REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015)"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka w Warszawie (zwana dalej: Bizon Capital) tworzy niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej: Regulaminem). 2. Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną jest Spółka Bizon Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeżnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon , kapitał zakładowy zł. 3. Bizon Capital jest operatorem serwisu internetowego bizoncapital.pl (zwanej dalej: Platformą). 4. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w serwisie bizoncapital.pl mogą się rejestrować i korzystać z niego, w celach bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu i na własny rachunek, oraz podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w następujących formach prawnych: spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna (zwane dalej: Przedsiębiorcą). 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną 1. Bizon Capital realizuje na rzecz Przedsiębiorcy, następujące usługi: a. prowadzi konto Przedsiębiorcy na Platformie, b. udostępnia na Platformie narzędzie informatyczne umożliwiające Przedsiębiorcom składanie online wniosków o pożyczkę do Współpracujących Funduszy Pożyczkowych, c. dokonuje wstępnego sprawdzenia wniosku o pożyczkę, złożonego przez Przedsiębiorcę przed przekazaniem do Współpracujących Funduszy Pożyczkowych w zakresie opisanym w 3 ust. 4 Regulaminu (zwanego dalej: Weryfikacją). d. przekazuje wniosek o pożyczkę złożony przez Przedsiębiorcę do Współpracujących Funduszy Pożyczkowych, z zastrzeżeniem pkt. c niniejszego powyżej. e. Przekazuje skany dokumentów umieszczone przez Użytkownika na Platformie do Współpracujących Funduszy Pożyczkowych.

2 2. Korzystanie z usług dostępnych na Platformie jest bezpłatne. Opłaty związane z udzielaniem i obsługą pożyczek mogą być pobierane przez Współpracujące Fundusze Pożyczkowe oraz podmioty działające z ich upoważnienia na podstawie odrębnych umów z użytkownikiem. 3. Korzystanie z Platformy wymaga posługiwania się przez użytkownika oprogramowaniem w postaci przeglądarki internetowej z obsługą cookies i JavaScript. 4. Zabrania się Przedsiębiorcy zamieszczania na Platformie treści o charakterze bezprawnym. 1. Warunki odnoszące się do wszystkich usług 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną a. W przypadku Przedsiębiorców będących osobami prawnymi, jakiekolwiek czynności w Platformie podejmować może wyłącznie osoba upoważniona do reprezentowania Przedsiębiorcy na podstawie aktualnego odpisu KRS. b. W przypadku, gdy do samodzielnego reprezentowania Przedsiębiorcy będącego osobą prawną uprawnionych jest kilka osób, czynności w Platformie podejmować może wyłącznie osoba, która założyła konto Przedsiębiorcy w serwisie bizoncapital.pl oraz otrzymała login i hasło. c. W przypadku Przedsiębiorców prowadzących działalność w innej formie niż osoba prawna, jakiekolwiek czynności w Platformie podejmować może wyłącznie osoba upoważniona do reprezentowania Przedsiębiorcy na podstawie umowy spółki lub wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, do której wpisowi podlega Przedsiębiorca. 2. Usługa: prowadzenie konta na Platformie a. W celu założenia konta użytkownik Przedsiębiorca musi zarejestrować w serwisie swoje dane wypełniając udostępniony formularz. b. Przedsiębiorca powinien posiadać własną domenę pod którą prowadzi działalność. W szczególności wymagane jest podanie adresu do kontaktu w domenie Przedsiębiorcy zakładającego konto. c. Jeden Przedsiębiorca może posiadać jedno konto na Platformie. d. Po zarejestrowaniu się w bizoncapital.pl, użytkownik podaje swój login, którym jest użyty do rejestracji adres i otrzymuje hasło, które umożliwia mu każdorazowe zalogowanie się na Platformie. e. Rejestrując konto na Platformie Przedsiębiorca obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz dokumentami, do których Regulamin się odwołuje i wyrazić zgodę na ich brzmienie. Wyrażając zgodę na brzmienie Regulaminu podmiot rejestrujący się jako Przedsiębiorca zobowiązuje się do jego przestrzegania. f. Otwarcie konta na Platformie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie pocztą elektroniczną na adres stanowiący login do serwisu informacji związanych z kontem, w szczególności informacji o zmianach w niniejszym Regulaminie.

3 3. Usługa: umożliwianie składania przez Przedsiębiorcę wniosków o pożyczkę do Współpracujących Funduszy Pożyczkowych wymienionych w 4. a. Do składania wniosków o pożyczkę uprawnieni są Przedsiębiorcy posiadający aktywne konto na Platformie b. Wypełnienie formularza udostępnionego w celu składania wniosków o pożyczkę, wraz ze złożeniem wymaganych oświadczeń i wyrażeniem wymaganych zgód jest równoznaczne ze zleceniem Bizon Capital przeprowadzenia procedury zmierzającej do złożenia wniosku o pożyczkę we Współpracujących Funduszach Pożyczkowych oraz zrealizowania Usługi: Weryfikacja c. Przedsiębiorca składając wniosek (klikając w przycisk Złóż wniosek ) wyraża zgodę na przekazanie go do Funduszu Pożyczkowego wraz z załączonymi przez niego dokumentami i zawartymi we wniosku i dokumentach danymi osobowymi. d. Jeden Przedsiębiorca może posiadać jeden aktywny (procesowany) wniosek o pożyczkę e. W przypadku pozytywnego sprawdzenia danych podanych na formularzu wniosku o pożyczkę, Bizon Capital przekazuje wniosek o pożyczkę do wybranych przez Przedsiębiorcę Współpracujących Funduszy Pożyczkowych. 4. Usługa: Weryfikacja a. Bizon Capital dokonuje sprawdzenia adresu podanego na formularzu udostępnionym w celu założenia konta na Platformie pod kątem związku tego adresu z domeną Przedsiębiorcy. b. Bizon Capital dokonuje sprawdzenia warunku posiadania jednego konta w serwisie przez jednego Przedsiębiorcę oraz warunku posiadania jednego aktywnego wniosku o pożyczkę przez jednego Przedsiębiorcę. W przypadku niespełnienia któregoś z w/w warunków Bizon Capital dokonuje zamknięcia konta otwartego później lub odrzuca wniosek o pożyczkę złożony później. c. Bizon Capital dokonuje sprawdzenia kompletności i prawidłowości danych podanych w formularzu wypełnianym w celu założenia konta na Platformie oraz danych podanych na formularzu udostępnionym w celu składania wniosków o pożyczkę. Sprawdzenie odbywa się w oparciu o ogólnie dostępne bazy danych o przedsiębiorcach. d. Sprawdzenie dotyczy zgodności danych w zakresie: firma, adres siedziby, nr KRS lub nr wpisu do EDG (jeżeli został on przyznany Przedsiębiorcy), NIP, REGON, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego, w przypadku spółek - sąd, w którym Przedsiębiorca jest zarejestrowany, osoba uprawniona do reprezentacji lub działania jako Przedsiębiorca wraz z podaniem stanowiska, sposób reprezentacji Przedsiębiorcy. e. Wynik pozytywny sprawdzenia oznacza zgodność danych podanych przy zakładaniu konta Przedsiębiorcy lub przy wypełnianiu formularza wniosku o pożyczkę z danymi znalezionymi w sprawdzanych bazach danych f. Wynik negatywny sprawdzenia oznacza brak zgodności co najmniej jednej danej podanej przy zakładaniu konta Przedsiębiorcy lub przy wypełniania formularza wniosku o pożyczkę z danymi znalezionymi w sprawdzanych bazach danych.

4 g. W przypadku wyniku pozytywnego, konto Przedsiębiorcy jest aktywne a wniosek o pożyczkę jest przekazywany do wybranych Współpracujących Funduszy Pożyczkowych. h. W przypadku wyniku negatywnego Bizon Capital ma prawo do: i. Dezaktywacji konta Przedsiębiorcy i odrzucenia wniosku o pożyczkę lub ii. Wystąpienia do Przedsiębiorcy z prośbą o poprawę informacji lub wyjaśnienia / udokumentowanie. W takim przypadku utrzymanie aktywności konta lub dalsze procesowanie wniosku o pożyczkę uzależnione jest od informacji przekazanych przez Przedsiębiorcę. 5. Usługa: przekazanie skanów dokumentów do Współpracujących Funduszy Pożyczkowych a. Po pozytywnej weryfikacji danych umieszczonych w złożonym elektronicznie z wykorzystaniem Platformy wniosku o pożyczkę, Użytkownik otrzymuje informację o wymaganych w celu dalszego procedowania wniosku dokumentach, których skany należy przekazać do Współpracującego Funduszu Pożyczkowego. b. Przekazanie dokumentów może zostać dokonane poprzez umieszczenie skanów na Platformie lub mailowo, bezpośrednio do Współpracującego Funduszu Pożyczkowego na adres podany Użytkownikowi wraz z listą dokumentów. c. W przypadku wyboru przez Użytkownika Platformy jako sposobu przekazania skanów dokumentów, są one przez Platformę przetwarzane w następujący sposób: i. Dokumenty są udostępniane tylko upoważnionemu pracownikowi Współpracującego Funduszu Pożyczkowego ii. Po zawarciu umowy pożyczki, rezygnacji Klienta z zawarcia umowy pożyczki lub odrzuceniu wniosku o pożyczkę przez Współpracujące Fundusze Pożyczkowe, pliki ze skanami dokumentów są usuwane (kasowane) z nośników elektronicznych użytkowanych przez Bizon Capital. 4 Współpracujące Fundusze Pożyczkowe 1. Współpracujące Fundusze Pożyczkowe są to fundusze pożyczkowe, oferujące pożyczki dla Przedsiębiorców, o których udzielenie można wnioskować poprzez usługi dostępne na Platformie. 2. Do Współpracujących Funduszy Pożyczkowych należą: a. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 56, Warszawa, nr KRS , kapitał akcyjny zł, w pełni opłacony. 3. Współpracujące Fundusze Pożyczkowe udzielają pożyczek według przepisów prawa cywilnego, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami tych Funduszy oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy. 2. Zawarcie umowy następuje pod warunkiem dokonania przez Przedsiębiorcę rejestracji na Platformie wymaganych danych, po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu. 6 Reklamacje 1. Użytkownik może przesyłać zapytania dotyczące funkcjonowania Platformy oraz składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy. 2. Reklamacje przyjmowane są z adnotacją bizoncapital.pl reklamacja : a. W formie pisemnej na adres:, b. W formie elektronicznej na adres: 3. Użytkownik może przesyłać zapytania dotyczące funkcjonowania Platformy oraz składać reklamacje dotyczące jej funkcjonowania. 4. Bizon Capital rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po jej otrzymaniu. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Bizon Capital zwraca się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie; w takim przypadku czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu o okres odpowiadający czasowi oczekiwania na uzupełnienie informacji dotyczących reklamacji. 5. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Użytkownika przysługujących mu na podstawie przepisów prawa. 6. Prawem właściwym dla realizacji umowy jest prawo polskie. 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd właściwy wg. norm postępowania cywilnego. 7 Dane osobowe 1. Z chwilą dokonania rejestracji na Platformie dane Użytkownika umieszczane są w zbiorze danych osobowych bizoncapital.pl, którego administratorem jest Bizon Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeżnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon Dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. 2. Zakres danych osobowych umieszczonych w zbiorze, o którym mowa w 7 ust. 1 Regulaminu obejmuje: a. imię i nazwisko właściciela konta na Platformie b. adres właściciela konta c. adres IP komputera (w przypadku przedsiębiorców indywidualnych) d. NIP właściciela konta (w przypadku przedsiębiorców indywidualnych) 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek korzystania z usług oferowanych przez Bizon Capital na Platformie.

6 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Bizon Capital także dla celów marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane Współpracującym Funduszom Pożyczkowym. 6. W procesie rejestracji Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie od Bizon Capital informacji handlowych na podany adres . Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta. 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia. W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych lub w przypadku, gdy uległy one zmianie, Bizon Capital może wstrzymać świadczenie usług do czasu aktualizacji danych. 8. Bizon Capital ramach Platformy wykorzystuje pliki typu "cookie i podobne technologie w celu zwiększenia komfortu korzystania z Platformy i poprawienia jakości oferowanych Usług. Pliki typu "cookie wykorzystywane na Platformie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Przedsiębiorców. 9. Pliki typu cookie są wykorzystywane w ramach Platformy za zgodą Przedsiębiorcy. Może on wyrazić zgodę, o której mowa w powyżej, za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Platformy, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej. Przedsiębiorca może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików typu cookie lub ją cofnąć w każdym czasie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Platformy. 8 Zakres działań i odpowiedzialności Bizon Capital 1. Bizon Capital przekazuje dane otrzymane od Użytkowników Współpracującym Funduszom Pożyczkowym. 2. Dane pozyskane od Użytkowników są przez Bizon Capital przechowywane w sposób poufny. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie tych danych przez Bizon Capital. 3. Podjęcie decyzji o przyznaniu lub nie pożyczki oraz zawarcie umowy pożyczki znajdują się poza zakresem działań Bizon Capital i należą do Współpracujących Funduszy Pożyczkowych. 4. Złożenie przez Użytkownika wniosku o pożyczkę nie gwarantuje jej przyznania. Bizon Capital nie ponosi odpowiedzialności za warunki i termin udzielenia pożyczki. Bizon Capital nie jest stroną umowy pożyczki zawartej między Użytkownikiem a Współpracującym Funduszem Pożyczkowym. 5. Bizon Capital nie odpowiada za prawdziwość i kompletność danych przekazanych przez Użytkownika. 9 Postanowienia końcowe 1. Podczas świadczenia usług Bizon Capital przyjmuje, że loginem i hasłem posługuje się osoba, która założyła odpowiadające im konto na Platformie. Bizon Capital nie ponosi odpowiedzialności za czynności podejmowane na Platformie przez osobę trzecią, która weszła w posiadanie loginu i hasła użytkownika z jego winy lub za jego zgodą. 2. Językiem w którym Bizon Capital porozumiewa się z Użytkownikiem jest język polski.

7 3. Prawem właściwym dla realizacji umowy jest prawo polskie. 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd właściwy wg. norm postępowania cywilnego. 5. Użytkownik serwisu zobowiązuje się powstrzymać, przy na Platformie, od wszelkich działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, działań naruszających dobra osobiste innych podmiotów, zamieszczania treści lub podejmowania zachowań bezprawnych, działań sprzecznych z dobrem Bizon Capital. 6. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonane przez Bizon Capital. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od wysłania do Użytkowników pocztą elektroniczną informacji o zmianach. 7. Zmiany niniejszych zasad wiążą Użytkownika od dnia ich wejścia w życie, jeśli Użytkownik nie złoży sprzeciwu w terminie 7 dni od wysłania informacji o zmianie. Złożenie sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z upływem dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian niniejszych zasad. Do zachowania terminu na złożenie sprzeciwu wymagane jest doręczenie pisma zawierającego sprzeciw do siedziby Bizon Capital lub dostarczenia do Bizon Capital wiadomości zawierającej sprzeciw pocztą elektroniczną na adres: najpóźniej do godz. 23:59:59 ostatniego dnia terminu, ze wskazaniem, że wiadomość dotyczy rezygnacji z korzystania z Platformy.

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 58/2014 z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN ZAWIERANIA NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH I INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej Regulamin świadczenia drogą elektroniczną Usługi pobierania danych w celu oceny zdolności kredytowej dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 10 marca 2014r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo