INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 Kupujc sprzt LIEBHERR wybralicie Pastwo najnowoczeniejsz technik chłodnicz, która gwarantuje Wam wysok jako, funkcjonalno oraz trwało. Wyposaenie lodówki zapewni Pastwu codzienny komfort uytkowania. Nabywajc sprzt LIEBHERR powstały w procesie produkcji przyjaznym dla rodowiska, przy uyciu materiałów nadajcych si do powtórnego przetworzenia przyczyniacie si Pastwo do ochrony naszego naturalnego otoczenia. Prosimy o dokładne zapoznanie si ze wskazówkami zawartymi w instrukcji. yczymy Pastwu wiele zadowolenia z uytkowania sprztu LIEBHERR FKv

2 Utylizacja Opakowanie wykonane jest z materiałów nadajcych si do powtórnemu przetworzenia. - tektura falista/tektura zwykła - kształtki z polistyrolu (nie zawieraja freonów) - folie i woreczki poliuretanowe - bandówki z polipropylenu - materiały opakowaniowe nie mog słuy dzieciom do zabawy zagroenie uduszeniem foli! - Zaleca si dostarczenie materiałów opakowaniowych do punktu skupu surowców wtórnych. Zuyty sprzt zawiera wiele wartociowych materiałów nadajcych si do recyklingu. Postpowanie ze zuytym sprztem: - Zuytego sprztu nie wolno umieszcza w miejscach składowania mieci, razem z innymi odpadami! - Uniemoliwi korzystanie ze zuytego sprztu wyj wtyczk z gniazdka, a nastpnie odci przewód przyłczeniowy. - Usun wszystkie zamki i zasuwy, aby dzieci nie mogły zamkn si przypadkiem w rodku np. podczas zabawy. - Zwraca uwag, aby do czasu odwiezienia sprztu do punktu zbiórki nie uszkodzi przewodów obiegu czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy i oleje nie mog wypływa na zewntrz w sposób niekontrolowany. Dokładna informacja o zastosowanym czynniku chłodniczym znajduje si na tabliczce znamionowej. Bezpieczestwo i ostrzeenia Aby unikn uszkodze oraz zagroenia dla osób sprzt naley transportowa w opakowaniu i ustawia przy udziale dwóch osób. Nie wolno uszkodzi przewodów czynnika chłodniczego Wytrynicie na zewntrz moe spowodowa uszkodzenia oczu lub samozapalenie. Jeli czynnik chłodniczy wydostanie si na zewntrz nie wolno dopuci, aby w pobliu znalazł si otwarty ogie lub ródło iskrzenia. Naley wycign wtyczk z sieci i dokładnie przewietrzy pomieszczenie. W przypadku stwierdzenia uszkodze chłodziarki przed jej podłczeniem do sieci niezwłocznie powiadomi dostawc. Dla zapewnienia prawidłowego działania chłodziark montowa i podłcza tylko zgodnie z instrukcj obsługi i obowizujcymi przepisami. W razie awarii chłodziark odłczy od sieci przez wycignicie wtyczki lub wykrcenie bezpiecznika. Naprawy oraz ewentualne modernizacje mog by wykonywane tylko przez uprawniony serwis. Dotyczy to take wymiany przewodu przyłczeniowego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moe spowodowa zagroenie dla uytkownika. Nie wkłada do chłodziarki substancji wybuchowych ani pojemników z łatwopalnymi substancjami w sprayu jak np. butan, propan, pentan itp., poniewa wydzielajce si gazy mog ulec zapłonowi poprzez elektryczne elementy chłodziarki. Pojemniki z tego typu substancjami mona rozpozna po 2

3 umieszczanym na nich symbolu płomienia lub na podstawie danych o składzie substancji. Wysokoprocentowy alkohol przechowywa szczelnie zamknity i w pozycji stojcej. Nie manipulowa we wntrzu otwartym płomieniem lub ródłem iskrzenia. Nie uywa we wntrzu adnych urzdze elektrycznych (np. urzdze do czyszczenia par, grzejników itp.) Nie uywa szuflad, drzwi ani wystpów lodówki jako stopni do wchodzenia lub wspinania si. Nie pozwala dzieciom bawi si chłodziark np. wchodzi do wntrza lub huta na drzwiach. Przy wyłczaniu z gniazdka uchwyci za wtyczk; nie cign za przewód. Sprzt nie jest przeznaczony do korzystania przez dzieci, osoby upoledzone fizycznie, ruchowo lub umysłowo ani przez osoby nie dysponujce odpowiedni wiedz i dowiadczeniem. Naley unika długotrwałego kontaktu ze skór chłodnych powierzchni lub mroonych produktów. Moe to powodowa bóle, przezibienia lub wraenie głuchoty. Przy dłuszym kontakcie uywa ochronnych rkawiczek. Klucz (w wersji wyposaonej w zamek) przechowywa z dala od chłodziarki, poza zasigiem dzieci. Wymiary chłodziarki: Wysoko: 1860 mm. Szeroko: 600 mm. Głboko: 650 mm. Ustawienie lodówki Unika miejsc bezporedniego nasłonecznienia oraz ustawienia obok ródeł ciepła jak piece, grzejniki itp. Podłoga w miejscu ustawienia powinna by równa i gładka. Nierównoci zniwelowa regulujc wysoko nóek. Jako ułatwienie przy wsuwaniu chłodziarki we wnki słu zamontowane z tyłu rolki. Rolki nie nadaj si do przestawiania sprztu na wiksz odległo, po nierównych podłogach ani po schodach. Kubatura pomieszczenia, gdzie ustawiamy lodówk musi wynosi wg normy EN m 3 na 8 g czynnika chłodniczego R600a, aby w razie wypłynicia czynnika chłodniczego nie powstała łatwopalna mieszanina gazu i powietrza. Dane o iloci uytego czynnika chłodniczego znajduj si na tabliczce znamionowej wewntrz lodówki. Podłczenie do sieci Rodzaj prdu (prd zmienny) i napicie w miejscu ustawienia lodówki musz by zgodne z danymi na tabliczce znamionowej. Tabliczka znajduje si na lewej, wewntrznej cianie. Sprzt podłcza tylko do gniazdka ze stykiem ochronnym i posiadajcego w instalacji zasilajcej bezpiecznik 10A lub wyszy. 3

4 Uruchomienie lodówki Zaleca si umycie lodówki przed pierwszym uruchomieniem (patrz: Mycie ) Lodówk naley uruchomi na ok. 2 godziny przed pierwszym włoeniem produktów. Włczanie: Włoy wtyczk do gniazdka chłodziarka jest włczona. Wyłczanie: Wycign wtyczk z gniazdka lub przekrci regulator temperatury na pozycj. Ustawienie temperatury Obraca strzałk regulatora temperatury T przy pomocy monety na pozycje pomidzy 1 a 7. Pozycja 1 = najnisza wydajno chłodzenia, najwysza temperatura. Pozycja 7 = najwysza wydajno chłodzenia, najnisza temperatura. Chłodzenie Urzdzenie nadaje si do chłodzenia napojów i produktów spoywczych rónego rodzaju. Druciane półki mona przestawia na róne wysokoci zalenie od rozmiaru butelek czy przechowywanych produktów. W celu wyjcia półek drzwi musz by otwarte pod ktem Wysokoprocentowy alkohol przechowywa szczelnie zamknity i w pozycji stojcej. Wywietlacz temperatury Wskanik temperatury jest zasilany przez dostpn w handlu bateri. Wymiana baterii: Otworzy małym rubokrtem pojemnik na bateri. Wymieni bateri i zamkn pojemnik. Pojawienie si na wywietlaczu wskazania Er lub HH oznacza usterk chłodziarki. Naley zwróci si do punktu serwisowego i poda wskazanie z wywietlacza. 4

5 Odszranianie Chłodziarka odszrania si automatycznie. Podczas pracy przy ustawieniu na najnisz temperatur moe jednak pojawi si oblodzenie na tylnej cianie. Chłodziark trzeba wtedy odmrozi rcznie. Wyłczy chłodziark wycign wtyczk z gniazdka lub przekrci regulator temperatury na pozycj Produkty wyj z chłodziarki i połoy w chłodnym miejscu. Podczas odmraania drzwi musz pozosta otwarte. Reszt wody z odmraania zebra cierk; chłodziark umyc. Do odmraania nie wolno uywa urzdze mechanicznych ani innych sztucznych rodków pomocniczych. M y c i e Przed rozpoczciem mycia zawsze wyłczy urzdzenie poprzez odłczenie z sieci lub wyjcie bezpiecznika. ciany zewntrzne, wntrze i wyposaenie my rcznie ciepł wod z dodatkiem rodka myjcego. Nie wolno stosowa rodków czyszczcych zawierajcych piasek lub kwasy ani chemicznych rozpuszczalników. Z powodu ryzyka uszkodzenia i niebezpieczestwa dla uytkownika nie korzysta z urzdze czyszczcych par. Nie wolno dopuci by woda dostała si do metalowych kratek wentylacyjnych lub do elektrycznych elementów. Chłodziark wytrze do sucha. Nie uszkodzi ani nie zdejmowa tabliczki znamionowej niezbdnej przy korzystaniu z usług serwisowych. Otwór odpływowy w chłodziarce trzeba czyci czciej, przy pomocy cienkiego przedmiotu np. wacika higienicznego. Zakłócenia w pracy chłodziarki Nastpujce zakłócenia moliwe s do samodzielnego usunicia, po ustaleniu ich przyczyn: Zakłócenie Moliwa przyczyna i sposób usunicia Lodówka nie Czy chłodziarka jest prawidłowo włczona? funkcjonuje Czy wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gniazdku? Czy uziemienie w gniazdku jest w porzdku? Zbyt głona praca. Czy chłodziarka jest prawidłowo ustawiona na podłodze, czy jakiekolwiek sprzty, meble lub przedmioty nie znajduj si zbyt blisko powodujc wibracj? Zwracamy uwag, e nie mona unikn szmeru czy bbelkowania spowodowanego cyrkulacj czynnika chłodniczego. Temperatura jest za wysoka - Sprawdzi ustawienie regulatora temperatury - Czy włoony oddzielnie termometr pokazuje prawidłow warto - Czy prawidłowo działa wentylacja? - - Czy chłodziarka nie stoi za blisko ródeł ciepła. 5

6 Serwis i tabliczka znamionowa Jeli nie wystpi adna z w/w przyczyn i nie potrafimy samodzielnie usun usterki, oznacza to konieczno zwrócenia si do serwisu. Zgłaszajc usterk naley poda: dane z tabliczki znamionowej: - oznaczenie modelu (1) - numer serwisowy (2) - numer seryjny (3). Umoliwi to szybk i prawidłow napraw. Tabliczka znamionowa znajduje si na lewej, wewntrznej cianie. Przekładanie zawiasów drzwi W razie potrzeby moliwa jest zmiana kierunku otwierania drzwi. Odkrci ktownik zawiasu (1) Zdj drzwi w kierunku do dołu. Bolec zawiasu (2) wykrci z ktownika zawiasu (1) i wkrci w znajdujcy si obok otwór. Wykrci bolec zawiasu (3) i wkrci po przeciwnej stronie. Uchwyt drzwi i zalepki przełoy na przeciwna stron. Zdj nakładk (4) i zasłoni ni pusty otwór po przeciwnej stronie. Ponownie zawiesi drzwi na bolec zawiasu (3); zamkn drzwi. Ktownik zawiasu (1) włoy w dolne łoysko drzwi i przykrci do chłodziarki. Pozostawianie niepracujcej chłodziarki Jeli pozostawiamy niepracujc chłodziark na dłuszy czas naley j wyłczy (wycign wtyczk lub wykrci bezpiecznik), umy, a drzwi pozostawi otwarte, aby nie powstawały nieprzyjemne zapachy. Producent stale pracuje nad doskonaleniem wyrobów. Prosimy o zrozumienie dla ewentualnych rozbienoci W wyposaeniu, technologii czy wzornictwie. 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODELE BCDv 4302, 4312, 4313.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODELE BCDv 4302, 4312, 4313. INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR MODELE BCDv 4302, 4312, 4313. Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111 do 117 Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKvsl

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKvsl INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKvsl Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111 do 117 Kupując sprzęt LIEBHERR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GG 4310

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GG 4310 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GG 4310 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111 do 117 Gratulujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR. MODELE FDv 4613, FDv 3613

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR. MODELE FDv 4613, FDv 3613 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODELE FDv 4613, FDv 3613 Przed pierwszym uruchomieniem zamrażarki prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR MODELE GKv 43.. Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111 do 117 Gratulujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL BKv 5040 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111 do 117 708301300 BKv UTYLIZACJA

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GG 5260

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GG 5260 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GG 5260 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111 do 117 Gratulujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

MODEL GGv 5860 / GGv 5810

MODEL GGv 5860 / GGv 5810 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GGv 5860 / GGv 5810 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111 do 117 Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI SKRZYNIOWEJ LIEBHERR MODELE G T L

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI SKRZYNIOWEJ LIEBHERR MODELE G T L INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI SKRZYNIOWEJ LIEBHERR MODELE G T L Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111 do 117 Gratulujemy

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GGU 1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GGU 1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL GGU 1500 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111 do 117 Gratulujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL G 5216

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL G 5216 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL G 5216 Kupując sprzęt LIEBHERR wybraliście Państwo najnowocześniejszą technikę chłodniczą, która gwarantuje Wam wysoką jakość, funkcjonalność oraz trwałość.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym uruchomieniem sprzętu. INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIAREK DO WIN LIEBHERR

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym uruchomieniem sprzętu. INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIAREK DO WIN LIEBHERR Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym uruchomieniem sprzętu. INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIAREK DO WIN LIEBHERR MODEL WKr 4211, WKr 3211, WKr 1811 Dystrybutor w Polsce: "AGED"

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR. MODEL LKexv 1800

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR. MODEL LKexv 1800 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL LKexv 1800 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym uruchomieniem chłodziarki. Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKA DO WIN ZE STREFAMI TEMPERATUR LIEBHERR MODEL UWTes1672

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKA DO WIN ZE STREFAMI TEMPERATUR LIEBHERR MODEL UWTes1672 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKA DO WIN ZE STREFAMI TEMPERATUR LIEBHERR MODEL UWTes1672 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL G 5216

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL G 5216 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL G 5216 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111 do 117 Kupując sprzęt LIEBHERR

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA CZ I CIEPLARKI (ODCHOWALNIKI) DLA PTAKÓW, OPRAWY Z PROMIENNIKAMI, SZTUCZNE KWOKI

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA CZ I CIEPLARKI (ODCHOWALNIKI) DLA PTAKÓW, OPRAWY Z PROMIENNIKAMI, SZTUCZNE KWOKI Projekt współfinansowany przez Unie Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/11/DZP-1/2013 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

dr IRENEUSZ STEFANIUK

dr IRENEUSZ STEFANIUK dr IRENEUSZ STEFANIUK E-mail istef@univ.rzeszow.pl Wykonywanie wicze w laboratorium wie si z koniecznoci pracy z urzdzeniami elektrycznymi, laserami oraz specjalistycznymi urzdzeniami pomiarowymi. Pomimo,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA ZWROTY ZAGROENIA R I ZWROTY BEZPIECZESTWA S ORAZ SYMBOLE ZAGROENIA ZWROT R (Risk) WSKAZUJCY RODZAJ ZAGROENIA nr zwrotu R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagroenie wybuchem wskutek uderzenia,

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych bezpiecze_stwa wed_ug 91/155/EWG

Arkusz danych bezpiecze_stwa wed_ug 91/155/EWG Data druku: 23.01.2003 Strona: 1 z 6 1. Oznaczenie materia_u/preparatu oraz firmy Dane produktu Nazwa handlowa Arti-Spray Spray okluzyjny (BK 285, BK 286, BK 287, BK 288) Dane wytwórcy/dostawcy Dr Jean

Bardziej szczegółowo

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI 1 SPIS TRE"CI UWAGI OGÓLNE... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA... 4 MONTA,... 5 WYBÓR TRYBU PRACY... 6 POD)CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIAREK DO WIN ZE STREFAMI TEMPERATUR LIEBHERR MODEL WTb 4212

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIAREK DO WIN ZE STREFAMI TEMPERATUR LIEBHERR MODEL WTb 4212 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIAREK DO WIN ZE STREFAMI TEMPERATUR LIEBHERR MODEL WTb 4212 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

IND przemysłowe bramy sekcyjne

IND przemysłowe bramy sekcyjne IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI DO SZKŁA I NACZY KUCHENNYCH AM900 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

ZMYWARKI DO SZKŁA I NACZY KUCHENNYCH AM900 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZMYWARKI DO SZKŁA I NACZY KUCHENNYCH AM900 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Poczwszy od nr seryjnego 8658 0001 WER. 29.09.2008 2 AG-21590-A-09-08 SPIS TRECI Strona 1. WANE UWAGI... 4 2. INSTALACJA... 5

Bardziej szczegółowo

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego Interaktywnyliniowysystemzasilaniaawaryjnego PowerWalkerVI450LCD PowerWalkerVI650LCD PowerWalkerVI850LCD PowerWalkerVI1000LCD PowerWalkerVI1500LCD PowerWalkerVI2000LCD PL Skróconainstrukcjaobsugi EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR

Bardziej szczegółowo

Podrcznik Uytkownika Quick Install

Podrcznik Uytkownika Quick Install PNY Verto Multimedialne Karty Graficzne Podrcznik Uytkownika Quick Install Servodata Elektronik Sp. z o.o. Jana Sawy 8 lok. 02, 20-632 Lublin, tel. 81-5254319 www.servodata.com.pl servodata@servodata.com.pl

Bardziej szczegółowo

ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERN 2921

ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERN 2921 ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERN 2921 1 Spis treci WSKAZÓWKI BEZPIECZE%STWA...4 EKSPLOATACJA...6 WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW SPOYWCZYCH I NAPOJÓW...10 KONSERWACJA...12 SERWIS I CZ-.CI

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

* MODEL: LKK-50 & LKK-90

* MODEL: LKK-50 & LKK-90 Instrukcja * MODEL: LKK-50 & LKK-90 Producent: ul.mazowiecka 6, 09-100 Płońsk, tel. 0-23 662-68-01, fax 0-23 662-68-02, www.grass.pl, e-mail: grass@grass.pl PL 1 1 Budowa 2. Wybranie odpowiedniego miejsca

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 700

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 700 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKA DO WIN ZE STREFAMI TEMPERATUR LIEBHERR MODEL UWT 1682

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKA DO WIN ZE STREFAMI TEMPERATUR LIEBHERR MODEL UWT 1682 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKA DO WIN ZE STREFAMI TEMPERATUR LIEBHERR MODEL UWT 1682 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi

Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi 4102339-Ed.01 / 2006-05-DDD Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 2 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 3 1 Dane ogólne Zastosowanie Pompa obiegowa Wilo-Smart jest przeznaczona do przetłaczania cieczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMRAŻARKI Prosimy dokładnie przeczytać przed pierwszym uruchomieniem urządzenia LIEBHERR MODEL GGUesf 1405 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków,

Bardziej szczegółowo

ELECTROLUX CHODZIARKA ERU 13300 INSTRUKCJA OBSUGI

ELECTROLUX CHODZIARKA ERU 13300 INSTRUKCJA OBSUGI ELECTROLUX CHODZIARKA ERU 13300 INSTRUKCJA OBSUGI 1 2 SPIS TRECI WSKAZÓWKI DOTYCZCE BEZPIECZESTWA...4 WSKAZÓWKI DOTYCZCE UTYLIZACJI...6 OPIS URZDZENIA...7 EKSPLOATACJA...8 KONSERWACJA...12 AUTORYZOWANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH Wszystkie rodzaje bram firmy produkcyjnej musz ubiega si o przyznanie nowej Normy EN13241-1

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi Texi Champion SB Instrukcja obsługi WANE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wane wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uywa urzdzenia. Stosowanie si do jej zalece pozwoli unikn

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM

INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM SYSTEMAIR S.A. Al. Krakowska 169, Łazy k/warszawy, 05-552 Wólka Kosowska ZASTOSOWANIA Nagrzewnice

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

SPRINTERcar 1225 plus SPRINTERcar 2425

SPRINTERcar 1225 plus SPRINTERcar 2425 I-207-330-1 Rev.02 12/2010 SPRINTERcar 1225 plus SPRINTERcar 2425 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKÓW DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW LINCOLN ELECTRIC BESTER Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa,

Bardziej szczegółowo

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM300 WIDEODOMOFON VDM300-20150413 Prosz uwanie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi (w szczególnoci ostrzeenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO ZAMRAŻARKI LIEBHERR

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO ZAMRAŻARKI LIEBHERR INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO ZAMRAŻARKI LIEBHERR MODEL LCv 4010 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-11 do 16 7082 321-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Chłodziarka komercyjna

Instrukcja użytkowania. Chłodziarka komercyjna Instrukcja użytkowania Chłodziarka komercyjna Utylizacja zużytych urządzeń i materiałów Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Opakowanie zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia:

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW Sp. z o.o. 43-175 Wyry, ul. Zboowa 2a

Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW Sp. z o.o. 43-175 Wyry, ul. Zboowa 2a wg rozp. MZ (Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002.) Strona 1 z 5 Producent: Telefon +48 (32) 218 71 85 Fax +48 (32) 218 70 55 e-mail adw@adw.com.pl Regon 003475821 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Przedsibiorstwo

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Strona 8 PL Chłodziarka Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Instrukcja obsługi. Strona 8 PL Chłodziarka Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi Strona 8 PL Chłodziarka Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 7085 693-01 FKDv 4203, FKDv 4213 Uwagi dotyczące usuwania W skład urządzenia

Bardziej szczegółowo

LUMINA DUO Sterownik czasowy. Instrukcja instalacji i obsługi

LUMINA DUO Sterownik czasowy. Instrukcja instalacji i obsługi LUMINA DUO Sterownik czasowy Instrukcja instalacji i obsługi Uwagi dotyczce bezpieczestwa Po rozpakowaniu urzdzenia naley sprawdzi czy w transporcie nie wystpiły na nim adne uszkodzenia. Jeli tak, naley

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL 7083 321-01 ECBN 62 Ustawianie Unikać ustawiania urządzenia w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop

DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop DM1101 (MTE320C), DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Rczne przyciski alarmowe, Przyciski start i stop Kolektywne/ SynoLINE600 AlgoRex Synova TM Rczne przyciski alarmowe do zastosowa w liniach dozorowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - ROZRUCHOWA DTR STACJI NAPEŁNIAJ CO - ODPOWIETRZAJ CEJ TYP S.N.O.W i TYP S.N.O.P.

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - ROZRUCHOWA DTR STACJI NAPEŁNIAJ CO - ODPOWIETRZAJ CEJ TYP S.N.O.W i TYP S.N.O.P. DOKUMENTACJA TECHNICZNO - ROZRUCHOWA DTR STACJI NAPEŁNIAJCO - ODPOWIETRZAJCEJ TYP S.N.O.W i TYP S.N.O.P. I. STACJA NAPEŁNIAJCO ODPOWIETRZAJCA TYP S.N.O.W. (NA WÓZKU) PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi okapu podszafkowego CORONA G MICRO 50 / 60

Instrukcja obsługi okapu podszafkowego CORONA G MICRO 50 / 60 Instrukcja obsługi okapu podszafkowego CORONA G MICRO 50 / 60 Szanowni Pastwo, Dzikujemy za zaufanie i zakup naszego wyrobu. Nasze urzdzenie zaprojektowane zostało z myl o spełnieniu Pastwa oczekiwa w

Bardziej szczegółowo

AEG. SANTO U 8 60 00 4 i. Instrukcja obs$ugi CHODZIARKA

AEG. SANTO U 8 60 00 4 i. Instrukcja obs$ugi CHODZIARKA AEG CHODZIARKA SANTO U 8 60 00 4 i Instrukcja obs$ugi 2 SPIS TRE'CI WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE BEZPIECZE-STWA...5 WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE UTYLIZACJI...6 PRZYGOTOWANIE URZ+DZENIA DO EKSPLOATACJI...8 OBSUGA I EKSPLOATACJA

Bardziej szczegółowo

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci.

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci. Aquasafe Karta techniczna produktu Farby do bezporedniego kontaktu z ywnoci Aquasafe Prezentowana gama produktów składa si z nastpujcy produktów: Kod Opis Kod Opis 201591 Lakier OPV AquaSafe do kontaktu

Bardziej szczegółowo

PIEKARNIK PK-3921 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

PIEKARNIK PK-3921 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA PIEKARNIK PK-3921 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK PK-3921 Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi oraz stosowanie się do jej treści. Tylko właściwa obsługa oraz eksploatacja

Bardziej szczegółowo

EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT

EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT 635 Instrukcja obs%ugi SPIS TRE*CI WSKAZÓWKI DOTYCZ.CE BEZPIECZE0STWA...4 OPIS URZ.DZENIA...6 MYCIE I KONSERWACJA...8 CO ZROBI6, GDY......10

Bardziej szczegółowo

LIEBHERR MediLine. MODELE: LKUv 1610, LKUv 1612/1613.

LIEBHERR MediLine. MODELE: LKUv 1610, LKUv 1612/1613. Instrukcja użytkowania Chłodziarka PL LIEBHERR MediLine MODELE: LKUv 1610, LKUv 1612/1613. 708430900 LKUv Utylizacja zużytych urządzeń i materiałów Materiały i elementy opakowania nie powinny znaleźć się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG RR82WEIS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599456

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG RR82WEIS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599456 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona 6 Chłodziarka do wina Przed pierwszym włączeniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Instrukcja obsługi Strona 6 Chłodziarka do wina Przed pierwszym włączeniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi Strona 6 Chłodziarka do wina Przed pierwszym włączeniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 7081 203-00 WK/GWK 611 Uwagi dotyczące utylizacji Urządzenie zawiera materiały wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Softstarty 3RW40 dostpne do mocy 250 KW

Softstarty 3RW40 dostpne do mocy 250 KW Softstarty 3RW40 dostpne do mocy 250 KW Softstarty z rodziny 3RW40 s układami łagodnego rozruchu silnika, przeznaczonymi do rozruchów normalnych i rednio cikich, poniewa s wykonane w CLASS 10 i CLASS 20.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa karta szacowania ryzyka

Szczegółowa karta szacowania ryzyka Piecztka zakładu pracy Stanowisko: sprztaczka Szczegółowa karta szacowania ryzyka Metoda szacowania: Nazwa stanowiska: Opis : Risk Score Sprztaczka Przygotowanie rodków myjcych, dezynfekujcych, narzdzi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi Ta instrukcja musi zosta przeczytana przed uytkowaniem i montaem! Spis treci Uwagi wstpne od firmy HELLA ROLETA ZEWNTRZNA... Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani! Szanowny Panie!

Szanowna Pani! Szanowny Panie! Szanowna Pani! Szanowny Panie! Cieszymy si, e moemy powita Pani/ Pana oraz Pastwa firm w gronie naszych klientów. Mamy nadziej, e oferowane przez nas usługi spełni Pastwa oczekiwania. Nasz przewodnik zawiera

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE. typu REM/RET

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE. typu REM/RET www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE typu REM/RET Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki ECO CALORIA!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Chłodziarko-zamrażarka, z możliwością zabudowy w meblach, drzwi z niezależnym montażem

Instrukcja montażu Chłodziarko-zamrażarka, z możliwością zabudowy w meblach, drzwi z niezależnym montażem Instrukcja montażu Chłodziarko-zamrażarka, z możliwością zabudowy w meblach, drzwi z niezależnym montażem 101212 7085468-00 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

CZ I. Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny. Kwota jedn. netto [PLN] Warto netto [PLN] kol. 4 x kol. 5 1 2 3 4 5 6

CZ I. Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny. Kwota jedn. netto [PLN] Warto netto [PLN] kol. 4 x kol. 5 1 2 3 4 5 6 Załcznik 1.1 do SIWZ AZP/32/ZP/AGZ/D/2010 Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny CZ I L.p. Specyfikacja asortymentu J.m. Ilo Warto 1. Blat odkładczy - strefa przyj, stół wykonany ze stali kwasoodpornej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamrażarka skrzyniowa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Strona GTI

Instrukcja obsługi Zamrażarka skrzyniowa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Strona GTI Instrukcja obsługi Zamrażarka skrzyniowa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Strona 8 7084 079-00 GTI Spis treści instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw.

5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw. ** 5.13.A.11 Wymagania szczegółowe dla urzdze szkolnego placu zabaw. B2 Podium Podest, pełnicy min. funkcj obserwacyjn, zbudowany jest z rur metalowych malowanych proszkowo w kolorze brzowym. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: 1. Całe urządzenie należy dokładnie umyć po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i nieprzyjemnych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEPISY OBOWIAZUJCE 2. 2. ZAKRES ROBÓT 3. 3. WYKAZ ISTNIEJCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3. 4. WYKAZ ELEMENTÓW MOGCYCH STWARZA ZAGROENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIAREK LABORATORYJNYCH LIEBHERR. MODELE LKPv 84.., 65.., 14

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIAREK LABORATORYJNYCH LIEBHERR. MODELE LKPv 84.., 65.., 14 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIAREK LABORATORYJNYCH LIEBHERR MODELE LKPv 84.., 65.., 14 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym uruchomieniem sprzętu. Dystrybutor w Polsce "AGED"

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases)

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) . Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) Poniższe kody umieszczane są na opakowaniach odczynników chemicznych oraz w katalogach firmowych producentów odczynników

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:...

Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:... Sprawa Nr: NA-P/ 44 /2008 CZ 1 Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:... Komora laminarna Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110 Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110 Oststraße 128 22844 Norderstedt - Germany Tel.: 0049 40 / 52 68 79 0 Fax 0049 40 / 52 68 79 20 e-mail: info@aerial.de SPIS TRECI 1 UWAGI OGÓLNE... 2 2 KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Data sporzdzenia: 02-02-2007r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu [*] 1.1. Nazwa handlowa: WEZYR ODPLAMIACZ SHOT 1.2. Zastosowanie Odplamiacz

Bardziej szczegółowo