposób w obrębie Serwisu za pomocą koszyka. 3. W przypadku blokady wypłaty środków ze względu na opóźnienie w spłacie rat lub zabezpieczenia spłaty Pożyczki Inwestorskiej, rozporządzanie przez Użytkownika środkami zgromadzonymi na subkoncie jest blokowane. XV. Zabezpieczenie Inwestorów 1. Pożyczka gotówkowa: 1.1. Celem zabezpieczenia roszczeń Pożyczkodawców, Operator Serwisu umożliwia ubezpieczenie przez Pożyczkobiorcę spłaty pożyczki na wypadek śmierci Pożyczkobiorcy oraz na wypadek utraty przez niego pracy Inną formą zabezpieczenia spłaty pożyczki jest poręczenie osoby fizycznej, tj. Innego zweryfikowanego Użytkownika 2. Pożyczka konsolidacyjna: 2.1. Celem zabezpieczenia roszczeń Pożyczkodawców, Operator Serwisu umożliwia ubezpieczenie przez Pożyczkobiorcę spłaty pożyczki na wypadek śmierci Pożyczkobiorcy oraz na wypadek utraty przez niego pracy.

5 Inną formą zabezpieczenia spłaty pożyczki jest poręczenie osoby fizycznej, tj. Innego zweryfikowanego Użytkownika 2.3. Pożyczkobiorca wnioskując o większą kwotę pożyczki, może zaproponować zabezpieczenie w postaci posiadanej hipoteki. Wówczas umowa konsolidacji zawiera treści zawarte w umowie pożyczki hipotecznej. 3. Pożyczka samochodowa: 3.1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Pożyczkodawców, Operator Serwisu wpisuje się w dowód rejestracyjny samochodu, jako współwłaściciel w 49% Operator Serwisu zobowiązuje się, w razie procesu windykacji i egzekucji, do przekazania na rzecz Pożyczkodawców, kwoty otrzymanej ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Operatora zapłaty za sprzedany przedmiot zabezpieczenia Auto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu AC w okresie trwania pożyczki z cesją na Operatora 3.4. Do uruchomienia środków zebranych w ramach wniosku o pożyczkę samochodową wymagane jest dostarczenie przez Pożyczkobiorcę do Operatora Serwisu, kserokopii dowodu rejestracyjnego z widocznym wpisem Operatora oraz oryginału Karty Pojazdu. Karta Pojazdu pozostaje w depozycie Operatora do czasu wygaśnięcia zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu umowy pożyczki. 4. Pożyczka hipoteczna: 4.1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, każdy Pożyczkodawca w pożyczce hipotecznej jest ujawniany w dziale IV Księgi Wieczystej, ze wzkazaniem kwoty hipoteki stanowiącej kwotę oferty plus należne mu odsetki W okresie spłaty pożyczki wymagane jest ubezpieczenie nieruchomości z cesją na Operatora 4.3. Operator zobowiązuje się do wypłaty na rzecz Pożyczkodawców, kwoty otrzymanej z ewentualnej wypłaty polisy o której mowa w pkt 3.2 powyżej, w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Operatora środków z polisy W celu uruchomienia środków zebranych w ramach wniosku o pożyczkę hipoteczną, wymagane jest dostarczenie przez Pożyczkobiorcę do Operatora Serwisu: a) wyceny nieruchomości sporządzonej przez Rzeczoznawcę zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, b) oryginału Aktu Notarialnego ustanawiającego hipotekę, c) oryginału cesji polisy ubezpieczeniowej nieruchomości. 5. Pożyczka Inwestorska: 5.1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Pożyczkodawców, Pożyczkobiorca wystawiając wniosek o pożyczkę inwestorską zaznacza pole z wyrażeniem zgody na ustanowienie przez Operatora zabezpieczenia na środkach zainwestowanych przez Pożyczkobiorcę w serwisie zakra.pl lub zakrainvest.pl na okres trwania pożyczki inwestorskiej Szczegóły Pożyczki Inwestorskiej określa Regulamin Pożyczki Inwestorskiej. XVI. Limity Inwestycji W celu zabezpieczenia Inwestorów ustalono maksymalne wysokości ofert Pożyczkodawcy w jednym wniosku o pożyczkę: a) pożyczka gotówkowa lub samochodowa dla osób fizycznych - limit ofert w jednym wniosku wynosi PLN, b) pożyczka gotówkowa lub samochodowa dla firm - limit ofert w jednym wniosku wynosi PLN, c) pożyczka hipoteczna dla osób fizycznych i firm - minimalna kwota oferty wynosi PLN, brak limitu maksymalnej wysokości oferty. XVII. Limity aktywnych pożyczek 1. Użytkownik może posiadać w Serwisie dowolną ilość pożyczek na łączną sumę dozwoloną dla posiadanego przez Użytkownika Ratingu wyjątek stanowią: 1.1. pożyczka wakacyjna brak ograniczeń kwotowych, 1.2. pożyczka konsolidacyjna brak ograniczeń kwotowych, 1.3. pożyczka hipoteczna brak ograniczeń kwotowych, 1.4. linia pożyczkowa: a) osoba fizyczna zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100) b) firma zł (słownie: jeden milion 00/100) 2. Zasady przyznawania Ratingu określa Regulamin Przyznawania Ratingu. XVIII. Windykacja sądowa 1. W celu umożliwienia Operatorowi przeprowadzenia postępowania sądowego i uzyskania Nakazu Zapłaty, Użytkownicy chcący skorzystać z egzekucji za pośrednictwem Operatora Serwisu, muszą wyrazić taką wolę, poprzez zaznaczenie w sekcji USTAWIENIA WINDYKACJA opcji []przelew powierniczy wierzytelności. 2. Wzór Umowy Przelewu Powierniczego Wierzytelności (dalej cesji) stanowi załącznik do Regulaminu

6 6 3. Cennik Usług Windykacyjnych określa Tabela Opłat i Prowizji, która to stanowi załącznik do Regulaminu 4. Proces windykacji: 4.1. Operator serwisu na podstawie Przelewu Powierniczego Wierzytelności wysyła za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Pożyczkobiorcy Ostateczne Wezwanie do Zapłaty, w którym wzywa do spłaty bieżącego zadłużenia w terminie 7 dni. W Ostatecznym Wezwaniu do Zapłaty Operator Informuje o: a) możliwości przekazania danych osobowych w przypadku braku spłaty terminem zakreślonym ustawą do Biur Informacji Gospodarczych z informacjami o powstałych zaległościach, b) możliwości wypowiedzenia pożyczki i postawienia jej w stan natychmiastowej wymagalności, c) w przypadku braku spłaty o natychmiastowym skierowaniu sprawy do postepowania egzekucyjnego W przypadku braku spłaty w terminie zakreślonym Ostatecznym Wezwaniem do Zapłaty, Operator Serwisu na podstawie Przelewu Powierniczego Wierzytelności występuje do e-sądu (Sad Rejonowy Lublin) w EPU (Elektronicznym Postepowaniu Upominawczym) z pozwem przeciwko Pożyczkobiorcy w celu uzyskania Nakazu Zapłaty, gdzie: a) kwota roszczenia wskazana w pozwie równa jest sumie przelewów powierniczych wykonanych przez Pożyczkodawców we wszystkich opóźnionych w serwisie pożyczkach pozwanego Pożyczkobiorcy. b) Opłata za złożenie pozwu pokrywana jest przez Operatora Serwisu i doliczana do kwoty roszczenia 4.3. Po uzyskaniu prawomocnego Nakazu Zapłaty Operator Serwisu występuje do Komornika celem wszczęcia egzekucji. Komornik wybierany jest wg uznania Operatora Serwisu 4.4. W chwili otrzymania pisemnego wezwania do uiszczenia zaliczki na poczet opłat komorniczych w terminie 7 dni od dnia doręczenia, Operator Serwisu dokonuje w kolejności: a) płatności niniejszej zaliczki ze środków własnych, b) równowartość przekazanej Komornikowi kwoty na poczet zaliczki, pobiera od Zleceniodawców, dzieląc ją równo na ilość Zleceniodawców w danym procesie egzekucyjnym. c) księgowanie na poczet opłaty następuje automatycznie przez system Serwisu d) system pobiera należną część kwoty z subkonta Pożyczkodawcy (Zlecającego windykację) a w przypadku braku środków na subkoncie, system zdebetuje rachunek subkonta kwotą ujemną, przy czym w takiej sytuacji kolejny wpływ środków na subkonto będzie traktowany jako spłata powstałego debetu, na co Pożyczkodawca korzystający z przelewu powierniczego wierzytelności wyraża zgodę Egzekucja Komornicza: a) w przypadku skutecznej egzekucji, należności które Operator Serwisu otrzymał od Komornika w pierwszej kolejności zalicza na poczet: - kosztów sadowych (pozew), - kosztów komorniczych (dotyczy wniosków, w których zaliczkę w całości pokrył Operator Serwisu), - ostatecznego wezwania do zapłaty, - monitów, - zaległych rat, - odsetek karnych, b) w przypadku egzekucji nieskutecznej, tj. z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Komornika Sądowego o umorzeniu postepowania, Pożyczkodawcy zobowiązani są do pokrycia kosztów, które poniósł Operator Serwisu w związku z prowadzonym postepowaniem windykacyjnym, w tym: - kosztów sadowych (pozew), - kosztów komorniczych (dotyczy wniosków, w których zaliczkę w całości pokrył Operator Serwisu), c) w przypadku stwierdzenia przez Sąd Rejonowy Lublin braku podstaw do wydania Nakazu w Elektronicznym Postepowaniu Upominawczym, sprawa kierowana jest do Sadu Rejonowego w miejscu zamieszkania pozwanego (Pożyczkobiorcy), d) w przypadku, złożenia do Nakazu Zapłaty prawomocnego sprzeciwu przez pozwanego Pożyczkobiorcę, sprawa jest kierowana do rozpatrzenia w trybie normalnym przez Sad Rejonowyw miejscu zamieszkania pozwanego Pożyczkobiorcy. 5. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do niepodjęcia się windykacji sądowej w pożyczkach, gdzie Pożyczkobiorcy w danych osobowych nie wskazali źródła dochodu lub którakolwiek z weryfikacji: BIK, BIG, ZBP lub ERIF mają status negatywny w chwili składania wniosku o pożyczkę. XIX. Zakończenie z korzystania usługi świadczonej drogą elektroniczną 1. W każdej chwili zarówno Operatorowi jak i Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 1.1 Użytkownik serwisu swoje uprawnienie wykonuje poprzez zakończenie korzystania z serwisu i przesłanie do Operatora informacji mailem lub listownie z żądaniem usunięcia konta. 2. Likwidacja konta możliwa jest tylko, gdy Użytkownik nie posiada żadnych zobowiązań względem innych Użytkowników Serwisu lub względem samego W szczególności likwidacja konta nie jest możliwa, gdy Użytkownik posiada otwarte umowy pożyczki lub otwarte inwestycje. 2.1 W przypadku gdy z w/w powodów nie jest możliwa likwidacja konta Użytkownika, Operator likwiduje konto Użytkownika natychmiast po rozliczeniu wszystkich aktywnych umów Użytkownika.

7 7 3. Podczas usuwania danych Użytkownika z Serwisu, zostaną usunięte wszystkie dane z wyjątkiem numeru PESEL, który stanowi jedyną możliwą formę rozpoznania Klienta i przeprowadzonych przez niego transakcji w przypadku otrzymania zapytania z Urzędu Skarbowego lub innych instytucji Państwowych. 4. Operatorowi Serwisu swoje uprawnienie wypowiedzenia Umowy wykonuje poprzez złożenie Użytkownikowi pisemnego Oświadczenia o wypowiedzeniu wraz z podaniem przyczyny wypowiedzenia. 4.1 W szczególności Operatorowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku bezprawnego naruszania dobrego imienia i renomy Operatora przez Użytkownika. 5. Wypowiedzenie zostaje dostarczone przez Operatora do Użytkownika w formie listu poleconego na adres zamieszkania lub korespondencyjny podany w serwisie oraz na adres mailowy zarejestrowany w Serwisie. 6. Po zakończeniu okresu wypowiedzenia, Operator blokuje Użytkownikowi możliwość zawierania nowych umów w serwisie tzn. możliwość wystawiania wniosków o pożyczkę oraz możliwość inwestowania we wnioski. 7.1 Operator pozostawia w pełni aktywne funkcjonalności serwisu związane ze spłatą pożyczek i obsługą inwestycji. 7.2 W szczególności Użytkownik po okresie wypowiedzenia, do chwili zakończenia spłat aktywnych pożyczek czy też otrzymania ostatniej wypłaty zainwestowanych środków, ma pełny dostęp do umów, zestawień inwestycji, historii subkonta. XX. Zagrożenia 1. W przypadku jeżeli Pożyczkodawca wzywa we wpisie pod wnioskiem pożyczkowym do przesłania na wskazany adres dokumentów osobowych lub dokumentów potwierdzających osiągane dochody, winien zawsze zaznaczyć że taki skan, zdjęcie lub inny dokument powinien posiadać zamazany numer PESEL, numer i serię dowodu osobistego oraz część adresu (ulica z numerem domu i mieszkania). Brak takiej informacji może skutkować blokadą możliwości dodawania wpisów pod wnioskami. 2. Operator ostrzega, że przekazywanie innym osobom czy to w formie skanów, zdjęć czy w jakiejkolwiek innej formie, obrazów swoich dokumentów tożsamości jest ryzykowne i grozi ryzykiem wykorzystania tych danych przez osoby trzecie w nienależyty sposób. 3. Szczegółowe zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej przez Usługodawcę w ramach Serwisu opisane są w dokumencie: https://zakra.pl/bezpieczenstwo. XXI. Odpowiedzialność Operatora 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za : a) kompletność i prawdziwość danych podanych przez Użytkownika, jeśli prawdziwość tych danych nie jest weryfikowana lub jeśli danych tych nie można zweryfikować w procesie weryfikacji opisanym w Szczegółowych Zasadach Weryfikacji, b) przekazywanie bez udziału formularzy rejestracyjnych Operatora danych osobowych lub innych informacji, w szczególności za przekazywanie w formie elektronicznej lub papierowej dokumentów i danych dotyczących Użytkowników, c) ze względu na indywidualny charakter interpretacji oraz orzecznictwa w sprawach podatkowych, za wyliczenia zobowiązań podatkowych podawane na stronie https://zakra.pl/profil/konto_moje_finanse, d) ze względu na brak moderowania wpisów pod wnioskami pożyczkowymi, za treści zamieszczane tam przez Użytkowników, e) za ewentualne opóźnienia lub nienależyte wykonanie usługi czy szkody powstałe na skutek działania siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. XXII. Porządek formalno-prawny 1. Użytkownicy przy korzystaniu z Serwisu zobowiązani są do przestrzegania prawa polskiego oraz zasad obyczajowych i kulturalnych oraz netykiety. 2. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, powstrzymania od wyłudzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, działań sprzecznych z dobrem Operatora, obrażania innych Użytkowników i naruszania ich dobra. 3. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik dopuścił się złamania zasad prawnych lub norm etycznych, Operatorowi przysługuje możliwość ograniczenia funkcjonalności konta Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia. XXIII. Dane osobowe 1. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz 2014, z późniejszymi zmianami) udostępnianie adresu oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Operatora Serwisu oraz jednostek z grupy kapitałowej związanej z Operatorem Serwisu jak również od podmiotów współpracujących z Operatorem Serwisu, informacji handlowych w rozumieniu art. 2 punkt 2 wyżej wymienionej ustawy.

8 8 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach procesowych związanych z realizacją warunków zawieranych umów za pośrednictwem serwisu oraz dalszymi procesami pojawiającymi się w trakcie obsługi niniejszych umów oraz innych produktów oferowanych przez Operatora Serwisu, a w tym do otrzymywania wiadomości tekstowych na wskazane w profilu numery telefonów, na wskazany w profilu numer komunikatora Gadu Gadu, na kontakt telefoniczny pod wskazanym przez siebie numerem telefonu oraz pod numerami telefonów w miejscu swojego zatrudnienia jeżeli takowe dane zostały podane przez Użytkownika oraz na otrzymywanie korespondencji pocztą tradycyjną na adres zameldowania lub adres korespondencyjny. 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert handlowy od Zakra sp. z o.o., Zakra Corp sp. z o.o., Zpay sp. z o.o., Smart Consumer sp. z o.o. oraz Zakra Home sp. z o.o. 4. Koniec zgody na przetwarzanie danych następuje z chwilą usunięcia konta. XXIV. Blokady 1. W przypadku złożenia przez Użytkownika niezgodnego z prawdą oświadczenia o posiadaniu kont na innych portalach Social Lending (Serwisach Pożyczek Społecznościowych) lub podania błędnych nazw tych kont, Operator Serwisu ma prawo, po wcześniejszym wezwaniu we wpisie pod trwającym wnioskiem Użytkownika do poprawienia oświadczenia, trwale zablokować konto Użytkownika. 2. W przypadku blokady konta, trwający wniosek o pożyczkę zostanie usunięty i zamknięty jako niezrealizowany, niezależnie od wysokości zebranej kwoty. 3. W przypadku zaobserwowania przez Operatora Serwisu kont powiązanych, tj. konta gdzie występują podobne dane osobowe, teleadresowe lub IP, Operator Serwisu ma prawo dokonać blokady kont do czasu wyjaśnienia sprawy. Sytuacja taka zapobiega ewentualnemu uniknięciu sytuacji, gdzie jedna osoba obsługuje klika kont, dopuszczając się wyłudzenia, przez co naraża na straty Pożyczkodawców oraz sam Serwis. 4. W przypadku naruszenia podstawowych zasad obyczajowych oraz netykiety we wpisach pod wnioskami, Operator Serwisu ma prawo zablokować możliwość dodawania komentarzy bezterminowo. 5. W przypadku wpisów reklamowych pod wnioskami pożyczkowymi, w tym przede wszystkim dotyczących serwisów konkurencyjnych lub innych serwisów oferujących pożyczki, czy usługi finansowe, Użytkownikowi może zostać nałożona blokada umieszczania komentarzy i wpisów pod wnioskami. 6. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika wypowiedzi w ramach Grup, lub we wpisie pod trwającym wnioskiem, która narusza Regulamin Serwisu lub przepisy obowiązującego prawa czy też dobra osobiste innych Użytkowników Serwisu, osób trzecich lub Operatora Serwisu, konto Użytkownika może zostać zablokowane czasowo lub trwale. XXV. Tablica 1. Korzystanie z Tablicy zobowiązuje do zachowania przyjętych norm obyczajowo kulturalnych oraz netykiety. 2. Na Tablicy zabrania się: a) umieszczania reklam podmiotów nie związanych kapitałowo z Operatorem Serwisu a oferujących zbliżone lub analogiczne produkty i oferty, b) umieszczania komentarzy związanych z serwisami konkurencyjnymi, w tym umieszczania adresów i nazw tych serwisów. 3. Komunikacja z Serwisem za pośrednictwem Tablicy jest możliwa tylko w sytuacji nadania przez Użytkownika publikowanemu postowi statutu ZAKRA. 4. Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących przy korzystaniu z Tablicy spowoduje blokadą możliwości dodawania komentarzy na Tablicy. 5. Szczegółowe zasady korzystania z Tablicy określa oddzielny Regulamin. XXVI. Weryfikacja telefoniczna Operator Serwisu ma prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu rejestracji oraz danych osobowych zarejestrowanego Użytkownika. W szczególności prawo to przysługuje Operatorowi, w przypadku gdy będzie miał uzasadnione wątpliwości co do faktu, czy dane zarejestrowane w serwisie są faktycznie danymi osoby dokonującej rejestracji. Do czasu tego kontaktu konto Użytkownika może zostać zablokowane. XXVII. Komentarze 1. W celu umożliwienia oceny wzajemnej współpracy poprzez Użytkowników, Serwis udostępnia system komentarzy. 2. Użytkownik może wystawić swojemu kontrahentowi jeden z trzech rodzajów komentarza: a) pozytywny, b) neutralny, c) negatywny.

9 9 3. Raz wystawiony typ komentarza oraz jego treść nie podlegają zmianie niezależnie od zaistniałej sytuacji. XXVIII. Obsługa Klienta 1. Operator Serwisu udostępnił poniższe kanały obsługi Klienta (Użytkownika): a) infolinia dla połączeń krajowych czynna w godzinach 09:00 19:00 w dni robocze, b) dla połączeń komórkowych i z zagranicy czynny w godzinach od 09:00 19:00 w dni robocze, c) numer fax: czynny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, d) Punkt Obsługi Klienta w Warszawie przy ul. Solec 81B/A-21, czynny w dni robocze od 09:00 do 19:00, e) Punkt Obsługi Klienta w Kaliszu przy ul. Harcerska 7, czynny w dni robocze od 09:00 do 18:00, f) Punkt Obsługi Klienta w Poznaniu przy ul. Dolina 5D/5, czynny w dni robocze od 09:00 do 17:00, g) Punkt Obsługi Klienta w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 65 lok. L1, czynny w dni robocze od 09:00 do 17:00. h) , pod adresem i) adres do korespondencji: Zakra Corp sp. z o.o., ul. Solec 81B/A-22, Warszawa, PL 2. Serwis ma obowiązek odpowiedzieć na zgłoszenie w terminie 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia (dotyczy dni roboczych). W uzasadnionych przypadkach odpowiedź może zostać wydłużona do 72 godzin, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany odrębną wiadomością . XXIX. Postepowanie reklamacyjne 3. Złożenie reklamacji na jakość wykonanej przez Operatora usługi musi nastąpić poprzez wysłanie, z adresu przypisanego do konta Użytkownika, na adres wiadomości, zawierającej w tytule zwrot REKLAMACJA, a w treści dokładny opis reklamowanej usługi i sposobu jej wykonania. 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Operatora serwisu w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej otrzymania. Przebieg reklamacji dotyczącej księgowania środków na subkoncie lub księgowania spłat został opisany 12 pkt. 4 niniejszego Regulaminu. XXX. Zmiany Regulaminu 1. Operator jest uprawniony do zmiany zasad ujętych w niniejszym Regulaminie. 2. Informacja o zmianach wysyłana będzie do Użytkownika na jego adres zapisany w danych przechowywanych w bazie Operatora. 3. Wiadomość o zmianie Regulaminu wysyłana jest do wszystkich Użytkowników Serwisu, niezależnie od udzielonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych Informacja o zmianie Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu opublikowana będzie jednocześnie na stronie internetowej 4. Zmiany wejdą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości do Użytkownika i publikacji, o której mowa w pkt 3.1 powyżej. 5. Złożenie wniosku o pożyczkę lub oferty po upływie okresu o którym mowa w pkt 7 powyżej, oznacza akceptację zmian. 6. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji usług Operatora, następować będzie w oparciu o zmianę średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego przez GUS, przy zachowaniu następujących zasad: 6.1. Operator Informuje Użytkownika o zmianie Tabeli Opłat i Prowizji w opraciu o w/w wskaznik GUS, wysyłając stosowną informację na jego adres zapisany w danych przechowywanych w bazie Operatora Informacja o zmianie Tabeli Opłat i Prowizji wraz z treścią zmienionej Tabeli opublikowana będzie jednocześnie na stronie internetowej 7. Zmiany wejdą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości do Użytkownika i daty publikacji, o której mowa w pkt 6.2 powyżej 8. Złożenie wniosku o pożyczkę lub oferty po upływie okresu o którym mowa w pkt 7 powyżej, będzie następowało w oparciu o nowe warunki Tabeli Opłat i Prowizji. 9. Zmiany polegające na wprowadzeniu przez Operatora Serwisu nowych usług, które nie nakładają na Użytkowników żadnych obowiązków, nie wymagają akceptacji Użytkownika. XXXI. Ważność 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. 2. Wszystkie prawa do serwisu i jego treści są zastrzeżone dla Zakra Corp sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie danych z serwisu Zakra.pl zarówno w celach niekomercyjnych jak i komercyjnych, wymaga zgody Zakra Corp sp. z o.o. 3. Regulamin wchodzi w życie dnia

Regulamin serwisu zakra.pl obowiązujący od 19.04.2014r.

Regulamin serwisu zakra.pl obowiązujący od 19.04.2014r. 1 Usługodawca - Zakra Corp sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Dolina 5D/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu zakramini.pl obowiązujący od 20.01.2014r.

Regulamin Serwisu zakramini.pl obowiązujący od 20.01.2014r. 1 Usługodawca - Zakra Corp sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Dolina 5D/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Użytkownicy serwisu

REGULAMIN. 1 Użytkownicy serwisu 1 Usługodawca - Rotenschwanz sp. z o. o. z siedzibą w Warszaiwe, przy Rynek Starego Miasta 10/7, 00-272 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Użytkownicy serwisu

REGULAMIN. 1 Użytkownicy serwisu 1 Usługodawca - Rotenschwanz sp. z o. o. z siedzibą w Warszaiwe, przy Rynek Starego Miasta 10/7, 00-272 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1

REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1 REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1 DEFINICJE 1. OPERATOR Zpay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B lok. A-22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Użyte terminy i definicje. Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2012.

Regulamin. I. Użyte terminy i definicje. Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2012. Regulamin Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2012. I. Użyte terminy i definicje Finansowo.pl - serwis internetowy, którego właścicielem jest Priva.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu...

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu... Spis treści 1 Definicje terminów użytych w Regulaminie... 2 2 Postanowienia ogólne... 4 3 Usługi świadczone za pomocą serwisu Pożycz.pl... 4 4 Rejestracja w serwisie... 5 Wstęp... 5 Utworzenie Konta Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie.

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.extraportfel.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia.

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia. Regulamin udzielania Gwarancji i Poręczeń Bankowych w Alior Bank S.A. Obowiązuje od dnia 8 CZERWCA 2015 roku Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ xxxxx

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ xxxxx zawarta pomiędzy: RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ xxxxx 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 203; adres korespondencyjny Suwałki ul. Mickiewicza 11 lok. 203,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Regulamin ShopperOne

Regulamin ShopperOne Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Sekcja I. Regulamin ShopperOne Artykuł 1 - DEFINICJE 1. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący / Najemca / Zleceniodawca jest obowiązany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK Spis treści 1 Postanowienia wstępne... 3 2 Definicje... 3 3 Dostęp i korzystanie z Portalu BIK... 6 4 Rejestracja w Portalu BIK... 7 5 Zamawianie Produktów

Bardziej szczegółowo