REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1 DEFINICJE 1. OPERATOR Zpay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B lok. A-22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod pozycją , NIP: REGON: SERWIS serwis internetowy pod adresem https://www.moeda.pl prowadzony przez Operatora umożliwiający korzystanie z jego usługi wymiany walut online. 3. REGULAMIN niniejszy Regulamin Serwisu 4. CZAS PRACY OPERATORA SERWISU zgodnie z zakładką kontakt w serwisie 5. UŻYTKOWNIK osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika i tym samym uzyskała ona dostęp do usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu moeda.pl na zasadach określonych w Regulaminie. 6. KONTO UŻYTKOWNIKA udostępniona indywidualnie Użytkownikowi część Serwisu moeda.pl służąca korzystaniu z Usług świadczonych przez Operatora w Serwisie moeda.pl oraz grupująca informacje o działaniach Użytkownika w ramach Serwisu. Konto jest dostępne dla Użytkownika po zarejestrowaniu się w Serwisie oraz wprowadzeniu przez Użytkownika Loginu oraz Hasła. 7. LOGIN I HASŁO - unikalne dane wprowadzone przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim, służące do logowania w Serwisie. 8. MOJE KONTO część Serwisu dostępna dla Użytkowników i umożliwiająca im składanie dyspozycji wymiany walut oraz zarządzanie Kontem Użytkownika. 9. USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.). 10. PRAWO DEWIZOWE ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 826). 11. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz ze zm.). 12. USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 13. POTWIERDZENIE TRANSAKCJI dowód wymiany walut jest to wygenerowana przez Operatora faktura elektroniczna w formacie PDF, przesyłana na wskazany adres Użytkownika. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie potwierdzenia drogą elektroniczną. 14. KURS WALUTOWY - obowiązujący w Serwisie moeda.pl kurs wymiany jednostek pieniężnych wyrażonych w Walucie bazowej na jednostki niepieniężne wyrażone w Walucie niebazowej w chwili zlecenia realizacji Transakcji przez Użytkownika, według którego następuje realizacja Transakcji. 15. KWOTA TRANSAKCJI - wyrażona w Walucie bazowej ilość jednostek pieniężnych, których kupno, sprzedaż lub wymiana jest przedmiotem Transakcji. 16. WALUTA BAZOWA waluta, której cena jednostkowa jest wyrażona w walucie kwotowanej (pierwsza waluta w parze walutowej). 17. RACHUNEK ROZLICZENIOWY KLIENTA zwany dalej Rachunkiem, służy do przeprowadzania rozliczeń Użytkownika z operatorem, w szczególności wpłacania środków na rachunki operatora, wypłat z rachunków nadanych przez Operatora i regulowania zobowiązań Użytkownika względem Operatora. 18. PRZELEW transfer środków pieniężnych na Rachunek. 19. REJESTRACJA proces zakładania Konta Użytkownika w Serwisie.

2 REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Zakres usług Serwisu i ich udostępnianie 1.1. Niniejszy dokument, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady funkcjonowania i sposób korzystania z Serwisu moeda.pl Operator świadczy w Serwisie usługę wymiany walut z całego świata pod warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowę z operatorem uważa się za zawartą po prawidłowym zakończeniu procesu rejestracji Głównym celem korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Operatora jest legalne dokonywania nabycia lub zbycia walut wymienialnych (wymiana walut) Usługa świadczona przez Serwisie i Operatora przeznaczona tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu Regulamin określa prawa oraz obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, lub pobranie w każdej chwili z Serwisu moeda.pl pod adresem https://www.moeda.pl/regulamin.pdf Korzystanie z Serwisu w zakresie dotyczącym dokonywania transakcji wymiany walut oraz realizacji wpłat i wypłat z subkonta jest ograniczone czasem pracy Serwisu W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się stosowne postanowienia prawa, w szczególności przepisy prawa dewizowego, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawy o ochronie danych osobowych Operator świadczy następujące usługi z wykorzystaniem Serwisu moeda.pl, po zawarciu z Użytkownikiem umowy za pośrednictwem strony : Rejestracja lub identyfikacja Użytkownika; Udostępnienie innym Użytkownikom wglądu do sporządzonych Zleceń wymiany przez Użytkownika; Wymianę walut z innym Użytkownikiem w przypadku dopasowania Zleceń różnych Użytkowników; Potwierdzenie zawarcia transakcji zbycia lub nabycia waluty Użytkownik otrzymuje na wskazany podczas rejestracji adres oraz w wiadomości sms; Dokonywanie rozliczeń i prowadzenie rachunków, związanych z realizacją Zleceń Udostępnianie aktualnego kursu walut oraz treści reklamowych związanych z Serwisem Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego są prawdziwe i w pełni akceptuje niniejszy Regulamin Podstawowe wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystania z Serwisu to takie, w których Użytkownik powinien dysponować urządzeniem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach: komputer osobisty oraz możliwość stałego dostępu do Internetu,

3 REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL Użytkownik musi również posiadać telefon komórkowy w celu potwierdzania realizacji wybranych usług, oraz adres w celu odczytywania plików z potwierdzeniami dokonywanych transakcji, w celu odczytywania przesyłanych lub udostępnianych przez Operatora dokumentów wymagany jest program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF. 2. Rejestracja Użytkownika 2.1. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy z Operatorem Serwisu jest prawidłowa rejestracja Użytkownika i jego należyta identyfikacja. Procesy rejestracyjne inicjuje sam Użytkownik Pełna Rejestracja Użytkownika obejmuje obowiązkowo następujące kroki: i) Wskazanie adresu , z którego Użytkownik będzie korzystał do logowania się do Konta Użytkownika oraz odbierania wiadomości z Serwisu; ii) Wypełnienie formularza przez wprowadzenie następujących danych: Imię i Nazwisko / Nazwa firmy; Nazwa użytkownika oraz hasło Adres zameldowania / Siedziba firmy; NIP, REGON, KRS/CEIDG (w przypadku firm); Numer telefonu, iii) Przystępując do rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo z Regulaminem oraz zaakceptować w całości jego treść. iv) W celu aktywacji Konta Użytkownika, Użytkownik otrzymuje, na wskazany podczas rejestracji numer telefonu komórkowego wiadomość sms zawierającą kod, który należy wprowadzić przy rejestracji. 3. Dowody kupna i sprzedaży. Operator jest zobowiązany do przekazania Użytkownikowi potwierdzenia kupna lub sprzedaży walut dla każdej transakcji dokonanej w Serwisie moeda.pl. zgodnie z obowiązującym Prawem Dewizowym, poprzez wysyłanie Potwierdzeń Transakcji drogą elektroniczną ma wskazany przy rejestracji adres Kursy wymiany walut 4.1. Operator podaje na stronie głównej Serwisu oraz w Panelu Moje Konto aktualne kursy kupna i sprzedaży walut obowiązujące Użytkowników Moeda.pl świadczy usługę kupna, sprzedaży i wymiany tylko tych walut, które są wyszczególnione na elektronicznej tablicy kursów walut udostępnionej w Serwisie Moeda.pl nie ma obowiązku oferowania kupna ani sprzedaży walut. Może jedynie umożliwiać wymianę pomiędzy Użytkownikami Serwisu. 5. Wymiana walut za pośrednictwem Serwisu a) Warunkiem świadczenia usługi przez Operatora Serwisu jest prawidłowa rejestracja dokonana przez Użytkownika, a także podanie przez Użytkownika jego Rachunków, następnie Przelew kwoty waluty, którą zamierza Użytkownik wymienić na inna walutę oraz złożenie Zlecenia. b) Operator prowadzi skup i sprzedaż walut obcych jedynie w dni robocze w czasie pracy Serwisu c) Użytkownik może, ale nie jest zobowiązany do dokonania Przelewu ze swojego Rachunku na rachunek

4 REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 4 Operatora Serwisu. Przedmiotem Przelewu są środki przeznaczone przez Użytkownika do wymiany na inną walutę i na pokrycie kosztów takiej operacji. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać rachunku Operatora Serwisu do przechowywania środków, których nie zamierza wymienić na inną walutę lub pokryć kosztów tej operacji. d) Po zaksięgowaniu środków Użytkownik otrzyma potwierdzenie o zasileniu Konta Użytkownika w Serwisie moeda.pl na wskazany podczas rejestracji adres oraz sms. W przypadku niezgodności danych Użytkownika lub innych wątpliwości dotyczących Przelewu, Operator Serwisu może przelać otrzymaną kwotę na rachunek zleceniodawcy bankowego rozliczenia pieniężnego. e) Użytkownik musi być właścicielem, współwłaścicielem lub pełnomocnikiem rachunku, z którego wysyłane są środki przeznaczone do wymiany. f) Użytkownik wydaje dyspozycje wymiany walut a Operator odbiera je przez Serwis g) Zasilenie konta polega na przekazaniu środków w walucie takiej samej z rachunku Użytkownika na rachunek Operatora Serwisu lub za pośrednictwem serwisu o ile taka możliwość istnieje. h) Operator prowadzi skup i sprzedaż walut obcych jedynie w dni robocze w godzinach prowadzenia działalności kantorowej, które dostępne są na stronie Serwisu w zakładce Kontakt. i) Użytkownik określa i podaje numery rachunków bankowych, z których będzie korzystał podczas usługi wymiany walut po zalogowaniu się w Panelu Moje Konto. j) Użytkownik może dodać zlecenie transakcji wymiany waluty i zatwierdzić transakcję w kolejnym polu. Kliknięcie przycisku Dodaj zlecenie. Zlecenie nie może być modyfikowane, ani anulowane po dopasowaniu go z odwrotnym Zleceniem innego Użytkownika Serwisu. Zanim dojdzie do ww. dopasowania Zleceń (ofert), Użytkownik może anulować Zlecenie. W trakcie anulowania Zlecenia, ale przed ukończeniem tego procesu możliwe jest dopasowanie Zleceń, co uniemożliwi ukończenie procesu anulowania Zlecenia przez Użytkownika. k) Termin dokonania transakcji wymiany jest zależny głównie od czasu realizacji przelewów przez obsługujące Operatora i Użytkownika banki. l) Po zakończonej transakcji Użytkownik otrzymuje wiadomość sms na wskazany podczas rejestracji numer telefonu oraz na adres podany przy rejestracji z informacją o zakończonej transakcji i dowód kupnasprzedaży. 6. Opłaty za przelew przychodzący Użytkownika 6.1. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Operatora Serwisu w związku ze świadczoną usługą. Zapłata wynagrodzenia następuje poprzez potrącenie przez Operatora przed przekazaniem na Rachunek Użytkownika - z waluty otrzymanej w wyniku wymiany należnej opłaty, o której mowa w pkt Opłata za świadczenie usługi na rzecz Użytkownika, a w szczególności za dokonanie dopasowania Zlecenia wynosi 0,20% całkowitej kwoty, którą Użytkownik otrzymał po wymianie (dopasowaniu Zlecenia), nie mniej niż 0,01 jednostki waluty uzyskanej po wymianie Dokonując przelewu walutowego do Operatora Użytkownik powinien go wykonać tylko i wyłącznie na wskazany przez Operatora przy zlecaniu wymiany rachunek bankowy w opcji, w której Użytkownik jako zleceniodawca przelewu ponosi koszty bankowe przelewu o ile takie występują. OBOWIĄZKI OPERATORA I UŻYTKOWNIKÓW WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY 7. Rejestracja 7.1. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji pełnych i zgodnych z prawdą danych, o których mowa w pkt. 2.2.

5 REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL Operator jest uprawniony do korygowania wszelkich danych z rejestracji, na podstawie danych z przelewu otrzymanego od Użytkownika lub dokumentów wskazanych przez Użytkownika Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika. 8. Usługa wymiany walut W celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego, w trakcie zlecania Transakcji Rejestrowanej, Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji wymaganych zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. - Dz. U. z 2010 roku, Nr 46, poz. 276 ze zm.), zawartych w Formularzu informacji GIIF. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z postanowieniami art. 8b ust. 5 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. - Dz. U. z 2010 roku, Nr 46, poz. 276 ze zm.) w przypadku gdy Operator nie otrzyma wymaganych informacji, nie przystąpi do realizacji Transakcji o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika listem elektronicznym wysłanym na Adres Użytkownika Na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Użytkownicy chcący dokonywać transakcji o równowartości wyższej, niż EUR dziennie przeliczonej według kursów średnich NBP z dnia wymiany, zobowiązani są dostarczyć Operatorowi kopie wymaganych dokumentów, a w szczególności kopię dowodu osobistego lub paszportu, KRS, NIP, REGON Operator ma prawo żądać od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień dotyczących jego transakcji. 9. Rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych na podstawie Regulaminu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych opłat bankowych za przelewy zwrotne Rozwiązanie umowy/umów nie wpływa na zobowiązania Użytkowników wynikające ze Zleceń zrealizowanych w całości lub wynikających z tej części Zlecenia, która została zrealizowana, do momentu rozwiązania. 10. Dane osobowe a) Z chwilą zarejestrowania w Serwisie dane osobowe Użytkownika są zapisane i przechowywane w bazie Operatora, której to Operator jest Administratorem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jakkolwiek jest ono niezbędne do korzystania z funkcjonalności Serwisu. b) Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144,poz 2014, z późniejszymi zmianami) udostępnianie adresu oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Operatora Serwisu oraz jednostek z grupy kapitałowej związanej z Operatorem Serwisu jak również od podmiotów współpracujących z Operatorem Serwisu, informacji handlowych w rozumieniu art. 2 punkt 2 wyżej wymienionej ustawy. c) Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach procesowych związanych z realizacją warunków zawieranych umów za pośrednictwem serwisu oraz dalszymi procesami pojawiającymi się w trakcie obsługi niniejszych umów oraz innych produktów oferowanych przez Operatora Serwisu, a w tym do otrzymywania wiadomości tekstowych na wskazane w profilu numery telefonów, na wskazany w profilu numer komunikatora Gadu Gadu, na kontakt telefoniczny pod wskazanym przez siebie numerem telefonu oraz pod numerami telefonów w miejscu swojego zatrudnienia jeżeli takowe dane zostały podane przez Użytkownika oraz na otrzymywanie korespondencji pocztą tradycyjną na adres zameldowania lub adres korespondencyjny. d) Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert handlowy od Zakra sp. z o.o., Zpay sp. z o.o., Zakra Corp sp. z o.o., Smart Consumer sp. z o.o. oraz Zakra Home sp. z o.o.

6 REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 6 e) Koniec zgody na przetwarzanie danych następuje z chwilą usunięcia konta. 11. Postępowanie reklamacyjne a) Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. b) Wszelkie reklamacje Użytkownicy składają na piśmie na adres Zpay Sp. z o.o. ul. Solec 81B / A-22, Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres Operator rozpatruje każdą reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres przypisany do Konta danego Użytkownika. 12. Postanowienia końcowe a) Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym. b) Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty ich umieszczenia na stronie moeda.pl lub wysłania do Użytkowników pocztą elektroniczną informacji o zmianach. c) Po umieszczeniu na stronie moeda.pl lub po wysłaniu do Użytkownika informacji o zmianach w Regulaminie, zalogowanie się przez Użytkownika do moeda.pl uznaje się za równoznaczne z akceptacją zmian w Regulaminie. d) W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Operator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi. e) Wszelkie transakcje dokonywane są przez Operatora niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Operatora i wydaniu dyspozycji przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić opóźnienia po stronie banków realizujących transakcje, a w szczególności opóźnienia wynikające z awarii systemów bankowych. W takich przypadkach transakcje będą realizowane przez Operatora niezwłocznie po usunięciu awarii przez banki. f) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 13. Obsługa Klienta a) Operator Serwisu udostępnił poniższe kanały obsługi Klienta (Użytkownika): infolinia dla połączeń krajowych czynna w godzinach 09:00 19:00 w dni robocze, dla połączeń komórkowych i z zagranicy czynny w godzinach od 09:00 19:00 w dni robocze, numer fax: czynny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, Punk Obsługi Klienta w Warszawie przy ul. Solec 81B/A-22, czynny w dni robocze od 09:00 do 19:00, Punk Obsługi Klienta w Kaliszu przy ul. Garbarska 5, czynny w dni robocze od 09:00 do 18:00, Punkt Obsługi Klienta w Ostrowie Wlkp. przy Pl. 23 Stycznia 4J, czynny w dni robocze od 09:00 do 17:00, Punkt Obsługi Klienta w Poznaniu przy ul. Dolina 5D/5, czynny w dni robocze od 09:00 do 17:00, Punkt Obsługi Klienta w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 65/L1, czynny w dni robocze od 09:00 do 17:00, , pod adresem c) Serwis ma obowiązek odpowiedzieć na zgłoszenie w terminie 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia (dotyczy dni roboczych). W uzasadnionych przypadkach odpowiedź może zostać wydłużona do 72 godzin, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany odrębną wiadomością .

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl 1Definicje Operator Kantor "Grażyna" Grażyna Odój-Kukla z siedzibą,,, REGON 432318064. Serwis (w tym wypadku serwis Moje Waluty.pl ) - Serwis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE -KANTORIS.PL jest innowacyjną formą zawierania transakcji wymiany, kupna bądź sprzedaży walut przez Internet. Działa także jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: Regulamin 1 Definicje Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Operator - właściciel Serwisu ekantoreuropa.pl - Kantor Wymiany Walut Europa Patryk Rybak, z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE KANTOR- INTERNETOWY.EU

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE KANTOR- INTERNETOWY.EU 1 Informacje ogólne 1. Kantor-internetowy.eu jest nową formą zawierania transakcji wymiany walut przez internet, przy tradycyjnym Kantorze Wymiany Walut prowadzonym przez Wiesława Biegańskiego w Nakle

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE].

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. a. Operator Firma CashHome sp. z o.o. KRS 0000 393 107, NIP 957 10 58 144, REGON 221 486 365, b. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORU WYMIANY WALUT ON_LINE I GIEŁDY WALUT ON_LINE W SERWISIE PROEXCHAGE.PL. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KANTORU WYMIANY WALUT ON_LINE I GIEŁDY WALUT ON_LINE W SERWISIE PROEXCHAGE.PL. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KANTORU WYMIANY WALUT ON_LINE I GIEŁDY WALUT ON_LINE W SERWISIE PROEXCHAGE.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady korzystania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl. 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Klientów biznesowych

Regulamin dla Klientów biznesowych Regulamin dla Klientów biznesowych obowiązujący od dnia 01.06.2015r. Definicje 1. OPERATOR - Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre, al. Grunwaldzka 472/A, /80-309/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje]

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje] REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL 1 [Definicje] 1. Regulamin niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Kantoru Internetowego edolar.pl; 2. Operator przedsiębiorca będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj.

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl od dnia 30-10-2013.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 13 grudnia 2011 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj.

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 13 grudnia 2011 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 13 grudnia 2011 r. włącznie. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kantoru internetowego Konik- Online.pl

Regulamin kantoru internetowego Konik- Online.pl Regulamin kantoru internetowego Konik- Online.pl 1 Informacje ogólne 1. Konik-Online.pl jest nową formą zawierania transakcji wymiany walut przez Internet, przy tradycyjnym Kantorze Wymiany Walut "2xJ"

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przeczytaj warunki korzystania z usług naszego kantoru

Regulamin świadczenia usług przeczytaj warunki korzystania z usług naszego kantoru Regulamin świadczenia usług przeczytaj warunki korzystania z usług naszego kantoru 1 Informacje ogólne 1. KantorDarex.pl jest nowoczesną formą zawierania transakcji wymiany walut przez Internet, prowadzoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin kantoru internetowego DobryKantor.pl

Regulamin kantoru internetowego DobryKantor.pl Regulamin kantoru internetowego DobryKantor.pl 1 Informacje ogólne 1. DobryKantor.pl jest nową formą zawierania transakcji wymiany walut przez Internet, przy tradycyjnym kantorze wymiany walut Dukato prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Definicje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Zakres usług Serwisu Kantoria.com

Definicje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Zakres usług Serwisu Kantoria.com Definicje 1. Kantoria.com - właścicielem serwisu jest Kantoria.com Edward Dixon Małgorzata Dixon s.c. z siedzibą w Poznaniu, NIP 783-168-13-02, REGON 301920928. 2. Serwis Kantoria.com internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

Regulamin e-kantoru lowspread.pl :

Regulamin e-kantoru lowspread.pl : Regulamin e-kantoru lowspread.pl : 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu lowspread.pl i obowiązuje wszystkich jego Użytkowników i Klientów. 2. Za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL"

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy KANTOR77.PL Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL" Art. 1 [WSTĘP] 1. Regulamin niniejszy (zwany w dalszej części "Regulaminem") obowiązuje w zakresie usług świadczonych przez spółkę FORWARD

Bardziej szczegółowo