Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania systemu udostępnionego Użytkownikom przez Hersus sp. z o.o., a także zasady udzielania pożyczki, o której mowa w Umowie, oraz obsługi Wypłat w zakresie nieuregulowanym w Umowie Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a. Hasło hasło składające się z liter, cyfr lub innych znaków, niezbędne do zalogowania do Profilu przez Użytkownika, b. Limit limit pożyczki, ustalony przez Pożyczkodawcę po dokonaniu oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, c. Login adres podany przez klienta przy rejestracji, niezbędny do zalogowania do Profilu przez Użytkownika, d. Pożyczkobiorca Pożyczkobiorca, o którym mowa w Umowie, jak też osoba zainteresowana zawarciem umowy pożyczki, e. Spółka - Hersus sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zwany również Pożyczkodawcą, f. Profil indywidualny profil utworzony w systemie Spółki, umożliwiający Użytkownikowi dokonanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy, zapewniający Pożyczkobiorcy dostęp do informacji o pożyczce, o której mowa w Umowie, w szczególności o Wypłatach dokonanych na rzecz Pożyczkobiorcy, a ponadto zapewniający możliwość składania dyspozycji i wniosków, o których mowa w Umowie i Regulaminie, z wykorzystaniem sieci Internet i komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową, lub innego urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet, które jest wyposażone w przeglądarkę internetową, g. Trwały nośnik materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Pożyczkobiorcy w związku z umową pożyczki, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, h. Umowa umowa pożyczki zawierana przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, i. Użytkownik osoba, która założyła lub ma zamiar założyć Profil w Systemie, w szczególności Pożyczkobiorca, 2. Pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Umowie. II. Funkcjonowanie systemu

2 3 1. Użytkownik na stronie internetowej Spółki, pod adresem może założyć swój Profil. 2. W celu założenia Profilu Użytkownik w odpowiednim formularzu udostępnionym na stronie internetowej Spółki podaje imię, nazwisko, adres , hasło oraz telefon komórkowy. Po podaniu powyższych danych i potwierdzeniu przez Użytkownika ich poprawności i chęci założenia Profilu, Spółka tworzy Profil Użytkownika w systemie Spółki. 3. W celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika, w procesie wnioskowania o dokonanie Wypłaty niezbędne jest dokonanie przelewu w kwocie co najmniej 0,01 zł z rachunku należącego do Użytkownika na rachunek wskazany przez Spółkę. Przelew może zostać dokonany poprzez specjalnie wygenerowany link, po akceptacji wymogów określonych przez podmiot zewnętrzny uprawniony do świadczenia usług płatniczych, za pomocą którego Użytkownik jest kierowany do strony internetowej swojego banku, na której może załogować się do swojej bankowości internetowej, o ile bank Użytkownika udostępnia taką możliwość. 4. W przypadku zgodności danych przelewu, o którym mowa w ust. 3, z danymi podanymi na etapie zakładania Profilu, Spółka udostępnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Profilu w pełnym zakresie, w szczególności możliwość składania wniosków i dyspozycji dotyczących Wypłat na rzecz Użytkownika. 5. Kwota przelana na rachunek wskazany przez Spółkę, o której mowa w ust. 3, zostaje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania, zwrócona na rachunek, z którego została przelana. 6. Użytkownik jest zobowiązany do informowania Spółki o zmianach danych, o których mowa w ust. 2, a także o zmianie innych danych podanych w Profilu, w tym adresu zamieszkania i adresu do korespondencji Przy użyciu Profilu Użytkownik może składać następujące wnioski: a. wniosek o Pożyczkę chwilową, b. wniosek o Pożyczkę ratalną, c. wniosek o przedłużenie Terminu spłaty Pożyczki chwilowej, d. wniosek o zmianę warunków Pożyczki chwilowej umożliwiającą spłatę w ratach, 2. Przy użyciu Profilu Użytkownik może składać następujące dyspozycje: a. dyspozycję zmiany danych osobowych, b. dyspozycję zmiany numeru rachunku bankowego, c. dyspozycję zmiany numeru telefonu komórkowego. 3. Spółka może udostępnić w systemie możliwość składania innych wniosków lub dyspozycji, niż wskazane w ust. 1 i 2 powyżej, jeżeli możliwość wprowadzenia takich wniosków lub dyspozycji została przewidziana w Umowie lub Regulaminie. 4. Autoryzacja wniosków i dyspozycji, o których mowa w ust. 1-3, następuje w Profilu poprzez potwierdzenie treści dyspozycji lub wniosku w Profilu Spółka zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi bezpieczeństwa korzystania z Profilu, w szczególności wykonywania wniosków i dyspozycji, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych, a Użytkownik

3 zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć loginy i hasła, służące do dostępu do Profilu i składania za jego pośrednictwem wniosków i dyspozycji i nie udostępniać ich osobom trzecim. 2. Spółka zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania dostępu do Profilu w wypadku modernizacji, aktualizacji lub konserwacji systemów informatycznych Spółki. 3. Użytkownik nie może przekazywać danych o charakterze bezprawnym i zobowiązany jest stosować się do zaleceń Spółki w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Profilu Spółka może udostępnić Użytkownikowi możliwość udziału programie partnerskim poprzez złożenie odpowiednich dyspozycji lub wniosków w Profilu. 2. Zasady udziału w programie partnerskim, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone w odrębnym regulaminie. III. Udzielanie pożyczek 7 1. Zasady udzielania pożyczki oraz spłaty zostały określone w Umowie. Umowa zostaje zawarta na podstawie wniosku złożonego przez Użytkownika poprzez System przy użyciu Profilu. 2. Posiadanie Profilu jest niezbędne do zawarcia Umowy i jej wykonania. 3. Umowa zostaje zawarta jedynie z Użytkownikiem posiadającym Profil, który spełnia wszystkie z poniższych warunków: a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, b. jego tożsamość została poprawnie potwierdzona zgodnie z 3 ust.3i 4 powyżej, c. złożył prawidłowo wniosek o zawarcie Umowy, oraz d. zaakceptował warunki Umowy i Regulaminu Łączna kwota Wypłat na rzecz Pożyczkobiorcy, które pozostają do spłaty, nie może przekroczyć Limitu. 2. Kwota każdej Pożyczki chwilowej lub Pożyczki ratalnej jest przekazywana jednorazowo i w pełnej wysokości na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy wskazany w Systemie. 3. Zlecenie przelewu kwoty, o której mowa w ust. 2, jest składane w momencie dokonania Wypłaty przez Pożyczkodawcę. IV. Postanowienia końcowe 9 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres korespondencyjny wskazany na stronie internetowej Spółki lub na adres korespondencyjny Spółki wskazany w treści Umowy. 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma z reklamacją przez Spółkę.

4 10 1. Spółka jest uprawniona do zmiany Regulaminu w przypadku: a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli w wyniku tej zmiany Spółka jest prawnie zobowiązana do zmiany Regulaminu, b. wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia takie same lub podobne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku sądowego lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu, c. stanowiska organu nadzoru lub regulatora, albo urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów, gdy na skutek ich wydania istnieje potrzeba zmiany Regulaminu w celu dostosowania jego treści do tego stanowiska lub interpretacji przepisów, d. zmiany w systemach informatycznych wykorzystywanych przez spółkę, w szczególności w Systemie, usprawniającej ich funkcjonowanie, jeżeli na skutek zmiany powstaje konieczność modyfikacji brzmienia Regulaminu, e. konieczności korekty oczywistych omyłek pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień, f. zmianę zakresu usług świadczonych przez Spółkę, które dostępne są za pośrednictwem Profilu i Systemu, w szczególności poprzez udostępnienie nowych funkcjonalności w Profilu, których możliwość udostępnienia została przewidziana w Umowie. 2. W przypadku zmiany Regulaminu, o zmianie Regulaminu Spółka informuje Użytkowników nie później niż 14 dni przed proponowaną data wejścia w życie tych zmian w sposób wskazany w Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika od dnia wejścia w życie Regulaminu wskazanego w informacji o zmianie Regulaminu, chyba że w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionego Regulaminu Użytkownik wniesie zastrzeżenia do treści zmian lub wypowie Umowę. W przypadku, gdy Użytkownik nie wniesie w powyższym terminie zastrzeżeń dotyczących treści zmian do Regulaminu lub nie wypowie Umowy Spółka będzie to traktować jako akceptację tych zmian. 4. Wniesienie zastrzeżeń do zmian w terminie, o którym mowa w ust. 3, będzie traktowane jako wypowiedzenie Umowy Wszelkie oświadczenia i informacje związane z Umową lub Regulaminem, w szczególności informacje o wszelkich zmianach wskazanych w Umowie lub Regulaminie, w tym zmianach Tabeli opłat i prowizji oraz Odsetek karnych, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, będą wysyłane Użytkownikowi przez Spółkę: a. pocztą elektroniczną, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, lub b. poprzez Profil, lub c. przesyłką listową, na podany przez Użytkownika adres do korespondencji. 2. W przypadkach, gdy z przepisów prawa lub postanowień Umowy lub Regulaminu wynika obowiązek doręczania Spółce oświadczeń związanych z Umową w formie pisemnej, wspomniane oświadczenia będą wysyłane przez Użytkownika na adres korespondencyjny wskazany na stronie internetowej Spółki lub na adres korespondencyjny Spółki wskazany w treści Umowy. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego Spółki, Spółka poinformuje

5 Użytkownika o takiej zmianie pocztą elektroniczną, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. 3. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Użytkownikowi, w języku polskim. 4. W przypadku, gdy Umowa lub Regulamin stanowi, iż dane informacje będą sporządzone i przekazywane na Trwałym nośniku informacji, rozumie się przez to w szczególności papier lub elektroniczny nieedytowalny plik PDF. 5. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy lub Regulaminu nie prowadzi do nieważności pozostałych postanowień Umowy lub Regulaminu. 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE WARUNKI UBEZPIECZENIA OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE WARUNKI UBEZPIECZENIA OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE WARUNKI UBEZPIECZENIA OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Obowiązuje od 31.03.2014 r. REGULAMIN UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI SYGMA BANQUE

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Czerwiec 2013 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU KBSNET...5 ZAWARCIE UMOWY...6

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo