Project Finance w finansowaniu inwestycji w nieruchomości uczestnicy spółki projektowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Project Finance w finansowaniu inwestycji w nieruchomości uczestnicy spółki projektowej"

Transkrypt

1 Project Finance w finansowaniu inwestycji w nieruchomości uczestnicy spółki projektowej A n n a Wo j e w n i k -Fi l i p k o w s k a 40 Świat Nieruchomości

2 Metody finansowania inwestycji Corporate Finance i Project Finance to dwie podstawowe metody finansowania inwestycji. Corporate Finance, czyli finansowanie bilansowe, jest rozwiązaniem znanym i chętnie wykorzystywanym przez istniejące korporacje, spółki czy przedsiębiorstwa zwłaszcza w przypadku projektów o relatywnie niskiej kapitałochłonności i krótszym okresie trwania. Podstawą finansowania inwestycji tą metodą jest przedstawienie zabezpieczeń na całym istniejącym majątku Sponsora. Zaś Project Finance, to finansowanie zewnątrzbilansowe, oparte o przyszły majątek, który dopiero powstanie. Finansowanie to wymusza określoną organizację projektu inwestycyjnego - w metodzie tej powstaje nowy podmiot 1, który ma tytuł prawny do finansowanych aktywów, a Sponsor nie odpowiada za zobowiązania tego podmiotu (chyba, że udzielił gwarancji). Struktura organizacyjna projektu spółka celowa Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach Project Finance polega na wykorzystaniu specjalnie utworzonego w tym celu podmiotu o minimalnym zatrudnieniu i ograniczonym zakresie działania. Zadaniem tego podmiotu jest realizacja projektu inwestycyjnego, gdzie podstawowym zabezpieczeniem zewnętrznych środków finansowych są nadwyżki gotówki generowane przez projekt, a rzeczowe zabezpieczenia prawne pełnią uzupełniającą rolę oraz występujący regres ma ograniczone znaczenie 2. Spółka jest podmiotem niezależnym prawnie, organizacyjnie i majątkowo. Najczęściej na 1 Więcej nt. spółki celowej w Świat Nieruchomości nr 66 (A. Wojewnik-Filipkowska, Project Finance w finansowaniu inwestycji nieruchomości zalety i wady spółki celowej) 2 K. Czerkas, Project Finance w Polskiej praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej, Twigger, Warszawa 2002, str. 8 i dalej. potrzeby Project Finance wykorzystywane są spółki kapitałowe 3. Spółka celowa tworzona jest przez wielu uczestników: Sponsor/Promotor, Inwestorzy/Kredytodawcy, Doradcy finansowi, Eksperci, agencje międzynarodowe, prawnicy, rząd kraju i inni. Konsekwencją tego jest każdorazowo niepowtarzalna struktura organizacyjno-finansowa i wysoki stopień prawnej złożoności, czyli szczegółowa dokumentacja, tworzenie specjalnych instytucji, pertraktacje między uczestnikami 4. Sponsor/Promotor Sponsor jest podmiotem inicjującym realizację projektu inwestycyjnego 5. Prowadzi negocjacje ze stronami potencjalnie zainteresowanymi zaangażowaniem w projekt inwestycyjny, opracowuje koncepcję struktury finansowania oraz promuje projekt, by ostatecznie doprowadzić do zamknięcia finansowego i utworzenia spółki inwestycyjnej. Równocześnie, w projekcie może uczestniczyć kilku Sponsorów, jak również Sponsor może uczestniczyć w kilku projektach jednocześnie, tworząc z nich własne portfolio inwestycji. Celem działalności Sponsora jest podział ryzyka, wygenerowanie z projektu nadwyżki, korzystanie z dźwigni finansowej, uzyskanie projektu pozabilansowego bez regresu, czyli korzystanie z zalet Project Finance dla zysku i wzrostu wartości. Sponsor może reprezentować zarówno sektor prywatny, jak i publiczny; może być to pojedynczy podmiot, jak i grupa podmiotów. Sponsorzy stanowią zróżnicowaną grupę uczestników. Ich wiarygodność jest dla wierzycieli podstawowym argumentem de- 3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94 poz z dnia 8 listopada 2000 r., z poźn. zm. 4 P. A. Ahmed, Project finance in developing countries: IFC S lesson of experience, International Finance Corporation, Washington 1999, str. 3, B. Wróblewska-Perucka, Przygotowanie inwestycji budowlanej do realizacji, Prawo gospodarcze, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków 1998, str ; F. Feo Edwin, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, Project finance: the guide to financing international oil and gas projects, Euromoney 1996, str. 4. cydującym o finansowym zaangażowaniu się w projekt, dlatego dla powodzenia projektu ważne jest, aby Sponsor był podmiotem znaczącym, o dobrej reputacji. Mogą być to agendy państwowe, samorządy lokalne oraz organizacje międzynarodowe. Podmioty, które pełnią rolę Sponsorów mogą być też w różny sposób już związane z projektem. Sponsorami mogą być firmy Wykonawcze, kierujące się możliwością zagwarantowania robót i możliwością rozłożenia ryzyka inwestycyjnego, jak również Sponsorami mogą być Dostawcy, Operatorzy, Odbiorcy. Odrębną grupę Sponsorów stanowią Inwestorzy kapitałowi 6. Inwestorzy/Kapitałodawcy Zadaniem Inwestorów jest dostarczenie kapitałów dla finansowania inwestycji w postaci kapitałów właścicielskich, pośrednich oraz dłużnych. Do tej grupy należą więc między innymi banki, towarzystwa leasingowe, nabywcy obligacji wyemitowanych przez spółkę projektową, międzynarodowe instytucje finansowe 7. Inwestorami może być również Skarb Państwa oraz jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególnie przyznają osobowość prawną 8. Inwestorzy oczekują zwrotu z zaangażowanych środków przez uzyskanie przychodu ze strumienia pieniężnego generowanego przez projekt lub przez wzrost wartości nabytych instrumentów finansowych i ich sprzedaż. Oczekiwania Inwestorów dążą do zrównoważenia oczekiwanego zwrotu z inwestycji z ponoszonym ryzykiem. Celem Inwestora jest kontrola nad projektem, koordynacja rozwoju projektu i działalności operacyjnej, uzyskanie (ograniczonego) re- 6 Marcinek K., Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach project Finance, Katowice 2005, str. 43 i dalej; K. Brzozowska, Kapitał prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej na zasadach Project finance, Szczecin 2003, s. 60. Por. E. R. Yescombe, Project Finance. Wybrane elementy finansowania strukturalnego, Kraków 2007, str K. Marcinek, Finansowanie projektów op.cit., str W. Kietliński, J. Janowska, C. Woźniak, Proces inwestycyjny w budownictwie, Warszawa 2007, str. 13. Świat Nieruchomości 41

3 gresu do Sponsorów, efektywne wykorzystanie alokacji podatków. Doradcy finansowi i prawni Wśród Doradców można wymienić następujące podmioty: banki komercyjne, narodowe agencje specjalizujące się w ryzyku danego kraju, analityków finansowych zajmujących się przygotowaniem analizy wrażliwości przepływów pieniężnych, firmy rachunkowe zajmujące się prawem międzynarodowym, firmy prawnicze, brokerów, dostawców sprzętu i usług. Zatrudnienie prawników na względnie wczesnym etapie procesu inwestycyjnego może umożliwić uniknięcie problemów i ułatwić identyfikację odpowiedniej struktury organizacyjnej i finansowej. Dokumentacja Project Finance wymaga bowiem specjalistycznej wiedzy prawniczej i zrozumienia sposobu, w jaki ryzyko dzielone jest i alokowane pomiędzy uczestników projektu za pośrednictwem różnych dokumentów. Project Finance wykorzystywane jest często do inwestycji międzynarodowych, dlatego zaleca się udział międzynarodowych prawnych doradców. Znaczenie Doradców rośnie zwłaszcza w projektach nietypowych i złożonych 9. Główne cele Doradców to nawiązanie dobrych relacji z zleceniodawcą, możliwa jest nawet bezpośrednia inwestycja Doradców w spółkę 10. Organizator finansowania Po wypracowaniu struktury Project Finance, zazwyczaj spółka podpisuje umowę na zorganizowanie finansowania. Zwykle, jeden lub dwóch organizatorów finansowania prowadzi negocjacje. W tym samym czasie, inne zadania mogą być realizowane równolegle: przygotowanie pełnej dokumentacji bankowej, przygotowanie dokumentacji technicznej, modelowanie finansowe, koordynacja międzynarodowego finansowania. 9 K. Marcinek, Finansowanie projektów, op. cit., str Por. E. R. Yescombe, Project Finance, op. cit., str Za pośrednictwem zawiązanej spółki celowej, pozostali uczestnicy również biorą udział w tych działaniach. Ich zaangażowanie zależy zasadniczo od wartości zainwestowanego kapitału w projekt. Organizator finansowania może być również odpowiedzialny za relacje z agencjami finansowymi, które też mogą być odpowiedzialne za organizację finansowania. Organizator finansowania będzie też blisko współpracował w zakresie zarządzania ryzykiem i podejmował działania w przypadku zagrożenia powodzenia projektu. Może również uczestniczyć w projekcie jako Inwestor. Agent kredytu, Agent powiernik, Agent kredytu jest łącznikiem między spółką celową a bankami, w innym przypadku spółka celowa mogłaby stracić dużo czasu na komunikację z poszczególnymi bankami 11. W niektórych projektach inwestycyjnych, osobny podmiot odpowiada za zarządzanie dokumentacją, rachunkami bankowymi, rachunkiem rezerwowym. Tym Agentem-powiernikiem może być również organizator finansowania lub jeden z uczestników konsorcjum banków finansujących. Oprócz czerpania korzyści w postaci pobierania opłat z tytułu prowadzenia wyodrębnionych spraw spółki, Agent dąży do utrzymania dobrych stosunków z Inwestorami i Sponsorami. Niezależni eksperci, Rzeczoznawcy Feasibilty study przygotowywane przez Sponsorów zawierała zwykle opracowania niezależnych ekspertów, którzy mogą być wzywani do weryfikowania swoich analiz. Może to dotyczyć w zasadzie każdego z obszarów, na przykład: rynku, technologii, środowiska, podatków, rezerw, zaopatrzenia. Eksperci mogą również być zatrudnieni przez spółkę do nadzorowania i zatwierdzania postępu realizacji inwestycji. Celem 11 E. R. Yescombe, Project Finance, op. cit., str. 71. niezależnych ekspertów jest zysk w postaci opłaty za usługi oraz prestiż. Rząd/Sektor Publiczny Rząd może uczestniczyć w projekcie bezpośrednio jako Sponsor czy Inwestor lub pośrednio, poprzez udzielenie koncesji. Zakres wsparcia rządu dla projektu powinien zależeć od jego oceny w szerokim, nie tylko finansowym ujęciu. Może też uczestniczyć w projekcie za pośrednictwem podatków, kontraktów w dotyczących wymiany zagranicznej, czy gwarancji finansowych. Określone inwestycje determinowane są określonymi przepisami, również międzynarodowymi, które mogą wymagać uczestnictwa państwa. Celem państwa jest rozwój narodowy i regionalny, przejęcie części ryzyka od sektora prywatnego, by inwestycja została zrealizowana i nieruchomość dostarczona, zachowując przy tym odpowiedni poziom długu publicznego. W rezultacie, rozumiejąc, że sektor prywaty dostarczy inwestycję szybciej i efektywniej, rząd powinien stymulować sektor prywatny do udziału w takich projektach inwestycyjnych, stosując zachęty podatkowe, jak również zachęcać inwestorów zagranicznych do uczestniczenia w krajowych inwestycjach, na przykład upraszczając procedury w zakresie nabywania ziemi przez cudzoziemców. Realizator inwestycji Wykonawca W realizacji projektu uczestniczy wiele firm, między innymi firmy Wykonawcze wraz z podwykonawcami. Działają one w formie konsorcjum lub w formie oddelegowania przez Sponsorów 12. W ramach systemu zleceniowego spółka celowa może zawierać umowy jednostkowe (obejmują pojedyncze czynności procesu inwestycyjnego), umowy kompleksowe (dotyczą więcej niż jednej czynności, na przykład wszystkie czynności określonej fazy lub kilku faz) i komplek- 12 K. Brzozowska., Kapitał prywatny op.cit., str Świat Nieruchomości

4 sy umów (składają się z kilku umów, które stanowią całość). W systemie zleceniowym można wyróżnić Wykonawstwo częściowe, gdzie poszczególne roboty zostają powierzone wyspecjalizowanym jednostkom; Wykonawstwo generalne, w którym Wykonawca generalny ( construction manager ) wykonuje roboty budowlane i ewentualnie instalacyjne, a wszystkie inne obowiązki spoczywają na inwestorze, oraz generalną realizację inwestycji - wówczas następuje zawarcie umowy z generalnym realizatorem ( project manager ), który zobowiąże się do uzyskania dokumentacji projektowej oraz do zorganizowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, aż do oddania inwestycji pod klucz ( turkney contracts 13 ) E. C. Buljevich, Y. S. Park, Project Financing Project Financing and the International Financial Markets, Kulwer Academic Publisher, London 1999, str B. Wróblewska-Perucka, Przygotowanie..., op. System generalnej realizacji inwestycji ma na celu usprawnienie realizacji inwestycji przez skoncentrowanie funkcji kierownictwa i organizacji procesu inwestycyjnego w jednej, wyspecjalizowanej jednostce organizacyjne. Równocześnie pozwala na skupienie odpowiedzialności za całość przeprowadzonych robót w jednym podmiocie. Inwestor zawierając umowę z generalnym realizatorem inwestycji przerzuca na niego szereg obowiązków związanych z realizacją inwestycji, ale jest to wariant najdroższy. Operator Operator to podmiot, który zarządza aktywami wytworzonymi w wyniku realizacji projektu. Zadania Operatora to bezpośrednie świadczenie usług na rzecz Sponsocit., str ; Ustawa Prawo budowlane z dnia , Dz.U ra. Z punktu widzenia Sponsora, zadaniem Operatora jest prowadzenie działalności zgodnie z wytyczonymi przez Sponsora celami w sposób nie narażający Sponsora na odpowiedzialność za zobowiązania, o ile Sponsor taką odpowiedzialność przyjął wobec Inwestorów. Natomiast z punktu widzenia Inwestorów, zadania Operatora to bieżące regulowanie zobowiązań i zabezpieczenia ich spłaty w przyszłości przez odpowiednią politykę finansową oraz zarządzanie w celu wzrostu wartości spółki. Operator może być podmiotem powiązanym ze Sponsorem projektu może być to spółka zależna od Sponsora. Taka sytuacja zapewnia najpełniejszą kontrolę Sponsora nad realizacją projektu i gwarantuje pełną zgodność działań Operatora z wytyczonymi celami Sponsora. Natomiast Operator - spółka zawiązana z udziałem inwestorów - równoważy wpływ Sponsora na działania Rysunek 1 Struktura organizacyjna Project Finance na etapie realizacji Inżynier Raporty Wykonawca Nadzór i koordynacja Umowa o nadzór Sponsorzy Kapitał własny Kredytodawcy Dług Dostawca Odbiorca Umowa o wykonanie na dostawę na odbiór Spółka celowa SPV Ubezpieczyciele Umowy ubezpieczeniowe Koncesja, licencja, pozwolenia Gwarancje Sektor publiczny Źródło: Opracowanie własne. Świat Nieruchomości 43

5 na odbiór Ubezpieczyciele ubezpieczeniowe Rysunek 2 Struktura organizacyjna Project Finance na etapie eksploatacji Sponsorzy Kredytodawcy Operator Odbiorca Zarządzanie i eksploatacja na odbiór, czynsze, opłaty Dywidenda Spółka celowa SPV Ubezpieczyciele Spłata długu Umowy ubezpieczeniowe Opłaty Koncesja, licencja, pozwolenia Gwarancje Sektor publiczny Źródło: Opracowanie własne. Operatora. Możliwe jest również rozwiązanie, w którym Operator prowadzi działalność na udostępnionych mu aktywach na zasadzie kontraktowej. W takiej sytuacji Operator jest najczęściej wyłaniany w drodze przetargu ogłaszanego i rozstrzyganego przez Sponsora lub zostaje wyłoniony w toku negocjacji z inwestorami projektu. Operator może być również podmiotem kapitałowo niezależnym od Sponsora i spółki będącej właścicielem aktywów i wykonującym zadania wobec Sponsora na podstawie umów cywilno-prawnych. Ubezpieczyciel Project Finance zwykle wymaga zatrudnienia brokera lub agencji ubezpieczeniowej. Pakiety ubezpieczeniowe podczas realizacji i eksploatacji inwestycji (ubezpieczenie od opóźnienia w rozruchu inwestycji, ubezpieczenia od przerw w działaniu, odpowiedzialności cywilnej, od zanieczyszczenia środowiska i inne) wymagają analizy pod kątem kosztów i organizacji ubezpieczenia. Z usług Ubezpieczyciela korzysta zarówno Sponsor, jak i Kredytodawca 15. Dostawcy i Odbiorcy Materiały mogą być dostarczane na podstawie umów o dostawy lub na podstawie porozumień. Należy przeanalizować możliwości dostawców w długim okresie, czy będą w stanie sprostać dostawom przez cały wymagany okres spłaty kredytu i całego okresu życia projektu. Dostawcy będą realizować swoje cele w postaci uzyskania długoterminowych kontraktów, zysków i możliwo- 15 K. Marcinek, Finansowanie projektów, op. cit., str. 71. ści stworzenia podstaw własnego projektu Project Finance. Projekt może mieć jednego lub wielu Dostawców. Umowy, zawierane z dużymi odbiorcami o ustabilizowanym, wysokim popycie zapewniają generowanie dużych zysków i stanowią zabezpieczenie spłaty zobowiązań wobec wierzycieli 16. Zarówno Dostawcy, jak i Odbiorcy mogą zaangażować się kapitałowo projekt. Dostawcy będą bowiem dążyć do zapewnienia sobie kontraktów na wieloletnie dostawy, a Odbiorcy do zagwarantowania dostaw usług. Struktura organizacyjna podsumowanie Zakres projektu i zaangażowanie uczestników przejmujących określone odpowie- 16 Ibidem, str Świat Nieruchomości

6 dzialności, będzie determinował strukturę organizacyjną projektu. Ze względu na rodzaj uczestników można mówić o projektach publicznych, prywatnych lub publiczno-prywatnych. Uniwersalna struktura organizacyjna projektu na etapie realizacji i etapie eksploatacji przedstawiona jest odpowiednio na Rysunku 1 i 2. Struktura organizacyjna projektu Project Finance może być relatywnie skomplikowana z powodu dużej liczby zaangażowanych podmiotów. W wielu przypadkach, uczestnicy inwestycji pełnią wiele funkcji w projekcie, co może być źródłem konfliktów. W projektach inwestycji w nieruchomości zlokalizowanych w Polsce, zwykle uczestnicy inwestycji pełnią funkcje ograniczone do podstawowych. Tymi funkcjami są przede wszystkim funkcja: Sponsora, Kredytodawcy, Wykonawcy, Operatora. Specjalistyczne funkcje (w tym Doradcy finansowego, Organizatora finansowania, Powiernika) jeśli występują, to są oferowane w ramach szerszych usług przez podstawowych uczestników projektu, przede wszystkim przez Kredytodawcę. Niepowtarzalny charakter każdej z inwestycji sprawia, że uczestnicy różnią się w poszczególnych projektach. Na ich zróżnicowanie wpływ mają między innymi rodzaj projektu i sposób jego finansowania 17, jak również wiedza i doświadczenia, zwłaszcza Sponsorów. 17 Ibidem, s.tr 17/18, 59. Literatura: Ahmed P. A., Project finance in developing countries: IFC S lesson of experience, International Finance Corporation, Washington Brzozowska K., Kapitał prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej na zasadach Project finance, Szczecin Buljevich E. C., Park Y. S., Project Financing Project Financing and the International Financial Markets, Kulwer Academic Publisher, London Czerkas K., Project Finance w Polskiej praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej, Twigger, Warszawa Feo Edwin F., Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, Project finance: the guide to financing internatio- nal oil and gas projects, Euromoney Kietliński W., Janowska J., Woźniak C., Proces inwestycyjny w budownictwie, Warszawa Marcinek K., Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach project Finance, Katowice Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94 poz z dnia 8 listopada 2000 r., z poźn. zm. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r., z późn. zm. Ustawa Prawo budowlane z dnia , Dz.U Wojewnik-Filipkowska A., Project Finance w finansowaniu inwestycji nieruchomości zalety i wady spółki celowej, Świat Nieruchomości nr 66. Wróblewska-Perucka B., Przygotowanie inwestycji budowlanej do realizacji, Prawo gospodarcze, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków Yescombe E. R., Project Finance. Wybrane elementy finansowania strukturalnego, Kraków Dr An n a Wo j e w n i k -Fi l i p k o w s k a Uniwersytet Gdański, Katedra Inwestycji Project Finance w finansowaniu inwestycji w nieruchomości uczestnicy spółki projektowej (Streszczenie) Project Finance in real estate financing - the participants of the project company (Summary) Project Finance pomaga sfinansować nowe inwestycje, bazując wyłącznie na przepływach pieniężnych wygenerowanych przez projekt, bez dodatkowych gwarancji ze strony promotorów. To przynosi korzyści Sponsorom tworzącym spółkę, Inwestorom-Kredytodawcom i innym podmiotom zaangażowanym w projekt. Celem artykułu jest przedstawienie uczestników Project Finance i ich roli w projekcie. The Project Finance enables to finance new investments, basing exclusively on cash flows generated by project without additional guarantees from Sponsors. It brings advantages for Sponsors, Investors/Creditors and another participants engaged in the project. Introduction of Project Finance participants and their role in the project is the aim of the article. Świat Nieruchomości 45

01 Realizacja projektów inwestycyjnych metodą Project Finance - struktura organizacyjna

01 Realizacja projektów inwestycyjnych metodą Project Finance - struktura organizacyjna 01 Realizacja projektów inwestycyjnych metodą Project Finance - struktura organizacyjna Dr Anna Wojewnik-Filipkowska Katedra Inwestycji i Nieruchomości 1 Czy portfolio opcji jest więcej warte, niż opcja

Bardziej szczegółowo

Montaż finansowy dla przedsiębiorstw. prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska

Montaż finansowy dla przedsiębiorstw. prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska Montaż finansowy dla przedsiębiorstw prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska Finansowanie Strukturalne Struktura finansowa, która opiera się na przyszłych przepływach pieniężnych będących pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie www.kuke.com.pl Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy

Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy Katowice, 22-23 września 2009 r. Monika Mroczek 1 Cechy PPP Duże zróżnicowanie prawne i strukturalne (np.: zaprojektuj-wybuduj-finansuj-eksploatuj

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014 Zinstytucjonalizowanie PPP aspekty prawne Ujęcie Komisji Europejskiej Podział na partnerstwo zinstytucjonalizowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem inwestycyjnym. Wykład 2

Zarządzanie projektem inwestycyjnym. Wykład 2 Zarządzanie projektem inwestycyjnym Wykład 2 Motywy inwestowania przez podmioty gospodarcze start-up, greenfield project powiększanie rozmiarów i zakresu dotychczasowej działalności gospodarczej wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - Project finance - nowatorska forma finansowania innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów realizowanych w formule ppp. Speed uppp Poland. Warszawa, 24 kwietnia 2013 r.

Finansowanie projektów realizowanych w formule ppp. Speed uppp Poland. Warszawa, 24 kwietnia 2013 r. Speed uppp Poland Warszawa, 24 kwietnia 2013 r. Wielki Słownik Języka Polskiego: bankiet banknot.... bankowo bankowość TheFreeDictionary: bankable Bankowalność definicja bankowalny/bankowalność? Acceptable

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r. Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem 14 maja 2009r. H. Seisler sp.k. Alternatywne modele transakcji Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesja na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Negocjowanie umowy PPP i Finansowanie Projektu

Negocjowanie umowy PPP i Finansowanie Projektu Negocjowanie umowy PPP i Finansowanie Projektu 9 grudnia 2005 Andrzej Kozlowski CMS Cameron McKenna ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa T: +48 22 520 5547 F: +48 22 520 55 56 E: andrew.kozlowski@cms-cmck.com

Bardziej szczegółowo

Project Finance to metoda organizacji zwykle. Project Finance w finansowaniu inwestycji w nieruchomości zalety i wady spółki celowej

Project Finance to metoda organizacji zwykle. Project Finance w finansowaniu inwestycji w nieruchomości zalety i wady spółki celowej Project Finance w finansowaniu inwestycji w nieruchomości zalety i wady spółki celowej A n n a Wo j e w n i k -Fi l i p k o w s k a Project Finance definicja i istota metody Project Finance to metoda organizacji

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego: Kim Jesteśmy? Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego. Działamy z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów usług finansowych. Oferujemy wiedzę, znajomość rynku

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania Zarządzanie ryzykiem w projektach Sposoby ograniczania DR WALDEMAR ROGOWSKI WROGOW@SGH.WAW.PL WALDEMARROGOWSKI@WP.PL KATEDRA ANALIZY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SGH 1 Ograniczanie w projektach Matryca

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense.

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense. Moduł szkoleniowy I Podstawy EPC Projekt Transparense PRZEGLĄD MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH I. Podstawy EPC II. EPC Od identyfikacji projektu do przetargu III. EPC Od kontraktu do gwarantowanych oszczędności

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Michał Surowski BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Warszawa, marzec 2010 Czy finansować sektor energetyczny? Sektor strategiczny Rynek wzrostowy Konwergencja rynków paliw i energii Aktywa kredytowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PROJECT FINANCE POLAND

PROJECT FINANCE POLAND Warszawa, 8 września 2006 r. Uchwalona przez Sejm 21 lipca b.r., ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, została ostatecznie uchwalona po rozpatrzeniu poprawek Senatu w dniu 25 sierpnia 2006 r..

Bardziej szczegółowo

informacja wstępna do wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej DANE O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY nr rejestru / wpisu data rejestru / wpisu...

informacja wstępna do wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej DANE O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY nr rejestru / wpisu data rejestru / wpisu... informacja wstępna wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej DANE O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY Data Nazwa Regon PKD Data rozpoczęcia działalności Adres NIP Ulica, nr Miejscowość k rejestr (rzaj)...

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Finansowanie

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Uniwersytet Szczeciński 24. listopada 2016 r. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Maciej Pawłowski PLAN WYKŁADU 1. Podstawowe pojęcia 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki

VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki Przemysław Borkowski Uniwersytet Gdański Alokacji ryzyka w projektach infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB)

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Cel Zapewnienie zakupów efektywnych energetycznie dla przyjaznych środowisku technologii lub produktów/usług.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami dr Dariusz Trojanowski, Katedra Inwestycji Podręczniki p.z. pod red. E. Kucharskiej-Stasiak ; VALOR. M.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki transakcji PPP. Kraków, kwiecień 2014r.

Dobre praktyki transakcji PPP. Kraków, kwiecień 2014r. Dobre praktyki transakcji PPP Kraków, kwiecień 2014r. Akademia PIR Spis treści Obraz rynku PPP Finansowanie projektów PPP Rozpoznanie Ryzyk 1 Obraz rynku PPP 2 Obraz rynku PPP Oczekiwania a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber

Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Finansowanie strukturalne nieruchomości oferowane przez PKO Bank Polski S.A. WARSZAWA 19 MARCA 2012 Przygotował: Edmund Cumber Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych zajmuje się udzielaniem

Bardziej szczegółowo

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014 Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych Warszawa, 13 maja 2014 Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY I. INFORMACJE O KREDYTOBIORCY 1. Data rozpoczęcia działalności... 2. Status prawny... 3. Rodzaj prowadzonej działalności... 4. Numer

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa

Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Szczecin S.A. Al. Wojska Polskiego 73 70-481 Szczecin. (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele)

Polskie Radio Szczecin S.A. Al. Wojska Polskiego 73 70-481 Szczecin. (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele) Polskie Radio Szczecin S.A. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Al. Wojska Polskiego 73 70-48 Szczecin (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele) (Metoda pośrednia) REGON:8048370 Sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Nieruchomości komercyjnych

Finansowanie Nieruchomości komercyjnych Krzysztof Czerkas Finansowanie Nieruchomości komercyjnych w Polsce czynniki ryzyka i modele transakcji 4biura 4mieszkania 4hotele 4centra handlowe 4magazyny Spis treści finansowanie nieruchomości komercyjnych

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2015. Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS)

Lipiec 2015. Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) Lipiec 2015 Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) Kluczowe informacje Fundusz dedykowany do współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Inicjatywa zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zielonym milionerem. Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A.

Jak zostać zielonym milionerem. Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A. Jak zostać zielonym milionerem Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A. Przygotowanie projektu Właściwa ilość substratu 2 Przygotowanie projektu Stabilność dostaw 3 Przygotowanie projektu Tendencje rynkowe

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 2 311,79 1. Lokaty 0,00 2 311,79 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 9 976,35 1. Lokaty 0,00 9 976,35 2. środki pieniężne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 15 688,11 1. Lokaty 0,00 15 688,11 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 606,326.99 845,531.62 1. Lokaty 606,326.99 845,531.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Klastry energii. Jakub Kasnowski Radca Prawny, Senior Associate, Deloitte Legal

Klastry energii. Jakub Kasnowski Radca Prawny, Senior Associate, Deloitte Legal Klastry energii Jakub Kasnowski Radca Prawny, Senior Associate, Deloitte Legal Bartosz Sankiewicz Doradca podatkowy, Manager, Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy spółka komandytowa (dawniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 851 120,00 2 124 864,00 lokaty 0,00 0,00 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI. Ewa Rytka - Interim Manager. Warszawa, 24 listopada 2009 r.

KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI. Ewa Rytka - Interim Manager. Warszawa, 24 listopada 2009 r. KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2009 RESTRUKTURYZACJA PRZY UTRACIE PŁYNNOŚCI Ewa Rytka - Interim Manager Warszawa, 24 listopada 2009 r. Najlepszy moment na restrukturyzację - czas prosperity Są fundusze

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU : I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 23 098,43 50 997,59 1. Lokaty 23 098,43 50 997,59 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 342 996,58 523 509,78 1. Lokaty 342 996,58 523 509,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, czerwiec 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, czerwiec 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, czerwiec 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo