Projektor multimedialny. Model PLC-SW35 PODRCZNIK UYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektor multimedialny. Model PLC-SW35 PODRCZNIK UYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 Projektor multimedialny Model PLC-SW35 PODRCZNIK UYTKOWNIKA

2 Funkcje i zalety str. 2 Funkcje i zalety Niniejszy projektor multimedialny, przenony, trwały i prosty w uyciu, został zaprojektowany zgodnie z najnowsz technologi. Wykorzystuje on wbudowane moliwoci multimedialne takie, jak palet milionów kolorów i ciekłokrystaliczn matryc (LCD). Zwarta konstrukcja Projektor ten jest optymalny w wielkoci i wadze. Jest łatwy w przenoszeniu, dziki czemu mona z nim pracowa gdziekolwiek zaistnieje potrzeba. Kompatybilno Do projektora mona podłczy sprzt o rónych sygnałach wejciowych, taki jak: komputery, systemy 6-kolorowe (PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N), Component video, S- video oraz RGB. Łatwe rozpoznawanie systemu komputerowego Projektor wyposaony jest w system Multi-scan (wielokrotnego skanowania), co umoliwia szybkie dostrojenie si do rónorakich komputerowych sygnałów wyjciowych (p.str. 28) Automatyczne dostrajanie Dziki systemowi Auto PC Adjustment (automatycznego dostrajania) samoczynnie ustawiane s optymalne parametry dla danego sygnału wejciowego. Nie jest potrzebna skomplikowana regulacja a obraz jest zawsze wysokiej jakoci. (p.str. 29) Funkcja Blackboard (tablica) Tablica cienna moe by wykorzystana jako ekran dla projektora. Kolor tablicy musi by zielony. (p.str. 32 i 38) Digital Zoom (cyfrowy zoom) (dla komputera) Funkcja Digital Zoom (cyfrowy zoom) powiksza (do 16 razy w stosunku do obrazu z monitora) lub zmniejsza rozmiar wywietlanego obrazu, pozwalajc na podkrelenie istotnych informacji w prezentacji. (p.str. 35) Funkcja Film W funkcji Film otrzymujemy obrazy wierne pod wzgldem jakoci oryginałowi dziki opcji 3-2 Pulldown (zmieniania obrazów z trybu Film na tryb Video ). (str. 40) Menu wywietlacza w rónych jzykach Menu operacyjne jest dostpne w 12 jzykach: angielski, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpaskim, portugalskim, holenderski, szwedzkim, rosyjskim, chiskim, koreaskim lub japoskim. (p.str. 42) Funkcja Keystone Adjustment (korekta trapezoidalnego zniekształcenia obrazu) Funkcja Keystone umoliwia korygowanie trapezoidalnych zniekształce na wywietlanym obrazie, pozwalajc na uywanie projektora bez ogranicze w lokalizacji urzdzenia. (p.str. 25 i 43) Power Management (zarzdzanie energi) Funkcja zarzdzania energi redukuje jej zuycie i wydłua ywotnoc lampy. (p. str.45) Logo uytkownika Wywietlany obraz moe zosta zatrzymany i wykorzystywany jako tapeta na wywietlaczu projektora przy uyciu funkcji Capture (stopklatka). Mona równie wywietla zatrzymany obraz w czasie przerw w prezentacji zamiast czarnego ekranu (w funkcji No Show) (p.str. 25 i 44) Wybór trybów pracy lampy Jasno lampy projektora moe by wybrana w menu Setting (ustawienia). (p.str. 44) Funkcja Key Lock (blokada klawiszy) Funkcja ta blokuje działanie klawiszy projektora. Zapobiega ona niepodanym działaniom osób trzecich. (p.str. 46) Funkcja PIN Code Lock (blokada kodem PIN) Funkcja ta zapobiega uywaniu projektora przez osoby niepowołane. (p.str. 18 i 47)

3 Spis treci str. 3 Spis treci Funkcje i zalety... 2 Spis treci... 3 Informacje dla Uytkownika... 5 Ostrzeenia dotyczce bezpieczestwa... 5 rodki bezpieczestwa... 6 Wentylacja... 8 Instalowanie projektora w prawidłowym połoeniu Przenoszenie projektora... 8 Zgodno z normami Wymogi dotyczce kabla zasilajcego Nazwy i funkcje czci Panel ze złczami Panel sterowania Pilot zdalnego sterowania Zakładanie baterii w pilocie zdalnego sterowania Instalacja Ustawienie projektora Wsporniki regulacyjne Podłczanie kabla zasilajcego Podłczanie kabla zasilajcego Podłczanie do komputera Podłczanie sprztu wideo Podstawy obsługi projektora Włczanie projektora Wyłczanie projektora Regulacja powikszenia (zoom) i ostroci Jak posługiwa si menu ekranowym Pasek menu Funkcja Keystone (korekta trapezoidalnego zniekształcenia obrazu) Funkcja Freeze (stopklatka) Funkcja No Show (brak obrazu) Funkcja P-Timer (minutnik) Regulacja dwiku Współpraca z komputerem Wybór sygnału ródłowego Wybór typu sygnału komputerowego (PC System) Auto PC Adjustment (automatyczne dostrajanie) Manual PC Adjustment (rczne dostrajanie) Wybór właciwoci obrazu Regulacja właciwoci obrazu Regulacja rozmiaru ekranu Współpraca z sprztem wideo Wybór sygnału ródłowego Wybór typu sygnału video (AV System) Wybór właciwoci obrazu Regulacja właciwoci obrazu Regulacja rozmiaru ekranu Ustawienia (menu Setting) Czyszczenie i konserwacja Wskanik ostrzegawczy WARNING Czyszczenie filtrów powietrza Czyszczenie obiektywu Czyszczenie powierzchni projektora Mocowanie osłony obiektywu Wymiana lampy Licznik zuycia lampy... 53

4 Spis treci str. 4 Dodatek Rozwizywanie problemów Struktura menu Struktura menu Wskaniki i stan projektora Parametry komputerów kompatybilnych Parametry techniczne projektora Wyposaenie dodatkowe Konfiguracja złczy Etykieta kodu PIN Kod PIN Kod Logo PIN Znaki firmowe Kada nazwa korporacji czy produktu, pojawiajca si w niniejszym podrczniku jest zarejestrowanym znakiem firmowym lub znakiem towarowym danej korporacji.

5 Informacje dla Uytkownika str. 5 Informacje dla Uytkownika Przed rozpoczciem uywania projektora naley dokładnie przeczyta niniejszy podrcznik, co zapewni poprawn obsług urzdzenia. Projektor wyposaony jest w liczne udogodnienia i funkcje ułatwiajce jego uytkowanie. Jego prawidłowa obsługa pozwala korzysta z tych udogodnie i utrzyma go w dobrej kondycji przez długi czas. Nieprawidłowa obsługa moe nie tylko skróci znacznie ywotno projektora, lecz take spowodowa jego nieprawidłowe funkcjonowanie, zagroenie poarem, lub innymi wypadkami. Jeeli projektor wydaje si funkcjonowa nieprawidłowo, naley ponownie przeczyta niniejszy podrcznik, sprawdzi działanie oraz podłczenia kabli, a nastpnie wypróbowa rozwizania z rozdziału Postpowanie w razie problemów na kocu niniejszego podrcznika. Jeeli problem utrzymuje si, naley skontaktowa si ze sprzedawc projektora lub z serwisem. OSTRZEENE RYZYKO PORAENIA PR DEM NIE OTWIERA OSTRZEENIE: ABY ZMNIEJSZY RYZYKO PORAENIA PRDEM, NIE NALEY SAMODZIELNIE ZDEJMOWA POKRYWY (LUB CZCI TYLNEJ). URZDZENIE NIE POSIADA ADNYCH CZCI, KTÓRE UYTKOWNIK SAM MÓGŁBY WYMIENI, Z WYJTKIEM LAMPY. NAPRAW URZDZENIA NALEY POWIERZY SERWISOWI. Ostrzeenia dotyczce bezpieczestwa OSTRZEENIE: ABY ZMNIEJSZY RYZYKO WYST PIENIA POARU LUB PORAENIA PR DEM, NIE NALEY WYSTAWIA URZ DZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI - Projektor ten emituje intensywne wiatło z obiektywu. W miar moliwoci nie naley kierowa wzroku bezporednio w soczewk obiektywu, gdy moe to wywoła uszkodzenie wzroku. Naley zachowa po tym wzgldem szczególn ostrono w przypadku dzieci. - Projektor naley instalowa w prawidlowym połozeniu. W przeciwnym wypadku istnieje zagrozenie poarem. - Naley zachowa odpowiedni odległo projektora od innych przedmiotów na górze, po bokach i z tyłu obudowy w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji oraz chłodzenia. Minimalna przestrze musi zosta zachowana. Jeeli projektor ma by umieszczony w zabudowie, musz zosta zachowane minimalne odległoci. Nie naley przykrywa otworów wentylacyjnych urzdzenia. Nagromadzenie ciepła moe spowodowa skrócenie okresu poprawnego działania urzdzenia, a ponadto moe wywoła niebezpieczestwo. BOKI I GÓRA TYŁ NINIEJSZY SYMBOL WSKAZUJE MIEJSCA O WYSOKIM NAPICIU W URZDZENIU, KTÓRE STWARZA RYZYKO PORAENIA PRDEM SYMBOL WYKRZYKNIKA OZNACZA BARDZO ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZCE DZIAŁANIA I UTRZYMANIA URZDZENIA, ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. - Nie naley stawia substancji łatwopalnych ani w areozolu w pobliu projektora, gdy z otworów wentylacyjnych wydostaje si gorce powietrze. - Jeeli projektor ma by przez pewnien czas nieuywany, naley wyłczy urzdzenie z gniazdka zasilania. NINIEJSZ INSTRUKCJ NALEY PRZECZYTA I ZACHOWA W CELU SKORZYSTANIA Z NIEJ W PRZYSZŁOCI OSTRZEENIE Nie naley uywa urzdzenia w serwerowni wg definicji normy ANSI/NFPA 75 Standard for Protection of electronic Computer/Data Processing Equipment.

6 rodki bezpieczestwa str. 6 rodki bezpieczestwa Przed rozpoczciem uywania projektora naley przeczyta wszystkie instrukcje dotyczce zachowania bezpieczestwa oraz działania urzdzenia. Naley przeczyta wszystkie instrukcje zawarte tu i zachowa je w celu skorzystania z nich w przyszłoci. Urzdzenie naley wyłczy z gniazdka zasilania przed czyszczeniem. Nie naley uywa rodków czyszczcych w płynie lub areozolu. Urzdzenie naley czyci wilgotn tkanin. Naley stosowa si do wszystkich ostrzee i zalece umieszczonych projektorze. W celu dodatkowej ochrony projektora w czasie wyładowa atmosferycznych lub w przypadku, kiedy nie jest uywany przez dłuszy czas, naley odłczy z gniazdka przewód zasilajcy. Zapobiega to uszkodzeniom, które mogłyby powsta na skutek wyładowa atmosferycznych czy zakłóce w sieci energetycznej. Nie naley wystawia urzdzenia na działanie deszczu ani korzysta z niego w pobliu wody... np. w wilgotnej piwnicy, w pobliu basenu pływackiego, itp. Nie naley uywa urzdze dodatkowych, które nie s zalecane przez producenta projektora, gdy moe to spowodowa niebezpieczestwo. Nie naley umieszcza projektora na niestabilnej podstawie (wózku, stojaku, czy stole). Projektor moe spa, powodujc wypadek dziecka lub dorosłego, i ulec powanemu uszkodzeniu. Naley uywa wyłcznie podstaw lub wózków zalecanych przez producenta lub sprzedawanych wraz z projektorem. Przy montau urzdzenia w staym miejscu naley przestrzega instrukcji producenta oraz korzysta z zalecanych przez niego elementów mocujcych. Przy przemieszczaniu projektora z podstaw naley zachowa szczególn ostrono. Nie naley wykonywa gwałtownych ruchów, uywa nadmiernej siły ani przesuwa projektora po nierównej powierzchni, gdy urzadzenie moze si przewróci. Specjalne otwory i szczeliny z tyłu i w dole obudowy słu do wentylacji urzdzenia, w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem si. Nie naley nigdy zakrywa ani zasłania w aden sposób otworów wentylacyjnych, a otwór dolny nie powinien by blokowany poprzez umieszczanie projektora na łóku, sofie, mikkim dywanie lub podobnych powierzchniach. Projektor powinien by umieszczony z dala od ródeł lub mierników ciepła. Nie naley równie instalowa projektora w miejscach takich, jak biblioteczka, czy meblocianka, jeeli nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja. Nie naley wkłada adnych przedmiotów przez otwory w obudowie, gdy mog one dotkn elementów pod napiciem lub spowodowa zwarcie elektryczne, co z kolei moe doprowadzi do poaru lub poraenia prdem elektrycznym. Nie naley rozlewa adnych płynów na urzdzenie. Nie naley umieszcza projektora w pobliu kanałów wentylacyjnych ani urzdze klimatyzacyjnych. Niniejsze urzdzenie powinno by zasilane wyłcznie ze ródeł, które spełniaj parametry podane na umieszczonych na nim etykietach informacyjnych. W przypadku wtpliwoci co do parametrów zasilania sieciowego naley skontaktowa si z lokalnym dostawc energii. Nie naley przecia gniazdka ciennego ani przedłuaczy, gdy stwarza to niebezpieczestwo powstania poaru lub poraenia prdem. Nie naley stawia nic na przewodzie zasilajcym. Naley umieci projektor w takim miejscu, aby nikt nie uszkodził przewodu chodzc po nim. Nie naley podejmowa si naprawy urzdzenia samemu, gdy otwieranie lub zdejmowanie pokrywy projektora grozi poraeniem prdem i innymi niebezpieczestwami. Ze wszelkimi usterkami naley zgłasza si do serwisu. Naley wyj przewód zasilajcy z gniazdka zasilania i zgłosi si do serwisu w nastpujcych przypadkach: a. Kiedy przewód zasilajcy lub wtyczka s uszkodzone. b. Jeeli do rodka urzdzenia dostał si płyn. c. Jeeli projektor został wystawiony na działanie deszczu lub wilgoci. d. Jeeli projektor nie działa prawidłowo pomimo stosowania si do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. e. Naley regulowa wyłcznie te ustawienia, które opisano w niniejszej instrukcji obsługi, gdy niewłaciwa regulacja projektora moe by przyczyn jego uszkodzenia, a przywrócenie go do prawidłowego

7 rodki bezpieczestwa str. 7 funkcjonowania bdzie wymagało interwencji wykwalifikowanego personelu technicznego. f. Jeeli urzdzenie upadło na ziemi lub jego obudowa została uszkodzona. g. Jeeli widoczne jest wyrane pogorszenie jakoci projekcji. Gdy zaistnieje potrzeba wymiany zuytych czci naley zwróci uwag, by technik serwisu uywał czci zamiennych okrelonych przez producenta, które maj tak sam charakterystyk, co czci oryginalne. Uycie nieoryginalnych czci moe spowodowa poar, poraenie prdem lub inne niebezpieczestwa. Po zakoczeniu serwisowania lub naprawy projektora naley poprosi obsług serwisu o wykonanie rutynowych czynnoci sprawdzajcych, czy urzdzenie działa poprawnie i bezpiecznie.

8 rodki bezpieczestwa str. 8 Wentylacja Otwory w obudowie słu do wentylacji urzdzenia, w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem si, dlatego te nie mog by zasłaniane ani zakrywane. OSTRZEENIE Z wylotowych otworów wentylacyjnych wydostaje si gorce powietrze. Podczas instalacji czy uywania projektora naley stosowa si do nastpujacych zasad: Nie naley trzyma produktów łatwopalnych w pobliu wentylacji. Naley zachowa odległo min. 3 (1m) midzy wylotowymi otworami wentylacyjnymi a innymi przedmiotami. Nie naley dotyka zewntrznej czci wylotowych otworów wentylacyjnych, w szczególnoci wkrtów i czci metalowych. Miejscea te nagrzewaj si mocno podczas uywania projektora. Nie naley kła niczego na projektor. Przedmioty umieszczone na projektorze mog nie tylko zosta uszkodzone, lecz take spowodowa zagroenie poarem. W projektorze zainstalowane s wentylatory chłodzce. Urzdzenie to kontroluje temeratur wewntrzn i reguluje prdko obrotu wentylatorów. Instalowanie projektora w prawidłowym połoeniu. Projektor naley instalowa prawidłowo. Nieprawidłowa instalacja moe skróci ywotno lampy i spowodowac niebezpieczestwo poaru. Nie naley odchyla projektora o kt wikszy, ni 20 stopni w gór lub w dół. Nie naley kierowa urzdzenia w gór w celu projekcji obrazu. Nie naley kierowa urzdzenia w dół w celu projekcji obrazu. Nie naley ustawia urzdzenia na adnym z boków w celu projekcji obrazu. Przenoszenie projektora Aby zapobiec uszkodzeniom obiektywu i obudowy, w czasie przenoszenia projektora neley załoy pokryw na obiektyw i schowa wsporniki regulacyjne. Kiedy urzdzenie nie jest uywane przez duszy czas naley przechowywa je w specjalnej torbie sprzedawanej wraz z projektorem. Wlotowe otwory wentylacyjne Wylotowe otwory wentylacyjne (Wydostawanie si gorcego powietrza) OSTRZEENIE Torba (sprzedawana z projektorem) stanowi ochron przed kurzem i zarysowaniami na powierzchni obudowy, nie słuy natomiast do ochrony urzdzenia przed działaniem sił zewntrznych. Nie naley wysyła projektora w tej torbie poczt kuriersk lub innym rodkiem transportu gdy moe to spowodowa jego uszkodzenie. Podczas noszenia naley uwaa, by urzdzenie nie upadło na ziemi, nie zostało uderzone w inny sposób lub nie zostało poddane duym przecieniom. Nie naley take kła przedmiotów na obudowie. OSTRZEENIE PODCZAS PRZENOSZENIA B D INNEJ FORMY TRANSPORTU Naley uwaa, aby urzdzenie nie upadło na ziemi albo nie zostało uderzone w inny sposób, gdy moe to spowodowa jego uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie. Podczas przenoszenia urzdzenia naley uywa odpowiedniego do tego celu opakowania.

9 rodki bezpieczestwa str. 9 Nie naley wysyła projektora poczt kuriersk lub innym rodkiem transportu w niepdpowiednim opakowaniu. Moe to spowodowa jego uszkodzenie. Przed wysłaniem urzdzenia poczt kuriersk lub innym rodkiem transportu naley skontaktowa si ze sprzedawc.

10 Zgodno z normami str. 10 Zgodno z normami Uwagi Federalnej Komisji Komunikacji (Federal Communication Commision) Uwaga: Niniejsze urzdzenie jest produktem klasy B, zgodnie z rozdzialem 15 Norm FCC. Normy: Celem niniejszych norm jest ochrona przed szkodliwym wpływem na lokaln instalacj. Urzdzenie to generuje, wykorzystuje i moe powodowa zakłócenia fal radiowych, jeeli zostanie zainstalowane i bdzie uywane niezgodnie z instrukcj. Nie ma jednake gwarancji, e zakłócenia takie nie wystpi w przypadku danej instalacji. Jeeli urzdzenie to zakłóca działanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, co mona zweryfikowa wyłczajc urzdzenie i włczajc je ponownie, mona próbowa skorygowa zakłócenia w nastepujcy sposób: Zmieni połoenie ateny odbiorczej. Zwikszy odległo midzy urzdzeniem a odbiornikiem. Przełczy urzdzenie do gdniazdka zasilajcego w innym obwodzie, ni włczony jest odbiornik. Skontaktowa si ze sprzedawc lub dowiadczonym technikiem serwisu RTV. Normy klasy B w czci B rozdziału 15 Norm FCC wymagaj stosowania kabla ekranowanego z urzdzeniami klasy B. Nie naley dokonywa adnych zmian ani modyfikacji urzdzenia o ile instrukcja nie mówi inaczej. Podczas wykonywania takich zmian lub modyfikacji naley urzdzenie odłaczy od zasilania. Numer modelu :PLC-SW35 Nazwa towaru :Sanyo Producent :SANYO FISHER COMPANY Adres :21605 Plummer Street, Chatsworth, California Telefon :{818} Wymogi dotyczce kabla zasilajcego Kabel zasilajcy sprzedawany wraz z niniejszym projektorem spełnia wymogi uytkowania w kraju, w którym został zakupiony. Kabel zasilajcy dla USA i Kanady Kabel zasilajcy uywany w USA i Kanadzie znajduje si w rejestrze Underwriters Laboratories (UL) i posiada certyfikat Canadian Standard Association (CSA). Kabel zasilajcy posiada wtyczk z uziemieniem. Jest to dodatkowyelement bezpieczestwa gwarantujcy, e wtyczka bedzie pasowała do gniazdka zasilajcego. Nie naley próbowa usuwa tego elementu zabezpieczenia. W przypadku, kiedy nie udaje si włoy wtyczki do gniazdka, naley skontaktowa si z elektrykiem. UZIEMIENIE Kabel zasilajcy dla Wielkiej Brytanii Kabel zasilajcy jest wyposaony w (wyprofilowan) wtyczk z wbudowanym bezpiecznikiem, którego nominał jest oznaczony na spodniej czsi wtyczki. Jeeli nastpi konieczno wymiany bezpiecznika, naley uy bezpiecznika typu BS 1362 zatwierdzonego przez ASTA, o tej samej wartoci, oznaczonego emblematem ASTA. Jeeli pokrywa bezpiecznika jest zdjta, nie naley uywa wtyczki bez pokrywy. Jeeli zaistnieje potrzeba wymiany pokrywy, naley upewni si, e ma ona ten sam kolor, który widnieje na spodniej czci gniazda bezpiecznika wtyczki (tzn. Czerwony lub pomaraczowy). Pokrywy bezpiecznika sa dostpne w dziale Czci Zamiennych wskazanym w Podrczniku Uytkownika. Jeeli zakupiona wtyczka nie pasuje do gniazdka zasilajcego, naley j odcia i zniszczy. Kocówk przewodu zasilajcego naley odpowiednio przygotowa i dopasowa właciw wtyczk. (patrz wyej) OSTRZEENIE: WTYCZKA Z USZKODZONYM PRZEWODEM, WŁ CZONA DO CZYNNEGO GNIAZDKA ZASILAJ CEGO STWARZA MIERTELNE ZAGROENIE Przewody w niniejszym kablu posiadaj kolory zgodne z nastpujacm kodem: ółto-zielony...uziemienie niebieski...neutralny brzowy...fazowy Poniewa kolory przewodów w kablu mog nie korespondowa z oznaczeniami kolorystycznymi identyfikujcymi kocówki we wtyczce, naley postpowa wg nastpujacych wskazówek: Przewód ółto-zielony naley przyłczy do kocówki we wtyczce oznaczonej liter E lub symbolem uziemienia zielonym lub ółto-zielonym. Przewód niebieski naley przyłczy do kocówki we wtyczce oznaczonej liter N lub kolorem czarnym. Przewód brzowy naley przyłczy do kocówki we wtyczce oznaczonej liter L lub kolorem czerwonym. UWAGA: NINIEJSZE URZ DZENIE MUSI BY UZIEMIONE., albo kolorem GNIAZDKO ZASILANIA POWINNO ZNAJDOWA SI W POBLIU URZ DZENIA I BY ŁATWO DOSTPNE.

11 Nazwy i funkcje czci str. 11 Nazwy i funkcje czci Przód 1. Dwignia regulacji Zoom 2. Czujnik zdalnego sterowania 3. Piercie regulacji ostroci 4. Obiektyw 5. Osłona obiektywu 6. Wlotowy otwór wentylacyjny 7. Wylotowy otwór wentylacyjny OSTRZEENIE Z wylotowego otworu wentylacyjnego wydostaje si gorce powietrze. Nie naley umieszcza przedmiotów wraliwych na ciepło w pobliu tego otworu. 8. Głonik Tył 9. Wlotowy otwór wentylacyjny 10. Złcza 11. Gniazdo kabla zasilajcego 12. Przyciski i wskaniki 13. Wlotowy otwór wentylacyjny 14. Wylotowy otwór wentylacyjny OSTRZEENIE Z wylotowego otworu wentylacyjnego wydostaje si gorce powietrze. Nie naley umieszcza przedmiotów wraliwych na ciepło w pobliu tego otworu. Spód 15. Wsporniki regulacyjne 16. Wlotowe otwory wentylacyjne 17. Filtry powietrza

12 Nazwy i funkcje czci str. 12 Panel ze złczami 1. VIDEO Podłczenie sygnału video ze sprztu wideo do wejcia VIDEO. (str.19) 2. AUDIO IN (Stereo) Podłczenie sygnału audio z komputera lub sprztu wideo (podłczonego do 1. lub 6.) do niniejszego wejcia. (str.18,19) 3. AUDIO OUT (VARIABLE) Podłczenie zewntrznego wzmacniacza do niniejszego wejcia (str.18, 19) Niniejsze złcze wysyła sygnał ze złcza AUDIO IN. 5. MONITOR OUT Niniejsze złcze wysyła sygnał przychodzcy ze złczy COMPUTER / S-VIDEO / COMPONENT IN. (Złcze to nie moe wysła sygnału RGB (Scart) ze złczy COMPUTER / S- VIDEO / COMPONENT IN). (str.18) 6. COMPUTER / S-VIDEO / COMPONENT IN Podłczenie sygnału S-Video, sygnału RGB Scart, sygnału component video, sygnału komputerowego do niniejszego wejcia. (str.18) 4. SERVICE PORT Niniejsze wejcie uywany jest przy serwisie projektora Moe si zdarzy, e wbudowany mikroproesor kontrolujcy niniejsze urzdzenie /element bddzie funkcjonował wadliwie. Naley go wówczas zresetowa przez nacinicie guzika RESET długopisem, co spowoduje wyłczenie urzdzenia i jego ponowne włczenie. Nie naley naduywa tej funkcji. Uwaga: Wejcia Audio out i Monitor out działaj tylko wówczas, gdy projektor jest włczony, nie działaj natomiast gdy projektor pozostaje w stanie czuwania lub w trybie zarzdzania energi

13 Nazwy i funkcje czci str. 13 Panel sterowania 1. Przycisk POWER ON/OFF Włcza i wyłcza urzdzenie. (str. 20, 21) 2. Przycisk SELECT Realizuje wybran funkcj. Uywany równie do powiekszania lub zmniejszania obrazu w trybie Digital zoom +/-. (str. 35) 3. Przyciski POINT (wybierania) Wybiera pozycj lub reguluje warto w On- Screen Menu (menu ekranowe). Uywany równie do wybrania obrazu w trybie Digital zoom +/-. (str. 35) Przycisk POINT jest take uywany jako regulator głonoci dwiku (VOLUME+/-). (str. 26) 4. Przycisk MENU Otwiera i zamyka menu ekranowe. (str. 23) 5. Przycisk INPUT Wybiera ródło sygnału. (str. 27, 36) 6. Wskanik LAMP REPLACE wieci na ółto, gdy koczy si ywotno lampy projektora. (str. 53) 7. Wskanik WARNING wieci na czerwono, gdy projektor wykryje nieprawidłowoci w działaniu. Mruga na czerwono, gdy wewntrzna temperatura projektora przekracza dopuszczalny zakres (str. 49) 8. Wskanik POWER Mruga na czerwono w czasie, gdy projektor przygotowuje si do pracy. wieci na czerwono, gdy projektor jest w trybie czuwania. wieci na zielono, gdy projektor działa.

14 Nazwy i funkcje czci str. 14 Pilot zdalnego sterowania 1. Przycisk POWER ON/OFF Włcza i wyłcza urzdzenie. (str. 20, 21) 2. Przycisk VIDEO Wybiera ródło sygnału VIDEO. (str.35) 3. Przycisk COMPUTER Wybiera ródło sygnału COMPUTER. (str. 25,35) 4. Przycisk MENU Otwiera i zamyka On-Screen Menu. (str. 23) 5. Przycisk KEYSTONE Koryguje trapezoidalne zniekształcenie obrazu. (str. 25, 42) 6. Przycisk D.ZOOM Wybiera tryb Digital zoom +/- i zmienia wielkos obrazu. (str. 35) 7. Przycisk FREEZE Zatrzymuje obraz. (str. 25) 8. Przycisk AUTO PC Automatycznie ustawia obraz pochodzcy ze ródła komputerowego. (str. 29) 9. Przycisk MUTE Wyłcza dwik. (str. 26) 10. Przycisk P-TIMER Włcza funkcj P-Timer. (str. 26) 11. Przycisk NO SHOW Czasowo wyłcza obraz. (str.25) 12. Przycisk IMAGE Wybiera menu regulacji obrazu. (str. 33, 39) 13. Przycisk SELECT Realizuje wybran funkcj. Uywany równie do powiekszania lub zmniejszania obrazu w trybie Digital zoom +/-. (str. 35) 14. Przycisk POINT (wybierania) (VOLUME+/-) Wybiera pozycj lub reguluje warto w On-Screen Menu (menu ekranowe). Uywany równie do wybrania obrazu w trybie Digital zoom +/-. (str. 35) Przycisk POINT jest take uywany jako regulator głonoci (VOLUME+/-). (str. 26) Zasig działania Pilot zdalnego sterowania neley skierowa w stron projektora (czujnika zdalnego sterowania) w momencie naciskanie któregokolwiek przycisku. Maksymalny zasig działania pilota wynosi ok. 16,4 (5m) i 60 od przodu projektora.

15 Nazwy i funkcje czci str. 15 Zakładanie baterii w pilocie zdalnego sterowania Usu pokryw z pojemnika na baterie Wsu baterie do pojemnika Dwie baterie AAA Aby zachowa prawidłow polaryzacj (+ i -) naley upewni si, czy kocówki baterii stykaj si ze złczami Nałó pokryw ponownie. Aby bezpiecznie wykona omawian czynno, naley stosowa si do poniszych zasad: Uyj (2) baterii alkalicznych typu AAA, SUM-04 lub R03. Wymieniaj zawsze 2 bateria na raz. Nie uywaj zuytej baterii z now. Unikaj kontaktu z wod lub innymi płynami. Nie wystawiaj pilota zdalnego sterowania na wilgo lub ciepło. Uwaaj, by nie upuszcza pilota na ziemi. Jeeli nastpił wyciek z baterii do pilota, oczy go dokładnie i załó nowe baterie. Załoenie niewłaciwego rodzaju baterii grozi eksplozj. Ze zuytymi bateriami naley postpowa wg instrukcji.

16 Instalacja str. 16 Instalacja Ustawienie projektora Urzdzenie to wywietla obraz na płaskich powierzchniach i moe by oddalone od 4,3 (1,3m) do 21,3 (6,5m). Dane dotyczce rozmiaru ekranu i odległoci pomidzy nim a projektorem znajduj si na poniszym rysunku i w tabeli. (Cale kwadratowe) (rodek) Rozmiar ekranu (szer. x wys.) mm czynnik kształtu 4:3 Zblienie (min.) Zblienie (max.) Uwaga: Natenie wiatła panujce w pomieszczeniu ma istotny wpływ na jako wywietlanego obrazu. Aby uzyska optymaln jako obrazu zaleca si ograniczenie owietlenia panujcego w otoczeniu. Powysze wartoci s wartociami przyblionymi i mog odbiega od rzeczywistych. Wsporniki regulacyjne Kt wywietlania moe by regulowany do 8,0 stopni za pomoc wsporników regulacyjnych. 1. Podnie przedni cz projektora i wcinij dwignie zwalniajce regulacj wsporników po obu stronach projektora. 2. Zwolnij dwignie, aby zablokowa wsporniki, nastpnie obracaj regulatorami wsporników, aby osian podane połoenie i kt nachylenia. 3. Aby schowa wsporniki podnie przedni cze projektora, wcinij i zwolnij dwignie. Trapezoidalne zniekształcenie obrazu moe by spokrygowane za pomoc Menu. (str. 25, 42) Wsporniki regulacyjne Dwignie zwalniajce regulacj wsporników

17 Instalacja str. 17 Podłczanie kabla zasilajcego Niniejszy projektor dostosowany jest do sieci energetycznej jednofazowej z uziemieniem, o napiciu V lub V AC. Urzadzenie automatycznie dostosowuje si do rodzaju zasilania. Aby unikn ryzyka poraenia prdem, nie naley podłacza urzdzenia do innych typów sieci. W razie wtpliwoci dotyczcych typu zasilania naley skontaktowa si z lokalnym dostawc energii. Przed właczeniem projektora naley podłczy wszystkie urzdzenia peryferyjne. (Podłczenie p. str. 18, 19.) OSTRZEENIE W celu zachowania bezpieczestwa naley odłcza kabel zasilajcy z sieci, gdy projektor nie jest uwany. Projektor podłczony do sieci energetycznej, pozostajcy w trybie czuwania, pobiera niewielk ilo energii. Włcz kabel zasilajcy (w wyposaeniu) do projektora. Gniazdko zasilania powinno znajdowa sie w pobliu projektora i by łatwo dostpne. UWAGI DOTYCZ CE KABLA ZASILAJ CEGO Kabel zasilajcy musi spełnia wymogi kraju, w którym urzdzenie jest uywane. Naley uy odpowiedniego typu kabla i wtyczki, jak pokazano poniej. Jeeli kabel zasilania jest nieodpowiedni do gniazdka zasilania, naley skontaktowa si ze sprzedawc. Strona projektora Strona gniazdka zasilania Dla U.S.A. i Kanady Dla Europy (Kontynent) Dla Wielkiej Brytanii Uziemienie Wtyczka kabla zasilajcego, któr naley włczy do projektora. Do gniazdka zasialania. (120V AC) Do gniazdka zasialania. ( V AC) Do gniazdka zasialania. ( V AC)

18 Instalacja str. 18 Podłczanie do komputera Kable uywane do podłczenia Kabel VGA (Mini D-sub 15 pinowy) Kabel Audio (Mini Jack: stereo) ( = nie sprzedawane wraz z projektorem) Wyjcie monitora Wyjcie Audio (stereo) Wejcie monitora Zewntrzny sprzt audio Kabel VGA Kabel Audio (Stereo) Kabel VGA Wyjcie Audio WEJCIE AUDIO Kabel Audio (Stereo) WYJCIE AUDIO (UNIWERSAL NE) WYJCIE MONITORA Uwaga: Gdy zostaje podłczony zewntrzny sprzt grajcy za pomoc wejcia AUDIO OUT, głonik projektora automatycznie wyłcza si. Wejcia Audio out i Monitor out działaj tylko wówczas, gdy projektor jest włczony, nie działaj natomiast gdy projektor pozostaje w stanie czuwania lub w trybie zarzdzania energi (str. 45) Zamówienie opcjonalnego wyposaenia dodatkowego p.str. 61 Uwaga Podczas podłczania kabli, projektor i sprzt zewntrzny powinny by wyłczone z zasilania.

19 Instalacja str. 19 Podłczanie sprztu wideo Kable uywane do podłczenia Kabel Scart-VGA Kabel S-VIDEO-VGA Kabel Component-VGA Kabel Component Kabel Video Kable Audio (Mini Jack: stereo) Kabel VGA (Mini D-sub 15 pinowy) ( = nie sprzedawane wraz z projektorem) Wyjcie Scart (21-pin) Wyjcie S-Wideo Wyjcie Component Video Wyjcie wideo (Y,Pb/Cb,Pr/Cr) Wyjcie Audio (stereo) Zewntrzny sprzt audio Kabel Scart- VGA Kabel S-VIDEO- VGA Kabel Component Kabel Wideo Kabel Audio ( Mały Jack : stereo) Wejcie Audio Kabel Component -VGA VIDEO WEJCIE AUDIO Kabel Audio (Stereo) WYJCIE AUDIO (UNIWERSALNE) WEJCIE COMPUTER / S-VIDEO / COMPONENT Uwaga: Gdy zostaje podłczony zewntrzny sprzt grajcy za pomoc wejcia AUDIO OUT, głonik projektora automatycznie wyłcza si. Wejcia Audio out i Monitor out działaj tylko wówczas, gdy projektor jest włczony, nie działaj natomiast gdy projektor pozostaje w stanie czuwania lub w trybie zarzdzania energi (str. 45) Zamówienie opcjonalnego wyposaenia dodatkowego p.str. 61 Uwaga! Podczas podłczania kabli, projektor i sprzt zewntrzny powinny by wyłczone z zasilania.

20 Podstawy obsługi projektora str. 20 Podstawy obsługi projektora Włczanie projektora 1. Przed włczeniem projektora zakocz podłczanie urzadze peryferyjnych (komputer, VCR, itp.) 2. Włcz kabel zasilajcy projektora do gniazdka zasilania. Wskanik POWER (zasilanie) bdzie miga, a po chwili wieci na czerwono. 3. Wcinij przycisk POWER ON-OFF na panelu sterowania lub pilocie. Wskanik POWER zacznie wieci na zielono a wentylatory chłodzce włcz si. Na ekranie zostanie wywietlony ekran pocztkowy i rozpocznie si odliczanie. 4. Po zakoczeniu odliczania na ekranie pojawi si ródło sygnału, które było wybrane przy ostatnim uyciu projektora oraz ikona trybu pracy lampy. (p.str. 45) Jeeli projektor jest zabezpieczony kodem PIN, na ekranie pojawi si okno dialogowe wprowadzenia kodu. Kod PIN naley wprowadzi wg poniszej instrukcji. Po 20 sekundach pojawia si ekran pocztkowy Wybrane ródło sygnału i tryb pracy lampy Tryb pracy lampy Tryb pracy lampy p.str.45 Wprowadzanie kodu PIN Wybierz cyfr korzystajc z przycisku i zatwierd j przyciskiem SELECT. Cyfra zostanie wywietlony jako. W przypadku pomyłki przy wprowadzaniu cyfry przesu wskanik na opcj Set lub Clear przez wcinicie przycisku, a nastpnie powró do PIN Code. Wprowad poprawn cyfr. Powtarzaj powysze kroki do momentu a zostanie wprowadzony czterocyfrowy numer. Okno dialogowe wprowadzenia PINu Wskanik Kiedy czterocyfrowy numer zostanie wprowadzony, wskanik przesuwa si automatycznie do Set. Aby rozpocz działanie projektora wcinij przycisk SELECT. W przypadku wprowadzenia błdnego kodu PIN, napis PIN Code i wywietlane ( ) zawiec si na czerowno i zgasn. Wprowad prawidłowy numer PIN. Po pojawieniu si ikony OK mona uywa projektora. Co to jest kod PIN? Kod PIN jest kodem bezpieczestwa wykorzystujcym osobisty numer identyfikacyjny (Personal Identification Number), zezwalajc osobie, która go zna na uywanie projektora. Załoenie kodu PIN zabezpiecza projektor przed uyciem go przez osoby niepowołane. Kod PIN składa si z czterocyfrowego numeru. Aby zablokowa niepowołane uywanie projektora za pomoc kodu PIN naley przeczyta Funkcja PIN Code Lock (blokady kodem PIN) w Ustawieniach na str. 47. OSTRZEENIE POSTPOWANIE Z KODEM PIN W przypadku zapomnienia kodu PIN, nie mona uywa projektora. Kod PIN naley ustala starannie, zapisa go w tabeli na stronie 62 niniejszego podrcznika i przechowywa w wybranym miejscu. Jeeli kod zostanie zagubiony lub zapomniany, naley skontaktowa sie ze sprzedawc lub centrum serwisowym.

21 Podstawy obsługi projektora str. 21 Wyłczanie projektora 1. Wcinij przycisk POWER ON-OFF na panelu sterowania lub pilocie. Na ekranie zostanie wywietlony komunikat Power off? 2. Wcinij przycisk POWER ON-OFF ponownie aby wyłczy projektor. Wskanik POWER bdzie miga na czerwono przez około 90 sekund, dopóki wentylatory chłodzce nie zakocz pracy. (Tryb L2, kiedy wentylatory pracuj jeszcze przez 120 sekund p.str. 49.) 3. Kiedy projektor zostanie schłodzony tak, e mógłby ponownie rozpocz prac, wskanik POWER zapala si na czerwono. Wtedy mona wyj kabel zasilajcy z gniazdka. Ten komunikat znika po 4 sekundach. ABY PRZEDŁUY YWOTNOS LAMPY, GDY PROJEKTOR ZOSTANIE WŁCZONY, NALEY ODCZEKA PRZNAJMNIEJ 5 MINUT PRZED WYŁCZENIEM GO. NIE NALEY WYŁCZA KABLA ZASILAJCEGO Z GNIAZDKA W CZASIE, GDY PRACUJ WENTYLATORY CHŁODZCE, ANI ZANIM WSKANIK POWER NIE ZAPALI SI NA CZERWONO. INNE POSTPOWANIE SKRÓCI YWOTNOS LAMPY. Uwaga: Urzdzenie nie moe by włczone podczas procesu chłodzenia, gdy wskanik POWER miga na czerwono. Mona je włczy dopiero wtedy, gdy wskanik POWER wieci si na czewono wiatłem cigłym. Kiedy aktywna jest funkcja włczania On, projektor jest włczany automatycznie poprzez włczenie kabla zasilajacego do gniazdka. Nie naley uywa urzdzenia bez przerwy. Takie postpowanie moe skróci ywotno lampy. Projektor naley wyłcza na godzin po 24 godzinach pracy. Projektor kontroluje temeratur wewntrzn i reguluje prdko obrotu wentylatorów. Jeeli wskanik WARNING zacznie miga lub zapali sie na czerwono, naley przeczyta Wskanik ostrzegawczy na str. 49.

22 Podstawy obsługi projektora str. 22 Regulacja powikszenia (zoom) i ostroci Aby uzyska zblienie lub oddalenie / zmniejszy lub zwikszy obraz naley obraca dwigni zoom. Aby wyregulowa ostro wywietlanego obrazu naley obraca piercieniem regulacji ostroci. Dwignia powikszenia Piercie regulacji ostroci

23 Podstawy obsługi projektora str. 23 Jak posługiwa si menu ekranowym Projektor moe by regulowany i ustawiany za pomoc menu ekranowego. Aby zapozna si ze sposobami dokonywania ustawie i regulacji, naley odnie si do kolejnych stron (niniejszego podrcznika). 1. Wcinij przycisk MENU aby wywietli menu ekranowe. 2. Za pomoc przycisków wyboru wybierz ikon menu do zmiany ustawie. Za pomoc przycisków wyboru wybierz pozycj do zmiany ustawie. 3. Wcinij przycisk SELECT aby wywietli dane pozycji. Za pomoca przycisków wyboru wyreguluj zmie. Szczegóły znajdziesz na kolejnych stronach niniejszego podrcznika. Uwaga: Aby uaktywni wybran pozycj, naley wcisn przycisk SELECT. Menu ekranowe Pasek menu Wskanik (czerwona ramka) Aby przesun wskanik wcinij przycisk wyboru Pozycja Przycisk SELECT Ikona menu Wskanik (czerwona ramka) Dane pozycji Za pomoca przycisku wyboru wyreguluj wartoci Wyjcie z menu Pilot zdalnego sterowania Przyciski wyboru Przycisk SELECT Panel sterowania Przycisk wyboru (piercie zewntrzny) Przycisk MENU Przycisk SELECT

24 Podstawy obsługi projektora str. 24 Pasek menu Przy połczeniu z komputerem Okno podgldu Wywietla wybrane menu z menu ekranowego Wybór komputera Wybiera system komputerowy (str.28) Wybór obrazu Wybiera rodzaj obrazu sporód opcji: dynamiczny, standardowy, realistyczny, tablica i obraz uytkownika 1-4 (str. 32) Ekran Reguluje rozmiar obrazu (normalny / rzeczywisty / szeroki / zoom cyfrowy +/-) (str. 35) Ustawienia Zmienia ustawienia projektora lub zeruje licznik wymiany lampy. (str.42-48) Sygnał wejciowy Wybiera ródło sygnału wejciowego (komputer lub sprzt wideo). (str. 27) Dostrajanie do komputera Dostraja paramerty do formatu sgnału wejciowego. (str.29-31) Regulacja obrazu Reguluje ustawienia obrazu komputerowego (kontrast / jasno / temperatura barw / równowaga bieli (R/G/B) / ostro / Gamma (str ) Dwik Reguluje głonos lub wycisza dwik. (str. 26) Przy połczeniu ze sprztem wideo Sygnał wejciowy Wybiera ródło sygnału wejciowego (komputer lub sprzt wideo). (str.36) Wybór obrazu Wybiera poziom obrazu sporód opcji: dynamiczny, standardowy, realistyczny, tablica i obraz uytkownika 1-4 (str.38) Ekran Reguluje rozmiar obrazu (normalny / szeroki) (str.41) Ta sama funkcja, jak w przypadku połczenia z komputerem Syetem audio-video Wybiera system ródła wideo. (str.37) Regulacja obrazu Reguluje ustawienia obrazu (kontrast / jasno / zabarwienie / temperatura barw / równowaga bieli (R/G/B) / ostro / Gamma / progresywny / film (str.38-40) Te same funkcje, jak w przypadku połczenia z komputerem

25 Podstawy obsługi projektora str. 25 Funkcja Keystone (korekta trapezoidalnego zniekształcenia obrazu) Jeeli wywietlany obraz wykazuje trapezoidalne zniekształcenie, naley skorygowa go w nastpujcy sposób: 1. Wcinij przycisk KEYSTONE na pilocie zdalnego sterowania lub wybierz funkcj Keystone z menu Setting (ustawienia), aby wywoła okno dialogowe tej funkcji. (str. 42) 2. Uywajc przycisków skoryguj zniekształcenie. Aby zwzi górn cz obrazu wcinij przycisk, aby zwzi doln przycisk - Jeeli obraz nie jest korygowany, strzałki s białe. - Strzałka pokazujca korygowan stron zmienia kolor na czerwony. - Przy maksymalnej korekcji strzałka znika. - W przypadku ponownego wcinicia przycisku KEYSTONE na pilocie, okno dialogowe znika a korekta jest anulowana. Do zwania górnej czci obrazu słuy przycisk. Do zwania dolnej czci obrazu słuy przycisk. Funkcja Freeze (stopklatka) Wcinij przyciski FREEZE na pilocie aby zatrzyma wywietlany obraz. Aby wyłczy funkcj Freeze, wcinij ponownie przycisk FREEZE lub jakikolwiek inny przycisk pilota. (str.14) Funkcja No Show (brak obrazu) Aby wywietlany obraz zniknł, wcinij przycisk NO SHOW na pilocie. Aby wyłczy funkcj No Show wcinij ponownie przycisk NO SHOW lub jakikolwiek inny. Jeeli wywietlany obraz został zatrzymany przy uyciu funkcji Capture (stop-klatka) i zdefiniowany jako User (uytkownika) w funkcji Logo, w menu Setting (menu ustawie) (str.42), po kadym wciniciu przycisku NO SHOW obraz zmienia sie w nastpujcy sposób: czarny ekran stop-klatka tryb normalny... Ten komunikat znika po 4 sekundach.

26 Podstawy obsługi projektora str. 26 Funkcja P-Timer (minutnik) Wcinij przycisk P-TIMER na pilocie zdalnego sterowania. Na ekranie pojawi si okno stopera 00:00, który zacznie mierzyc czas (00:00~59:59). Aby zakoczy mierzenie czasu, wcinij przycisk P-TIMER ponownie. Aby wyłczy funkcj P-Timer, wcinij przycisk P-TIMER jeszcze raz. Regulacja d wiku Bezporednia Volume (Głono) Wcinij przycisk VOLUME +/- na panelu sterowania lub pilocie. Na ekranie pojawi si na kilka sekund okno dialogowe regulacji dwiku. Przycisk (+) zwiksza głono, przycisk (-) zmniejsza. Mute (Wyłczenie d wiku) Aby wyłczy dwik, wcinij przycisk MUTE na pilocie. Aby przywróci dwik do poprzedniego natenia, ponownie wcinij przycisk MUTE lub przycisk VOLUME +/-. To okno znika po 4 sekundach. pokazuje przyblione natenie dwiku Wcinij przycisk MUTE aby włczy / wyłczy dwik Z Menu 1. Wcinij przycisk MENU, a pojawi si menu ekranowe. Za pomoc przycisków przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony menu dwiku (Sound Menu). 2. Za pomoc przycisku przesu wskanik do wybranej pozycji, a nastpnie potwierd wybór wciskajc przycisk SELECT. Menu dwiku zamyka menu dwiku pokazuje przyblione natenie dwiku Ikona menu dwiku Volume (Głono) Aby zwikszy natenie dwiku, wcinij przycisk zmniejszy - przycisk., aby Mute (Wyłczenie d wiku) Aby wyłczy dwik, wcinij przycisk. Komunikat w oknie dialogowym zmieni si na On, a dwik zostanie wyłczony. Aby przywróci dwik do poprzedniego natenia, ponownie wcinij przycisk.

27 Współpraca z komputerem str. 27 Współpraca z komputerem Wybór sygnału ródłowego Przycisk INPUT Bezporednio Wybierz Computer (komputer) za pomoc przycisku INPUT na panelu sterowania, lub wcinij przycisk COMPUTER na pilocie. Przed uyciem wymienionych przycisków wybierz właciwe ródło sygnału wejciowego za pomoc menu, jak opisano poniej. przycisk INPUT Pilot zdalnego sterowania Przycisk COMPUTER Z menu 1. Wcinij przycisk MENU, a pojawi si menu ekranowe. Za pomoc przycisków przesu wskanik (czerwon strzałk) do ikony Input Menu (menu ródła sygnału). 2. Za pomoc przycisku przesu wskanik do pozycji Computer, a nastpnie potwierd wybór wciskajc przycisk SELECT. 3. Kiedy pojawi si Select Source Menu (menu wyboru ródła sygnału) dla komputera (Computer), przesu wskanik na pozycj RGB i wcinij przycisk SELECT. Menu ródła sygnału Ikona menu ródła sygnału Przesu wskanik (czerwon strzałk) do pozycji Computer i wcinij przycisk SELECT Menu wyboru ródła sygnału przesu wskanik na pozycj RGB i wcinij przycisk SELECT.

28 Współpraca z komputerem str. 28 Wybór typu sygnału komputerowego (PC System) Za pomoc systemu Multi-scan (wielokrotnego skanowania) i funkcji Auto PC Adjustment (automatycznego dostrajania) projektor automatycznie dostraja si do rónorodnych typów sygnału: VGA, SVGA, XGA lub SXGA. Jeeli komputer zostanie wybrany jako ródło zasilania, projektor automatycznie wykrywa format jego sygnału i dostraja si do niego, aby wywietlany obraz miał optymalne parametry bez koniecznosci dodatkowej regulacji. (Standardy syganałów z którymi współpracuje projektor zostały podane na stronie 55) Uwaga: Projektor moe wywietli jeden z nastpujcych komunikatów. Kiedy projektor nie moe rozpozna dostarczonego sygnału jako zgodnego z wbudowanymi, funkcja Auto PC Adjustment (automatycznego dostrajania) pracuje nad wywietleniem poprawnego obrazu, a w PC System Menu (menu typu sygnału) wywietlany zostaje komunikat Auto. Jeeli obraz nie zostanie wywietlony poprawnie, naley zastosowa regulacj rczn. (str. 30, 31) Funkcja Auto PC Adjust pracuje nad dostrojeniem projektora. Nie ma sygnału z komputera. Naley sprawdzi połczenie komputera z projektorem. (p. Postpowanie w razie problemów, str. 54) Zapamitane rczne ustawienia uytkownika w menu PC Adjust (dostrajania). Projektor pozwala na zapamitanie 5 takich ustawie (Mode1-5). (str.30, 31) Wbudowane standardy sygnału. Projektor wybiera właciwy i wywietla jego nazw. *Mode1 i SVGA s komunikatami przykładowymi. Rczne wybieranie typu sygnału Typ sygnału komputerowego moe by wybrany rcznie. 1. Wcinij przycisk MENU, a pojawi si menu ekranowe. Za pomoc przycisków przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony PC System Menu. 2. Za pomoc przycisku przesu wskanik (czerwon strzałk) do wybranego systemu, a nastpnie potwierd wybór wciskajc przycisk SELECT. Ikona PC System Menu pokazuje wybrany typ sygnału W tym oknie dialogowym mona wybra typ sygnału Zapamitane rczne ustawienia uytkownika (1~5).

29 Współpraca z komputerem str. 29 Auto PC Adjustment (automatyczne dostrajanie) Funkcja Auto PC Adjustment słuy do automatycznego dostrojenia nastpujcych parametrów: czstotliwo odwieania, ilo pikseli w linii poziomej, połoenia obrazu w poziomie i w pionie, do sygnału podawanego z komputera. Z funkcji tej naley korzysta w nastpujcy sposób. Auto PC Adjustment 1. Wcinij przycisk MENU, a pojawi si menu ekranowe. Za pomoc przycisków przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony PC Adjust Menu (menu dostrajania). 2. Za pomoc przycisku przesu wskanik do ikony Auto PC Adj. (menu automatycznego dostrajania) a nastpnie potwierd wybór wciskajc dwukrotnie przycisk SELECT. Funkcj Auto PC Adjustment mona włczy równie poprzez wcinicie przycisku Auto PC na pilocie zdalnego sterowania. Ikona PC Adjust Menu Przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony Auto PC Adj., a nastpnie potwierd wybór wciskajc przycisk SELECT. Zachowanie ustawionych parametrów Parametry ustawione dziki funkcji automatycznego dostrajania mog zosta zapamitane przez projektor. Gdy to nastpi, dostrajanie nastpuje przez wybór odpowiedniej opcji (Mode1~5) z PC System Menu (menu typu sygnału) (str.28). Patrz Store (zachowaj) na str.31. Uwaga: Czstotliwo odwieania, ilo pikseli i połoenie obrazu w mog nie zosta prawidłowo wyregulowane za pomoc dostrajania automatycznego w przypadku niektórych komputerów. W takich przypadkach konieczne jest dostrajanie rcznie. (str.27,29,30) Funkcja automatycznego dostrajania nie moe by wykorzystywana, gdy z menu typu sygnału zostan wybrane nastpujce parametry: 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i, 1080i.

30 Współpraca z komputerem str. 30 Manual PC Adjustment (rczne dostrajanie) Formaty niektórych sygnałów komputerowych mog nie by obsługiwane przez system Multi-scan. Funkcja Manual PC ADjustrment zezwala na precyzyjne ustawienie niektórych parametrów tak, aby odpowiadały tym formatom. Projektor posiada 5 niezalenych zakładek pamici, słucych do zapamitania parametrów raz ustawionych rcznie. W ten sposób mona przywoła Ikona PC Adjust Menu ustawienia dla danego komputera. 1. Wcinij przycisk MENU, a pojawi si menu ekranowe. Za pomoc przycisków przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony PC Adjust Menu (menu dostrajania). 2. Za pomoc przycisku przesu wskanik do pozycji, któr chcesz wyregulowa, a nastpnie potwierd wybór wciskajc przycisk SELECT. Pojawi si okno dialogowe dostrajania. Ustaw podane wartoci za pomoc przycisków. Fine sync (Czstotliwo odwieania) Eliminuje migotanie z wywietlanego obrazu. Wyreguluj obraz za pomoc przycisków. (Od 0 do 31) Total dots (Ilo pikseli) Reguluje ilo pikseli w linii poziomej obrazu. Dobierz odpowiedni ilo za pomoc przycisków. Horizontal (Połoenie w poziomie) Reguluje połoenie obrazu w poziomie. Wyreguluj połoenie za pomoc przycisków. Vertical (Połoenie w pionie) Reguluje połoenie obrazu w pionie. Wyreguluj połoenie za pomoc przycisków. Przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony Manual PC Adj., a nastpnie potwierd wybór wciskajc przycisk SELECT. Wybrana zakładka pamici Pokazuje status: Stored / Free (Pełna / Wolna) wybranej zakładki pamici. Dobierz warto za pomoc przycisków wybierania. Wcinij przycisk SELECT aby wyregulowa pozostałe parametry. Current mode (Aktualne czstotliwoci odchylania) Wcinij przycisk SELECT, aby wywietli aktualne czstotliwoci odchylania pionowego i poziomego podłczonego komputera. Clamp (Pasy) Zapobiega wystpowaniu poziomych pasów. Kiedy na wywietlanym obrazie pojawiaj si ciemne pasy, wyreguluj go za pomoc tej funkcji. Wcinij przycisk SELECT przy ikonie Current mode aby wywietli aktualne informacje dot. Czstotliwosci odchylania podłczonego komputera.

31 Współpraca z komputerem str. 31 Display area (Powierzchnia wywietlanego obrazu) Wybiera rozdzielczo wywietlanego obrazu w oknie dialogowym Display area. Po wciniciu przycisku SELECT przy ikonie Display area pojawi si okno dialogowe tej funkcji. Display area H (Szeroko wywietlanego obrazu) Ustawia szeroko obrazu wywietlanego przez projektor. Dobierz odpowiedni warto za pomoc przycisków,a nastpnie wcinij przycisk SELECT. Dispaly area V (Wysoko wywietlanego obrazu) Ustawia wysoko obrazu wywietlanego przez projektor. Dobierz odpowiedni warto za pomoc przycisków,a nastpnie wcinij przycisk SELECT. Full screen (Pełny ekran) Kiedy włczona jest ta funkcja, obraz SXGA jest wywietlany w formacie 4:3. Kiedy funkcja jest wyłczona obraz jest wywietlany w formacie 5:4. Zachowanie ustawie parametrów W tej zakładce przechowywane s ustawienia Reset Powraca do poprzednich ustawie parametrów. Mode free (Wolna zakładka pamici) Aby usun poprzednio zdefiniowane ustawienia, przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony Mode free i wcinij przycisk SELECT. Ustaw wskanik na wybranej zakładce (Mode) i wcinij przycisk SELECT. Store (Zachowaj) Wolna zakładka Pokazuje wartoci nastpujacych parametrów: Total dots, Horizontal, Vertical, Display area H i Display area V. Aby zachowa ustawienia parametrów przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony Store i wcinij przycisk SELECT. Ustaw wskanik na wybranej zakładce pamici (Mode 1~5) i wcinij przycisk SELECT. Quit (Wyjcie) Wyjcie z PC Adjust Menu. Usuwanie ustawie parametrów zamyka to okno dialogowe Uwaga: Funkcje: Auto PC Adjust, Display area (H/V) i Full Screen nie mog by wykorzystywane, gdy z menu typu sygnału zostan wybrane nastpujce parametry: 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i, 1080i.

32 Współpraca z komputerem str. 32 Wybór właciwoci obrazu Bezporednio Pilot zdalnego sterowania Aby wybra poziom obrazu sporód opcji: dynamiczny, standardowy, rzeczywisty, tablica, obraz uytkownika 1, obraz uytkownika 2, obraz uytkownika 3, obraz uytkownika 4, naley wcisn przycisk IMAGE na pilocie zdalnego sterowania. Przycisk IMAGE Dynamic (Dynamiczny) Poziom obrazu odpowiedni przy projekcji w jasnym pokoju. Standard (Standardowy) Zwykły poziom obrazu tego projektora. Przycisk IMAGE Real (Rrzeczywisty) Poziom obrazu z poprawionymi półtonami grafiki. Blackboard (Green) (Tablica) Poziom obrazu odpowiedni do projekcji na tablicy (zielonej). Opcja ta pomaga uwydatni obraz wany na tablicy. Ma ona zastosowanie głównie na tablicach zielonych, gdy na czarnych moe nie przynie podanego efektu. Image 1~4 (Obraz Uytkownika 1~4) Obraz o rcznie ustawionych parametrach z Image Adjust Menu (menu regulacji obrazu), zachowanych w pamici (str.33-34) Z menu 1. Wcinij przycisk MENU, a pojawi si menu ekranowe. Za pomoc przycisków przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony Image Select Menu (menu wyboru właciwoci obrazu). 2. Za pomoc przycisku przesu wskanik do wybranego poziomu, a nastpnie potwierd wybór wciskajc przycisk SELECT. Ikona Image Select Menu Dynamic Poziom obrazu odpowiedni przy projekcji w jasnym pokoju. Standard przesu wskanik (czerwon ramk) do wybranego poziomu i wcinij przycisk SELECT. Zwykły poziom obrazu tego projektora. Real Poziom obrazu z poprawionymi półtonami grafiki. Blackboard (Green) Poziom obrazu odpowiedni do projekcji na tablicy (zielonej). Szczegóły p. powyej. Image 1~4 Obraz o rcznie ustawionych parametrach z Image Adjust Menu (menu regulacji obrazu), zachowanych w pamici. (str.33-34) Wybrany poziom obrazu

33 Współpraca z komputerem str. 33 Regulacja właciwoci obrazu 1. Wcinij przycisk MENU, a pojawi si menu ekranowe. Za pomoc przycisków przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony Image Adjust Menu (menu regulacji obrazu). 2. Za pomoc przycisku przesu wskanik do pozycji, któr chcesz wyregulowa, a nastpnie potwierd wybór wciskajc przycisk SELECT. Pojawi si linijka wskazujca ustawienie kadej funkcji.. Ustaw podane wartoci za pomoc przycisków. Ikona Image Adjust Mneu Ustaw wskanik (czerwon ramk) na wybranej pozycji i wcinij przycisk SELECT Contrast (Kontrast) Aby zmniejszy kontrast, wcinij przycisk, aby zwikszy przycisk. (Od 0 do 63.) Brightness (Jasno) Aby przyciemni obraz, wcinij przycisk, aby rozjani przycisk. (Od 0 do 63.) Wybrany poziom obrazu Color temp. (Temperatra barwy) Wybierz podany poziom temperatury barwy, za pomoc przycisków. (XLow bardzo niski, Low - niski, Mid - redni, High - wysoki) White balance (Red) (Równowaga bieli (Czerwie)) Ustaw podane wartoci za pomoc przycisków Ikona Store Wcinij przycisk SELECT na tej ikonie aby zachowa ustawienia. Aby zmniejszy intensywno czerwieni, wcinij przycisk, aby zwikszy przycisk. (Od 0 do 63.) White balance (Green) (Równowaga bieli (Ziele)) Aby zmniejszy intensywno zieleni, wcinij przycisk, aby zwikszy przycisk. (Od 0 do 63.) White balance (Blue) (Równowaga bieli (Niebieski) Aby zmniejszy intensywno niebieskiego, wcinij przycisk, aby zwikszy przycisk. (Od 0 do 63.) Gamma Image Level Menu Ustaw wskanik na wybranej zakładce pamici (Image 1~4) i wcinij przycisk SELECT. Aby uzyska lepsz równowag kontrastów, uyj przycisków. (Od 0 do 15) Reset Powraca do poprzednich ustawie parametrów. Store (Zachowaj) Aby zachowa rczne ustawienia parametrów przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony Store i wcinij przycisk SELECT. Pojawi si Image Level Menu. Ustaw

Twoja instrukcja użytkownika SANYO PLC-XU41 http://pl.yourpdfguides.com/dref/601933

Twoja instrukcja użytkownika SANYO PLC-XU41 http://pl.yourpdfguides.com/dref/601933 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SANYO PLC-XU41. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SANYO PLC-XU41 (informacje,

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX Strona 1 1. Prezentacja 1.1. Zasadnicze funkcje Odczyt i pobór danych z tachografu Patrz sekcja 5. Pobieranie danych z tachografu (pami i karta inteligentna wprowadzona

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

6 PILOT Funkcje pilota w trybie TV Funkcje pilota w trybie TELETEXT (teletekst) Funkcje pilota w trybie DVD Przygotowanie pilota

6 PILOT Funkcje pilota w trybie TV Funkcje pilota w trybie TELETEXT (teletekst) Funkcje pilota w trybie DVD Przygotowanie pilota Spis treci 1 WSTP 3 2 RODKI OSTRONOCI 3 3 ZAWARTO OPAKOWANIA 5 4 GNIAZDA PRZEDNIE I TYLNE TELEWIZORA LCD 6 5 SCHEMATY PODŁCZANIA Podłczanie przewodu zasilania Podłczanie anteny Złcze SCART Złcze YPbPr

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załacznik nr 2 1 cz zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1/Specyfikacja techniczna na dostaw cyfrowego aparatu fotograficznego: Symbol CPV 33451000-6 Aparaty fotograficzne Aparat cyfrowy I

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII Instrukcja obsługi generatora PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS Dyplomant: Piotr

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7 Model CA700BT Żeby w pełni wykorzystać funkcje monitora oraz cieszyć się jego długą i bezawaryjną pracą, prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed dokonaniem montażu.

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Załącznik Nr Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr II DP/196/11 Produkt oferowany Nazwa (zmienione VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość ilość parametry) % za 1 szt brutto

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie. Projekt Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży Nr 5 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WSKANIKI I ELEMENTY STEROWANIA

WSKANIKI I ELEMENTY STEROWANIA WPROWADZENIE Alan-48 EXCEL jest 40 kanałowym, przewonym radiotelefonem CB, w którym zastosowano nowoczesne rozwizania techniczne zapewniajce wyjtkowy komfort uytkowania i wysok skuteczno łcznoci. Dziki

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

WAŻNE Projektor GP70

WAŻNE Projektor GP70 WAŻNE Projektor GP70 Nie otwieraj Nie umieszczać w pobliżu wody Czyść miękką suchą szmatką Nie czyścić chemikaliami Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie operacje związane z funkcjami oraz rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

dr IRENEUSZ STEFANIUK

dr IRENEUSZ STEFANIUK dr IRENEUSZ STEFANIUK E-mail istef@univ.rzeszow.pl Wykonywanie wicze w laboratorium wie si z koniecznoci pracy z urzdzeniami elektrycznymi, laserami oraz specjalistycznymi urzdzeniami pomiarowymi. Pomimo,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb 1024x768 (XGA) Technologia ekranu DLP MoŜliwe rozdzielczości VGA(640 x 350) do SXGA(1280

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

42" TFT LCD MONITOR VMC-42LED

42 TFT LCD MONITOR VMC-42LED QUICK MANUAL Instrukcja instalacji i obsługi 42" TFT LCD MONITOR VMC-42LED KEY BUTTON Główne przyciski funkcyjne OSD Key Function Włączanie oraz wyłączanie OSD Wybieranie źródła wejścia oraz poruszanie

Bardziej szczegółowo

8. Wyjście VIDEO OUT 9. Przyciski sterowania 10. Kontrolka zasilania POWER 11. Kontrolka PAL 12. Przełącznik kanałów 13.

8. Wyjście VIDEO OUT 9. Przyciski sterowania 10. Kontrolka zasilania POWER 11. Kontrolka PAL 12. Przełącznik kanałów 13. Informacje na temat produktu ODBIORNIK. Antena 2. Wyjście VGA OUT 3. Wejście VGA IN 4. Wejście AUDIO IN 5. S-VIDEO 6. zasilanie 7. Przyciski sterowania PRZYCISKI STEROWANIA 8. Wyjście VIDEO OUT 9. Przyciski

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x

Instrukcja obsługi. aparatu systemowego. wersja 3.1x Instrukcja obsługi aparatu systemowego wersja 3.1x Budowa Budowa 1 Klawiatura numeryczna Przyciski tej klawiatury słu do wybierania cyfr numeru oraz programowania przycisków szybkiego dostpu. 2 Wywietlacz

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem Mocowanie monitora do podstawy. KROK1 KROK2 Demontaż monitora od postawy. KROK1 KROK2 Przed uruchomieniem Spis treści Spis treści...1 Polski...2 Uwaga...2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 SZAFKA LS-2.1 SZAFKA LSD-2.1 SZAFKA LSDP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 SZAFKA LS-2.1 SZAFKA LSD-2.1 SZAFKA LSDP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, Gdask, Poland.

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, Gdask, Poland. Spis treci 1. Wane informacje... 2 1.1 Utylizacja niepotrzebnego sprztu elektrycznego i elektronicznego. 1.2 Przeznaczenie i charakterystyka przemiennika TV 2. Podłczenia, elementy funkcjonalne... 3 3.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY OPTYCZNE. Technologia projekcji 3LCD Technology. Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3. Kontrast 12000:1.

PARAMETRY OPTYCZNE. Technologia projekcji 3LCD Technology. Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3. Kontrast 12000:1. PARAMETRY OPTYCZNE Technologia projekcji 3LCD Technology Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3 Kontrast 12000:1 Jasność 1 1 4000 ANSI lumenów w trybie wysokiej jasności / 3000 w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 Kupujc sprzt LIEBHERR wybralicie Pastwo najnowoczeniejsz technik chłodnicz, która gwarantuje Wam wysok jako, funkcjonalno oraz trwało. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

IO-7538-316; 2713-2902-270

IO-7538-316; 2713-2902-270 Spis treci 1. Informacje ogólne 2. Charakterystyka produktu 3. Podłczenie i uruchomienie SWK-426 4. Podłczenia, elementy funkcjonalne SWK-426 5. Strojenie, regulacja SWK-426 cz SAT 6. Strojenie, regulacja

Bardziej szczegółowo

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY OPIS SYSTEMU System SHHS (Smart Home Heating System) umożliwia łatwe i szybkie podłączenie czujników bezprzewodowych do regulatora Multifun. Zalety systemu SHHS: zmiana

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Przeznaczenie: Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z układem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Model TC-20P

INSTRUKCJA Model TC-20P INSTRUKCJA Model TC-20P 1 Spis treści Zasady bezpieczeństwa... 3 Podzespoły wizualizera (budowa wizualizera)... 4 Pilot zdalnego sterowania... 5 Panel sterowania... 6 Ekran LCD... 7 Przygotowywanie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Podrcznik Uytkownika Quick Install

Podrcznik Uytkownika Quick Install PNY Verto Multimedialne Karty Graficzne Podrcznik Uytkownika Quick Install Servodata Elektronik Sp. z o.o. Jana Sawy 8 lok. 02, 20-632 Lublin, tel. 81-5254319 www.servodata.com.pl servodata@servodata.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Salon Białołęka. Salon Bemowo. Nazwa: Projektor Epson EB-1775W. Cena: 5 953,00 zł. Producent: Epson

Salon Białołęka. Salon Bemowo. Nazwa: Projektor Epson EB-1775W. Cena: 5 953,00 zł. Producent: Epson Salon Bemowo Powstańców Śląskich 87 lok. U10 B 01-466 Warszawa Tel. (22)427-89-95, (22)398-73-32 Salon Białołęka Kabrioletu 4 03-117 Warszawa Tel. (22)490-31-43, (22)243-36-05 Nazwa: Projektor Epson EB-1775W

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Salon Białołęka. Salon Bemowo. Nazwa: Projektor Sanyo PDG-DXL100. Cena: 2 681,00 zł. Producent: Sanyo

Salon Białołęka. Salon Bemowo. Nazwa: Projektor Sanyo PDG-DXL100. Cena: 2 681,00 zł. Producent: Sanyo Salon Bemowo Powstańców Śląskich 87 lok. U10 B 01-466 Warszawa Tel. (22)427-89-95, (22)398-73-32 Salon Białołęka Kabrioletu 4 03-117 Warszawa Tel. (22)490-31-43, (22)243-36-05 Nazwa: Projektor Sanyo PDG-DXL100

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.0 PRESENTATION VIEWER Instrukcja Obsáugi Wersja 1.0 Prawo autorskie )adnej czci niniejszej instrukcji nie mo*na reprodukowaü lub przekazywaü *adnymi rodkami elektrycznymi lub mechanicznymi, takimi jak kserokopiowaniem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

6 PILOT Funkcje pilota w trybie TV Funkcje pilota w trybie TELETEXT (teletekst) Funkcje pilota w trybie DVD Przygotowanie pilota

6 PILOT Funkcje pilota w trybie TV Funkcje pilota w trybie TELETEXT (teletekst) Funkcje pilota w trybie DVD Przygotowanie pilota Spis treci 1 WSTP 3 2 RODKI OSTRONOCI 3 3 ZAWARTO OPAKOWANIA 5 4 GNIAZDA PRZEDNIE I TYLNE TELEWIZORA LCD 6 5 SCHEMATY PODŁCZANIA Podłczanie przewodu zasilania Podłczanie anteny Złcze SCART Złcze YPbPr

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TG051

Instrukcja obsługi TG051 Instrukcja obsługi TG051 1.0 Zawarto zestawu 1.1 Opis produktu 1.2 Ustawianie wartoci parametrów pracy automatycznej Parametry jasnoci dla pozycji słoca Parametry przekanika zmierzchowego Parametry zegara

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi Texi Champion SB Instrukcja obsługi WANE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wane wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uywa urzdzenia. Stosowanie si do jej zalece pozwoli unikn

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) 863-63-53 INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INT. - 1 - Instrukcja Obsługi XL-2A / XL-1 SZYFRATOR. ARM STAY INSTANT AC/LB READY 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Częstotliwość Pionowa: Hz; Pozioma: khz (RGB: 24 khz 100 khz) MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA

Częstotliwość Pionowa: Hz; Pozioma: khz (RGB: 24 khz 100 khz) MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA PARAMETRY OPTYCZNE Technologia projekcji 1-chip DLP Technology Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3 Kontrast 10000:1 Jasność 1 1 3200 ANSI Lumenów (ok. 75% w trybie Eco) Moc lampy

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wzmacniacz wielozakresowy WWK Instrukcja Obsługi

Uniwersalny wzmacniacz wielozakresowy WWK Instrukcja Obsługi Uniwersalny wzmacniacz wielozakresowy WWK-1062 Instrukcja Obsługi ------------------------------------------------------------------------------------------------- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1638/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 Parametry techniczne Wymagane parametry Katedra Dendrometrii Rozdzielczość XGA 1024x768 Możliwe

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Częstotliwość Pionowa: Hz; Pozioma: khz (RGB: 24 khz 100 khz) :55

Częstotliwość Pionowa: Hz; Pozioma: khz (RGB: 24 khz 100 khz) :55 PARAMETRY OPTYCZNE Technologia projekcji 3LCD Technology Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3 Kontrast 3000:1 Jasność 1 1 3100 ANSI lumenów w trybie wysokiej jasności / 2480 w trybie

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERA W OBUDOWIE KOPUŁOWEJ IN-965N IN-966IRN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo