VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki"

Transkrypt

1 VI FORUM Polskiego Kongresu Drogowego Warszawa, 22 Października 2012 Alokacja ryzyka w projektach drogowych: dobre i złe praktyki Przemysław Borkowski Uniwersytet Gdański

2 Alokacji ryzyka w projektach infrastrukturalnych Ryzyko jest jednym z kluczowych czynników determinujących powodzenie projektów inwestycyjnych. W projektach o dużej skali (a do takich należą inwestycje w infrastrukturę transportu) ryzyko dotyczy znacznych środków finansowych. Właściwa alokacja ryzyka prowadzi do wzrostu racjonalności inwestycji infrastrukturalnych i redukcji nakładów.

3 Zasady alokacji ryzyka (idealistyczne) Ryzyko przejmuje strona, która może oddziaływać na czynniki generujące ryzyko; Ryzyko przejmuje strona, która może wpływać na skutki ryzyka (ograniczać je); Ryzyko przejmuje strona, która jest w stanie ponieść skutki ryzyka.

4 Optymalna alokacja ryzyka (praktyka) Ograniczenia zleceniodawcy (projekt) wykonalny (ze względu na ograniczenia fizyczne, prawne lub finansowe), mieści się w wyznaczonym budżecie, realizowany w wyznaczonych ramach czasowych, zaspokaja potrzeby użytkowników końcowych, spełnia kryteria techniczne i jakościowe. Ograniczenia wykonawcy zapłacono w terminie - za zrealizowane zadania, wymóg realizacji projektu zgodnie z harmonogramem i w ramach planu rzeczowo-finansowego, konieczność właściwego administrowania kontraktem, uniknięcie odpowiedzialności wobec stron trzecich (która może powstać w trakcie realizacji projektu, np. na skutek wypadków), unikniecie odpowiedzialności wobec zleceniodawcy wykraczającej poza zapisy kontraktowe (np. na skutek nie zachowania jakości).

5 Złe praktyki - wyniki badań, próba 32 inwestycji drogowych ryzyko nie jest przejmowane przez stronę najlepiej przygotowana do zarządzania nim (mniej niż 30% przypadków przejęcia ryzyka przez taką stronę), zapisy w odniesieniu do przejmowania ryzyka zazwyczaj są niestandardowe i zmieniają wypracowane zwyczajowe reguły, dając większe przywileje stronie o silniejszej pozycji przetargowej, ryzyko często jest transferowane na podwykonawców a nawet konsultantów w projektach w zakresie, w którym nie mogą realistycznie nim zarządzać, koszty zarządzania ryzykiem nie są uwzględniane w przetargach, nie uwzględnia się problemu zmienności skali ryzyka w trakcie realizacji wieloletnich projektów inwestycyjnych i nie podejmuje się zmiany jego alokacji, jeśli podejmowane są takie próby, zazwyczaj wywołują długotrwałe spory, często rozstrzygane dopiero na drodze sądowej.

6 Dobre praktyki (1) Faza projektu Rodzaj ryzyka Alokacja Projektowanie Nieefektywny projekt Projektant Specyfikacja przetargu Władze publiczne Przedrealizacyjna Warunki miejsca budowy Wykonawca Przygotowanie miejsca budowy Wykonawca Pozyskanie gruntów pod budowę Władze publiczne Budowa Przekroczenie kosztów Wykonawca Opóźnienie Niewystarczająca jakość Niedogodność dla otoczenia Wspólnie Wykonawca / Projektant Wykonawca

7 Dobre praktyki (2) Faza projektu Rodzaj ryzyka Alokacja Operacyjna Wzrost kosztów operacyjnych Operator infrastruktury / władze publiczne Przerwy i opóźnienia w dostępie do Operator infrastruktury / władze publiczne infrastruktury Niewystarczająca jakość Operator infrastruktury / wykonawca/ inwestor Niewystarczające przychody Inwestor / operator infrastruktury W sposób ciągły Siła wyższa Wspólnie Ryzyko polityczne Władze publiczne, Ubezpieczyciel inwestycji Zaprzestanie realizacji projektu Spadek wartości infrastruktury Dawcy kapitału Operator / władze publiczne Inflacja Władze publiczne / inwestor Generowane przez PPP Niewłaściwa organizacja i Władze publiczne / wykonawca / społeczeństwo koordynacja

8 Wniosek Alokacja ryzyka powinna być: Kooperacyjna Niestety często jest: Konkurencyjna

9 Jakie możliwości daje FIDIC? (I) Ryzyko Właściciel ryzyka (Z- Możliwość zgłaszania roszczeń Klauzula decydująca (FIDIC zamawiający, W wykonawca) w przypadku nadmiernego wersja 2005) ryzyka (T- tak występuje, N brak możliwości, jeśli wspólnie oznacza to możliwość jedynie częściowego roszczenia) Terminowość Z T 8.4. Przedłużenie czasu na ukończenie Prawne Z (w wersji czerwonej T Korekty wynikające ze wykonawca nie może domagać zmian stanu prawnego się zmian jeśli już zgłosił roszczenia co do kosztów) Walutowe Z T Waluty Cenowe wspólnie T Korekty wynikające ze zmian kosztu Konieczności przeprowadzenia Z T Wykopaliska prac archeologicznych Środowiskowe wspólnie wspólnie Ochrona środowiska Protestów grup nacisku Z T Ochrona środowiska Zapewnienia miejsca budowy Z T 2.1. Prawo dostępu do placu budowy

10 Jakie możliwości daje FIDIC? (II) Ryzyko Właściciel ryzyka (Zzamawiający, W wykonawca) Możliwość zgłaszania roszczeń w przypadku nadmiernego ryzyka (T- tak występuje, N brak możliwości, jeśli wspólnie oznacza to możliwość jedynie częściowego roszczenia) Klauzula decydująca (FIDIC wersja 2005) Siła wyższa Z T Następstwa Siły Wyższej Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie Wojna Z T Zagrożenia stanowiące ryzyko Zamawiającego Strajk Z T Zagrożenia stanowiące ryzyko Zamawiającego Niejasności w dokumentacji wspólnie wspólnie 1.5. Kolejność pierwszeństwa dokumentów Opóźnienia dokumentacji technicznej Z/W T 1.9. Opóźnienie rysunków lub instrukcji Jakość dokumentacji Z/W T 4.1. Ogólne zobowiązania Wykonawcy Dodatkowe prace Z / W T Procedura zmiany Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

11 Jakie możliwości daje FIDIC? (III) Ryzyko Właściciel ryzyka (Zzamawiają cy, W wykonawc a) Możliwość zgłaszania roszczeń w przypadku nadmiernego ryzyka (T- tak występuje, N brak możliwości, jeśli wspólnie oznacza to możliwość jedynie częściowego roszczenia) Klauzula decydująca (FIDIC wersja 2005) Opóźnienia płatności Z T Wykaz płatności Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy Odstąpienie przez Wykonawcę Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy Odstąpienie przez Wykonawcę Upadłości zamawiającego Z T Odstąpienie przez Wykonawcę Niewystarczającej jakości W N 11. Odpowiedzialność za wady Strat stron trzecich W wspólnie Transport dóbr 4.8. Procedury bezpieczeństwa Prawa przejazdu i urządzenia Unikanie zakłócania Wypadki W wspólnie 6.7. Zdrowie i bezpieczeństwo Finansowanie W N 2.4. Organizacja finansowania przez Zamawiającego Upadłość wykonawcy Z N Odstąpienie przez Zamawiającego Upadłość podwykonawców W N 4.4. Podwykonawcy Patenty i inne własności wspólnie T 2.2. Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia niematerialne i prawne

12 Ryzyko ponosi zleceniodawca wykonawca Koszt realizacji projektu Wpływ FIDIC na alokację ryzyka FIDIC żółty FIDIC czerwony FIDIC srebrny wykonawca Kontrola nad projektem zleceniodawca

13 Dlaczego partner publiczny unika posługiwania się FIDIC w alokacji ryzyka? Gwarancje Decyzja Eurostatu w sprawie długu publicznego Czy ryzyko budowy ponosi partner prywatny? Nie Jest wpływ na dług publiczny Tak Nie Czy ryzyko dostępności ponosi partner prywatny? Nie Czy ryzyko popytu ponosi partner prywatny? Tak Tak Tak Czy zastosowany został inny mechanizm przenoszący ryzyko na podmiot publiczny? Nie Bez wpływu na dług publiczny

14 Inni interesariusze przejmujący ryzyko Podmiot Rola w projekcie Inwestor zastępczy Podmiot rządowy lub samorządowy -dyrekcja, oddział agencji odpowiedzialny za realizację projektu w inwestycjach publicznych, agent właściciela w inwestycjach prywatnych (np. zarząd projektu). Instytucje wspomagające Instytucje zapewniające płatność środków na realizację zlecenia, wydające pozwolenia i opinie Sektor finansowy Podwykonawcy oraz ich kooperanci Zarządcy, operatorzy infrastruktury Personel Podmioty obsługujące kontrakt, kredytodawcy na rzecz zleceniodawcy Realizatorzy projektu technicznego, dostarczyciele materiałów i sprzętu Zarządzający infrastrukturą po oddaniu inwestycji Fizyczni wykonawcy, operatorzy sprzętu, pracownicy obsługi technicznej i administracyjnej Instytucje kontrolne Społeczności Użytkownicy Media Organy rządowe powołane do kontroli inwestycji Lokalna bezpośredni beneficjenci, pośredni beneficjenci, mieszkańcy miejsca otoczenia realizowanego projektu. Ostateczni użytkownicy infrastruktury Kontrolujące realizację inwestycji

15 Dziękuję za uwagę

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Podręcznik analiza ryzyka dla projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów Warszawa,16 listopad 2010 Przygotowane przez: Janusz Słobosz, Radosław Ziomko

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DEFINICJE Umowa / Kontrakt oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, a także wszelkie

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT) Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d 49-200 Grodków tel. +48 77 415 55 85 fax + 48 77 415 54 32 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

Bardziej szczegółowo

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap III obejmuje okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania

Bardziej szczegółowo

Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację

Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację projektu pod kątem długu i deficytu sektora publicznego WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 9 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

MARVIPOL S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY

MARVIPOL S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY MARVIPOL S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY Niniejszy Dokument Rejestracyjny został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC W UMOWACH PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

STOSOWANIE WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC W UMOWACH PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH STOSOWANIE WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC W UMOWACH PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH Roman TRZCIŃSKI Streszczenie: W artykule zawarto informacje o wzorcach warunków kontraktowych organizacji FIDIC stosowanych w

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2012 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 5 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

II. Analiza ryzyka w projektach ppp

II. Analiza ryzyka w projektach ppp II. Analiza ryzyka w projektach ppp 2.1. Alokacja i zarządzanie ryzykiem w projektach ppp z punktu widzenia banków model Project Finance Zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych zagadnień w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie

MEMORANDUM INFORMACYJNE ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie MEMORANDUM INFORMACYJNE ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie www.grupazue.pl Niniejsze Memorandum Informacyjne ( Memorandum ) stanowi memorandum informacyjne w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

w sprawie problemów realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej

w sprawie problemów realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej RAPORT Forum Kolejowego Railway Business Forum w sprawie problemów realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 2 2. Analiza barier i problemów stojących na drodze

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY

DOKUMENT REJESTRACYJNY DOKUMENT REJESTRACYJNY BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa www.bbidevelopment.pl Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 62.769.400 Akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Artykuły analityczne. Inne spojrzenie na innowacje

Artykuły analityczne. Inne spojrzenie na innowacje Artykuły analityczne Inne spojrzenie na innowacje Zastosowanie innowacyjnych metod zarządzania inwestycjami to same korzyści: oszczędza się czas i pieniądze oraz unika się ryzyka związanego na przykład

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW WZORU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, ZATWIERDZONEJ PRZEZ URZĄD ZAMÓWIEŃ

OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW WZORU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, ZATWIERDZONEJ PRZEZ URZĄD ZAMÓWIEŃ OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW WZORU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, ZATWIERDZONEJ PRZEZ URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROGRAM 1. Wstęp. Ogólna ocena zapisów zawartych

Bardziej szczegółowo

AUTORYZOWANY DORADCA: COPERNICUS SECURITIES SA DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 21 marca 2011 r.

AUTORYZOWANY DORADCA: COPERNICUS SECURITIES SA DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 21 marca 2011 r. DOKUMENT INFORMACYJNY GC INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TRUST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

DOKUMENT INFORMACYJNY TRUST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU DOKUMENT INFORMACYJNY TRUST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU dla obligacji serii A o łącznej wartości 22.000.000 zł. w Programie Emisji Obligacji o łącznej wartości do 60.000.000 zł. Sporządzony na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U

O P I S P R Z E D M I O T U O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ III S P E C Y F I K A C J I I STOTNYCH W ARUNKÓW Z A M Ó W I E N I A NA USŁUGI pn. Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach Jednostka Realizująca Projekt Adres: ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary tel. (+48) 68 479-46-22 (07) fax.(+48) 68 479-46-25 adres internetowy:

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo