Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Operator ). Serwis jest zamieszczony pod adresem 2. Regulamin określa rodzaje, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora oraz korzystania z serwisu Księgowość Internetowa (dalej Serwis ), jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 3. Serwisu skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. swobodzie działalności gospodarczej. 4. Serwis jest dostępny przez całą dobę. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 2 1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba, która dokonała rejestracji w Serwisie lub korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych bez dokonania uprzedniej rejestracji; 2) Usługi - świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu. Usługę świadczoną w ramach serwisu stanowi w szczególności: przechowywanie danych Użytkownika związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą i umożliwienie Użytkownikowi ich przetwarzania zgodnie z możliwościami Serwisu. 3) Konto - dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu się część Serwisu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych oraz innych informacji w ramach Usługi dostępnej w Serwisie, Rejestracja 3 1. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie z Usługi Użytkownik wyraża zgodę na: 1) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, danych Użytkownika przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenie Usługi poprzez Serwis, 2) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i statystycznych, 3) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usługi świadczonej w Serwisie. 1

2 2. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych: 1) nazwa, 2) NIP, 3) REGON, 4) Adres siedziby, 5) Adres Urzędu Skarbowego Użytkownika, 6) adres poczty elektronicznej i inne dane kontaktowe. 3. Poprzez zarejestrowanie Konta w Serwisie Użytkownik zawiera umowę o korzystanie z usług oferowanych poprzez Serwis. 4. Użytkownik oświadcza, iż jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. swobodzie działalności gospodarczej, a korzystanie usług oferowanych w ramach Serwisu następuje w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 5. Podanie danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Operator nie weryfikuje podanych danych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych usług bez podania przez Użytkownika określonych danych. O każdorazowej konieczności podania określonych danych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony. 6. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych: 5. adres IP, 6. wywołany adres internetowy (url), 7. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu, 8. rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta. 9. innych informacji transmitowanych protokołem http. 5. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług w ramach Serwisu przez Operatora. Pliki, o których mowa w zdaniu poprzednim nie gromadzą danych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. 6. Użytkownik zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu. 7. W celu korzystania z Serwisu i Usługi, Użytkownik powinien dysponować przynajmniej komputerem klasy PC pracującym w systemie Windows, posiadającym zainstalowaną dowolną przeglądarkę internetową. 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za: Odpowiedzialność 4 2

3 1) ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu, 2) błędne funkcjonowanie Serwisu lub jego poszczególnych aplikacji, utratę danych zgromadzonych w Serwisie, powstanie błędów w przechowywanych danych, 3) informacje zamieszczone w serwisie lub pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania, 4) skutki wynikające z wybrania hasła lub udostępnienia danych dostępowych osobom trzecim, 5) jakiekolwiek szkody wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad, 6) za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w Serwisie lub posłużenia się aplikacjami, wzorami udostępnianych wzorów formularzy lub dokumentów w ramach Serwisu, 7) brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od Operatora niezależnych. 2. Operator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. 3. Operator zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie oraz przekazywania Użytkownikowi treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich. 4. Operator jest uprawniony do całkowitego lub czasowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do serwisu w przypadku wystąpienia w opóźnienia w zapłacie przez Użytkownika wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu. Zablokowanie dostępu do Serwisu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń po stronie Użytkownika w stosunku do Operatora. 5. Zmiana zakresu świadczonych usług w ramach Serwisu nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń po stronie Użytkownika. 6. Operator jest uprawniony do dokonywania zmian w Serwisie w szczególności w zakresie jego funkcjonalności, zakresu świadczonych usług i jego wyglądzie. 7. Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do Serwisu ani jakiejkolwiek jego części. 8. Operator nie udostępnia osobom trzecim bez zgody Użytkownika jakichkolwiek informacji na temat Użytkownika ani jego działalności Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie lub korzystając z Serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) od AB Finance sp. z o.o. oraz jej partnerów handlowych. 2. Użytkownik dysponuje stałym prawem wglądu do swoich danych oraz możliwością poprawiania ich. 3. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania w ramach Serwisu działań sprzecznych z prawem 3

4 4. Użytkownik, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, powierza Partnerowi przetwarzanie danych osobowych osób zamieszczanych w przez Użytkownika w Serwisie w związku z korzystaniem Usługi, przy czym przetwarzanie to będzie dokonywane wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego wykonania Usługi w ramach Serwisu. Przetwarzanie przez Operatora danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, będzie następować jedynie do czasu usunięcia Konta Użytkownika w związku z zaprzestaniem korzystania przez niego z Serwisu. 5. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Operatora w związku z naruszeniem przez niego zasad niniejszego Regulaminu Operator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu jeśli: - przez 60 dni Użytkownik nie zalogował się na swoje konto, - konto wykorzystywane jest niezgodnie z obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem. 2. Usunięcie konta skutkuje bezpowrotnym skasowaniem wszystkich danych na serwerze internetowym i jednoczesną możliwością rejestracji domeny internetowej przez inną osobę. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do operatora w związku z usunięciem Konta Użytkownika. 3. Operator może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 4. Operator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu lub cesji praw własności na rzecz innego podmiotu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji na stronach internetowych Serwisu. 5. W przypadku usunięciu Konta Użytkownika na podstawie ust. 1 albo gdy Użytkownik poinformuje Operatora o rezygnacji z korzystania serwisu na adres wskazany w 5 ust. 1., Operator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia danych zgromadzonych przez Użytkownika w ramach Serwisu. 6. Operator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy dotyczącej korzystania z Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w udostępniania hasła dostępu przez użytkownika osobom trzecim. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Operator zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi. 7. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z korzystania z serwisu w każdym czasie, przy czym Operator zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi. Rezygnacja z korzystania z Serwisu (wypowiedzenie umowy o korzystanie z Serwisu) następuje poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu w sposób zgodny z par. 6 pkt. 1 i/lub poprzez poinformowanie Operatora poprzez lub pisemnie. Forum internetowe 7 1. W przypadku umieszczenia przez Operatora w Serwisie forum internetowego Użytkownik jest uprawniony do korzystania z forum internetowego (dalej "Forum"). 4

5 2. Forum stanowi przestrzeń w ramach Serwisu pozwalającą na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń i wymianę informacji pomiędzy Użytkownikami. 3. Użytkownik wyraża zgodę na powszechne udostępnienie w sieci Internet treści zamieszczonych na Forum. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inne osoby korzystające z Forum komentowały jego wypowiedzi. 4. Operator jest uprawniony do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Forum, w szczególności gdy: 1) zamieszczane przez Użytkownika treści naruszają w opinii Operatora dobra osobiste osób trzecich, naruszają obowiązujące przepisy prawa, zasady innych osób, zasady dobrych obyczajów lub moralności publicznej lub godzą w wizerunek Operatora, 2) sposób korzystania z Forum bądź treści rozpowszechnianie na Forum pozostają w sprzeczności niniejszym Regulaminem, 3) komentarze mają charakter reklamy lub spamu. 5. Operator jest uprawniony do usunięcia całości lub części treści zamieszczanych przez osoby korzystające z Forum. 6. Zablokowanie dostępu do Forum, usuniecie całości lub części treści zamieszczonych na Forum nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Operatora. 7. Operator nie odpowiada za treści zamieszczone na Forum. Postępowanie reklamacyjne 8 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 3 dni roboczych. 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Postanowienia końcowe 9 1. Operator zastrzega możliwość zmiany cen Usługi lub poszczególnych usług w ramach Usługi, ich zakresu oraz limitów. 2. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach. 3. O ile Regulamin inaczej nie stanowi z tytułu korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Operatorowi wynagrodzenia (dalej Abonament ) w wysokości określonej cennikiem. 4. Abonament jest płatny w terminie 30 dni na rachunek Operatora. 5. Abonament nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Operatora. 6. Abonament może zostać opłacona w następujący sposób: 1) za pomocą przelewu bankowego, 2) za pomocą serwisu internetowego Platności.pl. 7. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 5

6 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z dokonywania płatności przy wykorzystaniu sieci Internet. 10 Dokonując rejestracji w Serwisie lub korzystając z Usługi poprzez Serwis, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z korzystania z Serwisu jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Operatora 3. Operator uprawniony jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronach Serwisu. Informacja o zmianach w Regulaminie będzie podana do wiadomości poprzez jej opublikowanie w Serwisie. 6

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Informacje ogólne 1.1. Operatorem i właścicielem Serwisu

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO E-FAKTURA.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO E-FAKTURA.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://e-faktura.pl/regulamin.pdf Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Definicje: Interseroh: INTERSEROH Polska Sp. z o.o., ul. Kubickiego 17 / 27, 02-954 Warszawa, Polska. Informacje na temat Rejestru

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

1. DEFINICJE. 8. Usługi marketingowe Usługi świadczone w ramach Portalu, o których mowa w 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. REGULAMIN PORTALU WEARDROBE 1. DEFINICJE 1. Portal / Serwis prowadzony przez Właściciela Portalu serwis internetowy, działający pod domeną WEARDROBE.PL, znajdujący się pod adresem http://weardrobe.pl/,

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo