Regulamin Serwisu zakramini.pl obowiązujący od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Serwisu zakramini.pl obowiązujący od 20.01.2014r."

Transkrypt

1 1 Usługodawca - Zakra Corp sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Dolina 5D/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS , o numerze NIP: , o numerze REGON: , o kapitale zakładowym zł, zwany dalej Operatorem, określa w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem. I. Użytkownicy serwisu 1. Użytkownikami serwisu Zakramini.pl (dalej: Użytkownik lub Użytkownicy), mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o ile w formularzu rejestracyjnym widnieje odpowiedni tym prawny dla podmiotu. 2. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą rejestrować się w Serwisie jako osoby fizyczne lub jako przedsiębiorcy (tylko Pożyczkodawca). 3. Nie jest możliwa rejestracja dwóch lub więcej kont w Serwisie dla tej samej osoby fizycznej, jednego jako osoba fizyczna a drugiego jako firma. 4. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie, poprzez założenie konta wyraża akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad ujętych w niniejszym Regulaminie Identyfikacja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez indywidualny login oraz hasło Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz hasła. 5. Wszelkie czynności dokonane przez osoby trzecie za pomocą identyfikatora i hasła Użytkownika traktuje się jako czynności wykonane przez samego Użytkownika. II. Import danych z serwisu Zakra.pl 1. Osoby fizyczne. Użytkownicy serwisu mogą w procesie rejestracji skorzystać z importu swoich danych do bazy Serwisu Import obejmie wszystkie dane osobowe zapisane w serwisie status weryfikacji rachunku bankowego wraz z numerem rachunku przypisanym do konta Użytkownika oraz status weryfikacji adresu zamieszkania. W przypadku spełnienia przy imporcie danych wymogu określonego w tabeli https://zakramini.pl/rating określającej limit maksymalnego zadłużenia Użytkownika w ramach Serwisu, limit zadłużenia Użytkownika zostanie ustalony na poziomie podanym we wspomnianej tabeli. 2. Podmioty prawne. Import nie dotyczy podmiotów prawnych. III. Dane osobowe w serwisie 1. Z chwilą zarejestrowania w Serwisie dane osobowe Użytkownika są zapisane i przechowywane w bazie Operatora, której to Operator jest Administratorem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jakkolwiek jest ono niezbędne do korzystania z funkcjonalności Serwisu. 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z obsługą wniosków oraz umów pożyczki. 3. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do innych podmiotów należących do grupy kapitałowej Operatora, współpracujących z Operatorem firm windykacyjnych oraz banków, w celu realizacji wspólnych usług i produktów związanych z działalnością Serwisu. 4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli ubezpieczenia pożyczki, z chwilą pomyślnego zakończenia się aukcji z wnioskiem o pożyczkę, dane osobowe Użytkownika zostają przekazane Towarzystwu Ubezpieczeniowemu lub Podmiotowi Gwarancyjnemu współpracującemu z Operatorem w zakresie ubezpieczenia spłaty pożyczki, celem wywiązania się przez Towarzystwo lub Gwaranta z obowiązku ubezpieczenia w zakresie wybranym przez Użytkownika w chwili składania wniosku. 5. W przypadku zalegania przez Użytkownika ze spłatą rat w wysokości i przez czas określony odpowiednią ustawą, dane Użytkownika mogą zostać przekazane przez Operatora do Biur Informacji Gospodarczej. 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji lub usunięcia przechowywanych danych osobowych, przy czym usunięcie danych osobowych z Serwisu możliwe jest tylko, gdy Użytkownik nie ma trwających umów pożyczki i/lub otwartych inwestycji. IV. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 1. Do zadań Serwisu należy kojarzenie osób zamierzających zaciągnąć pożyczkę gotówkową z osobami zamierzającymi udzielić takiej pożyczki. 2. W celu poprawnego wypełnienia tego zadania Serwis udostępnia platformę w ramach, której: 2.1. Operator dokonuje weryfikacji Użytkowników (zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Weryfikacji) Użytkownik może wystawić aukcję z wnioskiem o pożyczkę gotówkową Użytkownicy mogą udzielić pożyczki poprzez złożenie oferty w trwającym wniosku (aukcji) o pożyczkę.

2 Operator przekazuje Pożyczkodawcom informacje o danych osobowych Pożyczkodawcy (wystawcy wniosku o pożyczkę) celem przekazania przez Pożyczkodawcę środków z pożyczki na rachunek Pożyczkobiorcy Po akceptacji przez obie strony (Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę) warunków umowy, Operator za pośrednictwem serwisu generuje umowę pożyczki a następnie udostępnia ją w serwisie po zalogowaniu się przez Użytkowników oraz może wysłać taką umowę wraz z załącznikami na adresy stron (Pożyczkodawcy oraz Pożyczkobiorcy) wskazane w serwisie Operator umożliwia obsługę działań windykacyjnych, których koszt określa aktualna Tabela Opłat i Prowizji Operator umożliwia, w chwili składania przez Pożyczkodawcę oferty w wystawionej przez Pożyczkobiorcę aukcji z wnioskiem o pożyczkę weryfikację zobowiązań Pożyczkobiorcy u Pożyczkodawcy oraz u innych Użytkowników Serwisu (Czarna Lista). 3. Użytkownicy chcący za pomocą Serwisu zaciągnąć pożyczki lub inwestować, muszą dokonać weryfikacji zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Weryfikacji. 4. Operator Serwisu dokłada starań, aby weryfikacje zostały wykonane należycie i starannie. V. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną Warunkiem uzyskania dostępu do zawartości serwisu oraz świadczonych przez niego usług jest posiadanie przez Użytkownika przeglądarki internetowej oraz założenie (rejestracja) indywidualnego konta Użytkownika, a następnie podanie swoich danych osobowych. VI. Czarna Lista 1. Użytkownik (Pożyczkobiorca), rejestrując i weryfikując swoje dane osobowe w Serwisie, wyraża zgodę aby w przypadku wystawienia przez Użytkownika aukcji z wnioskiem o pożyczkę, Serwis udostępnił innym Użytkownikom Serwisu, wyrażającym wolę złożenia oferty we wniosku, informację o ewentualnej zaległości w spłacie zobowiązań Użytkownika (Pożyczkobiorcy) u innych zarejestrowanych Użytkowników Serwisu oraz 2. Przekazana informacja nie będzie zawierała kwoty zaległości oraz danych osobowych Użytkownika (Pożyczkobiorcy). 3. Szczegółowe Zasady funkcjonalności Czarnej Listy reguluje Regulamin Czarnej Listy. VII. Oświadczanie woli Użytkownicy korzystając z usług Serwisu wyrażają zgodę na składanie oświadczeń woli wyrażone w formie elektronicznej. Złożenie wniosku o pożyczkę przez Pożyczkobiorcę i wyrażenie woli przez Pożyczkodawcę w postaci złożenia oferty we wniosku skutkuje zawarciem pomiędzy Użytkownikami wiążącej umowy pożyczki i nie wymaga podpisu. VIII. Warunki zawierania umów pożyczek 1. Warunki zawartych umów pożyczek winny być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. W szczególności proponowana kwota zwrotu nie powinna przekraczać kosztów jakie faktycznie poniesione zostaną przez Pożyczkodawcę na zgromadzenie środków finansowych oraz uruchomienie przedmiotowej pożyczki, plus ewentualnie innych kosztów poniesionych przez Pożyczkodawcę. 2. W przypadku, kiedy Pożyczkodawcą jest Podmiot Prawny, odstąpienie od umowy pożyczki może nastąpić w terminie do 10 dni od chwili jej uruchomienia, tj. od chwili przekazania środków na rachunek Pożyczkobiorcy (zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim - Dz. U. Nr 126 poz. 715). 3. W przypadku, kiedy Pożyczkodawcą jest Osoba fizyczna, możliwość odstąpienie od umowy pożyczki nie występuje. IX. Wniosek o pożyczkę 1. Pożyczkobiorca zainteresowany uzyskaniem pożyczki gotówkowej składa wniosek o pożyczkę za pomocą strony https://zakramini.pl/wez_pozyczke 2. Wniosek jest otwarty przez okres 7 dni kalendarzowych. W tym czasie zainteresowani Pożyczkodawcy mogą składać swoje oferty. 3. Jeżeli w ciągu 7 dni, Pożyczkobiorcy nie zostanie złożona żadna oferta lub oferta została złożona ale Pożyczkobiorca nie posiada odpowiedniej ilości środków na swoim subkoncie, które zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji pokryłyby wynagrodzenie 4. Użytkownik może wystawić wniosek o pożyczkę, pod warunkiem, że nie posiada już w Serwisie maksymalnej liczby aktywnych pożyczek, ustanowiony dla ratingu posiadanego przez Użytkownika w chwili wystawiania wniosku.

3 3 X. Umowa pożyczki 1. Umowa pożyczki generowana jest do wniosków, które zamknęły się powodzeniem i z subkonta została prawidłowo pobrana kwota należna Operatorowi Serwisu. 2. W umowie pożyczki Operator podaje pełne dane Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca oznaczony jest jedynie z imienia i nazwiska. 3. Umowy pożyczki zapisane są na serwerze Operatora w formie plików pdf. Strony umowy mogą pobrać plik z umową w sekcji moje inwestycje (Pożyczkodawca) lub moje pożyczki (Pożyczkobiorca). 4. Umowa ponadto zostaje dostarczona na adres Pożyczkobiorcy oraz Pożyczkodawcy w chwili uruchomienia pożyczki, tj. w momencie kiedy środki zostaną przekazane na rachunek Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę. 5. Jako datę udzielenia pożyczki, od której liczony jest okres spłaty, przyjmuje się datę oznaczenia pożyczki przez Pożyczkodawcę w Serwisie, jako przekazanej na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy lub w chwili wykonania przekazu środków pożyczki za pośrednictwem serwisu gdzie w momencie księgowania środków, system automatycznie odznaczy pożyczkę jako uruchomioną. 6. Wraz z umową na wskazane adresy Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy w chwili uruchomienia pożyczki, zostanie dostarczona Tabela Opłat i Prowizji, która stanowi załącznik do umowy. 7. Formę dostarczenia umowy pożyczki wraz z załącznikiem strony uznają za wystarczającą i zgodnie akceptują. XI. Uruchomienie środków z pożyczki 1. Pożyczka w inna być uruchomiona przelewem wykonanym przez Pożyczkodawcę w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili złożenia oferty we wniosku i poprawnej akceptacji jej przez system, bezpośrednio na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, który to Pożyczkodawca otrzyma w wiadomości od Operatora oraz, który widoczny jest w sekcji moje inwestycje/do przelania po kliknięciu w link "przelej". 2. Po wykonaniu przez Pożyczkodawcę przelew u pożyczki, winien on oznaczyć daną pożyczkę jako przelaną. 3. Za brak oznaczenia pożyczki jako przelanej a co za tym idzie za brak uruchomienia pożyczki w Serwisie odpowiedzialność ponosi Pożyczkodawca. 4. Jeżeli Pożyczkodawca nie odznaczy pożyczki jako uruchomionej w terminie 48 godzin od chwili złożenia oferty we wniosku o pożyczkę, wówczas taka oferta zostanie anulowana przez system i nie będzie ponownej możliwości odznaczenia jako przekazanej na rachunek Pożyczkobiorcy. Tym samym umowa pożyczki nie zyska statusu uruchomionej i w systemie nie będzie możliwe pobranie umowy pożyczki w formie pdf oraz taka umowa nie zostanie wysłana na w skazane adresy Za brak przelew u ze strony Pożyczkodawcy Serwis nie odpowiada. 6. Umowę pożyczki, w której Pożyczkodawca nie wykona przelew u na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, uznaje za niedoszłą do skutku. 7. Pożyczka może zostać uruchomiona również za pośrednictwem serwisu który w chwili księgowania środków na rachunku odbiorcy, tj. Pożyczkobiorcy (wypłata pożyczki), automatycznie bez udziału Pożyczkodawcy oznacza w serwisie pożyczkę jako przelaną a umowę pożyczki jako uruchomioną. 8. W przypadku wycofania się Pożyczkodawcy z udzielenia pożyczki, Serwis nie zwraca pobranej opłaty z subkonta Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca ma praw o domagać się zwrotu wartości pobranych przez Serwis środków od Pożyczkodawcy, który nie wywiązał się ze złożonej oferty inwestycji w danym wniosku pożyczkowym. 9. W sytuacji opisanej w pkt 8 niniejszego paragrafu, Operator Serwisu na wezwanie Pożyczkobiorcy udostępni dane kontaktowe Pożyczkodawcy, który pomimo złożonej oferty wycofał się z inwestycji oraz umowy. 10. Pożyczkobiorca ma pełne praw o wystawić negatywny komentarz Pożyczkodawcy i rościć sobie praw o zwrotu pobranych środków w przypadku wycofania się Pożyczkodawcy z umowy. 11. Operator Serwisu nie bierze udziału w rozwiązywaniu sporu w kwestii zwrotów niniejszych kosztów. XII. Reinwestycja (przedłużenie terminu spłaty) 1. Pożyczkobiorcy przysługuje praw o wysłania do Pożyczkodawcy zapytania z ofertą przedłużenia okresu spłaty pożyczki (dalej zwanego reinwestycją). 2. Możliwość zapytania o reinwestycję udostępniana jest Pożyczkobiorcy na 3 dni przed terminem spłaty pożyczki. 3. W przypadku wyrażenia zgody przez Pożyczkodawcę na przedłużenie pożyczki, Pożyczkobiorca w ciągu 48 godzin musi przekazać na rachunek bankowy Pożyczkodawcy, koszty otrzymania pożyczki (tzw. bonus) należne za przedłużaną pożyczkę. 4. Kapitał zostaje spłacony wraz z kosztem otrzymania pożyczki za nowy okres jej trwania, po upływie okresu reinwestowania. 5. Pożyczkodawca, po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy przelew u o którym mowa powyżej, zobowiązany jest oznaczyć pożyczkę jako przedłużoną. 6. Reinwestowanie następuje na takich samych zasadach (koszty pożyczki oraz okres spłaty) jak pożyczka reinwestowana. 7. W przypadku odmowy Pożyczkodawcy na reinwestowanie pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki, w pierwotnie ustalonym terminie. 8. Opłata za reinwestowanie pożyczki może zostać w niesiona na rachunek Pożyczkodawcy w tradycyjny sposób przelewem bankowym bezpośrednio z rachunku Pożyczkobiorcy na rachunek Pożyczkodawcy lub za pośrednictwem serwisu

4 4 W przypadku opłacenia przedłużenia (reinwestowania) za pośrednictwem serwisu pożyczka zostanie oznaczona jako przedłużona w chwili księgowania środków na rachunku odbiorcy, tj. w tym przypadku Pożyczkodawcy. Odznaczenie następuje automatycznie przez połączenie serwisu z serwisem 9. Każda reinwestycja zakończona sukcesem i opłacona, sfinalizowana jest za pośrednictwem wygenerowanego aneksu do umowy pożyczki, który stanowi jej nieodzowny załącznik. 10. Strony umowy mogą pobrać aktualny plik umowy pożyczki z dodanym aneksem w formie pliku.pdf w sekcji moje inwestycje (Pożyczkodawca) lub moje pożyczki (Pożyczkobiorca). XIII. Ograniczenia 1. Ograniczeniu podlega: 1.1 Maksymalna kwota zadłużenia Użytkownika w Serwisie. 1.2 Maksymalna ilość aktywnych Umów Pożyczek. 1.3 Maksymalna ilość aktywnych ogłoszeń z wnioskiem o pożyczkę. 2. Aktualną wysokość ograniczeń reguluje dokument: https://zakramini.pl/rating XIV. Odpowiedzialność stron 1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wykonanie umowy pożyczki oraz za skutki podatkowe zawartej umowy. 2. Odpowiedzialność za błędne ogłoszenie woli we wniosku pożyczkowym ponosi Pożyczkobiorca. Pożyczkodawca ponosi skutki za błędy w złożonych ofertach wyrażone deklaracjami wpłat. 3. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia z wnioskiem o pożyczkę oraz za warunki wnioskowanej pożyczki ponosi Pożyczkobiorca. 4. Operator nie kontroluje i nie ingeruje w warunki na jakich zawierane są umowy pożyczek. 5. Skutki w/w błędów Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy ponoszą zarówno względem siebie jak i względem Operatora Serwisu. 6. Operator nie jest żadną ze stron zawieranych umów pożyczek. XV. Rozliczenia 1. Dla celów spełniania świadczeń pieniężnych Użytkowników wobec Operatora, Operator wprowadza subkonto. 2. Użytkownicy zasilają subkonto środkami z rachunku bankowego lub za pomocą karty płatniczej/kredytowej, z których pokrywane są należności względem Operatora, wynikające z Tabeli Opłat i Prowizji Serwisu. 3. Środki można przekazać na swoje subkonto z poziomu Serwisu, za pomocą zakładki subkonto. Maksymalne jednorazowe doładowanie nie może być większe niż 500 zł. 4. Użytkownik zasila swoje subkonto poprzez koszyk płatności posługując się indywidualnym i unikalnym kodem płatności. Historia transakcji na subkoncie dostępna jest na stronie https://zakramini.pl/profil/konto_moje_punkty. 5. Środki, którymi Użytkownik zasili swoje subkonto, może wykorzystać na opłacenie dowolnych usług Operatora w ramach Serwisu. 6. Środki na subkoncie nie podlegają zwrotowi. 7. Środki księgowane są maksymalnie w terminie do 24 godzin w dni robocze, zgodnie z godzinami pracy banków. 8. W przypadku błędnego księgowania środków na subkoncie, w tym zaksięgowania środków nienależnych Użytkownikowi, Operator Serwisu może dokonać korekty księgowania środków. 9. W przypadku podania błędnego kodu w tytule przelew u środków lub opłaty za zamówioną weryfikację, Pożyczkodawca lub Pożyczkobiorca w inni przesłać na adres Serwisu potwierdzenie wykonania błędnej płatności w raz z opisem zaistniałej sytuacji. Przeksięgowanie środków na subkonto powinno nastąpić w terminie do 72 godzin maksymalnie od chwili otrzymania ww. wiadomości. 10. W razie likwidacji konta Użytkownika niewykorzystane środki przepadają. XVI. Spłata pożyczki 1. Termin spłaty pożyczki określa wniosek o pożyczkę i liczony jest od dnia oznaczenia pożyczki przez Pożyczkodawcę jako przekazanej na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. 2. Pożyczkobiorca winien zwrócić całą kwotę pożyczki wraz z należnymi kosztami, określonymi we wniosku o pożyczkę, bezpośrednio na konto Pożyczkodawcy. 3. Za brak wywiązania się z terminu spłaty przez Pożyczkobiorcę, Serwis nie odpowiada. 4. Po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę przelewu od Pożyczkobiorcy z tytułu spłaty pożyczki, którego wysokość zaspokaja w całości należność Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu udzielonej pożyczki, Pożyczkodawca zobowiązany jest oznaczyć pożyczkę w Serwisie jako spłaconą. 5. W przypadku spłaty pożyczki za pośrednictwem serwisu odznaczenie spłaty nastąpi automatycznie, w chwili, kiedy Operator Serwisu przekaże środki na rachunek Pożyczkodawcy.

5 Pożyczkobiorca jak i Pożyczkodawca otrzymają drogą elektroniczną (pocztą ) potwierdzenie wykonania transakcji, które będzie zawierało informację o transakcji, tj., kwocie spłaty, numeru pożyczki, którego spłata dotyczy oraz wygenerowany KOD płatności. Potwierdzenie takie stanowi podstawę do ewentualnej reklamacji Koszt wykonania płatności za pośrednictwem serwisu zpay określa aktualna Tabela Opłat i Prowizji, natomiast godziny księgowania przekazów zpay określa informacja na stronie serwisu: https://zpay.pl/banki. XVII. Limity aktywnych pożyczek 1. Użytkownik może posiadać w Serwisie maksymalną ilość pożyczek określoną dla posiadanego przez Użytkownika Ratingu. 2. Zasady przyznawania Ratingu określa Regulamin Przyznawania Ratingu. XVIII. Windykacja 1. Wszelkie działania windykacyjne w serwisie są wykonywane przez Operatora Serwisu tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Pożyczkodawcy. 2. Serwis wysyła za pośrednictwem wiadomości sms bezpłatnie jedno przypomnienie o obowiązku spłaty należności dzień przed upływającym terminem spłaty. 3. W przypadku braku spłaty serwis wysyła za pośrednictwem wiadomości sms wezwanie do natychmiastowej spłaty przeterminowanej należności, tym samym obciążając Pożyczkobiorcę kosztem, który określa aktualna Tabela Opłat i Prowizji. 4. Serwis nie prowadzi żadnych, kolejnych działań prewencyjnych ani w indykacyjnych bez zgody i zlecenia Pożyczkodawcy. 5. W celu zlecenia windykacji, należy: 5.1. W zakładce "moje inwestycje" >> brak spłaty wybrać opcję "windykacja" a następnie potwierdzić zlecenie wiadomością sms Po wprowadzeniu treści wiadomości sms we wskazanym miejscu przez system, windykacja zostaje zlecona Operatorowi Serwisu Szczegóły w indykacji można obserwować w zakładce "windykacja" >> szczegóły danej pożyczki. 6. Koszty związane z uzyskaniem Sądowego Nakazu Zapłaty i innych działań windykacyjnych określa Tabela Opłat i Prowizji serwisu 7. Szczegóły określa Regulamin windykacji serwisu XIX. Zakończenie z korzystania usługi świadczonej drogą elektroniczna 1. Użytkownikowi przysługuje prawo likwidacji swojego konta. 2. Likwidacja konta oznacza zakończenie współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. 3. Likwidacja konta możliwa jest tylko, gdy Użytkownik nie posiada żadnych zobowiązań względem innych Użytkowników Serwisu lub względem samego Serwisu. W szczególności likwidacja konta nie jest możliwa, gdy Użytkownik posiada otwarte umowy pożyczki lub otwarte inwestycje. 4. Podczas usuwania danych Użytkownika z Serwisu, zostaną usunięte wszystkie dane z wyjątkiem numeru PESEL, który stanowi jedyną możliwą formę rozpoznania Klienta i przeprowadzonych przez niego transakcji w przypadku otrzymania zapytania z Urzędu Skarbowego lub innych instytucji Państwowych. 5. Konto można usunąć wysyłając zlecenie do serwisu z adresu zarejestrowanego w serwisie. 6. Serwis nie przewiduje możliwości przywrócenia raz usuniętego konta ani możliwości ponownej rejestracji Użytkownika, którego konto zostało usunięte. XX. Zagrożenia 1. W przypadku jeżeli Pożyczkodawca wzywa we wpisie pod wnioskiem pożyczkowym do przesłania na wskazany adres dokumentów osobowych lub dokumentów potwierdzających osiągane dochody, winien zawsze zaznaczyć że taki skan, zdjęcie lub inny dokument powinien posiadać zamazany numer PESEL, numer i serię dowodu osobistego oraz część adresu (ulica z numerem domu i mieszkania). Brak takiej informacji może skutkować blokadą możliwości dodawania wpisów pod wnioskami. 2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skany, zdjęcia lub pliki przesyłane w innej formie przez Pożyczkobiorców na wezwanie innych Użytkowników pod wnioskami pożyczkowymi, lub w jakiejkolwiek innej formie. Użytkownicy robią to tylko i wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

6 6 XXI. Odpowiedzialność Operatora 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za : 1.1. Jakość oraz treść informacji uzyskanych z baz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, w tym z Biura Informacji Kredytowej, Związku Banków Polskich, z Rejestru Dłużników ERIF BIG SA, bazy REGON Głównego Urzędu Statystycznego czy bazy Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego Kompletność i prawdziwość danych podanych przez Użytkownika, jeśli prawdziwość tych danych nie jest weryfikowana lub jeśli danych tych nie można zweryfikować w procesie weryfikacji opisanym w Szczegółowych Zasadach Weryfikacji Przekazywanie bez udziału formularzy rejestracyjnych Operatora danych osobowych lub innych informacji, w szczególności za przekazywanie w formie elektronicznej lub papierowej dokumentów i danych dotyczących Użytkowników Ze względu na indywidualizm orzecznictwa Izb Skarbowych, za wyliczenia zobowiązań podatkowych podawane na stronie https://zakramini.pl/profil/konto_moje_finanse Ze względu na brak moderowania wpisów pod wnioskami pożyczkowymi, za treści zamieszczane tam przez Użytkowników Za warunki jakie strony umowy (Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca) ustaliły co do warunków otrzymania i spłaty pożyczki Za ewentualne opóźnienia lub nienależyte wykonanie usługi czy szkody powstałe na skutek działania siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. 2. Operator nie jest stroną żadnych umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte ich wykonanie. XXII. Porządek formalno-prawny 1. Użytkownicy przy korzystaniu z Serwisu zobowiązani są do przestrzegania prawa polskiego oraz zasad obyczajowych i kulturalnych oraz netykiety. 2. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, powstrzymania od wyłudzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, działań sprzecznych z dobrem Operatora, obrażania innych Użytkowników i naruszania ich dobra. 3. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik dopuścił się złamania zasad prawnych lub norm etycznych, Operatorowi przysługuje możliwość ograniczenia funkcjonalności konta Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia. 4. Wszelkiego rodzaju obowiązku podatkowe spoczywają bezpośrednio na Użytkowniku a Serwis nie jest zobowiązany do prowadzenia statystyk każdego z Użytkowników a następnie udostępniania ich na wezwanie przez Użytkownika. XXIII. Dane osobowe 1. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz 2014, z późniejszymi zmianami) udostępnianie adresu oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Operatora Serwisu oraz jednostek z grupy kapitałowej związanej z Operatorem Serwisu jak również od podmiotów współpracujących z Operatorem Serwisu, informacji handlowych w rozumieniu art. 2 punkt 2 wyżej wymienionej ustawy. 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach procesowych związanych z realizacją warunków zawieranych umów za pośrednictwem serwisu oraz dalszymi procesami pojawiającymi się w trakcie obsługi niniejszych umów oraz innych produktów oferowanych przez Operatora Serwisu, a w tym do otrzymywania wiadomości tekstowych na wskazane w profilu numery telefonów, na wskazany w profilu numer komunikatora Gadu Gadu, na kontakt telefoniczny pod wskazanym przez siebie numerem telefonu oraz pod numerami telefonów w miejscu swojego zatrudnienia jeżeli takowe dane zostały podane przez Użytkownika oraz na otrzymywanie korespondencji pocztą tradycyjną na adres zameldowania lub adres korespondencyjny. 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert handlowy od Zakra sp. z o.o., Zakra Corp sp. z o.o., Zpay sp. z o.o. oraz Smart Consumer sp. z o.o. 4. Koniec zgody na przetwarzanie danych następuje z chwilą usunięcia konta. XXIV. Blokady 1. W przypadku złożenia przez Użytkownika niezgodnego z prawdą oświadczenia o posiadaniu kont na innych portalach Social Lending (Serwisach Pożyczek Społecznościach) lub podania błędnych nazw tych kont, Operator Serwisu ma prawo, po wcześniejszym wezwaniu we wpisie pod trwającym wnioskiem Użytkownika do poprawienia oświadczenia, trwale zablokować konto Użytkownika.

7 7 2. W przypadku blokady konta, trwający wniosek o pożyczkę zostanie usunięty i zamknięty jako niezrealizowany. 3. W przypadku zaobserwowania przez Operatora Serwisu kont powiązanych, tj. konta gdzie występują podobne dane osobowe, teleadresowe lub IP, Operator Serwisu ma prawo dokonać blokady kont do czasu wyjaśnienia sprawy. Sytuacja taka zapobiega ewentualnemu uniknięciu sytuacji, gdzie jedna osoba obsługuje klika kont, dopuszczając się wyłudzenia, przez co naraża na straty Pożyczkodawców oraz sam Serwis. 4. W przypadku naruszenia podstawowych zasad obyczajowych oraz netykiety we wpisach pod wnioskami, Operator Serwisu ma prawo zablokować możliwość dodawania komentarzy bezterminowo. 5. W przypadku wpisów reklamowych pod wnioskami pożyczkowymi, w tym przede wszystkim dotyczących serwisów konkurencyjnych lub innych serwisów oferujących pożyczki, czy usługi finansowe, Użytkownikowi może zostać nałożona blokada umieszczania komentarzy i wpisów pod wnioskami. 6. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika wypowiedzi w ramach Grup, lub we wpisie pod trwającym wnioskiem, która narusza Regulamin Serwisu lub przepisy obowiązującego prawa czy też dobra osobiste innych Użytkowników Serwisu, osób trzecich lub Operatora Serwisu, konto Użytkownika może zostać zablokowane czasowo lub trwale. XXV. Tablica 1. Korzystanie z Tablicy zobowiązuje do zachowania przyjętych norm obyczajowo kulturalnych oraz netykiety. 2. Na Tablicy zabrania się: 2.1. umieszczania reklam podmiotów nie związanych kapitałowo z Operatorem Serwisu a oferujących zbliżone lub analogiczne produkty i oferty, 2.2. umieszczania komentarzy związanych z serwisami konkurencyjnymi, w tym umieszczania adresów i nazw tych serwisów. 3. Komunikacja z Serwisem za pośrednictwem Tablicy jest możliwa tylko w sytuacji nadania przez Użytkownika publikowanemu postowi statutu ZAKRA. 4. Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących przy korzystaniu z Tablicy spowoduje blokadą możliwości dodawania komentarzy na Tablicy. 5. Szczegółowe zasady korzystania z Tablicy określa oddzielny Regulamin. XXVI. Weryfikacja telefoniczna Operator Serwisu ma prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu rejestracji oraz danych osobowych zarejestrowanego Użytkownika. W szczególności prawo to przysługuje Operatorowi, w przypadku gdy będzie miał uzasadnione wątpliwości co do faktu, czy dane zarejestrowane w serwisie są faktycznie danymi osoby dokonującej rejestracji. Do czasu tego kontaktu konto Użytkownika może zostać zablokowane. XXVII. Komentarze 1. W celu umożliwienia oceny wzajemnej współpracy poprzez Użytkowników, Serwis udostępnia system komentarzy. 2. Użytkownik może wystawić swojemu kontrahentowi jeden z trzech rodzajów komentarza: a) pozytywny, b) neutralny, c) negatywny. 3. Raz wystawiony typ komentarza oraz jego treść nie podlegają zmianie niezależnie od zaistniałej sytuacji. 4. Zabrania się wpisów reklamowych, tj. wpisów które bezpośrednio lub pośrednio reklamują jakąkolwiek usługę związaną ze środowiskiem finansów, jak np. pożyczki, kredyty, chwilówki, usługi w indykacyjne, itp. Konta Użytkowników, którzy dopuszczą się tego typu działań zostaną trwale zablokowane lub zostanie im zablokowana możliwość dodawania komentarzy pod w nioskami pożyczkowymi. XXVIII. Obsługa Klienta 1. Operator Serwisu udostępnił poniższe kanały obsługi Klienta (Użytkownika): 1.1. infolinia dla połączeń krajowych czynna w godzinach 09:00 19:00 w dni robocze, 1.2. dla połączeń komórkowych i z zagranicy czynny w godzinach od 09:00 19:00 w dni robocze, 1.3. numer fax: czynny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, 1.4. Punkt Obsługi Klienta w Warszawie przy ul. Solec 81B/A-21, czynny w dni robocze od 09:00 do 19:00, 1.5. Punkt Obsługi Klienta w Kaliszu przy ul. Garbarska 5, czynny w dni robocze od 09:00 do 18:00, 1.6. Punkt Obsługi Klienta w Ostrowie Wlkp. przy Pl. 23 Stycznia 4J, czynny w dni robocze od 09:00 do 17:00, 1.7. Punkt Obsługi Klienta w Poznaniu przy ul. Dolina 5D/5, czynny w dni robocze od 09:00 do 17:00, 1.8. Punkt Obsługi Klienta w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 65/L1, czynny w dni robocze od 09:00 do 17: , pod adresem adres do korespondencji: Zakra Corp sp. z o.o., ul. Solec 81B/A-22, Warszawa, PL

8 8 2. Serwis ma obowiązek odpowiedzieć na zgłoszenie w terminie 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia (dotyczy dni roboczych). W uzasadnionych przypadkach odpowiedź może zostać wydłużona do 72 godzin, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany odrębną wiadomością . XXIV. Postepowanie reklamacyjne 1. Złożenie reklamacji na jakość wykonanej przez Operatora usługi musi nastąpić poprzez wysłanie, z adresu przypisanego do konta Użytkownika, na adres wiadomości, zawierającej w tytule zwrot REKLAMACJA a w treści dokładny opis reklamowanej usługi i sposobu jej wykonania. 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Operatora serwisu w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej otrzymania. 3. W przypadku reklamacji dotyczącej dokonanych płatności w serwisie i braku ich księgowań, Operator Serwisu ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 4.1. Opis sytuacji Potwierdzenie wykonania transakcji (plik pobrany z systemu bankowości elektronicznej) Wiadomość należy przesłać z adresu zarejestrowanego w serwisie, tj. adresu , który jest wykorzystywany do logowania się w serwisie. 5. Reklamacji nie podlega operacja, gdzie Użytkownik błędnie podał w tytule płatności wygenerowany przez system KOD płatności. Wówczas Operator Serwisu ma 72 godziny od momentu zgłoszenia reklamacji do zaksięgowania płatności na subkoncie Użytkownika lub do zwrotu na rachunek nadawcy. XXX. Zmiany Regulaminu 1. Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany zasad ujętych w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianach wysyłana będzie do Użytkownika na jego adres zapisany w danych przechowywanych w bazie Operatora. 2. Zmiany wejdą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości do Użytkownika. 3. Wiadomość o zmianie Regulaminu wysyłana jest do wszystkich Użytkowników Serwisu, niezależnie od udzielonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych. 4. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji - cennika usług Operatora nie stanowi zmiany regulaminu Serwisu i nie wymaga akceptacji Użytkownika. 5. Złożenie wniosku o pożyczkę lub oferty po wysłaniu do Użytkownika informacji o zmianie regulaminu przyjmuje się za akceptację zmian. 6. Zmiany polegające na wprowadzeniu nowych usług przez Operatora Serwisu nie wymagają akceptacji Użytkownika. XXXI. Ważność 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sadu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. 2. Wszystkie prawa do serwisu i jego treści są zastrzeżone dla Zakra Corp sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie danych z serwisu Zakra.pl zarówno w celach niekomercyjnych jak i komercyjnych, wymaga zgody Zakra Corp sp. z o.o.

REGULAMIN. 1 Użytkownicy serwisu

REGULAMIN. 1 Użytkownicy serwisu 1 Usługodawca - Rotenschwanz sp. z o. o. z siedzibą w Warszaiwe, przy Rynek Starego Miasta 10/7, 00-272 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu zakra.pl obowiązujący od 19.04.2014r.

Regulamin serwisu zakra.pl obowiązujący od 19.04.2014r. 1 Usługodawca - Zakra Corp sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Dolina 5D/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1

REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1 REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1 DEFINICJE 1. OPERATOR Zpay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B lok. A-22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie.

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.extraportfel.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK Spis treści 1 Postanowienia wstępne... 3 2 Definicje... 3 3 Dostęp i korzystanie z Portalu BIK... 6 4 Rejestracja w Portalu BIK... 7 5 Zamawianie Produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin ShopperOne

Regulamin ShopperOne Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Sekcja I. Regulamin ShopperOne Artykuł 1 - DEFINICJE 1. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący / Najemca / Zleceniodawca jest obowiązany

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ xxxxx

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ xxxxx zawarta pomiędzy: RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ xxxxx 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 203; adres korespondencyjny Suwałki ul. Mickiewicza 11 lok. 203,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy..

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy.. I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu...

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu... Spis treści 1 Definicje terminów użytych w Regulaminie... 2 2 Postanowienia ogólne... 4 3 Usługi świadczone za pomocą serwisu Pożycz.pl... 4 4 Rejestracja w serwisie... 5 Wstęp... 5 Utworzenie Konta Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl 1Definicje Operator Kantor "Grażyna" Grażyna Odój-Kukla z siedzibą,,, REGON 432318064. Serwis (w tym wypadku serwis Moje Waluty.pl ) - Serwis

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.asaj.pl/ prowadzony jest przez ASAJ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo