Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel"

Transkrypt

1 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości MSR/MSSF jak również niezbędnych umiejętności dla właściwego rozumienia, interpretowania i stosowania tychże standardów. Studia adresowane są do profesjonalistów z dziedziny rachunkowości i finansów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych,, członków zarządu, pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolerów finansowych, pracowników biur rachunkowych oraz osób aspirujących na powyższe stanowiska. Korzyści Studia umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu MSR/MSSF które stanowią podstawę prawną do przygotowania sprawozdań finansowych spółek giełdowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Program został wzbogacony o problematykę organizacji biura relacji inwestorskich, ładu korporacyjnego czy wymogów informacyjnych GPW problemów dotyczących wszystkich spółek giełdowych. Zajęcia prowadzone są w aktywnej, warsztatowej formie przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną jak i praktyków. Studia podyplomowe pozwolą na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości niezbędnych do wprowadzenia firmy na giełdę papierów wartościowych jak i interpretacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych. Program Program liczba godzin Prawo gospodarcze 16 Giełda Papierów Wartościowych 12 Wprowadzenie do rachunkowości 20 Sprawozdawczość finansowa 20

2 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 28 Konsolidacja Sprawozdań Finansowych 20 Rezerwy w rachunkowości spółek giełdowych 8 Organizacja Biura Relacji Inwestorskich 8 Corporate Gavernance 8 Nadzór właścicielski 12 Analiza finansowa 8 Rachunkowość zarządcza w spółkach giełdowych 8 Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 8 Systemy podatkowe Program zajęć na studiach Podyplomowych Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (Rachunkowość spółek giełdowych) Prawo gospodarcze Spółki prawa handlowego Spółki kapitałowe a spółki osobowe Organy w spółkach handlowych Minima kapitałowe w spółkach kapitałowych Formy wymagane dla ważności czynności prawnych Przedawnienie roszczeń Własność i inne prawa rzeczowe Zobowiązania Giełda Papierów Wartościowych Zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Uczestnicy rynku rodzaje inwestorów Ustawa o ofercie publicznej

3 Rynek pierwotny - Pierwsza Oferta Publiczna (IPO) Prospekt Emisyjny zasady sporządzania i istotne elementy Rynek wtórny organizacja rynku regulowanego Rola Komisji Nadzoru Finansowego Rola Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Wprowadzenie do rachunkowości Organizacja ksiąg rachunkowych Bilans jako rachunek majątku Klasyfikacja kont księgowych Klasyfikacja kosztów i przychodów Wynik finansowy kalkulacyjny i porównawczy Wycena na dzień bilansowy Rachunek Zysków i Strat Sprawozdawczość finansowa Zasady sporządzania sprawozdania finansowego Droga sprawozdania finansowego od dnia bilansowego do ogłoszenia i złożenia w KRS Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów Zakres informacyjny sprawozdania finansowego zgodnie z MSR1 Prezentacja sprawozdań finansowych Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własny jako nieobligatoryjne dla wszystkich jednostek części sprawozdania finansowego Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Ramy konceptualne przygotowania sprawozdań finansowych cechy jakościowe, zasady rachunkowości, koncepcje kapitału, Sprawozdanie finansowe według MSR 1 Wycena i ujmowanie Rzeczowych aktyw trwałych według MSR 16 Wycena i ujmowanie Zapasów według MSR 2 Rezerwy i zobowiązania warunkowe według MSR 37 Wycena i ujmowanie Nieruchomości Inwestycyjnych według MSR Leasing według MSR 17 Wartości niematerialne według MSR 38 Utrata wartości aktywów MSR 36 MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego MSR 10 Zdarzenia następujące po okresie sprawozdawczym MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych MSR 21 Skutki zmian wymiany kursów walut obcych MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji

4 Konsolidacja Sprawozdań Finansowych Przesłanki tworzenia grup kapitałowych Istota grupy kapitałowej definicje na podstawie MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Procedury sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Organizacja rachunkowości jednostkach tworzących grupę kapitałową (polityka rachunkowości) Przejęcia i fuzje na podstawie MSSF 3 połączenia jednostek gospodarczych Rezerwy w rachunkowości spółek giełdowych Rezerwy a inne zobowiązania zgodnie z MSR 37 Ewidencja rezerw zgodnie z MSR 37 Ujawnianie rezerw w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSR 37 Rezerwy w działalności ubezpieczeniowej Organizacja Biura Relacji Inwestorskich Zasady komunikacji w spółkach giełdowych Zasady współpracy spółki z akcjonariuszami Obowiązki informacyjne spółek giełdowych Kwartalne raporty finansowe zasady sporządzania i istotne elementy Raporty bieżące cel i treść Współpraca z analitykami zewnętrznymi współpraca w zakresie rekomendacji Technologie informacyjne w zarządzaniu relacjami inwestorskimi Studium przypadku na przykładzie spółek krajowych Corporate Gavernance (Ład korporacyjny) Pojęcie ładu (nadzoru) korporacyjnego ujęcie węższe i szersze Spółka akcyjna w ujęciu prawnym (na tle innych form korporacyjnych) i ekonomicznym (teoria agencji, teoria splotu kontraktów, teoria korporacji jako instytucji społecznej) Modele nadzoru korporacyjnego otwarty model anglosaski i europejski model kontroli wewnętrzne Prawa akcjonariuszy i ich ochrona Organy w spółce akcyjnej kompetencje i wzajemne relacje Funkcje i wewnętrzna organizacja rady nadzorczej; komitety rady i niezależni członkowie rady Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem Skarbu Państwa Nadzór właścicielski Instrumentarium nadzoru właścicielskiego Dobre praktyki nadzorcze Statut spółki uprawnienia inwestorów większościowych Rola rady nadzorczej Współpraca z biegłymi rewidentami rola komitetu audytu

5 Zarządzanie grupą kapitałową nadzór nad spółkami zależnymi Nadzór nad realizacją strategii spółki Zarządzanie operacyjne zasady oceny zarządu spółki Polityka w zakresie dywidendy Zarządzanie wartością spółki Analiza finansowa Ustalanie zysku na jedną akcję (rozwodnionego i nierozwodnionego) zgodnie z MSR 33 Analiza sytuacji finansowo-majątkowej i kapitałowej w oparciu o bilans Analiza wyników finansowych w oparciu o rachunek zysków i strat Wstępna analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych Analiza rentowności Analiza płynności finansowej Analiza wspomagania finansowego Analiza sprawności działania Wskaźniki rynku kapitałowego Rachunkowość zarządcza w spółkach giełdowych Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny wykorzystywany w zarządzaniu. Tradycyjne systemy rachunku kosztów i wyników Nowoczesne systemy rachunku kosztów i wyników Analiza relacji Koszt Wolumen produktu Zysk i jej wykorzystanie w procesach decyzyjnych Budżetowanie jako proces niezbędny wykorzystywany w zarządzaniu (metody budżetowania, etapy budżetowania) Budżetowanie kapitałowe Integracja danych wykorzystywanych w rachunkowości zarządczej poprzez zastosowanie zintegrowanych systemów zarządzania Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych, zasady klasyfikacji instrumentów finansowych do poszczególnych kategorii. Instrumenty pierwotne i instrumenty pochodne Prezentacja instrumentów finansowych zgodnie z MSR 32 Ujawnianie i wycena instrumentów finansowych zgodnie z MSR 39 Systemy podatkowe Prawo bilansowe a prawo podatkowe (zasady, różnice) Przychody i koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego (klasyfikacja, rozwiązania księgowe) Istota podatku odroczonego zgodnie z MSR 12 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według prawa bilansowego i podatkowego Wynik finansowy a wynik podatkowy (ustalenie różnic, naliczenie odroczonego podatku dochodowego, zeznanie podatkowe CIT)

6 Podatek VAT - rozwiązania księgowe z uwzględnieniem przepisów podatkowych

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2012 do 31.12.2011 do 31.12.2012 do 31.12.2011 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej

II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni w roku 2014 oraz z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego POLNORD S.A.

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY za 2011 rok Kwiecień 2012 rok Raport roczny za 2011r. Oświadczenie Zarządu. A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego POLICE RS Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania: -poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo