REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl"

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem 2. Operatorem i administratorem serwisu internetowego pod adresem jest XBS Direct z o.o. z siedzibą w Błoniu, Pass 20M, Błonie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł, reprezentowaną przez Jean- Francois FAUCHER, prezesa zarządu. II. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie posiadają następujące znaczenie: Adresat: osoba, do której kierowana jest Przesyłka w ramach Usługi Dostawcy. Konto: konto w Serwisie Shipbooster prowadzone dla Użytkownika przez Operatora pod indywidualną nazwą (login), zawierające dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Shipbooster. Operator: Operatorem i administratorem serwisu internetowego pod adresem jest XBS Direct z o.o. z siedzibą w Błoniu, Pass 20M, Błonie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł, reprezentowaną przez Jean- Francois FAUCHER, prezesa zarządu. Przesyłka: wszelkie koperty, paczki oraz palety nadane w ramach jednego zlecenia wykonania Dostawca Usług: podmiot świadczący usługi w ramach realizacji zlecenia dla Klientów Operatora firmy transportowe, firmy logistyczne, firmy consultingowe, kancelarie prawne, firmy outsourcingowe, pracownicy oraz partnerzy Operatora. Regulamin: niniejszy regulamin Serwisu Shipbooster. Regulamin Dostawcy Usług: postanowienia regulujące zasady i warunki świadczenia Usług Dostawcy Usług wskazane w Serwisie Shipbooster.

2 Serwis Shipbooster: prowadzona przez Operatora platforma internetowa pod adresem za pośrednictwem której Operator udostępnia Użytkownikom Usługa: doręczenie bądź przewóz przesyłki; realizacja zamówień: odbiór towaru, magazynowanie, przeładunek, kompletacja, pakowanie produktów; zarządzanie zaopatrzeniem: zamówienia operacyjne i strategiczne, zarządzanie zapasami; realizowane przez Dostawcę Usług na terenie kraju oraz zagranicą. Użytkownik: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca Usługę Operatorowi. III. REJESTRACJA W SERWISIE 1. Przed skorzystaniem z Serwisu Shipbooster Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z treścią Regulaminu. 2. Korzystanie z usług Serwisu Shipbooster możliwe jest jedynie po uprzednim zarejestrowaniu się. 3. W celu założenia Konta, Użytkownik wypełnia formularz dostępny w Serwisie Shipbooster, w którym podaje login i hasło do Konta. 4. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu. 5. Operator w każdym momencie może unieważnić Konto w przypadku, gdy na Koncie nie znajdują się żadne środki finansowe. 6. Operator może odmówić utworzenia Konta dla osoby, która w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia umowy lub umów z Operatorem oraz w przypadku, gdy dane podawane w procesie rejestracji wskazują, że są to informacje nieprawdziwe. 7. Na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej przesyłane będą wiadomości dotyczące świadczonych przez Operatora Usług. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających ofertę Serwisu Shipbooster bądź inne treści reklamowe. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przesyłanie innych dodatkowych wiadomości zgodnych z bieżącą ofertą Operatora. 8. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować swoje dane podane w celu rejestracji w Serwisie.

3 IV. ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI 1. Po zalogowaniu się do Konta, Użytkownik może zlecić Operatorowi wykonanie 2. W celu zlecenia wykonania Usługi Użytkownik: Rejestruje/ loguje się do Serwisu Shipbooster, wybiera Usługę, z której chce skorzystać, wybiera Dostawcę Usług, z którego usług zamierza skorzystać oraz zapoznaje się z Regulaminem Dostawcy Usług, zatwierdza zlecenie Usługi Operatorowi. 3. Zlecenie Operatorowi wykonania Usługi oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu Dostawcy Usług. 4. W przypadku zlecenia Usługi, Użytkownik powinien postępować zgodnie z Regulaminem Dostawcy Usług w celu umożliwienia Dostawcy Usług wykonania 5. Użytkownik odpowiada za wybór Dostawcy Usług, jak również za prawidłowość przekazanych Dostawcy Usług danych w celu wykonania Usługi oraz za podejmowane czynności zgodnie z Regulaminem Dostawcy Usług. 6. O przyjęciu Usługi do wykonania Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany przy rejestracji. 7. Operator wysyła zlecenie wykonania Usługi do właściwego oddziału Dostawcy Usług po otrzymaniu od Użytkownika zlecenia i zaksięgowaniu opłaty za Usługę. 8. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia Usługi do realizacji poprzez Serwis Shipbooster zostaje przekazany dokument potwierdzający przyjęcie usługi, w szczególności list przewozowy. Użytkownik korzystając z Usługi Dostawcy Usług zobowiązany jest posługiwać się wyłącznie tak przekazanym dokumentem. V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA 1. Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wybór Dostawcy Usług ani za nienależyte wykonanie Usługi Dostawcy Usług chyba, że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora. 3. Odpowiedzialność Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, nie wyższej niż zadeklarowanej wartości Przesyłki lub towaru.

4 4. Reklamacje oraz uwagi dotyczące Usługi Dostawcy Usług Użytkownik zgłasza bezpośrednio Dostawcy Usług, według zasad określonych w Regulaminie Dostawcy Usług. 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania i skutki działań Użytkownika podjętych w związku ze zleceniem wykonania Usługi Dostawcy, w szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za - podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, w tym danych związanych z nadaniem Przesyłki, - nieprzekazanie Przesyłki Dostawcy Usług, - naruszenie przez Użytkownika Regulaminu Dostawcy Usług. - naruszenie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Adresata, w szczególności za przyjęcie przez niego kierowanej do niego Przesyłki czy uiszczenia kwoty za pobraniem. 7. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych (w szczególności dotyczących wagi bądź gabarytów Przesyłki), nie uniemożliwiających wykonania Usługi ani Usługi Dostawcy Usług, Usługa zostanie przyjęta do realizacji, jednakże Użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami zgodnie z cennikiem lub Regulaminem Dostawcy Usług. VI. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA 1. Prowadzenie Konta w Serwisie Shipbooster jest bezpłatne. 2. Użytkownik jest zobowiązany zapłacić cenę zamówionej Usługi, zgodnie z Cennikiem Usług, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 3. Płatności za Usługi dokonywane są z góry za pośrednictwem kart kredytowych lub szybkich przelewów w momencie składania zlecenia wykonania Usługi, jako zwykły Użytkownik lub w formie płatności abonamentowych w ramach obowiązującej między Użytkownikiem a Operatorem umowy. 4. Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu Shipbooster prowadzi spółka DialCom24 Sp. z o.o Poznań, ul. Kanclerska 15 lub PayPal R.S.C. Luxembourg B Za wykonaną Usługę Operator wystawia Użytkownikowi fakturę VAT na kwotę w wysokości wynikającej z cennika i przesyła ją na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracji.

5 6. W przypadku Przesyłek za pobraniem, których zasady realizacji określa Regulamin Dostawcy Usług, niniejszym Użytkownik upoważnia Operatora do odbioru w jego imieniu kwoty pobrania i przekazania na rzecz Użytkownika. Odebrane przez Operatora środki są przekazywane na rzecz Użytkownika w terminie 10 dni roboczych od dnia pobrania należności od Adresata, na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Użytkownik wyraża zgodę na potrącenie przez Operatora jego wierzytelności wobec Użytkownika z kwoty za pobraniem, należnej Użytkownikowi. 7. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do usługodawcy, z którego Użytkownik korzystał: DialCom24 Sp. z o.o Poznań, na adres poczty elektronicznej ( ), zgodnie z Regulaminem DialCom24 Sp. z o.o. dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych lub do PayPal R.S.C. Luxembourg B na adres poczty elektronicznej ( ), zgodnie z Regulaminem PayPal, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu. VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania Serwisu Shipbooster oraz Usług Operatora za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Operatora z dopiskiem reklamacja Shipbboster. 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, adres Użytkownika, numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację Usługi bądź inne dane określające działanie Operatora stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres . VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto. 2. Użytkownik może rozwiązać umowę z Operatorem poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub pisemnie na adres Operatora. W takim wypadku

6 umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, jednak nie wcześniej niż do czasu wykonania Usługi Dostawcy Usług oraz ostatecznego rozliczenia wykonania 3. Użytkownik otrzyma pozostałe na koncie środki ( jeśli takowe się na nim znajdują ) wraz z poprawioną fakturą w ciagu 48h od wysłania oświadczenia rozwiązującego umowę z Operatorem. 4. W przypadku zawarcia Umowy między Operatorem, a Użytkownikiem, warunki wypowiedzenia zawarte są w Umowie. 5. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku zaległości w płatnościach na rzecz Operatora powyżej 30 dni, Operator może zablokować możliwość składania zleceń za pośrednictwem Konta, lub Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01/01/2015 roku. 2. Regulamin dostępny jest w Serwisie Shipbooster. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest pocztą elektroniczną na wskazany adres 3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Shipbooster. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Serwisu Shipbooster i zawiadomienia Użytkownika. Usługa zlecona przed wejściem w życie zmian, zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach. 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora Usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności przepisy ustawy z dnia r. Prawo przewozowe (t.j.dz.u. z 2012r. poz z późn. zm) i ustawy z dnia r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16 poz. 93 z późn. zm).

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl. REGULAMIN SERWISU 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy

1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania Usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Operatora i Klienta. 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Artykuł 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: QXL POLAND podmiot administrujący Allegro, z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU Regulamin świadczenia usług płatniczych w ramach przedpłaconego Instrumentu Płatniczego Płatność za Fakturę I - Postanowienia wstępne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że Strony zgodziły się na określenie terminu działania umowy.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że Strony zgodziły się na określenie terminu działania umowy. REGULAMIN EuroTELEFON.eu 1. DEFINICJE 1. EuroTELEFON Sieć telefoniczna realizowana w technologii VoIP (Voice over IP) przez firmę TKSoftware Tadeusz Kowalczyk z siedzibą pod adresem 05-830 Strzeniówka,

Bardziej szczegółowo

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ealarmy.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

Regulamin sklepu internetowego ealarmy.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin sklepu internetowego ealarmy.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. 1. Informacje ogólne 1.1. Sklep działa pod adresem www.ealarmy.com.pl Właścicielem sklepu jest Marcin Borowski, prowadzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.sklep.gwfoksal.pl prowadzony jest przez Grupę Wydawniczą Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług. 1 Postanowienia ogólne Regulamin systemu Xenga Regulamin świadczenia usług 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania z systemu Xenga (zwanego dalej Systemem ) a także prawa i obowiązki użytkowników oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM 1 Definicje Zwroty użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Operator (Optolan) - Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl

Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego burdaksiazki.pl, dostępnego pod adresem http://sklep.burdaksiazki.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego aksonet.pl

Regulamin Sklepu Internetowego aksonet.pl Regulamin Sklepu Internetowego aksonet.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r.

REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r. REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r. I DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pomocą serwisu szybkafaktura.pl

Regulamin świadczenia usług za pomocą serwisu szybkafaktura.pl Regulamin świadczenia usług za pomocą serwisu szybkafaktura.pl Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki korzystania z systemu szybkafaktura.pl (zwanego dalej Systemem ) a także prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo