Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media S.A. w Sopocie (zwana dalej: Spółką) tworzy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem) na potrzeby świadczonych przez Blue Media S.A. usług drogą elektroniczną. 2. Usługodawcą usług opisanych w Regulaminie jest Blue Media spółka akcyjna w Sopocie przy ulicy Haffnera 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon , o kapitale zakładowym w wysokości PLN (w całości wpłaconym). 3. Usługobiorcą jest każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). 2 - Rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną 1. Spółka świadczy usługę elektronicznego generowania obrazu faktury VAT, faktury zaliczkowej VAT, rachunku, faktury VAT marża, faktury VAT proforma (dalej łącznie jako Faktura VAT) na podstawie danych wpisanych przez Usługobiorcę na stronie serwisu faktura.pl, będącą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, usługą świadczoną drogą elektroniczną, zwaną dalej Usługą lub Usługą w podstawowym zakresie. 2. Na życzenie Usługobiorców korzystających z Usługi w podstawowym zakresie Spółka świadczy również Usługi dodatkowe, obejmujące: a. Usługę usługa polegająca na przekazaniu wygenerowanego obrazu Faktury VAT na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Usługobiorcę, b. Usług SMS usługa polegająca na przekazaniu informacji o wygenerowaniu obrazu Faktury VAT wraz z wybranymi przez Usługobiorcę danymi, jakimi ją uzupełniono oraz informacją o terminie płatności poprzez wiadomość SMS na numer telefonu GSM wskazany przez Usługobiorcę, c. Usługę fax usługa polegająca na przekazaniu wygenerowanego obrazu Faktury VAT na numer fax wskazany przez Usługobiorcę, wyłącznie na numer fax w kraju, d. Usługa wydruku ze wskazaniem adresu doręczenia usługa polegająca na wydruku wygenerowanego obrazu Faktury VAT i przekazanie na wskazany przez Usługobiorcę adres, e. Usługa pieczęci monitoringu płatności usługa, którą na zlecenie Spółki

2 realizuje firma Del Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, polegająca na oznaczeniu obrazu Faktury VAT pieczęcią monitoringu płatności, f. Usługa monitu telefonicznego usługa, którą na zlecenie Spółki realizuje firma Del Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, polegająca na wykonaniu telefonu na podany przez Usługobiorcę numer telefonu, w celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z dłużnikiem Usługobiorcy z tytułu Faktury VAT, w odniesieniu do której realizowana jest ta Usługa dodatkowa, g. Usługa wezwania do zapłaty usługa, którą na zlecenie Spółki realizuje firma Del Group Sp. z o.o., która polega na pisemnym wezwaniu do zapłaty dłużnika Usługobiorcy z tytułu Faktury VAT, w odniesieniu do której realizowana jest ta Usługa dodatkowa, h. Usługa weryfikacji w bazie Krajowego Rejestru Długów (KRD) usługa, która polega na sprawdzeniu, na zlecenie Usługobiorcy, w bazie KRD, dłużnika Usługobiorcy z tytułu Faktury VAT, w odniesieniu do której realizowana jest ta Usługa dodatkowa, niebędącego konsumentem, - przy czym dla określenia zbiorczo wszystkich rodzajów świadczonych na podstawie Regulaminu Usług w podstawowym zakresie oraz Usług dodatkowych używane jest określenie Usługi. Usługa dodatkowa może być świadczona wyłącznie dla zarejestrowanego Usługobiorcy - w przypadku korzystania przez tego Usługobiorcę z Usługi w podstawowym zakresie. 3. Zamawiając Usługę monitu telefonicznego Usługobiorca upoważnia Spółkę oraz podmiot realizujący tę Usługę Del Group Sp. z o.o. do występowania w imieniu Usługobiorcy wobec dłużnika Usługobiorcy, w tym do składania oświadczeń zmierzających do nakłonienia dłużnika Usługobiorcy do spłaty przez tego dłużnika należności wynikających z obrazu Faktury VAT, w związku z którą ta Usługa dodatkowa jest realizowana. 4. Zamawiając Usługę weryfikacji w bazie KRD Usługobiorca upoważnia Spółkę do zaciągnięcia informacji o dłużniku Usługobiorcy z tytułu zapłaty Faktury VAT, niebędącym konsumentem, na rzecz Usługobiorcy. 5. Zamawiając Usługę wezwania do zapłaty Usługobiorca upoważnia Spółkę oraz podmiot realizujący tę Usługę Del Group Sp. z o.o. do występowania w imieniu Usługobiorcy wobec dłużnika Usługobiorcy, w tym do składania oświadczeń zmierzających do wezwania dłużnika Usługobiorcy do spłaty przez tego dłużnika należności wynikających z obrazu Faktury VAT, w związku z którą ta Usługa dodatkowa jest realizowana. 6. Szczegółowe zasady świadczenia Usług, o których mowa w ust. 2 lit. e) h) określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępny na stronie 7. Usługa w podstawowym zakresie może być świadczona także bez rejestracji Usługobiorcy i jest wówczas realizowana nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ograniczonej funkcjonalności (braku zapisywania danych Usługobiorcy i

3 historii obrazów Faktur VAT). 3 - Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną 1. Korzystanie ze świadczonych przez Spółkę Usług wymaga podania przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej oraz uiszczenia na rzecz Spółki zryczałtowanej opłaty w wysokości wskazanej w Cenniku, dostępnym na stronie https://faktura.pl/info/cennik Usługobiorca może uiszczać zryczałtowaną opłatę na rzecz Spółki wyłącznie poprzez wpłaty dokonane za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy Spółki wskazany w serwisie faktura.pl. W ramach zryczałtowanej opłaty Usługobiorcy przyznane zostają do wykorzystania w serwisie faktura.pl na Usługi punkty w ilości odpowiadającej wysokości zryczałtowanej opłaty, gdzie 1 PLN odpowiada 1 punkt. Ilość punktów wymiennych na daną Usługę jak również ilość punktów, które Usługobiorca otrzymać może w ramach promocji określa Cennik dostępny na stronie 2. Usługa nie zostanie zrealizowana, jeżeli jej zrealizowanie miałoby spowodować przekroczenie salda punktów dostępnych w koncie Usługobiorcy. W takim przypadku w celu skorzystania z Usługi konieczne jest ponowne uiszczenie przez Usługobiorcę opłaty, o której mowa w ust. 1 powyżej, w wysokości wybranej przez Usługobiorcę z Cennika dostępnego na stronie https://faktura.pl/info/cennik 3. Uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 1 powyżej, umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w okresie określonym w Cenniku dla danej wartości opłaty (Ważność konta). Po upływie Ważności konta, w przypadku, gdy Usługobiorca nie uiści nowej opłaty przedłużając tym samym Ważność konta, traci on możliwość korzystania z Usług. Dostępne w koncie Usługobiorcy punkty można wykorzystywać na Usługi wyłącznie w okresie Ważności konta. 4. W celu otrzymania informacji o stanie realizacji Usług, Usługobiorca udostępnia Spółce swój adres W celu otrzymania faktury VAT za zakupione Usługi Usługobiorca powinien wypełnić na stronie internetowej serwisu faktura.pl odpowiedni formularz z danymi odbiorcy niezbędnymi do wystawienia faktury, wraz z adresem Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z przepisami prawa po dokonaniu zgodnej z Regulaminem rejestracji. 7. Dane osobowe Usługobiorcy zamawiającego Usługę są umieszczane i przetwarzane w bazie danych firmy Blue Media S.A. Dane są przetwarzane wyłącznie przez Spółkę w celu świadczenia Usług i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usług. 8. Usługobiorca może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących usług i produktów Spółki drogą elektroniczną zgodnie z

4 wymogami ustawy, o której mowa w par.1 ust.1. Regulaminu. 9. Administratorem zbioru danych osobowych Usługobiorcy jest Spółka. 10. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia. 11. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 12. Usługobiorca zamawiając Usługę dodatkową, powierza Spółce do przetwarzania dane osobowe kontrahenta Usługobiorcy, będącego osobą fizyczną, w celu realizacji przez Spółkę Usług dodatkowych dla Usługobiorcy. Usługobiorca jednocześnie upoważnia Spółkę do powierzenia do przetwarzania danych osobowych kontrahenta Usługobiorcy, będącego osobą fizyczną, do Del Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji Usług dodatkowych zleconych przez Spółkę zgodnie z Regulaminem. 4 - Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej oraz z zastrzeżeniem 2 ust. 7 Regulaminu. 2. Zawarcie umowy następuje pod warunkiem dokonania przez Usługobiorcę zgodnej z Regulaminem rejestracji, po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz w wypadku chęci skorzystania z Usług wymiennych na punkty - po uiszczeniu stosownej zryczałtowanej opłaty. 3. Rejestracja, o której mowa w ust. 2 powyżej, wymaga podania przez Usługobiorcę unikalnego i niepowtarzalnego loginu w postaci adresu oraz prawidłowego NIP Usługobiorcy. W przypadku próby ponownej rejestracji Usługobiorcy w serwisie Faktura.pl z wykorzystaniem loginu, NIP, który już wcześniej został podany przez Usługobiorcę lub innego użytkownika serwisu, rejestracja nie będzie możliwa. 5 - Odpowiedzialność Spółki 1. Spółka dołoży wszelkich starań by serwis faktura.pl był aktualizowany oraz pozostawał w pełni funkcjonalny, nie ponosi jednak z tego tytułu żadnej odpowiedzialności względem Usługobiorcy. Niniejsze postanowienie nie upoważnia Usługobiorcy do domagania się wprowadzenia jakichkolwiek zmian w faktura.pl. 2. Jakiekolwiek zmiany w faktura.pl wprowadzane są z uwzględnieniem czasu związanego z technicznymi czynnościami mającymi na celu ich implementację w system komputerowy oraz rzeczywistych możliwości produkcyjnych Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty mogące wyniknąć z niemożliwości dostosowania, w terminach określonych w przepisach

5 prawa, faktura.pl do wymogów prawa. 3. Spółka nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody i straty, w tym za szkody z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia, a także wadliwego działania faktura.pl. 4. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne problemy i szkody powstałe nie z winy Spółki w szczególności powstałe w wyniku: a. nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego Usługobiorcy, b. nieznajomości przez Usługobiorcę przepisów księgowo-podatkowych, c. nieprawidłowego funkcjonowania systemu łączności z serwisem faktura.pl, d. nieprawidłowym korzystaniem z faktura.pl przez Usługobiorcę, e. podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta, f. niedotrzymania warunków Regulaminu przez Usługobiorcę, g. siły wyższej (np. powódź, huragan, włamań do systemów komputerowych itp.), h. nieprawidłowości danych podanych w systemie faktura.pl, i. braku możliwości skorzystania z Usług wynikającej z braku otrzymania zryczałtowanej opłaty od Usługobiorcy. 6 - Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Usługobiorcy. 2. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie pięciu dni od daty wysłania zmian Regulaminu na ostatni znany Spółce adres Usługobiorców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej. 3. Zmiany Regulaminu wiążą Usługobiorcę od dnia ich wejścia w życie, jeśli Usługobiorca nie złoży sprzeciwu w terminie pięciu dni od wysłania informacji o zmianie. Złożenie sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna z upływem dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu. 4. Do zachowania terminu na złożenie sprzeciwu wymagane jest doręczenie pisma zawierającego sprzeciw do siedziby Spółki lub dostarczenia do Spółki wiadomości zawierającej sprzeciw pocztą elektroniczną na adres: najpóźniej do godz ostatniego dnia terminu, ze wskazaniem, że wiadomość dotyczy rezygnacji z korzystania z serwisu Faktura.pl.

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o.

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza zasady korzystania z serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o.

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 10.09.2014r. 1 Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów poprzez aukcję internetową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 58/2014 z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN ZAWIERANIA NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH I INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo