Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Wstęp Przedmiotem zamówienia jest budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint. Przez budowę Portalu Informacyjnego należy rozumieć dostawę sprzętu określonego w niniejszym OPZ, instalację i konfigurację systemu operacyjnego MS Windows 2003 wraz ze środowiskiem ActiveDirectory, instalację i konfigurację bazy danych MS SQL 2005, instalację i konfigurację systemu bezpieczeństwa, instalację i konfigurację oprogramowania MS SharePoint oraz utworzenie aplikacji Portalu Informacyjnego zgodnego z mi określonymi w OPZ. Zamawiający dysponuje rozwiązaniem będącym Portalem Informacyjnym (środowisko informatyczne SharePoint),zainstalowanym na maszynie wirtualnej na jednym z serwerów wykorzystywanych przez CPI MSWiA.,. Niniejsze rozwiązanie będące w posiadaniu Zamawiającego, może posłużyć jako element do migracji i dalszego dostosowania do wymagań funkcjonalnych lub jako wzorzec do stworzenia nowego Portalu Informacyjnego. Portal Informacyjny, który powstanie, jako produkt końcowy niniejszego zamówienia będzie służył wspomaganiu koordynacji zadań, realizacji programów SIS II i VIS poprzez umożliwienie wymiany informacji, pobierania szablonów dokumentów, bezpośredniej pracy nad dokumentami, składania wypełnionych ankiet, sprawozdań i raportów, korzystania z biblioteki dokumentów programów, zamieszczania instrukcji i sprawozdań wyjazdowych z grup roboczych związanych z programami, zamieszczania niezbędnej dokumentacji technicznej. W ramach realizacji zamówienia nowy Portal Informacyjny zostanie zasilony zweryfikowanymi danymi dotychczas budowanego Portalu Informacyjnego. Przedmiot zamówienia Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na etapy: ETAP I: opracowanie i dostarczenie projektu architektury Środowiska oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanego projektu, ETAP II: dostawa Urządzeń do siedziby Zamawiającego i instalacja Urządzeń w szafie RACK w serwerowni Zamawiającego, instalacja i konfiguracja oprogramowania i systemów zapewnionych przez Zamawiającego,

2 utworzenie aplikacji Portalu Informacyjnego zgodnego z mi określonymi w niniejszym OPZ. migracja Portalu Informacyjnego, baz danych i dokumentów oraz innych treści zawartych w obecnym środowisku SharePoint, konfiguracja Środowiska w zakresie opisanym szczegółowo w pkt. WW.04, przeszkolenie 6 osób w zakresie administrowania Portalem Informacyjnym oraz 8 osób w zakresie obsługi Portalu Informacyjnego, ETAP III: świadczenie wsparcia technicznego w wymiarze do 60 godzin do dnia roku (wykorzystanie wszystkich godzin wsparcia technicznego nie jest obligatoryjne i będzie wynikało z bieżących potrzeb Zamawiającego). Termin realizacji zamówienia Etap I 14 dni od terminu podpisania umowy, Etap II 28 dni od terminu odbioru Etapu I, Etap III świadczenie asysty technicznej - od odbioru Etapu II do roku albo do wyczerpania przewidzianej liczby godzin asysty technicznej Słownik pojęć Administratorzy / redaktorzy Użytkownicy posiadający uprawnienia do określonych funkcjonalności Portalu Informacyjnego, Portal Informacyjny serwis informacyjny CPI MSWiA poszerzony o funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego lub za pośrednictwem sieci LAN, Sieć wewnętrzna sieć LAN, której Użytkownikami są osoby posiadające zdefiniowane konto w istniejącym Active Directory CPI MSWiA, Sieć zewnętrzna sieć WAN, której Użytkownikami są osoby nie posiadające zdefiniowanego konta w istniejącym Active Directory CPI MSWiA, posiadające dostęp do Portalu Informacyjnego za pośrednictwem Internetu, System konfiguracja programowo sprzętowa oparta na Środowisku, wyposażona w funkcjonalności opisane w pkt. WF i NF.01,02, Środowisko środowisko informatyczne SharePoint będące platformą uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego działąnia Portalu Informacyjnego. Użytkownicy osoby korzystające z Portalu Informacyjnego za pomocą Sieci wewnętrznej lub Sieci zewnętrznej,

3 Urządzenia sprzęt i oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę wraz z odnoszącą się do nich dokumentacją (instrukcje, gwarancje, podręczniki użytkownika, dokumenty licencyjne itp.) szczegółowo wyspecyfikowane w pkt. WD 01-12, Wymagania funkcjonalne (WF) Opis WF.01 System musi umożliwiać tworzenie struktury katalogów dla dokumentów i list oraz przechowywanie dla każdego dokumentu i listy informacji: o wersji, dacie utworzenia, dacie modyfikacji, o osobie, która utworzyła bądź zmodyfikowała dokument. WF.02 System musi umożliwiać monitorowanie i raportowanie aktywności użytkowników. WF.03 System musi umożliwiać współdzielenie dokumentów oraz pracę grupową. WF.04 System musi umożliwiać przydzielanie ról oraz praw dostępu dla różnych grup użytkowników, na poziomie witryn, podwitryn, katalogów i pojedynczych dokumentów. WF.05 System musi umożliwiać personalizację treści oraz sposób prezentacji, w tym konfigurację osobistych i publicznych widoków dokumentów, informacji i aplikacji. WF.06 System musi zapewniać automatyczne powiadomienia (przesyłane na skrzynki pocztowe Użytkowników) o pojawieniu się nowego dokumentu lub informacji, zmianach lub usunięciu dokumentu lub informacji. WF.07 System musi umożliwiać znakowanie (tagowanie) paczki dokumentów oraz umożliwiać wyszukiwanie dokumentów po tagach. WF.08 System musi zapewniać zaawansowane mechanizmy wyszukiwania informacji, w szczególności pozwalające na wyszukiwanie pełno tekstowe a także wyszukiwanie dokumentów na podstawie słów kluczowych, obejmujące pełny tekst dokumentu oraz jego właściwości, wyszukiwanie według tematów, wyszukiwanie według kryteriów najczęściej przeglądanych w danej kategorii. WF.09 System musi umożliwiać dostosowywanie funkcji i konfigurowanie Systemu bez konieczności programowania. WF.10 System musi umożliwiać zarządzanie widokami: widoki publiczne będą dostępne dla wszystkich Użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia w ramach grup Użytkowników, widoki osobiste będą dostępne tyko dla Użytkownika, który je stworzy. WF.11 System musi rejestrować aktywność Użytkowników w ramach poszczególnych bibliotek Portalu Informacyjnego (rejestracje, modyfikacje, usunięcia). W szczególności System musi rejestrować między innymi: datę utworzenia, datę modyfikacji, Użytkownika. WF.12 System musi umożliwiać Użytkownikom (w ramach biblioteki Portalu Informacyjnego) konfigurację automatycznych powiadomień o zmianach dokonanych na znajdujących się w niej dokumentach oraz informacjach. WF.13 System musi umożliwiać budowanie portali mających ułatwić Użytkownikom odnajdowanie, współdzielenie, publikowanie informacji oraz zarządzanie

4 WF.14 WF.15 WF.16 WF.17 WF.18 WF.19 WF.20 WF.21 WF.22 WF.23 WF.24 WF.25 WF.26 WF.27 WF.28 WF.29 WF.30 WF.31 kontaktami, czasem i zadaniami. System musi umożliwiać utworzenie intranetowych witryn i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb poprzez integrację rozproszonych informacji w jedno łatwe w zarządzaniu, przeszukiwaniu i skalowaniu środowisko. System musi umożliwiać współdzielenie różnego typu informacji w postaci dokumentów, tabel, schematów, prezentacji, multimediów, zadań, wydarzeń, ogłoszeń, kontaktów, kalendarzy, list. System musi umożliwiać utworzenie struktury przechowywania informacji, odzwierciedlającej organizację różnych projektów. W zależności od przyznanych uprawnień System musi umożliwiać Użytkownikowi zarządzanie plikami, polegające na tworzeniu, edycji, kopiowaniu oraz usuwaniu własnych lub wspólnych zasobów. System musi umożliwiać sprawdzenie, który Użytkownik aktualnie pracuje nad dokumentem oraz który Użytkownik dokonał ostatnich zmian w dokumencie. System musi umożliwiać wersjonowanie dokumentów, przeglądanie wersji, usuwanie wersji dokumentów lub przywracanie dowolnej wersji dokumentu. System musi umożliwiać rejestrację nowych dokumentów w oparciu o szablony związane z bibliotekami systemu. System musi umożliwiać rejestrację zarówno tworzonego dokumentu jak już istniejącego. System musi umożliwiać rejestrację dokumentu za pomocą formularza, który zapewni wprowadzenie między innymi poniższych atrybutów: wersja, data utworzenia, status dokumentu informacja czy dokument podlega przeglądowi. W ramach ww. formularza System musi umożliwiać pobieranie dokumentu z folderu komputera lub nośnika zewnętrznego. System musi umożliwiać zarządzanie atrybutami formularza w zależności od bieżących potrzeb Użytkownika. System musi być wyposażony w mechanizm wychwytywania nieaktywnych stron. System musi powiadamiać właścicieli stron, które nie wykazują aktywności w ciągu zdefiniowanego okresu czasu oraz wysyłać informację (prośbę) o potwierdzenie, czy są one dalej w użyciu. Brak takiego potwierdzenia będzie informacją dla Administratora, na podstawie której może on podjąć decyzję o usunięciu strony. System musi umożliwiać Administratorowi konfigurację opcji automatycznego usuwania niewykorzystanych stron. System musi umożliwiać wypełnianie i publikowanie listy ryzyk za pomocą specjalizowanego formularza ryzyk, przygotowanego przez wykonawcę. System musi umożliwiać zakładanie przez Użytkownika własnej witryny (My site). System musi umożliwiać śledzenie zadań przydzielonych Użytkownikom, związanych z korespondencją przesyłaną przez pocztę wewnętrzną. System musi umożliwiać zgłaszanie potrzeb i problemów związanych z serwisami. System musi umożliwiać wszystkim Użytkownikom samodzielną, zdalną zmianę hasła. System musi obsługiwać zarejestrowanych Użytkowników z Sieci wewnętrznej (Intranet) oraz zarejestrowanych Użytkowników z Sieci zewnętrznej (Internet) (brak kont w firmowym Active Directory). System musi umożliwiać tworzenie nowych portali z dostępem w sieci wewnętrznej oraz z Internetu.

5 Wymagania pozafunkcjonalne (NF) NF.01 NF.02 NF.03 Opis System musi być wyposażony w system bezpieczeństwa obejmujący: ochronę antywirusową dedykowaną dla oprogramowania SharePoint, zabezpieczenie firewall, uwierzytelnienie Użytkowników, silne uwierzytelnienie serwera w oparciu o certyfikat wystawiony przez Centrum Certyfikacji (ang. Certificate Authority) rozpoznawalne co najmniej w przeglądarce Internet Explorer. Certyfikat ma być dostarczony przez wykonawcę i wystawiony na zamawiającego. System musi umożliwiać jednoczesną pracę minimum 180 Użytkowników. System musi umożliwiać łatwą realizację kopii bezpieczeństwa. Wymagania dotyczące wdrożenia (WW) WW.01 WW.02 WW.03 WW.04 WW.05 WW.06 Opis Dostarczenie dokumentacji niezbędnej do zarządzania i utrzymania infrastruktury programowo - sprzętowej. Wdrożenie infrastruktury programowo sprzętowej zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Migracja istniejącego Portalu Informacyjnego do nowego Środowiska. Konfiguracja Środowiska: konfiguracja Active Directory, konfiguracja poczty elektronicznej Exchange w oparciu o posiadane i użytkowane środowisko, konfiguracja komunikacji z systemem pocztowym od strony środowiska SharePoint, rozmieszczenie i konfiguracja baz danych Microsoft SQL Server, rozmieszczenie i konfiguracja Środowiska, konfiguracja bazy danych Użytkowników zewnętrznych i sposobu ich uwierzytelniania. Przeprowadzenie testów oraz przekazanie wniosków i zaleceń po wykonaniu testów: Testy dostępu do środowiska produkcyjnego z Intranetu i Internetu, Testy zmiany hasła samodzielnie przez Użytkownika z sieci Zewnętrznej i sieci Wewnętrznej, Testy publikacji i zarządzania zawartością Portalu na środowisku testowym (przygotowawczym), Testy wypełniania i prezentowania listy ryzyk, Testy wykonania kopii bezpieczeństwa i odtworzenia z niej systemu, Testy procedur postępowania w przypadku awarii, Testy odporności na włamanie i ataki wirusowe. Migracja Portalu Informacyjnego dostęp do Portalu Informacyjnego powinien być możliwy tylko dla uwierzytelnionych Użytkowników. Administratorzy oraz Redaktorzy znajdujący się w Sieci wewnętrznej.

6 WW.07 Redaktorzy, którzy znajdują się po za Siecią wewnętrzną (nie będący Użytkownikami posiadającymi konta zdefiniowane w Active Directory) dostęp z Internetu. Konfiguracja systemu bezpieczeństwa określonego w wymaganiu NF.01 Wymagania dotyczące dokumentacji (DOC) DOC.01 DOC.02 DOC.03 Opis Dostarczona dokumentacja będzie obejmować: projekt architektury środowiska, dokumentację administratora, zawierającą między innymi procedury: wykonywania kopii zapasowej Portalu Informacyjnego, odtwarzanie z kopii zapasowej, odtwarzanie Portalu Informacyjnego po całkowitej awarii serwerów, pełną konfigurację zainstalowanego oprogramowania, zakładania, edycji i kasowania kont użytkowników, nadawania oraz odbierania uprawnień użytkownikom, dokumentację użytkownika, zawierającą opis wszystkich funkcjonalności Portalu Informacyjnego oraz sposobu ich wykorzystania, Dokumentację Urządzeń (instrukcje, gwarancje, warunki licencyjne, podręczniki użytkownika itp.), materiały szkoleniowe, certyfikat wystawiony przez Centrum Certyfikacji (ang. Certificate Authority). Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak: struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób, zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu, kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu. Zamawiający wymaga, aby cała dokumentacja, o której mowa powyżej, podlegała jego akceptacji, a także, aby została dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w formacie Word oraz PDF (niezabezpieczonym) na dysku optycznym lub innym równoważnym nośniku danych. Postać drukowana dokumentacji musi być dostarczona w co najmniej 3 egzemplarzach w przypadku dokumentacji dla administratorów oraz 3 egzemplarzy w przypadku dokumentacji dla użytkowników. Dopuszcza się inne formaty zapisu dokumentacji np. diagramy UML lub formaty wektorowe jak DWG, DXF, należy jednak dołączyć przeglądarkę obsługującą wykorzystane formaty.

7 Wymagania w zakresie odbioru (OD) Opis OD01 Wszystkie dostarczone w ramach zamówienia produkty, w tym dokumentacja i świadczone usługi będą podlegały procedurom w zakresie odbioru ilościowego i jakościowego. OD02 Zamawiający wyznaczy komisję, która dokona odbioru przedmiotu zamówienia. OD03 W pracach związanych z dokonaniem odbioru może uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. OD04 W ramach odbioru komisja przeprowadza czynności kontrolne zgodnie mi określonymi w OPZ. OD05 Po zakończeniu czynności kontrolnych komisja sporządza i podpisuje Protokół odbioru, sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron OD06 Warunkiem dokonania przez komisję odbioru przedmiotu zamówienia jest pozytywny wynik przeprowadzonych czynności kontrolnych. OD07 W przypadku stwierdzenia niezgodności lub rozbieżności pomiędzy produktami, a opisem przedmiotu zamówienia, komisja identyfikuje odstępstwa i uzasadnia swoje stanowisko,. OD08 Podstawą do odbioru w zakresie świadczenia wsparcia technicznego będą protokoły odbioru podpisane, w przypadku braku zastrzeżeń, przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zakończenia ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym była świadczona usługa wsparcia. Wymagania dotyczące szkolenia (SZ) SZ01 SZ02 SZ03 SZ04 SZ05 Opis Wykonawca przeprowadzi szkolenie, w języku polskim, dla 6 administratorów (wytypowanych przez Zamawiającego) w zakresie architektury i administrowania środowiskiem SharePoint, w tym w zakresie procedur administracyjnych i eksploatacyjnych. Szkolenie będzie trwało 14 godzin. Wykonawca przeprowadzi szkolenie, w języku polskim, dla 8 użytkowników w zakresie użytkowania środowiska SharePoint. Szkolenie będzie trwało 7 godzin. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim, zapewniając materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń. Materiały szkoleniowe zostaną dostarczone najpóźniej począwszy od pierwszego dnia szkolenia. Wykonawca opracuje harmonogram szkoleń zawierający: cel i projektowany zakres szkoleń, informacje o zakresie tematycznym poszczególnych szkoleń, metodzie i formie szkoleń, czasie trwania poszczególnych szkoleń, Harmonogram, o którym mowa w SZ04, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia zakończenia konfiguracji Środowiska w

8 zakresie opisanym szczegółowo w pkt. WW.04. SZ06 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń. SZ07 Wykonawca dostarczy multimedialne materiały szkoleniowe w postaci zapisu na dysku optycznym lub innym równoważnym nośniku. SZ08 Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przedmiotu zamówienia SZ09 Przeszkoleni administratorzy i użytkownicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia stwierdzające, że osiągnęli oni wiedzę niezbędną do pełnienia powierzonych zadań oraz inne dokumenty potwierdzające nabycie określonych umiejętności. SZ10 Przeprowadzenie szkoleń zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy, zawierającym: nazwę i tematykę każdego ze szkoleń, datę i miejsce ich przeprowadzenia, imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach, imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie, czas trwania poszczególnych szkoleń. SZ12 Protokół z przeprowadzenia szkoleń podlegać będzie zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego Wymagania w zakresie gwarancji (WG) WG01 WG02 WG03 Opis Gwarancja na dostarczone Urządzenia biegnie osobno dla każdej dostawy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru danej dostawy. W przypadku jeżeli świadczenie gwarancyjne polegać będzie na wymianie wadliwego elementu Urządzenia na wolne od wad, okres gwarancji dla tego Urządzenia biegł będzie na nowo od daty protokołu stwierdzającego tą wymianę. W przypadku wymiany nośników danych, w szczególności dysków twardych Zamawiający zastrzega sobie prawo zachowania wymienianych nośników danych. Okres gwarancji będzie wynosił 3 lata. Wymagania dotyczące dostawy Urządzeń (WD) Dostawa dotyczy dwóch urządzeń cechujących się poniższymi parametrami: Opis Serwer nr 1 Serwery wyposażone w dwa procesory czterordzeniowe, które umożliwią uzyskanie wydajności o wyniku nie gorszym niż: 6000 punktów (dla dwóch procesorów) w teście PassMark Software opublikowanym pod adresem: WD1.01 WD1.02 Pamięć operacyjna: min. 8GB, DDR3, 1066MHz WD1.03 Możliwość konfiguracji Raid: 0,1,5

9 WD1.04 WD1.05 WD1.06 WD1.07 WD1.08 WD1.11 WD1.12 Minimum 5 twardych dysków: 300GB, SAS 6Gbps, 3.5-in, 15K RPM 2 zasilacze pracujące w układzie nadmiarowym Komplet okablowania Urządzenie optyczne: 16X DVD+/-RW Drive SATA 3 letnia gwarancja w tym gwarancja ochrony danych typu: zachowaj swój dysk twardy Obudowa wraz z szynami montażowymi umożliwiająca instalację serwera w szafie typu RACK Program antywirusowy dedykowany dla MS SharePoint wraz z wymaganymi licencjami oraz modułem aktualizacji bazy sygnatur wirusów przez Internet przez okres co najmniej 1 roku. Opis Serwer nr 2 Serwery wyposażone w dwa procesory czterordzeniowe, które umożliwią uzyskanie wydajności o wyniku nie gorszym niż: 4600 punktów dla pojedynczego procesora) w teście PassMark Software opublikowanym pod adresem: WD2.01 WD2.02 Pamięć operacyjna: min. 8GB, DDR3, 1066MHz WD2.03 Możliwość konfiguracji Raid: 0,1,5 WD2.04 Minimum 5 twardych dysków: 300GB, SAS 6Gbps, 15K RPM WD zasilacze pracujące w układzie nadmiarowym WD2.06 Komplet okablowania WD2.07 Urządzenie optyczne: 16X DVD+/-RW Drive SATA 3 letnia gwarancja w tym gwarancja ochrony danych typu: zachowaj swój dysk WD2.08 twardy Obudowa wraz z szynami montażowymi umożliwiająca instalację serwera w szafie WD2.11 typu RACK Program antywirusowy dedykowany dla MS SQL wraz z wymaganymi licencjami oraz modułem aktualizacji bazy sygnatur wirusów przez Internet przez okres co WD2.12 najmniej 1 roku. Opis produktów zapewnionych przez Zamawiającego Sku Nazwa produktu Liczba Microsoft SQL Server Standard Edition 2005 Win32 Government OPEN No Level 1 Proc 76M Microsoft Office SharePoint CAL 2007 Government OPEN No Level User CAL 76N Microsoft Office SharePoint Enterprise CAL 2007 Government OPEN No Level User CAL 76P Microsoft Office SharePoint Server 2007 Government OPEN No Level 79Q Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Government OPEN No Level P Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 Government OPEN No Level

10 R Microsoft Windows Server CAL 2003 Government OPEN Level D 180 user CAL S Microsoft InfoPath 2007 R2Government OPEN No Level 3

Dla wyżej zdefiniowanej usługi zapewnienia Portalu Prezydencji przyjęto następujące założenia jakości, poziomu świadczenia usługi:

Dla wyżej zdefiniowanej usługi zapewnienia Portalu Prezydencji przyjęto następujące założenia jakości, poziomu świadczenia usługi: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Założenia do projektu: Zapewnienie infrastruktury informatyczno telekomunikacyjnej do przygotowania i obsługi przewodnictwa Polski w Radzie

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014. Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań)

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014. Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań) Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014 Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Usługa wdroŝenia e-usług samorządowych w ramach projektu pn. Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji (wykaz minimalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ta strona została celowo pozostawiona pusta. Strona 2 z 51 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący załącznik nr 1 do Wzoru Umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania (zwanych dalej Sprzętem )

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 5/DI/PN/2014 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści Słownik pojęć... 3 Wstęp... 7 2.1 Procesy merytoryczne wspierane przez system SI KDR... 7 2.2 Wykaz aktów prawnych

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji zamówienia Celem głównym zamówienia pn: System poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jest

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu implementacji oraz przeprowadzenie migracji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA S t r o n a 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie Audytu stanu realizacji Projektu pn.: System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego, wraz z opracowaniem Zaleceń Poaudytowych związanych z dalszą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia PO MODYFIKACJI W DNIU 6 SIERPNIA 2014 r. 1. Plany Kontekst wdrożenia Załącznik nr 1 do SIWZ Prowadzone postępowanie przetargowe jest częścią

Bardziej szczegółowo