1. Wymagania konieczne dla kandydata na staż urzędniczy na stanowisko - informatyk:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wymagania konieczne dla kandydata na staż urzędniczy na stanowisko - informatyk:"

Transkrypt

1 I K 142/ 3 /14 PROKURATURA OKRĘGOWA W JELENIEJ GÓRZE Ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze na stanowisko: INFORMATYK ( cały etat ) 1. Wymagania konieczne dla kandydata na staż urzędniczy na stanowisko - informatyk: Wymagania dla kandydata na staż urzędniczy w prokuraturze określa art. 2 pkt1-6 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. ( tekst jednolity Dz.U. 2011, Nr 109, poz.639) oraz Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 646 ), tzn. na staż urzędniczy może być przyjęta osoba, która: Wymagania obligatoryjne : posiada pełną zdolność do czynności prawnych, o nieposzlakowanej opinii, nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy (studia kierunkowe : informatyka, elektronika, telekomunikacja) posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin. a nadto: Wymagania pożądane: doświadczenie zawodowe: minimum roczna praktyka w administrowaniu siecią komputerową na stanowisku informatyka, bardzo dobra znajomość : budowy i architektury komputerów PC, aplikacji pakietu MS Office ( w tym bardzo dobra WORD-a i EXCEL-a), sieci LAN, WAN w zakresie budowy, konfiguracji, zarządzania urządzeniami logicznymi sieci, systemów operacyjnych Windows dla stacji roboczej i serwera, umiejętność zarządzania i konfiguracji serwerów MS SQL oraz MS Windows Server oraz usług Active Directory, Terminal Servises, IIS,

2 znajomość serwerów Linux w tym: Apache, PHP, MySQL znajomość technologii certyfikacji PKI, umiejętność zarządzania siecią komputerową, umiejętność serwisowania sprzętu i rozwiązywania problemów sprzętowych, znajomość zagadnień z zakresu tworzenia i administrowania serwisem oraz poczty, znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej na stanowisku pracy, komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność analizy i obiektywnej oceny faktów oraz formułowania na tej podstawie wniosków i opinii, prawo jazdy kategorii B Główne obowiązki : obsługa i wdrażanie modyfikacji w serwisach internetowym i intranetowym Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze ( Apache, PHP, MySQL), obsługa systemów informatycznych użytkowanych w prokuraturach okręgu jeleniogórskiego ( Windows SRV, SQL Srv ), instalacja, obsługa i serwisowanie sprzętu oraz systemów informatycznych, reagowanie na wszystkie zgłoszenia o nieprawidłowościach działania systemów informatycznych i usuwanie zaistniałych usterek, przeprowadzanie okresowej konserwacji sprzętu komputerowego, zapewnianie poprawnej dystrybucji materiałów eksploatacyjnych do wszystkich drukarek w jednostkach podległych tut. Prokuraturze Okręgowej, dokonywanie napraw uszkodzonego sprzętu komputerowego, pomoc administratorom systemów w konfigurowaniu sieci roboczych, pomoc administratorom w obsłudze i eksploatacji systemów informatycznych, pomoc w prowadzeniu ewidencji sprzętu komputerowego Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i prokuratur rejonowych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, realizacja likwidacji zbędnego sprzętu nie nadającego się do użytku, zgodnie z przepisami o rachunkowości, tworzenie kopii zapasowych baz danych oraz ich odzyskiwanie, uaktualnianie i konfiguracja bazy danych, instalacja i konfiguracja sprzętu, rozwiązywanie problemów w systemach i aplikacjach użytkowników, przygotowywanie stanowisk komputerowych zgodnie ze specyfikacją, obsługiwanie systemów do retencji danych teleinformatycznych, przygotowanie projektów procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego, prowadzenie szkoleń informatycznych.

3 Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu, 2. Kwestionariusz osobowy (plik do pobrania w formacie PDF na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze pod adresem: 3. Życiorys, 4. Urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego lub odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce albo zaświadczeń o zdanym egzaminie magisterskim, 5. Oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 6. Oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 7. Zaświadczenie o stanie zdrowia, 8. Trzy zdjęcia, 9. Urzędowo poświadczony odpis dowodu osobistego, 10. Zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, 11. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i inne kwalifikacje zawodowe ( np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, o odbytych stażach, o udziale w kursach i szkoleniach, certyfikatów i inne). Dokumenty należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2014 roku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sekretariacie Prokuratora Okręgowego lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Przekazując dokumenty należy powołać się na sygnaturę konkursową: I K 142/ 3 / 14 z adnotacją Konkurs. Informacje dodatkowe: Konkurs składa się z trzech etapów przeprowadzonych przez pięcioosobową Komisję, która zostanie ustanowiona na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze: Etap I - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. Etap II - praktyczne sprawdzenie umiejętności. Etap III - rozmowa kwalifikacyjna - podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

4 Komisja, po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Pierwszy etap konkursu ( bez udziału kandydatów) odbędzie się w dniu 7 marca 2014 roku. Drugi etap Konkursu praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów odbędzie się w dniu 14 marca 2014 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze ul. Muzealna 9 pokój 314. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na dzień 14 marca 2014 roku zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej oraz w jej siedzibie w dniu 7 marca 2014 roku. Komisja po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu: 1. Dokonuje oceny każdego kandydata wyrażone w skali punktowej od 1 do10, 2. Ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym. Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej oraz w jej siedzibie 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu. Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu sekretarz komisji niezwłocznie sporządza protokół zawierający w szczególności: 1. Listę kandydatów biorących udział w konkursie, 2. Listę kandydatów wybranych lub imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs, 3. Wyniki i oceny poszczególnych kandydatów. Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs, podawane jest do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczeniu w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie tut. Prokuratury Okręgowej oraz na stronie internetowej. Protokół w części dotyczącej wyników i oceny kandydata udostępnia się na jego wniosek w siedzibie Prokuratury. Prokurator Okręgowy Ewa Węglarowicz-Makowska

5 Wyk:VM/

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy:

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy: KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 10 Leszczynowa Górka Koninie w wymiarze 1/1 etatu p.o. Dyrektor Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi Leszczynowa Górka w Koninie ogłasza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia Zarządzenie nr 302 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27.09.2006r. w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia czynności naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY Załącznik Nr 2 do procedury naboru I. DANE PODSTAWOWE OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska pracy: (np.: młodszy referent, referent, kasjer, księgowy, specjalista, geodeta, kartograf, podinspektor,

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Egzamin na Doradcę Podatkowego INFORMATOR

Egzamin na Doradcę Podatkowego INFORMATOR JAK ZOSTAĆ DORADCĄ PODATKOWYM? INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO ZAWODU DORADCY PODATKOWEGO 1. Procedura egzaminacyjna Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego powinny nie później

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, 43-300 Cieszyn,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, ul. Kraszewskiego 11, 43-300 Cieszyn, Przetarg na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów Technikum Informatycznego przy Zespole

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI. 3.2. Ocena dokumentów w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI. 3.2. Ocena dokumentów w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI Spis treści: 1. Kryteria przyjęć do służby w Policji 2. Prowadzący postępowanie kwalifikacyjne 3. Etapy postępowania kwalifikacyjnego 3.1. Wymagane dokumenty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WARUNKI POSTĘPOWANIA... 1 1. ZAMAWIAJĄCY... 1 2. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA... 1 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 1 4. TERMIN

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFICACH 91 88691-01; 91 88691-02; www.pupgryfice.pl dysponuje na dzień 15.10.2013 r. następującymi ofertami pracy:

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFICACH 91 88691-01; 91 88691-02; www.pupgryfice.pl dysponuje na dzień 15.10.2013 r. następującymi ofertami pracy: POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFICACH 91 88691-01; 91 88691-02; www.pupgryfice.pl dysponuje na dzień 15.10.2013 r. następującymi ofertami pracy: STANOWISKO WYMAGANIA PRACODAWCY DANE PRACODAWCY Okres aktualności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo