Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń"

Transkrypt

1 Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi Zasileń Konta Prepaid. 2. Wszyscy użytkownicy usługi (dalej Usługobiorcy ) zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. 2 Informacje podstawowe o Usługodawcy Podmiotem świadczącym Usługi Zasileń Konta Prepaid określone w Regulaminie, jest ecard S.A. z siedzibą w Gdańsku (kod: ), przy ul. Arkońskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: , Regon (dalej Usługodawca ). 3 Informacje podstawowe o Usługobiorcy Z Usługi Zasileń Konta Prepaid korzystać może każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) będąca posiadaczem lub współposiadaczem odpowiedniego typu rachunku bankowego prowadzonego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. lub posiadaczem karty kredytowej wydanej przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. 4 Rodzaj usługi świadczonej droga elektroniczną 1. Usługa Zasileń Konta Prepaid, jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz 1204 z późn. zm.). 2. Usługa Zasileń Konta Prepaid umożliwia Usługobiorcy zakup doładowań kont telefonów komórkowych działających w systemach prepaid w sieciach Simplus, SamiSwoi, Era, Heyah, Orange, Play, 36i6, POP za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej pod adresem https:// oraz jej wersji mobilnej (pod 1

2 adresem https://www.mobile.citibank.pl lub jako aplikacja dla telefonów komórkowych), zwanej dalej Citi Mobile. 3. Usługa Zasileń Konta Prepaid umożliwia zasilenie dowolnego numeru telefonu komórkowego w systemie prepaid w sieciach wyszczególnionych w ust.2 powyżej następującymi nominałami: a. konto Simplus: dowolna kwota w pełnych złotych od 5 do 150 zł, b. konto SamiSwoi: dowolna kwota w pełnych złotych od 10 do 160 zł, c. konto MixPlus: dowolna kwota w pełnych złotych od 5 do 150 zł, d. konto Tak Tak i Era Mix: dowolna kwotą w pełnych złotych od 5 do 500 zł, e. konto Heyah: dowolna kwota w pełnych złotych od 5 do 500 zł, f. konto Orange/Pop: jedną z następujących kwot 5 zł, 10 zł, 25 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł, g. konto Play: dowolna kwota w pełnych złotych od 10 do 300 zł, h. konto Play Fresh: dowolna kwota w pełnych złotych od 10 do 300 zł, i. konto 36i6: dowolna kwota w pełnych złotych od 5 do 150 zł, 5 Zawarcie umowy oraz zasady świadczenia Usługi Zasileń Konta Prepaid. 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Zasileń Konta Prepaid odbywa się za pośrednictwem strony bankowości internetowej pod adresem https://www.citibankonline.pl oraz Citi Mobile. Każdorazowe skorzystanie z Usługi Zasileń Konta Prepaid wymaga zawarcia odrębnej umowy. 2. Zawarcie umowy wymaga podania przez Usługobiorcę danych określonych w ust. 3 poniżej, złożenia przez niego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jej akceptacji oraz dokonania przez Usługobiorcę płatności za usługę. Umowa zostaje zawarta po otrzymania przez Usługodawcę danych Usługobiorcy oraz powyższego oświadczenia Usługobiorcy, z chwilą dokonania przez Usługobiorcę płatności za usługę. 3. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Zasileń Konta Prepaid Usługobiorca podaje następujące dane : a. numer telefonu, którego konto ma zostać zasilone, b. adres poczty elektronicznej ( ), na który zostanie wysłane potwierdzenie wykonania Usługi Zasileń Konta Prepaid, c. wysokość kwoty zasilenia konta prepaid, zgodnie z zasadami określonymi w 4 ust. 3 Regulaminu. 2

3 4. Zasilenie Konta Prepaid w ramach świadczonej usługi następuje z chwilą zawarcia umowy o świadczenie Usługi Zasileń Konta Prepaid za pośrednictwem serwisu internetowego o którym mowa w ust. 1 powyżej. 5. Zasilenie Konta Prepaid rozpoczyna kolejny okres ważności konta uzależniony od kwoty zasilenia. Szczegóły dotyczące warunków świadczenia usług przez operatorów telekomunikacyjnych określone są w aktualnie obowiązujących cennikach tychże operatorów. 6. Usługobiorca otrzyma na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji Usługi Zasilenia Konta Prepaid oraz jej numer referencyjny. 7. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 8. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez ecard jego danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie Usługi Zasileń Konta Prepaid, w tym w celu umożliwienia wystawienia faktury VAT 9. Usługobiorca, który wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w 4 ust. 1 Regulaminu, w szczególności dotyczących Usługi Zasileń Konta Prepaid, informacji związanych z usługami świadczonymi przez ecard S.A., jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez ecard S.A. będzie je mógł otrzymywać w następujący sposób: a. na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy udostępniony ecard dla celów realizacji usługi Zasilenia Kont Prepaid. b. na numer telefonu komórkowego Usługobiorcy udostępnionego ecard dla celów realizacji usługi Zasilenia Kont Prepaid. 10. ecard S.A. jest administratorem zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 11. Usługobiorca ma prawo wglądu oraz poprawiania dotyczących go danych osobowych. 12. Celem otrzymania faktury VAT za zakupioną Usługę Zasilenia Konta Prepaid w serwisie https:// lub Citi Mobile Usługobiorca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dokonania Zasilenia Konta Prepaid wypełnić na stronie internetowej serwisu formularz z danymi odbiorcy niezbędnymi do wystawienia faktury, wraz z numerem referencyjnym transakcji oraz numerem zasilonego telefonu, której faktura 3

4 dotyczy, oraz adresem który podany został przy zleceniu zasilenia i na który faktura ma zostać wysłana. 13. Usługobiorca otrzyma fakturę VAT na podany przez niego adres w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionego formularza wskazanego w ust. 11 powyżej. Usługobiorca wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej. 6 Reklamacje 1. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Usługodawcę usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie. 2. Reklamacje mogą być zgłaszane: a. telefonicznie pod numerem telefonu (022) , 24 godziny na dobę, b. poprzez stronę https://www.citibankonline.pl w systemie transakcyjnym Banku, c. telefonicznie pod numerem telefonu (022) , od godziny 9:00 do 17:00 (w dni robocze) Biuro Obsługi Klienta ecard S.A. 3. Reklamacja winna zawierać: a. numer doładowywanego telefonu, b. kwotę doładowania, c. operatora, którego reklamacja dotyczy d. adres ( w przypadku, jeżeli został podany przez Usługobiorcę podczas składania zlecenia Zasilenia Konta Prepaid), e. zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. 4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia lub otrzymania dodatkowych informacji, zgodnie z ust. 5 poniżej. 5. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia Usługodawca zwraca się do Usługobiorcy w formie elektronicznej z prośbą o podanie dodatkowych szczegółów. 6. W przypadku, gdy niemożliwe jest rozpatrzenie reklamacji w terminie określonym w ust. 4 powyżej, Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi. 7. Reklamacje dotyczące Zasilenia Konta Prepaid zleconą wartością doładowania należy zgłaszać bezpośrednio do Operatora sieci telefonii komórkowej, w której funkcjonuje doładowywany telefon. 8. Przedmiot Reklamacji nie obejmuje: 4

5 a. Zasilenia konta telefonu błędnie wskazanego przez Usługobiorcę, w szczególności konta, którym Usługobiorca nie dysponuje; b. Skutków nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych; c. Błędnie wpisanej przez Usługobiorcę kwoty doładowania, którą konto ma być zasilone, d. Okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za działania, których Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 9. Reklamacje, o których mowa w ust. 7 powyżej rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez poszczególnych Operatorów. 7 Zastrzeżenia 1. Usługodawca może w każdym czasie zmienić warunki oferowania Usługi Zasileń Konta Prepaid oraz czasowo zawiesić lub zakończyć ich świadczenie bez uprzedniego powiadamiania. 2. Zapis w ust 1 powyżej nie ma zastosowania do umów już zawartych pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcami. 3 Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wartości zrealizowanej Usługi Zasileń Konta Prepaid. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy konsumenta (w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), wobec którego Usługodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych. 8 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla każdego Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem https://www.citibankonline.pl oraz w Citi Mobile po zalogowaniu do Systemu Bankowości Internetowej. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu oraz Załączników do Regulaminu, przy czym w takim przypadku odpowiednia informacja zostanie podana na wyżej stronie internetowej i serwisie Citi Mobile określonych w ust 1 powyżej, i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia Regulaminu ze zmianami. 5

6 3. W przypadku powstania sporów wynikających z realizacji Usługi wykonanej na rzecz Usługobiorcy nie będącego konsumentem (w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd w Gdańsku miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. 4. W przypadku Usługobiorców, będących konsumentami (w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), sądem właściwym jest sąd właściwości ogólnej w rozumieniu przepisów regulujących właściwość sądu. 5. Językiem stosowanym w relacjach Usługodawcy z Usługobiorcami jest język polski. 6. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych w związku ze świadczeniem Usługi Zasileń Konta Prepaid jest prawo polskie. 6

REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID. Postanowienia wstępne REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard ) Usługi Zasileń Konta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne Regulamin BlueCash I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin konta upaid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatora Polkomtel Sp. z o.o. I Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatora Polkomtel Sp. z o.o. I Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatora Polkomtel Sp. z o.o. I Postanowienia wstępne 1. Stosownie do wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór

Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór I Postanowienia wstępne Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór 1. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, spółka upaid

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Płatniczej BluePay S.A.

Regulamin Świadczenia Usługi Płatniczej BluePay S.A. Regulamin Świadczenia Usługi Płatniczej BluePay S.A. 1 Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175), Spółka BluePay S.A. w Sopocie tworzy regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL I. Definicje Sodexo - Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. (zwane dalej Sodexo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Serwis TOP3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI MOJEPŁATNOŚCI.PL

REGULAMIN USŁUGI MOJEPŁATNOŚCI.PL REGULAMIN USŁUGI MOJEPŁATNOŚCI.PL I. Część Ogólna Regulaminu 1 Jakim słowniczkiem posługujemy się w Regulaminie? 1. W Regulaminie używane są terminy pisane wielką literą. Posiadają one znaczenie nadane

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY I. OGÓLNE WARUNKI

REGULAMIN PRENUMERATY I. OGÓLNE WARUNKI REGULAMIN PRENUMERATY I. OGÓLNE WARUNKI 1. Strona internetowa działająca pod adresem www.gb.pl jest własnością Fratria sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl. REGULAMIN SERWISU 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umów ubezpieczenia Przedłużonej Gwarancji za pośrednictwem serwisu internetowego www.neo24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin zawierania umów ubezpieczenia Przedłużonej Gwarancji za pośrednictwem serwisu internetowego www.neo24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin zawierania umów ubezpieczenia Przedłużonej Gwarancji za pośrednictwem serwisu internetowego www.neo24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Składanie zamówień... 3 3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży... 4 4. Zasady i sposób dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Onet- Grupa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo