Regulamin serwisu zakra.pl obowiązujący od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu zakra.pl obowiązujący od 23.03.2015r."

Transkrypt

1 1 Usługodawca - Zakra Corp sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Dolina 5D/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS , o numerze NIP: , o numerze REGON: , o kapitale zakładowym zł, zwany dalej Operatorem, określa w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem. I. Użytkownicy serwisu 1. Użytkownikami serwisu Zakra.pl (dalej: Użytkownik lub Użytkownicy), mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o ile w formularzu rejestracyjnym widnieje odpowiedni tym prawny dla podmiotu. 2. Osoby fizyczne, mogą korzystać z usług serwisu o ile ukończyły 18 lat i korzystają z pełnej zdolności do czynności prawnych. 3. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą rejestrować się w Serwisie jako osoby fizyczne lub jako przedsiębiorcy (tylko Pożyczkodawca). 4. Nie jest możliwa rejestracja dwóch lub więcej kont w Serwisie dla tej samej osoby fizycznej, jednego jako osoba fizyczna a drugiego jako firma. 5. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie, poprzez założenie konta wyraża akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad ujętych w niniejszym Regulaminie Identyfikacja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez indywidualny login oraz hasło Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz hasła. 6. Wszelkie czynności dokonane przez osoby trzecie za pomocą identyfikatora i hasła Użytkownika traktuje się jako czynności wykonane przez samego Użytkownika. II. Dane osobowe w serwisie 1. Z chwilą zarejestrowania w Serwisie dane osobowe Użytkownika są zapisane i przechowywane w bazie Operatora, której to Operator jest Administratorem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jakkolwiek jest ono niezbędne do korzystania z funkcjonalności 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z obsługą wniosków oraz umów pożyczki. 3. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do innych podmiotów należących do grupy kapitałowej Operatora, współpracujących z Operatorem firm windykacyjnych oraz banków, w celu realizacji wspólnych usług i produktów związanych z działalnością 4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli ubezpieczenia pożyczki, z chwilą pomyśpomyślnego zakończenia się aukcji z wnioskiem o pożyczkę, dane osobowe Użytkownika zostają przekazane Towarzystwu Ubezpieczeniowemu lub Podmiotowi Gwarancyjnemu współpracującemu z Operatorem w zakresie ubezpieczenia spłaty pożyczki, celem wywiązania się przez Towarzystwo lub Gwaranta z obowiązku ubezpieczenia w zakresie wybranym przez Użytkownika w chwili składania wniosku. 5. W przypadku zalegania przez Użytkownika ze spłatą rat w wysokości i przez czas określony odpowiednią ustawą, dane Użytkownika mogą zostać przekazane przez Operatora do Biur Informacji Gospodarczej. 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji lub usunięcia przechowywanych danych osobowych, przy czym usunięcie danych osobowych z Serwisu możliwe jest tylko, gdy Użytkownik nie ma trwających umów pożyczki i/lub otwartych inwestycji. III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 1. Do zadań Serwisu należy kojarzenie osób zamierzających zaciągnąć pożyczkę gotówkową, hipoteczną, konsolidacyjną, na zakup samochodu, z osobami zamierzającymi udzielić takiej pożyczki. 2. W celu poprawnego wypełnienia tego zadania Serwis udostępnia platformę w ramach, której: 2.1. Operator dokonuje weryfikacji Użytkowników (zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Weryfikacji), 2.2. Użytkownik może wystawić aukcję z wnioskiem o pożyczkę gotówkową, hipoteczną, konsolidacyjną, wakacyjną lub samochodową, 2.3. Użytkownicy mogą udzielić pożyczki poprzez składanie ofert w trwających wnioskach (aukcjach) o pożyczkę, 2.4. Operator przyjmuje środki pieniężne od Użytkowników celem przekazania ich odbiorcom, 2.5. Operator umożliwia obsługę w ramach zbiorowego składania pozwów o Nakazy Zapłaty, 2.6. Operator umożliwia, w chwili składania przez Pożyczkodawcę oferty w wystawionej przez Pożyczkobiorcę aukcji z wnioskiem o pożyczkę weryfikację zobowiązań Pożyczkobiorcy u Pożyczkodawcy oraz u innych Użytkowników 3. Użytkownicy chcący za pomocą Serwisu zaciągnąć pożyczki lub inwestować, muszą dokonać weryfikacji zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Weryfikacji. W tym celu Użytkownik chcący korzystać z możliwości zaciągania pożyczek musi wyrazić zgodę na wystąpienie przez Operatora do Biura Informacji Gospodarczej KRD SA oraz BIG InfoMonitor SA, a za

2 2 jego pośrednictwem do Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich z zapytaniem dotyczącym Użytkownika oraz do Rejestru Dłużników ERIF BIG SA. 4. Operator Serwisu dokłada starań, aby weryfikacje zostały wykonane należycie i starannie. IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną Warunkiem uzyskania dostępu do zawartości serwisu oraz świadczonych przez niego usług jest posiadanie przez Użytkownika przeglądarki internetowej oraz założenie (rejestracja) indywidualnego konta Użytkownika, a następnie podanie swoich danych osobowych. V. Czarna Lista 1. Użytkownik (Pożyczkobiorca), rejestrując i weryfikując swoje dane osobowe w Serwisie, wyraża zgodę aby w przypadku wystawienia przez Użytkownika aukcji z wnioskiem o pożyczkę, Serwis udostępnił innym Użytkownikom Serwisu, wyrażającym wolę złożenia oferty we wniosku, informację o ewentualnej zaległości w spłacie zobowiązań Użytkownika (Pożyczkobiorcy) u innych zarejestrowanych Użytkowników 2. Przekazana informacja nie będzie zawierała kwoty zaległości oraz danych osobowych Użytkownika (Pożyczkobiorcy). 3. Szczegółowe Zasady funkcjonalności Czarnej Listy reguluje Regulamin Czarnej Listy. VI. Oświadczanie woli Użytkownicy korzystając z usług Serwisu wyrażają zgodę na składanie oświadczeń woli wyrażone w formie elektronicznej. Złożenie wniosku o pożyczkę przez Pożyczkobiorcę i wyrażenie woli przez Pożyczkodawcę w postaci złożenia oferty we wniosku skutkuje zawarciem pomiędzy Użytkownikami wiążącej umowy pożyczki i nie wymaga podpisu. VII. Wniosek o pożyczkę 1. Pożyczkobiorca zainteresowany uzyskaniem pożyczki gotówkowej, hipotecznej, konsolidacyjnej, wakacyjnej lub na zakup samochodu składa wniosek o pożyczkę za pomocą strony https://zakra.pl/wez_pozyczke 2. Pożyczkobiorca jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki może zaproponować poręczenie innej osoby fizycznej, która jednocześnie jest zarejestrowana w serwisie oraz posiada wykonane wszystkie, niezbędne weryfikacje takie same jak Pożyczkobiorca. Jako wyrażenie zgody na poręczenie, Poręczyciel musi samodzielnie wykonać akceptację zagody na poręczenie wniosku, w którym został wskazany przez Pożyczkobiorcę. Procedurą akceptacji określają wskazówki widoczne w systemie po zalogowaniu Użytkownika. Innymi zabezpieczeniami spłaty pozyczki w przypadku wniosku o pożyczkę kosnolidacyjna może występować weksel lub hipoteka. 3. Wniosek jest otwarty przez okres 7 dni kalendarzowych. W tym czasie zainteresowani Pożyczkodawcy mogą składać swoje oferty. 4. Jeżeli w ciągu 7 dni Pożyczkobiorca nie zbierze minimum 50% wnioskowanej kwoty, wniosek zamyka się jako zakończony niepowodzeniem. 5. W przypadku zebrania w okresie trwania wniosku o pożyczkę 50% lub więcej wnioskowanej kwoty, wniosek zamyka się kwotą faktycznie zebraną Pkt 4 powyżej nie dotyczy wniosku konsolidacyjnego, samochodowego oraz wakacyjnego. W tych przypadkach, aby wniosek zakończył się powodzeniem, uzbierana kwota musi stanowić 100% wnioskowanej kwoty przez Pożyczkobiorcę. 6. Użytkownik może wystawić wniosek o pożyczkę, pod warunkiem, że nie posiada już w Serwisie maksymalnej liczby aktywnych pożyczek, ustanowiony dla ratingu posiadanego przez Użytkownika w chwili wystawiania wniosku. VIII. Umowa pożyczki 1. Umowa pożyczki generowana jest do wniosków, które zebrały minimum 50% wnioskowanej kwoty z wyjątkiem wniosków, o których mowa w ust. 4.1 pkt VII. 2. W umowie pożyczki Operator podaje pełne dane Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca oznaczony jest jedynie z imienia i nazwiska. 3. Umowy pożyczki zapisane są na serwerze Operatora w formie plików pdf. Strony umowy mogą pobrać plik z umową w sekcji moje inwestycje (Pożyczkodawca) lub moje pożyczki (Pożyczkobiorca). 4. Umowa ponadto zostaje dostarczona na adres Pożyczkobiorcy oraz Pożyczkodawcy w chwili uruchomienia pożyczki, tj. w momencie kiedy środki zostaną przekazane na rachunek Pożyczkobiorcy. 5. Wraz z umową na wskazane adresy Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy w chwili uruchomienia pożyczki, zostanie dostarczona Tabela Opłat i Prowizji, która stanowi załącznik do umowy. 6. Harmonogram spłat pożyczki dostępny jest po zalogowaniu na konto Użytkownika w Serwisie.

3 3 7. W przypadku pożyczki hipotecznej, załącznikiem do Umowy Pożyczki jest oświadczenie Pożyczkobiorcy o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki, sporządone w formie Aktu Notarialnego. 8. Formę dostarczenia umowy pożyczki wraz z załącznikiem strony uznają za wystarczającą i zgodnie akceptują. IX. Umowa poręczenia pożyczki 1. Umowa poręczenia pożyczki generowana jest do wniosków, które zebrały minimum 50% wnioskowanej kwoty z wyjątkiem wniosków, o których mowa w ust. 4.1 pkt VII, w których wyśtępuje poręczenie osoby trzeciej. 2. Umowa poręczenia pożyczki generowana jest do wniosków, które zebrały minimum 50% wnioskowanej kwoty z wyjątkiem wniosków, o których mowa w ust. 4.1 pkt VII, w których wyśtępuje poręczenie osoby trzeciej. 3. W umowie pożyczki Operator podaje pełne dane Pożyczkobiorcy oraz Poręczyciela. Pożyczkodawca oznaczony jest jedynie z imienia i nazwiska. 4. Umowy poręczenia pożyczki zapisane są na serwerze Operatora w formie plików pdf. Strony umowy mogą pobrać plik z umową w sekcji moje inwestycje (Pożyczkodawca) lub moje pożyczki (Pożyczkobiorca oraz Poręczyciela). 5. Umowa poręczenia zostaje ponadto dostarczona na adres Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawcy oraz Poręczyciela w chwili uruchomienia pożyczki, tj. w momencie kiedy środki zostaną przekazane na rachunek Pożyczkobiorcy. 6. Wraz z umową na wskazane adresy Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawcy oraz Poręczyciela w chwili uruchomienia pożyczki, zostanie dostarczona Tabela Opłat i Prowizji, która stanowi załącznik do umowy pożyczki. 7. Formę dostarczenia umowy poręczenia pożyczki wraz z załącznikiem strony uznają za wystarczającą i zgodnie akceptują. X. Odpowiedzialność stron 1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wykonanie umowy pożyczki oraz za skutki podatkowe zawartej umowy. 2. Odpowiedzialność za błędne ogłoszenie woli we wniosku pożyczkowym ponosi Pożyczkobiorca Pożyczkodawca ponosi skutki majątkowe za błędy w złożonych ofertach wyrażone deklaracjami wpłat. 3. Skutki w/w błędów Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy ponoszą zarówno względem siebie jak i względem Operatora XI. Rozliczenia 1. Dla celów spełniania świadczeń pieniężnych Użytkowników wobec Operatora oraz wobec innych Użytkowników Serwisu, Operator prowadzi dla Użytkowników konta techniczne ewidencji środków finansowych. 2. Użytkownik dokonuje wpłat na konto ewidencyjne poprzez koszyk płatności posługując się indywidualnym i unikalnym kodem płatności. Środki finansowe są przekazywane przez Operatora Serwisu do Odbiorcy zgodnie z dyspozycją Użytkownika zawartą w kodzie płatności. 3. Historia transakcji na koncie ewidencyjnym dostępna jest na stronie https://zakra.pl/profil/konto_moje_platnosci 4. Operator celem przyśpieszenia realizacji płatności udostępnia Użytkownikom subkonto. 5. Użytkownik po zasileniu subkonta dowolną kwotą poprzez koszyk, może dokonywać wszystkich płatności w ramach 6. W każdej chwili Użytkownik może zlecić wycofanie niewykorzystanych środków z subkonta. 7. Operacja wycofania środków wymaga potwierdzenia kodem PIN, który Użytkownik otrzymał przy rejestracji w Serwisie (Pożyczkodawca) lub w liście weryfikacyjnym (Pożyczkobiorca). 8. Kod PIN generowany jest przez system przy każdorazowej zmianie hasła do logowania a następnie przesyłany na adres wskazany w Serwisie. 9. Użytkownik może skorzystać z usługi wysłania kodu PIN na numer telefonu podany w Serwisie. W tym celu należy w zakładce USTAWIENIA skorzystać z opcji PRZYPOMNIJ PIN. Usługa jest płatna a jej koszt określa aktualna Tabela Opłat i Prowizji. 10. Wycofanie środków następuję w ciągu dwóch dni roboczych, nie licząc dnia złożenia dyspozycji wycofania W przypadku opóźnienia wypłaty środków, powstałego z winy Operatora, Użytkownikowi przysługuje prawo do ustawowych odsetek karnych, płatnych za każdy dzień opóźnienia. 11. Pierwsze wycofanie środków w danym dniu jest bezpłatne, natomiast koszt każdego kolejnego zlecenia wycofania środków w tym samym dniu określa aktualna Tabela Opłat i Prowizji. 12. W przypadku błędnego księgowania środków na subkoncie, w tym zaksięgowania środków nienależnych Użytkownikowi, Operator Serwisu może dokonać korekty księgowania środków. Korekta (księgowanie ujemne) zapisana będzie w historii operacji na subkoncie Użytkownika, z opisem wyjaśniajacym przyczynę korekty. 13. W razie likwidacji konta Użytkownika niewykorzystane środki są wycofywane i zwracane na zweryfikowany w Serwisie rachunek bankowy Użytkownika. 14. W przypadku powstania opóźnienia w spłacie rat pożyczek zaciągniętych w ramach Serwisu, lub zaistnienia nierozliczonych kosztów z tym związanych a w szczególności kosztów odsetek od przeterminowanej płatności, kosztów monitu, kosztów wezwań do zapłaty lub kosztów związanych z postepowaniem egzekucyjnym, Operator ma prawo wstrzymać wypłaty środków Użytkownika z subkonta, wliczając w to środki jakie będą spływały na subkonto z tytułu inwestycji Użytkownika.

4 4 15. Jednocześnie Operator Serwisu ma prawo przeksięgować środki Użytkownika zgromadzone na subkoncie na poczet spłaty zaległych rat pożyczek Użytkownika oraz kosztów windykacji. 16. Księgowanie środków z prowizji dodatkowej dokonuje się automatycznie na subkoncie Pożyczkodawcy w chwili uruchomienia środków z pożyczki, tj. w chwili fizycznego przekazania środków na rachunek odbiorcy Pożyczkobiorcy. XII. Uruchomienie środków z pożyczki 1. W przypadku pożyczki gotówkowej dla osób fizycznych środki uruchamiane są w: a) formie przelewu na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w ciągu 3 dni roboczych od pomyślnego zakończenia wniosku o pożyczkę, pod warunkiem posiadania przez Użytkownika pozytywnej weryfikacji adresu zamieszkania, b) w formie szybkiego przekazu środków za pośrednictwem serwisu pod warunkiem posiadania przez Użytkownika pozytywnej weryfikacji adresu zamieszkania. Środki są przekazywane zgodnie z godzinami realizacji szybkich przekazów serwisu którego godziny dostępne są na stronie: c) w formie szybkiego przekazu środków na kartę Zakra MasterCard. 2. Środki z pożyczki samochodowej uruchamiane są po ustanowieniu zabezpieczenia. 3. Środki z pożyczki hipotecznej uruchamiane są po ustanowieniu zabezpieczenia. 4. Środki z pożyczki konsolidacyjnej uruchamiane są w formie przelewu na wskazane we wniosku o pożyczkę rachunki Pożyczkodawców, których pożyczki podlegają konsolidacji. Środki uruchamiane są pod warunkiem posiadania przez Użytkownika pozytywnej weryfikacji adresu zamieszkania. 5. Środki z pożyczki wakacyjnej uruchamiane są w formie przelewu na rachunek bankowy Biura Podróży, pod warunkiem posiadania przez Użytkownika pozytywnej weryfikacji adresu zamieszkania. XIII. Płatności 1. Serwis umożliwia wybranie przez Pożyczkobiorcę jednego z dwóch terminów płatności rat 16-ty lub 28-my dzień miesiąca. 2. Płatności raty dokonuje się tylko i wyłącznie z poziomu Serwisu za pomocą koszyka. Możliwe jest spłacanie kilku rat jednocześnie. 3. Księgowanie rat odbywa się w przeciągu maksymalnie 12 godzin roboczych pod warunkiem, że bank z którego była wykonywana płatność przekazał środki na rachunek Operatora 4. Płatność na poczet spłaty raty, zaległych odsetek, monitu lub weryfikacji, wykonana z błędnie skopiowanym kodem płatności w tytule nie zostanie zaksięgowana automatycznie. Płatność będzie widniała na rachunku bankowym Operatora Serwisu do chwili zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez wpłacającego. W celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, Wpłacający winien przesłać na adres poczty elektronicznej serwisu potwierdzenie wykonania płatności wraz ze szczegółowym opisem i wskazaniem błędu, który popełnił podczas realizacji płatności Reklamacja winna zostać rozpatrzona, a środki zaksięgowane na poczet wskazanej raty, na subkoncie Użytkownika lub zwrócone do nadawcy w terminie nie dłuższym niż 48 godzin, a w uzasadnionych przypadkach do 72 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w księgowaniu, które były spowodowane błędnym wskazaniem tytułu przelewu z winy Wpłacającego. XIV. Przekazanie środków Pożyczkodawcom 1. Środki należne Pożyczkodawcom z tytułu udzielonej inwestycji, a wpłacone przez Pożyczkobiorcę w formie spłaty raty są księgowane na subkoncie Użytkownika. 2. Pożyczkodawca może wycofać środki z subkonta w formie przelewu na swój rachunek bankowy lub rozporządzić nimi w dowolny sposób w obrębie Serwisu za pomocą koszyka. 3. W przypadku blokady wypłaty środków ze względu na opóźnienie w spłacie rat lub zabezpieczenia spłaty Pożyczki Inwestorskiej, rozporządzanie przez Użytkownika środkami zgromadzonymi na subkoncie jest blokowane. XV. Zabezpieczenie Inwestorów 1. Pożyczka gotówkowa: 1.1. Celem zabezpieczenia roszczeń Pożyczkodawców, Operator Serwisu umożliwia ubezpieczenie przez Pożyczkobiorcę spłaty pożyczki na wypadek śmierci Pożyczkobiorcy oraz na wypadek utraty przez niego pracy Inną formą zabezpieczenia spłaty pożyczki jest poręczenie osoby fizycznej, tj. Innego zweryfikowanego Użytkownika 2. Pożyczka konsolidacyjna: 2.1. Celem zabezpieczenia roszczeń Pożyczkodawców, Operator Serwisu umożliwia ubezpieczenie przez Pożyczkobiorcę spłaty pożyczki na wypadek śmierci Pożyczkobiorcy oraz na wypadek utraty przez niego pracy.

5 Inną formą zabezpieczenia spłaty pożyczki jest poręczenie osoby fizycznej, tj. Innego zweryfikowanego Użytkownika 2.3. Pożyczkobiorca wnioskując o większą kwotę pożyczki, może zaproponować zabezpieczenie w postaci posiadanej hipoteki. Wówczas umowa konsolidacji zawiera treści zawarte w umowie pożyczki hipotecznej. 3. Pożyczka samochodowa: 3.1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Pożyczkodawców, Operator Serwisu wpisuje się w dowód rejestracyjny samochodu, jako współwłaściciel w 49% Operator Serwisu zobowiązuje się, w razie procesu windykacji i egzekucji, do przekazania na rzecz Pożyczkodawców, kwoty otrzymanej ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Operatora zapłaty za sprzedany przedmiot zabezpieczenia Auto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu AC w okresie trwania pożyczki z cesją na Operatora 3.4. Do uruchomienia środków zebranych w ramach wniosku o pożyczkę samochodową wymagane jest dostarczenie przez Pożyczkobiorcę do Operatora Serwisu, kserokopii dowodu rejestracyjnego z widocznym wpisem Operatora oraz oryginału Karty Pojazdu. Karta Pojazdu pozostaje w depozycie Operatora do czasu wygaśnięcia zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu umowy pożyczki. 4. Pożyczka hipoteczna: 4.1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, każdy Pożyczkodawca w pożyczce hipotecznej jest ujawniany w dziale IV Księgi Wieczystej, ze wzkazaniem kwoty hipoteki stanowiącej kwotę oferty plus należne mu odsetki W okresie spłaty pożyczki wymagane jest ubezpieczenie nieruchomości z cesją na Operatora 4.3. Operator zobowiązuje się do wypłaty na rzecz Pożyczkodawców, kwoty otrzymanej z ewentualnej wypłaty polisy o której mowa w pkt 3.2 powyżej, w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Operatora środków z polisy W celu uruchomienia środków zebranych w ramach wniosku o pożyczkę hipoteczną, wymagane jest dostarczenie przez Pożyczkobiorcę do Operatora Serwisu: a) wyceny nieruchomości sporządzonej przez Rzeczoznawcę zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, b) oryginału Aktu Notarialnego ustanawiającego hipotekę, c) oryginału cesji polisy ubezpieczeniowej nieruchomości. 5. Pożyczka Inwestorska: 5.1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Pożyczkodawców, Pożyczkobiorca wystawiając wniosek o pożyczkę inwestorską zaznacza pole z wyrażeniem zgody na ustanowienie przez Operatora zabezpieczenia na środkach zainwestowanych przez Pożyczkobiorcę w serwisie zakra.pl lub zakrainvest.pl na okres trwania pożyczki inwestorskiej Szczegóły Pożyczki Inwestorskiej określa Regulamin Pożyczki Inwestorskiej. XVI. Limity Inwestycji W celu zabezpieczenia Inwestorów ustalono maksymalne wysokości ofert Pożyczkodawcy w jednym wniosku o pożyczkę: a) pożyczka gotówkowa lub samochodowa dla osób fizycznych - limit ofert w jednym wniosku wynosi PLN, b) pożyczka gotówkowa lub samochodowa dla firm - limit ofert w jednym wniosku wynosi PLN, c) pożyczka hipoteczna dla osób fizycznych i firm - minimalna kwota oferty wynosi PLN, brak limitu maksymalnej wysokości oferty. XVII. Limity aktywnych pożyczek 1. Użytkownik może posiadać w Serwisie dowolną ilość pożyczek na łączną sumę dozwoloną dla posiadanego przez Użytkownika Ratingu wyjątek stanowią: 1.1. pożyczka wakacyjna brak ograniczeń kwotowych, 1.2. pożyczka konsolidacyjna brak ograniczeń kwotowych, 1.3. pożyczka hipoteczna brak ograniczeń kwotowych, 1.4. linia pożyczkowa: a) osoba fizyczna zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100) b) firma zł (słownie: jeden milion 00/100) 2. Zasady przyznawania Ratingu określa Regulamin Przyznawania Ratingu. XVIII. Windykacja sądowa 1. W celu umożliwienia Operatorowi przeprowadzenia postępowania sądowego i uzyskania Nakazu Zapłaty, Użytkownicy chcący skorzystać z egzekucji za pośrednictwem Operatora Serwisu, muszą wyrazić taką wolę, poprzez zaznaczenie w sekcji USTAWIENIA WINDYKACJA opcji []przelew powierniczy wierzytelności. 2. Wzór Umowy Przelewu Powierniczego Wierzytelności (dalej cesji) stanowi załącznik do Regulaminu

6 6 3. Cennik Usług Windykacyjnych określa Tabela Opłat i Prowizji, która to stanowi załącznik do Regulaminu 4. Proces windykacji: 4.1. Operator serwisu na podstawie Przelewu Powierniczego Wierzytelności wysyła za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Pożyczkobiorcy Ostateczne Wezwanie do Zapłaty, w którym wzywa do spłaty bieżącego zadłużenia w terminie 7 dni. W Ostatecznym Wezwaniu do Zapłaty Operator Informuje o: a) możliwości przekazania danych osobowych w przypadku braku spłaty terminem zakreślonym ustawą do Biur Informacji Gospodarczych z informacjami o powstałych zaległościach, b) możliwości wypowiedzenia pożyczki i postawienia jej w stan natychmiastowej wymagalności, c) w przypadku braku spłaty o natychmiastowym skierowaniu sprawy do postepowania egzekucyjnego W przypadku braku spłaty w terminie zakreślonym Ostatecznym Wezwaniem do Zapłaty, Operator Serwisu na podstawie Przelewu Powierniczego Wierzytelności występuje do e-sądu (Sad Rejonowy Lublin) w EPU (Elektronicznym Postepowaniu Upominawczym) z pozwem przeciwko Pożyczkobiorcy w celu uzyskania Nakazu Zapłaty, gdzie: a) kwota roszczenia wskazana w pozwie równa jest sumie przelewów powierniczych wykonanych przez Pożyczkodawców we wszystkich opóźnionych w serwisie pożyczkach pozwanego Pożyczkobiorcy. b) Opłata za złożenie pozwu pokrywana jest przez Operatora Serwisu i doliczana do kwoty roszczenia 4.3. Po uzyskaniu prawomocnego Nakazu Zapłaty Operator Serwisu występuje do Komornika celem wszczęcia egzekucji. Komornik wybierany jest wg uznania Operatora Serwisu 4.4. W chwili otrzymania pisemnego wezwania do uiszczenia zaliczki na poczet opłat komorniczych w terminie 7 dni od dnia doręczenia, Operator Serwisu dokonuje w kolejności: a) płatności niniejszej zaliczki ze środków własnych, b) równowartość przekazanej Komornikowi kwoty na poczet zaliczki, pobiera od Zleceniodawców, dzieląc ją równo na ilość Zleceniodawców w danym procesie egzekucyjnym. c) księgowanie na poczet opłaty następuje automatycznie przez system Serwisu d) system pobiera należną część kwoty z subkonta Pożyczkodawcy (Zlecającego windykację) a w przypadku braku środków na subkoncie, system zdebetuje rachunek subkonta kwotą ujemną, przy czym w takiej sytuacji kolejny wpływ środków na subkonto będzie traktowany jako spłata powstałego debetu, na co Pożyczkodawca korzystający z przelewu powierniczego wierzytelności wyraża zgodę Egzekucja Komornicza: a) w przypadku skutecznej egzekucji, należności które Operator Serwisu otrzymał od Komornika w pierwszej kolejności zalicza na poczet: - kosztów sadowych (pozew), - kosztów komorniczych (dotyczy wniosków, w których zaliczkę w całości pokrył Operator Serwisu), - ostatecznego wezwania do zapłaty, - monitów, - zaległych rat, - odsetek karnych, b) w przypadku egzekucji nieskutecznej, tj. z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Komornika Sądowego o umorzeniu postepowania, Pożyczkodawcy zobowiązani są do pokrycia kosztów, które poniósł Operator Serwisu w związku z prowadzonym postepowaniem windykacyjnym, w tym: - kosztów sadowych (pozew), - kosztów komorniczych (dotyczy wniosków, w których zaliczkę w całości pokrył Operator Serwisu), c) w przypadku stwierdzenia przez Sąd Rejonowy Lublin braku podstaw do wydania Nakazu w Elektronicznym Postepowaniu Upominawczym, sprawa kierowana jest do Sadu Rejonowego w miejscu zamieszkania pozwanego (Pożyczkobiorcy), d) w przypadku, złożenia do Nakazu Zapłaty prawomocnego sprzeciwu przez pozwanego Pożyczkobiorcę, sprawa jest kierowana do rozpatrzenia w trybie normalnym przez Sad Rejonowyw miejscu zamieszkania pozwanego Pożyczkobiorcy. 5. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do niepodjęcia się windykacji sądowej w pożyczkach, gdzie Pożyczkobiorcy w danych osobowych nie wskazali źródła dochodu lub którakolwiek z weryfikacji: BIK, BIG, ZBP lub ERIF mają status negatywny w chwili składania wniosku o pożyczkę. XIX. Zakończenie z korzystania usługi świadczonej drogą elektroniczną 1. W każdej chwili zarówno Operatorowi jak i Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 1.1 Użytkownik serwisu swoje uprawnienie wykonuje poprzez zakończenie korzystania z serwisu i przesłanie do Operatora informacji mailem lub listownie z żądaniem usunięcia konta. 2. Likwidacja konta możliwa jest tylko, gdy Użytkownik nie posiada żadnych zobowiązań względem innych Użytkowników Serwisu lub względem samego W szczególności likwidacja konta nie jest możliwa, gdy Użytkownik posiada otwarte umowy pożyczki lub otwarte inwestycje. 2.1 W przypadku gdy z w/w powodów nie jest możliwa likwidacja konta Użytkownika, Operator likwiduje konto Użytkownika natychmiast po rozliczeniu wszystkich aktywnych umów Użytkownika.

7 7 3. Podczas usuwania danych Użytkownika z Serwisu, zostaną usunięte wszystkie dane z wyjątkiem numeru PESEL, który stanowi jedyną możliwą formę rozpoznania Klienta i przeprowadzonych przez niego transakcji w przypadku otrzymania zapytania z Urzędu Skarbowego lub innych instytucji Państwowych. 4. Operatorowi Serwisu swoje uprawnienie wypowiedzenia Umowy wykonuje poprzez złożenie Użytkownikowi pisemnego Oświadczenia o wypowiedzeniu wraz z podaniem przyczyny wypowiedzenia. 4.1 W szczególności Operatorowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku bezprawnego naruszania dobrego imienia i renomy Operatora przez Użytkownika. 5. Wypowiedzenie zostaje dostarczone przez Operatora do Użytkownika w formie listu poleconego na adres zamieszkania lub korespondencyjny podany w serwisie oraz na adres mailowy zarejestrowany w Serwisie. 6. Po zakończeniu okresu wypowiedzenia, Operator blokuje Użytkownikowi możliwość zawierania nowych umów w serwisie tzn. możliwość wystawiania wniosków o pożyczkę oraz możliwość inwestowania we wnioski. 7.1 Operator pozostawia w pełni aktywne funkcjonalności serwisu związane ze spłatą pożyczek i obsługą inwestycji. 7.2 W szczególności Użytkownik po okresie wypowiedzenia, do chwili zakończenia spłat aktywnych pożyczek czy też otrzymania ostatniej wypłaty zainwestowanych środków, ma pełny dostęp do umów, zestawień inwestycji, historii subkonta. XX. Zagrożenia 1. W przypadku jeżeli Pożyczkodawca wzywa we wpisie pod wnioskiem pożyczkowym do przesłania na wskazany adres dokumentów osobowych lub dokumentów potwierdzających osiągane dochody, winien zawsze zaznaczyć że taki skan, zdjęcie lub inny dokument powinien posiadać zamazany numer PESEL, numer i serię dowodu osobistego oraz część adresu (ulica z numerem domu i mieszkania). Brak takiej informacji może skutkować blokadą możliwości dodawania wpisów pod wnioskami. 2. Operator ostrzega, że przekazywanie innym osobom czy to w formie skanów, zdjęć czy w jakiejkolwiek innej formie, obrazów swoich dokumentów tożsamości jest ryzykowne i grozi ryzykiem wykorzystania tych danych przez osoby trzecie w nienależyty sposób. 3. Szczegółowe zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej przez Usługodawcę w ramach Serwisu opisane są w dokumencie: https://zakra.pl/bezpieczenstwo. XXI. Odpowiedzialność Operatora 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za : a) kompletność i prawdziwość danych podanych przez Użytkownika, jeśli prawdziwość tych danych nie jest weryfikowana lub jeśli danych tych nie można zweryfikować w procesie weryfikacji opisanym w Szczegółowych Zasadach Weryfikacji, b) przekazywanie bez udziału formularzy rejestracyjnych Operatora danych osobowych lub innych informacji, w szczególności za przekazywanie w formie elektronicznej lub papierowej dokumentów i danych dotyczących Użytkowników, c) ze względu na indywidualny charakter interpretacji oraz orzecznictwa w sprawach podatkowych, za wyliczenia zobowiązań podatkowych podawane na stronie https://zakra.pl/profil/konto_moje_finanse, d) ze względu na brak moderowania wpisów pod wnioskami pożyczkowymi, za treści zamieszczane tam przez Użytkowników, e) za ewentualne opóźnienia lub nienależyte wykonanie usługi czy szkody powstałe na skutek działania siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. XXII. Porządek formalno-prawny 1. Użytkownicy przy korzystaniu z Serwisu zobowiązani są do przestrzegania prawa polskiego oraz zasad obyczajowych i kulturalnych oraz netykiety. 2. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, powstrzymania od wyłudzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, działań sprzecznych z dobrem Operatora, obrażania innych Użytkowników i naruszania ich dobra. 3. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik dopuścił się złamania zasad prawnych lub norm etycznych, Operatorowi przysługuje możliwość ograniczenia funkcjonalności konta Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia. XXIII. Dane osobowe 1. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz 2014, z późniejszymi zmianami) udostępnianie adresu oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Operatora Serwisu oraz jednostek z grupy kapitałowej związanej z Operatorem Serwisu jak również od podmiotów współpracujących z Operatorem Serwisu, informacji handlowych w rozumieniu art. 2 punkt 2 wyżej wymienionej ustawy.

8 8 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach procesowych związanych z realizacją warunków zawieranych umów za pośrednictwem serwisu oraz dalszymi procesami pojawiającymi się w trakcie obsługi niniejszych umów oraz innych produktów oferowanych przez Operatora Serwisu, a w tym do otrzymywania wiadomości tekstowych na wskazane w profilu numery telefonów, na wskazany w profilu numer komunikatora Gadu Gadu, na kontakt telefoniczny pod wskazanym przez siebie numerem telefonu oraz pod numerami telefonów w miejscu swojego zatrudnienia jeżeli takowe dane zostały podane przez Użytkownika oraz na otrzymywanie korespondencji pocztą tradycyjną na adres zameldowania lub adres korespondencyjny. 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert handlowy od Zakra sp. z o.o., Zakra Corp sp. z o.o., Zpay sp. z o.o., Smart Consumer sp. z o.o. oraz Zakra Home sp. z o.o. 4. Koniec zgody na przetwarzanie danych następuje z chwilą usunięcia konta. XXIV. Blokady 1. W przypadku złożenia przez Użytkownika niezgodnego z prawdą oświadczenia o posiadaniu kont na innych portalach Social Lending (Serwisach Pożyczek Społecznościowych) lub podania błędnych nazw tych kont, Operator Serwisu ma prawo, po wcześniejszym wezwaniu we wpisie pod trwającym wnioskiem Użytkownika do poprawienia oświadczenia, trwale zablokować konto Użytkownika. 2. W przypadku blokady konta, trwający wniosek o pożyczkę zostanie usunięty i zamknięty jako niezrealizowany, niezależnie od wysokości zebranej kwoty. 3. W przypadku zaobserwowania przez Operatora Serwisu kont powiązanych, tj. konta gdzie występują podobne dane osobowe, teleadresowe lub IP, Operator Serwisu ma prawo dokonać blokady kont do czasu wyjaśnienia sprawy. Sytuacja taka zapobiega ewentualnemu uniknięciu sytuacji, gdzie jedna osoba obsługuje klika kont, dopuszczając się wyłudzenia, przez co naraża na straty Pożyczkodawców oraz sam Serwis. 4. W przypadku naruszenia podstawowych zasad obyczajowych oraz netykiety we wpisach pod wnioskami, Operator Serwisu ma prawo zablokować możliwość dodawania komentarzy bezterminowo. 5. W przypadku wpisów reklamowych pod wnioskami pożyczkowymi, w tym przede wszystkim dotyczących serwisów konkurencyjnych lub innych serwisów oferujących pożyczki, czy usługi finansowe, Użytkownikowi może zostać nałożona blokada umieszczania komentarzy i wpisów pod wnioskami. 6. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika wypowiedzi w ramach Grup, lub we wpisie pod trwającym wnioskiem, która narusza Regulamin Serwisu lub przepisy obowiązującego prawa czy też dobra osobiste innych Użytkowników Serwisu, osób trzecich lub Operatora Serwisu, konto Użytkownika może zostać zablokowane czasowo lub trwale. XXV. Tablica 1. Korzystanie z Tablicy zobowiązuje do zachowania przyjętych norm obyczajowo kulturalnych oraz netykiety. 2. Na Tablicy zabrania się: a) umieszczania reklam podmiotów nie związanych kapitałowo z Operatorem Serwisu a oferujących zbliżone lub analogiczne produkty i oferty, b) umieszczania komentarzy związanych z serwisami konkurencyjnymi, w tym umieszczania adresów i nazw tych serwisów. 3. Komunikacja z Serwisem za pośrednictwem Tablicy jest możliwa tylko w sytuacji nadania przez Użytkownika publikowanemu postowi statutu ZAKRA. 4. Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących przy korzystaniu z Tablicy spowoduje blokadą możliwości dodawania komentarzy na Tablicy. 5. Szczegółowe zasady korzystania z Tablicy określa oddzielny Regulamin. XXVI. Weryfikacja telefoniczna Operator Serwisu ma prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu rejestracji oraz danych osobowych zarejestrowanego Użytkownika. W szczególności prawo to przysługuje Operatorowi, w przypadku gdy będzie miał uzasadnione wątpliwości co do faktu, czy dane zarejestrowane w serwisie są faktycznie danymi osoby dokonującej rejestracji. Do czasu tego kontaktu konto Użytkownika może zostać zablokowane. XXVII. Komentarze 1. W celu umożliwienia oceny wzajemnej współpracy poprzez Użytkowników, Serwis udostępnia system komentarzy. 2. Użytkownik może wystawić swojemu kontrahentowi jeden z trzech rodzajów komentarza: a) pozytywny, b) neutralny, c) negatywny.

9 9 3. Raz wystawiony typ komentarza oraz jego treść nie podlegają zmianie niezależnie od zaistniałej sytuacji. XXVIII. Obsługa Klienta 1. Operator Serwisu udostępnił poniższe kanały obsługi Klienta (Użytkownika): a) infolinia dla połączeń krajowych czynna w godzinach 09:00 19:00 w dni robocze, b) dla połączeń komórkowych i z zagranicy czynny w godzinach od 09:00 19:00 w dni robocze, c) numer fax: czynny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, d) Punkt Obsługi Klienta w Warszawie przy ul. Solec 81B/A-21, czynny w dni robocze od 09:00 do 19:00, e) Punkt Obsługi Klienta w Kaliszu przy ul. Harcerska 7, czynny w dni robocze od 09:00 do 18:00, f) Punkt Obsługi Klienta w Poznaniu przy ul. Dolina 5D/5, czynny w dni robocze od 09:00 do 17:00, g) Punkt Obsługi Klienta w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 65 lok. L1, czynny w dni robocze od 09:00 do 17:00. h) , pod adresem i) adres do korespondencji: Zakra Corp sp. z o.o., ul. Solec 81B/A-22, Warszawa, PL 2. Serwis ma obowiązek odpowiedzieć na zgłoszenie w terminie 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia (dotyczy dni roboczych). W uzasadnionych przypadkach odpowiedź może zostać wydłużona do 72 godzin, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany odrębną wiadomością . XXIX. Postepowanie reklamacyjne 3. Złożenie reklamacji na jakość wykonanej przez Operatora usługi musi nastąpić poprzez wysłanie, z adresu przypisanego do konta Użytkownika, na adres wiadomości, zawierającej w tytule zwrot REKLAMACJA, a w treści dokładny opis reklamowanej usługi i sposobu jej wykonania. 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Operatora serwisu w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej otrzymania. Przebieg reklamacji dotyczącej księgowania środków na subkoncie lub księgowania spłat został opisany 12 pkt. 4 niniejszego Regulaminu. XXX. Zmiany Regulaminu 1. Operator jest uprawniony do zmiany zasad ujętych w niniejszym Regulaminie. 2. Informacja o zmianach wysyłana będzie do Użytkownika na jego adres zapisany w danych przechowywanych w bazie Operatora. 3. Wiadomość o zmianie Regulaminu wysyłana jest do wszystkich Użytkowników Serwisu, niezależnie od udzielonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych Informacja o zmianie Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu opublikowana będzie jednocześnie na stronie internetowej 4. Zmiany wejdą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości do Użytkownika i publikacji, o której mowa w pkt 3.1 powyżej. 5. Złożenie wniosku o pożyczkę lub oferty po upływie okresu o którym mowa w pkt 7 powyżej, oznacza akceptację zmian. 6. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji usług Operatora, następować będzie w oparciu o zmianę średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego przez GUS, przy zachowaniu następujących zasad: 6.1. Operator Informuje Użytkownika o zmianie Tabeli Opłat i Prowizji w opraciu o w/w wskaznik GUS, wysyłając stosowną informację na jego adres zapisany w danych przechowywanych w bazie Operatora Informacja o zmianie Tabeli Opłat i Prowizji wraz z treścią zmienionej Tabeli opublikowana będzie jednocześnie na stronie internetowej 7. Zmiany wejdą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości do Użytkownika i daty publikacji, o której mowa w pkt 6.2 powyżej 8. Złożenie wniosku o pożyczkę lub oferty po upływie okresu o którym mowa w pkt 7 powyżej, będzie następowało w oparciu o nowe warunki Tabeli Opłat i Prowizji. 9. Zmiany polegające na wprowadzeniu przez Operatora Serwisu nowych usług, które nie nakładają na Użytkowników żadnych obowiązków, nie wymagają akceptacji Użytkownika. XXXI. Ważność 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. 2. Wszystkie prawa do serwisu i jego treści są zastrzeżone dla Zakra Corp sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie danych z serwisu Zakra.pl zarówno w celach niekomercyjnych jak i komercyjnych, wymaga zgody Zakra Corp sp. z o.o. 3. Regulamin wchodzi w życie dnia

Regulamin serwisu zakra.pl obowiązujący od 19.04.2014r.

Regulamin serwisu zakra.pl obowiązujący od 19.04.2014r. 1 Usługodawca - Zakra Corp sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Dolina 5D/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu zakramini.pl obowiązujący od 20.01.2014r.

Regulamin Serwisu zakramini.pl obowiązujący od 20.01.2014r. 1 Usługodawca - Zakra Corp sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Dolina 5D/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Sekrata.pl

Regulamin serwisu Sekrata.pl 14 listopada 2010 Regulamin serwisu Sekrata.pl Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad i warunków korzystania z serwisu internetowych pożyczek społecznościowych Sekrata.pl. Rejestracja w serwisie oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu zakrainvest.pl

Regulamin serwisu zakrainvest.pl Usługodawca - Smart Consumer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod pozycją

Bardziej szczegółowo

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl DEFINICJE: 1. BF operator serwisu Kaska.pl, spółka Blue Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl DEFINICJE: 1. BF operator serwisu Kaska.pl, spółka Blue Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy :

Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy : Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9 Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy : Międzyzakładową

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Użytkownicy serwisu

REGULAMIN. 1 Użytkownicy serwisu 1 Usługodawca - Rotenschwanz sp. z o. o. z siedzibą w Warszaiwe, przy Rynek Starego Miasta 10/7, 00-272 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1

REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1 REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1 DEFINICJE 1. OPERATOR Zpay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B lok. A-22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015)

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Użytkownicy serwisu

REGULAMIN. 1 Użytkownicy serwisu 1 Usługodawca - Rotenschwanz sp. z o. o. z siedzibą w Warszaiwe, przy Rynek Starego Miasta 10/7, 00-272 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY KONSOLA NA ABONAMENT

REGULAMIN OFERTY KONSOLA NA ABONAMENT REGULAMIN OFERTY KONSOLA NA ABONAMENT 1 Przepisy wstępne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług w ramach oferty Konsola na Abonament na rzecz Użytkowników, przez SDX Software Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL

UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL zawarta w Żorach w dniu., pomiędzy: Alegrosz sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240 Żory) przy ul. Wygoda 13, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj!

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj! Projekt Zmień zwyczaj - pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek INSTRUKCJA WINDYKACYJNA do projektu

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne)

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne) Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 (Postanowienia wstępne) 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Weryfikacja - sprawdzenie zgodności danych wprowadzonych przez Użytkownika lub pozyskanie danych dotyczących użytkownika serwisu bilonko.pl Weryfikacje obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Surat Sp z o. o. w Poznaniu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY] + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy* + SMS + telefon. + SMS + telefon

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]  + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy*  + SMS + telefon.  + SMS + telefon Załącznik nr 1 Tabela opłat i prowizji Monity Ilość dni opóźnienia Forma monitu Koszt Dzień -7 (siedem dni przed terminem płatności) Dzień -2 (dwa dni przed terminem płatności) E-mail E-mail + SMS Dzień

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT Regulamin Programu Poleceń KASOMAT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Poleceń KASOMAT organizowany jest przez SURAT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy pl. Szadeckiej 4, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat grupadelegat.pl Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin Giełdy Długów, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez Firmę Windykacyjną Delegat z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki Umowa pożyczki Umowa pożyczki gotówkowej, dalej: Umowa, zawarta dnia w pomiędzy 1. Imię, Nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania (korespondencyjny), nr dowodu, PESEL, dalej: Pożyczkobiorca, a

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu www.fajnewesele.pl 1. DEFINICJE Zleceniobiorca firma Fajne Wesele s.c., ul. Łyżwiarska 75, 94-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji Rozdział VI. Kredyty dla Klientów Indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka w zł opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: a) o kredyt okazjonalny 0,00 b) o kredyt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo