Projektor multimedialny. Model PLC-SW35 PODRCZNIK UYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektor multimedialny. Model PLC-SW35 PODRCZNIK UYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 Projektor multimedialny Model PLC-SW35 PODRCZNIK UYTKOWNIKA

2 Funkcje i zalety str. 2 Funkcje i zalety Niniejszy projektor multimedialny, przenony, trwały i prosty w uyciu, został zaprojektowany zgodnie z najnowsz technologi. Wykorzystuje on wbudowane moliwoci multimedialne takie, jak palet milionów kolorów i ciekłokrystaliczn matryc (LCD). Zwarta konstrukcja Projektor ten jest optymalny w wielkoci i wadze. Jest łatwy w przenoszeniu, dziki czemu mona z nim pracowa gdziekolwiek zaistnieje potrzeba. Kompatybilno Do projektora mona podłczy sprzt o rónych sygnałach wejciowych, taki jak: komputery, systemy 6-kolorowe (PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N), Component video, S- video oraz RGB. Łatwe rozpoznawanie systemu komputerowego Projektor wyposaony jest w system Multi-scan (wielokrotnego skanowania), co umoliwia szybkie dostrojenie si do rónorakich komputerowych sygnałów wyjciowych (p.str. 28) Automatyczne dostrajanie Dziki systemowi Auto PC Adjustment (automatycznego dostrajania) samoczynnie ustawiane s optymalne parametry dla danego sygnału wejciowego. Nie jest potrzebna skomplikowana regulacja a obraz jest zawsze wysokiej jakoci. (p.str. 29) Funkcja Blackboard (tablica) Tablica cienna moe by wykorzystana jako ekran dla projektora. Kolor tablicy musi by zielony. (p.str. 32 i 38) Digital Zoom (cyfrowy zoom) (dla komputera) Funkcja Digital Zoom (cyfrowy zoom) powiksza (do 16 razy w stosunku do obrazu z monitora) lub zmniejsza rozmiar wywietlanego obrazu, pozwalajc na podkrelenie istotnych informacji w prezentacji. (p.str. 35) Funkcja Film W funkcji Film otrzymujemy obrazy wierne pod wzgldem jakoci oryginałowi dziki opcji 3-2 Pulldown (zmieniania obrazów z trybu Film na tryb Video ). (str. 40) Menu wywietlacza w rónych jzykach Menu operacyjne jest dostpne w 12 jzykach: angielski, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpaskim, portugalskim, holenderski, szwedzkim, rosyjskim, chiskim, koreaskim lub japoskim. (p.str. 42) Funkcja Keystone Adjustment (korekta trapezoidalnego zniekształcenia obrazu) Funkcja Keystone umoliwia korygowanie trapezoidalnych zniekształce na wywietlanym obrazie, pozwalajc na uywanie projektora bez ogranicze w lokalizacji urzdzenia. (p.str. 25 i 43) Power Management (zarzdzanie energi) Funkcja zarzdzania energi redukuje jej zuycie i wydłua ywotnoc lampy. (p. str.45) Logo uytkownika Wywietlany obraz moe zosta zatrzymany i wykorzystywany jako tapeta na wywietlaczu projektora przy uyciu funkcji Capture (stopklatka). Mona równie wywietla zatrzymany obraz w czasie przerw w prezentacji zamiast czarnego ekranu (w funkcji No Show) (p.str. 25 i 44) Wybór trybów pracy lampy Jasno lampy projektora moe by wybrana w menu Setting (ustawienia). (p.str. 44) Funkcja Key Lock (blokada klawiszy) Funkcja ta blokuje działanie klawiszy projektora. Zapobiega ona niepodanym działaniom osób trzecich. (p.str. 46) Funkcja PIN Code Lock (blokada kodem PIN) Funkcja ta zapobiega uywaniu projektora przez osoby niepowołane. (p.str. 18 i 47)

3 Spis treci str. 3 Spis treci Funkcje i zalety... 2 Spis treci... 3 Informacje dla Uytkownika... 5 Ostrzeenia dotyczce bezpieczestwa... 5 rodki bezpieczestwa... 6 Wentylacja... 8 Instalowanie projektora w prawidłowym połoeniu Przenoszenie projektora... 8 Zgodno z normami Wymogi dotyczce kabla zasilajcego Nazwy i funkcje czci Panel ze złczami Panel sterowania Pilot zdalnego sterowania Zakładanie baterii w pilocie zdalnego sterowania Instalacja Ustawienie projektora Wsporniki regulacyjne Podłczanie kabla zasilajcego Podłczanie kabla zasilajcego Podłczanie do komputera Podłczanie sprztu wideo Podstawy obsługi projektora Włczanie projektora Wyłczanie projektora Regulacja powikszenia (zoom) i ostroci Jak posługiwa si menu ekranowym Pasek menu Funkcja Keystone (korekta trapezoidalnego zniekształcenia obrazu) Funkcja Freeze (stopklatka) Funkcja No Show (brak obrazu) Funkcja P-Timer (minutnik) Regulacja dwiku Współpraca z komputerem Wybór sygnału ródłowego Wybór typu sygnału komputerowego (PC System) Auto PC Adjustment (automatyczne dostrajanie) Manual PC Adjustment (rczne dostrajanie) Wybór właciwoci obrazu Regulacja właciwoci obrazu Regulacja rozmiaru ekranu Współpraca z sprztem wideo Wybór sygnału ródłowego Wybór typu sygnału video (AV System) Wybór właciwoci obrazu Regulacja właciwoci obrazu Regulacja rozmiaru ekranu Ustawienia (menu Setting) Czyszczenie i konserwacja Wskanik ostrzegawczy WARNING Czyszczenie filtrów powietrza Czyszczenie obiektywu Czyszczenie powierzchni projektora Mocowanie osłony obiektywu Wymiana lampy Licznik zuycia lampy... 53

4 Spis treci str. 4 Dodatek Rozwizywanie problemów Struktura menu Struktura menu Wskaniki i stan projektora Parametry komputerów kompatybilnych Parametry techniczne projektora Wyposaenie dodatkowe Konfiguracja złczy Etykieta kodu PIN Kod PIN Kod Logo PIN Znaki firmowe Kada nazwa korporacji czy produktu, pojawiajca si w niniejszym podrczniku jest zarejestrowanym znakiem firmowym lub znakiem towarowym danej korporacji.

5 Informacje dla Uytkownika str. 5 Informacje dla Uytkownika Przed rozpoczciem uywania projektora naley dokładnie przeczyta niniejszy podrcznik, co zapewni poprawn obsług urzdzenia. Projektor wyposaony jest w liczne udogodnienia i funkcje ułatwiajce jego uytkowanie. Jego prawidłowa obsługa pozwala korzysta z tych udogodnie i utrzyma go w dobrej kondycji przez długi czas. Nieprawidłowa obsługa moe nie tylko skróci znacznie ywotno projektora, lecz take spowodowa jego nieprawidłowe funkcjonowanie, zagroenie poarem, lub innymi wypadkami. Jeeli projektor wydaje si funkcjonowa nieprawidłowo, naley ponownie przeczyta niniejszy podrcznik, sprawdzi działanie oraz podłczenia kabli, a nastpnie wypróbowa rozwizania z rozdziału Postpowanie w razie problemów na kocu niniejszego podrcznika. Jeeli problem utrzymuje si, naley skontaktowa si ze sprzedawc projektora lub z serwisem. OSTRZEENE RYZYKO PORAENIA PR DEM NIE OTWIERA OSTRZEENIE: ABY ZMNIEJSZY RYZYKO PORAENIA PRDEM, NIE NALEY SAMODZIELNIE ZDEJMOWA POKRYWY (LUB CZCI TYLNEJ). URZDZENIE NIE POSIADA ADNYCH CZCI, KTÓRE UYTKOWNIK SAM MÓGŁBY WYMIENI, Z WYJTKIEM LAMPY. NAPRAW URZDZENIA NALEY POWIERZY SERWISOWI. Ostrzeenia dotyczce bezpieczestwa OSTRZEENIE: ABY ZMNIEJSZY RYZYKO WYST PIENIA POARU LUB PORAENIA PR DEM, NIE NALEY WYSTAWIA URZ DZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI - Projektor ten emituje intensywne wiatło z obiektywu. W miar moliwoci nie naley kierowa wzroku bezporednio w soczewk obiektywu, gdy moe to wywoła uszkodzenie wzroku. Naley zachowa po tym wzgldem szczególn ostrono w przypadku dzieci. - Projektor naley instalowa w prawidlowym połozeniu. W przeciwnym wypadku istnieje zagrozenie poarem. - Naley zachowa odpowiedni odległo projektora od innych przedmiotów na górze, po bokach i z tyłu obudowy w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji oraz chłodzenia. Minimalna przestrze musi zosta zachowana. Jeeli projektor ma by umieszczony w zabudowie, musz zosta zachowane minimalne odległoci. Nie naley przykrywa otworów wentylacyjnych urzdzenia. Nagromadzenie ciepła moe spowodowa skrócenie okresu poprawnego działania urzdzenia, a ponadto moe wywoła niebezpieczestwo. BOKI I GÓRA TYŁ NINIEJSZY SYMBOL WSKAZUJE MIEJSCA O WYSOKIM NAPICIU W URZDZENIU, KTÓRE STWARZA RYZYKO PORAENIA PRDEM SYMBOL WYKRZYKNIKA OZNACZA BARDZO ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZCE DZIAŁANIA I UTRZYMANIA URZDZENIA, ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. - Nie naley stawia substancji łatwopalnych ani w areozolu w pobliu projektora, gdy z otworów wentylacyjnych wydostaje si gorce powietrze. - Jeeli projektor ma by przez pewnien czas nieuywany, naley wyłczy urzdzenie z gniazdka zasilania. NINIEJSZ INSTRUKCJ NALEY PRZECZYTA I ZACHOWA W CELU SKORZYSTANIA Z NIEJ W PRZYSZŁOCI OSTRZEENIE Nie naley uywa urzdzenia w serwerowni wg definicji normy ANSI/NFPA 75 Standard for Protection of electronic Computer/Data Processing Equipment.

6 rodki bezpieczestwa str. 6 rodki bezpieczestwa Przed rozpoczciem uywania projektora naley przeczyta wszystkie instrukcje dotyczce zachowania bezpieczestwa oraz działania urzdzenia. Naley przeczyta wszystkie instrukcje zawarte tu i zachowa je w celu skorzystania z nich w przyszłoci. Urzdzenie naley wyłczy z gniazdka zasilania przed czyszczeniem. Nie naley uywa rodków czyszczcych w płynie lub areozolu. Urzdzenie naley czyci wilgotn tkanin. Naley stosowa si do wszystkich ostrzee i zalece umieszczonych projektorze. W celu dodatkowej ochrony projektora w czasie wyładowa atmosferycznych lub w przypadku, kiedy nie jest uywany przez dłuszy czas, naley odłczy z gniazdka przewód zasilajcy. Zapobiega to uszkodzeniom, które mogłyby powsta na skutek wyładowa atmosferycznych czy zakłóce w sieci energetycznej. Nie naley wystawia urzdzenia na działanie deszczu ani korzysta z niego w pobliu wody... np. w wilgotnej piwnicy, w pobliu basenu pływackiego, itp. Nie naley uywa urzdze dodatkowych, które nie s zalecane przez producenta projektora, gdy moe to spowodowa niebezpieczestwo. Nie naley umieszcza projektora na niestabilnej podstawie (wózku, stojaku, czy stole). Projektor moe spa, powodujc wypadek dziecka lub dorosłego, i ulec powanemu uszkodzeniu. Naley uywa wyłcznie podstaw lub wózków zalecanych przez producenta lub sprzedawanych wraz z projektorem. Przy montau urzdzenia w staym miejscu naley przestrzega instrukcji producenta oraz korzysta z zalecanych przez niego elementów mocujcych. Przy przemieszczaniu projektora z podstaw naley zachowa szczególn ostrono. Nie naley wykonywa gwałtownych ruchów, uywa nadmiernej siły ani przesuwa projektora po nierównej powierzchni, gdy urzadzenie moze si przewróci. Specjalne otwory i szczeliny z tyłu i w dole obudowy słu do wentylacji urzdzenia, w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem si. Nie naley nigdy zakrywa ani zasłania w aden sposób otworów wentylacyjnych, a otwór dolny nie powinien by blokowany poprzez umieszczanie projektora na łóku, sofie, mikkim dywanie lub podobnych powierzchniach. Projektor powinien by umieszczony z dala od ródeł lub mierników ciepła. Nie naley równie instalowa projektora w miejscach takich, jak biblioteczka, czy meblocianka, jeeli nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja. Nie naley wkłada adnych przedmiotów przez otwory w obudowie, gdy mog one dotkn elementów pod napiciem lub spowodowa zwarcie elektryczne, co z kolei moe doprowadzi do poaru lub poraenia prdem elektrycznym. Nie naley rozlewa adnych płynów na urzdzenie. Nie naley umieszcza projektora w pobliu kanałów wentylacyjnych ani urzdze klimatyzacyjnych. Niniejsze urzdzenie powinno by zasilane wyłcznie ze ródeł, które spełniaj parametry podane na umieszczonych na nim etykietach informacyjnych. W przypadku wtpliwoci co do parametrów zasilania sieciowego naley skontaktowa si z lokalnym dostawc energii. Nie naley przecia gniazdka ciennego ani przedłuaczy, gdy stwarza to niebezpieczestwo powstania poaru lub poraenia prdem. Nie naley stawia nic na przewodzie zasilajcym. Naley umieci projektor w takim miejscu, aby nikt nie uszkodził przewodu chodzc po nim. Nie naley podejmowa si naprawy urzdzenia samemu, gdy otwieranie lub zdejmowanie pokrywy projektora grozi poraeniem prdem i innymi niebezpieczestwami. Ze wszelkimi usterkami naley zgłasza si do serwisu. Naley wyj przewód zasilajcy z gniazdka zasilania i zgłosi si do serwisu w nastpujcych przypadkach: a. Kiedy przewód zasilajcy lub wtyczka s uszkodzone. b. Jeeli do rodka urzdzenia dostał si płyn. c. Jeeli projektor został wystawiony na działanie deszczu lub wilgoci. d. Jeeli projektor nie działa prawidłowo pomimo stosowania si do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. e. Naley regulowa wyłcznie te ustawienia, które opisano w niniejszej instrukcji obsługi, gdy niewłaciwa regulacja projektora moe by przyczyn jego uszkodzenia, a przywrócenie go do prawidłowego

7 rodki bezpieczestwa str. 7 funkcjonowania bdzie wymagało interwencji wykwalifikowanego personelu technicznego. f. Jeeli urzdzenie upadło na ziemi lub jego obudowa została uszkodzona. g. Jeeli widoczne jest wyrane pogorszenie jakoci projekcji. Gdy zaistnieje potrzeba wymiany zuytych czci naley zwróci uwag, by technik serwisu uywał czci zamiennych okrelonych przez producenta, które maj tak sam charakterystyk, co czci oryginalne. Uycie nieoryginalnych czci moe spowodowa poar, poraenie prdem lub inne niebezpieczestwa. Po zakoczeniu serwisowania lub naprawy projektora naley poprosi obsług serwisu o wykonanie rutynowych czynnoci sprawdzajcych, czy urzdzenie działa poprawnie i bezpiecznie.

8 rodki bezpieczestwa str. 8 Wentylacja Otwory w obudowie słu do wentylacji urzdzenia, w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem si, dlatego te nie mog by zasłaniane ani zakrywane. OSTRZEENIE Z wylotowych otworów wentylacyjnych wydostaje si gorce powietrze. Podczas instalacji czy uywania projektora naley stosowa si do nastpujacych zasad: Nie naley trzyma produktów łatwopalnych w pobliu wentylacji. Naley zachowa odległo min. 3 (1m) midzy wylotowymi otworami wentylacyjnymi a innymi przedmiotami. Nie naley dotyka zewntrznej czci wylotowych otworów wentylacyjnych, w szczególnoci wkrtów i czci metalowych. Miejscea te nagrzewaj si mocno podczas uywania projektora. Nie naley kła niczego na projektor. Przedmioty umieszczone na projektorze mog nie tylko zosta uszkodzone, lecz take spowodowa zagroenie poarem. W projektorze zainstalowane s wentylatory chłodzce. Urzdzenie to kontroluje temeratur wewntrzn i reguluje prdko obrotu wentylatorów. Instalowanie projektora w prawidłowym połoeniu. Projektor naley instalowa prawidłowo. Nieprawidłowa instalacja moe skróci ywotno lampy i spowodowac niebezpieczestwo poaru. Nie naley odchyla projektora o kt wikszy, ni 20 stopni w gór lub w dół. Nie naley kierowa urzdzenia w gór w celu projekcji obrazu. Nie naley kierowa urzdzenia w dół w celu projekcji obrazu. Nie naley ustawia urzdzenia na adnym z boków w celu projekcji obrazu. Przenoszenie projektora Aby zapobiec uszkodzeniom obiektywu i obudowy, w czasie przenoszenia projektora neley załoy pokryw na obiektyw i schowa wsporniki regulacyjne. Kiedy urzdzenie nie jest uywane przez duszy czas naley przechowywa je w specjalnej torbie sprzedawanej wraz z projektorem. Wlotowe otwory wentylacyjne Wylotowe otwory wentylacyjne (Wydostawanie si gorcego powietrza) OSTRZEENIE Torba (sprzedawana z projektorem) stanowi ochron przed kurzem i zarysowaniami na powierzchni obudowy, nie słuy natomiast do ochrony urzdzenia przed działaniem sił zewntrznych. Nie naley wysyła projektora w tej torbie poczt kuriersk lub innym rodkiem transportu gdy moe to spowodowa jego uszkodzenie. Podczas noszenia naley uwaa, by urzdzenie nie upadło na ziemi, nie zostało uderzone w inny sposób lub nie zostało poddane duym przecieniom. Nie naley take kła przedmiotów na obudowie. OSTRZEENIE PODCZAS PRZENOSZENIA B D INNEJ FORMY TRANSPORTU Naley uwaa, aby urzdzenie nie upadło na ziemi albo nie zostało uderzone w inny sposób, gdy moe to spowodowa jego uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie. Podczas przenoszenia urzdzenia naley uywa odpowiedniego do tego celu opakowania.

9 rodki bezpieczestwa str. 9 Nie naley wysyła projektora poczt kuriersk lub innym rodkiem transportu w niepdpowiednim opakowaniu. Moe to spowodowa jego uszkodzenie. Przed wysłaniem urzdzenia poczt kuriersk lub innym rodkiem transportu naley skontaktowa si ze sprzedawc.

10 Zgodno z normami str. 10 Zgodno z normami Uwagi Federalnej Komisji Komunikacji (Federal Communication Commision) Uwaga: Niniejsze urzdzenie jest produktem klasy B, zgodnie z rozdzialem 15 Norm FCC. Normy: Celem niniejszych norm jest ochrona przed szkodliwym wpływem na lokaln instalacj. Urzdzenie to generuje, wykorzystuje i moe powodowa zakłócenia fal radiowych, jeeli zostanie zainstalowane i bdzie uywane niezgodnie z instrukcj. Nie ma jednake gwarancji, e zakłócenia takie nie wystpi w przypadku danej instalacji. Jeeli urzdzenie to zakłóca działanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, co mona zweryfikowa wyłczajc urzdzenie i włczajc je ponownie, mona próbowa skorygowa zakłócenia w nastepujcy sposób: Zmieni połoenie ateny odbiorczej. Zwikszy odległo midzy urzdzeniem a odbiornikiem. Przełczy urzdzenie do gdniazdka zasilajcego w innym obwodzie, ni włczony jest odbiornik. Skontaktowa si ze sprzedawc lub dowiadczonym technikiem serwisu RTV. Normy klasy B w czci B rozdziału 15 Norm FCC wymagaj stosowania kabla ekranowanego z urzdzeniami klasy B. Nie naley dokonywa adnych zmian ani modyfikacji urzdzenia o ile instrukcja nie mówi inaczej. Podczas wykonywania takich zmian lub modyfikacji naley urzdzenie odłaczy od zasilania. Numer modelu :PLC-SW35 Nazwa towaru :Sanyo Producent :SANYO FISHER COMPANY Adres :21605 Plummer Street, Chatsworth, California Telefon :{818} Wymogi dotyczce kabla zasilajcego Kabel zasilajcy sprzedawany wraz z niniejszym projektorem spełnia wymogi uytkowania w kraju, w którym został zakupiony. Kabel zasilajcy dla USA i Kanady Kabel zasilajcy uywany w USA i Kanadzie znajduje si w rejestrze Underwriters Laboratories (UL) i posiada certyfikat Canadian Standard Association (CSA). Kabel zasilajcy posiada wtyczk z uziemieniem. Jest to dodatkowyelement bezpieczestwa gwarantujcy, e wtyczka bedzie pasowała do gniazdka zasilajcego. Nie naley próbowa usuwa tego elementu zabezpieczenia. W przypadku, kiedy nie udaje si włoy wtyczki do gniazdka, naley skontaktowa si z elektrykiem. UZIEMIENIE Kabel zasilajcy dla Wielkiej Brytanii Kabel zasilajcy jest wyposaony w (wyprofilowan) wtyczk z wbudowanym bezpiecznikiem, którego nominał jest oznaczony na spodniej czsi wtyczki. Jeeli nastpi konieczno wymiany bezpiecznika, naley uy bezpiecznika typu BS 1362 zatwierdzonego przez ASTA, o tej samej wartoci, oznaczonego emblematem ASTA. Jeeli pokrywa bezpiecznika jest zdjta, nie naley uywa wtyczki bez pokrywy. Jeeli zaistnieje potrzeba wymiany pokrywy, naley upewni si, e ma ona ten sam kolor, który widnieje na spodniej czci gniazda bezpiecznika wtyczki (tzn. Czerwony lub pomaraczowy). Pokrywy bezpiecznika sa dostpne w dziale Czci Zamiennych wskazanym w Podrczniku Uytkownika. Jeeli zakupiona wtyczka nie pasuje do gniazdka zasilajcego, naley j odcia i zniszczy. Kocówk przewodu zasilajcego naley odpowiednio przygotowa i dopasowa właciw wtyczk. (patrz wyej) OSTRZEENIE: WTYCZKA Z USZKODZONYM PRZEWODEM, WŁ CZONA DO CZYNNEGO GNIAZDKA ZASILAJ CEGO STWARZA MIERTELNE ZAGROENIE Przewody w niniejszym kablu posiadaj kolory zgodne z nastpujacm kodem: ółto-zielony...uziemienie niebieski...neutralny brzowy...fazowy Poniewa kolory przewodów w kablu mog nie korespondowa z oznaczeniami kolorystycznymi identyfikujcymi kocówki we wtyczce, naley postpowa wg nastpujacych wskazówek: Przewód ółto-zielony naley przyłczy do kocówki we wtyczce oznaczonej liter E lub symbolem uziemienia zielonym lub ółto-zielonym. Przewód niebieski naley przyłczy do kocówki we wtyczce oznaczonej liter N lub kolorem czarnym. Przewód brzowy naley przyłczy do kocówki we wtyczce oznaczonej liter L lub kolorem czerwonym. UWAGA: NINIEJSZE URZ DZENIE MUSI BY UZIEMIONE., albo kolorem GNIAZDKO ZASILANIA POWINNO ZNAJDOWA SI W POBLIU URZ DZENIA I BY ŁATWO DOSTPNE.

11 Nazwy i funkcje czci str. 11 Nazwy i funkcje czci Przód 1. Dwignia regulacji Zoom 2. Czujnik zdalnego sterowania 3. Piercie regulacji ostroci 4. Obiektyw 5. Osłona obiektywu 6. Wlotowy otwór wentylacyjny 7. Wylotowy otwór wentylacyjny OSTRZEENIE Z wylotowego otworu wentylacyjnego wydostaje si gorce powietrze. Nie naley umieszcza przedmiotów wraliwych na ciepło w pobliu tego otworu. 8. Głonik Tył 9. Wlotowy otwór wentylacyjny 10. Złcza 11. Gniazdo kabla zasilajcego 12. Przyciski i wskaniki 13. Wlotowy otwór wentylacyjny 14. Wylotowy otwór wentylacyjny OSTRZEENIE Z wylotowego otworu wentylacyjnego wydostaje si gorce powietrze. Nie naley umieszcza przedmiotów wraliwych na ciepło w pobliu tego otworu. Spód 15. Wsporniki regulacyjne 16. Wlotowe otwory wentylacyjne 17. Filtry powietrza

12 Nazwy i funkcje czci str. 12 Panel ze złczami 1. VIDEO Podłczenie sygnału video ze sprztu wideo do wejcia VIDEO. (str.19) 2. AUDIO IN (Stereo) Podłczenie sygnału audio z komputera lub sprztu wideo (podłczonego do 1. lub 6.) do niniejszego wejcia. (str.18,19) 3. AUDIO OUT (VARIABLE) Podłczenie zewntrznego wzmacniacza do niniejszego wejcia (str.18, 19) Niniejsze złcze wysyła sygnał ze złcza AUDIO IN. 5. MONITOR OUT Niniejsze złcze wysyła sygnał przychodzcy ze złczy COMPUTER / S-VIDEO / COMPONENT IN. (Złcze to nie moe wysła sygnału RGB (Scart) ze złczy COMPUTER / S- VIDEO / COMPONENT IN). (str.18) 6. COMPUTER / S-VIDEO / COMPONENT IN Podłczenie sygnału S-Video, sygnału RGB Scart, sygnału component video, sygnału komputerowego do niniejszego wejcia. (str.18) 4. SERVICE PORT Niniejsze wejcie uywany jest przy serwisie projektora Moe si zdarzy, e wbudowany mikroproesor kontrolujcy niniejsze urzdzenie /element bddzie funkcjonował wadliwie. Naley go wówczas zresetowa przez nacinicie guzika RESET długopisem, co spowoduje wyłczenie urzdzenia i jego ponowne włczenie. Nie naley naduywa tej funkcji. Uwaga: Wejcia Audio out i Monitor out działaj tylko wówczas, gdy projektor jest włczony, nie działaj natomiast gdy projektor pozostaje w stanie czuwania lub w trybie zarzdzania energi

13 Nazwy i funkcje czci str. 13 Panel sterowania 1. Przycisk POWER ON/OFF Włcza i wyłcza urzdzenie. (str. 20, 21) 2. Przycisk SELECT Realizuje wybran funkcj. Uywany równie do powiekszania lub zmniejszania obrazu w trybie Digital zoom +/-. (str. 35) 3. Przyciski POINT (wybierania) Wybiera pozycj lub reguluje warto w On- Screen Menu (menu ekranowe). Uywany równie do wybrania obrazu w trybie Digital zoom +/-. (str. 35) Przycisk POINT jest take uywany jako regulator głonoci dwiku (VOLUME+/-). (str. 26) 4. Przycisk MENU Otwiera i zamyka menu ekranowe. (str. 23) 5. Przycisk INPUT Wybiera ródło sygnału. (str. 27, 36) 6. Wskanik LAMP REPLACE wieci na ółto, gdy koczy si ywotno lampy projektora. (str. 53) 7. Wskanik WARNING wieci na czerwono, gdy projektor wykryje nieprawidłowoci w działaniu. Mruga na czerwono, gdy wewntrzna temperatura projektora przekracza dopuszczalny zakres (str. 49) 8. Wskanik POWER Mruga na czerwono w czasie, gdy projektor przygotowuje si do pracy. wieci na czerwono, gdy projektor jest w trybie czuwania. wieci na zielono, gdy projektor działa.

14 Nazwy i funkcje czci str. 14 Pilot zdalnego sterowania 1. Przycisk POWER ON/OFF Włcza i wyłcza urzdzenie. (str. 20, 21) 2. Przycisk VIDEO Wybiera ródło sygnału VIDEO. (str.35) 3. Przycisk COMPUTER Wybiera ródło sygnału COMPUTER. (str. 25,35) 4. Przycisk MENU Otwiera i zamyka On-Screen Menu. (str. 23) 5. Przycisk KEYSTONE Koryguje trapezoidalne zniekształcenie obrazu. (str. 25, 42) 6. Przycisk D.ZOOM Wybiera tryb Digital zoom +/- i zmienia wielkos obrazu. (str. 35) 7. Przycisk FREEZE Zatrzymuje obraz. (str. 25) 8. Przycisk AUTO PC Automatycznie ustawia obraz pochodzcy ze ródła komputerowego. (str. 29) 9. Przycisk MUTE Wyłcza dwik. (str. 26) 10. Przycisk P-TIMER Włcza funkcj P-Timer. (str. 26) 11. Przycisk NO SHOW Czasowo wyłcza obraz. (str.25) 12. Przycisk IMAGE Wybiera menu regulacji obrazu. (str. 33, 39) 13. Przycisk SELECT Realizuje wybran funkcj. Uywany równie do powiekszania lub zmniejszania obrazu w trybie Digital zoom +/-. (str. 35) 14. Przycisk POINT (wybierania) (VOLUME+/-) Wybiera pozycj lub reguluje warto w On-Screen Menu (menu ekranowe). Uywany równie do wybrania obrazu w trybie Digital zoom +/-. (str. 35) Przycisk POINT jest take uywany jako regulator głonoci (VOLUME+/-). (str. 26) Zasig działania Pilot zdalnego sterowania neley skierowa w stron projektora (czujnika zdalnego sterowania) w momencie naciskanie któregokolwiek przycisku. Maksymalny zasig działania pilota wynosi ok. 16,4 (5m) i 60 od przodu projektora.

15 Nazwy i funkcje czci str. 15 Zakładanie baterii w pilocie zdalnego sterowania Usu pokryw z pojemnika na baterie Wsu baterie do pojemnika Dwie baterie AAA Aby zachowa prawidłow polaryzacj (+ i -) naley upewni si, czy kocówki baterii stykaj si ze złczami Nałó pokryw ponownie. Aby bezpiecznie wykona omawian czynno, naley stosowa si do poniszych zasad: Uyj (2) baterii alkalicznych typu AAA, SUM-04 lub R03. Wymieniaj zawsze 2 bateria na raz. Nie uywaj zuytej baterii z now. Unikaj kontaktu z wod lub innymi płynami. Nie wystawiaj pilota zdalnego sterowania na wilgo lub ciepło. Uwaaj, by nie upuszcza pilota na ziemi. Jeeli nastpił wyciek z baterii do pilota, oczy go dokładnie i załó nowe baterie. Załoenie niewłaciwego rodzaju baterii grozi eksplozj. Ze zuytymi bateriami naley postpowa wg instrukcji.

16 Instalacja str. 16 Instalacja Ustawienie projektora Urzdzenie to wywietla obraz na płaskich powierzchniach i moe by oddalone od 4,3 (1,3m) do 21,3 (6,5m). Dane dotyczce rozmiaru ekranu i odległoci pomidzy nim a projektorem znajduj si na poniszym rysunku i w tabeli. (Cale kwadratowe) (rodek) Rozmiar ekranu (szer. x wys.) mm czynnik kształtu 4:3 Zblienie (min.) Zblienie (max.) Uwaga: Natenie wiatła panujce w pomieszczeniu ma istotny wpływ na jako wywietlanego obrazu. Aby uzyska optymaln jako obrazu zaleca si ograniczenie owietlenia panujcego w otoczeniu. Powysze wartoci s wartociami przyblionymi i mog odbiega od rzeczywistych. Wsporniki regulacyjne Kt wywietlania moe by regulowany do 8,0 stopni za pomoc wsporników regulacyjnych. 1. Podnie przedni cz projektora i wcinij dwignie zwalniajce regulacj wsporników po obu stronach projektora. 2. Zwolnij dwignie, aby zablokowa wsporniki, nastpnie obracaj regulatorami wsporników, aby osian podane połoenie i kt nachylenia. 3. Aby schowa wsporniki podnie przedni cze projektora, wcinij i zwolnij dwignie. Trapezoidalne zniekształcenie obrazu moe by spokrygowane za pomoc Menu. (str. 25, 42) Wsporniki regulacyjne Dwignie zwalniajce regulacj wsporników

17 Instalacja str. 17 Podłczanie kabla zasilajcego Niniejszy projektor dostosowany jest do sieci energetycznej jednofazowej z uziemieniem, o napiciu V lub V AC. Urzadzenie automatycznie dostosowuje si do rodzaju zasilania. Aby unikn ryzyka poraenia prdem, nie naley podłacza urzdzenia do innych typów sieci. W razie wtpliwoci dotyczcych typu zasilania naley skontaktowa si z lokalnym dostawc energii. Przed właczeniem projektora naley podłczy wszystkie urzdzenia peryferyjne. (Podłczenie p. str. 18, 19.) OSTRZEENIE W celu zachowania bezpieczestwa naley odłcza kabel zasilajcy z sieci, gdy projektor nie jest uwany. Projektor podłczony do sieci energetycznej, pozostajcy w trybie czuwania, pobiera niewielk ilo energii. Włcz kabel zasilajcy (w wyposaeniu) do projektora. Gniazdko zasilania powinno znajdowa sie w pobliu projektora i by łatwo dostpne. UWAGI DOTYCZ CE KABLA ZASILAJ CEGO Kabel zasilajcy musi spełnia wymogi kraju, w którym urzdzenie jest uywane. Naley uy odpowiedniego typu kabla i wtyczki, jak pokazano poniej. Jeeli kabel zasilania jest nieodpowiedni do gniazdka zasilania, naley skontaktowa si ze sprzedawc. Strona projektora Strona gniazdka zasilania Dla U.S.A. i Kanady Dla Europy (Kontynent) Dla Wielkiej Brytanii Uziemienie Wtyczka kabla zasilajcego, któr naley włczy do projektora. Do gniazdka zasialania. (120V AC) Do gniazdka zasialania. ( V AC) Do gniazdka zasialania. ( V AC)

18 Instalacja str. 18 Podłczanie do komputera Kable uywane do podłczenia Kabel VGA (Mini D-sub 15 pinowy) Kabel Audio (Mini Jack: stereo) ( = nie sprzedawane wraz z projektorem) Wyjcie monitora Wyjcie Audio (stereo) Wejcie monitora Zewntrzny sprzt audio Kabel VGA Kabel Audio (Stereo) Kabel VGA Wyjcie Audio WEJCIE AUDIO Kabel Audio (Stereo) WYJCIE AUDIO (UNIWERSAL NE) WYJCIE MONITORA Uwaga: Gdy zostaje podłczony zewntrzny sprzt grajcy za pomoc wejcia AUDIO OUT, głonik projektora automatycznie wyłcza si. Wejcia Audio out i Monitor out działaj tylko wówczas, gdy projektor jest włczony, nie działaj natomiast gdy projektor pozostaje w stanie czuwania lub w trybie zarzdzania energi (str. 45) Zamówienie opcjonalnego wyposaenia dodatkowego p.str. 61 Uwaga Podczas podłczania kabli, projektor i sprzt zewntrzny powinny by wyłczone z zasilania.

19 Instalacja str. 19 Podłczanie sprztu wideo Kable uywane do podłczenia Kabel Scart-VGA Kabel S-VIDEO-VGA Kabel Component-VGA Kabel Component Kabel Video Kable Audio (Mini Jack: stereo) Kabel VGA (Mini D-sub 15 pinowy) ( = nie sprzedawane wraz z projektorem) Wyjcie Scart (21-pin) Wyjcie S-Wideo Wyjcie Component Video Wyjcie wideo (Y,Pb/Cb,Pr/Cr) Wyjcie Audio (stereo) Zewntrzny sprzt audio Kabel Scart- VGA Kabel S-VIDEO- VGA Kabel Component Kabel Wideo Kabel Audio ( Mały Jack : stereo) Wejcie Audio Kabel Component -VGA VIDEO WEJCIE AUDIO Kabel Audio (Stereo) WYJCIE AUDIO (UNIWERSALNE) WEJCIE COMPUTER / S-VIDEO / COMPONENT Uwaga: Gdy zostaje podłczony zewntrzny sprzt grajcy za pomoc wejcia AUDIO OUT, głonik projektora automatycznie wyłcza si. Wejcia Audio out i Monitor out działaj tylko wówczas, gdy projektor jest włczony, nie działaj natomiast gdy projektor pozostaje w stanie czuwania lub w trybie zarzdzania energi (str. 45) Zamówienie opcjonalnego wyposaenia dodatkowego p.str. 61 Uwaga! Podczas podłczania kabli, projektor i sprzt zewntrzny powinny by wyłczone z zasilania.

20 Podstawy obsługi projektora str. 20 Podstawy obsługi projektora Włczanie projektora 1. Przed włczeniem projektora zakocz podłczanie urzadze peryferyjnych (komputer, VCR, itp.) 2. Włcz kabel zasilajcy projektora do gniazdka zasilania. Wskanik POWER (zasilanie) bdzie miga, a po chwili wieci na czerwono. 3. Wcinij przycisk POWER ON-OFF na panelu sterowania lub pilocie. Wskanik POWER zacznie wieci na zielono a wentylatory chłodzce włcz si. Na ekranie zostanie wywietlony ekran pocztkowy i rozpocznie si odliczanie. 4. Po zakoczeniu odliczania na ekranie pojawi si ródło sygnału, które było wybrane przy ostatnim uyciu projektora oraz ikona trybu pracy lampy. (p.str. 45) Jeeli projektor jest zabezpieczony kodem PIN, na ekranie pojawi si okno dialogowe wprowadzenia kodu. Kod PIN naley wprowadzi wg poniszej instrukcji. Po 20 sekundach pojawia si ekran pocztkowy Wybrane ródło sygnału i tryb pracy lampy Tryb pracy lampy Tryb pracy lampy p.str.45 Wprowadzanie kodu PIN Wybierz cyfr korzystajc z przycisku i zatwierd j przyciskiem SELECT. Cyfra zostanie wywietlony jako. W przypadku pomyłki przy wprowadzaniu cyfry przesu wskanik na opcj Set lub Clear przez wcinicie przycisku, a nastpnie powró do PIN Code. Wprowad poprawn cyfr. Powtarzaj powysze kroki do momentu a zostanie wprowadzony czterocyfrowy numer. Okno dialogowe wprowadzenia PINu Wskanik Kiedy czterocyfrowy numer zostanie wprowadzony, wskanik przesuwa si automatycznie do Set. Aby rozpocz działanie projektora wcinij przycisk SELECT. W przypadku wprowadzenia błdnego kodu PIN, napis PIN Code i wywietlane ( ) zawiec si na czerowno i zgasn. Wprowad prawidłowy numer PIN. Po pojawieniu si ikony OK mona uywa projektora. Co to jest kod PIN? Kod PIN jest kodem bezpieczestwa wykorzystujcym osobisty numer identyfikacyjny (Personal Identification Number), zezwalajc osobie, która go zna na uywanie projektora. Załoenie kodu PIN zabezpiecza projektor przed uyciem go przez osoby niepowołane. Kod PIN składa si z czterocyfrowego numeru. Aby zablokowa niepowołane uywanie projektora za pomoc kodu PIN naley przeczyta Funkcja PIN Code Lock (blokady kodem PIN) w Ustawieniach na str. 47. OSTRZEENIE POSTPOWANIE Z KODEM PIN W przypadku zapomnienia kodu PIN, nie mona uywa projektora. Kod PIN naley ustala starannie, zapisa go w tabeli na stronie 62 niniejszego podrcznika i przechowywa w wybranym miejscu. Jeeli kod zostanie zagubiony lub zapomniany, naley skontaktowa sie ze sprzedawc lub centrum serwisowym.

21 Podstawy obsługi projektora str. 21 Wyłczanie projektora 1. Wcinij przycisk POWER ON-OFF na panelu sterowania lub pilocie. Na ekranie zostanie wywietlony komunikat Power off? 2. Wcinij przycisk POWER ON-OFF ponownie aby wyłczy projektor. Wskanik POWER bdzie miga na czerwono przez około 90 sekund, dopóki wentylatory chłodzce nie zakocz pracy. (Tryb L2, kiedy wentylatory pracuj jeszcze przez 120 sekund p.str. 49.) 3. Kiedy projektor zostanie schłodzony tak, e mógłby ponownie rozpocz prac, wskanik POWER zapala si na czerwono. Wtedy mona wyj kabel zasilajcy z gniazdka. Ten komunikat znika po 4 sekundach. ABY PRZEDŁUY YWOTNOS LAMPY, GDY PROJEKTOR ZOSTANIE WŁCZONY, NALEY ODCZEKA PRZNAJMNIEJ 5 MINUT PRZED WYŁCZENIEM GO. NIE NALEY WYŁCZA KABLA ZASILAJCEGO Z GNIAZDKA W CZASIE, GDY PRACUJ WENTYLATORY CHŁODZCE, ANI ZANIM WSKANIK POWER NIE ZAPALI SI NA CZERWONO. INNE POSTPOWANIE SKRÓCI YWOTNOS LAMPY. Uwaga: Urzdzenie nie moe by włczone podczas procesu chłodzenia, gdy wskanik POWER miga na czerwono. Mona je włczy dopiero wtedy, gdy wskanik POWER wieci si na czewono wiatłem cigłym. Kiedy aktywna jest funkcja włczania On, projektor jest włczany automatycznie poprzez włczenie kabla zasilajacego do gniazdka. Nie naley uywa urzdzenia bez przerwy. Takie postpowanie moe skróci ywotno lampy. Projektor naley wyłcza na godzin po 24 godzinach pracy. Projektor kontroluje temeratur wewntrzn i reguluje prdko obrotu wentylatorów. Jeeli wskanik WARNING zacznie miga lub zapali sie na czerwono, naley przeczyta Wskanik ostrzegawczy na str. 49.

22 Podstawy obsługi projektora str. 22 Regulacja powikszenia (zoom) i ostroci Aby uzyska zblienie lub oddalenie / zmniejszy lub zwikszy obraz naley obraca dwigni zoom. Aby wyregulowa ostro wywietlanego obrazu naley obraca piercieniem regulacji ostroci. Dwignia powikszenia Piercie regulacji ostroci

23 Podstawy obsługi projektora str. 23 Jak posługiwa si menu ekranowym Projektor moe by regulowany i ustawiany za pomoc menu ekranowego. Aby zapozna si ze sposobami dokonywania ustawie i regulacji, naley odnie si do kolejnych stron (niniejszego podrcznika). 1. Wcinij przycisk MENU aby wywietli menu ekranowe. 2. Za pomoc przycisków wyboru wybierz ikon menu do zmiany ustawie. Za pomoc przycisków wyboru wybierz pozycj do zmiany ustawie. 3. Wcinij przycisk SELECT aby wywietli dane pozycji. Za pomoca przycisków wyboru wyreguluj zmie. Szczegóły znajdziesz na kolejnych stronach niniejszego podrcznika. Uwaga: Aby uaktywni wybran pozycj, naley wcisn przycisk SELECT. Menu ekranowe Pasek menu Wskanik (czerwona ramka) Aby przesun wskanik wcinij przycisk wyboru Pozycja Przycisk SELECT Ikona menu Wskanik (czerwona ramka) Dane pozycji Za pomoca przycisku wyboru wyreguluj wartoci Wyjcie z menu Pilot zdalnego sterowania Przyciski wyboru Przycisk SELECT Panel sterowania Przycisk wyboru (piercie zewntrzny) Przycisk MENU Przycisk SELECT

24 Podstawy obsługi projektora str. 24 Pasek menu Przy połczeniu z komputerem Okno podgldu Wywietla wybrane menu z menu ekranowego Wybór komputera Wybiera system komputerowy (str.28) Wybór obrazu Wybiera rodzaj obrazu sporód opcji: dynamiczny, standardowy, realistyczny, tablica i obraz uytkownika 1-4 (str. 32) Ekran Reguluje rozmiar obrazu (normalny / rzeczywisty / szeroki / zoom cyfrowy +/-) (str. 35) Ustawienia Zmienia ustawienia projektora lub zeruje licznik wymiany lampy. (str.42-48) Sygnał wejciowy Wybiera ródło sygnału wejciowego (komputer lub sprzt wideo). (str. 27) Dostrajanie do komputera Dostraja paramerty do formatu sgnału wejciowego. (str.29-31) Regulacja obrazu Reguluje ustawienia obrazu komputerowego (kontrast / jasno / temperatura barw / równowaga bieli (R/G/B) / ostro / Gamma (str ) Dwik Reguluje głonos lub wycisza dwik. (str. 26) Przy połczeniu ze sprztem wideo Sygnał wejciowy Wybiera ródło sygnału wejciowego (komputer lub sprzt wideo). (str.36) Wybór obrazu Wybiera poziom obrazu sporód opcji: dynamiczny, standardowy, realistyczny, tablica i obraz uytkownika 1-4 (str.38) Ekran Reguluje rozmiar obrazu (normalny / szeroki) (str.41) Ta sama funkcja, jak w przypadku połczenia z komputerem Syetem audio-video Wybiera system ródła wideo. (str.37) Regulacja obrazu Reguluje ustawienia obrazu (kontrast / jasno / zabarwienie / temperatura barw / równowaga bieli (R/G/B) / ostro / Gamma / progresywny / film (str.38-40) Te same funkcje, jak w przypadku połczenia z komputerem

25 Podstawy obsługi projektora str. 25 Funkcja Keystone (korekta trapezoidalnego zniekształcenia obrazu) Jeeli wywietlany obraz wykazuje trapezoidalne zniekształcenie, naley skorygowa go w nastpujcy sposób: 1. Wcinij przycisk KEYSTONE na pilocie zdalnego sterowania lub wybierz funkcj Keystone z menu Setting (ustawienia), aby wywoła okno dialogowe tej funkcji. (str. 42) 2. Uywajc przycisków skoryguj zniekształcenie. Aby zwzi górn cz obrazu wcinij przycisk, aby zwzi doln przycisk - Jeeli obraz nie jest korygowany, strzałki s białe. - Strzałka pokazujca korygowan stron zmienia kolor na czerwony. - Przy maksymalnej korekcji strzałka znika. - W przypadku ponownego wcinicia przycisku KEYSTONE na pilocie, okno dialogowe znika a korekta jest anulowana. Do zwania górnej czci obrazu słuy przycisk. Do zwania dolnej czci obrazu słuy przycisk. Funkcja Freeze (stopklatka) Wcinij przyciski FREEZE na pilocie aby zatrzyma wywietlany obraz. Aby wyłczy funkcj Freeze, wcinij ponownie przycisk FREEZE lub jakikolwiek inny przycisk pilota. (str.14) Funkcja No Show (brak obrazu) Aby wywietlany obraz zniknł, wcinij przycisk NO SHOW na pilocie. Aby wyłczy funkcj No Show wcinij ponownie przycisk NO SHOW lub jakikolwiek inny. Jeeli wywietlany obraz został zatrzymany przy uyciu funkcji Capture (stop-klatka) i zdefiniowany jako User (uytkownika) w funkcji Logo, w menu Setting (menu ustawie) (str.42), po kadym wciniciu przycisku NO SHOW obraz zmienia sie w nastpujcy sposób: czarny ekran stop-klatka tryb normalny... Ten komunikat znika po 4 sekundach.

26 Podstawy obsługi projektora str. 26 Funkcja P-Timer (minutnik) Wcinij przycisk P-TIMER na pilocie zdalnego sterowania. Na ekranie pojawi si okno stopera 00:00, który zacznie mierzyc czas (00:00~59:59). Aby zakoczy mierzenie czasu, wcinij przycisk P-TIMER ponownie. Aby wyłczy funkcj P-Timer, wcinij przycisk P-TIMER jeszcze raz. Regulacja d wiku Bezporednia Volume (Głono) Wcinij przycisk VOLUME +/- na panelu sterowania lub pilocie. Na ekranie pojawi si na kilka sekund okno dialogowe regulacji dwiku. Przycisk (+) zwiksza głono, przycisk (-) zmniejsza. Mute (Wyłczenie d wiku) Aby wyłczy dwik, wcinij przycisk MUTE na pilocie. Aby przywróci dwik do poprzedniego natenia, ponownie wcinij przycisk MUTE lub przycisk VOLUME +/-. To okno znika po 4 sekundach. pokazuje przyblione natenie dwiku Wcinij przycisk MUTE aby włczy / wyłczy dwik Z Menu 1. Wcinij przycisk MENU, a pojawi si menu ekranowe. Za pomoc przycisków przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony menu dwiku (Sound Menu). 2. Za pomoc przycisku przesu wskanik do wybranej pozycji, a nastpnie potwierd wybór wciskajc przycisk SELECT. Menu dwiku zamyka menu dwiku pokazuje przyblione natenie dwiku Ikona menu dwiku Volume (Głono) Aby zwikszy natenie dwiku, wcinij przycisk zmniejszy - przycisk., aby Mute (Wyłczenie d wiku) Aby wyłczy dwik, wcinij przycisk. Komunikat w oknie dialogowym zmieni si na On, a dwik zostanie wyłczony. Aby przywróci dwik do poprzedniego natenia, ponownie wcinij przycisk.

27 Współpraca z komputerem str. 27 Współpraca z komputerem Wybór sygnału ródłowego Przycisk INPUT Bezporednio Wybierz Computer (komputer) za pomoc przycisku INPUT na panelu sterowania, lub wcinij przycisk COMPUTER na pilocie. Przed uyciem wymienionych przycisków wybierz właciwe ródło sygnału wejciowego za pomoc menu, jak opisano poniej. przycisk INPUT Pilot zdalnego sterowania Przycisk COMPUTER Z menu 1. Wcinij przycisk MENU, a pojawi si menu ekranowe. Za pomoc przycisków przesu wskanik (czerwon strzałk) do ikony Input Menu (menu ródła sygnału). 2. Za pomoc przycisku przesu wskanik do pozycji Computer, a nastpnie potwierd wybór wciskajc przycisk SELECT. 3. Kiedy pojawi si Select Source Menu (menu wyboru ródła sygnału) dla komputera (Computer), przesu wskanik na pozycj RGB i wcinij przycisk SELECT. Menu ródła sygnału Ikona menu ródła sygnału Przesu wskanik (czerwon strzałk) do pozycji Computer i wcinij przycisk SELECT Menu wyboru ródła sygnału przesu wskanik na pozycj RGB i wcinij przycisk SELECT.

28 Współpraca z komputerem str. 28 Wybór typu sygnału komputerowego (PC System) Za pomoc systemu Multi-scan (wielokrotnego skanowania) i funkcji Auto PC Adjustment (automatycznego dostrajania) projektor automatycznie dostraja si do rónorodnych typów sygnału: VGA, SVGA, XGA lub SXGA. Jeeli komputer zostanie wybrany jako ródło zasilania, projektor automatycznie wykrywa format jego sygnału i dostraja si do niego, aby wywietlany obraz miał optymalne parametry bez koniecznosci dodatkowej regulacji. (Standardy syganałów z którymi współpracuje projektor zostały podane na stronie 55) Uwaga: Projektor moe wywietli jeden z nastpujcych komunikatów. Kiedy projektor nie moe rozpozna dostarczonego sygnału jako zgodnego z wbudowanymi, funkcja Auto PC Adjustment (automatycznego dostrajania) pracuje nad wywietleniem poprawnego obrazu, a w PC System Menu (menu typu sygnału) wywietlany zostaje komunikat Auto. Jeeli obraz nie zostanie wywietlony poprawnie, naley zastosowa regulacj rczn. (str. 30, 31) Funkcja Auto PC Adjust pracuje nad dostrojeniem projektora. Nie ma sygnału z komputera. Naley sprawdzi połczenie komputera z projektorem. (p. Postpowanie w razie problemów, str. 54) Zapamitane rczne ustawienia uytkownika w menu PC Adjust (dostrajania). Projektor pozwala na zapamitanie 5 takich ustawie (Mode1-5). (str.30, 31) Wbudowane standardy sygnału. Projektor wybiera właciwy i wywietla jego nazw. *Mode1 i SVGA s komunikatami przykładowymi. Rczne wybieranie typu sygnału Typ sygnału komputerowego moe by wybrany rcznie. 1. Wcinij przycisk MENU, a pojawi si menu ekranowe. Za pomoc przycisków przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony PC System Menu. 2. Za pomoc przycisku przesu wskanik (czerwon strzałk) do wybranego systemu, a nastpnie potwierd wybór wciskajc przycisk SELECT. Ikona PC System Menu pokazuje wybrany typ sygnału W tym oknie dialogowym mona wybra typ sygnału Zapamitane rczne ustawienia uytkownika (1~5).

29 Współpraca z komputerem str. 29 Auto PC Adjustment (automatyczne dostrajanie) Funkcja Auto PC Adjustment słuy do automatycznego dostrojenia nastpujcych parametrów: czstotliwo odwieania, ilo pikseli w linii poziomej, połoenia obrazu w poziomie i w pionie, do sygnału podawanego z komputera. Z funkcji tej naley korzysta w nastpujcy sposób. Auto PC Adjustment 1. Wcinij przycisk MENU, a pojawi si menu ekranowe. Za pomoc przycisków przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony PC Adjust Menu (menu dostrajania). 2. Za pomoc przycisku przesu wskanik do ikony Auto PC Adj. (menu automatycznego dostrajania) a nastpnie potwierd wybór wciskajc dwukrotnie przycisk SELECT. Funkcj Auto PC Adjustment mona włczy równie poprzez wcinicie przycisku Auto PC na pilocie zdalnego sterowania. Ikona PC Adjust Menu Przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony Auto PC Adj., a nastpnie potwierd wybór wciskajc przycisk SELECT. Zachowanie ustawionych parametrów Parametry ustawione dziki funkcji automatycznego dostrajania mog zosta zapamitane przez projektor. Gdy to nastpi, dostrajanie nastpuje przez wybór odpowiedniej opcji (Mode1~5) z PC System Menu (menu typu sygnału) (str.28). Patrz Store (zachowaj) na str.31. Uwaga: Czstotliwo odwieania, ilo pikseli i połoenie obrazu w mog nie zosta prawidłowo wyregulowane za pomoc dostrajania automatycznego w przypadku niektórych komputerów. W takich przypadkach konieczne jest dostrajanie rcznie. (str.27,29,30) Funkcja automatycznego dostrajania nie moe by wykorzystywana, gdy z menu typu sygnału zostan wybrane nastpujce parametry: 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i, 1080i.

30 Współpraca z komputerem str. 30 Manual PC Adjustment (rczne dostrajanie) Formaty niektórych sygnałów komputerowych mog nie by obsługiwane przez system Multi-scan. Funkcja Manual PC ADjustrment zezwala na precyzyjne ustawienie niektórych parametrów tak, aby odpowiadały tym formatom. Projektor posiada 5 niezalenych zakładek pamici, słucych do zapamitania parametrów raz ustawionych rcznie. W ten sposób mona przywoła Ikona PC Adjust Menu ustawienia dla danego komputera. 1. Wcinij przycisk MENU, a pojawi si menu ekranowe. Za pomoc przycisków przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony PC Adjust Menu (menu dostrajania). 2. Za pomoc przycisku przesu wskanik do pozycji, któr chcesz wyregulowa, a nastpnie potwierd wybór wciskajc przycisk SELECT. Pojawi si okno dialogowe dostrajania. Ustaw podane wartoci za pomoc przycisków. Fine sync (Czstotliwo odwieania) Eliminuje migotanie z wywietlanego obrazu. Wyreguluj obraz za pomoc przycisków. (Od 0 do 31) Total dots (Ilo pikseli) Reguluje ilo pikseli w linii poziomej obrazu. Dobierz odpowiedni ilo za pomoc przycisków. Horizontal (Połoenie w poziomie) Reguluje połoenie obrazu w poziomie. Wyreguluj połoenie za pomoc przycisków. Vertical (Połoenie w pionie) Reguluje połoenie obrazu w pionie. Wyreguluj połoenie za pomoc przycisków. Przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony Manual PC Adj., a nastpnie potwierd wybór wciskajc przycisk SELECT. Wybrana zakładka pamici Pokazuje status: Stored / Free (Pełna / Wolna) wybranej zakładki pamici. Dobierz warto za pomoc przycisków wybierania. Wcinij przycisk SELECT aby wyregulowa pozostałe parametry. Current mode (Aktualne czstotliwoci odchylania) Wcinij przycisk SELECT, aby wywietli aktualne czstotliwoci odchylania pionowego i poziomego podłczonego komputera. Clamp (Pasy) Zapobiega wystpowaniu poziomych pasów. Kiedy na wywietlanym obrazie pojawiaj si ciemne pasy, wyreguluj go za pomoc tej funkcji. Wcinij przycisk SELECT przy ikonie Current mode aby wywietli aktualne informacje dot. Czstotliwosci odchylania podłczonego komputera.

31 Współpraca z komputerem str. 31 Display area (Powierzchnia wywietlanego obrazu) Wybiera rozdzielczo wywietlanego obrazu w oknie dialogowym Display area. Po wciniciu przycisku SELECT przy ikonie Display area pojawi si okno dialogowe tej funkcji. Display area H (Szeroko wywietlanego obrazu) Ustawia szeroko obrazu wywietlanego przez projektor. Dobierz odpowiedni warto za pomoc przycisków,a nastpnie wcinij przycisk SELECT. Dispaly area V (Wysoko wywietlanego obrazu) Ustawia wysoko obrazu wywietlanego przez projektor. Dobierz odpowiedni warto za pomoc przycisków,a nastpnie wcinij przycisk SELECT. Full screen (Pełny ekran) Kiedy włczona jest ta funkcja, obraz SXGA jest wywietlany w formacie 4:3. Kiedy funkcja jest wyłczona obraz jest wywietlany w formacie 5:4. Zachowanie ustawie parametrów W tej zakładce przechowywane s ustawienia Reset Powraca do poprzednich ustawie parametrów. Mode free (Wolna zakładka pamici) Aby usun poprzednio zdefiniowane ustawienia, przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony Mode free i wcinij przycisk SELECT. Ustaw wskanik na wybranej zakładce (Mode) i wcinij przycisk SELECT. Store (Zachowaj) Wolna zakładka Pokazuje wartoci nastpujacych parametrów: Total dots, Horizontal, Vertical, Display area H i Display area V. Aby zachowa ustawienia parametrów przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony Store i wcinij przycisk SELECT. Ustaw wskanik na wybranej zakładce pamici (Mode 1~5) i wcinij przycisk SELECT. Quit (Wyjcie) Wyjcie z PC Adjust Menu. Usuwanie ustawie parametrów zamyka to okno dialogowe Uwaga: Funkcje: Auto PC Adjust, Display area (H/V) i Full Screen nie mog by wykorzystywane, gdy z menu typu sygnału zostan wybrane nastpujce parametry: 480i, 575i, 480p, 575p, 720p, 1035i, 1080i.

32 Współpraca z komputerem str. 32 Wybór właciwoci obrazu Bezporednio Pilot zdalnego sterowania Aby wybra poziom obrazu sporód opcji: dynamiczny, standardowy, rzeczywisty, tablica, obraz uytkownika 1, obraz uytkownika 2, obraz uytkownika 3, obraz uytkownika 4, naley wcisn przycisk IMAGE na pilocie zdalnego sterowania. Przycisk IMAGE Dynamic (Dynamiczny) Poziom obrazu odpowiedni przy projekcji w jasnym pokoju. Standard (Standardowy) Zwykły poziom obrazu tego projektora. Przycisk IMAGE Real (Rrzeczywisty) Poziom obrazu z poprawionymi półtonami grafiki. Blackboard (Green) (Tablica) Poziom obrazu odpowiedni do projekcji na tablicy (zielonej). Opcja ta pomaga uwydatni obraz wany na tablicy. Ma ona zastosowanie głównie na tablicach zielonych, gdy na czarnych moe nie przynie podanego efektu. Image 1~4 (Obraz Uytkownika 1~4) Obraz o rcznie ustawionych parametrach z Image Adjust Menu (menu regulacji obrazu), zachowanych w pamici (str.33-34) Z menu 1. Wcinij przycisk MENU, a pojawi si menu ekranowe. Za pomoc przycisków przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony Image Select Menu (menu wyboru właciwoci obrazu). 2. Za pomoc przycisku przesu wskanik do wybranego poziomu, a nastpnie potwierd wybór wciskajc przycisk SELECT. Ikona Image Select Menu Dynamic Poziom obrazu odpowiedni przy projekcji w jasnym pokoju. Standard przesu wskanik (czerwon ramk) do wybranego poziomu i wcinij przycisk SELECT. Zwykły poziom obrazu tego projektora. Real Poziom obrazu z poprawionymi półtonami grafiki. Blackboard (Green) Poziom obrazu odpowiedni do projekcji na tablicy (zielonej). Szczegóły p. powyej. Image 1~4 Obraz o rcznie ustawionych parametrach z Image Adjust Menu (menu regulacji obrazu), zachowanych w pamici. (str.33-34) Wybrany poziom obrazu

33 Współpraca z komputerem str. 33 Regulacja właciwoci obrazu 1. Wcinij przycisk MENU, a pojawi si menu ekranowe. Za pomoc przycisków przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony Image Adjust Menu (menu regulacji obrazu). 2. Za pomoc przycisku przesu wskanik do pozycji, któr chcesz wyregulowa, a nastpnie potwierd wybór wciskajc przycisk SELECT. Pojawi si linijka wskazujca ustawienie kadej funkcji.. Ustaw podane wartoci za pomoc przycisków. Ikona Image Adjust Mneu Ustaw wskanik (czerwon ramk) na wybranej pozycji i wcinij przycisk SELECT Contrast (Kontrast) Aby zmniejszy kontrast, wcinij przycisk, aby zwikszy przycisk. (Od 0 do 63.) Brightness (Jasno) Aby przyciemni obraz, wcinij przycisk, aby rozjani przycisk. (Od 0 do 63.) Wybrany poziom obrazu Color temp. (Temperatra barwy) Wybierz podany poziom temperatury barwy, za pomoc przycisków. (XLow bardzo niski, Low - niski, Mid - redni, High - wysoki) White balance (Red) (Równowaga bieli (Czerwie)) Ustaw podane wartoci za pomoc przycisków Ikona Store Wcinij przycisk SELECT na tej ikonie aby zachowa ustawienia. Aby zmniejszy intensywno czerwieni, wcinij przycisk, aby zwikszy przycisk. (Od 0 do 63.) White balance (Green) (Równowaga bieli (Ziele)) Aby zmniejszy intensywno zieleni, wcinij przycisk, aby zwikszy przycisk. (Od 0 do 63.) White balance (Blue) (Równowaga bieli (Niebieski) Aby zmniejszy intensywno niebieskiego, wcinij przycisk, aby zwikszy przycisk. (Od 0 do 63.) Gamma Image Level Menu Ustaw wskanik na wybranej zakładce pamici (Image 1~4) i wcinij przycisk SELECT. Aby uzyska lepsz równowag kontrastów, uyj przycisków. (Od 0 do 15) Reset Powraca do poprzednich ustawie parametrów. Store (Zachowaj) Aby zachowa rczne ustawienia parametrów przesu wskanik (czerwon ramk) do ikony Store i wcinij przycisk SELECT. Pojawi si Image Level Menu. Ustaw

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 740NW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462659

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462659 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PDG-DXL100 Instrukcja obsługi 1 English Spis treści Spis treści Do Użytkownika Zasady bezpiecznej eksploatacji... 2 Wstęp Funkcje i zalety...5 Zawartość opakowania...6 Opis

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy PB6110 / PB6210 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Witaj! Prawa autorskie Copyright 2004 BENQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 6180MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla XEROX PHASER 6180MFP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX-4200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje,

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z projektora zapoznaj się z tym podręcznikiem. Zachowaj podręcznik. Spis treści Ważne

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DELPHI B3410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MP610 Seria przenośna Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MP610 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MP610 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2005 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo