6 PILOT Funkcje pilota w trybie TV Funkcje pilota w trybie TELETEXT (teletekst) Funkcje pilota w trybie DVD Przygotowanie pilota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6 PILOT Funkcje pilota w trybie TV Funkcje pilota w trybie TELETEXT (teletekst) Funkcje pilota w trybie DVD Przygotowanie pilota"

Transkrypt

1 Spis treci 1 WSTP 3 2 RODKI OSTRONOCI 3 3 ZAWARTO OPAKOWANIA 5 4 GNIAZDA PRZEDNIE I TYLNE TELEWIZORA LCD 6 5 SCHEMATY PODŁCZANIA Podłczanie przewodu zasilania Podłczanie anteny Złcze SCART Złcze YPbPr Złcze S-Video Złcze VGA(PC) Złcze HDMI PILOT Funkcje pilota w trybie TV Funkcje pilota w trybie TELETEXT (teletekst) Funkcje pilota w trybie DVD Przygotowanie pilota OBSŁUGA TELEWIZORA Wstpna konfiguracja ustawie Ekran informacyjny Opcje menu VIDEO Opcje menu dwiku Opcje menu ustawie Opcje menu programatora czasowego Opcje menu funkcji

2 8 ODTWARZANIE PŁYT DVD Podstawowe instrukcje Odtwarzanie MP3/JPEG Ustawienia funkcji Ogólne ustawienia funkcji DVD Wybór systemu telewizji Ustawienia jzyka Ustawienia dwiku Ustawienia dwiku cyfrowego ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW I PORADY SPECYFIKACJE 32

3 1. WSTP Dzikujemy za zakup naszego telewizora! Przed uruchomieniem produktu prosimy o dokładne zapoznanie si z treci niniejszej instrukcji obsługi. W pierwszej kolejnoci naley sprawdzi, czy telewizor nie został uszkodzony podczas transportu. W przypadku jakichkolwiek uszkodze, nie uruchamia telewizora i skontaktowa si ze sprzedawc. Naley równie sprawdzi, czy dostarczone zostały wszystkie akcesoria dla danego modelu. 2. RODKI OSTRONOCI Umieci telewizor na stabilnej powierzchni. Nie umieszcza adnych przedmiotów na telewizorze. Minimalne odległoci Uywa wyłcznie uchwytów mocujcych dostarczonych wraz z telewizorem lub zalecanych przez producenta. Nie zakrywa otworów wentylacyjnych w obudowie telewizora. Przed skorzystaniem z uchwytu ciennego naley sprawdzi, czy został prawidłowo zamocowany. Przewód zasilania oraz inne przewody naley ułoy i zabezpieczy w taki sposób, aby nie zostały nadepnite, poniewa moe to spowodowa przewrócenie telewizora.

4 Chroni telewizor przed kontaktem z wod. Ustawi w suchym miejscu. Ustawi telewizor z dala od ródeł ognia. Przed czyszczeniem odłczy telewizor od zasilania. Do czyszczenia telewizora nie uywa rozpuszczalnika ani rodków czyszczcych w płynie. Telewizor czyci wyłcznie mikk, such ciereczk. W przypadku rozwizywania problemów uywa wyłcznie czci zamiennych zatwierdzonych przez producenta. Uywanie niezatwierdzonych czci stwarza ryzyko poraenia elektrycznego, zwarcia, poaru itp. Odłcza telewizor od ródła zasilania w trakcie burzy lub jeli nie bdzie uywany przez dłuszy okres.

5 3. ZAWARTO OPAKOWANIA TELEWIZOR LCD ZESTAW Pilot Instrukcja obsługi Baterie AAA

6 4. GNIAZDA PRZEDNIE I TYLNE TELEWIZORA LCD Widok z przodu 1. Wcisn przycisk "SOURCE" (ródło), aby wybra ródło sygnału wejciowego; 2. Wcisn przycisk "MENU", aby wywietli ekran głównego menu; 3. Wcisn przycisk "P+" lub "P-", aby zmieni kanał; 4. Wcisn przycisk "V+" lub "V-", aby zwikszy lub zmniejszy poziom głonoci; 5. ODTWARZANIE/WSTRZYMYWANIE ODTWARZANIA w trybie DVD; 6. OTWIERANIE/WYSUWANIE płyty w trybie DVD; 7. Wcisn przycisk "POWER" (zasilanie), aby włczy lub wyłczy tryb upienia; 8. LAMPKA KONTROLNA ZASILANIA: wieci na niebiesko w trybie upienia, nie wieci kiedy telewizor jest włczony lub nie jest podłczony do zasilania. 9. CZUJNIK PILOTA: czujnik podczerwieni dla pilota. Widok z tyłu i tylny panel połczeniowy 1. Wcisn przycisk "SOURCE" (ródło), aby wybra ródło sygnału wejciowego; 2. VGA(PC): gniazdo dla wtyczki wyjcia PC-RGB komputera. 3. SCART: gniazdo dla złcza SCART magnetowidu lub odtwarzacza DVD. 4. S-VIDEO: gniazdo dla wyjcia złcza S-VIDEO magnetowidu lub odtwarzacza DVD. 5. YPbPr: gniazdo dla wyjcia złcza YPbPr magnetowidu lub odtwarzacza DVD. 6. PC AUDIO: gniazdo dla wyjcia audio komputera; 7. YPbPr S-VIDEO AUDIO: gniazdo dla wyjcia audio magnetowidu lub odtwarzacza DVD przy połczeniu S-VIDEO lub YPbPr. 8. RF IN: gniazdo anteny.

7 5. SCHEMATY PODŁCZANIA Podłczanie przewodu zasilania 1. Podłczy przewód zasilania jak pokazano na schemacie. 2. Wcisn przycisk POWER na przednim panelu, aby włczy telewizor LCD. Lampka kontrolna zasilania na przednim panelu zawieci si na niebiesko. Podłczanie anteny ANTENA VHF ANTENA UHF WZMACNIACZ SYGNAŁU ANTENY DO MONTAU ZEWNTRZNEGO WZMACNIACZ SYGNAŁU ANTENY DO WTYCZKA PRZEWODU WTYCZK A ANTENY Aby uzyska dobr jako obrazu i dwiku, naley zamontowa zestaw antenowy. Zestawy antenowe zgodne z powyszym schematem wraz z usług montau i podłczenia mona zamówi w sklepie ze sprztem RTV. Po zakoczeniu montau podłczy wyczk 75 ohm anteny do gniazda w telewizorze, jak pokazano powyej.

8 Złcze SCART Podłczy wtyczki przewodu SCART do gniazda SCART zewntrznego odtwarzacza DVD oraz gniazda SCART telewizora. Wybra sygnał wejcia SCART za pomoc przycisku SOURCE (ródło). Przewód SCART Tylny panel Tylny panel odtwarzacza DVD lub Odtwarzacz Złcze YPbPr Podłczy przewód wyjcia YPbPr odtwarzacza DVD lub magnetowidu do wejcia YPbPr telewizora. Jako obrazu bdzie lepsza w porównaniu ze standardowym połczeniem magnetowid wejcie wideo. Za pomoc przewodu RCA podłczy wyjcie audio odtwarzacza DVD lub magnetowidu do gniazd wej audio telewizora. Wtyczki naley podłcza zgodnie z kolorami gniazd: Y zielone, Pb niebieskie, Pr czerwone, Audio (lewe) białe, Audio (prawe) czerwone. Nastpnie naley ustawi YPbPr jako ródło sygnału wejcia za pomoc przycisku SOURCE (ródło). Przewód RCA Video Przewód RCA Tylny panel Tylny panel Odtwarzacz

9 Złcze S-Video Połczy wyjcie S-VIDEO odtwarzacza DVD lub magnetowidu z wejciem S-VIDEO telewizora. Jako obrazu bdzie lepsza w porównaniu ze standardowym połczeniem magnetowid wejcie wideo. Za pomoc przewodu RCA podłczy wyjcie audio odtwarzacza DVD lub magnetowidu do gniazd wej audio telewizora. Wybra sygnał wejcia S-VIDEO za pomoc przycisku SOURCE (ródło). Przewód audio Przewód S-VIDEO Tylny panel Tylny panel Odtwarzacz DVD lub Złcze VGA(PC) Połczy wyjcie RGB komputera z gniazdem VGA telewizora. Połczy wyjcie AUDIO komputera z gniazdem VGA telewizora. Wybra sygnał PC-RGB za pomoc przycisku SOURCE (ródło). Przewód Audio WYJCIE RGB-PC Złcze VGA(PC) Tylny panel

10 Złcze HDMI Przewód Tylny panel Tylny panel Odtwarzacz DVD lub Połczy wyjcie HDMI odtwarzacza DVD z gniazdem wejcia HDMI telewizora. Wybra ródło wejcia HDMI za pomoc przycisku SOURCE (ródło). 6. PILOT

11 Funkcje pilota w trybie TV POWER (zasilanie) Włcza / wyłcza telewizor LCD. MUTE (wyciszanie) Wcisn, aby wyłczy dwik. Wcisn ponownie lub wcisn V+, aby włczy dwik. SOURCE (ródło) Słuy do przełczania midzy ródłami sygnału wejciowego: TV SCART S-VIDEO YPbPr VGA DVD HDMI PMODE Kolejne wcinicia przycisku przełczaj midzy dostpnymi trybami obrazu wideo. SMODE Słuy do przełczania midzy ustawieniami dwiku. AUDIO (I/II) Wcisn, aby przeszuka tryby NICAM. SLEEP Pozwala ustawi czas, po którym telewizor wyłczy si automatycznie. PRZYCISKI NUMERYCZNE Za pomoc przycisków 0-9 mona zmienia kanały w trakcie ogldania telewizji. Kanały zmieniaj si po 2 sekundach. -/-- Wcisn, aby wprowadzi wielocyfrowy numer dla kanału z ustawionymi wieloma programami, np. 2-1 itp. Powrót do ogldanego wczeniej kanału. DISPLAY (wywietlanie) Wcisn, aby wywietli ródło oraz informacje o kanale. PRZYCISKI KIERUNKOWE ( / / / / OK / ENTER) Słu do obsługi menu ekranowych oraz zmiany ustawie telewizora. MENU TELEWIZORA Wywietla ekran głównego menu telewizora. EXIT (wyjcie) Zamyka ekran głównego menu telewizora. V+/V- Wcisn, aby zwikszy / zmniejszy głono. P+/P- Wcisn, aby zmieni kanał. SIZE (rozmiar) Zmiana formatu obrazu. FAV+/FAV/FAV- W trybie telewizji wcisn, aby przej do kolejnego/poprzedniego ulubionego programu. Funkcje pilota w trybie TELETEXT (teletekst)

12 PRZYCISKI NUMERYCZNE Za pomoc przycisków 0-9 mona wybra stron teletekstu. TEXT Przełczanie midzy trybem teletekstu i telewizji. P+/P- Przechodzenie do kolejnej / poprzedniej strony. KOLOROWE PRZYCISKI KOLOROWE PRZYCISKI SUBTITLE (napisy) Wywietla napisy. HOLD (zatrzymanie) Zatrzymuje aktualn stron. SIZE (rozmiar) Zmiana wielkoci obrazu. REVEAL (odkrywanie) Włcza lub wyłcza ukryte słowa. MIX Obraz telewizyjny i tekst s wywietlane jednoczenie na przezroczystym tle. INDEX (strona startowa) Wywietlenie strony startowej jeli link startowy jest poprawny. SUBPAGE (podstrona) Podstrona teletekstu. Funkcje pilota w trybie DVD

13 AUDIO (I/II) Przyciski wyboru AUDIO w trybie DVD. PRZYCISKI NUMERYCZNE Przyciski numeryczne do wprowadzania rónych danych. PROGRAM Programowanie sekwencji odtwarzania płyty. GOTO (przejd do) Moliwe jest przechodzenie bezporednio do wybranych punktów za porednictwem menu "GOTO" (przejd do). Wcisn przycisk GOTO, aby wywietli menu "GOTO". PRZYCISKI KIERUNKOWE ( / / / / OK / ENTER) Słu do obsługi menu ekranowych oraz zmiany ustawie telewizora. DVD SETUP (ustawienia dvd) Słuy do wyboru programów. Moe by równie uywany do wykonywania polece. A-B Przycisk umoliwia powtórzenie wybranego rozdziału z płyty. ANGLE (kt) Umoliwia zmian ustawienia kta kamery dla okrelonych scen lub fragmentów podczas odtwarzania płyt DVD. REPEAT (powtórz) Przycisk REPEAT słuy do przełczania midzy opcjami powtarzania odtwarzania. SUBTITLE (napisy) Zmiana jzyka napisów (płyta DVD musi zawiera napisy w wybranej wersji jzykowej. PLAY/PAUSE (odtwarzanie/wstrzymywanie odtwarzania) w trybie DVD. D.DIS Wcisn, aby wywietli informacje dla trybu DVD. SIZE (rozmiar) Zmiana formatu obrazu. D.MENU Umoliwia dostp do menu płyty DVD. ZOOM (przyblienie) Wcisn przycisk ZOOM (przyblienie) w trakcie odtwarzania, aby powikszy obraz jednokrotnie. Przechodzenie do poprzedniej lub nastpnej cieki. DVD STOP (zatrzymanie odtwarzania DVD) Przycisk szybkiego przewijania do przodu i do tyłu. Wysuwanie płyty. Przygotowanie pilota

14 1. Zdj pokryw; 2. Baterie AAA. Podczas wymiany baterii w pilocie naley upewni si, e oznaczenia biegunów "+" i "-" na bateriach odpowiadaj oznaczeniem w komorze baterii. 3. Ponownie załoy pokryw komory baterii. Wyciek elektrolitu z baterii moe doprowadzi do poparze lub uszkodzi pilota, dlatego naley przestrzega nastpujcych wskazówek: 1. Upewni si, e oznaczenia biegunów baterii odpowiadaj oznaczeniom w komorze baterii. 2. Nie uywa jednoczenie baterii: STARYCH i NOWYCH, WGLOWYCH i ALKALICZNYCH itp. Wyjmowa baterie z komory, jeli pilot nie bdzie uywany przez dłuszy czas.

15 7. Obsługa telewizora Zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi komunikaty ekranowe stanowi tylko przykład, dlatego mog róni si od komunikatów wywietlanych przez konkretne modele telewizorów. Wstpna konfiguracja ustawie Jeeli telewizor jest uruchamiany po raz pierwszy i w jego pamici nie znajduj si adne programy, na ekranie pojawi si menu First Time Installation (wstpna konfiguracja ustawie). Country (kraj) Wcisn lub, nastpnie wybra kraj za pomoc przycisków /. Language (jzyk) Wcisn lub, nastpnie wybra jzyk komunikatów ekranowych za pomoc przycisków /. Delete Program (usuwanie programów) Wcisn lub, nastpnie za pomoc przycisków / zatwierdzi lub anulowa usunicie wszystkich programów. Program Search (wyszukiwanie programów) Wcisn lub, nastpnie za pomoc przycisków / zatwierdzi lub anulowa wyszukiwanie programów. Po wprowadzeniu ustawie wybra OK, aby zakoczy wstpn konfiguracj lub Cancel (anuluj), aby wyj z menu. W przypadku anulowania wstpnej konfiguracji moliwe bdzie ustalenie, czy konfiguracja ma zosta przeprowadzona przy nastpnym uruchomieniu telewizora.

16 Ekran informacyjny Informacje o programie Wcisn przycisk DISPLAY (wywietlanie) lub NICAM, aby wywietli informacje o programie. 1. Numer wybranego programu. 2. System nadawania kolorów wybranego programu mona ustawi w menu Manual Tuning (strojenie rczne), które stanowi opcj menu SETUP (ustawienia) 3. Nazwa wybranego programu. 4. Etykiet wybranego programu mona ustawi w menu Manual Tuning (strojenie rczne), które stanowi opcj menu SETUP (ustawienia) 5. System dwiku wybranego programu mona ustawi w menu Manual Tuning (strojenie rczne), które stanowi opcj menu SETUP (ustawienia) 6. Tryb NICAM wybranego programu. Jeeli ikona NICAM jest czerwona, oznacza to, e wybrany program nadaje wicej ni jeden sygnał NICAM. Sygnał mona wybra za pomoc przycisku NICAM. Tryby NICAM i odpowiadajce im ikony: Opcje menu VIDEO

17 Wcisn przycisk MENU na przednim panelu lub TV MENU na pilocie, aby wywietli główne menu. 1. Wcisn przycisk /, aby wybra PICTURE (obraz) w głównym menu. 2. Wcisn przycisk /, aby wybra ustawienie, które ma zosta zmienione w menu PICTURE (obraz). 3. Zmieni ustawienie za pomoc przycisków /. 4. Po zakoczeniu wprowadzania zmian wcisn przycisk TV MENU, aby wróci do poprzedniego menu lub przycisk EXIT (wyjcie), aby wyj z głównego menu. Tryb obrazu Wybra opcj Picture Mode (tryb obrazu) w menu PICTURE (obraz). (Dostpne tryby obrazu: Standard (standardowy), Personal (własny), Movie (kinowy), Sport, Mild (stonowany), Game (gra)). W przypadku zmiany w menu obrazu ustawie Contrast (kontrast), Brightness (jasno), Colour (kolor), Tint (odcienie), Sharpness (ostro) lub Colour temperature (temperatura kolorów), tryb obrazu zostanie automatycznie zmieniony na "Personal" (własny). Tryb obrazu mona zmienia bezporednia za pomoc przycisku PMODE. WSKAZÓWKI: Za pomoc przycisku PMODE na pilocie mona bezporednio wybiera tryb obrazu. Kontrast Wcisn lub, nastpnie ustawi kontrast obrazu za pomoc przycisków /. Po ustawieniu danej wartoci wcisn przycisk TV MENU, aby powróci do poprzedniego menu. Jasno Wcisn lub, nastpnie ustawi jasno obrazu za pomoc przycisków /. Kolor Wcisn lub, nastpnie ustawi nasycenie kolorów za pomoc przycisków /. UWAGA: W trybie komputera opcja ta nie jest dostpna, dlatego bdzie wywietlana w kolorze szarym. Odcienie Wcisn lub, nastpnie ustawi odcienie kolorów za pomoc przycisków / (jeeli wybrany został system NTSC). Ostro Za pomoc przycisków / ustawi ostro obrazu telewizora. (Dostpne tryby ostroci: Normal (zwykły), Sharp (ostry), Sharpest (bardzo ostry), Softest (bardzo rozmyty), Soft (rozmyty)). Temperatura kolorów Wybra optymaln temperatur kolorów sporód dostpnych trybów: Normal (zwykłe), Warm (ciepłe) i Cold (zimne). UWAGA: Opcja ta jest dostpna tylko w trybie komputera. DNR (cyfrowa redukcja szumów) Jeeli odbierany sygnał jest słaby, ustawienie opcji DNR na Off (wyłczona), Low (niska), Mid (rednia) lub High (wysoka) odpowiednio zmniejszy zakłócenia obrazu. Opcje menu AUDIO

18 Wcisn przycisk MENU na przednim panelu lub TV MENU na pilocie, aby wywietli główne menu 1. Wcisn przycisk /, aby wybra SOUND (dwik) w głównym menu. 2. Wcisn przycisk /, aby wybra ustawienie, które ma zosta zmienione w menu SOUND (dwik). 3. Zmieni ustawienie za pomoc przycisków /. 4. Po zakoczeniu wprowadzania zmian wcisn przycisk TV MENU, aby wróci do poprzedniego menu lub przycisk EXIT (wyjcie), aby wyj z głównego menu. Volume (głono) Wcisn lub, nastpnie ustawi głono za pomoc przycisków /. Po ustawieniu danej wartoci wcisn przycisk TV MENU, aby powróci do poprzedniego menu. Sound Mode (tryb dwiku) Wybra opcj Sound Mode (tryb dwiku) w menu SOUND (dwik). (Dostpne tryby dwiku: Personal (własny), Voice (głos), Music (muzyka), Theatre (teatr)). Jeeli warto ustawie Bass (niskie tony) oraz Treble (wysokie tony) w menu Sound (dwik) zostanie zmieniona, tryb dwiku zostanie automatycznie zmieniony na "Personal" (własny). Tryb dwiku mona zmienia bezporednia za pomoc przycisku SMODE. WSKAZÓWKI: Za pomoc przycisku SMODE na pilocie mona bezporednio wybiera tryb dwiku. Bass (niskie tony) Wcisn lub, nastpnie zmniejszy lub zwikszy poziom niskich tonów za pomoc przycisków /. Treble (wysokie tony) Wcisn lub, nastpnie zmniejszy lub zwikszy poziom wysokich tonów za pomoc przycisków /. Balance (balans) Wcisn lub, nastpnie ustawi balans dwiku midzy głonikami za pomoc przycisków /. Opcje menu ustawie 1. Wcisn przycisk /, aby wybra SETUP (ustawienia) w głównym menu.

19 2. Wcisn przycisk /, aby wybra ustawienie, które ma zosta zmienione w menu SETUP (ustawienia). 3. Zmieni ustawienie za pomoc przycisków /. 4. Po zakoczeniu wprowadzania zmian wcisn przycisk TV MENU, aby wróci do poprzedniego menu lub przycisk EXIT (wyjcie), aby wyj z głównego menu. Country (kraj) Opcja umoliwia wybranie kraju. Auto tuning (automatyczne strojenie) Opcja umoliwia automatyczne strojenie kanałów, które mog by odbierane. Uwaga: Przed przystpieniem do automatycznego strojenia naley wybra kraj za porednictwem opcji COUNTRY (kraj). Wcisn przycisk ENTER (wejcie), aby rozpocz. Wcinicie przycisku TV MENU spowoduje zatrzymanie strojenia automatycznego i zamknicie menu ekranowego. Manual tuning (strojenie rczne) Opcja umoliwia przeprowadzenie strojenia rcznego. Uwaga: Przed przystpieniem do rcznego strojenia naley wybra kraj za porednictwem opcji Country (kraj) w menu FUNCTION (funkcje). 1. Wcisn przycisk /, aby wybra Manual tuning (strojenie rczne) w menu SETUP (ustawienia). 2. Wcisn lub, aby włczy zaznaczon opcj. Na ekranie pojawi si menu strojenia rcznego. Program Numer wybranego programu. Wcisn /, aby wybra nastpny lub poprzedni program. Sound System (system dwiku) Wcisn /, aby wybra odpowiedni system dwiku: DK, L/L, BG,I. Colour System (system barw) Wcisn /, aby wybra odpowiedni system nadawania kolorów: Auto, PAL, SECAM. Etykieta programu Opcja umoliwia ustawianie nowych etykiet dla kanałów oraz zmian ju utworzonych etykiet.

20 1. Wybra kanał, dla którego ma zosta utworzona etykieta. 2. Wcisn /, aby wybra Program Label (etykieta programu) w menu SETUP (ustawienia). 3. Wcisn /, aby włczy zaznaczon opcj. Pojawi si menu etykiet programu: 4. Za pomoc przycisków numerycznych wprowadzi znaki lub wybra litery za pomoc przycisków /. 5. Wcisn /, aby przesun kursor. 6. Wcisn przycisk ENTER (wejcie), TV MENU lub EXIT (wyjcie), aby zatwierdzi etykiet i powróci do poprzedniego menu. AFT (automatyczne dostrajanie) Słaby sygnał lub nieprawidłowe ustawienia anteny mog obniy jako odbioru niektórych kanałów. Funkcja AFT umoliwia dostrojenie wybranego kanału (czstotliwo kanału jest przybliona do wartoci podanej w opcji Manual Search (przeszukiwanie rczne)) Manual Search (przeszukiwanie rczne) Dla tej opcji dostpne s dwie funkcje: 1. Ustawi czstotliwo kanału dla opcji AFT. 2. Wcisn przycisk i przytrzyma przez 3+ sekundy, aby rozpocz automatyczne dostrajanie od ustawionej czstotliwoci. Program Edit (edycja programów) Funkcja umoliwia sortowanie programów telewizyjnych w nastpujcy sposób: 1. Wcisn /, aby wybra Program Edit (edycja programów) w menu SETUP (ustawienia). 2. Wcisn /, aby przej do podmenu, w którym zostanie wywietlona lista kanałów. 3. Wcisn /, aby wybra z listy kanał, którego pozycja ma zosta zmieniona. 4. Wcisn, aby wybra zaznaczony kanał. 5. Za pomoc przycisków / przej do pozycji, w której ma zosta ustawiony kanał. 6. Wcisn, aby zatwierdzi ustawienie. 7. Wcisn TV MENU, aby powróci do poprzedniego menu lub EXIT (wyjcie), aby wyj z menu. Menu SETUP (ustawienia) dla wejcia VGA (do ustawiania pozycji obrazu komputerowego):

21 Menu SETUP (ustawienia) dla wejcia HDMI (do ustawiania pozycji obrazu HDMI): Menu SETUP (ustawienia) dla wejcia YPbPr (do ustawiania pozycji obrazu YPbPr): Opcje menu programatora czasowego Wcisn przycisk MENU na przednim panelu lub TV MENU na pilocie, aby wywietli główne menu.

22 1. Wcisn przycisk /, aby wybra TIMER (programator czasowy) w głównym menu. 2. Wcisn przycisk /, aby wybra ustawienie, które ma zosta zmienione w menu TIMER(programator czasowy). 3. Zmieni ustawienie za pomoc przycisków /. 4. Po zakoczeniu wprowadzania zmian wcisn przycisk TV MENU, aby wróci do poprzedniego menu lub przycisk EXIT (wyjcie), aby wyj z głównego menu. Sleep Timer (programator czasowy funkcji upienia) Umoliwia wybranie czasu, po którym telewizor automatycznie przełczy si do trybu upienia. Dostpne ustawienia: 0min, 15min, 30min, 45min, 60min, 75min, 90min, 105min, 120min. Czas upienia mona równie ustawi wciskajc przycisk SLEEP. OSD Timer (programator czasowy dla komunikatów ekranowych) Umoliwia wybranie czasu wywietlania komunikatów ekranowych: 5 sek., 10 sek., 15 sek., 20 sek., 25 sek., 30 sek. Opcje menu funkcji Wcisn przycisk MENU na przednim panelu lub TV MENU na pilocie, aby wywietli główne menu. 1. Wcisn przycisk /, aby wybra FUNCTION (funkcje) w głównym menu. 2. Wcisn przycisk /, aby wybra pozycj w menu FUNCTION (funkcje), która ma zosta zmieniona. 3. Wcisn przycisk /, aby dokona zmiany. 4. Po zakoczeniu wprowadzania zmian wcisn przycisk TV MENU, aby wróci do poprzedniego menu lub przycisk EXIT (wyjcie), aby wyj z głównego menu. Language (jzyk) Wcisn /, aby wybra jzyk komunikatów ekranowych. Video Size (rozmiar obrazu) Opcja umoliwia wybranie trybu wywietlania obrazu odpowiadajcego potrzebom uytkownika Uwaga: Dostpne formaty mog si róni w zalenoci od sygnału wejciowego. Blue Screen (niebieski ekran) Opcja umoliwia włczanie i wyłczanie niebieskiego tła. W przypadku włczenia opcji tło ekranu bdzie niebieskie przy słabym sygnale lub przy braku sygnału. Child Lock (blokada rodzicielska)

23 Wcisn ENTER lub przycisk, aby ustawi blokad. PIN Code (kod pin): Delete (usuwanie kodu), 0~9 Input (wprowadzanie cyfr) ENTER (zatwierdzenie) Jeeli blokada rodzicielska została włczona, a pole kodu jest puste, naley wprowadzi nowy kod pin. Wcisn przycisk ENTER, aby przej bezporednio do ekranu ustawiania kodu. WSKAZÓWKI: Hasło administratora to: Child Lock (blokada rodzicielska) Wcisn przycisk ENTER lub, aby ustawi blokad rodzicielsk. Blokada przycisków Wcisn przycisk ENTER lub, aby ustawi blokad przycisków. Change PIN Code (zmiana kodu pin) Wcisn przycisk, aby przej do menu Change PIN Code (zmiana kodu pin). Old PIN Code (aktualny kod pin) Za pomoc przycisków 0~9 wprowadzi aktualny kod pin. W przypadku podania nieprawidłowego kodu dokonanie zmiany nie bdzie moliwe. New PIN Code (nowy kod pin) Za pomoc przycisków 0~9 ustawi nowy kod pin Change PIN Code (zmiana kodu pin) Za pomoc przycisków 0~9 ponownie wprowadzi kod pin z pola New PIN Code (nowy kod pin), aby potwierdzi zmian kodu. Wstpna konfiguracja ustawie Wcisn przycisk, aby otworzy menu First Time Installation (wstpna konfiguracja ustawie). Dalsze kroki opisano na stronie 3. Reset (zerowanie) Wcisn przycisk ENTER lub, aby wyzerowa ustawienia telewizora i powróci do ustawie fabrycznych.

24 8.Obsługa DVD Podstawowe zasady obsługi 1. Wciśnij przycisk Source (źródło) na pilocie, aby wybrać odtwarzacz DVD jako źródło sygnału. 2. Włóż płytę DVD/CD do kieszeni odtwarzacza DVD/CD. Tryb konfiguracji DVD Tryb Konfiguracji zawiera menu umożliwiające konfigurację urządzenia za pośrednictwem stron Konfiguracja Ogólna, Konfiguracja Głośników, Konfiguracja Wideo i Preferencje. Wybór poszczególnych pozycji Menu Konfiguracji jest realizowany za pomocą Strzałek Nawigacyjnych, przycisku SETUP oraz przycisku OK. Naciśnij przycisk SETUP, aby wejść do menu KONFIGURACJI, a następnie wciśnij przycisk STRZAŁKI W PRAWO, aby wejść do kolejnego pod-menu. Aby wyjść z menu KONFIGURACJI, wystarczy ponownie wcisnąć przycisk SETUP. Odtwarzanie plików MP3/JPEG Po włożeniu i przeszukaniu płyty CD lub DVD zawierającej pliki MP3 / JPEG, wyświetlona zostanie zawartość płyty CD/DVD. Ekran wygląda w sposób następujący: Odtwarzanie MP3: Odtwarzanie zdjęć: Czas odtwarzania: Czas pozostały do otworzenia: Przepływność Mp3: Głośność Podgląd folderu Ścieżka/Plik zdjęcia \ Rozdzielczość zdjęcia: Podgląd: - Używając klawiszy nawigacji możesz przeglądnąć swój ulubiony folder i rozpocząć odtwarzanie pierwszego pliku lub przejść do innych folderów. UWAGA: - Klawisze numeryczne umożliwiają bezpośrednie wybranie zawartości. W przypadku liczby powyżej 10, wciśnij najpierw przycisk +10. (np. aby wybrać plik numer 15, wciśnij +10, a następnie 5.) - Podczas odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania zdjęć, możesz używać przycisków nawigacyjnych, aby przesuwać / obracać zdjęcia. przycisk umożliwia przesuwanie w poziomie. przycisk umożliwia przesuwanie w pionie. przycisk umożliwia obrót w lewo o 90. przycisk umożliwia obrót w prawo o Maksymalna rozdzielczość wyświetlanych obrazów JPEG wynosi 1280 x 1024.

25 Ekran TV ENG r Umożliwia wybranie formatu ekranu 4:3/PS, 4:3/LB, 16:9. Język menu ekranowego Umożliwia wybranie języka menu ekranowego. Angielski Francuski Hiszpański Włoski Rosyjski Holenderski Polski Wygaszacz ekranu Jeżeli wygaszacz ekranu jest włączony, będzie wyświetlany po zatrzymaniu odtwarzania lub wstrzymaniu go na kilka minut. Wygaszacz zapobiega uszkodzeniu ekranu. Wł. (Wygaszacz ekranu włączony) Wył. (Wygaszacz ekranu wyłączony). Pamięć ostatnich ustawień

26 Możliwość zapamiętania ostatnich ustawień z opcją wł. i wył.. Po wybraniu wł. i wyłączeniu urządzenia, ustawienia są zapamiętywane. Po ponownym włączeniu przywrócone zostaną ostatnie ustawienia. Po wybraniu wył., po każdym wyłączeniu urządzenia przywracane będą ustawienia fabryczne. Wł. (Wygaszacz ekranu włączony) Wył. (Wygaszacz ekranu wyłączony).. Konfiguracja głośników Na stronie Konfiguracja Audio, wciśnij przycisk, aby wybrać pozycję Konfiguracja głośników, a następnie wciśnij OK ENTER lub przycisk (odtwarzanie) na stronie Konfiguracja głośników. Konwersja kanałów LT/RT W przypadku, jeżeli na płycie zapisany jest dźwięk wielokanałowy, sygnał wyjściowy zostanie odpowiednio przekształcony dla lewego i prawego głośnika. Stereo W przypadku, jeżeli na płycie zapisany jest dźwięk wielokanałowy, sygnał wyjściowy zostanie odpowiednio przekształcony do dźwięku stereo.

27 Dual Mono Umożliwia wybór dźwięku Stereo, L-MONO, R-MONO and MIX-MONO. Dynamiczny Opcja umożliwia wybór współczynnika kompresji w celu określenia głośności dźwięku. Przed wejściem na stronę Preferencje upewnij się, że w odtwarzaczu DVD nie znajduje się żadna płyta. Typ TV PAL Opcja powinna być wybrana, jeżeli odtwarzacz jest podłączony do telewizora działającego w systemie PAL. MULTI Odtwarzacz określa automatycznie system telewizyjny w zależności od ustawień włożonej płyty. NTSC Opcja powinna być wybrana, jeżeli odtwarzacz jest podłączony do telewizora działającego w systemie NTSC.

28 Audio Jeżeli płyta zawiera ścieżkę dźwiękową w jednym z języków wymienionych poniżej, możesz odtwarzać dźwięk w tym języku. Jeżeli nie, wykorzystany będzie język zapisany na płycie. Angielski Francuski Hiszpański Włoski Rosyjski Holenderski Polski Napisy Jeżeli płyta zawiera napisy w jednym z języków wymienionych poniżej, możesz odtwarzać napisy w tym języku. Jeżeli nie, wykorzystany będzie język zapisany na płycie. Angielski Francuski Hiszpański Włoski Rosyjski Holenderski Polski Menu płyty Jeżeli płyta zawiera możliwość obsługi w jednym z języków wymienionych poniżej, Menu płyty będzie wyświetlane w tym języku. Jeżeli nie, wykorzystany będzie język zapisany na płycie. Angielski Francuski Hiszpański Włoski Rosyjski Holenderski Polski

29 Kontrola rodzicielska W przypadku odtwarzania płyty zawierającej opcję kontroli rodzicielskiej, możesz we własnym zakresie określić Ustawienie Wieku. Dla przykładu, jeżeli wybrano określone ustawienie PG, płyty DVD zawierające ocenę wyższą, niż dana ocena PG nie będą odtwarzane. BEZ OGRANICZEŃ G PG PG 13 P GR R NC 17 ADULT (Dla dorosłych) Hasło Użytkownik może zmienić hasło wymagane w celu dokonania zmiany funkcji Ustawienia Wieku w pozycji Kontrola rodzicielska. UWAGA: (hasło domyślne to ) Domyślne Użytkownik może przywrócić oryginalne ustawienia fabryczne, wybierając RESET i wciskając przycisk OK.

6 PILOT Funkcje pilota w trybie TV Funkcje pilota w trybie TELETEXT (teletekst) Funkcje pilota w trybie DVD Przygotowanie pilota

6 PILOT Funkcje pilota w trybie TV Funkcje pilota w trybie TELETEXT (teletekst) Funkcje pilota w trybie DVD Przygotowanie pilota Spis treci 1 WSTP 3 2 RODKI OSTRONOCI 3 3 ZAWARTO OPAKOWANIA 5 4 GNIAZDA PRZEDNIE I TYLNE TELEWIZORA LCD 6 5 SCHEMATY PODŁCZANIA Podłczanie przewodu zasilania Podłczanie anteny Złcze SCART Złcze YPbPr

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 3 W OPAKOWANIU PRZEDNIE I TYLNE POŁĄCZENIA EKRANU LCD

Spis treści 1 WSTĘP ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 3 W OPAKOWANIU PRZEDNIE I TYLNE POŁĄCZENIA EKRANU LCD Spis treści 1 WSTĘP 3 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 3 3 W OPAKOWANIU 5 4 PRZEDNIE I TYLNE POŁĄCZENIA EKRANU LCD 6 5 RYSUNKI INSTALACJI Połączenie kabla zasilania 7 Połączenie antenowe 7 Połączenie SCART 8 Połączenie

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 3 W OPAKOWANIU PRZEDNIE I TYLNE POŁĄCZENIA EKRANU LCD

Spis treści 1 WSTĘP ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 3 W OPAKOWANIU PRZEDNIE I TYLNE POŁĄCZENIA EKRANU LCD Spis treści 1 WSTĘP 3 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 3 3 W OPAKOWANIU 5 4 PRZEDNIE I TYLNE POŁĄCZENIA EKRANU LCD 6 5 RYSUNKI INSTALACJI Połączenie kabla zasilania 7 Połączenie antenowe 7 Połączenie SCART 8 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SM32001 2 3 4 5 SOURCE SLEEP V+ CH+ FAV LIST MENU OK EXIT GUIDE AUDIO EASY FIND EF DISPLAY SIZE TXT TV-RADIO CANCELS UB. PG SUBTITLE REC LIST RECORD TIMESHIFT INDEX 6 7 Ustawienia obrazu Zarządzanie kanałami

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW SELTEKA CCX 10x IP Spis treści 1.OPIS SPRZĘTU... 3 1.1 PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA... 3 1.2 SCHEMAT PODŁĄCZENIA DEKODERA... 4 1.3 PILOT... 5 2. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DEKODERA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego X CD TV box umożliwia odbiór I wyświetlanie sygnału,wxga/swxga(rozdielczość - *1024 / telewizyjnego. Obsługiwane formaty - SXGA 0*1050). Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

15.4 telewizor LCD. Model nr.: DFT-1545. Podręcznik użytkownika

15.4 telewizor LCD. Model nr.: DFT-1545. Podręcznik użytkownika 15.4 telewizor LCD Model nr.: DFT-1545 Podręcznik użytkownika Środki bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem korzystania z odbiornika telewizyjnego należy uważnie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem użytkownika

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SWEEX TV022

Twoja instrukcja użytkownika SWEEX TV022 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Przełączanie źródła sygnału audio

Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Kończenie pracy w trybie audio Naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk. Wybierz tryb audio, którego chcesz użyć. Dotknij przycisku Audio

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści JMC-0 Model: JMC-0_V2.2_RNS10 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 10 Spis treści 1. WSTĘP... 2. URUCHOMIENIE.... OBSŁUGA TV... Wybór i przełączanie stacji TV... Właczanie informacji o programach [EPG]...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

42" TFT LCD MONITOR VMC-42LED

42 TFT LCD MONITOR VMC-42LED QUICK MANUAL Instrukcja instalacji i obsługi 42" TFT LCD MONITOR VMC-42LED KEY BUTTON Główne przyciski funkcyjne OSD Key Function Włączanie oraz wyłączanie OSD Wybieranie źródła wejścia oraz poruszanie

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści JMC-03 Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. WSTĘP... URUCHOMIENIE... OBSŁUGA TV... OBSŁUGA ODTWARZACZA AUDIO/VIDEO... USTAWIENIA PARAMETRÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HyperMedia Center Spis treści V2.1

Instrukcja obsługi HyperMedia Center Spis treści V2.1 Instrukcja obsługi HyperMedia Center Spis treści V2.1 WSTĘP...2 STEROWANIE ODTWARZACZEM...3 PASEK NAWIGACYJNY...3 ROZDZIAŁ 1: MY TV (MOJE KANAŁY TELEWIZYJNE)...4 1.1 USTAWIANIE KANAŁÓW TELEWIZYJNYCH...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 SPIS TREŚCI 1 OPIS OGÓLNY...4 1.1 PRZEDNI PANEL...4 1.2 TYLNY PANEL... 5 1..3 KARTA... 6 2 PODŁĄCZENIE DEKODERA...7 2.1 POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Model: TV 715 USB Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Dane techniczne: Wideo Audio wideo D / A Converter Określenie poziomu Częstotliwość Dynamiczny SNR Specyfikacja Tryby Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem widnieje obok szczególnie ważnych wskazówek i instrukcji dotyczących produktu.

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem widnieje obok szczególnie ważnych wskazówek i instrukcji dotyczących produktu. Art. Nr 34 06 40 Roadstar LCD www.conrad.pl OSTRZEŻENIA Symbol trójkąta z wykrzyknikiem widnieje obok szczególnie ważnych wskazówek i instrukcji dotyczących produktu. Symbol trójkąta ze znakiem błyskawicy

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

U-SCREEN LITE. Instrukcja obsługi ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW MT4165

U-SCREEN LITE. Instrukcja obsługi ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW MT4165 U-SCREEN LITE ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW MT4165 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Spis treści...2 Widok przód...2 Widok tył...2 Pilot...3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz DVD Tragbarer Nr produktu

Odtwarzacz DVD Tragbarer Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odtwarzacz DVD Tragbarer Nr produktu 000374232 Strona 1 z 11 Element główny EKRAN NADRZĘDNY TFT EKRAN PODRZĘDNY TFT 1.kieszeń karty 2 zasilanie ON/OFF 3 wyjścia słuchawek 4 współosiowe

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) PLATFORMA CYFROWA ESPOL HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) WSTĘP MAG 200 jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGII KAMERY UKRYTEJ W GUZIKU + ODBIORNIK DVR LCD

INSTRUKCJA OBSŁUGII KAMERY UKRYTEJ W GUZIKU + ODBIORNIK DVR LCD Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp. są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR PANEL ZEWNĘTRZNY. DC 24V Pobór prądu. Zasilanie. 40mA w spoczynku, podczas pracy 160mA Materiał

1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR PANEL ZEWNĘTRZNY. DC 24V Pobór prądu. Zasilanie. 40mA w spoczynku, podczas pracy 160mA Materiał 1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR Ekran Rozdzielczość Materiał Okablowanie Zasilanie Pobór prądu Temperatura pracy Wymiary 7 TFT LCD 800 x 3 (RGB) x 480 pikseli ABS / Aluminium 2 żyły 24Vdc 15mA w spoczynku

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z odtwarzacza ipod

Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Po podłączeniu ipoda można odtwarzać zapisane w nim pliki muzyczne i wideo. Przy użyciu tego urządzenia można wykonywać różne operacje, takie

Bardziej szczegółowo

DVB-T VERTO ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW

DVB-T VERTO ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW DVB-T VERTO ODBIORNIK HD BEZPŁATNEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ I ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW MT4162 Instrukcja obsługi PL 2 Spis treści Spis treści...2 Widok ogólny...2 Pilot...3 Instalacja baterii w pilocie...4

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu.

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu. Ramka cyfrowa iview Instrukcja obsługi(dpf07p1h-cbco/c0) Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

ul. Piastowska 19 tel Pszczyna fax

ul. Piastowska 19 tel Pszczyna fax Model na rok Linia Kolor Załaczone wyposażenie Gwarancja Cena 2007 Informacja o roku w którym dany produkt był lub jest w ofercie sprzedaży producenta. "Wycofany z oferty" oznacza, że producent zaprzestał

Bardziej szczegółowo

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com 1 Gratulujemy wyboru i zakupu tunera telewizyjnego firmy Compro Inc. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview 9, 10

Ramka cyfrowa iview 9, 10 Ramka cyfrowa iview 9, 10 Instrukcja obsługi Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

WAŻNE Projektor GP70

WAŻNE Projektor GP70 WAŻNE Projektor GP70 Nie otwieraj Nie umieszczać w pobliżu wody Czyść miękką suchą szmatką Nie czyścić chemikaliami Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie operacje związane z funkcjami oraz rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 WERSJA POLSKA PRESTIGIO GEOVISION 150/450 INSTRUKCJA OBSŁUGI Prestigio GeoVision 150 Umiejscowienie klawiszy sterujących 1. Przycisk Zasilania 2. Gniazdo Kart SD 3. Panel Dotykowy 4. Przycisk Menu 5. Dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 1. Wprowadzenie Rejestrator TV-8400 jest kamerą interwencyjną przeznaczoną do nagrywania zdarzeń, wypadków, lub nawet całej służby funkcjonariusza. Spełnia

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11 Ramka cyfrowa Hama Premium Instrukcja obsługi Nr produktu: 954648 Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Funkcje pilota Przycisk ON włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

BeoVision 8. Nowe oprogramowanie - dodatek

BeoVision 8. Nowe oprogramowanie - dodatek BeoVision 8 Nowe oprogramowanie - dodatek Menu ekranowe Państwa telewizor został wyposażony w nowe oprogramowanie oraz podzespoły. W wyniku tego dostępne stały się nowe funkcje oraz opcje, które zostały

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

8. Wyjście VIDEO OUT 9. Przyciski sterowania 10. Kontrolka zasilania POWER 11. Kontrolka PAL 12. Przełącznik kanałów 13.

8. Wyjście VIDEO OUT 9. Przyciski sterowania 10. Kontrolka zasilania POWER 11. Kontrolka PAL 12. Przełącznik kanałów 13. Informacje na temat produktu ODBIORNIK. Antena 2. Wyjście VGA OUT 3. Wejście VGA IN 4. Wejście AUDIO IN 5. S-VIDEO 6. zasilanie 7. Przyciski sterowania PRZYCISKI STEROWANIA 8. Wyjście VIDEO OUT 9. Przyciski

Bardziej szczegółowo

TV-1800 PCTV Tuner Informacje na temat produktu Łącza. Panel sterowania

TV-1800 PCTV Tuner Informacje na temat produktu Łącza. Panel sterowania Informacje na temat produktu Łącza Złącze VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Panel sterowania CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Avtek TouchScreen 55

Avtek TouchScreen 55 Avtek TouchScreen 55 Monitor interaktywny LED Instrukcja użytkowania Najnowszą wersję instrukcji można zawsze znaleźć na stronie http://avtek.eu Spis treści Montaż monitora... 3 Podstawowa obsługa... 6

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego Załącznik nr 1C do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego I. Rodzaj sprzętu audiowizualnego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1. Aparat cyfrowy 13 szt. 2. Radio z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika Scansonic R4 Podręcznik użytkownika Informacje... 3 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Panel przedni:... 5 Panel tylny:... 5 Pierwsze kroki... 6 Setup Wizard... 6 Sieć... 6 Ustawienia... 7 Portal internetowy...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW AQUASOUND NA POLSKĘ.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW AQUASOUND NA POLSKĘ. WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW AQUASOUND NA POLSKĘ 799 055 351 799 055 350 poczta@aquasound.pl sklep@strefalazienek.pl Informacje bezpieczeństwa WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj tą instrukcje.

Bardziej szczegółowo